ZAWARTOŚĆ AKTOWA DOWÓDZTWA LOTNICTWA MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ AKTOWA DOWÓDZTWA LOTNICTWA MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1919 1939. 1. Zarys organizacyjny"

Transkrypt

1 Danuta Duszak ZAWARTOŚĆ AKTOWA DOWÓDZTWA LOTNICTWA MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny W grudniu 1918 roku zorganizowana została w Ministerstwie Spraw Wojskowych pierwsza instytucja zajmująca się sprawami lotnictwa wojskowego. Była to Sekcja Żeglugi Napowietrznej, która wchodziła w skład Departamentu III Technicznego MSWojsk. W dniu 17 kwietnia 1919 roku sekcję wydzielono z Departamentu III Technicznego, tworząc samodzielną Sekcję Żeglugi Napowietrznej z wydziałami: zaopatrywania i naukowo-technicznym oraz komisją odbiorczą i kancelarią maja 1919 roku Sekcja Żeglugi Napowietrznej została podporządkowana I wiceministrowi, a 24 grudnia 1919 roku ustalono jej etat tymczasowy 2. Po reorganizacji Sekcji Żeglugi Napowietrznej w dniu 1 marca 1920 roku powstał Departament III Żeglugi Powietrznej, który przejął sprawy tej sekcji oraz Inspektoratu Wojsk Lotniczych 3. W skład nowoutworzonego Departamentu weszły sekcje: organizacyjna, zaopatrzenia i aeronautyki oraz kancelaria. 1 Dz. Rozk. Wojsk, nr 56, poz z roku oraz dod. do Dz. Rozk. nr 15, poz. 213 z roku 2 Dz. Rozk. Wojsk, nr 57, poz z roku. 3 Rozk. Dep. I nr 1792/org. z roku, CAW, Dep. IV Koni, t. 4.

2 Dnia 22 sierpnia 1921 roku zmieniono nazwę Departamentu III Żeglugi Powietrznej na Departament IV Żeglugi Powietrznej; skład etatowy pozostał w pierwotnej postaci 4. Od dnia 28 czerwca 1926 roku Departament IV Żeglugi Powietrznej występował pod nazwą Departamentu IV Lotnictwa i podporządkowany był II wiceministrowi 5. Po reorganizacji w dniu 14 grudnia 1928 roku skład Departamentu Lotnictwa przedstawiał się następująco 6 : szef departamentu; wydziały ogólny i techniczny; samodzielne referaty balonowy i rachunkowo-budżetowy. Dnia 29 kwietnia 1929 roku nastąpiła zmiana nazwy na Departament Aeronautyki 7. W styczniu następnego roku jego skład uzupełniono Samodzielnym Referatem Personalnym. W dniu 1 sierpnia 1936 roku Departament Aeronautyki zmienił nazwę na Dowództwo Lotnictwa, którą zachował do roku W oparciu o akta. stwierdzono, że w kwietniu 1938 roku skład organizacyjny Dowództwa Lotnictwa stanowiły: wydziały (organizacyjny, studiów, wyszkolenia, balonów, personalny, techniczny, administracyjno-budżetowy), samodzielne referaty (zasobów, ogólny i bezpieczeństwa). 2. Charakterystyka zawartości aktowej Całość wytworu aktowego Dowództwa Lotnictwa po opracowaniu została podzielona na 10 grup tematycznych. Zespół zawiera 196 jednostek archiwalnych. Akta pochodzą z okresu przy czym najliczniej prezentowane są lata ; stosunkowo najmniej zachowało się z lat W najpełniejszej formie występują akta dotyczące wyposażenia sprzętu i materiału lotniczego. Stanowią one blisko trzecią część całego zasobu aktowego (71 4 Rozk. Oddz. I Sztabu Gen. nr 4900/org. z roku, CAW, Sztab Gen. Oddział I Wydz. Ogólno-organizacyjny, t Rozk. dzienny MSWojsk. nr 5 6, poz. 1 z roku. 6 Dz. Rozk. MSWojsk. nr 35, poz. 381 z roku. 7 Dz. Rozk. MSWojsk. nr 14, poz. 142 z roku. 8 CAW, Dep. Art., t. 31.

3 jednostek archiwalnych). Drugą, pod względem ilości zachowania materiału jest grupa akt szkoleniowych (30 jednostek archiwalnych), trzecią zaś grupę (25 jednostek archiwalnych) stanowią sprawy organizacyjne. W grupie I znajdują się akta o charakterze ogólno-państwowym przedstawiające sprawy lotnictwa, głównie związane z wynalazkami, normalizacją, importem, eksportem, cłem, a także traktujące na ten temat wycinki z prasy krajowej i zagranicznej. Z ciekawszych artykułów należy wymienić streszczenie jednego z nich, zamieszczonego w czasopiśmie Wiestnik Wozdusznogo Flota z 1924 roku, omawiający problemy wyszkolenia pilotów polskich w latach oraz istniejące wówczas szkoły lotnicze i ich organizację (t. 3). Grupa II obejmuje akta dotyczące organizacji lotnictwa w Polsce i lotnictwa wojsk obcych. Zagadnienia te ilustrują wyciągi i odpisy raportów, a także meldunki attachatów wojskowych przy poselstwach polskich w Rzymie, Pradze, Belgradzie, Moskwie w sprawie informacji o lotnictwie cywilnym w poszczególnych państwach (t. 12). Znajdujemy tu materiały dotyczące szkolenia rezerw lotniczych we Francji, Rumunii i Czechosłowacji. Z ważniejszych materiałów obrazujących organizację lotnictwa wojsk obcych zachowało się m.in. studium sił powietrznych Niemiec i ZSRR, pomawiające- takie zagadnienia jak: organizację władz naczelnych sił powietrznych, wyposażenie wojska lądowego w jednostki sił powietrznych, ogólne zasady użycia i zadania (t. 14, 15). Do grupy tej włączono rozkazy dzienne, wewnętrzne i techniczne, przepisy służbowe, składy osobowe rodzajów broni oraz etaty. Zachowały się również rozkazy dotyczące organizacji lotnictwa wojskowego, spraw technicznych, szkoleniowych, budżetowych i statystycznych. Rozkazy techniczne zawierają wytyczne na rok budżetowy 1928/29 regulujące wewnętrzną gospodarkę w jednostkach administracyjnych lotnictwa. W tych przekazach źródłowych poruszane były zagadnienia gospodarki i organizacji warsztatów lotniczych, księgowania i ewidencji w warsztatach i magazynach parków lotniczych, określania norm zużycia samolotów i silników (t. 26). Cennymi materiałami są też sprawozdania z inspekcji pułków lotniczych. Czynności tej dokonywano w celu kontroli stanu technicznego jednostek (płatowce, silniki, przyrządy pokładowe,

4 uzbrojenie, oświetlenie, łączność, spadochrony i samochody). W zespole zachowała się lista imienna 5 pułku lotniczego. Wartość poznawczą mają projekty organizacyjne pułków lotniczych (m.in. zachował się schemat organizacji ogólnej pułku i wyszkolenia oficerów). O propozycjach zmian organizacyjnych informują opracowania szefa Departamentu IV Żeglugi Powietrznej (t. 18). Wśród omawianych archiwaliów ważną pozycję zajmują umieszczone na końcu tej grupy problemowej rozkazy szefa departamentu, dotyczące głównie wewnętrznych spraw organizacyjnych i personalnych (t. 29). Grupa III obejmuje akta o charakterze szkoleniowym: instrukcje, plany, programy szkół wojskowych, studiów, praktyk i stażów studenckich. Ponadto znalazły się tutaj materiały dotyczące ćwiczeń oddziałów, przysposobienia wojskowego przedpoborowego, wychowania fizycznego, sportu i studiów historyczno-wojskowych oraz regulaminy i instrukcje techniczne. Materiały dotyczące wyszkolenia personelu lotniczego i wojsk lotniczych obejmują program doskonalenia i wytyczne na okres letni z uwzględnieniem metod i organizacji ćwiczeń jednostek lotniczych. Wskazać należy na instrukcje i program szkolenia w pilotażu szeregowych kontyngensu lotnictwa, szeregowych oraz oficerów zawodowych i rezerwy. Zachowały się także programy miesięcznych kursów dla podoficerów-instruktorów strzelców płatowcowych (t. 35). W aktach z roku 1927 znajdują się też projekty planu pokojowego szkolenia podoficerów zawodowych i niezawodowych lotnictwa oraz wojsk balonowych. Materiał ten uzupełniają sprawozdania z ćwiczeń letnich poszczególnych pułków lotniczych (t ). W omawianej grupie umieszczono również akta przedstawiające organizację niektórych rodzajów wojsk oraz szkół lotniczych (t. 37, 39). Do cenniejszych należy niewątpliwie zaliczyć tymczasową instrukcję organizacyjną Centralnej Szkoły Podoficerów Pilotów Lotnictwa. W dokumencie tym omówiono założenia programowe szkoły, zwierzchnictwo i kontrolę oraz plan szkolenia praktycznego obejmujący szkolenie wstępne, naukę pilotażu, doskonalenie w lataniu, szkolenie na samolotach przejściowych i liniowych oraz szkolenie bojowe. Zachowały się również sprawozdania z inspekcji Szkoły Mechaników Lotniczych we Lwowie i Cywilnej Szkoły Mechaników Lotniczych przy Państwowej Szkole Przemysłowej w Bydgoszczy. W sprawozdaniach omówione są

5 problemy organizacji, kompetencji i Wyszkolenia. Liczne materiały ilustrują działalność aeroklubów akademickich (t. 49). W dwóch teczkach akt znalazły się projekty poszczególnych części Regulaminu Lotnictwa oraz instrukcje o zaopatrzeniu jednostek lotnictwa w polu (t. 60, 61). W archiwaliach tej grupy znajduje odzwierciedlenie problem kształcenia oficerów lotnictwa za granicą oraz próby przejęcia przez lotnictwo polskie francuskiego systemu szkolenia. Zagadnienia te ujmują zachowane raporty i sprawozdania oficerów, wysłanych na staż do Francji i Czechosłowacji. W następnej grupie IV zgromadzone zostały arkusze personalne oficerów, pracowników cywilnych zatrudnionych w Sekcji Żeglugi Napowietrznej, sprawy personalne podoficerów zawodowych, szeregowych rezerwy oraz personelu cywilnego. W grupie V umieszczono materiały odnoszące się do gospodarki budżetowej w Dowództwie Lotnictwa. Znajdują się tu: preliminarze budżetowe i plany ich realizacji, wykazy wydatków na artykuły i materiały techniczne, wykazy kwot wyasygnowanych na szkolnictwo lotnicze, rozdzielniki kredytów dla poszczególnych pułków lotniczych, zapotrzebowania walut obcych, rozporządzenia o zabezpieczeniu personelu lotniczego i członków ich rodzin (t. 76, 77, 85). Do grupy VI włączone zostały przepisy dotyczące gospodarki materiałowej w oddziałach lotnictwa. Składają się one z dwóch części, z których pierwsza omawia postanowienia ogólne (zasady organizacyjne, nadzór, dokumenty rachunkowe, braki, nadwyżki, zdobycz wojenna, świadczenia), a druga gospodarkę pieniężną. W aktach tej grupy znajdują też odbicie sprawy dotyczące wyżywienia ludzi, mundurowania i ekwipunku lotniczego. Ponadto są akta dotyczące ochrony przeciwpożarowej, gospodarki materiałami pędnymi i osprzętem kwaterunkowym. Grupa VII obejmuje materiały informujące p sprawach związanych z wyposażeniem technicznym (bojowym). Są to raporty o stanie broni i amunicji w jednostkach i szkołach lotniczych, warunki techniczne dla sprzętu uzbrojenia i protokoły z prób, wykazy przydziału i kasacji sprzętu uzbrojenia, zapotrzebowania na zakup i naprawy, tabele należności materiału artyleryjskiego, akta dotyczące amunicji małokalibrowej i specjalnej oraz meldunki o jej stanie w jednostkach lotniczych,

6 korespondencja w sprawie rakiet, rakietnic i środków dymotwórczych. Inne materiały dotyczą sprzętu samochodowego i łączności, znajdującego swoje zastosowanie w lotnictwie. W grupie VIII znalazły się przekazy źródłowe ściśle związane z problematyką lotnictwa. Na czoło wysuwają się materiały dotyczące zagadnień: pilotów, pilotażu, aeronautyki i sprzętu lotniczego. Sprawy pilotażu reprezentowane są w kilku rodzajach akt. Znajdujemy tu raporty meteorologiczne dla lotników, wykazy lotów bojowych, listy strat i opisy wypadków w lotnictwie, rozporządzenia dotyczące dodatków i premii lotniczych oraz listy personelu uprawnionego do ich pobierania. Wśród akt traktujących o sprawach ogólnych aeronautyki znajdują się: regulaminy obowiązujące w poszczególnych lotniskach, przepisy startowe, sprawozdania z lustracji lotnisk zawierające dane co do warunków lokalowych i wyposażenia oraz korespondencja w sprawie rozbudowy, remontów i konserwacji lotnisk. Zachowała się również korespondencja w sprawie rozpoczęcia prac wstępnych przy urządzaniu terenu nowego lotniska w Warszawie na Okęciu (t. 117). Interesujące są materiały związane z organizacją wystaw lotniczych w kraju i za granicą. W sprawozdaniu z międzynarodowej wystawy lotniczej w Londynie omówione zostały szczegółowo eksponaty wystawione przez Anglię (silniki, samoloty myśliwskie, liniowe, wodnopłatowce, niszczycielskie, transportowe, sportowe) oraz eksponaty francuskie, niemieckie, włoskie, szwedzkie i czeskie (t. 120). Natomiast w sprawozdaniu konsulatu RP w Detroit z 1929 roku znalazły się informacje na temat wystawy amerykańskiego przemysłu lotniczego. Dalej wskazać należy na akta w sprawach rajdów lotniczych, lotów próbnych, popisów i zawodów lotniczych. Są to głównie: program zawodów lotniczych organizowanych z okazji lotu Małej Ententy i odsłonięcia pomnika lotników we wrześniu 1930 roku, wycinki z pism zagranicznych (niemieckich, francuskich i włoskich) dotyczące lotu majorów: Ludwika Idzikowskiego i Kazimierza Kubali przez Ocean Atlantycki (t. 123), zarządzenie dotyczące wyznaczenia delegacji na święto lotnicze w Vincennes we Francji (t. 122). Zachowane materiały dotyczą również lotnictwa cywilnego w Polsce, a w tym stanu urządzeń stałych na lotniskach. Występują również zestawienia cyfrowe, charakterystyki samolotów i sportu lotniczego oraz wykazy aeroklubów. Zachowały

7 się także dane odnośnie wykorzystania lotnictwa cywilnego na wypadek wojny, akta do poznania działalności Ligi Obrony Powietrznej Państwa i Towarzystwa Lotniczego oraz wskazówki do obrony przeciwlotniczej oddziałów piechoty. Akta dotyczące materiału i sprzętu lotniczego są reprezentowane w zespole najpełniej. Zachowały się oferty handlowe firm krajowych i zagranicznych, umowy na dostawę sprzętu i materiału lotniczego. Można więc wymienić teksty umów Departamentu IV Żeglugi Powietrznej ze Spółką Akcyjną Francusko-Polskie Zakłady Samochodowe i Lotnicze na dostawę motorów awiacyjnych i 100 samolotów (t. 128); ze Spółką Akcyjną Samolot na dostawę 25 szt. samolotów typu Hanriot, 10 szt. płatowców typu H.D. 14 oraz samolotów sanitarnych (t. 129). Dodatkowe umowy przewidywały dostawę kompletów części zapasowych do płatowców Potez 15, Potez 25, Potez 27 oraz remonty tych samolotów; ze Spółką Akcyjną Podlaska Wytwórnia Samolotów na dostawę 30 szt. zbiorników do benzyny (t. 131). Część materiałów stanowią protokoły z konferencji odbytych w Departamencie Aeronautyki w sprawie ustalenia programu zaopatrzenia w sprzęt lotniczy Polskich Linii Lotniczych Lot (t. 147). Z materiałów dotyczących Komisji Odbiorczej, działającej przy Dowództwie Lotnictwa wymienić należy: przepisy wykonawcze, projekty rozkazów o uregulowaniu funkcji odbioru zakupów zagranicznych i protokoły odbioru zawierające wykazy transportów ze sprzętem lotniczym. Zachowały się też wykazy materiałów pozostających w posiadaniu dyonów, eskadr, szkół i warsztatów lotniczych oraz sprawozdania techniczne obejmujące całokształt prac wykonawczych w warsztatach i parkach lotniczych. Wartość poznawczą mają ponadto protokoły komisyjne w sprawach materiałów i sprzętu lotniczego zawierające wykazy przedmiotów uległych zniszczeniu, uszkodzeniu lub zepsuciu z podaniem gatunku, ilości, miejsca i sposobu przechowywania lub przewożenia. Sprawy płatowców i silników lotniczych ilustrują odpisy protokołów komisji powołanej do zbadania płatowców A 115 M, CR 1 i BR 1. Problem uzupełnia korespondencja, w której Departament IV Żeglugi Powietrznej kreśli swoje wymagania (t. 15) oraz materiał z konferencji instruktorów lotniczych w sprawie prototypów sprzętu. Ponadto występują sprawozdania z prób doświadczalnych

8 samolotów i silników, dane techniczne poszczególnych typów oraz zestawienia stanu produkcji, zapotrzebowań, zakupów, napraw i konserwacji. Ponadto zachowały się orzeczenia dotyczące praktycznej przydatności silników o różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, charakterystyki poszczególnych typów samolotów z załączonymi szkicami, prospekty silników lotniczych i zdjęcia lotnicze. Inne przekazy archiwalne dotyczą spraw ekwipunku lotniczego oraz sprzętu pokładowego i specjalnego. Zagadnienia związane z pracą w zakładach i warsztatach lotniczych znalazły swoje odbijcie w takich materiałach, jak: program uruchomienia warsztatów lotniczych w Warszawie na Mokotowie, protokoły z oględzin Centralnych Warsztatów Lotniczych, raporty oraz sprawozdania ilustrujące tok pracy w Państwowych Zakładach Lotniczych (t. 172). Wśród dokumentacji ujętej w grupie IX znaleźć można m.in. plany techniczno-budowlane Warsztatów Lotniczych w Dęblinie oraz korespondencję w sprawie robót budowlanych i remontowych. Zachowały się też opisy terenu rejonów: poznańskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego i innych rozpatrywane pod względem przydatności do budowy lotnisk polowych (t ). W aktach tej grupy znajdują odbicie sprawy dotyczące urządzeń ogrzewalnych, oświetleniowych oraz zakwaterowania jednostek lotniczych. Grupa X zawiera akta dotyczące przeglądów lekarskich i lecznictwa w zakładach wojskowych. Ponadto zachowała się korespondencja w sprawie urządzeń sanitarno-higienicznych i sanitarnego ekwipunku lotniczego. 3. Uwagi końcowe Zespół akt Dowództwa Lotnictwa został ostatecznie uporządkowany i jest w pełni dostępny do badań w Centralnym Archiwum Wojskowym. Materiał aktowy zawarty w zespole, pomimo że jest dość obszerny nie obejmuje jednak wszystkich zagadnień lotnictwa wojskowego występujących w latach Dużo dokumentacji z tej dziedziny o charakterze uzupełniającym znajdzie badacz również w innych zespołach archiwalnych:

9 Szefostwa Lotnictwa Naczelnego Dowództwa z lat Inspektoratu Wojsk Lotniczych z lat Sztabu Lotniczego Sztabu Głównego z lat jednostek i szkół wojskowych oraz instytutów lotniczych z lat Dla ułatwienia korzystającym z akt Dowództwa Lotnictwa w Szybkim dotarciu do poszczególnych zagadnień i pozycji inwentarzowych sporządzono przegląd zawartości zespołu, który dołącza się do niniejszego artykułu. Przegląd opracowano w oparciu o schemat wykazu akt obowiązujący w kancelarii wojskowej w latach Przegląd zawartości inwentarza Pozycja I. Sprawy ogólne z dziedziny lotnictwa, handlu, importu, eksportu i prasowe wynalazki z dziedziny lotnictwa normy wynagrodzenia, sprawy handlu, importu, eksportu. 2 informacje prasowe dotyczące lotnictwa II. Organizacja przepisy służbowe etaty, składy osobowe rodzajów broni organizacja lotnictwa państw obcych sprawy organizacyjne lotnictwa w Polsce sprawozdania techniczne, raporty stanu gospodarczego 9 Por. m.in. J.A. I g i e l s k i, Stan archiwaliów dotyczących lotnictwa w latach , Biuletyn Historyczny Dowództwa Wojsk Lotniczych i OPLOK nr 1, 1962; K. B a r, Charakterystyka materiałów archiwalnych do działalności wyższego szkolnictwa wojskowego w okresie międzywojennym, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej nr 1, 1969, s. 74, 80 81; tegoż. Zespoły akt szkół lotniczych, obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej, broni pancernych, saperów i łączności z lat , Biuletyn... nr 4, 1972, s Przy opracowaniu niniejszej informacji wykorzystano częściowo wstęp do inwentarza zespołu sporządzony przez M. Pionnier.

10 jednostek i szkół lotniczych pobór ludzi, zaciąg ochotników sprawozdania z inspekcji rozkazy dzienne, wewnętrzne i techniczne III. Wyszkolenie, wiedza, oświata instrukcje, programy, plany wyszkolenia sprawozdanie z działalności wydziału technicznonaukowego i wyszkolenia Sekcji Żeglugi Napowietrznej. 38 kursy doskonalące z zakresu wiedzy wojskowej.. 39 sprzęt i pomoce studia, praktyki, staże studenckie w kraju i zagranicą szkoły wojskowe szkolenie oficerów i podoficerów obozy ćwiczebne LOPP przysposobienie wojskowe, sport studia historyczno-wojskowe, instrukcje, regulaminy techniczne, korespondencja IV. Sprawy personalne sprawy personalne oficerów, szeregowych i urzędników cywilnych zatrudnienie robotników, niższych funkcjonariuszy państwowych i pracowników kontraktowych V. Budżet, kredyty lotnictwa VI. Wyposażenie ogólne, gospodarka w oddziałach lotnictwa instrukcje, przepisy dotyczące gospodarki materiałowej sprawy wyżywienia, umundurowania i ekwipunku.. 94 sprawy ochrony przeciwpożarowej jednostek lotniczych. 95 gospodarka materiałami pędnymi i smarami sprzęt kwaterunkowy podróże służbowe, dokumenty transportowe VII. Wyposażenie techniczne (bojowe)

11 sprzęt uzbrojenia lotnictwa, amunicja, materiał artyleryjski sprzęt samochodowy i łączności VIII. Lotnictwo raporty meteorologiczne piloci, pilotaż lotnictwo cywilne działalność Ligi Obrony Powietrznej Państwa i Towarzystwa Lotniczego wystawy lotnicze (w kraju i za granicą) zawody wojskowo-sportowe, rajdy, popisy lotnicze obrona przeciwlotnicza oferty handlowe firm krajowych i zagranicznych, umowy na dostawę materiałów technicznych program zaopatrzenia w sprzęt Polskich Linii Lotniczych Lot materiały dotyczące działalności Komisji Odbiorczej w sprawie zakupu i dostawy odpowiedniego sprzętu dla Dowództwa Lotnictwa materiał i sprzęt lotniczy wykazy stanu, protokoły kasacyjne, zapotrzebowania i przydziały płatowce i części zamienne silniki i części zamienne zdjęcia lotnicze i materiał fotograficzny ekwipunek lotniczy, sprzęt pokładowy materiał obozowy i lotniczy sprzęt specjalny zakłady i warsztaty lotnicze sprawozdania z lotów balonem, materiały i gazy balonowe.173 Komisja Normalizacyjna IX. Nieruchomości, terenoznawstwo plany techniczno-budowlane opisy terenu, topografia

12 sprawy kwaterunkowe X. Lecznictwo

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 Danuta Duszak AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 W latach 1918 1921 w składzie Ministerstwa Spraw Wojskowych istniały trzy instytucje o charakterze naukowo-szkolnym,

Bardziej szczegółowo

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Kazimierz Bar AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH 1919 1939 Zarys rozwoju organizacyjnego Ministerstwo Spraw Wojskowych zostało utworzone 26 października 1918 roku przez

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT Zarys organizacyjny Janusz Gzyl ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT 1951 1956 1. Zarys organizacyjny Opracowany na lata 1949 1955 plan rozwoju wojska, przewidywał znaczną rozbudowę artylerii zarówno naziemnej, jak i przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny Tadeusz Wawrzyński AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1927 1939 Zarys organizacyjny W dniu 17 lutego 1927 roku z rozkazu ministra Spraw Wojskowych został zlikwidowany Oddział V Personalny

Bardziej szczegółowo

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945 1. Uwagi wstępne Stosunkowo najmniej liczną grupę aktową jednostek bojowych z lat 1944 1945, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO ORAZ DEPARTAMENTU V INŻYNIERII I SAPERÓW MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT

CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO ORAZ DEPARTAMENTU V INŻYNIERII I SAPERÓW MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT Kazimierz Bar CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO ORAZ DEPARTAMENTU V INŻYNIERII I SAPERÓW MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1934 1. Organizacja i zawartość aktowa Departamentu Technicznego

Bardziej szczegółowo

AKTA DEPARTAMENTU I BRONI GŁÓWNYCH I WOJSK TABOROWYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

AKTA DEPARTAMENTU I BRONI GŁÓWNYCH I WOJSK TABOROWYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Ewa Zasada AKTA DEPARTAMENTU I BRONI GŁÓWNYCH I WOJSK TABOROWYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1920 1921 Zarys rozwoju organizacyjnego Departament I Broni Głównych Wojsk Taborowych powstał z dniem 1 marca

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny Kazimierz Bar MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH 1918 1939 1. Zarys organizacyjno-prawny W związku z dekretem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * *

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * * Czesław Tokarz ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 W kwietniu 1943 r. działający na terenie Związku Radzieckiego Związek Patriotów Polskich wszczął, uwieńczone powodzeniem,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU INTENDENTURY MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH

CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU INTENDENTURY MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zbigniew Rzeszótko CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU INTENDENTURY MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1918 1939 Dekretem z dnia 26 października 1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego przekształciła Komisję

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY AKT SZKÓŁ LOTNICZYCH, OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ I PRZECIWGAZOWEJ, BRONI PANCERNYCH, SAPERÓW I ŁĄCZNOŚCI Z LAT 1918 1939

ZESPOŁY AKT SZKÓŁ LOTNICZYCH, OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ I PRZECIWGAZOWEJ, BRONI PANCERNYCH, SAPERÓW I ŁĄCZNOŚCI Z LAT 1918 1939 Kazimierz Bar ZESPOŁY AKT SZKÓŁ LOTNICZYCH, OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ I PRZECIWGAZOWEJ, BRONI PANCERNYCH, SAPERÓW I ŁĄCZNOŚCI Z LAT 1918 1939 Istniejące w latach 1918 1939 szkoły wojskowe lotnicze, obrony

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Ewa Tarkota ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1928 1939 1. Zarys rozwoju organizacyjnego Od 6 sierpnia 1928 roku rozpoczęło swoją działalność Biuro Uzupełnień, powołane rozkazem

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR. 1. Sprawy organizacyjne

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR. 1. Sprawy organizacyjne Wiesław Bernaś ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR 1. Sprawy organizacyjne Na mocy decyzji Państwowego Komitetu Obrony Związku Radzieckiego z dnia 10 sierpnia 1943 roku przystąpiono

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH Zarys organizacyjny

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH Zarys organizacyjny Jan Szostak ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH 1945 1949 1. Zarys organizacyjny Dynamiczny rozwój i wejście do działań bojowych w połowie 1944 roku oddziałów i związków taktycznych lotnictwa WP sprawiły,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945 1. Uwagi wstępne Ludowe Wojsko Polskie, którego zalążkiem, były regularne jednostki utworzone na terenie Związku

Bardziej szczegółowo

Inwentar z skar bowy zespołu nr : 24

Inwentar z skar bowy zespołu nr : 24 Inwentar z skar bowy zespołu nr : 24 Sygn. Tytuł Daty Rodzaj dok. Liczba s/k 1 Zarządzenia wyższych przełożonych stanowiące podstawę organizacji; etaty z wykazami zmian. 1970-1989 2 Etaty z wykazami zmian;

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT Zarys organizacyjny

CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT Zarys organizacyjny Wiesława Hiller CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT 1945 1950 Zarys organizacyjny Po zakończeniu działań wojennych nastąpiła konieczność reorganizacji i rozbudowa Wojska Polskiego, dostosowana

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny Jan Szostak ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO (6.10. 15.11.1944 r.) 1. Zarys organizacyjny Plan rozbudowy Wojska Polskiego nakreślony w preliminarzu wydatków na utrzymanie wojska w okresie od 1 września

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW LOTNICTWA LWP W LATACH Zarys organizacyjny

MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW LOTNICTWA LWP W LATACH Zarys organizacyjny Michał Klimecki MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW LOTNICTWA LWP W LATACH 1943 1945 1. Zarys organizacyjny W Centralnym Archiwum Wojskowym przechowywany jest materiał źródłowy do dziejów lotnictwa LWP w okresie

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Inwentar z skar bowy zespołu nr : 292

Inwentar z skar bowy zespołu nr : 292 Inwentar z skar bowy zespołu nr : 292 Sygn. Tytuł Daty Rodzaj dok. Liczba s/k 1 Rozkazy, zarządzenia wyższych przełożonych stanowiące podstawę organizacji i zakresu działania; etat nr 58/046; wytyczne

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja

Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Nowe kierownictwo wojska podjęło działania zmierzające do unowocześnienia organizacji i wyposażenia armii. Znaczną inicjatywę w tym zakresie przejawił

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT DEPARTAMENTU ARTYLERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT Zarys organizacji

ZESPÓŁ AKT DEPARTAMENTU ARTYLERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT Zarys organizacji Kazimierz Bar ZESPÓŁ AKT DEPARTAMENTU ARTYLERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1926 1939 1. Zarys organizacji W dniu 20 lipca 1926 roku wraz z likwidacją w Ministerstwie Spraw Wojskowych Departamentu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO UWAGI WSTĘPNE

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO UWAGI WSTĘPNE Czesław Tokarz ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945 1. UWAGI WSTĘPNE Ludowe Wojsko Polskie, którego zalążkiem, były regularne jednostki utworzone na terenie Związku

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Bogusław Stachula WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Art. 21 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z 22 stycznia 1999 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Źródło: http://ipn.jskinternet.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc/kategorie/18,akta-wojskowych-organow-bezpieczenstwa-panstwa-u zyczone-przez-centralne-archiwum.html

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM Kazimierz Bar CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM Do organizacji szkół wojskowych i szkolenia wojska oraz kadr wojskowych przystąpiono

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE/FORMULARZ OFERTOWY WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH www.wsosp.pl PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. 261 518 298; fax 261 517 452 ZAPYTANIE OFERTOWE/FORMULARZ OFERTOWY

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH Regina Czarnecka ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939 Reorganizację najwyższych władz wojskowych i ich przejście na stopę pokojową zapoczątkowało wydanie 7

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT SZPITALI WOJSKOWYCH Z LAT

CHARAKTERYSTYKA AKT SZPITALI WOJSKOWYCH Z LAT Czesław Tokarz CHARAKTERYSTYKA AKT SZPITALI WOJSKOWYCH Z LAT 1943 1945 Jednym z istotnych działów pracy kwatermistrzostwa ludowego Wojska Polskiego, w okresie wojny, była działalność wojskowej służby zdrowia.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU AKT DEPARTAMENTU KAWALERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU AKT DEPARTAMENTU KAWALERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Andrzej Wrona ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU AKT DEPARTAMENTU KAWALERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Początek rozwoju organizacyjnego Departamentu Kawalerii MSWojsk. datuje się od 22 sierpnia 1921 roku. Wówczas

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r. Warszawa, dnia 7 listopada 05 r. Poz. 6 Departament Kadr DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 120 000 75412 - Ochotnicze straże pożarne Wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości

Bardziej szczegółowo

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Oddział Personalny Sztabu NW Sprawy ewidencyjne, listy weryfikacyjne, spisy oficerskie, wykaz obsady władz centralnych, sprawa gen. Kalkusa Sprawy ewidencyjne,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE DOWÓDZTWA WOJSK PANCERNYCH I ZMOTORYZOWANYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Zarys organizacyjny

MATERIAŁY ARCHIWALNE DOWÓDZTWA WOJSK PANCERNYCH I ZMOTORYZOWANYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Zarys organizacyjny Henryk Fabijański MATERIAŁY ARCHIWALNE DOWÓDZTWA WOJSK PANCERNYCH I ZMOTORYZOWANYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 1. Zarys organizacyjny Powstanie Dowództwa Wojsk Pancernych i Zmotoryzowanych WP

Bardziej szczegółowo

Logistyka policji. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ Łódź 2016/2017

Logistyka policji. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ  Łódź 2016/2017 Logistyka policji dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 System logistyczny policji Def. Systemu logistycznego policji: Uporządkowany zbiór, złożony z organów kierowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 212 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad budowy struktur dowództw i innych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA. 1. Uwagi wstępne

JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA. 1. Uwagi wstępne Anna Gąsiorowska JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA 1. Uwagi wstępne Problematyka działalności i wytworu kancelaryjnego jednostek zapasowych występowała już na łamach Biuletynu.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 251 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Zespół akt Oddziału Personalnego WP, obok materiałów własnych zawiera odziedziczone po wojnie akta oddziałów i komórek personalnych instytucji i do-

Zespół akt Oddziału Personalnego WP, obok materiałów własnych zawiera odziedziczone po wojnie akta oddziałów i komórek personalnych instytucji i do- Roman Leszek Polkowski ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU ODDZIAŁU PERSONALNEGO WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 Jeden z najbogatszych w materiały zespołów spośród tych, których inwentarze ukazały się ostatnio drukiem

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r.

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r. Warszawa, dnia 20 września 2013 r. Poz. 229 Departament Kadr DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 415/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010

DECYZJA Nr 415/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010 Departament Budżetowy 287 DECYZJA Nr 415/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009 Departament Budżetowy 1031 227 DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 176/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004

DECYZJA Nr 176/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004 Departament Budżetowy 14 86 DECYZJA Nr 176/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004 Na podstawie 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJA REGULAMINÓW, INSTRUKCJI I PRZEPISÓW SŁUŻBOWYCH Z LAT W ZASOBIE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO. 1. Uwagi ogólne

KOLEKCJA REGULAMINÓW, INSTRUKCJI I PRZEPISÓW SŁUŻBOWYCH Z LAT W ZASOBIE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO. 1. Uwagi ogólne Kazimierz Bar KOLEKCJA REGULAMINÓW, INSTRUKCJI I PRZEPISÓW SŁUŻBOWYCH Z LAT 1912 1939 W ZASOBIE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO 1. Uwagi ogólne Wśród materiałów okresu międzywojennego w Centralnym Archiwum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

PUŁKI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO ( )

PUŁKI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO ( ) Anna Gąsiorowska PUŁKI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO (1943 1945) W niniejszym omówieniu uwzględniono zawartość aktową wytworzoną przez kancelarie pułków piechoty wchodzących w skład 1 pierwszych dziesięciu

Bardziej szczegółowo

SZTAB GENERALNY WP Zarys organizacyjny

SZTAB GENERALNY WP Zarys organizacyjny Wiesława Hiller SZTAB GENERALNY WP 1951 1956 1. Zarys organizacyjny Opracowany w 1948 roku przez Sztab Generalny WP siedmioletni plan rozwoju wojska na lata 1949 1955, rozpoczął nowy etap w organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW DOWÓDZTW DYWIZJI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Z LAT WOJNY

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW DOWÓDZTW DYWIZJI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Z LAT WOJNY Alina Miętek ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW DOWÓDZTW DYWIZJI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Z LAT WOJNY 1943 1945 Spośród wszystkich rodzajów wojsk najpoważniejszą siłę bojową w ostatniej wojnie światowej

Bardziej szczegółowo

r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi

r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi 6.05.2013 r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi Wzrost wielkości planu na wynagrodzenia w MON w latach 2011, 2012 i 2013 wynika tylko z obligatoryjnego zwiększenia

Bardziej szczegółowo

UWAGI O STRUKTURALNO-RZECZOWO-CHRONOLOGICZNYM UKŁADZIE AKT

UWAGI O STRUKTURALNO-RZECZOWO-CHRONOLOGICZNYM UKŁADZIE AKT Wiesław Bernaś, Zdzisław Lisek UWAGI O STRUKTURALNO-RZECZOWO-CHRONOLOGICZNYM UKŁADZIE AKT Układ strukturalno-chronologiczno-rzeczowy akt przyjęty został w Centralnym Archiwum Wojskowym podczas opracowywania

Bardziej szczegółowo

Lotnictwo. Zmiana Program warty rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja

Lotnictwo. Zmiana Program warty rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Lotnictwo W 1936 r. kończono realizację dotychczasowego 3-letniego programu rozbudowy lotnictwa. Złożony przez szefa Departamentu Aeronautyki MSWojsk. gen. bryg. Ludomiła Rayskiego latem 1936 r. nowy program

Bardziej szczegółowo

- odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych, środki czystości, części zamienne i mat

- odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych, środki czystości, części zamienne i mat 3.3.1.7. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi 1 000 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Koszty likwidacji nielegalnych upraw maku i konopi. Środki

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych Departament Administracyjny 216 DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939

ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939 Regina Czarnecka ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939 Ukazanie się dekretu Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011

DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Departament Budżetowy 139 DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE JEDNOSTEK ZAPASOWYCH PIECHOTY Z OKRESU Zagadnienia organizacyjne

MATERIAŁY ARCHIWALNE JEDNOSTEK ZAPASOWYCH PIECHOTY Z OKRESU Zagadnienia organizacyjne Anna Gąsiorowska MATERIAŁY ARCHIWALNE JEDNOSTEK ZAPASOWYCH PIECHOTY Z OKRESU 1943 1945 1. Zagadnienia organizacyjne Sformowanie Armii Polskiej w ZSRR 1 wymagało stałego dopływu przeszkolonych, w możliwie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 143/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 maja 2003 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r.

DECYZJA Nr 143/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 maja 2003 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r. Departament Budżetowy 24 103 DECYZJA Nr 143/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 maja 2003 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r. Na podstawie 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

11.VII Strona 1

11.VII Strona 1 11.VII.2016 Szczyt NATO - wspólny sukces Żołnierze i pracownicy wojska DG RSZ oraz jednostek bezpośrednio podległych doskonale wywiązali się z zadań związanych z organizacyjnym zabezpieczeniem szczytu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. Warszawa, dnia 5 września 2017 r. Poz. 173 Departament Kadr DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

Bardziej szczegółowo

Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942

Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942 1 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942 Opis dokumentów: 1. Materiały

Bardziej szczegółowo

AKTA BRYGAD I GRUP ARTYLERII

AKTA BRYGAD I GRUP ARTYLERII Tadeusz Wawrzyński AKTA BRYGAD I GRUP ARTYLERII 1919 1939 W pierwszym okresie po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 jednostki artylerii, podobnie jak oddziały innych rodzajów broni, tworzone były doraźnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE/FORMULARZ OFERTOWY WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH www.wsosp.pl PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. 261 518 298; fax 261 517 452 ZAPYTANIE OFERTOWE/FORMULARZ OFERTOWY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 348 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie metodyki szkolenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych ZARZĄDZENIE Nr 1/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie Resortowego Zespołu do spraw Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

sygnatura archiwalna:

sygnatura archiwalna: 1 Kancelaria Przyboczna Naczelnego Wodza (do 1 I 44 Gabinet NW i MON) VII 40 - XI 1941 2 II 40 XII 1942 3 XII 41 VI 1943 4 5 V 40 V 1941 6 I 41 VIII 1942 7 X 41 III 1943 8 VII 42 XI 1943 9 VIII 41 XI 10

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY AKT JEDNOSTEK KAWALERII Problemy organizacyjne

ZESPOŁY AKT JEDNOSTEK KAWALERII Problemy organizacyjne Tadeusz Kowalczyk ZESPOŁY AKT JEDNOSTEK KAWALERII 1944 1947 1. Problemy organizacyjne Druga wojna światowa była ostatnią, w której kawalerii używano na większą skalę, jako rodzaju broni. Niemal we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 36/MON. z dnia 18 czerwca 2002 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/MON. z dnia 18 czerwca 2002 r. Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego 109 ZARZĄDZENIE Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie podoficerskich szkół zawodowych oraz organizacji i podstawowych założeń

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r.

DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r. DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r. Na podstawie 1 pkt 5 lit. d i 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Zygmunt Baranowski CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Już po raz czterdziesty drugi ludowe Wojsko Polskie obchodzi swoje święto. 12 października 1943 roku żołnierze 1 Dywizji Piechoty im.

Bardziej szczegółowo

Ulica majora pilota Jana Michałowskiego

Ulica majora pilota Jana Michałowskiego Ulica majora pilota Jana Michałowskiego Uchwałą Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 26 listopada 2001 r. nadano imieniem majora pilota Jana Michałowskiego nazwę ulicy w Białymstoku. Jest to odcinek drogi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R.

SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R. SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R. Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia akademii

Bardziej szczegółowo

AKTA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA WP W LATACH 1918 1939. 1. Uwagi wstępne

AKTA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA WP W LATACH 1918 1939. 1. Uwagi wstępne Tadeusz Wawrzyński AKTA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA WP W LATACH 1918 1939 1. Uwagi wstępne Materiały źródłowe dotyczące organizacji i działalności służby zdrowia w Wojsku Polskim

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ARCHIWALIA DOTYCZĄCE PIERWSZEGO ETAPU REORGANIZACJI POKOJOWEJ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W 1945 R.

WYBRANE ARCHIWALIA DOTYCZĄCE PIERWSZEGO ETAPU REORGANIZACJI POKOJOWEJ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W 1945 R. Czesław Tokarz WYBRANE ARCHIWALIA DOTYCZĄCE PIERWSZEGO ETAPU REORGANIZACJI POKOJOWEJ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W 1945 R. Zgromadzone w Centralnym Archiwum Wojskowym akta stanowią poważną bazę źródłową

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Jerzy Ciesielski OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ 1919 1920 W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Centralne Archiwum Wojskowe gromadzi i przechowuje w zasadzie tylko akta wytworzone przez

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Dz.Urz.MON.08.14.174 z późn.zm. DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 24 lipca 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTEK I STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W ŚWIDNICY

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTEK I STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W ŚWIDNICY PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTEK I STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W ŚWIDNICY NIEOBOWIĄZKOWY PRZEDMIOT NAUKI, PROWADZONY W SYSTEMIE SAMOKSZTAŁCENIA I KONSULTACJI Znowelizowana

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO HISTORII WOJSKOWYCH STOSUNKÓW POLSKO-FRANCUSKICH 1917 1939 W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM

MATERIAŁY DO HISTORII WOJSKOWYCH STOSUNKÓW POLSKO-FRANCUSKICH 1917 1939 W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM Jacek Woyno MATERIAŁY DO HISTORII WOJSKOWYCH STOSUNKÓW POLSKO-FRANCUSKICH 1917 1939 W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM Lata 1918 1939 to okres, w którym nastąpiło szczególne uaktywnienie kontaktów politycznych,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 50 4339 Poz. 302 302 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ I SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) W LATACH DZIEJE TWÓRCY ZESPOŁU AKT I PRZEGLĄD ZAWARTOŚCI INWENTARZA

ODDZIAŁ I SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) W LATACH DZIEJE TWÓRCY ZESPOŁU AKT I PRZEGLĄD ZAWARTOŚCI INWENTARZA Regina Czarnecka ODDZIAŁ I SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) W LATACH 1921 1939 DZIEJE TWÓRCY ZESPOŁU AKT I PRZEGLĄD ZAWARTOŚCI INWENTARZA 7 stycznia 1921 roku ukazał się dekret 1 Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE /FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE /FORMULARZ OFERTOWY WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH www.wsosp.pl PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. (81) 551 74 55; fax (81) 551 74 52 Dęblin, 15 września 2014 r. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ARCHIWA WOJSKOWE WE FRANCJI

ARCHIWA WOJSKOWE WE FRANCJI Tadeusz Wojciechowski ARCHIWA WOJSKOWE WE FRANCJI Archiwa wojskowe we Francji są wydzielone z ogólnej sieci podległej Dyrekcji Archiwów Francji (obok archiwów dyplomatycznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2557 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr 2557 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r. UCHWAŁA Nr 2557 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r. w sprawie: dokonania zmiany w planie wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

AKTA SZKÓŁ WOJSKOWYCH PIECHOTY, KAWALERII I ARTYLERII Z LAT 1918 1939

AKTA SZKÓŁ WOJSKOWYCH PIECHOTY, KAWALERII I ARTYLERII Z LAT 1918 1939 Kazimierz Bar AKTA SZKÓŁ WOJSKOWYCH PIECHOTY, KAWALERII I ARTYLERII Z LAT 1918 1939 W okresie międzywojennym władze wojskowe niejednokrotnie zajmowały się problemem szkolnictwa. Poszczególne rodzaje broni

Bardziej szczegółowo

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ POLSKA AKADEMIA FILATELISTYKI CIECHOCINEK 28 MAJ 2011 JACEK KOSMALA 1 TŁO HISTORYCZNE 22.01.1917 - Orędzie Prezydenta USA W. Wilsona

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 30 września 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 30 września 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 30 września 2011 r. Nr 18 Z A R Z Ą D Z E N I A : 258 Nr 44/MON z dnia 2 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

INWENTARZ AKT STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SYGNATURA: SWF opracowała: Halina Zwolska

INWENTARZ AKT STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SYGNATURA: SWF opracowała: Halina Zwolska INWENTARZ AKT STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1927-1949 SYGNATURA: SWF 1-83 opracowała: Halina Zwolska I. DZIENNIKI PODAWCZE I PROTOKOŁY POSIEDZEŃ KOMISJI STUDIUM WF UJ SWF 1

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 17 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE: DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 17 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE: DECYZJE: $Ã: Dziennik Urzędowy DZIENNIK URZĘDOWY :' MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 7 grudnia 2003 r. Nr 8 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE: 94 Nr 58/MON z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie prowadzenia rejestru

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. DECYZJE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. Nr 21 DECYZJE: 226 Nr 378/MON z dnia 12 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia zakładu budżetowego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE WYTWÓRNIE UZBROJENIA. 1. Zarys organizacji przedsiębiorstwa

ZESPÓŁ AKT PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE WYTWÓRNIE UZBROJENIA. 1. Zarys organizacji przedsiębiorstwa Tadeusz Wojciechowski ZESPÓŁ AKT PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE WYTWÓRNIE UZBROJENIA 1. Zarys organizacji przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia (PWU) z siedzibą w Warszawie zostało

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r. Warszawa, dnia 9 września 2016 r. Poz. 151 Departament Kadr DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz. 280 ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

126 Recenzje i artykuły recenzyjne

126 Recenzje i artykuły recenzyjne 126 Recenzje i artykuły recenzyjne Tadeusz Kmiecik, Polskie lotnictwo wojskowe w latach 1945-1962. Organizacja, szkolenie, problemy kadrowe, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 1999, str. 496.

Bardziej szczegółowo