Rolnictwo ekologiczne w nowej perspektywie PROW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rolnictwo ekologiczne w nowej perspektywie PROW 2014-2020"

Transkrypt

1 Rolnictwo ekologiczne w nowej perspektywie PROW Opole, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej PROW na lata Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Rolnictwo ekologiczne Prezentacja opracowana na podstawie projektu: rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Rolnictwo ekologiczne z dnia

3 Rolnictwo ekologiczne Informacja dla beneficjentów, którzy rozpoczęli realizację zobowiązania w ramach działania Program rolnośrodowiskowy (PROW )

4 Rolnictwo ekologiczne Informacja dla beneficjentów, którzy rozpoczęli realizację zobowiązania w ramach działania Program rolnośrodowiskowy (PROW ) w 2012 i 2013 roku. W wyniku przeprowadzonych w MRiRW analiz stwierdzono, Ŝe: w odniesieniu do pakietów: Pakietu 1. Rolnictwo zrównowaŝone, Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne, Pakietu 3. Ekstensywne trwałe uŝytki zielone, Pakietu 4. Ochrona zagroŝonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, Pakietu 5. Ochrona zagroŝonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000, Pakietu 6. Zachowanie zagroŝonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, Pakietu 7. Zachowanie zagroŝonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, -wymogi w ramach tych pakietów wykraczają ponad wymogi podstawowe ustanowione dla nowego okresu programowania i dlatego pakiety te nie wymagają dostosowania do nowych ram prawnych, co oznacza, Ŝe beneficjenci są zobowiązani do kontynuowania podjętego zobowiązania.

5 Rolnictwo ekologiczne Informacja dla beneficjentów, którzy rozpoczęli realizację zobowiązania w ramach działania Program rolnośrodowiskowy (PROW ) w 2014 roku. Beneficjenci, którzy rozpoczęli realizację działania Program rolnośrodowiskowy w roku 2014 r. w ramach PROW (w tym w zakresie Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne) mogą dostosować zobowiązania i przejść w 2015 r. na zasady i warunki określone dla analogicznych pakietów w Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym i działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW Długość trwania zobowiązania, w przypadku beneficjentów, którzy zdecydują się na przejście w 2015 r. na zasady i warunki określone dla analogicznych pakietów w działaniu Rolnictwo ekologiczne i Działaniu rolnośrodowiskowo-klimatycznym PROW będzie wynosiła łącznie 5 lat (wtym1rokwramachprow i4latawramachprow ).

6 Rolnictwo ekologiczne Proponuje się w projekcie rozporządzenia dodanie 50 b w którym w roku 2015 dopuszczalna jest zmiana zobowiązania z roku 2013 polegająca na dodaniu wariantów 9 i 10 pakietu 2 w zakresie uprawy truskawki, poziomki lub maliny; jeŝeli warianty te będą realizowane na gruntach zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności; Proponuje się dodanie regulacji określającej ze w przypadku w którym rolnik deklaruje pakiety po okresie konwersji, a po złoŝeniu wniosku zostanie stwierdzone, Ŝe rolnik nie zakończył okresu przestawiania, to płatność jest przyznawana temu rolnikowi w wysokości określonej dla wariantu dla którego zakończono okres przestawiania; (wcześniej płatność nie była przyznawana); Proponuje się dodanie do rozporządzenia regulacji, która umoŝliwi przyznanie płatności PRS za realizację pakietu 2.3 i 2.4 w sytuacji gdy posiadaczem zwierząt jest małŝonek rolnika realizującego zobowiązanie;

7 Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW

8 Rolnictwo ekologiczne - wprowadzenie Działanie Rolnictwo ekologiczne PROW jest w duŝej części kontynuacją dotychczasowego Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne w ramach programu rolnośrodowiskowego PROW Celem działania Rolnictwo ekologiczne jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. i spełniają definicję rolnika aktywnego zawodowo. Wszystkie gospodarstwa uprawnione do wsparcia w ramach działania Rolnictwo ekologiczne podlegają kontroli wykonywanej przez upowaŝnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednostki certyfikujące rolnictwo ekologiczne w zakresie prowadzenia w tym gospodarstwie produkcji rolnej, zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o rolnictwie ekologicznym i rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007. Kontrola wykonywana przez jednostki certyfikujące rolnictwo ekologiczne odbywa się corocznie i obejmuje wszystkie gospodarstwa w okresie konwersji oraz po okresie konwersji.

9 Rolnictwo ekologiczne- pakiety/warianty Zobowiązanie ekologiczne moŝna realizować w ramach następujących pakietów i wariantów: Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji; Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji; Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji; Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji: Wariant Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji, Wariant Uprawy jagodowe w okresie konwersji, Wariant 4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji; Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji; Pakiet 6. Trwałe uŝytki zielone w okresie konwersji; Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji; Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji; Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji; Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji: Wariant Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji, Wariant Uprawy jagodowe po okresie konwersji, Wariant Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji. Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji; Pakiet 12. Trwałe uŝytki zielone po okresie konwersji.

10 Stawki płatności ekologicznej PROW w okresie konwersji Pakiet 1. Uprawy rolnicze Pakiet 2. Uprawy warzywne Pakiet 3. Uprawy zielarskie Pakiet 4. Uprawy sadownicze Wariant Podstawowe uprawy sadownicze 966 zł/ha zł/ha zł/ha zł/ha Wariant Uprawy jagodowe zł/ha Wariant 4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze 790 zł/ha Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych Pakiet 6. Trwałe uŝytki zielone po okresie konwersji Pakiet 7. Uprawy rolnicze Pakiet 8. Uprawy warzywne Pakiet 9. Uprawy zielarskie Pakiet 10. Uprawy sadownicze Wariant Podstawowe uprawy sadownicze Wariant Uprawy jagodowe 787 zł/ha 428 zł /ha 792 zł/ha zł/ha zł/ha zł/ha zł/ha Wariant Ekstensywne uprawy sadownicze Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych Pakiet 12.Trwałe uŝytki zielone 660 zł/ha 559 zł/ha 428 zł/ha

11 Rolnictwo ekologiczne - wprowadzenie Beneficjenci: Rolnicy oraz grupy rolników, którzy dobrowolnie podejmują się przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 i spełniają definicję rolnika aktywnego zawodowo. Rodzaj wsparcia: Płatność jest ryczałtowa, przyznawana w zaleŝności od realizowanego pakietu do hektara (gruntu ornego/tuzu/sadu). Płatności w ramach pakietów są przyznawane corocznie przez okres 5 lat rolnikom, którzy dobrowolnie przyjmują na siebie zobowiązanie w zakresie danego pakietu/pakietów. Płatność w całości lub w części rekompensuje utracony dochód i dodatkowo poniesione koszty. Dla Pakietów 1-5 i 7-11 płatność jest przyznawana do powierzchni, na której są uprawiane gatunki roślin określone na poziomie rozporządzenia krajowego.(oprócz wariantu tuz)

12 Rolnictwo ekologiczne - warunki Płatność ekologiczną, przyznaje się jeŝeli: został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, łączna powierzchnia posiadanych przez niego uŝytków rolnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. f rozporządzenia nr 1305/2013, wynosi 1 ha; realizuje 5-letnie zobowiązanie ekologiczne, o którym mowa w art. 29 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, obejmujące wymogi wykraczające ponad podstawowe wymagania, w ramach określonego pakietu albo jego wariantu, zwane dalej zobowiązaniem ekologicznym ; spełnia warunki przyznania płatności ekologicznej w ramach określonych pakietów lub ich wariantów określone w rozporządzeniu. JeŜeli rolnik nie spełnia warunku łącznej powierzchni posiadanych przez niego uŝytków rolnych (1 ha), płatność ekologiczna moŝe mu zostać przyznana, jeŝeli spełnia ten warunek łącznie z co najmniej jednym innym rolnikiem ubiegającym się o przyznanie płatności ekologicznej.

13 Rolnictwo ekologiczne - zobowiązanie Zobowiązanie ekologiczne jest realizowane w ramach: pakietu 1 3, 5, 7 9 lub 11 lub wariantu (jagodowe) lub (jagodowe) albo wariantu (sadownicze) lub wariantu 4.2 (ekstensywne sadownicze) lub wariantu lub wariantu 10.2 albo pakietu 6 lub 12. (TUZ) Tak więc jeśli rolnik realizuje kilka (max. 3) ww. grup pakietów lub pojedyncze pakiety z róŝnych grup, oznacza to, Ŝe realizuje równocześnie kilka zobowiązań ekologicznych; Rolnik moŝe realizować jednocześnie więcej niŝ jedno zobowiązanie ekologiczne jeŝeli takie zobowiązanie zostało podjęte w tym samym roku lub w roku następnym. Rolnik nie moŝe realizować jednocześnie zobowiązania ekologicznego oraz zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego w ramach Programu rolnośrodowiskowego PROW Płatność ekologiczne do tego samego obszaru moŝe być przyznana z tytułu realizacji tylko jednego zobowiązania.

14 Rolnictwo ekologiczne -terminy Rolnik realizuje zobowiązanie ekologiczne od dnia 15 marca roku, w którym został złoŝony wniosek o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej. Uznaje się, Ŝe rolnik realizuje zobowiązanie ekologiczne od dnia 15 marca roku, w którym został złoŝony wniosek o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej, jeŝeli od tego dnia posiada grunty, do których ubiega się o przyznanie tej płatności. Płatność ekologiczną wypłaca się do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym został złoŝony wniosek o przyznanie tej płatności, wraz z kwotą przeznaczoną na refundację kosztów transakcyjnych.

15 Rolnictwo ekologiczne zmiana zobowiązania Zobowiązanie ekologiczne w zakresie wielkości obszaru oraz miejsca realizacji zobowiązania w trakcie jego realizacji nie podlega zmianie. W ramach realizacji zobowiązania ekologicznego w zakresie pakietów 1 3, 5, 7 9 lub 11 lub wariantu lub , rolnik moŝe dokonywać zmiany uprawianych roślin, miejsca ich uprawy lub zmiany wariantów lub pakietów objętych tym zobowiązaniem, jeŝeli mimo dokonania tych zmian są spełnione warunki przyznania płatności ekologicznej z tytułu realizacji tego zobowiązania. W przypadku uprawy rośliny dwuletniej, zmiana uprawianej rośliny, zmiana miejsca jej uprawy oraz zmiana wariantu lub pakietu jest dopuszczalna po upływie dwóch lat uprawy tej rośliny.

16 Rolnictwo ekologiczne zmiana zobowiązania W przypadku realizacji zobowiązania ekologicznego w zakresie pakietów 6 oraz 12 (Trwałe uŝytki zielone) oraz wariantów lub wariantu 4.2 lub wariantu lub wariantu 10.2 (Uprawy sadownicze, z wyjątkiem uprawy maliny, truskawki lub poziomki), nie moŝna dokonywać zmiany uprawianych roślin oraz miejsca ich uprawy. JeŜeli w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego w zakresie pakietów 1-6 (w okresie konwersji) zostanie zakończony okres konwersji, co zostanie potwierdzone na wykazie przekazanym przez jednostkę certyfikującą w zakresie rolnictwa ekologicznego, rolnik od kolejnego roku realizuje odpowiednie pakiety 7-12 (po okresie konwersji).

17 Płatność ekologiczna jest przyznawana: Rolnictwo ekologiczne w ramach wszystkich pakietów, jeŝeli rolnik prowadzi produkcję rolną zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznymi, co jest potwierdzone informacjami zawartymi w wykazie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o rolnictwie ekologicznym, w ramach wszystkich pakietów z wyjątkiem pakietu 6 i 12 (Trwałe uŝytki zielone), jeŝeli rolnik wytworzył produkty rolnictwa ekologicznego w ramach pakietu 5 i 11 (Uprawy paszowe na gruntach ornych), jeŝeli rolnik lub małŝonek rolnika jest posiadaczem zwierząt, gatunków takich jak: bydło domowe, daniele, gęsi, indyki zwyczajne, jelenie szlachetne, kaczki, konie domowe, kozy domowe, króliki domowe, kury domowe, owce domowe, perlice, świnie domowe, o utrzymywanych zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym, których liczba, w przeliczeniu na duŝe jednostki przeliczeniowe (DJP), wynosi co najmniej 0,3 DJP na hektar gruntów ornych i trwałych uŝytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietu 5 i 11 a takŝe 6 i 12 lub o których liczba, w przeliczeniu na duŝe jednostki przeliczeniowe (DJP), wynosi co najmniej 0,3 DJP na hektar wszystkich gruntów ornych i trwałych uŝytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej,

18 Rolnictwo ekologiczne Płatność ekologiczna jest przyznawana: w ramach pakietu 6 i 12 (Trwałe uŝytki zielone), jeŝeli rolnik lub małŝonek rolnika jest posiadaczem zwierząt gatunków takich jak: bydło domowe, daniele, gęsi, jelenie szlachetne, konie domowe, kozy domowe, króliki domowe, owce domowe, których liczba, w przeliczeniu na duŝe jednostki przeliczeniowe (DJP), wynosi co najmniej 0,3 DJP na hektar wszystkich trwałych uŝytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej. w przypadku pakietu 10 (Uprawy sadownicze po okresie konwersji), jeŝeli rolnik zobowiązał się do utrzymania przez okres 2 lat po zakończeniu zobowiązania minimalnej obsady drzew na gruntach, do których zostanie mu przyznana ostatnia płatność ekologiczna z tytułu realizacji zobowiązania ekologicznego w zakresie pakietu 10.

19 Rolnictwo ekologiczne do czego płacimy Płatność ekologiczna jest przyznawana do: gruntów ornych, na których występują uprawy wymienione w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Rolnictwo ekologiczne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w przypadku pakietów 1 3, 5, 7 9 lub 11 lub wariantu lub ; trwałych uŝytków zielonych - w przypadku pakietów 6 i 12; sadów, w których są uprawiane drzewa lub krzewy z gatunków wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Rolnictwo ekologiczne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w przypadku wariantów lub wariantu 4.2 lub wariantu lub wariantu 10.2.

20 Rolnictwo ekologiczne JeŜeli w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego w zakresie pakietów 1-6 (w okresie konwersji), rolnik zakończy okres konwersji, płatność ekologiczna w danym roku jest przyznawana wg stawek określonych dla odpowiednich pakietów 7-12 (po okresie konwersji). Pomimo stwierdzenia, na podstawie wykazu przekazanego przez jednostkę certyfikującą w zakresie rolnictwa ekologicznego wariant, w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego w zakresie pakietu 7-12 (po okresie konwersji), Ŝe okres konwersji nie został zakończony, płatność ekologiczna w danym roku jest przyznawana wg stawek płatności określonych dla pakietów W przypadku pakietów 1-6 (w okresie konwersji), płatność ekologiczna jest przyznawana do uŝytków rolnych będących w okresie konwersji, ale nie duŝej niŝ przez 3 lata realizacji zobowiązania ekologicznego. W przypadku gdy okres konwersji jest dłuŝszy niŝ 3 lata - płatność ekologiczna jest przyznawana wg stawek określonych dla odpowiednich pakietów 7-12 (po okresie konwersji).

21 Rolnictwo ekologiczne degresywność, koszty transakcyjne Płatność ekologiczna jest przyznawana w wysokości: 100% stawki płatności za powierzchnię od 0,1 ha do 50 ha; 75% stawki płatności za powierzchnię powyŝej 50 ha do 100 ha; 60% stawki płatności za powierzchnię powyŝej 100 ha. Rolnikowi mogą zostać przyznane koszty transakcyjny poniesione z tytułu kontroli gospodarstwa ekologicznego przez jednostkę certyfikującą w zakresie rolnictwa ekologicznego. W przypadku ubiegania się o rekompensatę kosztów transakcyjnych, naleŝy zaznaczyć odpowiednie pola w tym przyznanie kosztów transakcyjnych na pierwszej stronie Wniosku o przyznanie płatności na rok W przypadku, gdy rolnik jest jednocześnie beneficjentem działania Systemy jakości produktów rolnych i środków spoŝywczych wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości Ŝywności w ramach PROW , koszty transakcyjne w takim przypadku nie przysługują.

22 Rolnictwo ekologiczne zmniejszenia nie prowadzenie rejestru działalności ekologicznej - płatność ekologiczna przysługuje w wysokości zmniejszonej o 30%, w odniesieniu do powierzchni gruntów, dla których ten rejestr nie był prowadzony, nie posiadanie planu działalności ekologicznej - płatność ekologiczna przysługuje w wysokości zmniejszonej o 30%, przekształcenie lub zaoranie któregokolwiek z występujących w gospodarstwie rolnym trwałego uŝytku zielonego i nie zachowanie któregokolwiek z określonych w planie działalności ekologicznej elementów krajobrazu rolniczego nieuŝytkowanych rolniczo - płatność ekologiczna przysługuje w wysokości zmniejszonej o 20% (wyjątek - nie zachowanie któregokolwiek z określonych w planie działalności ekologicznej elementów krajobrazu rolniczego nieuŝytkowanych rolniczo, w wyniku przeniesienia, w drodze umowy sprzedaŝy, darowizny lub innej umowy, posiadania gruntów, na których występują takie elementy krajobrazu, lub utraty posiadania takich gruntów, a grunty te nie są objęte zobowiązaniem ekologicznym).

23 Rolnictwo ekologiczne zmniejszenia W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli na miejscu, Ŝe plan działalności ekologicznej nie jest kompletny lub aktualny w zakresie informacji dotyczących: danych doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony plan działalności ekologicznej, lub oświadczenia rolnika o przekazaniu pełnych i prawdziwych danych potrzebnych do sporządzenia planu działalności ekologicznej, lub realizowanych wymogów, w ramach realizowanego zobowiązania, w tym takŝe tych doprecyzowanych przez doradcę rolnośrodowiskowego, zgodnych ze stanem faktycznym i deklaracją we wniosku o płatność ekologiczną, lub załączników do planu działalności ekologicznej rolnik lub zarządca jest obowiązany uzupełnić lub zaktualizować plan, a następnie złoŝyć oświadczenie o uzupełnieniu lub aktualizacji tego planu do kierownika biura powiatowego Agencji, najpóźniej w terminie składania wniosków o przyznanie kolejnej płatności ekologicznej, a w przypadku gdy zostanie stwierdzone, Ŝe ten plan nie jest kompletny lub aktualny w ostatnim roku realizacji zobowiązania ekologicznego w terminie do dnia 14 marca ostatniego roku realizacji tego zobowiązania. Brak uzupełnienia lub aktualizacji planu lub niezłoŝenie oświadczenia, skutkuje zwrotem płatności ekologicznej w wysokości 30%.

24 Rolnictwo ekologiczne zmniejszenia JeŜeli w kolejnym roku realizacji zobowiązania zostanie ponownie stwierdzone to samo uchybienie, w zakresie spełnienia wymogów w ramach poszczególnych pakietów, płatność ekologiczna jest zmniejszana dodatkowo o kwotę stanowiącą: 10% kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło w przypadku ponownego stwierdzenia uchybienia po raz pierwszy; 20% kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło w przypadku ponownego stwierdzenia uchybienia po raz drugi; 30% kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło w przypadku ponownego stwierdzenia uchybienia po raz trzeci.

25 Ogólne zasady Uzupełnienie braku we wniosku do dnia 1 czerwca 2015 r. nie skutkuje zmniejszeniem naleŝnych płatności. Uzupełnienie braków we wniosku od dnia 2 czerwca do dnia 9 czerwca 2015 r. skutkuje zmniejszeniem płatności do powierzchni, której dotyczą składane uzupełnienia. Wniosek rozpatrywany jest jedynie w zakresie, w jakim został on prawidłowo wypełniony, w terminie do 9 czerwca 2015 r., oraz na podstawie dołączonych do niego prawidłowych dokumentów. Braki we wniosku oraz na załącznikach i na materiale graficznym, uzupełnione po dniu 9 czerwca 2015 r., nie są uwzględniane w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie przyznania płatności lub wypłaty pomocy.

26 Wniosek o przyznanie płatności W przypadku płatności ekologicznej (PROW ) rekompensata kosztów transakcyjnych przysługuje niezaleŝnie od realizowanego pakietu i liczby realizowanych pakietów. W przypadku ubiegania się o rekompensatę kosztów transakcyjnych, naleŝy zaznaczyć odpowiednie pola na pierwszej stronie Wniosku o przyznanie płatności na rok 2015.

27 Płatność ekologiczna (PROW ) załączniki do wniosku

28 Załączniki do wniosku Do wniosku o przyznanie płatności ekologicznej (PROW ) dołącza się: podpisane załączniki graficzne, na których zaznaczone są granice działek rolnych, na których realizuje poszczególne pakiety i warianty objęte zobowiązaniem ekologicznym oraz określone w planie działalności ekologicznej elementy krajobrazu rolniczego nieuŝytkowane rolniczo oraz w przypadku, gdy rolnik ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej, a nie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej. drzewa będące pomnikami przyrody, rowy do 2 metrów szerokości oraz oczka wodne w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych o łącznej powierzchni mniejszej niŝ 100 m2, oświadczenie o zobowiązaniu do utrzymania minimalnej obsady drzew na gruntach, do których zostanie rolnikowi przyznana ostatnia płatność ekologiczna z tytułu realizacji zobowiązania ekologicznego w zakresie pakietu 10, przez 2 lata od zakończenia realizacji tego zobowiązania - w przypadku realizacji pakietu 10.

29 Załączniki do wniosku Do wniosku o przyznanie płatności ekologicznej (PROW ) dołącza się: oświadczenie o członkach grupy rolników w przypadku gdy warunek posiadania minimalnej powierzchni uŝytków rolnych, rolnik spełnia wraz z innym rolnikiem. oświadczenie o wyraŝeniu zgody współposiadacza na przyznanie płatności, jeŝeli deklarowane działki rolne są przedmiotem współposiadania (nie dotyczy małŝonków), dowody pozwalające uznać wnioskodawcę za rolnika aktywnego zawodowo (jeŝeli jest taka potrzeba). Do wniosku o przyznanie kolejnej płatności ekologicznej dołącza się: oświadczenie o zmianie zobowiązania ekologicznego - w roku w którym rolnik realizuje zmienione zobowiązanie ekologiczne. Do dnia 31 października roku, w którym został złoŝony wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej składa się: zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w przypadku realizacji pakietu 5, 6, 11 oraz 12. oświadczenie współmałŝonka o wyraŝeniu zgody na uwzględnienie zwierząt będących w jego posiadaniu przy ustaleniu powierzchni, do której przysługuje płatność ekologiczna w zakresie pakietu 5, 6, 11 oraz 12 - w przypadku realizacji pakietu 5, 6, 11 oraz 12.

30 Dziękuję za uwagę! Mgr inŝ. Aleksandra Magiera

Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady

Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady Działanie Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020 może byd realizowane w ramach następujących pakietów oraz wariantów: Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji;

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa PŁATNOŚĆ EKOLOGICZNA W RAMACH PROW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa PŁATNOŚĆ EKOLOGICZNA W RAMACH PROW PŁATNOŚĆ EKOLOGICZNA W RAMACH PROW 2014-2020 Beneficjent Płatności bezpośrednie Płatności ONW PROW 2014-2020 Płatności rolnośrodowiskowo klimatyczna PROW 2014-2020 Płatnośd ekologiczna PROW 2014-2020 Rolnik

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI DZIAŁANIA ROLNICTWO EKOLOGICZNE W PROW

ZASADY REALIZACJI DZIAŁANIA ROLNICTWO EKOLOGICZNE W PROW ZASADY REALIZACJI DZIAŁANIA ROLNICTWO EKOLOGICZNE W PROW 2014-2020 Od 2015 roku obowiązuje realizacja nowego PROW 2014-2020. W ramach tego programowania rolnictwo ekologiczne nie jest już tylko jednym

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI DZIAŁANIA ROLNICTWO EKOLOGICZNE W PROW

ZASADY REALIZACJI DZIAŁANIA ROLNICTWO EKOLOGICZNE W PROW ZASADY REALIZACJI DZIAŁANIA ROLNICTWO EKOLOGICZNE W PROW 2014-2020 Od 2015 roku obowiązuje realizacja nowego PROW 2014-2020. W ramach tego programowania rolnictwo ekologiczne nie jest już tylko jednym

Bardziej szczegółowo

Gospodarstwa ekologiczne - możliwości finansowania. WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO z siedzibą w Olsztynie. Olsztyn, 2016 r.

Gospodarstwa ekologiczne - możliwości finansowania. WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO z siedzibą w Olsztynie. Olsztyn, 2016 r. WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO z siedzibą w Olsztynie Barbara Skowronek Maria Jankowska Gospodarstwa ekologiczne - możliwości finansowania Olsztyn, 2016 r. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ arszawa, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTA I ROZOJU SI 1) z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy

Program rolnośrodowiskowy Program rolnośrodowiskowy Program rolnośrodowiskowy jest realizowany w ramach Osi II PROW 2007-2013 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich. Działanie to ma przyczynić się do zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe)

Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) 07.10.2006. Cele działania Poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, w szczególności: 1) przywracanie walorów lub utrzymanie stanu

Bardziej szczegółowo

Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 września 2017 r.

Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 września 2017 r. Poz. 1775 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Działanie Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady

Działanie Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady Działanie Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady W roku 2015 na jednym formularzu wniosku można ubiegad się o: przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, tj.: przyznanie płatności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 2014 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego oraz

Bardziej szczegółowo

Działania przyrodnicze w ramach programu rolnośrodowiskowego. Anna Klisowska Dorota Urbanowska Serock, grudnia 2009 r.

Działania przyrodnicze w ramach programu rolnośrodowiskowego. Anna Klisowska Dorota Urbanowska Serock, grudnia 2009 r. Działania przyrodnicze w ramach programu rolnośrodowiskowego Anna Klisowska Dorota Urbanowska Serock, 10-11 grudnia 2009 r. Ochrona środowiska i zachowanie walorów przyrodniczych obszarów wiejskich. KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

Działanie ROLNICTWO EKOLOGICZNE WYMOGI I ZASADY REALIZACJI

Działanie ROLNICTWO EKOLOGICZNE WYMOGI I ZASADY REALIZACJI Działanie ROLNICTWO EKOLOGICZNE WYMOGI I ZASADY REALIZACJI Działanie Rolnictwo ekologiczne jest działaniem wieloletnim - rolnik podejmuje zobowiązanie do prowadzenia określonej produkcji ekologicznej na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1. z dnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1. z dnia 2015 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania rolno-środowiskowoklimatycznego oraz

Bardziej szczegółowo

Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej

Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej 07.10.2006. Cele działania - utrzymanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków roślin, zwierząt,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe dla kluczowych praktyk rolnośrodowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. 13 maja 2014 r.

Wsparcie finansowe dla kluczowych praktyk rolnośrodowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. 13 maja 2014 r. Wsparcie finansowe dla kluczowych praktyk rolnośrodowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE 13 maja 2014 r. Stan realizacji PROW 2007-2013 Liczba złożonych wniosków 6 409 046 (w tym 5 246 151 na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2015 r. Poz. 727 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie składania wniosków za pomocą formularza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy"

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy"

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 908 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY RODOWISKOWY. Czym jest program rolnośrodowiskowy? Cel działania. Beneficjent

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY RODOWISKOWY. Czym jest program rolnośrodowiskowy? Cel działania. Beneficjent DZIAŁAIE AIE 214 PROGRAM ROLOŚRODOWISKOWY RODOWISKOWY Stefania Czekaj Ekonomia; III rok SGGW 26.11.2009 r. Czym jest program rolnośrodowiskowy? Program stanowi finansowe wsparcie dla rolników gospodarujących

Bardziej szczegółowo

Działanie Rolnictwo ekologiczne - zmiany wspierające rozwój rolnictwa ekologicznego

Działanie Rolnictwo ekologiczne - zmiany wspierające rozwój rolnictwa ekologicznego Działanie Rolnictwo ekologiczne - zmiany wspierające rozwój rolnictwa ekologicznego PROW 2014-2020 Konferencja Upowszechnianie wiedzy w zakresie jakości żywności Łódź, 12 października 2017 r. Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 361. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 13 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 361. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 13 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 361 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Nakłady na WPR w Polsce Płatności bezpośrednie wydatki ogółem w mld EUR w tym wkład krajowy 2007-2013 19,7 6,6 2014-2020 21,2 0,0 przesunięcie z II

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 364 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN Krzysztof Pałkowski Zastępca Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej rozwój wsi, na podstawie 1

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej rozwój wsi, na podstawie 1 Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady realizacji

Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady realizacji Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady realizacji 4-5 listopada 2010 r. Leszno Anna Klisowska Wydział Środowiska i Działań Rolnośrodowiskowych Departament Płatności Bezpośrednich 1 Program rolnośrodowiskowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 marca 2015 r. Poz. 415 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 24 marca 2015 r. Poz. 415 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 marca 2015 r. Poz. 415 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE

PŁATNOŚCI ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE SEMINARIUM POWIATOWE PŁATNOŚCI ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE I EKOLOGICZNA W RAMACH PROW 2014-2020 Agnieszka Jereczek Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Twardy Dół, 14.08.2015 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

grupa rolników (co najmniej 3), których grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza niŝ 2 ha;

grupa rolników (co najmniej 3), których grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza niŝ 2 ha; Jakie są warunki otrzymania wsparcia na zalesianie gruntów rolnych? Najlepiej zwrócić się do Nadleśnictwa, na którego terenie leŝą działki, które chcemy zalesić. Trzeba posiadać wypis z rejestru gruntów,

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Regulacje prawne związane ze składaniem i wypełnianiem Wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW od kampanii naboru wniosków 2017 r.

Zmiany w Działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW od kampanii naboru wniosków 2017 r. Zmiany w Działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 od kampanii naboru wniosków 2017 r. Od 2017 r. w działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 wprowadzono tylko zmiany korzystne dla rolników i

Bardziej szczegółowo

Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca)

Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) Płatność ta jest w 100% finansowana z budżetu krajowego. Płatność uzupełniająca

Bardziej szczegółowo

Wymiana doświadczeń w zakresie działań przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich.

Wymiana doświadczeń w zakresie działań przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WYDZIAŁ ŚRODOWISKOWY Wymiana doświadczeń w zakresie działań przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w ramach programu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Ewa Szymborska, MRiRW Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Kluczbork 11-12.04.2012

Bardziej szczegółowo

Wariant 8.3. Facelia. Deklaracja pakietu 8 w roku 2013 zmiana zgodna z 6 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia rolnośrodowiskowego.

Wariant 8.3. Facelia. Deklaracja pakietu 8 w roku 2013 zmiana zgodna z 6 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia rolnośrodowiskowego. Zasady dokonywania zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie Pakietu 8. Ochrona gleb i wód wariantów 8.2 Międzyplon ozimy i 8.3 Międzyplon ścierniskowy dla wniosków rolnośrodowiskowych kontynuacyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 39 3388 Poz. 218 218 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZALESIENIACH PRYWATNYCH GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO W 2009R. I PRZYGOTOWANIACH DO ZALESIEŃ NA 2010R.

INFORMACJA O ZALESIENIACH PRYWATNYCH GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO W 2009R. I PRZYGOTOWANIACH DO ZALESIEŃ NA 2010R. INFORMACJA O ZALESIENIACH PRYWATNYCH GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO W 2009R. I PRZYGOTOWANIACH DO ZALESIEŃ NA 2010R. W bieŝącym roku zalesienia prowadzone były tylko przez Agencję Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Rejestr składa się z następujących elementów:

Rejestr składa się z następujących elementów: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA REJESTRU DZIAŁALNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ dotycząca działań agrotechnicznych realizowanych w gospodarstwie Zobowiązanie prowadzenia Rejestru przez beneficjanta programu rolnośrodowiskowego

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa na zalesianie gruntów rolnych udzielana jest w trzech transzach.

Pomoc finansowa na zalesianie gruntów rolnych udzielana jest w trzech transzach. Od 1 czerwca ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc na zalesianie Kategoria: Pozycja IV Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić las na swoich gruntach, mogą otrzymać na realizację tego zadania pomoc z Agencji

Bardziej szczegółowo

Warunki przyznawania płatności, wymogi i sankcje za ich nieprzestrzeganie dla poszczególnych pakietów Programu rolnośrodowiskowego :

Warunki przyznawania płatności, wymogi i sankcje za ich nieprzestrzeganie dla poszczególnych pakietów Programu rolnośrodowiskowego : Warunki przyznawania płatności, wymogi i sankcje za ich nieprzestrzeganie dla poszczególnych pakietów Programu rolnośrodowiskowego : 1) Warunki szczegółowe przyznania płatności rolnośrodowiskowej w ramach

Bardziej szczegółowo

Historia: PROW Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów w innych niż rolne.

Historia: PROW Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów w innych niż rolne. Historia: Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów innych niż rolne. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych Wykonała: Iwona

Bardziej szczegółowo

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne ogólne zasady

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne ogólne zasady Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne ogólne zasady Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne można realizować w ramach następujących pakietów i wariantów: Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone; Pakiet

Bardziej szczegółowo

Projekt. z dnia 2015 r.

Projekt. z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt M I N I S T R A R O L N I C T WA I R O Z W O J U W S I 1) z dnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

RPO- MM/M. nv5g}u MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. 2009 -Oł- 2 7 BIURO LICZNIKA PRAW OBYWATELSKICH. ROW-wr-esz-821-l-4/09(^^ )

RPO- MM/M. nv5g}u MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. 2009 -Oł- 2 7 BIURO LICZNIKA PRAW OBYWATELSKICH. ROW-wr-esz-821-l-4/09(^^ ) RPO- MM/M. BIURO LICZNIKA PRAW OBYWATELSKICH MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ROW-wr-esz-821-l-4/09(^^ ) WPŁ. ZAL. 2009 -Oł- 2 7 nv5g}u Warszawa, d\ M kwietnia 2009 r. Pan Janusz Kochanowski Rzecznik Praw

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy po 2013 r. Agnieszka Kucharska Departament Płatności Bezpośrednich

Program rolnośrodowiskowy po 2013 r. Agnieszka Kucharska Departament Płatności Bezpośrednich Program rolnośrodowiskowy po 2013 r. Agnieszka Kucharska Departament Płatności Bezpośrednich III spotkanie grupy Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich 11 czerwca 2012 r. Projekt nowego rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

do zalesień można było wykorzystać tylko rodzime gatunki drzew i krzewów,

do zalesień można było wykorzystać tylko rodzime gatunki drzew i krzewów, Zasady przyznawania pomocy Krok po kroku Beneficjenci Płatność na zalesianie mógł otrzymać producent rolny (osoba fizyczna albo spółdzielnia produkcji rolnej), który był właścicielem lub współwłaścicielem

Bardziej szczegółowo

Kto moŝe się starać o dotację

Kto moŝe się starać o dotację Od 1 sierpnia br. moŝna ubiegać się o dotację na zalesianie gruntów rolnych i gruntów innych niŝ rolne. Dowiedz się, czy moŝesz skorzystać z tego działania PROW 2007-2013 i jak poprawnie wypełnić wniosek?

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 lutego 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 lutego 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Program rolnośrodowiskowy objętego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Zasady przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych Definicje rolnik - osoba

Bardziej szczegółowo

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Hodowli i Ochrony Roślin Dorota Nowosielska (dorota.nowosielska@minrol.gov.pl; tel. (022)

Bardziej szczegółowo

Od 1 czerwca br. rusza nabór wniosków od rolników, którzy chcą posadzić las.

Od 1 czerwca br. rusza nabór wniosków od rolników, którzy chcą posadzić las. Od 1 czerwca br. rusza nabór wniosków od rolników, którzy chcą posadzić las. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 czerwca do 31 lipca br. będzie przyjmować wnioski o wsparcie od rolników,

Bardziej szczegółowo

OŚ ŚRODOWISKOWA PROW 2007-2013 I ROLNICTWO EKOLOGICZNE W POLSCE

OŚ ŚRODOWISKOWA PROW 2007-2013 I ROLNICTWO EKOLOGICZNE W POLSCE OŚ ŚRODOWISKOWA PROW 2007-2013 I ROLNICTWO EKOLOGICZNE W POLSCE Ewa Szymborska Kołobrzeg, 22-23 czerwca 2010 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAMY UE wspierające

Bardziej szczegółowo

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017?

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? .pl O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? Autor: Ewa Ploplis Data: 12 kwietnia 2017 Ok. 3,4 mld euro zostanie przeznaczone w 2017 r. na dopłaty bezpośrednie. Ok. 2,6 mld zł zostanie wypłacone

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 1 W Polsce występuje znaczny

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowoklimatyczny. Edukacyjnie w ramach projektu,,pola tętniące życiem. Piotr Dębowski

Program rolnośrodowiskowoklimatyczny. Edukacyjnie w ramach projektu,,pola tętniące życiem. Piotr Dębowski Program rolnośrodowiskowoklimatyczny Edukacyjnie w ramach projektu,,pola tętniące życiem Piotr Dębowski Serock, 18-19 kwiecień 2015 Spotkanie szkoleniowe w ramach projektu edukacyjnego,,pola Tętniące Życiem

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Plan rolno-środowiskowy. Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Plan rolno-środowiskowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 roku,

Bardziej szczegółowo

Działanie rolnośrodowiskowo - klimatyczne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Działanie rolnośrodowiskowo - klimatyczne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Działanie rolnośrodowiskowo - klimatyczne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 prezentacja na podstawie Projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (PROW 2014

Bardziej szczegółowo

Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.?

Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.? .pl https://www..pl Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.? Autor: Ewa Ploplis Data: 22 kwietnia 2017 Do 15 maja można składać wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Na temat komu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wkład systemu płatności bezpośrednich i działań powierzchniowych PROW w latach 2015-2020 w realizację SZRWRiR Joanna Czapla Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Styczeń 2015 r. 1 Kalendarz prac nad nowym

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 PROW 2014-2020 Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach Natura 2000; 2 Stan prawny. Ogólne założenia zawarte w Programie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Działanie Program rolnośrodowiskowy - wykaz załączników jakie należy dołączyd do wniosku transferowego - w ramach Programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013 Przeniesienie posiadania gruntów/stada zwierząt

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy. rodowiskowy dziś i jutro. Anna Klisowska. Falenty, grudnia 2010 r.

Program rolnośrodowiskowy. rodowiskowy dziś i jutro. Anna Klisowska. Falenty, grudnia 2010 r. Program rolnośrodowiskowy rodowiskowy dziś i jutro Anna Klisowska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament PłatnoP atności Bezpośrednich Falenty, 8-98 9 grudnia 2010 r. Zawartość prezentacji Programy

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z punktu widzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pytania i odpowiedzi. Przygotował Michał Wiatr

Dopłaty z punktu widzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pytania i odpowiedzi. Przygotował Michał Wiatr Dopłaty z punktu widzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pytania i odpowiedzi Przygotował Michał Wiatr Zadania Biur Powiatowych ARiMR Do zadań Biur Powiatowych ARiMR należą obsługa wniosków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Od 1 czerwca 2012 ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą na swoich gruntach posadzić las

Od 1 czerwca 2012 ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą na swoich gruntach posadzić las Pomoc na zalesianie tekst z ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/od-1-czerwcaarimr-zacznie-przyjmowac-wnioski-od-rolnikow-ktorzy-chca-na-swoich-gruntach-posadz.html Od 1 czerwca 2012 ARiMR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPERSONALIZOWANEGO WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI I MATERIAŁU GRAFICZNEGO NA ROK 2015 1

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPERSONALIZOWANEGO WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI I MATERIAŁU GRAFICZNEGO NA ROK 2015 1 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPERSONALIZOWANEGO WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI I MATERIAŁU GRAFICZNEGO NA ROK 2015 1 Niniejsza instrukcja dotyczy wstępnie wypełnionych, na podstawie danych z poprzedniego roku,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 Termin składania wniosków Wnioski o przyznanie płatności na rok 2017 wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), w tym wypełnionym materiałem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY 2007-2013

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY 2007-2013 PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY 2007-2013 MARIUSZ TURBO DORADCA ROLNOŚRODOWISKOWY mturbo@miskant.pl Program rolnośrodowiskowy jest jednym z działań osi środowiskowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPERSONALIZOWANEGO WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI I MATERIAŁU GRAFICZNEGO NA ROK 2015 1

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPERSONALIZOWANEGO WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI I MATERIAŁU GRAFICZNEGO NA ROK 2015 1 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPERSONALIZOWANEGO WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI I MATERIAŁU GRAFICZNEGO NA ROK 2015 1 Niniejsza instrukcja dotyczy wstępnie wypełnionych, na podstawie danych z poprzedniego roku,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 352 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 nowe perspektywy

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 nowe perspektywy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 nowe perspektywy Kraków, 6 maja 2014 Opracowano w Departamencie Programowania i Sprawozdawczości ARiMR10 lat w UE Roczne transfery środków w ARiMR (pomoc

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku Kto? Krok Co robi podmiot? Kiedy? I Rok przystąpienia do działania Zalesianie gruntów rolnych oraz

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Działanie Rolnictwo ekologiczne - wykaz załączników jakie należy dołączyd do wniosku transferowego - w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 Przeniesienie posiadania gruntów w okresie od

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów PROW

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów PROW Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów PROW 2014-2020 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne PROW 2007-2013 Tryb obsługi wniosków 1. Wnioski o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania płatności ekologicznej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów

Zasady przyznawania płatności ekologicznej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów Zasady przyznawania płatności ekologicznej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów Definicje rolnik - osoba fizyczna, osoba prawna, grupa osób fizycznych lub

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DZIAŁAŃ PRZYRODNICZYCH Z PUNKTU WIDZENIA DORADCY ROLNOŚRODOWISKOWEGO RODOWISKOWEGO

REALIZACJA DZIAŁAŃ PRZYRODNICZYCH Z PUNKTU WIDZENIA DORADCY ROLNOŚRODOWISKOWEGO RODOWISKOWEGO REALIZACJA DZIAŁAŃ PRZYRODNICZYCH Z PUNKTU WIDZENIA DORADCY ROLNOŚRODOWISKOWEGO RODOWISKOWEGO Realizacja działań przyrodniczych w Programie rolnośrodowiskowym rodowiskowym w ramach PROW 2007-2013 2013

Bardziej szczegółowo

Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Zalesienia stanowią początkowy etap w drodze długotrwałego procesu tworzenia kompleksu leśnego. Są istotnym elementem przeciwdziałającym

Bardziej szczegółowo

Zasady naliczania sankcji oraz zwroty płatności w ramach działania rolno-środowiskowoklimatycznego, ekologicznego oraz programu rolnośrodowiskowego.

Zasady naliczania sankcji oraz zwroty płatności w ramach działania rolno-środowiskowoklimatycznego, ekologicznego oraz programu rolnośrodowiskowego. Zasady naliczania sankcji oraz zwroty płatności w ramach działania rolno-środowiskowoklimatycznego, rolnictwa ekologicznego oraz programu rolnośrodowiskowego. Radom, 25.02.2016 r. Podstawy prawne art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA REJESTRU DZIAŁALNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ LUB DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ (PROW )

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA REJESTRU DZIAŁALNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ LUB DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ (PROW ) INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA REJESTRU DZIAŁALNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ LUB DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ (PROW 2014-2020) Obowiązek prowadzenia rejestru działalności rolnośrodowiskowej przez rolnika lub zarządcę

Bardziej szczegółowo

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw Restrukturyzacja małych gospodarstw Pomoc przyznaje się rolnikowi będącemu osobą fizyczną, jeżeli: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

DOBRA KULTURA ROLNA PRZY ZACHOWANIU WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

DOBRA KULTURA ROLNA PRZY ZACHOWANIU WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ZALESIENIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIś ROLNE 2008 Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 sierpnia do 30 września będą przyjmować wnioski o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Warunki przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego PROW 2014-2020

Warunki przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego PROW 2014-2020 Warunki przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego PROW 2014-2020 1. W ramach poddziałania pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r. Dz.U.2012.86 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (tekst jednolity) Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne Rolnictwo ekologiczne Rolnictwo ekologiczne określa się jako system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Produkcja ekologiczna powinna łączyć przyjazne środowisku praktyki gospodarowania,

Bardziej szczegółowo

PS- Polityka Spójności(5,2 mld euro) PROW- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (13,5 mld euro)

PS- Polityka Spójności(5,2 mld euro) PROW- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (13,5 mld euro) PS- Polityka Spójności(5,2 mld euro) PROW- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (13,5 mld euro) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (projekt) styczeń 2014 Cel główny 2020 Poprawa konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku Kto? Krok Co robi podmiot? Kiedy? I Rok przystąpienia do działania Zalesianie gruntów rolnych oraz

Bardziej szczegółowo

Pieniądze za przekazanie gospodarstwa rolnego - rusza nabór wniosków!

Pieniądze za przekazanie gospodarstwa rolnego - rusza nabór wniosków! .pl Pieniądze za przekazanie gospodarstwa rolnego - rusza nabór wniosków! Autor: Ewa Ploplis Data: 25 września 2017 Od 25 września do 24 października 2017 r. rolnicy, którzy prowadzą małe gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Płatności rolnośrodowiskowe

Płatności rolnośrodowiskowe Płatności rolnośrodowiskowe NATURA 2000 Dolina Biebrzy, Ostoja Biebrzańska Goniądz 05.09.2013r. Działania rolnośrodowiskowe BP Mońki OSO Ostoja Biebrzańska - 148 508 ha SOO Dolina Biebrzy - 121 206 ha

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. płatności bezpośrednich w latach 2014-2020 oraz zmiany przepisów w programie rolnośrodowiskowym w 2014 r.

Informacja nt. płatności bezpośrednich w latach 2014-2020 oraz zmiany przepisów w programie rolnośrodowiskowym w 2014 r. Informacja nt. płatności bezpośrednich w latach 2014-2020 oraz zmiany przepisów w programie rolnośrodowiskowym w 2014 r. I. Płatności bezpośrednie w 2014 r. Zgodnie z procedowanym obecnie projektem ustawy

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO, TZW. OSN

DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO, TZW. OSN DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO, TZW. OSN Zasady możliwości ubiegania się o płatności w ramach niektórych działań PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zasady wypełniania i składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2014 za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Program rolnośrodowiskowy FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia września 2009 r. LKI-41016-2/2009 P/09/106 Pan Jarosław Dziedziński Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 692

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 692 Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 692 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 sierpnia 2015 r. Poz. 1195 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu

Bardziej szczegółowo