PROW PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY W PIGUŁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROW 2007-2013 PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY W PIGUŁCE"

Transkrypt

1 PROW PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY W PIGUŁCE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Publikacja opracowana w Departamencie Płatności Bezpośrednich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2 2

3 PROW PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY W PIGUŁCE SŁOWO WSTĘPNE Życie każdego z nas jest i będzie związane z terenami wiejskimi, jeśli nie zawodowo, to chociażby rekreacyjnie. Mądrość polskich rolników i ich szacunek dla ziemi, poszanowanie otaczającego środowiska sprawiło, że na tle Unii Europejskiej nasze obszary wiejskie wyróżniają się dobrym stanem środowiska naturalnego i pięknymi, urozmaiconymi krajobrazami obszarów rolniczych. Dzięki temu zamiast odtwarzać cenne siedliska i reintrodukować gatunki zwierząt, w Polsce wystarczy zadbać o zachowanie w tym zakresie status quo. Rolnictwo zapewnia żywność społeczeństwu, a obszary wiejskie mają wielką wartość jako dobra publiczne niosące walory środowiskowe, krajobrazowe i rekreacyjne. Od 2004 roku, od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej, Polska objęta jest Wspólną Polityką Rolną. Zrównoważone rolnictwo, mające na celu zachowanie lub odtworzenie przyrodniczych walorów wsi, jest wspierane w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Dzięki wsparciu finansowemu w ramach PROW polscy rolnicy prowadzą coraz nowocześniejsze gospodarstwa, dorównujące tym ze starej Unii, a jednocześnie gospodarują, zgodnie z celami WPR, w sposób zrównoważony zasobami naturalnymi, zachowując wyjątkowy krajobraz polskiej wsi z mozaikową strukturą pól uprawnych oraz licznymi miedzami, które stwarzają sprzyjające warunki dla bytowania dziko żyjących zwierząt i roślin. Wsparcie rolników w działaniach na rzecz przyrody i zachowania różnorodności biologicznej na terenach wiejskich jest prowadzone między innymi w ramach działania Program rolnośrodowiskowy jak również działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działania te stanowią zachętę dla rolników, którzy w nowoczesny sposób chcą chronić bogate dziedzictwo przyrodnicze polskiej wsi. Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1

4 WSTĘP Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe) jest jednym z wielu działań dostępnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ). Jest to instrument finansowy pozwalający realizować na gruntach rolnych w gospodarstwie przedsięwzięcia służące ochronie środowiska. Program rolnośrodowiskowy jest dostępny na terenie całego kraju. Beneficjentem może być rolnik posiadający gospodarstwo rolne położone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Program rolnośrodowiskowy ma charakter 5-letniego zobowiązania, które rolnik podejmuje dobrowolnie poprzez złożenie wniosku rolnośrodowiskowego (stanowiącego część wniosku o płatności bezpośrednie) i gospodarowanie zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej. Rolnik zainteresowany skorzystaniem z tego działania ma szeroki wachlarz możliwości wyboru, w zależności od tego, na jakich obszarach prowadzi działalność rolniczą oraz od tego, co i jak chce uprawiać lub hodować. Na program składa się 9 pakietów, te zaś podzielone są na 49 wariantów. Pakiety programu rolnośrodowiskowego: Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone; Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne; Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone; Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000; Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000; Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie; Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie; Pakiet 8. Ochrona gleb i wód; Pakiet 9. Strefy buforowe. Wszystkie wymogi, jakie musi spełnić rolnik, określone są szczegółowo w rozporządzeniu wdrażającym to działanie i materiałach informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przed podjęciem decyzji skorzystaniu z instrumentów wsparcia, należy zasięgnąć szczegółowych informacji w zakresie obowiązujących terminów, dokumentów, wymogów i zapoznać się z obowiązującymi w ramach tego działania przepisami. Bardzo ważną rolę we wdrażaniu programu rolnośrodowiskowego pełni doradca rolnośrodowiskowy. Nie tylko pomaga sporządzić niezbęd- 2

5 PROW PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY W PIGUŁCE ne dokumenty, ale również doradza i opiekuje się gospodarstwem rolnośrodowiskowym w trakcie 5-letniej realizacji tego przedsięwzięcia. Program rolnośrodowiskowy jest realizowany w Polsce od 2004 roku. Beneficjenci programu gospodarują na obszarach przyrodniczo cennych takich jak Natura 2000, ale również w obszarach intensywnej gospodarki rolnej. Zwracają oni uwagę na zalety wynikające z realizacji tego programu, takie jak: zachowanie cennych łąk i pastwisk, na których gnieżdżą się interesujące ptaki lub rosną chronione gatunki roślin oraz korzystny wpływ na warunki glebowe. Program rolnośrodowiskowy, poprzez dużą ilość dostępnych działań, może być realizowany przez każde gospodarstwo, które się zdecyduje gospodarować w zgodzie z ochroną przyrody. PAKIETY ROLNOŚRODOWISKOWE Informacje dotyczące poszczególnych pakietów zamieszczone poniżej należy potraktować jako opis ogólny. Szczegółowe informacje oraz wytyczne programu rolnośrodowiskowego w ramach PROW zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Program rolnośrodowiskowy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 33, poz. 262, z póź.zm.), zwanym rozporządzeniem rolnośrodowiskowym. PAKIET 1. Rolnictwo zrównoważone Rolnictwo zrównoważone jest systemem gospodarowania, który ma na celu promowanie zrównoważonego sposobu prowadzenia działalności rolniczej, polegającego na racjonalnym wykorzystywaniu zasobów przyrody i ograniczeniu negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko. Podstawą tego pakietu jest odpowiednie zmianowanie i dobór roślin oraz 3

6 ograniczenie nawożenia. Pakietem tym musi zostać objęty cały obszar gospodarstwa. Wymogi pakietu odnoszą się do wszystkich użytków w gospodarstwie, jednak płatność rolnośrodowiskowa przyznawana jest jedynie do działek rolnych użytkowanych jako grunty orne. PAKIET 2. Rolnictwo ekologiczne Rolnictwo ekologiczne polega na prowadzeniu produkcji rolnej w sposób wykorzystujący naturalne procesy zachodzące w gospodarstwie rolnym. Zakazane jest stosowanie jakichkolwiek substancji syntetycznych. Substancja organiczna pozyskiwana jest w wyniku stosowania nawozów organicznych i odpowiedniego zmianowania. Odpowiednie następstwo roślin ma również znaczenie w zwalczaniu agrofagów. Warunkiem przystąpienia do realizacji tego pakietu jest prowadzenie produkcji rolniczej zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym oraz zgodnie z najlepszą wiedzą i kulturą rolną, przy zachowaniu należytej dbałości o stan fitosanitarny roślin i ochronę gleby. Płatność rolnośrodowiskowa przyznawana jest zarówno do gospodarstw ekologicznych, jak i gospodarstw przestawiających się na produkcję metodami ekologicznymi w zróżnicowanej wysokości. W ramach pakietu, płatność przyznawana jest do działek rolnych użytkowanych jako grunty orne, trwałe użytki zielone lub sady. PAKIET 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone 4 Celem tego pakietu jest ochrona bądź utrzymanie walorów przyrodniczych trwałych użytków zielonych (TUZ). W ramach wskazanego pakietu trwałe użytki zielone mogą być użytkowane w sposób kośny, pastwiskowy bądź kośno-pastwiskowy. W okresie 5-letniego zobowiązania rolnośrodowiskowego istnieje możliwość zmiany sposobu użytkowania. Płatność rolnośrodowiskowa przyznawana jest do działek rolnych użytkowanych jako trwałe użytki zielone.

7 PROW PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY W PIGUŁCE PAKIET 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 PAKIET 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 Celem tych pakietów jest ochrona cennych przyrodniczo siedlisk i zagrożonych gatunków ptaków. Powodem zmniejszania się powierzchni siedlisk jest między innymi zaniechanie użytkowania rolniczego. Użytki zielone o wysokich walorach przyrodniczych mają niejednokrotnie niską wartość paszową. Innym zagrożeniem dla tych terenów jest intensyfikacja gospodarki prowadząca do ubożenia roślinności na trwałych użytkach zielonych. Wymogi w ramach tych dwóch pakietów są takie same i odnoszą się do takich samych siedlisk, położonych w zależności od pakietu poza lub na obszarach Natura Płatność rolnośrodowiskowa przyznawana jest do działek rolnych użytkowanych jako trwałe użytki zielone, na których występują siedliska lęgowe określonych gatunków ptaków (wariant 4.1 i 5.1) bądź zbiorowiska roślinne wykazujące cechy określonych siedlisk przyrodniczych (dla wariantów i ). Warianty 4.10 i 5.10 obejmują użytki przyrodnicze. Warunkiem przystąpienia do Pakietu 4. i Pakietu 5. jest przygotowanie wraz z ekspertem przyrodniczym (botanikiem/ornitologiem) dokumentacji przyrodniczej. PAKIET 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Celem tego pakietu jest zachowanie lokalnych odmian roślin uprawnych. Realizacja założeń poszczególnych wariantów ma się przyczynić do rozszerzenia dostępności materiału siewnego lokalnych odmian roślin uprawnych oraz ich upowszechnienia. Ochroną objęte zostały także sady tradycyjne. 5

8 Gatunki lokalnych odmian roślin uprawnych objęte pakietem (dla wariantu 6.1 i 6.2): krzyca (Secale cereale var multicale (roślina dwuletnia)), pszenica płaskurka (Triticum diccocum), pszenica samopsza (Triticum monococcum), proso (Panicum miliaceum L.), owies szorstki (Avena strigosa Schreb.), lnicznik siewny (Camelina sativa L.), komonica błotna (Lotus uliginosus Schkuhr (roślina wieloletnia)), nostrzyk biały (Melilotus alba Medik.), sałata łodygowa (szparagowa) (Lactuca sativa L. var. angustana hort. Ex), lędźwian siewny (Lathyrus sativus L.), soczewica jadalna (Lens culinaris Medik.), pasternak (Pastinaca sativa L. (roślina dwuletnia)). PAKIET 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie Celem tego pakietu jest ochrona zagrożonych wyginięciem rodzimych ras zwierząt gospodarskich. Warunkiem przystąpienia do realizacji Pakietu 7. jest utrzymywanie przez rolnika wpisanych do księgi hodowlanej krów, klaczy, loch lub owiec matek ras wymienionych poniżej, objętych programem ochrony zasobów genetycznych. W celu zakwalifikowania zwierząt do programu ochrony zasobów genetycznych należy zgłosić się do podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych oraz podmiotu prowadzącego księgę hodowlaną lub podmiotu prowadzącego ocenę wartości użytkowej zwierząt. Gatunki objęte pakietem: Gatunek Bydło Konie Owce Świnie Rasa Bydło rasy polskiej czerwonej, bydło rasy białogrzbietej, bydło rasy polskiej czerwonobiałej, bydło rasy polskiej czarno-białej Koniki polskie, konie huculskie, konie małopolskie, konie śląskie, konie wielkopolskie, konie zimnokrwiste w typie sokólskim, konie zimnokrwiste w typie sztumskim Owce rasy wrzosówka, owce rasy świniarka, owce olkuskie, polskie owce górskie odmiany barwnej, owce rasy merynos odmiany barwnej, owce uhruskie, owce wielkopolskie, owce żelaźnieńskie, owce rasy korideil, owce kamienieckie, owce pomorskie, owce rasy cakiel podhalański, owce rasy merynos polski w starym typie Świnie rasy puławskiej, świnie rasy złotnickiej białej, świnie rasy złotnickiej pstrej 6

9 PROW PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY W PIGUŁCE PAKIET 8. Ochrona gleb i wód Celem tego pakietu jest ochrona gleb i wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego. Liczne funkcje jakie pełni gleba w agrocenozach są w dużej mierze uzależnione od działalności rolniczej. Utrzymywanie roślinności w okresie zimowym między dwoma plonami głównymi w dużym stopniu ogranicza zanieczyszczenie gleb i wód związkami pochodzenia rolniczego. Stanowi ochronę przed erozją oraz bazę pokarmową dla wielu gatunków dziko żyjących zwierząt. W przypadku realizacji Pakietu 8. na gruntach położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną, płatność rolnośrodowiskowa, w części przysługującej za realizację tego Pakietu na tych gruntach, jest przyznawana do powierzchni nie większej niż 60 % powierzchni tych gruntów. PAKIET 9. Strefy buforowe Celem pakietu jest ochrona przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego. Pasy zieleni utrzymywane szczególnie na granicy z ciekami wodnymi powstrzymują spływ biogenów do wód. Strefy buforowe i miedze śródpolne mają również duże znaczenie dla zachowania bioróżnorodności. Stanowią bazę pokarmową oraz schronienie dla wielu gatunków zwierząt, zwłaszcza ptaków, a także dla wrogów naturalnych szkodników upraw. 7

10 Wykaz pakietów rolnośrodowiskowych wraz z ich wariantami oraz stawkami płatności. PAKIETY SKOWE Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone Pakiet 2. WARIANTY ROLNOŚRODOWISKOWE Wariant 1.1. Zrównoważony system gospodarowania Wariant 2.1. Uprawy rolnicze (dla których zakończono okres przestawiania) Wariant 2.2. Uprawy rolnicze (w okresie przestawiania) Wariant 2.3. Trwałe użytki zielone (dla których zakończono okres przestawiania) Wariant 2.4. Trwałe użytki zielone (w okresie przestawiania) Wariant 2.5. Uprawy warzywne (dla których zakończono okres przestawiania) Wariant 2.6. Uprawy warzywne (w okresie przestawiania) Wariant 2.7. Uprawy zielarskie (dla których zakończono okres przestawiania) Wariant 2.8. Uprawy zielarskie (w okresie przestawiania) Wariant 2.9. Uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania) Wariant Uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania) Wariant Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania) Wariant Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania STAWKI PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWI- ROLNOŚRODOWISKO- 840 zł/ha w1 i 2 roku 330 zł/ha w 1 i 2 roku 1550 zł/ha w 1 i 2 roku, uprawy roślin wieloletnich również w 3 roku 1150 zł/ha w 1 i 2 roku, uprawy roślin wieloletnich również w 3 roku 1800 zł/ha w 1, 2 i 3 roku 800 zł/ha w 1, 2 i 3 roku WYCH 360 zł/ha 790 zł/ha 260 zł/ha 1300 zł/ha 1050 zł/ha 1540 zł/ha 650 zł/ha 160 zł/ha * 160 zł/ha * 790 zł/ha w kolejnych latach 260 zł/ha w kolejnych latach 1300 zł/ha w kolejnych latach 1050 zł/ha w kolejnych latach 1540 zł/ha w kolejnych latach 650 zł/ha w kolejnych latach 8

11 PROW PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY W PIGUŁCE Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie Wariant 3.1. Ekstensywna gospodarka na łąkach i pastwiskach Wariant 4.1.Ochrona siedlisk lęgowych ptaków Wariant 4.2. Mechowiska Wariant 4.3. Szuwary wielkoturzycowe Wariant 4.4. Łąki trzęślicowe i selernicowe Wariant 4.5. Murawy ciepłolubne Wariant 4.6. Półnaturalne łąki wilgotne Wariant 4.7. Półnaturalne łąki świeże Wariant 4.8. Bogate gatunkowo murawybliźniczkowe Wariant 4.9. Słonorośla Wariant Użytki przyrodnicze Wariant 5.1.Ochrona siedlisk lęgowych ptaków Wariant 5.2. Mechowiska Wariant 5.3. Szuwary wielkoturzycowe Wariant 5.4. Łąki trzęślicowe i selernicowe Wariant 5.5. Murawy ciepłolubne Wariant 5.6. Półnaturalne łąki wilgotne Wariant 5.7. Półnaturalne łąki świeże Wariant 5.8. Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe Wariant 5.9. Słonorośla Wariant Użytki przyrodnicze Wariant 6.1. Produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych Wariant 6.2. Produkcja nasienna towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych Wariant 6.3. Produkcja nasienna na zlecenie banku genów Wariant 6.4. Sady tradycyjne Wariant 7.1. Zachowanie lokalnych ras bydła Wariant 7.2. Zachowanie lokalnych ras koni Wariant 7.3. Zachowanie lokalnych ras owiec Wariant 7.4. Zachowanie lokalnych ras świń 500 zł/ha 1200 zł/ha 1200 zł/ha 800 zł/ha 1200 zł/ha 1200 zł/ha 800 zł/ha 800 zł/ha 800 zł/ha 1190 zł/ha 550 zł/ha 1370 zł/ha 1390 zł/ha 910 zł/ha 1390 zł/ha 1380 zł/ha 840 zł/ha 840 zł/ha 870 zł/ha 1190 zł/ha 550 zł/ha 570 zł 800 zł/ha 4700 zł/ha 2100 zł/ha 1140 zł/szt zł/szt. 320 zł/szt. 570 zł/szt. 9

12 Pakiet 8. Ochrona gleb i wód Wariant 8.1. Wsiewki poplonowe 458 zł/ha ** 420 zł/ha Wariant 8.2. Międzyplon ozimy 420 zł/ha Pakiet 9. ** Strefy buforowe Wariant 8.3. Międzyplon ścierniskowy Wariant 9.1. Utrzymanie 2-metrowych stref buforowych Wariant 9.2. Utrzymanie 5-metrowych stref buforowych Wariant 9.3. Utrzymanie 2-metrowych miedz śródpolnych Wariant 9.4. Utrzymanie 5-metrowych miedz śródpolnych 750 zł/ha ** 400 zł/ha 690 zł/ha ** 44 zł/100 mb 110 zł/100 mb 40 zł/100 mb 100 zł/100 mb * w przypadku uprawy orzecha włoskiego przed upływem 6 sezonów wegetacyjnych, jeżeli taka uprawa stanowi co najmniej 40% wszystkich drzew tego gatunku. ** w przypadku gruntów położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną WAŻNE ADRESY Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, Warszawa tel. (22) , fax (22) , (22) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Poleczki 33, Warszawa, tel , fax (22) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ul. Pszczelińska 99, Brwinow tel. (22) , (22) Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, Warszawa tel. (22) , fax (22) Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54, Warszawa tel. (22)

13 PROW PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY W PIGUŁCE NOTATKI 11

14 Tytuł: Program rolnośrodowiskowy objęty PROW w pigułce Zdjęcia: MRiRW Copyright by Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2011 Całość, ani poszczególne części tego opracowania nie mogą być reprodukowane w jakikolwiek sposób i rozpowszechniane bez uprzedniej zgody Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydanie I Realizacja wydawnicza Agencja Reklamowa STUDIO L 12

15 PROW PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY W PIGUŁCE 13

16 WYDAWCA: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH UL. WSPÓLNA WARSZAWA TEL. (22) FAKS. (22)

Program rolnośrodowiskowy

Program rolnośrodowiskowy Program rolnośrodowiskowy Program rolnośrodowiskowy jest realizowany w ramach Osi II PROW 2007-2013 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich. Działanie to ma przyczynić się do zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY 2007-2013

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY 2007-2013 PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY 2007-2013 MARIUSZ TURBO DORADCA ROLNOŚRODOWISKOWY mturbo@miskant.pl Program rolnośrodowiskowy jest jednym z działań osi środowiskowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Działanie rolnośrodowiskowo - klimatyczne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Działanie rolnośrodowiskowo - klimatyczne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Działanie rolnośrodowiskowo - klimatyczne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 prezentacja na podstawie Projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (PROW 2014

Bardziej szczegółowo

Działanie Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady

Działanie Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady Działanie Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady W roku 2015 na jednym formularzu wniosku można ubiegad się o: przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, tj.: przyznanie płatności

Bardziej szczegółowo

Maria Siąkała ŚODR w Częstochowie Limanowa 2016

Maria Siąkała ŚODR w Częstochowie Limanowa 2016 Ochrona różnorodności biologicznej na terenach wiejskich poprzez zrównoważone gospodarowanie w rolnictwie. PROW 2014-2020 działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne Maria Siąkała ŚODR w Częstochowie Limanowa

Bardziej szczegółowo

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Hodowli i Ochrony Roślin Dorota Nowosielska (dorota.nowosielska@minrol.gov.pl; tel. (022)

Bardziej szczegółowo

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Ewa Szymborska, MRiRW Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Kluczbork 11-12.04.2012

Bardziej szczegółowo

Szkolenie społecznych edukatorów bioróżnorodności Sobótka, czerwca 2016r.

Szkolenie społecznych edukatorów bioróżnorodności Sobótka, czerwca 2016r. Szkolenie społecznych edukatorów bioróżnorodności Sobótka, 16-18 czerwca 2016r. Projekt Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU. Przewodnik po programie rolnośrodowiskowym 2007-2013

KROK PO KROKU. Przewodnik po programie rolnośrodowiskowym 2007-2013 Przewodnik po programie rolnośrodowiskowym 2007-2013 KROK PO KROKU Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Płatności rolnośrodowiskowe

Płatności rolnośrodowiskowe Płatności rolnośrodowiskowe NATURA 2000 Dolina Biebrzy, Ostoja Biebrzańska Goniądz 05.09.2013r. Działania rolnośrodowiskowe BP Mońki OSO Ostoja Biebrzańska - 148 508 ha SOO Dolina Biebrzy - 121 206 ha

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe dla kluczowych praktyk rolnośrodowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. 13 maja 2014 r.

Wsparcie finansowe dla kluczowych praktyk rolnośrodowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. 13 maja 2014 r. Wsparcie finansowe dla kluczowych praktyk rolnośrodowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE 13 maja 2014 r. Stan realizacji PROW 2007-2013 Liczba złożonych wniosków 6 409 046 (w tym 5 246 151 na

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowoklimatyczny. Edukacyjnie w ramach projektu,,pola tętniące życiem. Piotr Dębowski

Program rolnośrodowiskowoklimatyczny. Edukacyjnie w ramach projektu,,pola tętniące życiem. Piotr Dębowski Program rolnośrodowiskowoklimatyczny Edukacyjnie w ramach projektu,,pola tętniące życiem Piotr Dębowski Serock, 18-19 kwiecień 2015 Spotkanie szkoleniowe w ramach projektu edukacyjnego,,pola Tętniące Życiem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY

KRAJOWY PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY KRAJOWY PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY 2004-2006 Beata Feledyn-Szewczyk IUNG-PIB w Puławach Plan prezentacji Podstawy prawne Cele programu rolnośrodowiskowego Warunki przystąpienia do programu Obszary wdrażania

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy. rodowiskowy dziś i jutro. Anna Klisowska. Falenty, grudnia 2010 r.

Program rolnośrodowiskowy. rodowiskowy dziś i jutro. Anna Klisowska. Falenty, grudnia 2010 r. Program rolnośrodowiskowy rodowiskowy dziś i jutro Anna Klisowska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament PłatnoP atności Bezpośrednich Falenty, 8-98 9 grudnia 2010 r. Zawartość prezentacji Programy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Program rolnośrodowiskowy FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 237 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 237 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 marca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 237 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1. z dnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1. z dnia 2015 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania rolno-środowiskowoklimatycznego oraz

Bardziej szczegółowo

Pakiet wariant. 160 2.12.2 Pozostałe uprawy sadownicze + jagodowe (w okresie przestawiania)

Pakiet wariant. 160 2.12.2 Pozostałe uprawy sadownicze + jagodowe (w okresie przestawiania) Programy rolnośrodowiskowe Aktualnie w całym kraju są realizowane działania rolnośrodowiskowe wg Programu Rolnośrodowiskowego 2004-2006 i według Programu Rolnośrodowiskowego 2007-13. Wg starego programu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 marca 2015 r. Poz. 415 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 24 marca 2015 r. Poz. 415 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 marca 2015 r. Poz. 415 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 lutego 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 lutego 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Program rolnośrodowiskowy objętego

Bardziej szczegółowo

Działania przyrodnicze w ramach programu rolnośrodowiskowego. Anna Klisowska Dorota Urbanowska Serock, grudnia 2009 r.

Działania przyrodnicze w ramach programu rolnośrodowiskowego. Anna Klisowska Dorota Urbanowska Serock, grudnia 2009 r. Działania przyrodnicze w ramach programu rolnośrodowiskowego Anna Klisowska Dorota Urbanowska Serock, 10-11 grudnia 2009 r. Ochrona środowiska i zachowanie walorów przyrodniczych obszarów wiejskich. KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej rozwój wsi, na podstawie 1

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej rozwój wsi, na podstawie 1 Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

Bardziej szczegółowo

ochroną przyrody Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Programowania i Analiz Anna Stułka (anna.stulka@minrol.gov.pl; tel.

ochroną przyrody Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Programowania i Analiz Anna Stułka (anna.stulka@minrol.gov.pl; tel. Analiza środków w dostępnych w ramach PROW 2007-2013 2013 na działania ania związane zane z ochroną przyrody Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Programowania i Analiz Anna Stułka (anna.stulka@minrol.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: POIS /09

Projekt nr: POIS /09 Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Ochrona siedlisk w ramach działań przyrodniczych

Ochrona siedlisk w ramach działań przyrodniczych Ochrona siedlisk w ramach działań przyrodniczych 4-5 listopada 2010 r. Leszno MRiRW, Departament Płatności Bezpośrednich Wydział Środowiska i Działań Rolnośrodowiskowych Zakres prezentacji Ogólne informacje

Bardziej szczegółowo

Sieć Natura 2000 na Torfowiskach Orawsko-Nowotarskich

Sieć Natura 2000 na Torfowiskach Orawsko-Nowotarskich Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein

Bardziej szczegółowo

Finansowanie programu

Finansowanie programu Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 Wpływ Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego na ograniczenie zużycia środków ochrony roślin omasz Motyka Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 07.11.2005

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 39 3281 Poz. 210 210 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski o przyznanie płatności z tytułu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wymogi dla poszczególnych pakietów i ich wariantów

Załącznik nr 3 Wymogi dla poszczególnych pakietów i ich wariantów Załącznik nr 3 Wymogi dla poszczególnych pakietów i ich wariantów I. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone 1) przestrzeganie prawidłowego doboru i następstwa roślin, przy zastosowaniu co najmniej trzech gatunków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 2014 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego oraz

Bardziej szczegółowo

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne ogólne zasady

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne ogólne zasady Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne ogólne zasady Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne można realizować w ramach następujących pakietów i wariantów: Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone; Pakiet

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne Barbara Sazońska Radom 2015 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 26-600 Radom,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY W LATACH 2007-2013

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY W LATACH 2007-2013 PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY W LATACH 2007-2013 OŚ 1: POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA ROLNEGI LEŚNEGO (10 działań) OŚ 2: POPRAWA ŚRDOWISKA NATURALNEGO I OBSZARÓW WIEJSKIC (4 działania) OŚ 3: JAKOŚĆ ŻYCIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 361. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 13 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 361. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 13 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 361 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

OŚ ŚRODOWISKOWA PROW 2007-2013 I ROLNICTWO EKOLOGICZNE W POLSCE

OŚ ŚRODOWISKOWA PROW 2007-2013 I ROLNICTWO EKOLOGICZNE W POLSCE OŚ ŚRODOWISKOWA PROW 2007-2013 I ROLNICTWO EKOLOGICZNE W POLSCE Ewa Szymborska Kołobrzeg, 22-23 czerwca 2010 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAMY UE wspierające

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne w nowej perspektywie PROW 2014-2020

Rolnictwo ekologiczne w nowej perspektywie PROW 2014-2020 Rolnictwo ekologiczne w nowej perspektywie PROW 2014-2020 Opole, 03.03.2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Warunki przyznawania płatności, wymogi i sankcje za ich nieprzestrzeganie dla poszczególnych pakietów Programu rolnośrodowiskowego :

Warunki przyznawania płatności, wymogi i sankcje za ich nieprzestrzeganie dla poszczególnych pakietów Programu rolnośrodowiskowego : Warunki przyznawania płatności, wymogi i sankcje za ich nieprzestrzeganie dla poszczególnych pakietów Programu rolnośrodowiskowego : 1) Warunki szczegółowe przyznania płatności rolnośrodowiskowej w ramach

Bardziej szczegółowo

Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05. Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05. Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05 Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Działania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006! " # $#%&

Bardziej szczegółowo

Jak wygląda budowa programu rolnośrodowiskowego?

Jak wygląda budowa programu rolnośrodowiskowego? z serwisu: AGRO.EKO.ORG.PL Strona 1 z 5 Programy te jako jedyne są obowiązkowe dla wszystkich krajów członkowskich i pełnią kluczową rolę w realizacji planów ochrony przyrody. Mają one za zadanie pomóc

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 55 3449 Poz. 289 289 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady

Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady Działanie Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020 może byd realizowane w ramach następujących pakietów oraz wariantów: Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji;

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 nowe perspektywy

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 nowe perspektywy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 nowe perspektywy Kraków, 6 maja 2014 Opracowano w Departamencie Programowania i Sprawozdawczości ARiMR10 lat w UE Roczne transfery środków w ARiMR (pomoc

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO, TZW. OSN

DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO, TZW. OSN DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO, TZW. OSN Zasady możliwości ubiegania się o płatności w ramach niektórych działań PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Wrzesień 2013 1 Kontekst Nie zakończono negocjacji przepisów UE i budżetu. 2 Prace nad PROW 2014-2020 1. Powołano

Bardziej szczegółowo

Gospodarstwa rolne beneficjenci programu rolnośrodowiskowego w latach Grażyna Niewęgłowska

Gospodarstwa rolne beneficjenci programu rolnośrodowiskowego w latach Grażyna Niewęgłowska Gospodarstwa rolne beneficjenci programu rolnośrodowiskowego w latach 2005-2007 Grażyna Niewęgłowska nieweglowska@ierigz.waw.pl 1 Cel programu rolnośrodowiskowego Celem programu rolnośrodowiskowego jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 350 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 350 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 350 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zasady przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej i płatności i ekologicznej w ramach PROW 2014-2020 oraz informacje niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie tych płatności W 2016 ROKU Luty

Bardziej szczegółowo

Komitet organizacyjny: Prof. dr hab. Irena Duer Prof. dr hab. Antoni Faber Dr Beata Feledyn - Szewczyk Mgr Rafa Gałązka

Komitet organizacyjny: Prof. dr hab. Irena Duer Prof. dr hab. Antoni Faber Dr Beata Feledyn - Szewczyk Mgr Rafa Gałązka Warsztaty organizowane w ramach Centrum Doskonałości Komisji Europejskiej PROLAND Przez grup roboczą WP5 Wdrażanie i monitoring programów rolnośrodowiskowych, Kierownik grupy Prof. dr hab. Irena Duer Celem

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Regulacje prawne związane ze składaniem i wypełnianiem Wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Nakłady na WPR w Polsce Płatności bezpośrednie wydatki ogółem w mld EUR w tym wkład krajowy 2007-2013 19,7 6,6 2014-2020 21,2 0,0 przesunięcie z II

Bardziej szczegółowo

- dawka nawozu naturalnego nie może zawierać więcej niż 170 kg N/ha w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych,

- dawka nawozu naturalnego nie może zawierać więcej niż 170 kg N/ha w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych, Załącznik 11 Podstawowe wymagania dla Programu Rolnośrodowiskowego (Podstawa kalkulacji płatności) Pakiet Podstawowe wymagania Minimalne normy (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12

Bardziej szczegółowo

DPB, MRiRW 11 czerwca, 2012

DPB, MRiRW 11 czerwca, 2012 DPB, MRiRW 11 czerwca, 2012 Sytuacja obecna: obszar Natura 2000 i PZO/PO a PRŚ Wnioski z ekspertyz dotyczące płatności dla obszarów Natura 2000 Płatności dla obszarów Natura 2000 w innych państwach Unijne

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa PŁATNOŚĆ EKOLOGICZNA W RAMACH PROW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa PŁATNOŚĆ EKOLOGICZNA W RAMACH PROW PŁATNOŚĆ EKOLOGICZNA W RAMACH PROW 2014-2020 Beneficjent Płatności bezpośrednie Płatności ONW PROW 2014-2020 Płatności rolnośrodowiskowo klimatyczna PROW 2014-2020 Płatnośd ekologiczna PROW 2014-2020 Rolnik

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie DZIAŁANIE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie DZIAŁANIE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 ma na

Bardziej szczegółowo

Ochrona siedlisk ptaków w w programie rolnośrodowiskowym

Ochrona siedlisk ptaków w w programie rolnośrodowiskowym Ochrona siedlisk ptaków w w programie rolnośrodowiskowym rodowiskowym Falenty; 8 grudnia 2010 Marek Jobda Jarosław aw Krogulec Tomasz Chodkiewicz Dominik Krupiński Zdzisław Cenian ZAKRES PREZENTACJI: Trendy

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Co oferuje producentom świń Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego 1 Modernizacja gospodarstw rolnych Celem wsparcia jest zwiększenie rentowności

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO! KOMUNIKAT W SPRAWIE PŁATNOŚCI OB., ONW i PRŚ. Informacje o systemie wsparcia bezpośredniego

SZANOWNI PAŃSTWO! KOMUNIKAT W SPRAWIE PŁATNOŚCI OB., ONW i PRŚ. Informacje o systemie wsparcia bezpośredniego SZANOWNI PAŃSTWO! W związku z rozpoczęciem w dniu dzisiejszym IX kampanii promocyjno-informacyjnej dot. wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych (OB.), ONW i płatności rolnośrodowiskowych

Bardziej szczegółowo

Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej

Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej 07.10.2006. Cele działania - utrzymanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków roślin, zwierząt,

Bardziej szczegółowo

na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW):

na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW): PRZYKŁADOWE PYTANIA Z CZĘŚCI TESTOWEJ EGZAMINU NA DORADCĘ ROLNOŚRODOWISKOWEGO 1. Które rozporządzenie Rady Europy dotyczy wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY GOSPODARSTWA W KATEGORII Ochrona środowiska i ekologia* Ekologiczna produkcja towarowa

FORMULARZ OCENY GOSPODARSTWA W KATEGORII Ochrona środowiska i ekologia* Ekologiczna produkcja towarowa Załącznik nr do Regulaminu FORMULARZ OCENY GOSPODARSTWA W KATEGORII Ochrona środowiska i ekologia* Ekologiczna produkcja towarowa Imię.... Nazwisko... Nazwa gospodarstwa... Numer ewidencyjny gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Perspektywy ograniczenia uzależnienia od pestycydów w Polsce dla poprawy stanu środowiska i gospodarki wiejskiej

Perspektywy ograniczenia uzależnienia od pestycydów w Polsce dla poprawy stanu środowiska i gospodarki wiejskiej Perspektywy ograniczenia uzależnienia od pestycydów w Polsce dla poprawy stanu środowiska i gospodarki wiejskiej Wiesław Podyma Departament Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 908 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PROGRAMIE ROLNOŚRODOWISKOWYM PRZEWODNIK PO PROGRAMIE ROLNOŚRODOWISKOWYM. Agnieszka Kucharska

PRZEWODNIK PO PROGRAMIE ROLNOŚRODOWISKOWYM PRZEWODNIK PO PROGRAMIE ROLNOŚRODOWISKOWYM. Agnieszka Kucharska Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) Biblioteczka programu rolnośrodowiskowego 2007-2013 PRZEWODNIK PO PROGRAMIE ROLNOŚRODOWISKOWYM

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PROGRAMIE ROLNOŚRODOWISKOWYM PRZEWODNIK PO PROGRAMIE ROLNOŚRODOWISKOWYM. Agnieszka Kucharska

PRZEWODNIK PO PROGRAMIE ROLNOŚRODOWISKOWYM PRZEWODNIK PO PROGRAMIE ROLNOŚRODOWISKOWYM. Agnieszka Kucharska Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) Biblioteczka programu rolnośrodowiskowego 2007-2013 PRZEWODNIK PO PROGRAMIE ROLNOŚRODOWISKOWYM

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA DZIAŁAŃ PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWO- KLIMATYCZNY I ROLNICTWO EKOLOGICZNE PROW 2014-2020. Gdańsk, 27 listopada 2013 r.

KONCEPCJA DZIAŁAŃ PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWO- KLIMATYCZNY I ROLNICTWO EKOLOGICZNE PROW 2014-2020. Gdańsk, 27 listopada 2013 r. KONCEPCJA DZIAŁAŃ PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWO- KLIMATYCZNY I ROLNICTWO EKOLOGICZNE PROW 2014-2020 Gdańsk, 27 listopada 2013 r. Priorytet 4 Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa

Bardziej szczegółowo

ZWYKŁA DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA IRENA DUER

ZWYKŁA DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA IRENA DUER ZWYKŁA DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA IRENA DUER Zakres prezentacji Definicja ZDPR Podstawy prawne ZDPR Jaki jest cel upowszechniania ZDPR Kto ma obowiązek przestrzegać ZDPR Zakres ZDPR Kto kontroluje ZDPR Definicja

Bardziej szczegółowo

Od 15 marca ARiMR będzie przyjmować wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012r.

Od 15 marca ARiMR będzie przyjmować wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012r. Od 15 marca ARiMR będzie przyjmować wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012r. Jak co roku, od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, w Agencji

Bardziej szczegółowo

Różnice w formularzach książek rachunkowych oraz w kodach w latach 2014 a 2015

Różnice w formularzach książek rachunkowych oraz w kodach w latach 2014 a 2015 Różnice w formularzach książek rachunkowych oraz w kodach w latach 2014 a 2015 I. Spis Aktywów i Zobowiązań Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego Strona tytułowa Usunięto tabelę z danymi personalnymi posiadacza

Bardziej szczegółowo

Skala i znaczenie wsparcia. rolnictwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w powiecie wałbrzyskim po 2004 r

Skala i znaczenie wsparcia. rolnictwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w powiecie wałbrzyskim po 2004 r Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Skala i znaczenie wsparcia DODR we Wrocławiu ul. Zwycięska 12 53-033 Wrocław www.dodr.pl rolnictwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w powiecie

Bardziej szczegółowo

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ZBOŻA... 11 1. Biologia zbóż... 11 1.1. Pochodzenie i udomowienie zbóż... 11 1.1.1. Pszenica... 13 1.1.2. Jęczmień... 14 1.1.3. Żyto... 15 1.1.4. Owies... 15 1.1.5. Pszenżyto...

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2009, nr 6 NATURA DLA ROLNICTWA

kwiecień 2009, nr 6 NATURA DLA ROLNICTWA kwiecień 2009, nr 6 NATURA DLA ROLNICTWA (CZĘŚĆ II) Polska dysponuje szczególnie korzystnymi warunkami do produkcji ekologicznej. Ponad 97 proc. powierzchni kraju zajmują gleby w pierwszej klasie czystości,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 7 maja 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 7 maja 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz doradzania

Bardziej szczegółowo

P rzewodnik. Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

P rzewodnik. Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt P rzewodnik Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Warszawa 2005 Wydawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Organ Zarządzający

Bardziej szczegółowo

Technologie produkcji roślinnej praca zbiorowa. Rok wydania 1999 Liczba stron 437. Okładka ISBN Spis treści

Technologie produkcji roślinnej praca zbiorowa. Rok wydania 1999 Liczba stron 437. Okładka ISBN Spis treści Tytuł Technologie produkcji roślinnej Autor praca zbiorowa Wydawca PWRiL Rok wydania 1999 Liczba stron 437 Wymiary 235x165 Okładka miękka ISBN 83-09-01629 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii produkcji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTA ZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ arszawa, dnia 14 marca 2016 r. Poz. 344 OZPOZĄDZENIE MINISTA OLNICTA I OZOJU SI 1) z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO ROLNICTWA, A STAN I POTENCJALNE ZMIANY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO OBSZARÓW WIEJSKICH

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO ROLNICTWA, A STAN I POTENCJALNE ZMIANY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO OBSZARÓW WIEJSKICH KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO ROLNICTWA, A STAN I POTENCJALNE ZMIANY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO OBSZARÓW WIEJSKICH prof. dr hab. Wiesław Dembek; dr Hubert Piórkowski Instytut Technologiczno-Przyrodniczy ITP

Bardziej szczegółowo

Systemy produkcji ekologicznej

Systemy produkcji ekologicznej WYKŁDY Systemy produkcji ekologicznej 1. Zarys historyczny. Nowe tendencje i kierunki rozwoju rolnictwa ekologicznego. Podstawy prawne rolnictwa ekologicznego. 2. Ogólne zasady funkcjonowania rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy jako narzędzie służące ochronie cennych siedlisk przyrodniczych na terenach wiejskich a korzyści finansowe dla rolników

Program rolnośrodowiskowy jako narzędzie służące ochronie cennych siedlisk przyrodniczych na terenach wiejskich a korzyści finansowe dla rolników Program rolnośrodowiskowy jako narzędzie służące ochronie cennych siedlisk przyrodniczych na terenach wiejskich a korzyści finansowe dla rolników Marta Żak-Wołynko Sylwia Śnieg Departament Obszarów Natura

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN Krzysztof Pałkowski Zastępca Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

GDZIE SZUKAĆ PIENIĘDZY NA RESTRUKTURYZACJĘ I MODERNIZACJĘ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH?

GDZIE SZUKAĆ PIENIĘDZY NA RESTRUKTURYZACJĘ I MODERNIZACJĘ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH? GDZIE SZUKAĆ PIENIĘDZY NA RESTRUKTURYZACJĘ I MODERNIZACJĘ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH? Praktyczne spotkania informacyjno-promocyjne dla rolników i mieszkańców wsi na Mazowszu Realizator Projektu: MAZOWIECKA

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie 9 1.1. Cel i zakres analizy 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Założenia projektu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Założenia projektu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Założenia projektu 2 grudnia 2013 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ramy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wojewódzkiego etapu konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w kategorii: ekologia-środowisko i ekologiczne gospodarstwo towarowe.

Regulamin wojewódzkiego etapu konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w kategorii: ekologia-środowisko i ekologiczne gospodarstwo towarowe. Regulamin wojewódzkiego etapu konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w kategorii: ekologia-środowisko i ekologiczne gospodarstwo towarowe. 1.1. Regulamin określa szczegółowe warunki zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Uwagi zespołu realizującego

Uwagi zespołu realizującego Uwagi zespołu realizującego projekt KIK/25 pt. Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim do projektu Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja plantacji

Pielęgnacja plantacji PRODUKCJA ROŚLINNA CZĘŚĆ III TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik rolnik Praca zbiorowa pod redakcją prof. Witolda Grzebisza WYDANIE I HORTPRESS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU NA LATA 2014 2020

PROJEKT PROGRAMU NA LATA 2014 2020 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PROJEKT PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 2020 Informacja dotycząca wersji z 7 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... I. Transfer wiedzy i działalność

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 1 PROW 2014-2020 Program stanowić będzie podstawę realizacji II filara Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce w

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - 2002 -

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - 2002 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Środowiska Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - 2002 - Zespół redakcyjny: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 1. Doc. dr hab. Irena Duer 2. Prof.

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy jako narzędzie służące ochronie cennych siedlisk przyrodniczych na terenach wiejskich a korzyści finansowe dla rolników

Program rolnośrodowiskowy jako narzędzie służące ochronie cennych siedlisk przyrodniczych na terenach wiejskich a korzyści finansowe dla rolników Program rolnośrodowiskowy jako narzędzie służące ochronie cennych siedlisk przyrodniczych na terenach wiejskich a korzyści finansowe dla rolników Marta Żak-Wołynko Sylwia Śnieg Departament Obszarów Natura

Bardziej szczegółowo

Cel główny PROW 2014-2020

Cel główny PROW 2014-2020 Cel główny PROW 2014-2020 Poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. PROW

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w kategorii: ekologia-środowisko i ekologiczne gospodarstwo towarowe 1. Dane właściciela ( i ) gospodarstwa: Imię Nazwisko Numer ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE GOSPODAROWANIA NA OBSZARACH GÓRSKICH I INNYCH OBSZARACH O NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH GOSPODAROWANIA (ONW)

WSPIERANIE GOSPODAROWANIA NA OBSZARACH GÓRSKICH I INNYCH OBSZARACH O NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH GOSPODAROWANIA (ONW) WSPIERANIE GOSPODAROWANIA NA OBSZARACH GÓRSKICH I INNYCH OBSZARACH O NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH GOSPODAROWANIA (ONW) 1. Co to jest pomoc ONW? Jest to pomoc finansowa udzielana gospodarstwom rolnym położonych

Bardziej szczegółowo

Zmiany merytoryczne Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Zmiany merytoryczne Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Zmiany merytoryczne Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 Dotyczy działania 4. Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt. I Tekst przed zmianą: Tabela nr 42.

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kwiecień 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kwiecień 28 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27 213 (PROW

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

Stanowisko. Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 28 lutego 2005 r.

Stanowisko. Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 28 lutego 2005 r. Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia obszaru Województwa Kujawsko Pomorskiego strefą wolną od upraw genetycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY 2007-2013 ANETA KOZŁOWSKA

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY 2007-2013 ANETA KOZŁOWSKA PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY 2007-2013 ANETA KOZŁOWSKA Po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Polska, tak jak wszystkie kraje członkowskie, korzysta z instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej, która została

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy inŝynierski I o kierunku ROLNICTWO

Zagadnienia na egzamin dyplomowy inŝynierski I o kierunku ROLNICTWO Zagadnienia na egzamin dyplomowy inŝynierski I o kierunku ROLNICTWO KIERUNKOWE - OBLIGATORYJNE 1. Pojęcie zmiennej losowej, rozkładu prawdopodobieństwa, dystrybuanty i funkcji gęstości. 2. Sposoby weryfikacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ arszawa, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTA I ROZOJU SI 1) z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo