- dawka nawozu naturalnego nie może zawierać więcej niż 170 kg N/ha w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- dawka nawozu naturalnego nie może zawierać więcej niż 170 kg N/ha w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych,"

Transkrypt

1 Załącznik 11 Podstawowe wymagania dla Programu Rolnośrodowiskowego (Podstawa kalkulacji płatności) Pakiet Podstawowe wymagania Minimalne normy (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie minimalnych norm) Wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (SMR) Prawodawstwo krajowe Zobowiązania rolnośrodowiskowe Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone; Minimalna pokrywa glebowa uprawa roślin lub ugorowanie na gruntach ornych, koszenie okrywy roślinnej i jej usunięcie na łąkach w terminie do 31 lipca, wypas w sezonie pastwiskowym lub koszenie na pastwiskach. Minimalne zagospodarowanie terenu odzwierciedlające warunki danego miejsca w przypadku gruntów Nawozy naturalne i mineralne i ich stosowanie 2 - dawka nawozu naturalnego nie może zawierać więcej niż 170 kg N/ha w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych, - odpowiednie przechowywanie nawozów naturalnych, - odpowiednie stosowanie nawozów naturalnych i mineralnych, - zakaz stosowania nawozów, Nawozy naturalne i mineralne i ich stosowanie 3 - dawka nawozu naturalnego nie może zawierać więcej niż 170 kg N/ha w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych, - odpowiednie przechowywanie nawozów naturalnych, - odpowiednie stosowanie nawozów naturalnych i mineralnych, - zakaz stosowania nawozów niedopuszczonych do obrotu, - pojemność płyty gnojowej i zbiornika na gnojowicę powinna zapewnić możliwość Zaplanowanie i przestrzeganie prawidłowego doboru i następstwo roślin (minimum 3 grupy roślin) Opracowanie i przestrzeganie planu nawozowego (bilans azotu oraz aktualna chemiczna analiza gleby, z określeniem zawartości P, K, Mg oraz potrzeb wapnowania) Zachowanie na terenie gospodarstwa powierzchni trwałych użytków zielonych oraz 1 Norma w zakresie zmianowania upraw została zgłoszona do KE i będzie wprowadzona w nowelizacji rozporządzenia MRiRW z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie minimalnych norm, przed uruchomieniem programu rolnośrodowiskowego. 2 Wymagania w zakresie stosowania nawozów naturalnych i mineralnych są zgodne z dyrektywą 91/676/EWG. 3 Wymagania w zakresie stosowania nawozów naturalnych i mineralnych są zgodne z dyrektywą 91/676/EWG i dotyczą gospodarstw leżących poza obszarami szczególnie narażonymi (OSN). 1

2 ornych położonych na stokach o nachyleniu powyżej 20 zakazuje się uprawy roślin wymagających utrzymywania redlin wzdłuż stoku lub utrzymywania jako ugór czarny. Zachowanie tarasów w przypadku uprawy roślin wieloletnich położonych na stokach o nachyleniu powyżej 20 zalecane jest utrzymywanie okrywy roślinnej lub ściółkowanie w międzyrzędziach albo prowadzenie metodą tarasową. Zakaz wypalania gruntów rolnych zabrania się wypalania gruntów rolnych w tym: łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów niedopuszczonych do obrotu, - pojemność płyty gnojowej i zbiornika na gnojowicę powinna zapewnić możliwość gromadzenia nawozów naturalnych przez okres określony w stosownych przepisach krajowych, - nawozy mineralne, organiczne i organiczno-mineralne w postaci stałej należy przechowywać w opakowaniach jednostkowych, zgodnie z instrukcją stosowania i przechowywania lub luzem w pryzmach formowanych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, po ich przykryciu materiałem wodoszczelnym, zgodnie z instrukcją stosowania i przechowywania; nie dopuszcza się składowania w pryzmach saletry amonowej i nawozów zawierających azotan amonowy w ilości, która odpowiada zawartości azotu całkowitego powyżej 28%, gromadzenia nawozów naturalnych przez okres określony w stosownych przepisach krajowych, - nawozy mineralne, organiczne i organicznomineralne w postaci stałej należy przechowywać w opakowaniach jednostkowych, zgodnie z instrukcją stosowania i przechowywania lub luzem w pryzmach formowanych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, po ich przykryciu materiałem wodoszczelnym, zgodnie z instrukcją stosowania i przechowywania; nie dopuszcza się składowania w pryzmach saletry amonowej i nawozów zawierających azotan amonowy w ilości, która odpowiada zawartości azotu całkowitego powyżej 28%, - nawozy naturalne oraz organiczne w postaci stałej oraz płynnej powinny być stosowane w okresie określonym w przepisach krajowych, z wyjątkiem nawozów stosowanych na uprawy pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe), - nawozy naturalne oraz organiczne powinny być przykryte lub wymieszane z glebą w terminie określonym w przepisach krajowych, z wyjątkiem nawozów elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo 4 Ograniczenie nawożenia: maksymalna dawka azotu (pochodzącego z nawozów naturalnych, kompostów i nawozów mineralnych) kg N/ha (GO) kg N/ha (TUZ Zakaz stosowania ścieków i osadów ściekowych 4 Zobowiązania te wykraczają poza podstawowe wymagania, które nakładają obowiązek, zachowania drzew i krzewów mających znaczenie dla ochrony gleb i wód, zgodnie z przepisami o ochronie przyrody. 2

3 przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Zmianowanie upraw Jeden gatunek rośliny może być uprawiany na danej działce rolnej nie dłużej niż 3 lata 1. Gospodarowanie rżyskiem - na gruntach ugorowanych należy prowadzić zabiegi uniemożliwiające rozprzestrzenianie się chwastów; obowiązuje zakaz wypalania gruntów rolnych, w tym resztek pożniwnych. Stosowanie odpowiednich maszyn - zabrania się wykonywania zabiegów uprawowych ciężkim sprzętem rolniczym w okresie wysycenia profilu glebowego wodą Minimalne wymogi dotyczące obsady zwierząt lub/i - nawozy naturalne oraz organiczne w postaci stałej oraz płynnej powinny być stosowane w okresie określonym w przepisach krajowych, z wyjątkiem nawozów stosowanych na uprawy pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe), - nawozy naturalne oraz organiczne powinny być przykryte lub wymieszane z glebą w terminie określonym w przepisach krajowych, z wyjątkiem nawozów stosowanych w lasach oraz na użytkach zielonych, - zabrania się stosowania nawozów: na glebach zalanych wodą oraz przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm; naturalnych w postaci płynnej oraz azotowych na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10 %; naturalnych w postaci płynnej - podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez stosowanych w lasach oraz na użytkach zielonych, - zabrania się stosowania nawozów: na glebach zalanych wodą oraz przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm; naturalnych w postaci płynnej oraz azotowych na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10 %; naturalnych w postaci płynnej - podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi; organicznych i organiczno-mineralnych otrzymanych z ubocznych produktów zwierzęcych lub zawierających takie produkty na pastwiskach, - nawozy naturalne mogą być stosowane w odpowiedniej odległości od strefy ochronnej źródeł wody, ujęć wody, brzegu zbiorników oraz cieków wodnych, kąpielisk zlokalizowanych na wodach powierzchniowych oraz obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego. Utrzymywanie czystości i porządku w gospodarstwie: - konieczność posiadania urządzeń służących do zbierania odpadów komunalnych. Ochrona siedlisk 3

4 odpowiednie systemy - w przypadku pastwisk wymagane jest wypasanie zwierząt w okresie wegetacyjnym traw lub koszenie okrywy roślinnej i jej usunięcie, co najmniej raz w roku w terminie do 31 lipca. Zachowanie cech krajobrazu - zachowanie drzew i krzewów mających znaczenie dla ochrony gleb i wód, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. Przeciwdziałanie naruszeniu niepożądanej roślinności na użytkach rolnych - przypadku gruntów ugorowanych wymagane jest, co najmniej raz w roku, w terminie do 31 lipca koszenie lub inne zabiegi uprawowowe zapobiegające występowaniu i rozprzestrzenianiu się ludzi; organicznych i organiczno-mineralnych otrzymanych z ubocznych produktów zwierzęcych lub zawierających takie produkty na pastwiskach, - nawozy naturalne mogą być stosowane w odpowiedniej odległości od strefy ochronnej źródeł wody, ujęć wody, brzegu zbiorników oraz cieków wodnych, kąpielisk zlokalizowanych na wodach powierzchniowych oraz obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego. Zdrowotność roślin - można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska, - zabiegi środkami ochrony roślin wykonuje się z uwzględnieniem stosowania w pierwszej - wypełnianie obowiązków na obszarach objętych ochroną prawną. 4

5 chwastów. kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin, - rolnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji zabiegów, i przechowywania jej przez co najmniej okres 2 lat od dnia wykonania zabiegu ochrony roślin, - zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia, - środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie, - środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się przy użyciu opryskiwaczy, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s oraz miejsce stosowania środka ochrony roślin jest oddalone o co najmniej 5 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem 5

6 dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych, i o co najmniej 20 m od pasiek, plantacji roślin zielarskich, rezerwatów przyrody, parków narodowych, stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej ujęć wody, - zabrania się stosowania środków ochrony roślin bez zachowania okresu prewencji. Rolnicze wykorzystanie ścieków i komunalnych osadów ściekowych w gospodarstwie - posiadanie odpowiedniego pozwolenia w tym zakresie oraz uwzględnienie składników odżywczych zawartych w ściekach w planie nawożenia. 6

7 Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne; Minimalna pokrywa glebowa (jak w Minimalne zagospodarowanie terenu odzwierciedlające warunki danego miejsca (jak w Zachowanie tarasów (jak w Zakaz wypalania gruntów rolnych (jak w pakiecie 1. Rolnictwo Zmianowanie upraw (jak w Gospodarowanie rżyskiem (jak w Stosowanie odpowiednich maszyn (jak w pakiecie 1. Rolnictwo Minimalne wymogi dotyczące obsady zwierząt lub/i odpowiednie systemy (jak w Nawozy naturalne i mineralne i ich stosowanie (jak w pakiecie 1. Rolnictwo Zdrowotność roślin (jak w pakiecie 1. Rolnictwo. Zdrowie zwierząt - dokumentacja leczenia zwierząt, zakaz stosowania związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i β- agonistycznym. Bezpieczeństwo żywności i pasz - higiena produkcji produktów pochodzenia roślinnego, - higiena produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, - wymagania weterynaryjne dla gospodarstw produkujących mleko przeznaczone do obrotu, - wymagania przy produkcji jaj. Dobrostan zwierząt Ogólne wymagania dotyczące ochrony zwierząt gospodarskich - stosowanie dozwolonych technologii chowu i hodowli zwierząt, Nawozy naturalne i mineralne i ich stosowanie (jak w Utrzymywanie czystości i porządku w gospodarstwie (jak w. Ochrona siedlisk (jak w. Zachowanie na terenie gospodarstwa powierzchni trwałych użytków zielonych oraz elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo W przypadku trwałych użytków zielonych obowiązek usunięcia lub złożenia w stogi ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po pokosie Wymogi wynikające z przepisów o rolnictwie ekologicznym (ustawa o rolnictwie ekologicznym i rozporządzenie Rady (WE) nr 2092/91 i 1804/99) w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych - etykietowanie produktów ekologicznych - zasady produkcji - system kontroli oraz Zasady produkcji ekologicznej na poziomie gospodarstwa odnośnie: - roślin i produktów 7

8 - kwalifikacje personelu, ekologicznych Zachowanie cech krajobrazu (jak w Przeciwdziałanie naruszeniu niepożądanej roślinności na użytkach rolnych (jak w - dozór, - kontrola zwierząt, - karmienie i pojenie zwierząt, higiena sprzętu i urządzeń do - karmienia i pojenia, warunków bytowania zwierząt i postępowania z nimi. Rolnicze wykorzystanie ścieków i komunalnych osadów ściekowych w gospodarstwie - zwierząt gospodarskich i produktów zwierzęcych (m.in. karmienie, zapobieganie chorobom i leczenie weterynaryjne, praktyki prowadzenia gospodarstwa, organizacja transportu i identyfikacja produktów zwierzęcych, wybiegi i pomieszczenia inwentarskie - posiadanie odpowiedniego pozwolenia w tym zakresie oraz uwzględnienie składników odżywczych zawartych w ściekach w planie nawożenia. Zakaz stosowania chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych, z wyjątkiem dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone; - Wariant 3.1. Ekstensywna gospodarka na łąkach i pastwiskach Minimalna pokrywa glebowa (jak w Minimalne zagospodarowanie terenu odzwierciedlające warunki danego miejsca (jak w Zachowanie tarasów (jak w Nawozy naturalne i mineralne i ich stosowanie (jak w pakiecie 1. Rolnictwo Zdrowotność roślin (jak w pakiecie 1. Rolnictwo Zdrowie zwierząt - dokumentacja leczenia zwierząt, zakaz stosowania związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i β- Nawozy naturalne i mineralne i ich stosowanie (jak w Utrzymywanie czystości i porządku w gospodarstwie (jak w. Ochrona siedlisk (jak w. Zakaz: - przeorywania - wałowania - stosowania podsiewu - włókowania w okresie od 1 kwietnia do 1 września Ograniczenie ilości i terminów wykonywanych pokosów (od dnia 1 czerwca do 30 września, nie więcej niż dwa pokosy), 8

9 Zakaz wypalania gruntów rolnych (jak w pakiecie 1. Rolnictwo Zmianowanie upraw (jak w Gospodarowanie rżyskiem (jak w Stosowanie odpowiednich maszyn (jak w pakiecie 1. Rolnictwo Minimalne wymogi dotyczące obsady zwierząt lub/i odpowiednie systemy (jak w Zachowanie cech krajobrazu (jak w Przeciwdziałanie naruszeniu niepożądanej roślinności na użytkach rolnych (jak w agonistycznym. Rolnicze wykorzystanie ścieków i komunalnych osadów ściekowych w gospodarstwie - posiadanie odpowiedniego pozwolenia w tym zakresie oraz uwzględnienie składników odżywczych zawartych w ściekach w planie nawożenia. pozostawienie części nieskoszonej działki rolnej Obowiązek usunięcia lub złożenia w stogi ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po pokosie Określenie sezonu pastwiskowego - od 1 maja do 15 października na obszarach poniżej 300m n.p.m. - od 20 maja do 1 października na obszarach powyżej 300m n.p.m.) Zachowanie na terenie gospodarstwa powierzchni trwałych użytków zielonych oraz elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo Zakaz stosowania środków ochrony roślin (stosowanie jedynie w uzasadnionych przypadkach) Ograniczenie nawożenia do 60 kg/ha/rok) Ograniczenie intensywności wypasu 9

10 - kośno-pastwiskowe: maks obsada 0,3 DJP; - pastwiskowe maks. obsada 1 DJP, min. 0,5 DJP Zakaz stosowania ścieków i osadów ściekowych Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 Wariant 4.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków Wariant 4.2. Mechowiska Wariant 4.3. Szuwary Wielkoturzycowe Wariant 4.4. Łąki trzęslicowe i selernicowe Wariant 4.5. Murawy ciepłolubne Minimalna pokrywa glebowa (jak w Minimalne zagospodarowanie terenu odzwierciedlające warunki danego miejsca (jak w Zachowanie tarasów (jak w Zakaz wypalania gruntów rolnych (jak w pakiecie 1. Rolnictwo Zmianowanie upraw (jak w Gospodarowanie rżyskiem (jak w Stosowanie odpowiednich Zdrowotność roślin (jak w pakiecie 1. Rolnictwo Nawozy naturalne i mineralne i ich stosowanie (jak w pakiecie 1. Rolnictwo Rolnicze wykorzystanie ścieków i komunalnych osadów ściekowych w gospodarstwie - posiadanie odpowiedniego pozwolenia w tym zakresie oraz uwzględnienie składników odżywczych zawartych w ściekach w planie nawożenia. Nawozy naturalne i mineralne i ich stosowanie (jak w Utrzymywanie czystości i porządku w gospodarstwie (jak w Ochrona siedlisk (jak w Wspólne dla wszystkich wariantów: Dokumentacja przyrodnicza uszczegóławiająca wymogi pakietu i wskazująca zabiegi mające na celu przywrócenie lub utrzymanie właściwego stanu siedliska Zakaz: przeorywania wałowania stosowania podsiewu włókowania w okresie od 1 kwietnia do 1 września Zakaz stosowania ścieków i osadów ściekowych Zakaz stosowania środków ochrony roślin Zachowanie na terenie gospodarstwa powierzchni trwałych użytków zielonych oraz 10

11 Wariant 4.6. Półnaturalne łąki wilgotne Wariant 4.7. Półnaturalne łąki świeże Wariant 4.8. Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe Wariant 4.9. Słonorośla Wariant Użytki przyrodnicze maszyn (jak w pakiecie 1. Rolnictwo Minimalne wymogi dotyczące obsady zwierząt lub/i odpowiednie systemy (jak w Zachowanie cech krajobrazu (jak w Przeciwdziałanie naruszeniu niepożądanej roślinności na użytkach rolnych (jak w elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo Zróżnicowane dla poszczególnych wariantów: Opóźnienie terminów koszenia poprzez określenie pierwszego terminu pokosu: Wariant Wariant Wariant Wariant Wariant Wariant 4.6. i Wariant 4.8. zakaz Wariant 4.9. od 1.07 Pozostawienie części nieskoszonej lub koszenie rzadziej niż co roku: Wariant % Wariant 4.2. i % Wariant % Wariant % Wariant % Wariant n/d Usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie nie 11

12 dłuższym niż 2 tygodnie po pokosie (dla wariantów i 4.9.) Ograniczenia albo zakaz nawożenia: Wariant 4.1. oraz do 60 kg N Wariant oraz zakaz Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 Wariant 4.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków Tak jak w pakiecie 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 Wypas: Wariant ograniczona obsada Wariant 4.2. zakaz Wariant ograniczona obsada Wariant zakaz Wariant ograniczona obsada 12

13 Wariant 4.2. Mechowiska Wariant 4.3. Szuwary Wielkoturzycowe Wariant 4.4. Łąki trzęslicowe i selernicowe Wariant 4.5. Murawy ciepłolubne Wariant 4.6. Półnaturalne łąki wilgotne Wariant 4.7. Półnaturalne łąki świeże Wariant 4.8. Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe Wariant 4.9. Słonorośla Wariant 4.10 Użytki przyrodnicze 13

14 Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Minimalna pokrywa glebowa (jak w Minimalne zagospodarowanie terenu odzwierciedlające warunki danego miejsca (jak w Zachowanie tarasów (jak w Zakaz wypalania gruntów rolnych (jak w pakiecie 1. Rolnictwo Nawozy naturalne i mineralne i ich stosowanie (jak w pakiecie 1. Rolnictwo Zdrowotność roślin (jak w pakiecie 1. Rolnictwo Rolnicze wykorzystanie ścieków i komunalnych osadów ściekowych w gospodarstwie - posiadanie odpowiedniego pozwolenia w tym zakresie oraz uwzględnienie składników odżywczych zawartych w ściekach w planie nawożenia. Nawozy naturalne i mineralne i ich stosowanie (jak w Utrzymywanie czystości i porządku w gospodarstwie - konieczność posiadania urządzeń służących do zbierania odpadów komunalnych. Ochrona siedlisk - wypełnianie obowiązków na obszarach objętych ochroną prawną. Tradycyjny sposób uprawy lokalnych odmian roślin uprawnych tj. utrzymanie tożsamości i czystości odmianowej, kwalifikacja polowa i laboratoryjna, stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego Zachowanie na terenie gospodarstwa powierzchni trwałych użytków zielonych oraz elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo Zmianowanie upraw (jak w Gospodarowanie rżyskiem (jak w Stosowanie odpowiednich maszyn (jak w pakiecie 1. Rolnictwo Minimalne wymogi dotyczące obsady zwierząt lub/i odpowiednie systemy (jak w 14

15 Zachowanie cech krajobrazu (jak w Przeciwdziałanie naruszeniu niepożądanej roślinności na użytkach rolnych (jak w Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie Minimalna pokrywa glebowa (jak w Minimalne zagospodarowanie terenu odzwierciedlające warunki danego miejsca (jak w Zachowanie tarasów (jak w Zakaz wypalania gruntów rolnych (jak w pakiecie 1. Rolnictwo Nawozy naturalne i mineralne i ich stosowanie (jak w pakiecie 1. Rolnictwo Zdrowotność roślin (jak w pakiecie 1. Rolnictwo Dobrostan zwierząt Ogólne wymagania dotyczące ochrony zwierząt gospodarskich - stosowanie dozwolonych technologii chowu i hodowli zwierząt, - kwalifikacje personelu, - dozór, Nawozy naturalne i mineralne i ich stosowanie (jak w Utrzymywanie czystości i porządku w gospodarstwie (jak w Ochrona siedlisk (jak w Wymogi wynikają z programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt Określenie minimalnej liczby samic w stadzie Prowadzenie dokumentacji hodowlanej stada Prowadzenie dodatkowego monitoringu zdrowotności i odporności zwierząt np. w przypadku bydła rejestrowanie przypadków występowania mastitis lub innych przebytych chorób Zmianowanie upraw (jak w - kontrola zwierząt, - karmienie i pojenie zwierząt, higiena sprzętu i urządzeń do Zachowanie na terenie gospodarstwa powierzchni trwałych użytków zielonych oraz 15

16 Gospodarowanie rżyskiem (jak w karmienia i pojenia, warunków bytowania zwierząt i postępowania z nimi. elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo Stosowanie odpowiednich maszyn (jak w pakiecie 1. Rolnictwo Minimalne wymogi dotyczące obsady zwierząt lub/i odpowiednie systemy (jak w Zdrowie zwierząt - dokumentacja leczenia zwierząt, zakaz stosowania związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i β- agonistycznym. Zachowanie cech krajobrazu (jak w Przeciwdziałanie naruszeniu niepożądanej roślinności na użytkach rolnych (jak w Pakiet 8. Ochrona gleb i wód Minimalna pokrywa glebowa (jak w Minimalne zagospodarowanie terenu odzwierciedlające warunki danego miejsca (jak w Nawozy naturalne i mineralne i ich stosowanie (jak w pakiecie 1. Rolnictwo Zdrowotność roślin (jak w pakiecie 1. Rolnictwo Rolnicze wykorzystanie ścieków i komunalnych osadów ściekowych w gospodarstwie Nawozy naturalne i mineralne i ich stosowanie (jak w Utrzymywanie czystości i porządku w gospodarstwie (jak w Ochrona siedlisk (jak w Zabiegi agrotechniczne w terminie od 1 marca Sprzątnięcie słomy z całego pola po żniwach Biomasa roślin poplonowych/wsiewki powinna być przyorana, z wyjątkiem uprawy gleby w systemie Zachowanie tarasów (jak w 16

17 Zakaz wypalania gruntów rolnych (jak w pakiecie 1. Rolnictwo Zmianowanie upraw (jak w Gospodarowanie rżyskiem (jak w Stosowanie odpowiednich maszyn (jak w pakiecie 1. Rolnictwo Minimalne wymogi dotyczące obsady zwierząt lub/i odpowiednie systemy (jak w Zachowanie cech krajobrazu (jak w Przeciwdziałanie naruszeniu niepożądanej roślinności na użytkach rolnych (jak w - posiadanie odpowiedniego pozwolenia w tym zakresie oraz uwzględnienie składników odżywczych zawartych w ściekach w planie nawożenia. bezorkowym Zachowanie na terenie gospodarstwa powierzchni trwałych użytków zielonych oraz elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo Stosowanie pod międzyplon tylko nawozów naturalnych Zakaz stosowania ścieków i osadów ściekowych 17

18 Pakiet 9. Strefy buforowe Minimalna pokrywa glebowa (jak w Minimalne zagospodarowanie terenu odzwierciedlające warunki danego miejsca (jak w Zachowanie tarasów (jak w Zakaz wypalania gruntów rolnych (jak w pakiecie 1. Rolnictwo Zmianowanie upraw (jak w Nawozy naturalne i mineralne i ich stosowanie (jak w pakiecie 1. Rolnictwo Zdrowotność roślin (jak w pakiecie 1. Rolnictwo Rolnicze wykorzystanie ścieków i komunalnych osadów ściekowych w gospodarstwie - posiadanie odpowiedniego pozwolenia w tym zakresie oraz uwzględnienie składników odżywczych zawartych w ściekach w planie nawożenia. Nawozy naturalne i mineralne i ich stosowanie (jak w Utrzymywanie czystości i porządku w gospodarstwie (jak w Ochrona siedlisk (jak w Zachowanie na terenie gospodarstwa powierzchni trwałych użytków zielonych oraz elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo Wykaszanie raz w roku lub co 2 lata najpóźniej do 30 września, w przypadku wariantu usunięcie biomasy w ciągu 2 tygodni od skoszenia W przypadku żywopłotów pielęgnacja przy zachowaniu istniejących drzew i krzewów Zakaz stosowania nawozów i środków ochrony roślin Zakaz stosowania ścieków i osadów ściekowych Gospodarowanie rżyskiem (jak w Stosowanie odpowiednich maszyn (jak w pakiecie 1. Rolnictwo Minimalne wymogi dotyczące obsady zwierząt lub/i odpowiednie systemy (jak w 18

19 Zachowanie cech krajobrazu (jak w Przeciwdziałanie naruszeniu niepożądanej roślinności na użytkach rolnych (jak w 19

ZWYKŁA DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA IRENA DUER

ZWYKŁA DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA IRENA DUER ZWYKŁA DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA IRENA DUER Zakres prezentacji Definicja ZDPR Podstawy prawne ZDPR Jaki jest cel upowszechniania ZDPR Kto ma obowiązek przestrzegać ZDPR Zakres ZDPR Kto kontroluje ZDPR Definicja

Bardziej szczegółowo

Wysokość zmniejszeń płatności rolnośrodowiskowych dokonywanych w ramach pakietów lub wariantów

Wysokość zmniejszeń płatności rolnośrodowiskowych dokonywanych w ramach pakietów lub wariantów Załącznik nr 7 Wysokość zmniejszeń płatności rolnośrodowiskowych dokonywanych w ramach pakietów lub wariantów Rodzaj uchybienia 1 2 I. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone Wariant 1.1. Zrównoważony system

Bardziej szczegółowo

Tab. I Lp. Wymogi dotyczące stosowania nawozów. Niezgodności dotyczące stosowania nawozów. Naruszenia dotyczące stosowania nawozów

Tab. I Lp. Wymogi dotyczące stosowania nawozów. Niezgodności dotyczące stosowania nawozów. Naruszenia dotyczące stosowania nawozów ZAŁACZNIK nr 2 Minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin, wraz z liczbą punktów jaką przypisuje się każdej stwierdzonej niezgodności oraz wysokością zmniejszeń, a także inne

Bardziej szczegółowo

epartament Kontroli na Miejscu ontrola w zakresie ONW

epartament Kontroli na Miejscu ontrola w zakresie ONW epartament Kontroli na Miejscu ontrola w zakresie ONW 2 Podstawy prawne działań kontroli na miejscu w ramach ONW w prawie polskim Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW PROCENTOWYCH STOSOWANYCH DO DOKONYWANIA ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWYCH

WYSOKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW PROCENTOWYCH STOSOWANYCH DO DOKONYWANIA ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWYCH Załącznik nr 7 WYSOKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW PROCENTOWYCH STOSOWANYCH DO DOKONYWANIA ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWYCH W RAMACH PAKIETÓW LUB WARIANTÓW Rodzaj uchybienia I. Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne

Bardziej szczegółowo

zasięg 1) dotkliwość 2) trwałość 3) NIEZGODNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA NAWOZÓW NARUSZENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NAWOZÓW

zasięg 1) dotkliwość 2) trwałość 3) NIEZGODNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA NAWOZÓW NARUSZENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NAWOZÓW Załącznik nr 2 Minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin, wraz z liczbą punktów jaką przypisuje się każdej stwierdzonej niezgodności oraz wysokością zmniejszeń, a także inne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2013 r. Poz. 1312 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 4 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2013 r. Poz. 1312 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 4 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 listopada 2013 r. Poz. 1312 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 4 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 39 3281 Poz. 210 210 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski o przyznanie płatności z tytułu

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Plan rolno-środowiskowy. Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Plan rolno-środowiskowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 roku,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 55 3449 Poz. 289 289 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy

Bardziej szczegółowo

Ochrona siedlisk w ramach działań przyrodniczych

Ochrona siedlisk w ramach działań przyrodniczych Ochrona siedlisk w ramach działań przyrodniczych 4-5 listopada 2010 r. Leszno MRiRW, Departament Płatności Bezpośrednich Wydział Środowiska i Działań Rolnośrodowiskowych Zakres prezentacji Ogólne informacje

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy

Program rolnośrodowiskowy Program rolnośrodowiskowy Program rolnośrodowiskowy jest realizowany w ramach Osi II PROW 2007-2013 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich. Działanie to ma przyczynić się do zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie DZIAŁANIE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie DZIAŁANIE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 ma na

Bardziej szczegółowo

(Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu Art. 17 ust. 3)

(Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu Art. 17 ust. 3) Załącznik nr 9 Minimalne wymogi dotyczące nawozów i środków ochrony roślin 1. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone - Wymóg 4 - dotyczy 8.2.10.5.1.4.1.2. Minimum requirements for fertilisers and pesticides

Bardziej szczegółowo

Warunki przyznawania płatności, wymogi i sankcje za ich nieprzestrzeganie dla poszczególnych pakietów Programu rolnośrodowiskowego :

Warunki przyznawania płatności, wymogi i sankcje za ich nieprzestrzeganie dla poszczególnych pakietów Programu rolnośrodowiskowego : Warunki przyznawania płatności, wymogi i sankcje za ich nieprzestrzeganie dla poszczególnych pakietów Programu rolnośrodowiskowego : 1) Warunki szczegółowe przyznania płatności rolnośrodowiskowej w ramach

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe)

Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) 07.10.2006. Cele działania Poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, w szczególności: 1) przywracanie walorów lub utrzymanie stanu

Bardziej szczegółowo

Rejestr składa się z następujących elementów:

Rejestr składa się z następujących elementów: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA REJESTRU DZIAŁALNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ dotycząca działań agrotechnicznych realizowanych w gospodarstwie Zobowiązanie prowadzenia Rejestru przez beneficjanta programu rolnośrodowiskowego

Bardziej szczegółowo

Płatności rolnośrodowiskowe

Płatności rolnośrodowiskowe Płatności rolnośrodowiskowe NATURA 2000 Dolina Biebrzy, Ostoja Biebrzańska Goniądz 05.09.2013r. Działania rolnośrodowiskowe BP Mońki OSO Ostoja Biebrzańska - 148 508 ha SOO Dolina Biebrzy - 121 206 ha

Bardziej szczegółowo

Działanie Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady

Działanie Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady Działanie Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady W roku 2015 na jednym formularzu wniosku można ubiegad się o: przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, tj.: przyznanie płatności

Bardziej szczegółowo

NORMY I WYMOGI WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE ROLNIKÓW NA OBSZARACH NATURA 2000 LUBAŃ 16 GRUDNIA 2016 R.

NORMY I WYMOGI WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE ROLNIKÓW NA OBSZARACH NATURA 2000 LUBAŃ 16 GRUDNIA 2016 R. NORMY I WYMOGI WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE ROLNIKÓW NA OBSZARACH NATURA 2000 LUBAŃ 16 GRUDNIA 2016 R. Normy DKR obowiązujące w 2016 r. NIEZGODNOŚĆ z normą N.01 Na obszarach zagrożonych erozją wodną

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO, TZW. OSN

DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO, TZW. OSN DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO, TZW. OSN Zasady możliwości ubiegania się o płatności w ramach niektórych działań PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa azotanowa: czy dotyczą mnie jej zasady?

Dyrektywa azotanowa: czy dotyczą mnie jej zasady? .pl Dyrektywa azotanowa: czy dotyczą mnie jej zasady? Autor: Tadeusz Śmigielski Data: 28 stycznia 2016 Czy dyrektywa azotanowa dotyczy każdego? Jakie dokumenty powinien mieć rolnik w razie kontroli? Tym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY 2007-2013

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY 2007-2013 PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY 2007-2013 MARIUSZ TURBO DORADCA ROLNOŚRODOWISKOWY mturbo@miskant.pl Program rolnośrodowiskowy jest jednym z działań osi środowiskowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowoklimatyczny. Edukacyjnie w ramach projektu,,pola tętniące życiem. Piotr Dębowski

Program rolnośrodowiskowoklimatyczny. Edukacyjnie w ramach projektu,,pola tętniące życiem. Piotr Dębowski Program rolnośrodowiskowoklimatyczny Edukacyjnie w ramach projektu,,pola tętniące życiem Piotr Dębowski Serock, 18-19 kwiecień 2015 Spotkanie szkoleniowe w ramach projektu edukacyjnego,,pola Tętniące Życiem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTA ZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ arszawa, dnia 14 marca 2016 r. Poz. 344 OZPOZĄDZENIE MINISTA OLNICTA I OZOJU SI 1) z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 350 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 350 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 350 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Działanie ROLNICTWO EKOLOGICZNE WYMOGI I ZASADY REALIZACJI

Działanie ROLNICTWO EKOLOGICZNE WYMOGI I ZASADY REALIZACJI Działanie ROLNICTWO EKOLOGICZNE WYMOGI I ZASADY REALIZACJI Działanie Rolnictwo ekologiczne jest działaniem wieloletnim - rolnik podejmuje zobowiązanie do prowadzenia określonej produkcji ekologicznej na

Bardziej szczegółowo

S T U D I U M U W A R U N K O W A Ń I K I E R U N K Ó W ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁOCHÓW

S T U D I U M U W A R U N K O W A Ń I K I E R U N K Ó W ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁOCHÓW PRO ARTE pracownia 15 PRO ARTE Spółdzielnia Architektów, 02-541 Warszawa, ul. Narbutta 42 m 10, tel/fax 0 22 848 00 21 pracownia 15 00-401 Warszawa, ul.3 Maja 7a m 63, tel 0 22 622 02 16 S T U D I U M

Bardziej szczegółowo

Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych 2012-2016 1. Wymogi Dyrektywy Azotanowej 2. Weryfikacja wód wrażliwych i OSN 3. Program działań na okres 2012 2016 Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady realizacji

Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady realizacji Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady realizacji 4-5 listopada 2010 r. Leszno Anna Klisowska Wydział Środowiska i Działań Rolnośrodowiskowych Departament Płatności Bezpośrednich 1 Program rolnośrodowiskowy

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: POIS /09

Projekt nr: POIS /09 Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekam. Zasady przechowywania nawozów naturalnych regulują przepisy:

Warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekam. Zasady przechowywania nawozów naturalnych regulują przepisy: 36 DYREKTYWA AZOTANOWA. Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla Obszarów Szczególnie Narażonych (OSN) cd. Program działań na OSN Dyrektywa azotanowa dotyczy

Bardziej szczegółowo

ZASADA WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI (cross compliance)

ZASADA WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI (cross compliance) Oddział w Radomiu Minimalne wymogi wzajemnej zgodności oraz bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym ZASADA WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI (cross compliance) Zasada Wzajemnej Zgodności Wzajemna zgodność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY RODOWISKOWY. Czym jest program rolnośrodowiskowy? Cel działania. Beneficjent

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY RODOWISKOWY. Czym jest program rolnośrodowiskowy? Cel działania. Beneficjent DZIAŁAIE AIE 214 PROGRAM ROLOŚRODOWISKOWY RODOWISKOWY Stefania Czekaj Ekonomia; III rok SGGW 26.11.2009 r. Czym jest program rolnośrodowiskowy? Program stanowi finansowe wsparcie dla rolników gospodarujących

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa azotanowa po raz trzeci

Dyrektywa azotanowa po raz trzeci Na trenie gminy Przasnysz zgodnie z dyrektywą 91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego z dnia 12 grudnia 1991r. (Dz.U. WE L 375, z 31.12.1991,

Bardziej szczegółowo

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Ewa Szymborska, MRiRW Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Kluczbork 11-12.04.2012

Bardziej szczegółowo

ochroną przyrody Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Programowania i Analiz Anna Stułka (anna.stulka@minrol.gov.pl; tel.

ochroną przyrody Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Programowania i Analiz Anna Stułka (anna.stulka@minrol.gov.pl; tel. Analiza środków w dostępnych w ramach PROW 2007-2013 2013 na działania ania związane zane z ochroną przyrody Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Programowania i Analiz Anna Stułka (anna.stulka@minrol.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

Jak wygląda budowa programu rolnośrodowiskowego?

Jak wygląda budowa programu rolnośrodowiskowego? z serwisu: AGRO.EKO.ORG.PL Strona 1 z 5 Programy te jako jedyne są obowiązkowe dla wszystkich krajów członkowskich i pełnią kluczową rolę w realizacji planów ochrony przyrody. Mają one za zadanie pomóc

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja OSN oraz wymogi Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych 2012-2016

Weryfikacja OSN oraz wymogi Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych 2012-2016 Weryfikacja OSN oraz wymogi Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych 2012-2016 1. Wymogi Dyrektywy Azotanowej 2. Weryfikacja wód wrażliwych i OSN 3. Program działań

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI POWODOWANYMI PRZEZ AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO Program działań

OCHRONA WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI POWODOWANYMI PRZEZ AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO Program działań OCHRONA WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI POWODOWANYMI PRZEZ AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO Program działań Dotyczy rolników, których działki położone są na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN Krzysztof Pałkowski Zastępca Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY

KRAJOWY PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY KRAJOWY PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY 2004-2006 Beata Feledyn-Szewczyk IUNG-PIB w Puławach Plan prezentacji Podstawy prawne Cele programu rolnośrodowiskowego Warunki przystąpienia do programu Obszary wdrażania

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa azotanowa

Dyrektywa azotanowa Dyrektywa azotanowa 03.10.2006. Dyrektywa 91/676/EWG w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz.U. WE L 375, z 31.12.1991, str. 1)

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5 Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5 opracowanie: Kierownik DAOR OSChR mgr inż. Krzysztof Skowronek Starszy Specjalista DAOR OSChR mgr inż.. Grażyna Sroka Program szkolenia Blok 5. Zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 908 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY W LATACH 2007-2013

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY W LATACH 2007-2013 PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY W LATACH 2007-2013 OŚ 1: POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA ROLNEGI LEŚNEGO (10 działań) OŚ 2: POPRAWA ŚRDOWISKA NATURALNEGO I OBSZARÓW WIEJSKIC (4 działania) OŚ 3: JAKOŚĆ ŻYCIA

Bardziej szczegółowo

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej rozwój wsi, na podstawie 1

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej rozwój wsi, na podstawie 1 Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

Bardziej szczegółowo

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Hodowli i Ochrony Roślin Dorota Nowosielska (dorota.nowosielska@minrol.gov.pl; tel. (022)

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa azotanowa w Polsce

Dyrektywa azotanowa w Polsce Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Dyrektywa azotanowa w Polsce Ewa Grzyś Dział Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa 2013 r. Dyrektywa Rady 91/676/EWG

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 lutego 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 lutego 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Program rolnośrodowiskowy objętego

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy jako instrument wspierania pro-środowiskowej działalności gospodarczej Marek Jobda Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Program rolnośrodowiskowy jako instrument wspierania pro-środowiskowej działalności gospodarczej Marek Jobda Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Program rolnośrodowiskowy jako instrument wspierania pro-środowiskowej działalności gospodarczej Marek Jobda Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków European Commission Enterprise and Industry Title of

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 marca 2015 r. Poz. 415 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 24 marca 2015 r. Poz. 415 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 marca 2015 r. Poz. 415 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA REJESTRU DZIAŁALNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ LUB DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ (PROW )

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA REJESTRU DZIAŁALNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ LUB DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ (PROW ) INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA REJESTRU DZIAŁALNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ LUB DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ (PROW 2014-2020) Obowiązek prowadzenia rejestru działalności rolnośrodowiskowej przez rolnika lub zarządcę

Bardziej szczegółowo

Maria Siąkała ŚODR w Częstochowie Limanowa 2016

Maria Siąkała ŚODR w Częstochowie Limanowa 2016 Ochrona różnorodności biologicznej na terenach wiejskich poprzez zrównoważone gospodarowanie w rolnictwie. PROW 2014-2020 działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne Maria Siąkała ŚODR w Częstochowie Limanowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA (PROW ) PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA (PROW ) PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów w wiejskich PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 W ramach priorytetowych

Bardziej szczegółowo

w zakresie kontroli osób b fizycznych alność

w zakresie kontroli osób b fizycznych alność Obowiązki organów w gminy w zakresie kontroli osób b fizycznych prowadzących działalno alność rolniczą, wynikające m.in. z ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu i przepisów w wykonawczych

Bardziej szczegółowo

Cross compliance w rolnictwie, produkcja rolnicza w zgodzie ze środowiskiem

Cross compliance w rolnictwie, produkcja rolnicza w zgodzie ze środowiskiem Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu DODR we Wrocławiu ul. Zwycięska 12 53-033 Wrocław www.dodr.pl Cross compliance w rolnictwie, produkcja rolnicza w zgodzie ze środowiskiem DOBRA KULTURA

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zasady przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej i płatności i ekologicznej w ramach PROW 2014-2020 oraz informacje niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie tych płatności W 2016 ROKU Luty

Bardziej szczegółowo

Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych 2012-2016

Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych 2012-2016 Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych 2012-2016 Wymogi Dyrektywy Azotanowej Weryfikacja wód wrażliwych i OSN Projekt Programu działań na lata 20122016 Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1. z dnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1. z dnia 2015 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania rolno-środowiskowoklimatycznego oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. ł ł ł ą ł Ś ś ę ł ś Ś Ś ą ś ę Ż ł Ś ą ą ę Ż ł śó Ó ł ą łą ę ł Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.. 2010 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie społecznych edukatorów bioróżnorodności Sobótka, czerwca 2016r.

Szkolenie społecznych edukatorów bioróżnorodności Sobótka, czerwca 2016r. Szkolenie społecznych edukatorów bioróżnorodności Sobótka, 16-18 czerwca 2016r. Projekt Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW od kampanii naboru wniosków 2017 r.

Zmiany w Działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW od kampanii naboru wniosków 2017 r. Zmiany w Działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 od kampanii naboru wniosków 2017 r. Od 2017 r. w działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 wprowadzono tylko zmiany korzystne dla rolników i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROLNOśRODOWISKOWY PROW NA LATA

PROGRAM ROLNOśRODOWISKOWY PROW NA LATA PROGRAM ROLNOśRODOWISKOWY PROW NA LATA 2007-2013 PAKIET 3. EKSTENSYWNE TRWAłE UżYTKI ZIELONE NA OBSZARACH NATURA 2000 PAKIET 5. OCHRONA ZAGROżONYCH GATUNKÓW PTAKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH NA OBSZARACH

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa PŁATNOŚĆ EKOLOGICZNA W RAMACH PROW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa PŁATNOŚĆ EKOLOGICZNA W RAMACH PROW PŁATNOŚĆ EKOLOGICZNA W RAMACH PROW 2014-2020 Beneficjent Płatności bezpośrednie Płatności ONW PROW 2014-2020 Płatności rolnośrodowiskowo klimatyczna PROW 2014-2020 Płatnośd ekologiczna PROW 2014-2020 Rolnik

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja OSN oraz wymogi Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

Weryfikacja OSN oraz wymogi Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych Weryfikacja OSN oraz wymogi Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych 2012-2016 Katarzyna Pastuszczak 16 stycznia 2013 r. 1. Wymogi Dyrektywy Azotanowej 2. Weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis pakietów rolnośrodowiskowych oraz kalkulacja wysokości płatności rolnośrodowiskowej

Szczegółowy opis pakietów rolnośrodowiskowych oraz kalkulacja wysokości płatności rolnośrodowiskowej Załącznik 10 Szczegółowy opis pakietów rolnośrodowiskowych oraz kalkulacja wysokości płatności rolnośrodowiskowej Założenia metodologiczne dla kalkulacji płatności rolnośrodowiskowych w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Działania przyrodnicze w ramach programu rolnośrodowiskowego. Anna Klisowska Dorota Urbanowska Serock, grudnia 2009 r.

Działania przyrodnicze w ramach programu rolnośrodowiskowego. Anna Klisowska Dorota Urbanowska Serock, grudnia 2009 r. Działania przyrodnicze w ramach programu rolnośrodowiskowego Anna Klisowska Dorota Urbanowska Serock, 10-11 grudnia 2009 r. Ochrona środowiska i zachowanie walorów przyrodniczych obszarów wiejskich. KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

NAWOŻENIE NAWOZAMI NATURALNYMI I ORGANICZNYMI

NAWOŻENIE NAWOZAMI NATURALNYMI I ORGANICZNYMI Starostwo Powiatowe w Kutnie Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Kutno, dnia 01.03.2017r. INFORMACJA NA TEMAT NAWOŻENIA W związku z licznymi doniesieniami dotyczącymi nieprawidłowości związanych

Bardziej szczegółowo

Zasady naliczania sankcji oraz zwroty płatności w ramach działania rolno-środowiskowoklimatycznego, ekologicznego oraz programu rolnośrodowiskowego.

Zasady naliczania sankcji oraz zwroty płatności w ramach działania rolno-środowiskowoklimatycznego, ekologicznego oraz programu rolnośrodowiskowego. Zasady naliczania sankcji oraz zwroty płatności w ramach działania rolno-środowiskowoklimatycznego, rolnictwa ekologicznego oraz programu rolnośrodowiskowego. Radom, 25.02.2016 r. Podstawy prawne art.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI DZIAŁANIA ROLNICTWO EKOLOGICZNE W PROW

ZASADY REALIZACJI DZIAŁANIA ROLNICTWO EKOLOGICZNE W PROW ZASADY REALIZACJI DZIAŁANIA ROLNICTWO EKOLOGICZNE W PROW 2014-2020 Od 2015 roku obowiązuje realizacja nowego PROW 2014-2020. W ramach tego programowania rolnictwo ekologiczne nie jest już tylko jednym

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU. Przewodnik po programie rolnośrodowiskowym 2007-2013

KROK PO KROKU. Przewodnik po programie rolnośrodowiskowym 2007-2013 Przewodnik po programie rolnośrodowiskowym 2007-2013 KROK PO KROKU Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8 Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8 opracowanie: Kierownik DAOR OSChR mgr inż. Krzysztof Skowronek Starszy Specjalista DAOR OSChR mgr inż.. Grażyna Sroka Program szkolenia Blok 8. Określanie

Bardziej szczegółowo

DPB, MRiRW 11 czerwca, 2012

DPB, MRiRW 11 czerwca, 2012 DPB, MRiRW 11 czerwca, 2012 Sytuacja obecna: obszar Natura 2000 i PZO/PO a PRŚ Wnioski z ekspertyz dotyczące płatności dla obszarów Natura 2000 Płatności dla obszarów Natura 2000 w innych państwach Unijne

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie dobrych praktyk w moim gospodarstwie. Janina Saacke Gospodarstwo Ekologiczne

Wdrażanie dobrych praktyk w moim gospodarstwie. Janina Saacke Gospodarstwo Ekologiczne Wdrażanie dobrych praktyk w moim gospodarstwie Janina Saacke Gospodarstwo Ekologiczne Gospodaruję zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej Kodeks dobrej praktyki rolniczej będący zbiorem zasad, porad

Bardziej szczegółowo

.:: Dopłaty i Fundusze - Portal Informacyjny ::.

.:: Dopłaty i Fundusze - Portal Informacyjny ::. Dobra kultura rolna Przepisy prawne z zakresu dobrej kultury rolnej Prawo Unii Europejskiej Rozporządzenie Rady (WE) NR 1782/2003 art. 5. pkt. 1,2; Art.5 Zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy po 2013 r. Agnieszka Kucharska Departament Płatności Bezpośrednich

Program rolnośrodowiskowy po 2013 r. Agnieszka Kucharska Departament Płatności Bezpośrednich Program rolnośrodowiskowy po 2013 r. Agnieszka Kucharska Departament Płatności Bezpośrednich III spotkanie grupy Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich 11 czerwca 2012 r. Projekt nowego rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady

Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady Działanie Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020 może byd realizowane w ramach następujących pakietów oraz wariantów: Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji;

Bardziej szczegółowo

Ramy prawne wdrażania Dyrektywy Azotanowej w Polsce

Ramy prawne wdrażania Dyrektywy Azotanowej w Polsce Konferencja Regionalna Zamykanie cykli mineralnych na poziomie gospodarstw rolnych Dobre praktyki rolnicze minimalizujące straty składników nawozowych w Wielkopolsce Ramy prawne wdrażania Dyrektywy Azotanowej

Bardziej szczegółowo

Zasady i dobre praktyki nawożenia na glebach podmokłych oraz na terenie o dużym nachyleniu

Zasady i dobre praktyki nawożenia na glebach podmokłych oraz na terenie o dużym nachyleniu DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO, TZW. OSN Zasady i dobre praktyki nawożenia na glebach podmokłych oraz na terenie o dużym nachyleniu Opracowała:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis pakietów rolnośrodowiskowych oraz kalkulacja wysokości płatności rolnośrodowiskowej

Szczegółowy opis pakietów rolnośrodowiskowych oraz kalkulacja wysokości płatności rolnośrodowiskowej Załącznik 10 Szczegółowy opis pakietów rolnośrodowiskowych oraz kalkulacja wysokości płatności rolnośrodowiskowej Założenia metodologiczne dla kalkulacji płatności rolnośrodowiskowych w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja i monitoring roślinności trwałych użytków zielonych powiązane z monitoringiem ornitofauny

Inwentaryzacja i monitoring roślinności trwałych użytków zielonych powiązane z monitoringiem ornitofauny Inwentaryzacja i monitoring roślinności trwałych użytków zielonych powiązane z monitoringiem ornitofauny w ramach projektu KIK/25 Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy wymogi i normy w dziedzinie rolnictwa i ochrony środowiska

Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy wymogi i normy w dziedzinie rolnictwa i ochrony środowiska Strona 2 z 15 produkcji biomasy wymogi i normy w Opracowano w Instytucie Nafty i Gazu Państwowym Instytucie Badawczym System KZR INiG /6 2 Strona 3 z 15 Spis treści Spis treści 3 1. Wprowadzenie 4 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK ROLNIK - STAŻ

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK ROLNIK - STAŻ PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK ROLNIK - STAŻ 1. Cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności), które osiągnie stażysta: Stażysta kształcący się w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 na terenie Rudniańskiego Parku Krajobrazowego siedliska przyrodnicze przedmioty ochrony. Anna Maria Ociepa

Obszary Natura 2000 na terenie Rudniańskiego Parku Krajobrazowego siedliska przyrodnicze przedmioty ochrony. Anna Maria Ociepa Obszary Natura 2000 na terenie Rudniańskiego Parku Krajobrazowego siedliska przyrodnicze przedmioty Anna Maria Ociepa Obszar Natura 2000 Rudno PLH 120058 Proponowane przedmioty - siedliska przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Wiadomości wprowadzające.

Wiadomości wprowadzające. - Wymagania edukacyjne z warzywnictwa. Wiadomości wprowadzające. znajomość różnych gatunków warzyw umiejętność rozróżniania podstawowych gatunków warzyw znajomość rodzajów produkcji warzywnej znajomość

Bardziej szczegółowo

Nawozy naturalne i organiczne współczesne zasady stosowania. Anna Kocoń Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB w Puławach

Nawozy naturalne i organiczne współczesne zasady stosowania. Anna Kocoń Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB w Puławach Nawozy naturalne i organiczne współczesne zasady stosowania Anna Kocoń Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB w Puławach Nawozy Zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Regulacje prawne związane ze składaniem i wypełnianiem Wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. ul. Lubicz 25A, Kraków Numer w rejestrze producentów roślin PL-IP-...

BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. ul. Lubicz 25A, Kraków  Numer w rejestrze producentów roślin PL-IP-... BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków www.biocert.pl tel. +48 12 430-36-06 fax: +48 12 430-36-06 e-mail: sekretariat@biocert.pl Numer w rejestrze producentów roślin PL-IP-... NOTATNIK

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁAŃ NA OBSZARACH NATURA 2000

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁAŃ NA OBSZARACH NATURA 2000 MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁAŃ NA OBSZARACH NATURA 2000 W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 1 Publikacja powstała w ramach projektu 100% Natury, dofinansowanego ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Program rolnośrodowiskowy FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Bardziej szczegółowo

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Pakosław PLH140015 obszar potencjalnych możliwości

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Pakosław PLH140015 obszar potencjalnych możliwości Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Pakosław PLH140015 obszar potencjalnych możliwości dr Piotr Sikorski Katedra Ochrony Środowiska SGGW w Warszawie NATURA 2000 szansa czy ograniczenie? -

Bardziej szczegółowo

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ZBOŻA... 11 1. Biologia zbóż... 11 1.1. Pochodzenie i udomowienie zbóż... 11 1.1.1. Pszenica... 13 1.1.2. Jęczmień... 14 1.1.3. Żyto... 15 1.1.4. Owies... 15 1.1.5. Pszenżyto...

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013 PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY W PIGUŁCE

PROW 2007-2013 PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY W PIGUŁCE PROW 2007-2013 PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY W PIGUŁCE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

8.2.10.2 Ogólny opis działania łącznie z jego logiką interwencji i wkładem w cele szczegółowe oraz cele przekrojowe

8.2.10.2 Ogólny opis działania łącznie z jego logiką interwencji i wkładem w cele szczegółowe oraz cele przekrojowe 8.2.10 M10 - Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne (art. 28) 8.2.10.1 Podstawa prawna Art. 28 rozporządzenia EFRROW 8.2.10.2 Ogólny opis działania łącznie z jego logiką interwencji i wkładem w cele

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Przyrodnicze uwarunkowania do produkcji biomasy na cele energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem produkcji biogazu rolniczego Dr inż. Magdalena Szymańska

Bardziej szczegółowo

Ochrona wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego

Ochrona wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego Wymóg 4 Ochrona wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego Dotyczy rolników, których działki położone są na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami ze źródeł rolniczych

Bardziej szczegółowo

Działania kontrolne i konsekwencje prawne dla gospodarstw rolnych na OSN. Opracował: Andrzej Gwizdała-Czaplicki r.

Działania kontrolne i konsekwencje prawne dla gospodarstw rolnych na OSN. Opracował: Andrzej Gwizdała-Czaplicki r. Działania kontrolne i konsekwencje prawne dla Opracował: Andrzej Gwizdała-Czaplicki 24.09.2012 r. Działania kontrolne i konsekwencje prawne dla Podmioty podlegające kontroli w obszarze rolnictwa: 1. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Sieć Natura 2000 na Torfowiskach Orawsko-Nowotarskich

Sieć Natura 2000 na Torfowiskach Orawsko-Nowotarskich Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein

Bardziej szczegółowo