POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI PROGRAMU REGIONALNEGO GWARANCJA 50+ Zawarte dnia... w Krakowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI PROGRAMU REGIONALNEGO GWARANCJA 50+ Zawarte dnia... w Krakowie"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 861/15 ZWM z dnia r. POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI PROGRAMU REGIONALNEGO GWARANCJA 50+ Zawarte dnia... w Krakowie Na podstawie art. 66c ust. 10 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U z późn. zm.) oraz Uchwały Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Krakowie Nr 7/V/2014 z dnia 4 października 2014 r. Województwo Małopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie z siedzibą w Krakowie, Plac Na Stawach 1, Kraków, NIP , REGON , reprezentowane przez Dyrektora Pana Jacka Pająka oraz Powiat Chrzanowski - Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie z siedzibą w Chrzanowie, ulica Słowackiego 8, Chrzanów, NIP , REGON , reprezentowany przez Dyrektora Panią Barbarę Babijczuk oraz Gmina Miasta Tarnów - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie z siedzibą w Tarnowie, ulica Mickiewicza 2, Tarnów, NIP , REGON , reprezentowana przez Dyrektora Pana Stanisława Dydusiaka oraz Gmina Miasta Kraków - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ulica Wąwozowa 34, Kraków, NIP , REGON , reprezentowana przez Dyrektora Pana Marka Cebulaka oraz Powiat Nowosądecki - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego z siedzibą w Nowym Sączu, ulica Nawojowska 118, Nowy Sącz, NIP , REGON , reprezentowany przez Dyrektora Pana Bogdana Gołyźniaka oraz Powiat Limanowski - Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej z siedzibą w Limanowej, ulica Józefa Marka 9, Limanowa, NIP , REGON , reprezentowany przez Dyrektora Pana Marka Młynarczyka 1

2 oraz Powiat Myślenicki - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach z siedzibą w Myślenicach, ulica Drogowców 2, Myślenice, NIP , REGON , reprezentowany przez p.o. Dyrektora Panią Izabelę Młynarczyk oraz Powiat Olkuski - Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu z siedzibą w Olkuszu, ulica Minkiewicza 2, Olkusz, NIP , REGON: , reprezentowany przez Dyrektora Panią Małgorzatę Adamczyk-Kurzak oraz Powiat Oświęcimski - Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu z siedzibą w Oświęcimiu, ulica Stanisława Wyspiańskiego 10, Oświęcim, NIP , REGON , reprezentowany przez Dyrektora Panią Wiesławę Drabek-Polek oraz Powiat Proszowicki - Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach z siedzibą w Proszowicach, ulica Krakowska 11, Proszowice, NIP , REGON , reprezentowany przez Dyrektora Panią Halinę Bombę oraz Miasto Nowy Sącz - Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu, ulica Węgierska 146, Nowy Sącz, NIP , REGON , reprezentowana przez Dyrektora Panią Stanisławę Skwarło oraz Powiat Krakowski - Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ulica Mazowiecka 21, Kraków, NIP , REGON , reprezentowany przez Dyrektora Panią Dorotę Niemiec oraz Powiat Wadowicki - Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach z siedzibą w Wadowicach, ulica Adama Mickiewicza 27, Wadowice, NIP , REGON , reprezentowany przez Dyrektora Panią Małgorzatę Chowaniec zawiera Porozumienie następującej treści: 1 1. Porozumienie zawierane jest na rzecz realizacji programu regionalnego Gwarancja 50+ finansowanego ze środków Funduszu Pracy oraz budżetu Województwa Małopolskiego. 2. Strony Porozumienia zobowiązują się do realizacji programu regionalnego Gwarancja 50+ zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Porozumienia. 2

3 2 Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. Porozumienie dotyczy również zakresu zadań realizowanych po r., które zostały określone w Zasadach Realizacji programu regionalnego Gwarancja Porozumienie sporządzono w czternastu jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Województwa Małopolskiego oraz po jednym dla pozostałych stron Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zastrzeżeniem ust Zmiany załączników do Zasad realizacji programu regionalnego Gwarancja 50+ nie wymagają zmiany porozumienia w formie aneksu. W takim przypadku Lider informuje strony porozumienia o wprowadzonych zmianach w formie pisemnej. Podpisy: W imieniu Województwa Małopolskiego - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Dyrektor Jacek Pająk. W imieniu Powiatu Chrzanowskiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie Dyrektor Barbara Babijczuk W imieniu Gminy Miasta Tarnów - Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie Dyrektor Stanisław Dydusiak 3

4 W imieniu Gminy Miasta Kraków - Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Dyrektor Marek Cebulak W imieniu Powiatu Nowosądeckiego - Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu Dyrektor Bogdan Gołyźniak W imieniu Powiatu Limanowskiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej Dyrektor Marek Młynarczyk W imieniu Powiatu Myślenickiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach p.o. Dyrektora Izabela Młynarczyk W imieniu Powiatu Olkuskiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu Dyrektor Małgorzata Adamczyk-Kurzak W imieniu Powiatu Oświęcimskiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu Dyrektor Wiesława Drabek-Polek 4

5 W imieniu Powiatu Proszowickiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Proszowicach Dyrektor Halina Bomba W imieniu Miasta Nowy Sącz - Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu Dyrektor Stanisława Skwarło W imieniu Powiatu Krakowskiego - Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Krakowie Dyrektor Dorota Niemiec W imieniu Powiatu Wadowickiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach Dyrektor Małgorzata Chowaniec Załączniki: 1. Zasady realizacji programu regionalnego Gwarancja 50+ 5

6 Załącznik nr 1 do Porozumienia w sprawie realizacji programu regionalnego Gwarancja 50+ zawartego dnia.. w Krakowie Zasady realizacji programu regionalnego Gwarancja Wykaz powiatów, na terenie których będzie realizowany program regionalny wraz z uzasadnieniem 1. Program regionalny Gwarancja 50+ zwany dalej Programem, realizowany będzie na terenie następujących powiatów: Powiat Chrzanowski, Powiat Limanowski, Powiat Krakowski, Powiat Myślenicki, Powiat Olkuski, Powiat Oświęcimski, Powiat Proszowicki, Powiat Tarnowski Miasto Tarnów, Powiat Nowosądecki, Powiat Wadowicki, Miasto Kraków, Miasto Nowy Sącz. 2. W Województwie Małopolskim, podobnie jak i w całym kraju, istotnym problemem jest niski odsetek osób aktywnych zawodowo (pracujących i poszukujących pracy) i niski poziom zatrudnienia w grupie wiekowej 50+. Odsetek osób bezrobotnych w wieku 50+ znajdujących się w rejestrach małopolskich powiatowych urzędów pracy (PUP) rósł od kilku lat i w 2014 roku osiągnął poziom 20,9%. W ostatnich miesiącach odsetek osób 50+ pośród bezrobotnych wzrósł, w efekcie czego prawie co czwarta osoba bezrobotna ma skończone 50 lat. Problem nieaktywnych osób powyżej 50 roku życia istnieje zatem we wszystkich powiatach w Małopolsce. Z uwagi na konieczność selekcji i wyboru powiatów do realizacji Programu uwzględniono trzy główne zmienne: liczbę osób bezrobotnych w wieku 50+ w danym powiecie, odsetek osób 50+ pośród ogółu bezrobotnych (wg stanu na sierpień 2014 r.), liczbę osób w wieku 50+, które zakończyły udział w projektach powiatowych urzędów pracy finansowanych w ramach Poddziałania PO KL w roku poprzednim. Dodatkowym czynnikiem była deklarowana przez Starostów chęć udziału w Programie. W przypadku, gdy powiat, który został uwzględniony na podstawie analizy nie wyraził chęci udziału, na jego miejsce został ujęty inny powiat, który zgłosił się do realizacji Programu. 2. Liczba i struktura uczestników Programu ogółem i odrębnie dla poszczególnych powiatów 1. W ramach Programu wsparciem zostaną objęte osoby bezrobotne po 50. roku życia. 2. Łączna liczba uczestników to 850 osób. 3. Liczbę uczestników, odrębnie dla poszczególnych powiatów, przedstawiono w Tabeli 1. Tabela 1. Liczba uczestników Programu w poszczególnych powiatach. Lp. Powiat Liczba uczestników 2015 r r. 1 Chrzanowski Krakowski Limanowski Myślenicki Nowosądecki Olkuski Oświęcimski Proszowicki Tarnowski (z miastem Tarnów) Wadowicki

7 11 miasto Kraków miasto Nowy Sącz Suma w poszczególnych latach Razem Odpowiedzialność Lidera i Partnerów Strony ponoszą odpowiedzialność za prawidłową realizację Programu zgodnie z porozumieniem, ponadto partnerzy są zobowiązani do przestrzegania zapisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 4. Zakres odpowiedzialności Lidera 1. Strony stwierdzają zgodnie, że Województwo Małopolskie Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pełni funkcję Lidera odpowiedzialnego za: 1) reprezentowanie Lidera i Partnerów przed Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Zarządem Województwa Małopolskiego; 2) koordynowanie (w tym monitorowanie i nadzorowanie) prawidłowości działań Partnerów przy realizacji zadań zawartych w Programie; 3) zapewnienie udziału Partnerów w podejmowaniu decyzji i realizacji zadań, na zasadach określonych w porozumieniu; 4) wsparcie Partnerów w realizacji powierzonych zadań; 5) zapewnienie sprawnego systemu komunikacji z Partnerami; 6) pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizację dokumentacji związanej z realizacją zadań Partnerstwa; 7) gromadzenie informacji o uczestnikach Programu; 8) informowanie Zarządu Województwa Małopolskiego o zaistniałych ryzykach i problemach w realizacji Programu; 9) koordynację działań partnerstwa na rzecz upowszechniania informacji o nim i jego celach. 2. Lider Partnerstwa nie może bez uzyskania uprzedniej zgody Grupy Sterującej akceptować zmian zakresu Programu lub warunków jego realizacji. 3. Lider jest zobowiązany do współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poprzez udzielanie każdorazowo na wniosek tych podmiotów dokumentów i informacji na temat realizacji Programu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego. 5. Zakres zadań Lidera i Partnerów 1. Lider i Partnerzy są współrealizującymi Program, odpowiedzialnymi za realizację zadań określonych w Programie. 2. Program będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji stanowiącym zał. nr 7 do niniejszych zasad. 3. Harmonogram realizacji może być aktualizowany na wniosek każdej ze stron porozumienia a jego aktualizacja nie wymaga formy aneksu do Porozumienia. 4. Strony porozumienia ustalają następujący podział zadań: 7

8 a) Województwo Małopolskie Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jest odpowiedzialny za: a. Kampanię promocyjno-informacyjną skierowaną do wolontariuszy-tutorów, organizatorów staży i uczestników Programu; b. Rekrutację i wybór wolontariuszy Programu; c. Przygotowanie zbiorczej listy wolontariuszy-tutorów; d. Opracowanie/aktualizacja/dostosowanie programu szkoleń wdrażających dla wolontariuszy-tutorów i systemu wsparcia wolontariuszy-tutorów e. Zapewnienie zaplecza szkoleniowo-dydaktycznego dla wolontariuszy-tutorów (szkolenia wdrażające, warsztaty uzupełniające, superwizje, itp.); f. Dobieranie do pracy w systemie 1:1 (wolontariusza-tutora i uczestnika Programu); g. Monitoring spotkań indywidualnych w formule 1:1 średnio 8 spotkań dla uczestnika 50+ z wolontariuszem-tutorem, ustalony zgodnie ze ścieżką Indywidualnego Planu Działania dla osób, które będą wymagały tego typu wsparcia; h. Zwrot kosztów dojazdu dla wolontariuszy na spotkania z uczestnikami w formule 1:1 zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Liderem Programu a wolontariuszem w ramach dostępnych środków zaplanowanych na ten cel; ; i. Budowę struktur wolontariatu (wybór liderów, kolegiów, monitoring spotkań wolontariuszy) j. Rozwijanie Regionalnej Sieci Dojrzałego Wolontariatu na całą Małopolskę; k. Koordynacja spotkań regionalnych wolontariuszy; l. Monitoring miejsc stażowych oraz innych form aktywizacyjnych na wybranej próbie; m. Przyjmowanie i analiza raportów oraz sprawozdań otrzymywanych od Partnerów Programu; n. Konsultacje oraz bieżąca współpraca z Partnerami Programu; o. Organizacja pracy i spotkań Grupy Sterującej; p. Przeprowadzanie wizyt monitorujących u Partnerów Programu; q. Nadzór nad merytoryką Programu; r. Opracowywanie sprawozdań zbiorczych z realizacji Programu; s. Współpraca z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. b) Partnerzy Programu Powiatowe Urzędy Pracy są odpowiedzialni za: a. Rekrutację uczestników do Programu; b. Opracowanie Indywidualnego Planu Działań dla wszystkich uczestników Programu;, c. Przekazanie do Lidera Programu danych o uczestnikach, którzy zgodnie z opracowanym Indywidualnym Planem Działania będą wymagali wsparcia wolontariusza-tutora zgodnie z Załącznikiem nr 2 d. Organizację grupowych spotkań inspirujących dla wszystkich uczestników Programu w liczbie 84 godziny spotkań dla każdej grupy uczestników w poszczególnych powiatach zgodnie z programem przekazanym przez Lidera Programu; dopuszcza się nie wysyłanie danego uczestnika na spotkania grupowe (inspirujące) w przypadku gdy osoba ta ubiega się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej i z IPD wynika, iż nie potrzebuje tego typu wsparcia. e. Współpracę z Liderem mającą na celu zapewnienie indywidualnego tutoringu dla osób, które będą wymagały tego typu wsparcia (na podstawie przeprowadzonej rozmowy rekrutacyjnej i Indywidualnego Planu Działania); f. Pozyskiwanie pracodawców, organizowanie i finansowanie miejsc stażowych dla uczestników Programu (maksymalnie 6-miesięcznych), którzy będą wymagali tego typu wsparcia (na podstawie przeprowadzonej rozmowy rekrutacyjnej i Indywidualnego Planu Działania); 8

9 g. Organizowanie i finansowanie szkoleń zawodowych dla uczestników Programu, którzy będą wymagali tego typu wsparcia (na podstawie przeprowadzonej rozmowy rekrutacyjnej i Indywidualnego Planu Działania); h. Wypłacanie stypendiów szkoleniowych i stażowych dla uczestników Programu; i. Organizowanie i finansowanie szkoleń dla uczestników Programu, którzy będą zakładali własną działalność gospodarczą i którzy będą wymagali tego typu wsparcia (na podstawie przeprowadzonej rozmowy rekrutacyjnej i Indywidualnego Planu Działania); j. Wypłacanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej uczestnikom Programu, którzy będą wymagali tego typu wsparcia (na podstawie przeprowadzonej rozmowy rekrutacyjnej i Indywidualnego Planu Działania); k. Refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla uczestników Programu, którzy będą wymagali tego typu wsparcia (na podstawie przeprowadzonej rozmowy rekrutacyjnej i Indywidualnego Planu Działania); l. Zastosowanie innych instrumentów rynku pracy wymienionych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy adekwatnych do potrzeb uczestników Programu; m. Przygotowanie 2-miesięcznych raportów z postępu finansowego i rzeczowego realizacji Programu w zgodnie z 8; n. Przygotowanie rocznych sprawozdań z realizacji Programu zgodnie z 8; o. Uczestniczenia w spotkaniach Grupy Sterującej Programem zgodnie z zapisami 13 (Dyrektor PUP lub osoba przez niego upoważniona); p. Konsultacje i bieżącą współpracę z Liderem Programu; q. Współpracę z Liderem w zakresie rekrutacji wolontariuszy/tutorów do Programu poprzez informowanie i promowanie Programu; r. Współpracę z Liderem w zakresie pozyskania i udostępnienia miejsca spotkania wolontariusza/tutora z uczestnikiem Programu w ramach możliwości urzędu; s. Wyznaczenie osoby do kontaktu z Liderem w celu wymiany informacji w zakresie zadań opisanych w podpunktach od a) do r) oraz do identyfikacji ryzyk mogących mieć wpływ na realizację Programu; 6. Koszt Programu ogółem i odrębnie dla poszczególnych powiatów oraz źródła finansowania. 1. Planowana wartość Programu: ,00 zł, w tym środki Funduszu Pracy: ,00 zł, środki budżetu Województwa Małopolskiego: ,00 zł. 2. Koszt Programu odrębnie dla poszczególnych powiatów przedstawia Tabela Podział środków finansowych na działania pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego przedstawia Tabela Okres obowiązywania: 25 maja 2015 r. 31 grudnia 2016 r. Tabela 2. Koszt Programu dla poszczególnych powiatów. Środki z budżetu Województwa Środki Funduszu Pracy (w zł) Partner Małopolskiego (w zł) 2015r. 2016r r. 2016r PUP w Chrzanowie , , , GUP w Krakowie , , , UPPK w Krakowie , , , PUP w Limanowej , , , PUP w Myślenicach , , , SUP w Nowym Sączu , , , PUP dla Powiatu Nowosądeckiego , , ,

10 PUP w Olkuszu , , , PUP w Oświęcimiu , , , PUP w Proszowicach , , , PUP w Tarnowie , , , PUP w Wadowicach , , , WUP w Krakowie , , ,00 Razem , , , , , ,00 Łączna wartość Programu ,00 zł Tabela 3. Działania realizowane przez WUP Kraków finansowane ze środków Budżetu Województwa Małopolskiego w latach WUP Kraków Środki z budżetu Województwa Małopolskiego (w zł) 2015r. 2016r Koszty delegacji dla Zespołu projektowego oraz koszty 1 250, , ,00 organizacji spotkań Grupy Sterującej Wynagrodzenie Zespołu projektowego , , ,00 Środki przeznaczone na wolontariat w programie (w tym , , ,00 m.in. na rekrutację wolontariuszy, promocję wolontariatu, materiały promocyjne, zwrot kosztów przejazdu dla wolontariuszy, szkolenia wdrażające dla wolontariuszy, szkolenia i warsztaty uzupełniające, spotkania regionalne, wsparcie psychologiczne) Razem , , ,00 5. Zmiana poszczególnych kategorii kosztów określonych w Tabeli 3 nie powodująca zmiany w ogólnej kwocie wkładu Budżetu Województwa Małopolskiego nie wymaga zmian porozumienia w formie aneksu. 7. Wskaźniki efektywności, ogółem dla Programu i odrębnie dla poszczególnych powiatów. W Programie efektywność zatrudnieniową szacuje się na poziomie co najmniej 30% w każdym powiecie. 8. Ryzyka realizacji Programu 1. Czynniki mogące wpłynąć negatywnie na efektywność Programu: 1) trudności w koordynacji prac Partnerów Programu; 2) niewłaściwy dobór uczestników Programu zrekrutowanie do Programu osób, które nie są gotowe do podjęcia działań aktywizujących, wymagają dłuższego procesu aktywizacyjnego szczególnie w zakresie kompetencji społecznych; 3) pozyskanie niewystarczającej liczby wolontariuszy, którzy mają pracować z osobami bezrobotnymi 50+; 4) problem z właściwym dobraniem par: wolontariusz-tutor i osoba bezrobotna Działania niezbędne do podjęcia w przypadku wystąpienia zagrożenia realizacji Programu o których mowa w ust. 1: 1) w celu usprawnienia współpracy w Programie zakłada się miesięczny system sprawozdawczy z postępu działań w zakresie rzeczowym i finansowym, jak również monitoring realizacji działań zarządczych podczas spotkań Grupy Sterującej. Dzięki temu zapewniony zostanie system komunikacji pomiędzy realizatorami Programu zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym; 10

11 2) w Programie ze względu na przyjęte formy wsparcia założono przede wszystkim udział osób bezrobotnych z tzw. II profilu pomocy tj. osób, co do których można zastosować wszystkie usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja. Ponadto w sytuacji gdy osoba zrekrutowana do programu zrezygnuje z udziału (np. nie jest gotowa do podjęcia działań aktywizujących) na jej miejsce będzie wchodziła kolejna osoba o ile będzie to zasadne i celowe na danym etapie realizacji programu. 3) od października 2013 do października 2015 realizowany jest projekt 50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni, w ramach którego zbudowano lokalną sieć wolontariuszy oraz została rozpropagowana idea dojrzałego wolontariatu na ternie 4 powiatów Małopolski. Program czerpał będzie z doświadczeń projektu 50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni jak również będzie istniała możliwość zaangażowania do programu wolontariuszy, którzy uczestniczyli w projekcie 50+; Dodatkowo w ramach Programu regionalnego nawiązana zostanie współpraca ze Stowarzyszeniem WIOSNA, które ma potencjał i doświadczenie w koordynacji wolontariatu. Przedstawiciel/e Stowarzyszenia WIOSNA będą aktywnymi członkami Grupy Sterującej Programem Regionalnym Gwarancja 50+ tym samym będą służyć wsparciem i pomocą pomagali w rekrutacji wolontariuszy (np. poprzez kampanię promocyjną) 4) Osoby wskazane przez Lidera i Partnerów Programu do identyfikacji ryzyk będą w stałym i bezpośrednim kontakcie przez co będą mogły reagować na każdy sygnał wskazujący na trudności w pracy danej pary. W przypadku niemożności kontynuacji spotkań danej pary i zdiagnozowaniu sytuacji problemowej, osobie bezrobotnej przypisany zostanie inny wolontariusz. 9. Finanse i sprawozdawczość 1. Lider przekazuje do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej informacje o podziale środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu, zgodnie z zapisami Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 2. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z przyjętymi zasadami przekazuje środki Funduszu Pracy powiatowym urzędom pracy na właściwe rachunki bankowe. 3. Środki z budżetu Województwa Małopolskiego przeznaczone na zadania realizowane przez Lidera zostaną przekazane na wskazany przez Lidera rachunek bankowy. 4. Partnerzy uczestniczący w Programie do 15 dnia po zakończeniu danego 2-miesięcznego okresu złożą do Lidera raport 2-miesięczny z postępu rzeczowego i finansowego realizacji Programu. Pierwszy raport złożony zostanie za okres maj-czerwiec 2015r. Wzór raportu stanowi zał Partnerzy uczestniczący w Programie do 20 dnia roboczego po zakończeniu roku przedstawią sprawozdanie roczne z realizacji Programu na wzorze stanowiącym zał Środki niewykorzystane przez Lidera w danym roku kalendarzowym w ramach Programu zwracane są na konto Zarządu Województwa Małopolskiego zgodnie z obowiązującymi zasadami rozliczania środków Budżetu Województwa Małopolskiego. 7. Środki niewykorzystane przez Partnerów w danym roku kalendarzowym w ramach Programu zwracane są na koniec roku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z obowiązującymi zasadami rozliczania środków Funduszu Pracy. 10. Zmiany w Programie 1. Strony mogą zgłaszać propozycje zmian do zasad realizacji Programu z zastrzeżeniem ust

12 2. Zmiany w Programie, w tym załączników do Programu, mogą nastąpić wyłącznie po ich uprzednim zaakceptowaniu przez Grupę Sterującą Programem. Zmiany nie mogą być niezgodne z postanowieniami Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego przyjmującej Program do realizacji. 11. Ochrona danych osobowych 1. W ramach Programu utworzona zostanie baza danych osobowych uczestników Programu, której administratorem danym osobowych będzie Partner Programu w zakresie danych osobowych osób przez siebie zrekrutowanych. 2. W ramach Programu utworzona zostanie baza danych osobowych wolontariuszy, którego administratorem danych osobowych będzie Lider Programu. 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Strony odbywa się zgodnie z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w danym podmiocie. 4. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 lub 2 lub ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik Programu oraz wolontariusz Programu jest zobowiązany złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi zał. 6 do porozumienia. Lider przechowuje oświadczenia wolontariuszy Programu w swojej siedzibie a Partnerzy przechowują oświadczenia uczestników Programu w swoich siedzibach. 5. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na ich przetwarzanie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Programu. 6. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Lidera i Partnerów Programu wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Programu, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu 7. Strony przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzegają zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182, z późn. Zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 8. Lider zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu przez Partnerów Programu dane osobowe uczestników Programu wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Programu. 9. Strony przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmują środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art ustawy, o której mowa w ust. 5 oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w ust Partnerzy Programu zobowiązują się do zawarcia z Liderem umowy przetwarzania danych osobowych. 11. Lider i Partnerzy zobowiązują się do bezterminowego zachowania w poufności wszelkich informacji, z którymi zapoznali się w trakcie realizacji Programu. 12. Lider i Partnerzy zobowiązują się do niewykorzystywania informacji, z którymi zapoznali się w trakcie realizacji Programu, do celów innych niż realizacja niniejszego Porozumienia. 13. Lider nie odpowiada za szkody spowodowane działalnością osób zatrudnionych przez Partnerów Programu w zakresie ochrony danych osobowych. 12. Obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji Dokumentacja związana z realizacją Programu powinna być przechowywana i archiwizowana zgodnie z przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w tym zakresie przez Strony Porozumienia. 12

13 13. Decyzje strategiczne i postępowanie w sprawach spornych 1. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Programu Strony będą starały się rozwiązać polubownie za pośrednictwem Grupy Sterującej. 2. W skład Grupy Sterującej, o której mowa w ust. 1, wchodzi Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie/ Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Główny Specjalista ds. współpracy partnerskiej i rozwoju kapitału ludzkiego, Kierownik Programu, dyrektorzy powiatowych urzędów pracy oraz przedstawiciel Stowarzyszenia WIOSNA (o którym mowa w 8.pkt 2. Ust 3) 3. Grupie Sterującej będzie przewodniczyć Główny Specjalista ds. współpracy partnerskiej i rozwoju kapitału ludzkiego z ramienia Lidera Programu lub wskazana przez niego osoba. 4. Zakłada się cykliczne spotkania Grupy Sterującej jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. 5. Do zadań Grupy Sterującej należy: dokonywanie oceny zgodności i adekwatności podejmowanych działań i wypracowanych produktów z przyjętymi wcześniej celami i założeniami Programu; ocena stopnia osiągnięcia rezultatów i produktów Programu; podejmowanie decyzji w kwestiach spornych/problematycznych. 6. Decyzje w sprawach określonych w ust. 5 podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Grupy. Przy równym podziale głosów, głos decydujący należy do Przewodniczącego Grupy Sterującej. 7. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1, Strony ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie przez właściwy miejscowo dla Lidera sąd powszechny. 8. Posiedzenia Grupy Sterującej zwołuje Przewodniczący na wniosek Kierownika Programu, zgodnie z uzgodnionym wcześniej harmonogramem posiedzeń lub w miarę potrzeb. 9. Z posiedzenia Grupy Sterującej sporządzany jest protokół, który powinien zawierać co najmniej: datę i miejsce posiedzenia, program posiedzenia, listę uczestników, opis przebiegu posiedzenia oraz ustalenia końcowe. 14. Odpowiedzialność cywilna stron 1. Strony ustalają zgodnie, że nie będą rościć sobie prawa do odszkodowania za szkody poniesione przez strony lub ich personel powstałe na skutek czynności związanych z realizacją Programu, z wyjątkiem szkód powstałych w wyniku winy umyślnej. 2. Strony ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszystkie czynności związane z realizacją powierzonych im zadań wobec osób trzecich, w tym odpowiedzialność za straty przez nie poniesione w związku z realizacją zadań lub w związku z odstąpieniem stron od realizacji Programu. 15. Postępowanie w sprawach nieuregulowanych W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa krajowego i wspólnotowego. 16. Nieodłączną część niniejszych Zasad realizacji Programu stanowią załączniki: Załącznik nr 1: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Liderowi Programu Załącznik nr 2: Raport 2-miesięczny z postępu rzeczowego i finansowego Programu Załącznik nr 3: Sprawozdanie roczne z realizacji Programu 13

14 Załącznik nr 4: Wzór oświadczenia uczestnika/wolontariusza 1 Załącznik nr 5: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Lidera Załącznik nr 6: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Lidera Załącznik nr 7: Harmonogram realizacji Programu 1 Niepotrzebne skreślić 14

15 Załącznik nr 1 do Zasad realizacji Programu: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Liderowi Programu Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w programie regionalnym Gwarancja 50 wymagający wsparcia wolontariusza-tutora Imię Nazwisko Adres zamieszkania Telefon Data urodzenia WYKSZTAŁCENIE (brak, podstawowe, zawodowe, średnie, wyższe)* INSTYTUCJA/DATA UZYSKANE STOPNIE LUB DYPLOMY DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE DATY INSTYTUCJA STANOWISKO 15

16 DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI/ OSIĄGNIĘCIA * zaznaczyć właściwe 16

17 Załącznik nr 2 do Zasad realizacji Programu: Raport 2-miesięczny z postępu rzeczowego i finansowego Programu Raport 2-miesięczny z postępu rzeczowego i finansowego programu regionalnego Gwarancja 50+ Raport 2-miesięczny za okres: dd/mm/rr dd/mm/rr Nazwa Partnera: Tabela 1 Monitoring finansowy programu "Gwarancja 50+ " Lp. Kategorie wydatków (Fundusz Pracy) Plan na 2015 V-VI VII-VIII IX-X XI-XII Wykonanie w 2015 Plan na 2016 I-II III-IV V-VI VII-VIII IX-X XI-XII Wykonanie w 2016 Wykonanie w 2015 i 2016 I. Plan wydatkowania środków II. 1 Wydatki faktycznie poniesione ogółem, w tym*: Organizacja staży (w tym stypendium stażowe brutto/brutto, koszty badań lekarskich, ubezpieczenie NNW i inne) 17

18 Koszty spotkań grupowych inspirujących (w tym zakup usługi szkoleniowej - jeżeli zlecono na zewnątrz, wypłata stypendium szkoleniowego, finansowanie kosztów przejazdu i inne) Koszty szkoleń zawodowych (w tym zakup usługi szkoleniowej, wypłata stypendium szkoleniowego, finansowanie kosztów przejazdu, koszty badań lekarskich i inne) Koszty szkoleń dot. zakładania własnej działalności gospodarczej Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Koszty wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy Inne koszty (należy wymienić jakie) * Wszystkie wydatki muszą być zgodne z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Uwagi: 18

19 Tabela 2 Monitoring rzeczowy programu regionalnego "Gwarancja 50+" Lp Wskaźniki Liczba osób, które rozpoczęły udział w programie Liczba osób, które przerwały udział w programie Liczba osób, które zakończyły udział w programie Liczba osób, które kontynuują udział w programie Liczba osób, które rozpoczęły staż w ramach programu Liczba osób, które rozpoczęły udział w spotkaniach grupowych inspirujących Liczba osób, które rozpoczęły udział w szkoleniach zawodowych Liczba osób, które rozpoczęły udział w szkoleniach dot. zakładania własnej działalności gospodarczej Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej w ramach programu Wartość docelowa na 2015 rok V-VI VII-VIII IX-X XI-XII Wykonanie w 2015 Wartość docelowa na 2016 rok I-II III-IV V-VI VII-VIII IX-X XI-XII Wykonanie w 2016 Wykonanie w 2015 i

20 10 11 Liczba osób, które otrzymały wsparcie w postaci wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy Liczba osób skierowanych do indywidualnego wsparcia wolontariusza/tutora 12 Inne (wymienić jakie) Uwagi:.. miejscowość i data. Podpis 20

21 Załącznik nr 3 do Zasad realizacji Programu: Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Sprawozdanie roczne z realizacji programu Gwarancja 50+ Nazwa Partnera: Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za koordynację programu:.. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Tabela 1 I. Informacje podstawowe o programie 1 Okres realizacji programu 2 Łączne nakłady finansowe z Funduszu Pracy (w całym okresie realizacji programu) dla danego Partnera 2.1 w tym 2015 r. 2.2 w tym 2016r. II. Planowany zakres rzeczowy 1 2 III. 1 2 IV. 1 Planowany zakres rzeczowy na 2015r. Planowany zakres rzeczowy na 2016r. Stan realizacji zakresu rzeczowego zakres rzeczowy wykonany w 2015r. zakres rzeczowy wykonany w 2016r. Zagrożenia/ryzyka podczas realizacji programu Zagrożenia, opóźnienia lub ryzyka w wykonaniu zakresu rzeczowego programu roku bieżącego lub następnego (podać przyczyny) V. Wykonanie finansowe Kategorie wydatków w 2015r. Plan na 2015r. Wykonanie w 2015r. 1 2 Organizacja staży (w tym stypendium stażowe brutto/brutto, koszty badań lekarskich, ubezpieczenie NNW i inne) Koszty spotkań grupowych inspirujących (w tym zakup usługi szkoleniowej - jeżeli zlecono na zewnątrz, wypłata stypendium szkoleniowego, finansowanie kosztów przejazdu i inne) 21

22 3 4 Koszty szkoleń zawodowych (w tym zakup usługi szkoleniowej, wypłata stypendium szkoleniowego, finansowanie kosztów przejazdu, koszty badań lekarskich i inne) Koszty szkoleń dot. zakładania własnej działalności gospodarczej 5 6 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Koszty wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy 7 Inne koszty (należy wymienić jakie) 8 Razem 2015 Kategorie wydatków w 2016r Organizacja staży (w tym stypendium stażowe brutto/brutto, koszty badań lekarskich, ubezpieczenie NNW i inne) Koszty spotkań grupowych inspirujących (w tym zakup usługi szkoleniowej - jeżeli zlecono na zewnątrz, wypłata stypendium szkoleniowego, finansowanie kosztów przejazdu i inne) Koszty szkoleń zawodowych (w tym zakup usługi szkoleniowej, wypłata stypendium szkoleniowego, finansowanie kosztów przejazdu, koszty badań lekarskich i inne) Plan na 2016r. Wykonanie w 2016r. 4 5 Koszty szkoleń dot. zakładania własnej działalności gospodarczej Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 6 Koszty wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy 7 Inne koszty (należy wymienić jakie) 8 Razem 2016 Razem 2015 i

23 Tabela 2 Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej programu "Gwarancja 50+" Lp. Wartość docelowa (%) Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie Liczba osób, które znalazły lub kontynuują zatrudnienie Osiągnięta wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach programu (%) Stopień realizacji wskaźnika (%) =(4/3)*100 6=(5/2)* ,00% Uwagi:.. miejscowość i data. Podpis 23

24 Załącznik nr 4 do Zasad realizacji Programu: Wzór oświadczenia czestnika/wolontariusza Wzór może być modyfikowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie poprzez dodanie elementów określonych dla deklaracji uczestnictwa w Programie, przy czym wymagane jest, aby uczestnik złożył odrębne podpisy na deklaracji i oświadczeniu. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/WOLONTARIUSZA PROGRAMU REGIONALNEGO GWARANCJA W związku z przystąpieniem do programu regionalnego Gwarancja 50+ oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 1) administratorem moich danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w / Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 1182, z późn. zm.) dane osobowe są niezbędne dla realizacji programu regionalnego Gwarancja 50+ na podstawie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji programu regionalnego Gwarancja 50+, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu. 4) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Województwa Małopolskiego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 5) moje dane osobowe będą udostępnione wolontariuszowi/tutorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w celu realizacji wsparcia w formie 1:1 w przypadku, kiedy takie wsparcie będzie wymagane zgodnie z indywidulanym planem działania. 6) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Programu. 7) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania... MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA/ PROGRAMU/WOLONTARIUSZA* 2 Niepotrzebne skreślić 24

25 Załącznik nr 5 do Zasad realizacji Programu: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Lidera UPOWAŻNIENIE Nr. DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZBIORZE DANYCH PROGRAMU REGIONALNEGO GWARANCJA 50+ Z dniem.. r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.), upoważniam Pana/Panią do przetwarzania danych osobowych uczestników programu regionalnego Gwarancja 50+ Upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia. r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* zatrudnienia w. Czytelny podpis osoby reprezentującej Lidera, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień. * niepotrzebne skreślić 25

26 Załącznik nr 6 do Zasad realizacji Programu: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Lidera ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr.. DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZBIORZE DANYCH PROGRAMU REGIONALNEGO GWARANCJA 50+ Z dniem r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.), odwołuję upoważnienie. do przetwarzania danych osobowych uczestników programu regionalnego Gwarancja 50+ Czytelny podpis osoby reprezentującej Lidera / Partnera Programu*, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień. * niepotrzebne skreślić 26

27 Załącznik nr 7: Harmonogram realizacji Programu Załącznik nr 7: Harmonogram realizacji Programu ZADANIA I. Promocja Programu (WUP) 1. Przygotowanie ulotek i plakatów - infografika 2. Umieszczenie informacji o programie na stronie internetowej WUP II. Budowa Sieci Dojrzałego Wolontariatu w Małopolsce (WUP) 1. Kampania pozyskiwania wolontariuszy 2. Rekrutacja Wolontariuszy 3. Przygotowanie i druk materiałów dydaktycznych maj 4. Szkolenia wolontariuszy Standaryzacja pracy - szkolenia prowadzone przez WUP Kraków 5. Koordynacja spotkań regionalnych wolontariuszy III. Rekrutacja Uczestników w wieku 50+ (PUP) 1. Rekrutacja Uczestników do programu IV. Wsparcie uczestników programu w formie 1:1 (WUP,PUP) 1. Kierowanie uczestników programu do wsparcia w formie 1:1 (wolonatriusz-uczestnik) (PUP) 2. Dobieranie uczesntików do wolontariuszy (WUP) czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik I edycja (maj-grudzień 2015) listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień II edycja (styczeń-grudzień 2016) 3. Organizacja spotkań 1:1 (WUP) Średnio 8 spotkań indywidualnych uczestnika z wolontariuszem (1:1) 4. Monitoring spotkań 1:1 (WUP) IV. Przygotowanie spotkań grupowych (PUP) 1. Przygotowanie danych na przeprowadzenie spotkań grupowych - uwzgledniający: metodologię pracy z 50+, tamtykę spotkań, cele każdego tematu spotkania, wymagania wobec moderatorów spotkań grupowych V. Organizacja i przeprowadzenie spotkań grupowych (PUP) VI. Organizacja działań aktywizujących dla uczestników programu (PUP) 1. Organizacja działań aktywizujących dla uczestników programu zgodnie z IPD VII. Sprwozdawczość z realizacji programu (PUP) 1. Przesyłanie do WUP 2-miesięcznych raportów z realizacji programu 2. Przesyłanie do WUP sprawozdań rocznych VIII. Monitoring realizacji Programu (WUP) 1. Wizyty koordynujące w siedzibach Partnerów programu (12 wizyt w roku 2015 i 12 wizyt w roku 2016) 2. Monitoring działań aktywizujących (w tym głównie staży) 3. Opracowywanie raportów i sprawozdań zbiorczych 4. Organziacja posiedzeń Grupy Sterującej Programu 27

Projekt 50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni

Projekt 50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni Projekt 50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni Bożena Sochan Kraków, 13 marca 2015 r. Realizatorzy projektu 50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni Lider PUP-Partnerzy Partner wiodący Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu kluczowego Gospodarna Wielkopolska

-WZÓR- Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu kluczowego Gospodarna Wielkopolska zał. nr 3 wzór umowy -WZÓR- Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu kluczowego Gospodarna Wielkopolska Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu kluczowego Gospodarna Wielkopolska w ramach Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa pracownika samorządowego w projekcie wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr..

UMOWA SZKOLENIOWA nr.. BPZ.506.50.2012.EW WZÓR UMOWA SZKOLENIOWA nr.. Zawarta we Wrocławiu w dniu... pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, reprezentowanym przez... działającego

Bardziej szczegółowo

Euro-Konsult Sp. z o.o. ul. Namysłowska 8, pok. 213 50-304 Wrocław worclaw@euro-konsult.pl

Euro-Konsult Sp. z o.o. ul. Namysłowska 8, pok. 213 50-304 Wrocław worclaw@euro-konsult.pl FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Euro Konsult Sp. z o. o. w ramach projektu Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA i1ra'łc * ipo,nośc UNIA EUROPEJSKA UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy: Miastem Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Załącznik nr 3 do Umowy szkoleniowej nr. z dnia r. DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje

Bardziej szczegółowo

UMOWA Partnerska. ... Nazwa instytucji lub organizacji (beneficjenta) z siedzibą w... reprezentowaną przez...

UMOWA Partnerska. ... Nazwa instytucji lub organizacji (beneficjenta) z siedzibą w... reprezentowaną przez... UMOWA ska na rzecz uzyskania dofinansowania i realizacji Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w.. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) Priorytet 8, Działanie 8.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Umowy - Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 5 do Umowy - Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 5 do Umowy - Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarte w... w dniu... r. pomiędzy: Województwem Podlaskim, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie uczestnika projektu:

Zgłoszenie uczestnika projektu: Zgłoszenie uczestnika projektu: Imię i nazwisko.. Adres.... PESEL Telefon e-mail.. Wykształcenie brak podstawowe gimnazjalne ponadgimnazjalne pomaturalne 1. Zgłaszam chęć udziału w projekcie POKL. 09.06.02-06-

Bardziej szczegółowo

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik Nr 2 Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CZĘŚĆ PIERWSZA: Dane instytucji objętych wsparciem, w tym ich

Bardziej szczegółowo

Prosimy o wypełnienie wszystkich pół formularza czytelnie, drukowanymi literami.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pół formularza czytelnie, drukowanymi literami. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROJEKT AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA, II EDYCJA Wypełnia osoba przyjmująca dokumenty Data wpływu formularza Podpis osoby przyjmującej dokumenty Wypełnia kandydat Prosimy o wypełnienie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa 1. Imię i nazwisko: 2. PESEL: 3. Wiek: 4. Wykształcenie: odpowiednią rubrykę X ) Brak Podstawowe

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy pracownika samorządowego w Projekcie zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zaświadczenie o statusie DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa Projekt Profesjonalna HR Manager MMŚP WND-POKL.08.01.01-02-429/12

Umowa szkoleniowa Projekt Profesjonalna HR Manager MMŚP WND-POKL.08.01.01-02-429/12 Umowa szkoleniowa Projekt Profesjonalna HR Manager MMŚP WND-POKL.08.01.01-02-429/12 zawarta we Wrocławiu w dniu...2013r. pomiędzy: Brainstorm Sebastian Matyniak z siedzibą ul. Laryska 54, 41-404 Mysłowice,

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Załącznik nr. 6. Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Załącznik nr. 6. Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA Załącznik nr. 6 Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA Dane pracownika Dane kontaktowe Lp. Nazwa 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Kobieta Mężczyzna 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych F o r m u l a r z z g ł o s z e n i o w y Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstawowe Imię Nazwisko Płeć Kobieta

Bardziej szczegółowo

WZÓR. POROZUMIENIE z dn...2008 r. dotyczące partnerskiej współpracy na rzecz realizacji projektu systemowego., pomiędzy:

WZÓR. POROZUMIENIE z dn...2008 r. dotyczące partnerskiej współpracy na rzecz realizacji projektu systemowego., pomiędzy: WZÓR POROZUMIENIE z dn...2008 r. dotyczące partnerskiej współpracy na rzecz realizacji projektu systemowego., pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w.... zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności nowe możliwości nr POKL.09.06.02-18-051/13

UMOWA SZKOLENIOWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności nowe możliwości nr POKL.09.06.02-18-051/13 Strona1 UMOWA SZKOLENIOWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności nowe możliwości nr POKL.09.06.02-18-051/13 zawarta w Obornikach w dniu...roku, pomiędzy: Agatą Melara prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/y deklaruję dobrowolny udział w Projekcie E-pracownik: specjalista ds. promocji i sprzedaży w Internecie realizowanym przez Fundację Aktywizacja.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Mianowice 2 H

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Mianowice 2 H Nr wniosku... miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Mianowice 2 H WNIOSEK o przyznanie bonu szkoleniowego bezrobotnemu do 30 roku życia Podstawa prawna: 1. art. 66k ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i zawarta w dniu w Dębicy pomiędzy: STAROSTĄ DĘBICKIM w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez firmę Euro Konsult Sp. z o.o. w ramach C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik nr 4 do umowy o doradztwo. (imię i nazwisko) Bydgoszcz, dnia.... DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/ny, deklaruję udział w Projekcie Transfer wiedzy z UTP do przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+ Strona1 Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie innowacyjno- testującym Pracuję-rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia pracowników 50+. UMOWA NR O UCZESTNICTWIE W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA

DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA Załącznik nr 1 DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA Deklaruję chęć przystąpienia.. (imię i nazwisko beneficjenta) do udziału w projekcie Nowoczesny system doskonalenia

Bardziej szczegółowo

do projektu e-kompetentni

do projektu e-kompetentni IT Grzegorz Chojnacki ul. Powstańców 27a 05-870 Błonie Biuro u: ul. Pańska 98 lok. 26 00-837 Warszawa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

W S P A R C I E S Z K O L E N I E S T A Ż Z A T R U D N I I E N I E

W S P A R C I E S Z K O L E N I E S T A Ż Z A T R U D N I I E N I E F O R M U L A R Z Z G Ł O S Z E N I O W Y D O U D Z I A Ł U W P R O J E K C IE W S P A R C I E S Z K O L E N I E S T A Ż Z A T R U D N I I E N I E Realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 września 2014 r. Poz. 4458 UCHWAŁA NR LIX/535/2014 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU

Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU Ja niżej podpisany/a... (imię i nazwisko) reprezentujący szkołę/przedszkole... (pełna nazwa szkoły/przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny Numer: Data i godzina wpływu: Formularz rekrutacyjny Podpis os. przyjmującej: Nazwisko:... Imię:....... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień.... miesiąc.... rok.... w...... Nr PESEL... Nr NIP... Adres

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A ODPOWIEDNIE POLA ZAZNACZYĆZNAKIEM X Lp. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Imię / Imiona

Bardziej szczegółowo

Powiat Chrzanowski. (imię i nazwisko) Zamieszkała(y)... (adres zameldowania)

Powiat Chrzanowski. (imię i nazwisko) Zamieszkała(y)... (adres zameldowania) Załącznik nr 8 Deklaracja uczestnictwa w pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie pn.: Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu ego Ja niżej podpisana(y)...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA DO UDZIAŁU W TESTOWANIU PRODUKTU WAK50 w ramach projektu Wirtualny Asystent Kariery 50+

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA DO UDZIAŁU W TESTOWANIU PRODUKTU WAK50 w ramach projektu Wirtualny Asystent Kariery 50+ Strona1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA DO UDZIAŁU W TESTOWANIU PRODUKTU WAK50 w ramach projektu Wirtualny Asystent Kariery 50+ 1. Dane przedsiębiorstwa Nazwa: Adres siedziby głównej przedsiębiorstwa:

Bardziej szczegółowo

Umowa o Stypendium nr IRP/./staż-Ucz/DDP/2014

Umowa o Stypendium nr IRP/./staż-Ucz/DDP/2014 Umowa o Stypendium nr IRP/./staż-Ucz/DDP/2014 podczas stażu organizowanego w ramach projektu Droga do pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nazwisko i imię Data urodzenia PESEL Załącznik nr 1 w projekcie Wyższe kwalifikacje pewniejsza przyszłość na rynku pracy. Miejsce urodzenia Wiek Płeć K M Dokument tożsamości Nazwa Wydany przez Numer Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

a) Nazwisko... Imię g)telefon komórkowy..., tel. stacjonarny h) Adres poczty elektronicznej (e-mail ojca).

a) Nazwisko... Imię g)telefon komórkowy..., tel. stacjonarny h) Adres poczty elektronicznej (e-mail ojca). Zał. nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu Schematom STOP!... FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt systemowy Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Wypełnia pracownik Fundacji Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości: FORMULARZ REKRUTACYJNY Data wpływu formularza do Biura Projektu: / / Podpis: Data rozpoczęcia udziału w projekcie: / / lub powód odrzucenia:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza Inwestycja

Człowiek najlepsza Inwestycja Załącznik nr 2A do SIWZ Wzór umowy Umowa nr... POKL/ 2013 dotycząca koordynacji projektu Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu szansą na lepsze jutro realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Przedszkole równych szans Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA REKRUTACYJNA Imię Nazwisko PESEL: Płeć: kobieta/mężczyzna * I. Adres zamieszkania: Województwo: Powiat: Gmina:.. Kod pocztowy i miasto: Ulica/miejscowość*:..

Bardziej szczegółowo

DANE PODSTAWOWE. Rodzaj schorzenia lub symbol niepełnosprawności. powiat limanowski województwo małopolskie

DANE PODSTAWOWE. Rodzaj schorzenia lub symbol niepełnosprawności. powiat limanowski województwo małopolskie F O R M U L A R Z Z G Ł O S Z E N I O WY P R O J E K T N O W E M O Ż L I W O Ś C I Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej:.. DANE PODSTAWOWE Imię Drugie imię Nazwisko Płeć Stopień niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

Projekt Postaw na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 niepotrzebne skreślić

Projekt Postaw na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 niepotrzebne skreślić Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora PUP w Łukowie z dnia 08.01.2014 r. ze zmianami z dnia 26.09.2014 r. UMOWA NR.. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Postaw na aktywność zawarta w dniu..2014 r. w Łukowie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Numer projektu: POKL.05.04.02 00 B31/11 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy I. Informacja o projekcie 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady rekrutacji uczestniczek/uczestników oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie działań aktywizacyjnych

Umowa o świadczenie działań aktywizacyjnych ZP.342-6/PW/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie działań aktywizacyjnych prowadzących do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych z województwa lubelskiego Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa o świadczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji zawarta w dniu 26 października 2010 roku w Lublinie pomiędzy następującymi Stronami: Samorządem

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH Załącznik 1.4 wzór formularza rekrutacyjnego dla osób prawnych FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH /JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Mianowice 2 H

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Mianowice 2 H Nr wniosku..... miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Mianowice 2 H WNIOSEK o przyznanie bonu stażowego bezrobotnemu do 30 roku życia Podstawa prawna: art. 66l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów; tel: 32 75 33 800, www.pup-chrzanow.pl; e-mail: krch@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów; tel: 32 75 33 800, www.pup-chrzanow.pl; e-mail: krch@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów; tel: 32 75 33 800, www.pup-chrzanow.pl; e-mail: krch@praca.gov.pl Załącznik do zarządzenia nr 78/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Euro Konsult Sp. z o.o. w ramach projektu Szkolenia MMŚP ze Śląska współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Imię (imiona)

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia... 2013 r. (poz. ) WZÓR Załącznik nr 1.. (miejscowość i data). (nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby oraz oznaczenie miejsca wykonywania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 Marklowice, 16.02.2013 Dotyczy projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapytanie ofertowe nr 1/2013 1. Zamawiający w Marklowicach 2. Postanowienia ogólne Zgodnie z przepisem

Bardziej szczegółowo

Projekt Matematyka logiczny wybór na przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Matematyka logiczny wybór na przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 2 do Regulaminu ANKIETA - ZAKRES DANYCH PRZEKAZYWANYCH DO SYSTEMU PEFS Lp. Nazwa 1 Tytuł projektu Matematyka logiczny wybór na przyszłość 2 Nr projektu POKL.04.01.02-00-194/12 3 4 5 Priorytet,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do umowy Porozumienie z w sprawie przetwarzania danych osobowych ...

Załącznik nr 5 do umowy Porozumienie z w sprawie przetwarzania danych osobowych ... Załącznik nr 5 do umowy Porozumienie z w sprawie przetwarzania danych osobowych POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarte w... w dniu... r. pomiędzy: Województwem Podlaskim(Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OŚWIADCZE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZA DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do Projektu Przełam bariery realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NOWA ROLA SZKOLENIA PRZEKWALIFIKUJĄCE DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NOWA ROLA SZKOLENIA PRZEKWALIFIKUJĄCE DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NOWA ROLA SZKOLENIA PRZEKWALIFIKUJĄCE DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA Nazwisko...Imię... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek... Adres zameldowania:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

DEKLARACJA UCZESTNICTWA Wpłynęło dnia/godz.. Nr kolejny. Podpis osoby przyjmującej. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Ja niżej podpisana/y...(imię i nazwisko) deklaruję

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU WND-POKL.08.01.01-26-156/09

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU WND-POKL.08.01.01-26-156/09 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU WND-POKL.08.01.01-26-156/09 1. W formularzu należy wypełnić wszystkie białe pola. W polach, które nie znajdują zastosowania w danym przypadku należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Projekt MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZESTNIKA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ CZĘŚĆ. I. DANE OSOBOWE

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój czas moja szansa współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt Mój czas moja szansa współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA UMOWA dotycząca powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu pt.,,mój czas moja szansa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zawarta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA

PROJEKT: PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w..., między: Firmą ITO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, NIP 521-321-08-47, Regon 017393897, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 4816 UCHWAŁA NR XV/178/2015 RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr: CAZ...POKL.6.1.3..S o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych

UMOWA nr: CAZ...POKL.6.1.3..S o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych ..- 620........ OS D4 UMOWA nr: CAZ.......POKL.6.1.3..S o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych zawarta w dniu pomiędzy Starostą Krakowskim, mającym siedzibę w Krakowie, Al. Juliusza Słowackiego 20, 30-037

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Załącznik 7a Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Zawarta w dniu.. r. w Krakowie, pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

STAROSTA OSTROŁĘCKI za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce

STAROSTA OSTROŁĘCKI za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce ..... (miejscowość i data) STAROSTA OSTROŁĘCKI za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce WNIOSEK o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia na podstawie: art. 66k

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe uczestnika projektu

Dane osobowe uczestnika projektu osobowe uczestnika projektu uczestnika kontaktowe dodatkowe Lp. Nazwa Słowniki 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Kobieta / Mężczyzna* 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu 5 PESEL 6 Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Strona1 zał. nr 1 do Regulaminu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Strona2... (imię i nazwisko) Zabrze, dnia......... (adres) Prowadzący studia podyplomowe: Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Roosevelta 26-28,

Bardziej szczegółowo

... (Imię i nazwisko składającego oświadczenie) zam... (adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod)

... (Imię i nazwisko składającego oświadczenie) zam... (adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI FINANSOWEJ zam... (adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) oświadczam, że w razie rezygnacji z udziału w kursie języka angielskiego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE UCZESTNIKA PROJEKTU. Nie. Nie posiadam komórkowy Adres e-mail

KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE UCZESTNIKA PROJEKTU. Nie. Nie posiadam komórkowy Adres e-mail Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE PROJEKTU 1. Tytuł projektu Firma Przyjazna Rodzinie 2. Wnioskodawca Fundacja Collegium Progressus w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU..

-WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU.. Załącznik nr 3 Do zaproszenia do składania ofert nr OR.II.271.24.15 -WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU.. pomiędzy 1. Starostą Powiatu Nyskiego, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

/Data i godzina wpłynięcia formularza zgłoszeniowego/... FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

/Data i godzina wpłynięcia formularza zgłoszeniowego/... FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji /Data i godzina wpłynięcia formularza zgłoszeniowego/... I. DANE PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu.

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Niniejszy regulamin określa sposób rekrutacji potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych (uczestników projektu) oraz kryteria

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (ZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY) Ja niżej podpisana/y... (imię i nazwisko) Zamieszkała/y... (adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (ZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY) Ja niżej podpisana/y... (imię i nazwisko) Zamieszkała/y... (adres zamieszkania) OŚWIADCZENIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (ZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY) Ja niżej podpisana/y.... Zamieszkała/y... Legitymująca/y się dowodem osobistym.. wydany przez. PESEL... niniejszym oświadczam, że

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA. PESEL dziecka

KARTA ZGŁOSZENIA. PESEL dziecka KARTA ZGŁOSZENIA do udziału w projekcie JACEK i OLA IDĄ DO PRZEDSZKOLA Imię (imiona) i nazwisko dziecka Data i miejsce urodzenia dziecka PESEL dziecka Adres zamieszkania dziecka miasto wieś województwo:.

Bardziej szczegółowo

Zawarta w, w dniu.. pomiędzy:

Zawarta w, w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA UMOWA nr /ŚAH/2015 dotycząca udziału w Projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA (zwanego dalej Projektem ), realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 63/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 14 października 2013

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca. Poddziałanie 8.1.1 PO KL

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca. Poddziałanie 8.1.1 PO KL Wypełnia osoba przyjmująca formularz NIK: AM/ 8.1.1 -. /. 1 Załącznik 2 Data i godzina złożenia formularza:.. Podpis przyjmującego:.. I Dane podstawowe FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA ASYSTENTKA KOORDYNATORA PROJEKTU. Data wpływu formularza do Biura Projektu: podpis: Województwo: Powiat: Kod pocztowy: Miejscowość: Ulica:

WYPEŁNIA ASYSTENTKA KOORDYNATORA PROJEKTU. Data wpływu formularza do Biura Projektu: podpis: Województwo: Powiat: Kod pocztowy: Miejscowość: Ulica: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu PWP Wykwalifikowana i konkurencyjna na rynku pracy WND - POKL.06.01.01 32-181/12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013, Działanie 6.1,

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Strona 1 z 8 Formularz zgłoszeniowy Imiona i nazwisko PESEL Miejsce urodzenia Adres e-mail Telefon kom. Adres zamieszkania: Jestem zainteresowany udziałem w Projekcie WySPA Zarządzania studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich

Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Wpłynęło dnia/godz.. Nr kolejny. Podpis osoby przyjmującej. Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Szanowni Państwo! Niniejsza ankieta

Bardziej szczegółowo

Zadanie 5 Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów z UG ANKIETA REKRUTACYJNA

Zadanie 5 Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów z UG ANKIETA REKRUTACYJNA Formularz zgłoszeniowy do projektu Kształcimy profesjonalistów kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego Zadanie 5 Program

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Miasto Sokołów Podlaski/Miejskie Przedszkole Nr 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie,,mali

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10A do SIWZ wzór umowy dla zadania nr 1. Znak sprawy: OP.III-AE.3410/19/EFS/2013

Załącznik nr 10A do SIWZ wzór umowy dla zadania nr 1. Znak sprawy: OP.III-AE.3410/19/EFS/2013 Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

A. Instrukcja wypełniania wniosku

A. Instrukcja wypełniania wniosku Strona1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - UMOWA Projekt: Teraz Ty obierz kurs na sukces! realizowany w ramach: Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw Programu

Bardziej szczegółowo

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Zdobądź certyfikat z języka angielskiego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Bardziej szczegółowo

Umowa stażu nr IRP/./staż-PR/DDP/2014

Umowa stażu nr IRP/./staż-PR/DDP/2014 Umowa stażu nr IRP/./staż-PR/DDP/2014 organizowanego w ramach projektu Droga do pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE Ja, niŝej podpisany/a........, (imię i nazwisko) deklaruję chęć udziału w projekcie Speed Stargardzki Pracownik - Efektywna Edukacja i Dokształcanie nr projektu PO KL/1/8.1.1/104/08,

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE. pomaturalne. Tuczna. Zwierzyniec Miejsce zamieszkania

DANE OSOBOWE. pomaturalne. Tuczna. Zwierzyniec Miejsce zamieszkania FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DANE OSOBOWE Imię (imiona) Nazwisko Data i miejsce urodzenia Seria i nr dowodu osobistego PESEL Wykształcenie Ulica ponadgimnazjalne pomaturalne wyższe Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu w Łukowie

Umowa nr.. powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu w Łukowie Umowa nr.. powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu w Łukowie pomiędzy Powiatem Łukowskim reprezentowanym przez Starostę, w którego imieniu działa: Pan Stanisław Puch Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Wracam do pracy! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE KANDYDATA/KI Imię/Imiona Nazwisko Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL Osoba niepełnosprawna

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy 1. Dane projektu Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu KOMPETENTNY DORADCA ZAWODOWY podnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców zawodowych i nauczycieli 2. Realizator projektu Fundacja Pomocy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. UMOWA Nr. zawarta w Lublinie dnia pomiędzy:

Załącznik nr 7. UMOWA Nr. zawarta w Lublinie dnia pomiędzy: Załącznik nr 7 zawarta w Lublinie dnia pomiędzy: UMOWA Nr Szkołą Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin, NIP: REGON: reprezentowaną przez Panią Halinę

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Nr projektu: KL/08686/10/7.2.2 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU MY KOBIETY! Nazwisko...Imię (imiona)... Data i miejsce urodzenia:...

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU MY KOBIETY! Nazwisko...Imię (imiona)... Data i miejsce urodzenia:... FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU MY KOBIETY! Nazwisko...Imię (imiona)... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia:... PESEL... NIP... Wiek... Adres zameldowania: Ulica... Nr domu...nr lokalu... Miejscowość...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 1 Tytuł projektu CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAWNO-FINANSOWEGO 2 Nr projektu WND-POKL.08.01.01-10/212/09 3 Priorytet, w ramach którego jest PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI 4

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy.

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy. Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU (DZIECKA) Dane uczestnika Lp. Nazwa 1. Imię (imiona) 2. Nazwisko 3. Płeć 4. Wiek w chwili przystępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR.../.../2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2014 r. Projekt 608 UCHWAŁA NR.../.../2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne

Bardziej szczegółowo