UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych"

Transkrypt

1 KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA i1ra'łc * ipo,nośc UNIA EUROPEJSKA UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy: Miastem Katowice, ul. Młyńska 4, Katowice, nr identyfikacyjny NIP: , reprezentowanym przez: Pana Bogumiła Sobule - Naczelnika Wydziału Organizacji i Zarządzania Urzędu Miasta Katowice; zwanym dalej Zlecającym" a reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą" o następującej treści: 1- Użyte w niniejszej umowie określenia oznaczają: l) ustawa - 2) rozporządzenie - 3) dane osobowe - 4) administrator danych osobowych - ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. póz. 926, z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, póz. 1024); dane osobowe, w rozumieniu ustawy, dotyczące uczestników projektu, które muszą być przetwarzane przez Wykonawcę w celu wykonania umowy zarejestrowanej w rejestrze umów Urzędu Miasta w Katowicach pod póz dnia r. na rzecz realizacji usługi; Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Projekt wspóifmansowany przez Unię Europejską

2 KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA i!r,y LC A i>kvj;"':-i. 5) przetwarzanie danych osobowych - 6) dokument - 7) pracownik - 8) usługa - 9) Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) 10) Instytucja Zarządzająca UNIA EUROPEJSKA jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji na rzecz realizacji usługi; dowolny nośnik, tradycyjny lub elektroniczny, na którym zapisane są dane osobowe; osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego; Usługa pn. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania Projektami wg metodyki PRINCE2 wraz ze świadczeniem usługi doradztwa indywidualnego i grupowego w zakresie zarządzania projektami wg metodyki PRINCE2 oraz przeprowadzenie egzaminów PRINCE2 FOUNDATION i PRINCE2 PRACTITIONERw ramach projektu: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie Działania 5.2. Wzmocnienie Potencjału Administracji Samorządowej, Poddziałania Modernizacja Zarządzania w Administracji Samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zlecający, działając w oparciu o uprawnienie wynikające z Umowy o dofinansowanie Projektu nr UDA-POKL /09-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej w dniu r. z Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia), powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na warunkach opisanych w niniejszej Umowie. Przetwarzanie danych osobowych możliwe jest wyłącznie w celu realizacji umowy zarejestrowanej w rejestrze umów Urzędu Miasta w Katowicach pod póz z dnia r. na rzecz realizacji usługi pn. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania Projektami wg metodyki PRINCE2 wraz ze świadczeniem usługi doradztwa indywidualnego i grupowego w zakresie zarządzania projektami wg metodyki PRINCE2 oraz przeprowadzenie egzaminów PRINCE2 FOUNDATION i PRINCE2 PRACTITIONER- w ramach projektu: Wzmocnienie potencjału Projekt wspólfinansowany przez Unię Europejską 2

3 KAPITAŁ LUDZKI [jag UN,AEUROPEJSKA NARODOWA S!R,".!:C A ipojnośc n^^^i^i administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie Działania 5.2. Wzmocnienie Potencjału Administracji Samorządowej, Poddziałania Modernizacja Zarządzania w Administracji Samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. Dane osobowe, w następującym zakresie, tj.: a) ; b) ; c) ; d) a wykorzystywane będąjedynie dla celów realizacji usługi. 4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, póz. 1024) i będzie przestrzegał zapisów w nich ujętych z należytą skrupulatnością i starannością Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeżeli osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na ich przetwarzanie. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr l do niniejszej Umowy. Oświadczenia przechowuje Zlecający w swojej siedzibie. 2. Zlecający upoważnia Wykonawcę do wydawania i odwoływania swoim pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje Wykonawca w swojej siedzibie. Wykonawca ograniczy dostęp do danych osobowych wyłącznie do pracowników posiadających imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. 3. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 2 są ważne do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia zakończenia realizacji usługi określonej w umowie zarejestrowanej w rejestrze umów Urzędu Miasta w Katowicach pod póz z dnia r. na rzecz realizacji usługi. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika. 4. Wykonawca będzie prowadzić ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Lista osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych będzie niezwłocznie przekazana Zlecającemu. Projekt wspóljinansowany przez Unię Europejską

4 KAPITAŁ LUDZKI \LK UN1A EUROPEJSKA NARODOWA SIWŁC-A ipojnoso Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych zobowiązuje się do podjęcia środków zabezpieczających zbiór danych, o których mowa w art ustawy oraz w rozporządzeniu. 2. Wykonawca zobowiązuje się do: a) zachowania w poufności wszystkich danych osobowych, powierzonych mu w trakcie obowiązywania umowy zarejestrowanej w rejestrze umów Urzędu Miasta w Katowicach pod póz z dnia na rzecz realizacji usługi oraz dokumentów, uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych tą umową; obowiązek zachowania poufności wiąże Wykonawcę także po rozwiązaniu powyższej umowy; b) niewykorzystywania zebranych danych osobowych dla celów innych niż określone w umowie zarejestrowanej w rejestrze umów Urzędu Miasta w Katowicach pod póz. póz z dnia na rzecz realizacji usługi. 3. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu w tajemnicy przez pracownika mającego dostęp do danych osobowych wszystkich informacji, jakie ten uzyskał w związku z dostępem do tych danych. 4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Zlecającego o: a) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu; b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zlecającemu, Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia), na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania wszystkich danych osobowych przez Wykonawcę, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. 5. Wykonawca umożliwi Zlecającemu, Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia) lub podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli, zgodności z ustawą, rozporządzeniem oraz niniejszą umową; zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli. Projekt wspólfmansowany przez Unią Europejską

5 KAPITAŁ LUDZKI!A«UNIA EUROPEJSKA NARODOWA ilra'łgia ipójnoscl ^^^^^1 ^^^^ 2. W przypadku powzięcia przez Zlecającego, Instytucję Zarządzającą lub Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II Stopnia) wiadomości o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z ustawy, rozporządzenia lub z niniejszej Umowy, Wykonawca umożliwi Zlecającemu, Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia) lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu o którym mowa w ust Kontrolerzy Zlecającego, Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia), lub podmiotów przez nie upoważnionych, mają w szczególności prawo: 1) wstępu, w godzinach pracy Wykonawcy, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe poza zbiorem danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą, rozporządzeniem oraz niniejszą umową; 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii; 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Zlecającego, Instytucję Zarządzającą oraz Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II Stopnia) lub przez podmiot przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 5. Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstały wobec Zlecającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową, ustawą lub rozporządzeniem przetwarzania danych osobowych. 6. l. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz.93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny Projekt wspólfinansowany przez Unię Europejską

6 KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRA'tG A i UNIA EUROPEJSKA odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, póz. 1024). 2. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i jest zawarta na czas obowiązywania umowy zarejestrowanej w rejestrze umów Urzędu Miasta w Katowicach pod póz z dnia na rzecz realizacji usługi. 3. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 1) Załącznik nr 1: wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 2) Załącznik nr 2: wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; 3) Załącznik nr 3: wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 4. Niniejsza Umowa została sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze Stron. ZLECAJĄCY WYKONAWCA ' A f.ydziaiu fcrg -' /NY Projekt współfinansowany przez Unią Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego

7 KAPITAŁ LUDZKI lj«unia EUROPEJSKA NARODOWA iira'tc-a ifojnośo ^^^^H ^^^^ Załącznik nr l: Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do Projektu pt. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- pełny adres: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, Warszawa; 2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu pt. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu pt. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Katowice, r. /MIEJSCOWOŚĆ I DATA/ /CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU'/ W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane zarówno przez daną osobę jak również przez jej prawnego opiekuna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 7

8 KAPITAŁ LUDZKI UNIA EUROPEJSKA Załącznik nr 2: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych UPOWAŻNIENIE Nr DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ WRAZ Z WDROŻENIEM USPRAWNIEŃ ZARZĄDCZYCH W URZĘDZIE MISATA KATOWICE" W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Z dniem [ ] r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926, z późn. zm.), upoważniam [ ] do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu pn. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia zakończenia realizacji usługi określonej w umowie zarejestrowanej w rejestrze umów Urzędu Miasta w Katowicach pod póz [... ] z dnia [ ] Upoważnienie wygasa chwilą ustania Pana/Pani* zatrudnienia w l Czytelny podpis osoby reprezentującej podmiotu który został do tego przez Beneficjenta umocowany, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień. niepotrzebne skreślić Projekt wspólfinansowany przez Unii; Europejską ir rtiniucli Europejskiego Funduszu Społecznego

9 KAPITAŁ LUDZKI IA«UNIA EUROPEJSKA NAWDOWłSWLGAiPfcNOSC. ^^H ^^^^ Załącznik nr 3: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ WRAZ Z WDROŻENIEM USPRAWNIEŃ ZARZĄDCZYCH W URZĘDZIE MISATA KATOWICE" W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Z dniem [ ] r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926, z późn. zm.), odwołuję upoważnienie [ ] do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu pn. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Czytelny podpis osoby reprezentującej podmiotu, który został do tego przez Beneficjenta umocowany, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień. Projekt wspólfmansowany przez Unią Europejską

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+ Strona1 Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie innowacyjno- testującym Pracuję-rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia pracowników 50+. UMOWA NR O UCZESTNICTWIE W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662. Przepisy

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 1997 r.

z dnia 29 sierpnia 1997 r. zmiany: 2004-01-01 Dz.U.2002.153.1271 art. 52 2004-03-01 Dz.U.2004.25.219 art. 181 2004-05-01 Dz.U.2004.33.285 art. 1 2006-07-24 Dz.U.2006.104.708 art. 178 2006-10-01 Dz.U.2006.104.711 art. 31 2007-09-14

Bardziej szczegółowo

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Numer projektu: POKL.05.04.02 00 B31/11 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt:

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez:

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:.

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:. Strona 1 z 5 Załącznik nr 3b do Regulaminu (dotyczy PN) UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR w ramach projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Organami, które najczęściej mogą zainicjować kontrolę w placówce, są:

Organami, które najczęściej mogą zainicjować kontrolę w placówce, są: Zewnętrzne organy kontrolne są prawnie umocowane do przeprowadzania kontroli. W każdym czasie w placówce partnerskiej może pojawić się kontrola zewnętrzna, która nie zawsze zapowiada swoje przybycie. Organami,

Bardziej szczegółowo

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262, 2014 r. poz. 1662. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/135 Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR:..2014

UMOWA POŻYCZKI NR:..2014 UMOWA POŻYCZKI NR:..2014 udzielona ze środków pochodzących z dofinansowania z Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego, Priorytet nr 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, Działanie nr 1.3

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ. zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowaną przez zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR. zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI NR. zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy: Załącznik nr 7 do Regulaminu uczestnictwa i udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Fundusz Mikropożyczkowy KLON zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI NR Polską Fundacją Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo