PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY 2007-2013"

Transkrypt

1 PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY MARIUSZ TURBO DORADCA ROLNOŚRODOWISKOWY

2 Program rolnośrodowiskowy jest jednym z działań osi środowiskowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , którego podstawowym celem jest zapobieganie pogorszeniu stanu środowiska naturalnego i walorów przyrodniczych obszarów wiejskich. Działania podejmowane przez rolników w ramach tego programu opierają się na zasadzie dobrowolności, podejścia całościowego oraz korzystania z wiedzy i usług doradczych.

3 Warunkiem przystąpienia do programu rolnośrodowiskowego jest posiadanie co najmniej 1 ha, opracowanie przy pomocy doradcy rolnośrodowiskowego planu działalności, przestrzeganie niepłatnych, minimalnych wymagań, przestrzeganie wymagań wynikających z realizacji poszczególnych pakietów oraz prowadzenie rejestru działalności rolnośrodowiskowej. Płatność przewidziana w ramach tego programu wypłacana jest w formie zryczałtowanej i stanowi rekompensatę za utracony dochód, dodatkowo poniesione koszty oraz ewentualnie poniesione koszty transakcyjne.

4 Program rolnośrodowiskowy jest działaniem 5 letnim, podczas którego producent rolny zobowiązuje się do przestrzegania minimalnych, niepłatnych wymagań: Minimalne normy, czyli dobra kultura rolna (DKR), Wymogi zasady wzajemnej zgodności (cross compliance): Ochrona środowiska naturalnego, Zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt, zgłaszanie niektórych chorób oraz zdrowotność roślin, Dobrostan zwierząt, Minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin.

5 Ponadto, w gospodarstwie rolnym, zakwalifikowanym do płatności rolnośrodowiskowych obowiązkowo należy zachować wszystkie trwałe użytki zielone oraz elementy krajobrazu, nieużytkowane rolniczo.

6 W ramach programu rolnośrodowiskowego dostępne jest 9 pakietów: 1. Rolnictwo zrównoważone 2. Rolnictwo ekologiczne 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura Zachowanie zagrożonych genetycznych roślin w rolnictwie

7 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie 8. Ochrona gleb i wód 9. Strefy buforowe Pakiety dzielą się na warianty, dla których przypisane są konkretne wymogi. W jednym gospodarstwie można realizować dowolną liczbę pakietów, przy czym należy pamiętać, iż pewne pakiety wykluczają:

8 1. Pakietu 1. rolnictwo zrównoważone nie można łączyć z pakietem 2. rolnictwo ekologiczne 2. Pakietu 2. rolnictwo ekologiczne nie można łączyć z pakietem z pakietem 8. ochrona gleb i wód 3. Pakietu 3 ekstensywne trwałe użytki zielone z pakiet 4 i 5 ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych (poza i na obszarach Natura 2000) Uwaga: rolnicy przystępujący do programu po raz pierwszy nie mogą także łączyć wariantu 2.3 i 2.4 pakietu 2. rolnictwo ekologiczne z pakietem 4 i 5 ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych (poza i na obszarach Natura 2000)

9 Degresywność W niektórych pakietach (1. rolnictwo zrównoważone, 2. rolnictwo ekologiczne, 8. ochrona gleb i wód) płatność zmniejsza się w zależności od wielkości gospodarstwa: 100% do 100 ha 50% od 100,01 do 200 ha 10% powyżej 200 ha

10 Pakiet 1 rolnictwo zrównoważone Celem tego pakietu jest zachęcanie do zrównoważonego sposobu gospodarowania, który polega na racjonalnym wykorzystywaniu zasobów przyrody i ograniczeniu negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko. Konieczność zastosowania prawidłowego następstwa i doboru roślin (płodozmian) pozwala na ograniczenie rozwoju agrofagów, redukcję zachwaszczenia oraz zmniejszenie strat azotu. W ramach tego pakietu znajduje się tylko jeden wariant: 1.1 zrównoważony system gospodarowania 360 zł ha

11 Pakiet 1 rolnictwo zrównoważone Podstawowym wymogiem tego pakietu jest jego realizacja na obszarze całego gospodarstwa, przy czym płatność można otrzymać tylko do gruntów ornych. Kolejnym, ważnym wymogiem jest przestrzeganie prawidłowego doboru i następstwa roślin, stosując co najmniej 3 gatunki roślin (każdy powinien być z innej grupy) oraz coroczne opracowywanie planu nawozowego, opartego na bilansie azotu i aktualnej chemicznej analizie gleby.

12 Pakiet 2 rolnictwo ekologiczne Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania, który zakłada zrównoważenie produkcji roślinnej ze zwierzęcą przy zastosowaniu środków naturalnych. Podstawowe cele rolnictwa ekologicznego to zachowanie wysokiego poziomu próchnicy, warunkującej żyzność gleby, utrzymanie równowagi biologicznej w środowisku produkcji rolniczej oraz dążenie do zamknięcia obiegu materii w gospodarstwie.

13 Nr Nazwa wariantu Stawka 2.1 Uprawy rolnicze dla których zakończono okres przestawiania 790 zł/ha 2.2 Uprawy rolnicze w okresie przestawiania 840 zł/ha 2.3 Trwałe użytki zielone dla których zakończono okres przestawiania 330 zł/ha 2.4 Trwałe użytki zielone w okresie przestawiania 260 zł/ha 2.5 Uprawy warzywne dla których zakończono okres przestawiania 1300 zł/ha 2.6 Uprawy warzywne w okresie przestawiania 1550 zł/ha 2.7 Uprawy zielarskie dla których zakończono okres przestawiania 1050 zł/ha 2.8 Uprawy zielarskie w okresie przestawiania 1150 zł/ha 2.9 Uprawy sadownicze i jagodowe dla których zakończono okres przestawiania 1800 zł/ha 2.10 Uprawy sadownicze i jagodowe w okresie przestawiania 1540 zł/ha 2.11 Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe dla których zakończono okres przestawiania 800 zł/ha 2.12 Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe w okresie przestawiania 600 zł/ha

14 Pakiet 2 rolnictwo ekologiczne Wspólne wymogi dla całego pakietu to prowadzenie produkcji rolnej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o rolnictwie ekologicznym oraz zgodnie z najlepszą wiedzą i kulturą rolną, przy zachowaniu dbałości o stan fitosanitarny roślin. Aby przystąpić do systemu rolnictwa ekologicznego należy zgłosić się do jednej z 11 akredytowanych przez Ministra Rolnictwa jednostki certyfikującej.

15 Pakiet 3 ekstensywne trwałe użytki zielone Celem tego pakietu jest utrzymanie lub podniesienie walorów przyrodniczych użytków zielonych, których występowanie i odpowiedni stan jest uzależniony głownie od działalności człowieka. Od 2011 pakiet ten dostępny jest tylko na obszarach Natura 2000 W ramach pakietu 3 dostępny jest tylko 1 wariant 3.1 ekstensywna gospodarka na łąkach i pastwiskach 500 zł

16 Pakiet 4 i 5 ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych Celem tego pakietu jest utrzymanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych użytkowanych rolniczo poprzez m.in. ograniczenie nawożenia, ilości i terminów pokosów lub intensywności wypasu. Pakiet może być realizowany tylko na trwałych użytkach zielonych (za wyjątkiem wariantu 4.10/5.10), zakwalifikowanych na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej przez uprawnionych ekspertów.

17 Pakiet 4 i 5 ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych Należy pamiętać, iż zgodnie z definicją za trwały użytek zielony uznawany jest obszar, na którym znajdują się trawy lub inne rośliny zielne rosnące w wyniku zasiewu naturalnego (samosiewy) lub powstałe w wyniku działalności rolniczej (zasiane), który przez okres co najmniej 5 lat nie został poddany płodozmianowi.

18 Nr Nazwa Pakiet 4 Pakiet 5 4/5.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków 1200 zł/ha 1370 zł/ha 4/5.2 Mechowiska 1200 zł/ha 1390 zł/ha 4/5.3 Szuwary wielkoturzycowe 800 zł/ha 910 zł/ha 4/5.4 Łąki trzęślicowe i selernicowe 1200 zł/ha 1390 zł/ha 4/5.5 Murawy ciepłolubne 1200 zł/ha 1380 zł/ha 4/5.6 Półnaturalne łąki wilgotne 800 zł/ha 840 zł/ha 4/5.7 Półnaturalne łąki świeże 800 zł/ha 840 zł/ha 4.5/8 Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe 800 zł/ha 870 zł/ha 4/5.9 Słonorośla 1190 zł/ha 1190 zł/ha 4/5.10 Użytki przyrodnicze 550 zł/ha 550 zł/ha

19 Pakiet 4 i 5 ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych Najważniejsze wymogi, wspólne dla wszystkich wariantów realizowanych na TUZ to: Zakaz przeorywania, wałowania, podsiewania, Dopuszcza się włókowanie w okresie , Zakaz stosowania ścieków o osadów ściekowych, Zakaz stosowania środków ochrony roślin (są pewne wyjątki), Zakaz budowy i rozbudowy urządzeń melioracji (są pewne wyjątki).

20 Pakiet 6 zachowanie zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Celem tego pakietu jest ochrona lokalnych odmian roślin uprawnych, a także umożliwienie rolnikom wyboru najlepszych genotypów poprzez bezpośredni przepływ zgromadzonych zasobów w bankach genów.

21 Nr Nazwa Stawka 6.1 Produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych 6.2 Produkcja nasienna towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych 570 zł/ha 800 zł/ha 6.3 Produkcja nasienna na zlecenie banku genów 4700 zł/ha 6.4 Sady tradycyjne 2100 zł/ha

22 Pakiet 6 zachowanie zasobów genetycznych roślin w rolnictwie - wymogi: uprawa roślin warzywnych z kwalifikowanego materiału siewnego odmian miejscowych zarejestrowanych w krajowym rejestrze lub uprawa odmian roślin dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych zarejestrowanych w krajowym rejestrze (wariant 6.1), wytwarzanie materiału siewnego roślin warzywnych odmian miejscowych zarejestrowanych w krajowym rejestrze lub uprawa odmian roślin dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych zarejestrowanych w krajowym rejestrze (wariant 6.2),

23 Pakiet 6 zachowanie zasobów genetycznych roślin w rolnictwie - wymogi: rozmnażanie materiału siewnego roślin lub utrzymanie drzew owocowych zgodnie z umową na rozmnażanie nasion zawartą z jednostką badawczo-rozwojową koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych (wariant 6.3), posiadanie sadu, w którym znajduje się co najmniej 12 drzew z 4 gatunków lub odmian, w wieku co najmniej 15 lat, przy czym korona drzew znajduje się na wysokości 120 cm, a obwód pnia na wysokości ok. 1 m nie jest mniejszy niż 47 cm (wariant 6.4).

24 Pakiet 7 zachowanie zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie Celem tego pakietu jest ochrona szczególnie cennych ras lub odmian lub rodów zwierząt gospodarskich, w przypadku których istnieje zagrożenie wyginięcia ze względu na ich niską liczebność. Zwierzęta objęte tym pakietem mają także duże znaczenie ze względu na rolę, jaką pełniły w historii rozwoju regionów, z których się wywodzą i związane są z tradycją oraz kulturą lokalnych społeczności.

25 Pakiet 7 zachowanie zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie Warianty dostępne w ramach pakietu 7: 7.1 zachowanie lokalnych ras bydła 1140 zł/matka 7.2 zachowanie lokalnych ras koni 1500 zł/matka 7.3 zachowanie lokalnych ras owiec 320 zł/matka 7.4 zachowanie lokalnych ras świń 570 zł/matka Warunkiem przystąpienia do tego pakietu jest realizacja programu ochrony zasobów genetycznych danej rasy.

26 Zachowanie lokalnych ras bydła wymogi: Posiadanie co najmniej 4 krów następujących ras: bydło rasy polskiej czerwonej źródło:

27 Zachowanie lokalnych ras bydła wymogi: bydło rasy białogrzbietej źródło:

28 Zachowanie lokalnych ras bydła wymogi: bydło rasy polskiej czerwono-białej źródło:

29 Zachowanie lokalnych ras bydła wymogi: bydło rasy polskiej czarno-białej źródło:

30 Zachowanie lokalnych ras koni wymogi Posiadanie co najmniej 2 klaczy następujących ras: konik polski

31 Zachowanie lokalnych ras koni wymogi koń huculski źródło:

32 koń małopolski Zachowanie lokalnych ras koni wymogi źródło:

33 koń śląski Zachowanie lokalnych ras koni wymogi źródło:

34 koń wielkopolski Zachowanie lokalnych ras koni wymogi źródło:

35 konie zimnokrwiste w typie sokólskim Zachowanie lokalnych ras koni wymogi źródło:

36 konie zimnokrwiste w typie sztumskim Zachowanie lokalnych ras koni wymogi źródło:

37 Zachowanie lokalnych ras owiec wymogi Posiadanie co najmniej 10 matek owiec rasy wrzosówka

38 Zachowanie lokalnych ras owiec wymogi 10 matek owiec rasy świniarka źródło:

39 Zachowanie lokalnych ras owiec wymogi 5 matek owiec rasy olkuskie źródło:

40 10 matek owiec rasy Zachowanie lokalnych ras owiec wymogi polskie owce górskie odmiany barwnej źródło:

41 10 matek owiec rasy Zachowanie lokalnych ras owiec wymogi merynos odmiany barwnej źródło:

42 10 matek owiec rasy Zachowanie lokalnych ras owiec wymogi owce uhruskie źródło:

43 10 matek owiec rasy Zachowanie lokalnych ras owiec wymogi owce wielkopolskie źródło:

44 10 matek owiec rasy Zachowanie lokalnych ras owiec wymogi owce żelaźnieńskie źródło:

45 10 matek owiec rasy Zachowanie lokalnych ras owiec wymogi owce rasy korideil źródło:

46 10 matek owiec rasy Zachowanie lokalnych ras owiec wymogi owce kamienieckie źródło:

47 10 matek owiec rasy Zachowanie lokalnych ras owiec wymogi owce pomorskie źródło:

48 15 matek owiec rasy Zachowanie lokalnych ras owiec wymogi owce rasy cekiel podhalański źródło:

49 30 matek owiec rasy Zachowanie lokalnych ras owiec wymogi owce rasy merynos polski w starym typie źródło:

50 Zachowanie lokalnych ras świń wymogi Posiadanie od 10 do 70 loch rasy puławskiej źródło:

51 Zachowanie lokalnych ras świń wymogi Posiadanie od 8 do 100 loch rasy złotnickiej białej źródło:

52 Zachowanie lokalnych ras świń wymogi Posiadanie od 8 do 100 loch rasy złotnickiej pstrej źródło:

53 Pakiet 8 ochrona gleb i wód Głównym celem tego pakietu jest takie użytkowanie i ochrona gleb i wód, które ogranicza zanieczyszczenia związkami pochodzenia rolniczego. Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest utrzymywanie roślinności na gruntach ornych w okresach między plonami głównymi, czyli w okresie zimowym, co zapobiega zanieczyszczeniu wód i erozji gleb. Sprzyja to także różnorodności biologicznej, gdyż stwarza dogodne warunki wielu gatunkom, a także stanowi dodatkowe źródło paszy dla zwierząt gospodarskich. Od 2011 roku, w związku w konicznością utrzymywania 40% gruntów ornych położnych na obszarach narażonych na erozję wodną pod okrywą roślinną w okresie zimy, (wynikającą z dobrej kultury rolnej), płatność do tych gruntów przyznawana jest w zależności od położenia gospodarstwa

54 Nr Nazwa Stawka Pakiet 8 ochrona gleb i wód 8.1 Wsiewki poplonowe 330 zł/ha Wsiewki poplonowe na obszarach zagrożonych erozją wodną 458 zł/ha 8.2 Międzyplon ozimy 420 zł/ha Międzyplon ozimy na obszarach zagrożonych erozją wodną 750 zł/ha 8.3 Międzyplon ścierniskowy 400 zł/ha Międzyplon ścierniskowy na obszarach zagrożonych erozją wodną 690 zł/ha

55 Pakiet 8 ochrona gleb i wód wymogi Podstawowym wymogiem dla tego pakietu jest zakaz uprawy w międzyplonie lub wsiewce poplonowej roślin, dla których w ramach płatności obszarowych może zostać przyznana specjalna płatność do uprawy roślin strączkowych lub motylkowatych oraz zakaz uprawy w plonie głównym rośliny, która była uprawiana w międzyplonie.

56 Pakiet 9 strefy buforowe Celem tego pakietu, podobnie jak poprzedniego, jest odpowiednie użytkowanie, z nastawieniem na ochronę gleb i wód. Działanie to polega na utrzymaniu stref buforowych i miedz śródpolnych, które tworzą podłużne pasy roślinności, mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód, zmniejszenie erozji oraz zwiększenie bioróżnorodności. Nr Nazwa Stawka 9.1 Utrzymanie 2-metrowych stref buforowych 0,44 zł/mb 9.2 Utrzymanie 5-metrowych stref buforowych 1,10 zł/mb 9.3 Utrzymanie 2-metrowych miedz śródpolnych 0,40 zł/mb 9.4 Utrzymanie 5-metrowych miedz śródpolnych 1,00 zł/mb

57 Pakiet 9 strefy buforowe wymogi utrzymanie stref buforowych i miedz śródpolnych o odpowiedniej szerokości, wykaszanie roślinności raz w roku lub co 2 lata w terminie do 30 września, z zachowaniem istniejących drzew i krzewów, usunięcie ściętej biomasy w terminie 2 tygodni od pokosu, zakaz stosowania nawozów i środków ochrony roślin, pielęgnacja żywopłotów (wariant 9.3 i 9.4).

58 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Program rolnośrodowiskowy

Program rolnośrodowiskowy Program rolnośrodowiskowy Program rolnośrodowiskowy jest realizowany w ramach Osi II PROW 2007-2013 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich. Działanie to ma przyczynić się do zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe)

Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) 07.10.2006. Cele działania Poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, w szczególności: 1) przywracanie walorów lub utrzymanie stanu

Bardziej szczegółowo

Wysokość zmniejszeń płatności rolnośrodowiskowych dokonywanych w ramach pakietów lub wariantów

Wysokość zmniejszeń płatności rolnośrodowiskowych dokonywanych w ramach pakietów lub wariantów Załącznik nr 7 Wysokość zmniejszeń płatności rolnośrodowiskowych dokonywanych w ramach pakietów lub wariantów Rodzaj uchybienia 1 2 I. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone Wariant 1.1. Zrównoważony system

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW PROCENTOWYCH STOSOWANYCH DO DOKONYWANIA ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWYCH

WYSOKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW PROCENTOWYCH STOSOWANYCH DO DOKONYWANIA ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWYCH Załącznik nr 7 WYSOKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW PROCENTOWYCH STOSOWANYCH DO DOKONYWANIA ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWYCH W RAMACH PAKIETÓW LUB WARIANTÓW Rodzaj uchybienia I. Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne

Bardziej szczegółowo

Działanie Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady

Działanie Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady Działanie Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady W roku 2015 na jednym formularzu wniosku można ubiegad się o: przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, tj.: przyznanie płatności

Bardziej szczegółowo

Działanie rolnośrodowiskowo - klimatyczne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Działanie rolnośrodowiskowo - klimatyczne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Działanie rolnośrodowiskowo - klimatyczne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 prezentacja na podstawie Projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (PROW 2014

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY RODOWISKOWY. Czym jest program rolnośrodowiskowy? Cel działania. Beneficjent

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY RODOWISKOWY. Czym jest program rolnośrodowiskowy? Cel działania. Beneficjent DZIAŁAIE AIE 214 PROGRAM ROLOŚRODOWISKOWY RODOWISKOWY Stefania Czekaj Ekonomia; III rok SGGW 26.11.2009 r. Czym jest program rolnośrodowiskowy? Program stanowi finansowe wsparcie dla rolników gospodarujących

Bardziej szczegółowo

Maria Siąkała ŚODR w Częstochowie Limanowa 2016

Maria Siąkała ŚODR w Częstochowie Limanowa 2016 Ochrona różnorodności biologicznej na terenach wiejskich poprzez zrównoważone gospodarowanie w rolnictwie. PROW 2014-2020 działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne Maria Siąkała ŚODR w Częstochowie Limanowa

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013 PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY W PIGUŁCE

PROW 2007-2013 PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY W PIGUŁCE PROW 2007-2013 PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY W PIGUŁCE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady realizacji

Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady realizacji Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady realizacji 4-5 listopada 2010 r. Leszno Anna Klisowska Wydział Środowiska i Działań Rolnośrodowiskowych Departament Płatności Bezpośrednich 1 Program rolnośrodowiskowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA (PROW ) PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA (PROW ) PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów w wiejskich PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 W ramach priorytetowych

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Plan rolno-środowiskowy. Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Plan rolno-środowiskowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 roku,

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE

PŁATNOŚCI ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE SEMINARIUM POWIATOWE PŁATNOŚCI ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE I EKOLOGICZNA W RAMACH PROW 2014-2020 Agnieszka Jereczek Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Twardy Dół, 14.08.2015 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY

KRAJOWY PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY KRAJOWY PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY 2004-2006 Beata Feledyn-Szewczyk IUNG-PIB w Puławach Plan prezentacji Podstawy prawne Cele programu rolnośrodowiskowego Warunki przystąpienia do programu Obszary wdrażania

Bardziej szczegółowo

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Hodowli i Ochrony Roślin Dorota Nowosielska (dorota.nowosielska@minrol.gov.pl; tel. (022)

Bardziej szczegółowo

Rejestr składa się z następujących elementów:

Rejestr składa się z następujących elementów: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA REJESTRU DZIAŁALNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ dotycząca działań agrotechnicznych realizowanych w gospodarstwie Zobowiązanie prowadzenia Rejestru przez beneficjanta programu rolnośrodowiskowego

Bardziej szczegółowo

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Ewa Szymborska, MRiRW Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Kluczbork 11-12.04.2012

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 39 3388 Poz. 218 218 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie społecznych edukatorów bioróżnorodności Sobótka, czerwca 2016r.

Szkolenie społecznych edukatorów bioróżnorodności Sobótka, czerwca 2016r. Szkolenie społecznych edukatorów bioróżnorodności Sobótka, 16-18 czerwca 2016r. Projekt Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy jako instrument wspierania pro-środowiskowej działalności gospodarczej Marek Jobda Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Program rolnośrodowiskowy jako instrument wspierania pro-środowiskowej działalności gospodarczej Marek Jobda Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Program rolnośrodowiskowy jako instrument wspierania pro-środowiskowej działalności gospodarczej Marek Jobda Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków European Commission Enterprise and Industry Title of

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 237 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 237 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 marca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 237 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Płatności rolnośrodowiskowe

Płatności rolnośrodowiskowe Płatności rolnośrodowiskowe NATURA 2000 Dolina Biebrzy, Ostoja Biebrzańska Goniądz 05.09.2013r. Działania rolnośrodowiskowe BP Mońki OSO Ostoja Biebrzańska - 148 508 ha SOO Dolina Biebrzy - 121 206 ha

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU. Przewodnik po programie rolnośrodowiskowym 2007-2013

KROK PO KROKU. Przewodnik po programie rolnośrodowiskowym 2007-2013 Przewodnik po programie rolnośrodowiskowym 2007-2013 KROK PO KROKU Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe dla kluczowych praktyk rolnośrodowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. 13 maja 2014 r.

Wsparcie finansowe dla kluczowych praktyk rolnośrodowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. 13 maja 2014 r. Wsparcie finansowe dla kluczowych praktyk rolnośrodowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE 13 maja 2014 r. Stan realizacji PROW 2007-2013 Liczba złożonych wniosków 6 409 046 (w tym 5 246 151 na

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowoklimatyczny. Edukacyjnie w ramach projektu,,pola tętniące życiem. Piotr Dębowski

Program rolnośrodowiskowoklimatyczny. Edukacyjnie w ramach projektu,,pola tętniące życiem. Piotr Dębowski Program rolnośrodowiskowoklimatyczny Edukacyjnie w ramach projektu,,pola tętniące życiem Piotr Dębowski Serock, 18-19 kwiecień 2015 Spotkanie szkoleniowe w ramach projektu edukacyjnego,,pola Tętniące Życiem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1. z dnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1. z dnia 2015 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania rolno-środowiskowoklimatycznego oraz

Bardziej szczegółowo

Co nowego w programie rolnośrodowiskowo-klimatycznym w ramach PROW

Co nowego w programie rolnośrodowiskowo-klimatycznym w ramach PROW Co nowego w programie rolnośrodowiskowo-klimatycznym w ramach PROW 2014-2020 Istotą działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego jest promowanie praktyk przyczyniających się do zrównoważonego gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy. rodowiskowy dziś i jutro. Anna Klisowska. Falenty, grudnia 2010 r.

Program rolnośrodowiskowy. rodowiskowy dziś i jutro. Anna Klisowska. Falenty, grudnia 2010 r. Program rolnośrodowiskowy rodowiskowy dziś i jutro Anna Klisowska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament PłatnoP atności Bezpośrednich Falenty, 8-98 9 grudnia 2010 r. Zawartość prezentacji Programy

Bardziej szczegółowo

Działanie ROLNICTWO EKOLOGICZNE WYMOGI I ZASADY REALIZACJI

Działanie ROLNICTWO EKOLOGICZNE WYMOGI I ZASADY REALIZACJI Działanie ROLNICTWO EKOLOGICZNE WYMOGI I ZASADY REALIZACJI Działanie Rolnictwo ekologiczne jest działaniem wieloletnim - rolnik podejmuje zobowiązanie do prowadzenia określonej produkcji ekologicznej na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 lutego 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 lutego 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Program rolnośrodowiskowy objętego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy"

Bardziej szczegółowo

Warunki przyznawania płatności, wymogi i sankcje za ich nieprzestrzeganie dla poszczególnych pakietów Programu rolnośrodowiskowego :

Warunki przyznawania płatności, wymogi i sankcje za ich nieprzestrzeganie dla poszczególnych pakietów Programu rolnośrodowiskowego : Warunki przyznawania płatności, wymogi i sankcje za ich nieprzestrzeganie dla poszczególnych pakietów Programu rolnośrodowiskowego : 1) Warunki szczegółowe przyznania płatności rolnośrodowiskowej w ramach

Bardziej szczegółowo

ochroną przyrody Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Programowania i Analiz Anna Stułka (anna.stulka@minrol.gov.pl; tel.

ochroną przyrody Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Programowania i Analiz Anna Stułka (anna.stulka@minrol.gov.pl; tel. Analiza środków w dostępnych w ramach PROW 2007-2013 2013 na działania ania związane zane z ochroną przyrody Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Programowania i Analiz Anna Stułka (anna.stulka@minrol.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 39 3281 Poz. 210 210 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski o przyznanie płatności z tytułu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 350 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 350 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 350 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy"

Bardziej szczegółowo

Finansowanie programu

Finansowanie programu Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 Wpływ Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego na ograniczenie zużycia środków ochrony roślin omasz Motyka Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 07.11.2005

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 2014 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego oraz

Bardziej szczegółowo

Pakiet wariant. 160 2.12.2 Pozostałe uprawy sadownicze + jagodowe (w okresie przestawiania)

Pakiet wariant. 160 2.12.2 Pozostałe uprawy sadownicze + jagodowe (w okresie przestawiania) Programy rolnośrodowiskowe Aktualnie w całym kraju są realizowane działania rolnośrodowiskowe wg Programu Rolnośrodowiskowego 2004-2006 i według Programu Rolnośrodowiskowego 2007-13. Wg starego programu

Bardziej szczegółowo

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej rozwój wsi, na podstawie 1

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej rozwój wsi, na podstawie 1 Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 361. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 13 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 361. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 13 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 361 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady

Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady Działanie Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020 może byd realizowane w ramach następujących pakietów oraz wariantów: Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 marca 2015 r. Poz. 415 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 24 marca 2015 r. Poz. 415 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 marca 2015 r. Poz. 415 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Mała retencja w aspekcie programowania przyszłych funduszy UE na lata Działania rolnośrodowiskowe

Mała retencja w aspekcie programowania przyszłych funduszy UE na lata Działania rolnośrodowiskowe Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Mała Retencja - Duża Sprawa kampania na rzecz poprawy małej retencji na obszarach wiejskich Mała retencja w aspekcie programowania przyszłych funduszy

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO, TZW. OSN

DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO, TZW. OSN DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO, TZW. OSN Zasady możliwości ubiegania się o płatności w ramach niektórych działań PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Od naboru w roku 2011 nie ma moŝliwości przechodzenia z Pakietu 3. na Pakiet 4. lub 5.

Od naboru w roku 2011 nie ma moŝliwości przechodzenia z Pakietu 3. na Pakiet 4. lub 5. 39. 1. Rolnik realizujący zobowiązanie rolnośrodowiskowe podjęte w 2008 r., w tym w zakresie Pakietu 3., moŝe z dniem 1 marca 2009 r. lub z dniem 1 marca 2010 r. zmienić to zobowiązanie przez zamianę realizowanego

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE KRAJOWEJ STRATEGII W PRACACH WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO. Michał Bartz

WDRAŻANIE KRAJOWEJ STRATEGII W PRACACH WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO. Michał Bartz WDRAŻANIE KRAJOWEJ STRATEGII W PRACACH WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Michał Bartz Zadania WODR Ośrodek prowadzi doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi,

Bardziej szczegółowo

Ochrona siedlisk w ramach działań przyrodniczych

Ochrona siedlisk w ramach działań przyrodniczych Ochrona siedlisk w ramach działań przyrodniczych 4-5 listopada 2010 r. Leszno MRiRW, Departament Płatności Bezpośrednich Wydział Środowiska i Działań Rolnośrodowiskowych Zakres prezentacji Ogólne informacje

Bardziej szczegółowo

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne ogólne zasady

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne ogólne zasady Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne ogólne zasady Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne można realizować w ramach następujących pakietów i wariantów: Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone; Pakiet

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY W LATACH 2007-2013

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY W LATACH 2007-2013 PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY W LATACH 2007-2013 OŚ 1: POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA ROLNEGI LEŚNEGO (10 działań) OŚ 2: POPRAWA ŚRDOWISKA NATURALNEGO I OBSZARÓW WIEJSKIC (4 działania) OŚ 3: JAKOŚĆ ŻYCIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 55 3449 Poz. 289 289 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy

Bardziej szczegółowo

Działania przyrodnicze w ramach programu rolnośrodowiskowego. Anna Klisowska Dorota Urbanowska Serock, grudnia 2009 r.

Działania przyrodnicze w ramach programu rolnośrodowiskowego. Anna Klisowska Dorota Urbanowska Serock, grudnia 2009 r. Działania przyrodnicze w ramach programu rolnośrodowiskowego Anna Klisowska Dorota Urbanowska Serock, 10-11 grudnia 2009 r. Ochrona środowiska i zachowanie walorów przyrodniczych obszarów wiejskich. KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

Ochrona kulika wielkiego w ramach działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego

Ochrona kulika wielkiego w ramach działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego Ochrona kulika wielkiego w ramach działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego Szkolenie organizowane w ramach projektu Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego etap I Fot. M. Maluśkiewicz Fot.

Bardziej szczegółowo

Jak wygląda budowa programu rolnośrodowiskowego?

Jak wygląda budowa programu rolnośrodowiskowego? z serwisu: AGRO.EKO.ORG.PL Strona 1 z 5 Programy te jako jedyne są obowiązkowe dla wszystkich krajów członkowskich i pełnią kluczową rolę w realizacji planów ochrony przyrody. Mają one za zadanie pomóc

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Program rolnośrodowiskowy FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne w nowej perspektywie PROW 2014-2020

Rolnictwo ekologiczne w nowej perspektywie PROW 2014-2020 Rolnictwo ekologiczne w nowej perspektywie PROW 2014-2020 Opole, 03.03.2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: POIS /09

Projekt nr: POIS /09 Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

- dawka nawozu naturalnego nie może zawierać więcej niż 170 kg N/ha w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych,

- dawka nawozu naturalnego nie może zawierać więcej niż 170 kg N/ha w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych, Załącznik 11 Podstawowe wymagania dla Programu Rolnośrodowiskowego (Podstawa kalkulacji płatności) Pakiet Podstawowe wymagania Minimalne normy (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI DZIAŁANIA ROLNICTWO EKOLOGICZNE W PROW

ZASADY REALIZACJI DZIAŁANIA ROLNICTWO EKOLOGICZNE W PROW ZASADY REALIZACJI DZIAŁANIA ROLNICTWO EKOLOGICZNE W PROW 2014-2020 Od 2015 roku obowiązuje realizacja nowego PROW 2014-2020. W ramach tego programowania rolnictwo ekologiczne nie jest już tylko jednym

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa PŁATNOŚĆ EKOLOGICZNA W RAMACH PROW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa PŁATNOŚĆ EKOLOGICZNA W RAMACH PROW PŁATNOŚĆ EKOLOGICZNA W RAMACH PROW 2014-2020 Beneficjent Płatności bezpośrednie Płatności ONW PROW 2014-2020 Płatności rolnośrodowiskowo klimatyczna PROW 2014-2020 Płatnośd ekologiczna PROW 2014-2020 Rolnik

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy po 2013 r. Agnieszka Kucharska Departament Płatności Bezpośrednich

Program rolnośrodowiskowy po 2013 r. Agnieszka Kucharska Departament Płatności Bezpośrednich Program rolnośrodowiskowy po 2013 r. Agnieszka Kucharska Departament Płatności Bezpośrednich III spotkanie grupy Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich 11 czerwca 2012 r. Projekt nowego rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie DZIAŁANIE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie DZIAŁANIE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 ma na

Bardziej szczegółowo

Finansowanie aktywnych form ochrony przyrody. Jan Balcerzak

Finansowanie aktywnych form ochrony przyrody. Jan Balcerzak Finansowanie aktywnych form ochrony przyrody Jan Balcerzak Artykuł8 Dyrektywy Rady 92/43/EWGz dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Ust. 1 - Równolegle

Bardziej szczegółowo

Gospodarstwa rolne beneficjenci programu rolnośrodowiskowego w latach Grażyna Niewęgłowska

Gospodarstwa rolne beneficjenci programu rolnośrodowiskowego w latach Grażyna Niewęgłowska Gospodarstwa rolne beneficjenci programu rolnośrodowiskowego w latach 2005-2007 Grażyna Niewęgłowska nieweglowska@ierigz.waw.pl 1 Cel programu rolnośrodowiskowego Celem programu rolnośrodowiskowego jest

Bardziej szczegółowo

Hodują stare rasy zwierząt i tradycyjne gatunki roślin. Dostają za to dopłaty

Hodują stare rasy zwierząt i tradycyjne gatunki roślin. Dostają za to dopłaty Hodują stare rasy zwierząt i tradycyjne gatunki roślin. Dostają za to dopłaty PROW 2014-2020. Fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pomagają nie tylko inwestować i modernizować gospodarstwa, ale

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jędrzej Krupiński INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Prof. dr hab. Jędrzej Krupiński INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Prof. dr hab. Jędrzej Krupiński INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 W 1999 r. objęto systemem dopłat realizacje programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich obejmujące:

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zasady przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej i płatności i ekologicznej w ramach PROW 2014-2020 oraz informacje niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie tych płatności W 2016 ROKU Luty

Bardziej szczegółowo

Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej

Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej 07.10.2006. Cele działania - utrzymanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków roślin, zwierząt,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 908 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 nowe perspektywy

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 nowe perspektywy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 nowe perspektywy Kraków, 6 maja 2014 Opracowano w Departamencie Programowania i Sprawozdawczości ARiMR10 lat w UE Roczne transfery środków w ARiMR (pomoc

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zaleŝnych od rolnictwa i leśnictwa

Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zaleŝnych od rolnictwa i leśnictwa Priorytet 4 Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zaleŝnych od rolnictwa i leśnictwa Ogólne załoŝenie: Promowanie praktyk rolniczych sprzyjających zachowaniu bioróŝnorodności, krajobrazu oraz

Bardziej szczegółowo

Gospodarstwa ekologiczne - możliwości finansowania. WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO z siedzibą w Olsztynie. Olsztyn, 2016 r.

Gospodarstwa ekologiczne - możliwości finansowania. WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO z siedzibą w Olsztynie. Olsztyn, 2016 r. WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO z siedzibą w Olsztynie Barbara Skowronek Maria Jankowska Gospodarstwa ekologiczne - możliwości finansowania Olsztyn, 2016 r. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

podstawy prawne od 2010 r.

podstawy prawne od 2010 r. Program rolnośrodowiskowy PROW 2007-2013 podstawy prawne od 2010 r. Agnieszka Kucharska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Środowiskowy 8 9 marca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI DZIAŁANIA ROLNICTWO EKOLOGICZNE W PROW

ZASADY REALIZACJI DZIAŁANIA ROLNICTWO EKOLOGICZNE W PROW ZASADY REALIZACJI DZIAŁANIA ROLNICTWO EKOLOGICZNE W PROW 2014-2020 Od 2015 roku obowiązuje realizacja nowego PROW 2014-2020. W ramach tego programowania rolnictwo ekologiczne nie jest już tylko jednym

Bardziej szczegółowo

Komitet organizacyjny: Prof. dr hab. Irena Duer Prof. dr hab. Antoni Faber Dr Beata Feledyn - Szewczyk Mgr Rafa Gałązka

Komitet organizacyjny: Prof. dr hab. Irena Duer Prof. dr hab. Antoni Faber Dr Beata Feledyn - Szewczyk Mgr Rafa Gałązka Warsztaty organizowane w ramach Centrum Doskonałości Komisji Europejskiej PROLAND Przez grup roboczą WP5 Wdrażanie i monitoring programów rolnośrodowiskowych, Kierownik grupy Prof. dr hab. Irena Duer Celem

Bardziej szczegółowo

Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05. Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05. Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05 Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Działania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006! " # $#%&

Bardziej szczegółowo

Wymiana doświadczeń w zakresie działań przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich.

Wymiana doświadczeń w zakresie działań przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WYDZIAŁ ŚRODOWISKOWY Wymiana doświadczeń w zakresie działań przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w ramach programu rozwoju

Bardziej szczegółowo

na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW):

na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW): PRZYKŁADOWE PYTANIA Z CZĘŚCI TESTOWEJ EGZAMINU NA DORADCĘ ROLNOŚRODOWISKOWEGO 1. Które rozporządzenie Rady Europy dotyczy wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN Krzysztof Pałkowski Zastępca Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

OŚ ŚRODOWISKOWA PROW 2007-2013 I ROLNICTWO EKOLOGICZNE W POLSCE

OŚ ŚRODOWISKOWA PROW 2007-2013 I ROLNICTWO EKOLOGICZNE W POLSCE OŚ ŚRODOWISKOWA PROW 2007-2013 I ROLNICTWO EKOLOGICZNE W POLSCE Ewa Szymborska Kołobrzeg, 22-23 czerwca 2010 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAMY UE wspierające

Bardziej szczegółowo

ZWYKŁA DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA IRENA DUER

ZWYKŁA DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA IRENA DUER ZWYKŁA DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA IRENA DUER Zakres prezentacji Definicja ZDPR Podstawy prawne ZDPR Jaki jest cel upowszechniania ZDPR Kto ma obowiązek przestrzegać ZDPR Zakres ZDPR Kto kontroluje ZDPR Definicja

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Wrzesień 2013 1 Kontekst Nie zakończono negocjacji przepisów UE i budżetu. 2 Prace nad PROW 2014-2020 1. Powołano

Bardziej szczegółowo

DPB, MRiRW 11 czerwca, 2012

DPB, MRiRW 11 czerwca, 2012 DPB, MRiRW 11 czerwca, 2012 Sytuacja obecna: obszar Natura 2000 i PZO/PO a PRŚ Wnioski z ekspertyz dotyczące płatności dla obszarów Natura 2000 Płatności dla obszarów Natura 2000 w innych państwach Unijne

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DLA GOSPODARSTW

DOFINANSOWANIE DLA GOSPODARSTW KARNIOWICE MODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach DOFINANSOWANIE DLA GOSPODARSTW w ramach Działania Rolno-Środowiskowo-Klimatycznego na lata 2014-2020 Karniowice 2016 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. Biuro Prasowe

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. Biuro Prasowe MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Biuro Prasowe 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, tel.: (22) 623 18 38 e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl W odniesieniu do pytań dotyczących wymogów wybranych pakietów

Bardziej szczegółowo

GDZIE SZUKAĆ PIENIĘDZY NA RESTRUKTURYZACJĘ I MODERNIZACJĘ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH?

GDZIE SZUKAĆ PIENIĘDZY NA RESTRUKTURYZACJĘ I MODERNIZACJĘ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH? GDZIE SZUKAĆ PIENIĘDZY NA RESTRUKTURYZACJĘ I MODERNIZACJĘ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH? Praktyczne spotkania informacyjno-promocyjne dla rolników i mieszkańców wsi na Mazowszu Realizator Projektu: MAZOWIECKA

Bardziej szczegółowo

Stan i przewidywanie wykorzystania potencjału produkcyjnego TUZ w kraju dr hab. Jerzy Barszczewski, prof. nadzw.

Stan i przewidywanie wykorzystania potencjału produkcyjnego TUZ w kraju dr hab. Jerzy Barszczewski, prof. nadzw. Stan i przewidywanie wykorzystania potencjału produkcyjnego TUZ w kraju dr hab. Jerzy Barszczewski, prof. nadzw. 6. Konferencja Naukowa "WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE" Falenty, 27 28 listopada 2013

Bardziej szczegółowo

Doradztwo na rzecz programów rolnośrodowiskowych

Doradztwo na rzecz programów rolnośrodowiskowych Doradztwo na rzecz programów rolnośrodowiskowych Kraków 19.10.2017 1 ZAKRES PRAC DORADCÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH Strategia zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Doświadczenia z wdrażaniem Programu rolnośrodowiskowego i Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego w zakresie Pakietu 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Cel realizacji

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach na rzecz NATURA 2000

Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach na rzecz NATURA 2000 Działania PROW a Natura 2000 1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Michał Rewucki Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 na rzecz

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE W RAMACH PROW

DZIAŁANIE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE W RAMACH PROW WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE DZIAŁANIE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE W RAMACH PROW 2014-2020 Olsztyn, 2017 r. WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW od kampanii naboru wniosków 2017 r.

Zmiany w Działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW od kampanii naboru wniosków 2017 r. Zmiany w Działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 od kampanii naboru wniosków 2017 r. Od 2017 r. w działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 wprowadzono tylko zmiany korzystne dla rolników i

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne Barbara Sazońska Radom 2015 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 26-600 Radom,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA DZIAŁAŃ PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWO- KLIMATYCZNY I ROLNICTWO EKOLOGICZNE PROW 2014-2020. Gdańsk, 27 listopada 2013 r.

KONCEPCJA DZIAŁAŃ PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWO- KLIMATYCZNY I ROLNICTWO EKOLOGICZNE PROW 2014-2020. Gdańsk, 27 listopada 2013 r. KONCEPCJA DZIAŁAŃ PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWO- KLIMATYCZNY I ROLNICTWO EKOLOGICZNE PROW 2014-2020 Gdańsk, 27 listopada 2013 r. Priorytet 4 Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Nasza ERA przykład gospodarstwa biodynamicznego w Juchowie. dr Anna Szumełda, Fundacja im. Stanisława Karłowskiego

Nasza ERA przykład gospodarstwa biodynamicznego w Juchowie. dr Anna Szumełda, Fundacja im. Stanisława Karłowskiego Nasza ERA przykład gospodarstwa biodynamicznego w Juchowie dr Anna Szumełda, Fundacja im. Stanisława Karłowskiego Projekt Wiejski Juchowo wieś Juchowo Projekt Wiejski Juchowo Fundacja im. Stanisława Karłowskiego

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja i monitoring roślinności trwałych użytków zielonych powiązane z monitoringiem ornitofauny

Inwentaryzacja i monitoring roślinności trwałych użytków zielonych powiązane z monitoringiem ornitofauny Inwentaryzacja i monitoring roślinności trwałych użytków zielonych powiązane z monitoringiem ornitofauny w ramach projektu KIK/25 Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach

Bardziej szczegółowo

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Nakłady na WPR w Polsce Płatności bezpośrednie wydatki ogółem w mld EUR w tym wkład krajowy 2007-2013 19,7 6,6 2014-2020 21,2 0,0 przesunięcie z II

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Regulacje prawne związane ze składaniem i wypełnianiem Wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

(Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu Art. 17 ust. 3)

(Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu Art. 17 ust. 3) Załącznik nr 9 Minimalne wymogi dotyczące nawozów i środków ochrony roślin 1. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone - Wymóg 4 - dotyczy 8.2.10.5.1.4.1.2. Minimum requirements for fertilisers and pesticides

Bardziej szczegółowo

Sieć Natura 2000 na Torfowiskach Orawsko-Nowotarskich

Sieć Natura 2000 na Torfowiskach Orawsko-Nowotarskich Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein

Bardziej szczegółowo