DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów."

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Załącznik nr 3 do Umowy szkoleniowej nr. z dnia r. DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów. Odbiorcy projektu 1. Imię i nazwisko.... PESEL. 3. Odział (zakreślić właściwe): ELBLĄG / MORĄG / PASŁĘK / GODKOWO / RYCHLIKI 4. Stanowisko Kadra: MEDYCZNA Niniejszym deklaruję uczestnictwo w wybranych przeze mnie szkoleniach zgodnie z Załącznikiem nr D1 do niniejszej Deklaracji uczestnictwa. Oświadczam, że: OŚWIADCZENIA 1. Zapoznałe(a)m się z treścią Zasad rekrutacji do projektu Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów i zobowiązuję się do ich przestrzegania.. Zobowiązuję się do uczestniczenia w wybranych przeze mnie szkoleniach. 3. Zostałe(a)m poinformowany(a) o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 4. Nieusprawiedliwiona nieobecność na danym szkoleniu (w tym nieobecność powyżej 0% czasu trwania danego szkolenia/kursu) skutkuje przerwaniem mojego uczestnictwa w projekcie. W takim przypadku zobowiązany(a) jestem do pokrycia 100% całkowitych kosztów wsparcia, w którym zadeklarowałe(a)m uczestnictwo. 5. W przypadku nieobecności na danym szkoleniu (bądź jego części powyżej 0% czasu trwania), spowodowanej sytuacją usprawiedliwioną (zwolnienie lekarskie, ważne zdarzenia losowe), odbędę dane szkolenie w ramach szkoleń uzupełniających, przewidzianych działaniami korygującymi w projekcie lub z inną grupą w przypadku takiej możliwości. 6. Do deklaracji uczestnictwa załączam następujące dokumenty: Załącznik nr D1: Deklaracja wyboru szkoleń/kursów Załącznik nr D: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik nr D3: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 33 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, oświadczam że dane zawarte w niniejszej Deklaracji uczestnictwa w projekcie są zgodne z prawdą.... data i podpis Odbiorcy projektu str. 1

2 Załącznik Nr D1 DEKLARACJA WYBORU SZKOLEŃ w ramach Projektu Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów, Imię i nazwisko Odbiorcy Projektu:... TYTUŁY SZKOLEŃ MODUŁ 1: ZADOWOLONY PACJENT/KLIENT SI-1 Profesjonalna obsługa pacjenta-obowiązujące standardy SI- Skuteczna komunikacja interpersonalna w kontaktach bezpośrednich i telefonicznych SI-3 Trening umiejętności negocjacyjnych i mediacyjnych SI-4 Zarządzanie czasem MODUŁ : PRAWO Liczba dni szk. SP-1 Dokumentacja medyczna w świetle nowych przepisów prawnych zasady prowadzenia i udostępniania SP- Ochrona danych osobowych i medycznych, w przychodni SP-3 Nowa ustawa o działalności leczniczej- wskazówki dla kadry kierowniczej SP-4 Podstawy prawa medycznego dla kadry medycznej SP-5 Prawa pacjenta i odpowiedzialność za zdarzenia medyczne - nowe regulacje prawne SP-6 Wymagania sanitarne w pracy personelu medycznego i pomocniczego MODUŁ 3: ZARZĄDZANIE SZA-1 Zarządzanie zdarzeniami niepożądanymi w przychodni koszty błędów medycznych SZA- Public relation czyli kształtowanie wizerunku firmy SZA-3 Marketing usług medycznych SZA-4 Tworzenie i zarządzanie zespołem pracowniczym SZA-5 Systemu zarządzanie bezpieczeństwem informacji wg ISO 7001 w placówce medycznej SZA-6 Metodyka badania satysfakcji pacjenta *) wybrane szkolenia należy zaznaczyć znakiem "X" Deklaracja uczestnictwa *) LICZBA WYBRANYCH SZKOLEŃ:... Data: Podpis Odbiorcy Projektu... SZKOLENIA DODANE W TRAKCIE REALIZACJI KURSU W PRZYPADKU DOSTĘPNOŚCI MIEJSC: (Każdorazowo w przypadku dodatkowych szkoleń wymagany będzie Aneks do umowy szkoleniowej.) Data: Podpis Odbiorcy Projektu... str.

3 Załącznik Nr D OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do Projektu Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa, ul. Wspólna /4; ) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 3 ust. 1 pkt lub art. 7 ust. pkt ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 00 r. Nr 101 poz. 96, ze zm.) dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu "Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Wdrażającej Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, beneficjentowi realizującemu projekt: D&G Consulting Sp. z o.o. (Lider) oraz Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej "Twoje Zdrowie EL" Sp. z o.o. (Partner). Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Wdrażającej / Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Wdrażającej / Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL; 5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania... Miejscowość i data.. CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU str. 3

4 Załącznik Nr D3 Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lp. Nazwa 1 Tytuł projektu Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów Nr projektu POKL /1 3 Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Priorytet VIII, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie Poddziałanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie instytucji, które otrzymują wsparcie w ramach EFS Lp. Nazwa 1 Nazwa instytucji NIP podstawowe 3 REGON 4 Typ instytucji 5 Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) 6 Wielkość instytucji mikroprzedsiębiorstwo 7 Ulica 8 Nr budynku 9 Nr lokalu 10 Miejscowość teleadresowe 11 Obszar 1 Kod pocztowy 13 Województwo 14 Powiat 15 Telefon kontaktowy 16 Adres poczty elektronicznej ( ) 17 Rodzaj przyznanego wsparcia Inne Szczegóły wsparcia 18 Data rozpoczęcia udziału w projekcie 19 Data zakończenia udziału w projekcie 0 Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji TAK 1 Liczba osób objętych wsparciem w ramach instytucji 1 str. 4

5 uczestnika projektu, który otrzymuje wsparcie w ramach EFS Lp. Nazwa 1 Imię (imiona) Nazwisko uczestnika 3 Płeć 4 Wiek w chwili przystąpienia do projektu 5 PESEL 6 Nazwa Instytucji 7 Wykształcenie (zaznaczyć właściwe): a. brak b. podstawowe c. gimnazjalne d. ponadgimnazjalne ( wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe) e. pomaturalne f. wyższe 8 Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną: TAK NIE 9 Ulica 10 Nr domu 11 Nr lokalu kontaktowe 1 Miejscowość 13 Obszar (zaznaczyć właściwe): Miejski Wiejski 14 Kod pocztowy 15 Województwo 16 Powiat 17 Telefon stacjonarny 18 Telefon komórkowy 19 Adres poczty elektronicznej 0 Zatrudniony w średnim przedsiębiorstwie 1 Rodzaj przyznanego wsparcia SZKOLENIA Szczegóły wsparcia Wykorzystanie we wsparciu technik: e-lerning/blended learning: NIE 3 Data rozpoczęcia udziału w projekcie (data pierwszego szkolenia) 4 Data zakończenia udziału w projekcie 5 Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa: TAK / NIE str. 5

6 Załącznik Nr D Pieczęć zakładu pracy miejscowość, data Zaświadczenie o zatrudnieniu (kontrakt) Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani... PESEL:.. prowadzący/a jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą: NIP:. jest zatrudniony/a w: Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Twoje Zdrowie EL" Sp. z o.o. na podstawie umowy kontraktowej i świadczy usługi z zakresu. Kadra: MEDYCZNA... Pieczęć i podpis osoby upoważnionej str. 6

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Numer projektu: POKL.05.04.02 00 B31/11 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt:

Bardziej szczegółowo

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Akademia Organizacji Pozarządowych 2. Priorytet, w ramach którego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE Ja, niŝej podpisany/a........, (imię i nazwisko) deklaruję chęć udziału w projekcie Speed Stargardzki Pracownik - Efektywna Edukacja i Dokształcanie nr projektu PO KL/1/8.1.1/104/08,

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 TMS AUDIT 36-001 Trzebownisko 928 B e-mail: tmsaudit@gmail.com www.tmsaudit.pl Data i podpis osoby przyjmującej i sprawdzającej formularz: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B Strona1 Załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji Data i godzina wpływu Formularza rekrutacyjnego: Podpis osoby przyjmującej Formularz: Nr Formularza rekrutacyjnego:...... FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Prosimy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI literami.

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Prosimy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI literami. Strona1 Projekt Niepełnosprawni też są ważni!!! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+ Strona1 Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie innowacyjno- testującym Pracuję-rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia pracowników 50+. UMOWA NR O UCZESTNICTWIE W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. Upowszechnienie idei równych szans poprzez wsparcie funkcjonowania żłobka Juniorek w Olsztynie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. Upowszechnienie idei równych szans poprzez wsparcie funkcjonowania żłobka Juniorek w Olsztynie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Upowszechnienie idei równych szans poprzez wsparcie funkcjonowania żłobka Juniorek w Olsztynie o numerze POKL.01.05.00-00-004/12 współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA i1ra'łc * ipo,nośc UNIA EUROPEJSKA UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy: Miastem Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do projektu:

Formularz zgłoszeniowy do projektu: Formularz zgłoszeniowy do projektu: Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki (Działanie 8.1. Rozwój pracowników i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Załącznik 7a Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Zawarta w dniu.. r. w Krakowie, pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia Numer polisy Numer deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia I UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE Gdańsk dn. 29.03.2006 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE 1 Zakres projektu 1. Szkolenia są realizowane w ramach projektu pt. Nowoczesne zarządzanie nr umowy SPORZL 2.3a 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo