Bielsko-Biała, dnia 14 czerwca 2012r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII RZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bielsko-Biała, dnia 14 czerwca 2012r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII RZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 Bielsko-Biała, dnia 14 czerwca 2012r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII RZ Dominika Flasza Wiceprezes Zarządu Dom Wczasowy Mazowsze ul. Stroma Ustroń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w kierowanym przez podmiot leczniczy działający pod firmą Dom Wczasowy Mazowsze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Ustroniu (43-450) przy ul. Stromej 6, o numerze rejestrowym , przedsiębiorstwie o nazwie Mazowsze Medi-Spa NZOZ z siedzibą w Ustroniu (43-450) przy ul. Stromej 6, kontrolę planową problemową w zakresie zgodności funkcjonowania podmiotu z obowiązującymi przepisami prawa w okresie od dnia 20 września 2011r. do dnia 21 maja 2012r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII podpisanym przez Panią Danutę Kocyan - Dyrektora Domu Wczasowego Mazowsze Sp. z o.o. w dniu 29 maja 2012r. W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.) przekazuje Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne. Funkcjonowanie podmiotu leczniczego w zakresie prowadzenia działalności leczniczej należy ocenić pozytywnie Dokonując ocen cząstkowych miały zastosowanie kryteria legalności i rzetelności. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej uwagi i oceny szczegółowe. 1. Zgodność zapisów w statucie lub regulaminie organizacyjnym i rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą z prowadzoną działalnością należy ocenić pozytywnie W toku kontroli ustalono, iż do dnia 19 maja 2012r. dokumentem określającym sposób oraz warunki udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym był statut, w którym została wskazana nazwa oraz struktura organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu niezgodna z zapisami rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 1

2 Podmiot leczniczy nie posiadał opracowanego regulaminu organizacyjnego. Powyższe nieprawidłowości stanowiły naruszenie art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. Odpowiedzialność za wykazane nieprawidłowości ponosi Zarząd spółki działającej pod firmą Dom Wczasowy Mazowsze reprezentowany przez Annę Flasza prezesa zarządu oraz Dominikę Flasza wiceprezesa zarządu. Usunięcie powyższych nieprawidłowości nastąpiło poprzez opracowanie z dniem 19 maja 2012r. przez podmiot leczniczy regulaminu organizacyjnego, którego zapisy są zgodne z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.) oraz wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 2. Spełnianie przez podmiot leczniczy warunków dotyczących zabezpieczenia kadrowego zgodnie z profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych, należy ocenić pozytywnie. 3. Spełnianie wymogów odnośnie wyrobów medycznych wykorzystywanych przez podmiot leczniczy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych, należy ocenić pozytywnie Nie przedstawiono dokumentacji potwierdzającej systematyczne wykonywanie przeglądów technicznych oraz instrukcji użytkowania dla części aparatury i sprzętu medycznego stosowanego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. Powyższa nieprawidłowość stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.) w powiązaniu z art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). Odpowiedzialność za wykazaną nieprawidłowość ponosi Zarząd spółki działającej pod firmą Dom Wczasowy Mazowsze reprezentowany przez Annę Flasza prezesa zarządu oraz Dominikę Flasza wiceprezesa zarządu. 4. Spełnienie przez podmiot warunków w zakresie zawarcia wymaganej ustawą umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz przekazania organowi prowadzącemu rejestr dokumentów ubezpieczenia wystawionych przez ubezpieczyciela należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowością. Podmiot leczniczy nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej oraz przekazania dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia organowi prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą w ustawowo określonych terminach. Wykazane nieprawidłowości stanowiły naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 4) lit. a) w związku z art. 25 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.). Odpowiedzialność za stwierdzone nieprawidłowości ponosi Zarząd spółki działającej pod firmą Dom Wczasowy Mazowsze reprezentowany przez Annę Flasza prezesa zarządu oraz Dominikę Flasza wiceprezesa zarządu. Dnia 12 maja 2012r. podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej. Dokument ubezpieczenia został przekazany w dniu 17 maja 2012r. organowi prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a dane dotyczące umowy wpisane w księdze rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego. 5. Spełnianie wymogu posiadania przez podmiot leczniczy pomieszczeń do udzielania świadczeń zdrowotnych, sprawdzone poprzez wizytację pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu, należy 2

3 ocenić pozytywnie. 6. Prowadzenie dokumentacji organizacyjnej podmiotu leczniczego należy ocenić pozytywnie Statut NZOZ Mazowsze Medi-Spa sporządzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), od dnia 1 lipca 2011r. będącej aktem archiwalnym, obowiązywał do dnia 19 maja 2012r. Zapisy statutowe obejmowały nazwę oraz strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu niezgodną z wpisem podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Powyższa nieprawidłowość powodowała naruszenie art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. Podmiot leczniczy nie posiadał opracowanego regulaminu organizacyjnego, wymaganego przepisem art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.). Prezes zarządu ustalił z dniem 19 maja 2012r. regulamin organizacyjny, który określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot. Zapisy regulaminu organizacyjnego odpowiadają wymogom określonym w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. Opinia organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotycząca spełniania wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, zawiera niezgodną z wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą nazwę przedsiębiorstwa podmiotu, co stanowi naruszenie art. 100 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. Odpowiedzialność za wykazane wyżej nieprawidłowości i uchybienie ponosi Zarząd spółki działającej pod firmą Dom Wczasowy Mazowsze reprezentowany przez Annę Flasza prezesa zarządu oraz Dominikę Flasza wiceprezesa zarządu. Nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz informacje o rodzaju i zakresie świadczonych usług, zamieszczone w witrynie internetowej podmiotu leczniczego nie w pełni odpowiadają danym zawartym we wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, powodując naruszenie art. 12 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz. U. 2012r. poz.159). Odpowiedzialność za wykazaną wyżej nieprawidłowość ponosi Zarząd spółki działającej pod firmą Dom Wczasowy Mazowsze reprezentowany przez Annę Flasza prezesa zarządu oraz Dominikę Flasza wiceprezesa zarządu. Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi zalecam: uzyskanie w drodze decyzji administracyjnej opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającej spełnianie warunków przez pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz złożenie powyższego dokumentu organowi prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Podstawę stanowi art. 100 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.), zaktualizowanie danych zamieszczonych w witrynie internetowej podmiotu leczniczego, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w oparciu 3

4 o przepis art. 12 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz. U. 2012r. poz.159), uzupełnienie dokumentacji dotyczącej sprzętu i aparatury medycznej o brakujące instrukcje użytkowania oraz przedstawienie organowi kontrolnemu dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie przeglądu technicznego aparatu do sekwencyjnego masażu uciskowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.) w powiązaniu z art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), przestrzeganie przez podmiot wykonujący działalność leczniczą wymogów dotyczących umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określonych w art. 17 ust.1 pkt 4) lit. a) oraz 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.). Oczekuję przedstawienia przez Zarząd spółki działającej pod firmą Dom Wczasowy Mazowsze w Ustroniu przy ul. Stromej 6, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Annę Flasza oraz Wiceprezesa Zarządu Dominikę Flasza w terminie 30 dni informacji o sposobie wykonania zaleceń bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Otrzymują: 1. Anna Flasza - Prezes Zarządu spółki Dom Wczasowy Mazowsze Ustroń, ul. Stroma 6 2. Dominika Flasza - Wiceprezes Zarządu spółki Dom Wczasowy Mazowsze Ustroń, ul. Stroma 6 Do wiadomości: 1. Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 2. a/a. z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO (-) Ireneusz Ryszkiel Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej... (Podpis zarządzającego kontrolą) 4

5 Bielsko-Biała, dnia 14 czerwca 2012r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII RZ Anna Flasza Prezes Zarządu Dom Wczasowy Mazowsze ul. Stroma Ustroń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w kierowanym przez podmiot leczniczy działający pod firmą Dom Wczasowy Mazowsze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Ustroniu (43-450) przy ul. Stromej 6, o numerze rejestrowym , przedsiębiorstwie o nazwie Mazowsze Medi-Spa NZOZ z siedzibą w Ustroniu (43-450) przy ul. Stromej 6, kontrolę planową problemową w zakresie zgodności funkcjonowania podmiotu z obowiązującymi przepisami prawa w okresie od dnia 20 września 2011r. do dnia 21 maja 2012r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII podpisanym przez Panią Danutę Kocyan - Dyrektora Domu Wczasowego Mazowsze Sp. z o.o. w dniu 29 maja 2012r. W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.) przekazuje Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne. Funkcjonowanie podmiotu leczniczego w zakresie prowadzenia działalności leczniczej należy ocenić pozytywnie Dokonując ocen cząstkowych miały zastosowanie kryteria legalności i rzetelności. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej uwagi i oceny szczegółowe. 1. Zgodność zapisów w statucie lub regulaminie organizacyjnym i rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą z prowadzoną działalnością należy ocenić pozytywnie W toku kontroli ustalono, iż do dnia 19 maja 2012r. dokumentem określającym sposób oraz warunki udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym był statut, w którym została wskazana nazwa oraz struktura organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu niezgodna z zapisami rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 1

6 Podmiot leczniczy nie posiadał opracowanego regulaminu organizacyjnego. Powyższe nieprawidłowości stanowiły naruszenie art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. Odpowiedzialność za wykazane nieprawidłowości ponosi Zarząd spółki działającej pod firmą Dom Wczasowy Mazowsze reprezentowany przez Annę Flasza prezesa zarządu oraz Dominikę Flasza wiceprezesa zarządu. Usunięcie powyższych nieprawidłowości nastąpiło poprzez opracowanie z dniem 19 maja 2012r. przez podmiot leczniczy regulaminu organizacyjnego, którego zapisy są zgodne z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.) oraz wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 2. Spełnianie przez podmiot leczniczy warunków dotyczących zabezpieczenia kadrowego zgodnie z profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych, należy ocenić pozytywnie. 3. Spełnianie wymogów odnośnie wyrobów medycznych wykorzystywanych przez podmiot leczniczy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych, należy ocenić pozytywnie Nie przedstawiono dokumentacji potwierdzającej systematyczne wykonywanie przeglądów technicznych oraz instrukcji użytkowania dla części aparatury i sprzętu medycznego stosowanego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. Powyższa nieprawidłowość stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.) w powiązaniu z art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). Odpowiedzialność za wykazaną nieprawidłowość ponosi Zarząd spółki działającej pod firmą Dom Wczasowy Mazowsze reprezentowany przez Annę Flasza prezesa zarządu oraz Dominikę Flasza wiceprezesa zarządu. 4. Spełnienie przez podmiot warunków w zakresie zawarcia wymaganej ustawą umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz przekazania organowi prowadzącemu rejestr dokumentów ubezpieczenia wystawionych przez ubezpieczyciela należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowością. Podmiot leczniczy nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej oraz przekazania dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia organowi prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą w ustawowo określonych terminach. Wykazane nieprawidłowości stanowiły naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 4) lit. a) w związku z art. 25 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.). Odpowiedzialność za stwierdzone nieprawidłowości ponosi Zarząd spółki działającej pod firmą Dom Wczasowy Mazowsze reprezentowany przez Annę Flasza prezesa zarządu oraz Dominikę Flasza wiceprezesa zarządu. Dnia 12 maja 2012r. podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej. Dokument ubezpieczenia został przekazany w dniu 17 maja 2012r. organowi prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a dane dotyczące umowy wpisane w księdze rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego. 5. Spełnianie wymogu posiadania przez podmiot leczniczy pomieszczeń do udzielania świadczeń zdrowotnych, sprawdzone poprzez wizytację pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu, należy 2

7 ocenić pozytywnie. 6. Prowadzenie dokumentacji organizacyjnej podmiotu leczniczego należy ocenić pozytywnie Statut NZOZ Mazowsze Medi-Spa sporządzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), od dnia 1 lipca 2011r. będącej aktem archiwalnym, obowiązywał do dnia 19 maja 2012r. Zapisy statutowe obejmowały nazwę oraz strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu niezgodną z wpisem podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Powyższa nieprawidłowość powodowała naruszenie art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. Podmiot leczniczy nie posiadał opracowanego regulaminu organizacyjnego, wymaganego przepisem art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.). Prezes zarządu ustalił z dniem 19 maja 2012r. regulamin organizacyjny, który określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot. Zapisy regulaminu organizacyjnego odpowiadają wymogom określonym w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. Opinia organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotycząca spełniania wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, zawiera niezgodną z wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą nazwę przedsiębiorstwa podmiotu, co stanowi naruszenie art. 100 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. Odpowiedzialność za wykazane wyżej nieprawidłowości i uchybienie ponosi Zarząd spółki działającej pod firmą Dom Wczasowy Mazowsze reprezentowany przez Annę Flasza prezesa zarządu oraz Dominikę Flasza wiceprezesa zarządu. Nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz informacje o rodzaju i zakresie świadczonych usług, zamieszczone w witrynie internetowej podmiotu leczniczego nie w pełni odpowiadają danym zawartym we wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, powodując naruszenie art. 12 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz. U. 2012r. poz.159). Odpowiedzialność za wykazaną wyżej nieprawidłowość ponosi Zarząd spółki działającej pod firmą Dom Wczasowy Mazowsze reprezentowany przez Annę Flasza prezesa zarządu oraz Dominikę Flasza wiceprezesa zarządu. Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi zalecam: uzyskanie w drodze decyzji administracyjnej opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającej spełnianie warunków przez pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz złożenie powyższego dokumentu organowi prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Podstawę stanowi art. 100 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.), zaktualizowanie danych zamieszczonych w witrynie internetowej podmiotu leczniczego, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w oparciu 3

8 o przepis art. 12 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz. U. 2012r. poz.159), uzupełnienie dokumentacji dotyczącej sprzętu i aparatury medycznej o brakujące instrukcje użytkowania oraz przedstawienie organowi kontrolnemu dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie przeglądu technicznego aparatu do sekwencyjnego masażu uciskowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.) w powiązaniu z art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), przestrzeganie przez podmiot wykonujący działalność leczniczą wymogów dotyczących umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określonych w art. 17 ust.1 pkt 4) lit. a) oraz 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.). Oczekuję przedstawienia przez Zarząd spółki działającej pod firmą Dom Wczasowy Mazowsze w Ustroniu przy ul. Stromej 6, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Annę Flasza oraz Wiceprezesa Zarządu Dominikę Flasza w terminie 30 dni informacji o sposobie wykonania zaleceń bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Otrzymują: 1. Anna Flasza - Prezes Zarządu spółki Dom Wczasowy Mazowsze Ustroń, ul. Stroma 6 2. Dominika Flasza - Wiceprezes Zarządu spółki Dom Wczasowy Mazowsze Ustroń, ul. Stroma 6 Do wiadomości: 1. Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 2. a/a. z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO (-) Ireneusz Ryszkiel Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej... (Podpis zarządzającego kontrolą) 4

Bielsko-Biała, dnia 20 czerwca 2012r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII.9612.59.2012 RZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bielsko-Biała, dnia 20 czerwca 2012r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII.9612.59.2012 RZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bielsko-Biała, dnia 20 czerwca 2012r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII.9612.59.2012 RZ Agnieszka Nieścieronek wspólnik spółki Dental Care Agnieszka Nieścieronek spółka jawna ul. PCK 4 34-300 Żywiec WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 14 października 2013 r. NZIII.9612.100.2013 RZ Pani Iwona Sobera podmiot leczniczy ul. Opolska 1 42-700 Lubliniec

Katowice, dnia 14 października 2013 r. NZIII.9612.100.2013 RZ Pani Iwona Sobera podmiot leczniczy ul. Opolska 1 42-700 Lubliniec WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 14 października 2013 r. NZIII.9612.100.2013 RZ Pani Iwona Sobera podmiot leczniczy ul. Opolska 1 42-700 Lubliniec WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 21 marca 2013r. NZIII.9612.5.2013 RZ Pan Michał Graniczka wspólnik spółki jawnej 4 DENT Dorota Stania i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Hierowskiego 66/1 40-750 Katowice WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Przedstawiony w trakcie kontroli Regulamin organizacyjny NZOZ Telemedycyna Polska z dnia 16 marca 2012r. w części nie spełnia wymogów art.

Przedstawiony w trakcie kontroli Regulamin organizacyjny NZOZ Telemedycyna Polska z dnia 16 marca 2012r. w części nie spełnia wymogów art. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 31 października 2013r. NZIII.9612.116.2013 RZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pan Ireneusz Plaza Prezes Zarządu Telemedycyna Polska Spółka akcyjna ul. Modelarska 12 40-142 Katowice

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 19 grudnia 2013r.

Katowice, dnia 19 grudnia 2013r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 19 grudnia 2013r. NZIII.9612.128.2013 RZ Pan Mikołaj Fajks Prezes Zarządu MMP Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Barlickiego 1 43-170 Łaziska Górne WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 18 grudnia 2013 roku

Częstochowa, 18 grudnia 2013 roku W OJ EWODA Ś LĄ S K I Częstochowa, 18 grudnia 2013 roku NZIII.9612.132.2013 RZ Pani Jolanta Garus Kmieć wspólnik spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOVO-MED Centrum Profilaktyki i Lecznictwa

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 15 listopada 2010 roku

Częstochowa, 15 listopada 2010 roku WOJEWODA ŚLĄSKI Częstochowa, 15 listopada 2010 roku NZ/III/8012/147/10 RZ Pan Tomasz Makieła Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna STOMED ul. Okrzei 4 42-300 Myszków

Bardziej szczegółowo

Katowice, 28 grudnia 2010r.

Katowice, 28 grudnia 2010r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, 28 grudnia 2010r. NZ/III/8012/178/10 RZ Pani Renata Kandziora Kierownik Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Familia ul. Łagiewnicka 34 41 608 Świętochłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚLĄSKI Bielsko-Biała, dnia 28 stycznia 2011 roku

WOJEWODA ŚLĄSKI Bielsko-Biała, dnia 28 stycznia 2011 roku WOJEWODA ŚLĄSKI Bielsko-Biała, dnia 28 stycznia 2011 roku NZ/III/8012/173/10/ RZ Pan dr n.med. Hubert Kubica Kierownik Prywatnej Kliniki Stomatologii Kosmetycznej, Implantologii i Periodontologii ul.wyzwolenia

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 3 grudnia 2013r.

Katowice, dnia 3 grudnia 2013r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 3 grudnia 2013r. NZIII.9612.115.2013 RZ Pan Krzysztof Gołba podmiot leczniczy wspólnik spółki cywilnej Revital Gabinet Kardiologiczny s.c. Krzysztof Gołba, Jolanta Biernat

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 12 września 2013r.

Katowice, dnia 12 września 2013r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 12 września 2013r. NZIII.9612.83.2013 RZ Pani Monika Wójcik-Biegańska Prezes Zarządu HPS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mysłowicka 13 41-902 Katowice WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 25 kwietnia 2013 r.

Katowice, dnia 25 kwietnia 2013 r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 25 kwietnia 2013 r. NZIII.9612.17.2013 RZ Pan Damian Zadeberny Prezes Zarządu Fundacja Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Maltańska SłuŜba Medyczna Pomoc Maltańska ul.

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 20 lipca 2012r. NZIII a

Katowice, dnia 20 lipca 2012r. NZIII a WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 20 lipca 2012r. K NZIII.9612.69.2012 a RZ Pani t Katarzyna Cybulska Wspólnik o NZOZ w GMINMED S.C. KESLER- CYBULSKA i z siedzibą c w Gierałtowicach (44-186) ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 19/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 19/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Hotel Lidia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Darłowie przy ul. Dorszowej 3. Kontrolę przeprowadziły

Bardziej szczegółowo

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZ/III/8012/72/11 podpisanym w dniu 29 czerwca 2011r.

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZ/III/8012/72/11 podpisanym w dniu 29 czerwca 2011r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 22 sierpnia 2011r. K NZ/III/8012/72/11 a RZ Pani t Maria Lubina Kierownik o Niepubliczny w Zakład Opieki Zdrowotnej POZ ioraz Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska c

Bardziej szczegółowo

CZP.I.9612.22.2013 Kielce, dnia 28 sierpnia 2013r.

CZP.I.9612.22.2013 Kielce, dnia 28 sierpnia 2013r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI CZP.I.9612.22.2013 Kielce, dnia 28 sierpnia 2013r. Pani Ewa Wróbel Prezes Zarządu Spółki z o.o. DALMED w Kielcach Wystąpienie pokontrolne Kontrolę w podmiocie leczniczym NZOZ DALMED

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Wyjaśnień udzielała: Aleksandra Hawryluk kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach.

PROTOKÓŁ. Wyjaśnień udzielała: Aleksandra Hawryluk kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach z siedzibą w Lipianach przy ul. Myśliborskiej 3. Kontrolę przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4. Kontrolę przeprowadziły w dniu 20 lutego 2014 r. 1) Pani

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 23/2014 z dnia 7 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 23/2014 z dnia 7 maja 2014 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Medical Spa Sanatorium "UNITRAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielnie przy ul. Piastów 6. Kontrolę przeprowadziły

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.39.2014.JZ

ZP-2.9612.39.2014.JZ PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Stowarzyszenie Pomocy Przytulisko z siedzibą przy ul. 1 Maja 6 w Białogardzie 1 października 2014 r. Kontrolę przeprowadziły 1 października

Bardziej szczegółowo

CZP.I Kielce, dnia 17 grudnia 2014 r.

CZP.I Kielce, dnia 17 grudnia 2014 r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI CZP.I.9612.34.8.2014 Kielce, dnia 17 grudnia 2014 r. Pan Andrzej Gruszka Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust. 7 pkt. 2 Art. 112

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa oraz adres siedziby podmiotu leczniczego: Higiena szkolna IMPULS s.c. J. Helwich, B. Szymańska, M. Piwońska, E. Pukacka

1. Nazwa oraz adres siedziby podmiotu leczniczego: Higiena szkolna IMPULS s.c. J. Helwich, B. Szymańska, M. Piwońska, E. Pukacka Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. (68) Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniach od 25 września do 04 października

Bardziej szczegółowo

Pani Anna Jasiewicz-Reps PRYWATNA PRZYCHODNIA LEKARSKA ZDROWIE I URODA ul. Jana III Sobieskiego Warszawa

Pani Anna Jasiewicz-Reps PRYWATNA PRZYCHODNIA LEKARSKA ZDROWIE I URODA ul. Jana III Sobieskiego Warszawa Warszawa, 15 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.8.2015 Pani Anna Jasiewicz-Reps PRYWATNA PRZYCHODNIA LEKARSKA ZDROWIE I URODA ul. Jana III Sobieskiego 18 02-957 Warszawa W Y S T Ą P I E

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI CZP.I.9612.10.2016 Kielce, dnia 09 maja 2016 r. \ -yi.). Pani Wiesława Piotrowska Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PROFILAKTYKA" w Kielcacli Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzanej w trybie doraźnym

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzanej w trybie doraźnym WZ-V.9612.4.2016.ACz SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzanej w trybie doraźnym Podmiot leczniczy: Przychodnia Lekarska Witomino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Konwaliowa 2, 81-651 Gdynia

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 21czerwca 2013r. NZIII.9612.32.2013 a

Katowice, dnia 21czerwca 2013r. NZIII.9612.32.2013 a WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 21czerwca 2013r. K NZIII.9612.32.2013 a RZ Pan Piotr t Słota Prezes Zarządu Centrum p Medyczne Eko-Prof-Med Sp. z o.o. r ul. Cynkowa z 6 42-610 e Miasteczko Śląskie WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pan Aleksander Gawlik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach ul. Harcerska Pionki

Pan Aleksander Gawlik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach ul. Harcerska Pionki Warszawa, 5 stycznia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.9612.1.32.2014 Pan Aleksander Gawlik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach ul. Harcerska 1 26-670 Pionki

Bardziej szczegółowo

4. Skład zespołu kontrolnego: a) Emilia Skrzypczak - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu

4. Skład zespołu kontrolnego: a) Emilia Skrzypczak - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 10.12.2015 r. 1. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pani Małgorzata Armańska Kierownik Przychodni Centrum Medyczne ZAGNAŃSKA NZOZ Sp. z o. o. w Kielcach. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pani Małgorzata Armańska Kierownik Przychodni Centrum Medyczne ZAGNAŃSKA NZOZ Sp. z o. o. w Kielcach. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP.I.9612.11.7.2013 Kielce, dnia 12 czerwca 2013 r. Pani Małgorzata Armańska Kierownik Przychodni Centrum Medyczne ZAGNAŃSKA NZOZ Sp. z o. o. w Kielcach Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI PS-ZP.9612.17.2015.IS Wrocław, dnia Z ) czerwca 2015 r. Pan Tadeusz Tofel Dyrektor Oddziału Polskiego Centrum Zdrowia Góra Śląska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, 1 kwietnia 2010r. NZ/III/8012/37/10 RZ Pani Jadwiga Koralewska-Sobczyk Kierownik Zakład Opieki Zdrowotnej - Prywatna Opieka Stomatologiczna Lekarz chirurg stomatolog Jadwiga Koralewska-Sobczyk

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Pokontrolne

Wystąpienie Pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI PS-ZP.9612.93.2014.BP Wrocław, dnia ' marca 2015 r. INTEGRATIVE MEDICAL CENTER Spółka z o.o. ul. Borowska 242 50-558 Wrocław Wystąpienie Pokontrolne Na podstawie art. 112 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 11 czerwca 2014 r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 11 czerwca 2014 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 11 czerwca 2014 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Praktyka Pielęgniarek AGMA-MED Marzena Głuszak, Agnieszka Furga

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.25.2012.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ

ZP-2.9612.25.2012.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Gabinet Usług Medycznych Wiesława i Bronisław Hantke S. C. z siedzibą przy ul. Runowskiej 28 w Węgorzynie Kontrolę przeprowadziła

Bardziej szczegółowo

ZP AL Egz. nr 2

ZP AL Egz. nr 2 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Jarosław Niedzielczyk z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Gdańskiej 21D prowadzącym przedsiębiorstwo pn.: Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ EGZ. Nr 1 PS-III.9612.154.2014.DM PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ I. IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO FIRMĘ ALBO NAZWĘ ORAZ ADRES SIEDZIBY: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 5 stycznia 2011 r. Pani Mariola Madler Litera Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Twój Lekarz sp. z o.o. w Kobierzycach LWR-

Bardziej szczegółowo

Nr księgi w RPWDL 000000158231, oznaczenie organu: W-08.

Nr księgi w RPWDL 000000158231, oznaczenie organu: W-08. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 01 kwietnia 2015 r. 1. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.26. 2011. Łódź, 5 sierpnia 2011 r. Pan Wojciech Rychlik Starosta Powiatu Zduńskowolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.26. 2011. Łódź, 5 sierpnia 2011 r. Pan Wojciech Rychlik Starosta Powiatu Zduńskowolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 5 sierpnia 2011 r. IA.III.431.26. 2011 Pan Wojciech Rychlik Starosta Powiatu Zduńskowolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 09 października 2012 r. IA.III.431.34.2012.I.B. Pan Radosław Bergandy Kierownik Ośrodka Szkolenia Nr 038Ł WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2 pkt. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Syczewska Dyrektor Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie al. Dzieci Polskich 20 04-730 Warszawa

Pani Małgorzata Syczewska Dyrektor Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie al. Dzieci Polskich 20 04-730 Warszawa Warszawa, 10 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.6.2015 Pani Małgorzata Syczewska Dyrektor Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie al. Dzieci Polskich 20 04-730 Warszawa W Y

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w GDAŃSKU ul. Okopowa 21/27 80-810 GDAŃSK WZ-V.9612.23.2011.JE PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ Kontrolowane przedsiębiorstwo: NZOZ Pod Lwem Instytut Specjalistki Stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 20 lutego 2014r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 20 lutego 2014r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 20 lutego 2014r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: HOSPICJUM IM. LADY RYDER OF WARSAW ul. Zyty

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3 w Kielcach. CZP.I.9612.30.2012 Kielce, dnia 6.11.2012 r.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3 w Kielcach. CZP.I.9612.30.2012 Kielce, dnia 6.11.2012 r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI CZP.I.9612.30.2012 Kielce, dnia 6.11.2012 r. Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3 w Kielcach Wystąpienie pokontrolne Kontrolę w Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 października 2015 r. PS-ZPSM.9612.12.2015.IS Pani Alicja Kulawiec Dyrektor Szpitala Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich Wystąpienie pokontrolne W dniach od 30 do 31

Bardziej szczegółowo

Jak oświadczył Pan Rafał Peter wszystkie poradnie przyjmują pacjentów w od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.

Jak oświadczył Pan Rafał Peter wszystkie poradnie przyjmują pacjentów w od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Rafał Peter z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Staromiejskiej 7A w dniu 24 października 2014 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 24 października

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dnia 04 stycznia 2013 r.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dnia 04 stycznia 2013 r. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dnia 04 stycznia 2013 r. PS-II.431.1.7.2012.BDus Pan Wiesław Olszański Prezes Zarządu Szpital Na

Bardziej szczegółowo

PS-2.9612.5.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ

PS-2.9612.5.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ PS-2.9612.5.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym p.n.: Samodzielny Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMAX S.C. Grażyna Grabowska

Bardziej szczegółowo

upoważnienie Wojewody

upoważnienie Wojewody Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 grudnia 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Spółka Jawna: A&A Usługi Pielęgniarskie Spółka

Bardziej szczegółowo

Nr księgi w RPWDL 000000137442, oznaczenie organu: W-08.

Nr księgi w RPWDL 000000137442, oznaczenie organu: W-08. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 17 października 2014 r. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 18 kwietnia 2011 r. IA.III.431.6.2011 Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 15 maja 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 15 maja 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 15 maja 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: spółka cywilna: 1. Jolanta Popławska, 2. Urszula

Bardziej szczegółowo

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą : Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 listopada 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Jacek Bąk, Wyłączenia dokonał zespół kontrolny

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 czerwca 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 czerwca 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 czerwca 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA BEJGA, CZERNICKI,

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poradnia Kardiologiczna

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Halina Malinowska-Rewers * Wyłączenia dokonał

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 listopada 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 listopada 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 listopada 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Jolanta Kośmider-Dec adres do korespondencji,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 33/2014 z dnia 11 lipca 2014 r.

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 33/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sasanka z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 lipca 2011r.,do dnia kontroli. 8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 lipca 2011r.,do dnia kontroli. 8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień: Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 19 kwietnia 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Dorota Elżbieta Kazimierczak adres do korespondencji

Bardziej szczegółowo

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 11 maja 2012r., (data zmiany wpisu do rejestru) do dnia kontroli.

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 11 maja 2012r., (data zmiany wpisu do rejestru) do dnia kontroli. Protokół kontroli sprawdzającej podmiotu leczniczego z dnia 27 września 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Osoba fizyczna: Grażyna Elżbieta Lachowicz-Wołoszyn

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 27 maja 2013r.

Katowice, dnia 27 maja 2013r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 27 maja 2013r. NZIII.9612.50.2013 RZ Pan Adam Kasza Wspólnik Spółki Jawnej Apotheca Pacis Kasza Spółka Jawna ul. Władysława Broniewskiego 23 44-217 Rybnik WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Wystąpienie pokontrolne. CZP.I.9612.36.2012 Kielce, dnia 27.12.2012 r. NZOZ Wamed ul. Jana Pawła II 1 27-200 Starachowice

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Wystąpienie pokontrolne. CZP.I.9612.36.2012 Kielce, dnia 27.12.2012 r. NZOZ Wamed ul. Jana Pawła II 1 27-200 Starachowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI CZP.I.9612.36.2012 Kielce, dnia 27.12.2012 r. NZOZ Wamed ul. Jana Pawła II 1 27-200 Starachowice Wystąpienie pokontrolne Kontrolę w NZOZ Wamed w Starachowicach, w dniu 30 listopada

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932-21/10

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932-21/10 WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932-21/10 Łódź, 21 stycznia 2011 r. Pan Robert Zakrzewski Starosta Powiatu Radomszczańskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe Komunikat w sprawie obowiązków lekarzy prowadzących praktyki indywidualne lub grupowe, a także podmioty lecznicze związanych z dostosowaniem działalności do przepisów ustawy o działalności leczniczej Lekarze

Bardziej szczegółowo

Zasady rejestracji podmiotów leczniczych. Dostosowanie zoz do wymogów ustawy o działalności leczniczej

Zasady rejestracji podmiotów leczniczych. Dostosowanie zoz do wymogów ustawy o działalności leczniczej Zasady rejestracji podmiotów leczniczych. Dostosowanie zoz do wymogów ustawy o działalności leczniczej Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Podstawy prawne - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Łódź, 29 kwietnia 2011 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Łódź, 29 kwietnia 2011 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki Łódź, 29 kwietnia 2011 r. PNK-IV.431.10.2011 Pan Cezary Gabryjączyk Starosta Łaski Pan Andrzej Banaszczyk Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 3 września 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 3 września 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 3 września 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Janusz Stankiewicz adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Pan Jarosław Brózda Starosta Powiatu Bełchatowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Jarosław Brózda Starosta Powiatu Bełchatowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 05 sierpnia 2010 roku PNK IV.0932-2 - 64 /10 Pan Jarosław Brózda Starosta Powiatu Bełchatowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

a) Emilia Skrzypczak - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Lubuskiego nr 182-1/2015 z dnia 19.06.2015 r. przewodnicząca zespołu.

a) Emilia Skrzypczak - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Lubuskiego nr 182-1/2015 z dnia 19.06.2015 r. przewodnicząca zespołu. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 09.07.2015 r. 1. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 11 marca 2011r., (data złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze) do dnia kontroli.

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 11 marca 2011r., (data złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze) do dnia kontroli. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 20 listopada 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Osoba fizyczna: Hanna Trochanowska (...)

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne. Za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli przedstawione zostały trzy księgi

Wystąpienie pokontrolne. Za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli przedstawione zostały trzy księgi WOJEWODA ŁÓDZKI PNK.IV.0932-1-1/11 Łódź, 24 marca 2011 r. Pani Dagmara Bryl Ul. Narutowicza 35 lok. 24 90-125 Łódź Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PS-2.9612.1.2.2012.PW. Egz. nr

PS-2.9612.1.2.2012.PW. Egz. nr PS-2.9612.1.2.2012.PW PROTOKÓŁ w podmiocie leczniczym p.n. Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespole Lekarza Rodzinnego S.C. Przemysław Zieliński i Krystian Zieliński prowadzącym przesiębiorstwo podmiotu lecznizcego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 17/2014 z dnia 28 marca 2014 r.

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 17/2014 z dnia 28 marca 2014 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Przedsiębiorstwo Usług Wczasowo - Leczniczych i Rekreacji "JANTAR" Z. Dziągwa i Joanna Pelczar - Dziągwa Spółka Jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dnia 19 czerwca 2013 r.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dnia 19 czerwca 2013 r. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dnia 19 czerwca 2013 r. PS-II.431.7.2013.BDus Pani Halina Malinowska-Rewers Przychodnia stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 52/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 52/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LANCET S.C. w Kołobrzegu przy ul. Unii Lubelskiej 31A/I, 33A/I Kontrolę przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2014 r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2014 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2014 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Międzyrzeckie Centrum Leczenia Uzależnień Teresa Wagner Rynek

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI. PNK IV.431.5.2011 Łódź, 28 kwietnia 2011 r. Pani Anna Czołnowska ul. Stryjeńskich 19/536 02 791 Warszawa

WOJEWODA ŁÓDZKI. PNK IV.431.5.2011 Łódź, 28 kwietnia 2011 r. Pani Anna Czołnowska ul. Stryjeńskich 19/536 02 791 Warszawa WOJEWODA ŁÓDZKI PNK IV.431.5.2011 Łódź, 28 kwietnia 2011 r. Pani Anna Czołnowska ul. Stryjeńskich 19/536 02 791 Warszawa W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Poznań, 28 sierpnia 2013 r.

Poznań, 28 sierpnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 sierpnia 2013 r. PS-I.431.26.2013.3 Pani Halina Grzymisławska-Słowińska Prezes Zarządu Stowarzyszenia NA TAK WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej. podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 13 sierpnia 2013 r.

Protokół kontroli problemowej. podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 13 sierpnia 2013 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 13 sierpnia 2013 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Ossowski Mikołaj NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego VITAMED

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej. podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 września 2013 r.

Protokół kontroli problemowej. podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 września 2013 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 września 2013 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: SPÓŁKA LEKARSKA SKARBOWA S. KRAWIEC i PARTNERZY ul. Fryderyka

Bardziej szczegółowo

4. Skład zespołu kontrolnego: a) Emilia Skrzypczak - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu

4. Skład zespołu kontrolnego: a) Emilia Skrzypczak - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 03.12.2015 r. 1. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Stwierdzone nieprawidłowości:

Stwierdzone nieprawidłowości: Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 13 marca 2013 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOVOMED Włodzimierz Szmyr,

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz pomieszczeń (nazwa): zgodne z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz pomieszczeń (nazwa): zgodne z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 6 marca 2013r. 1. Firma nazwa albo imię i nazwisko podmiotu: Lubuskie Centrum Laryngologii LCL Ośrodek Diagnozy, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011 WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011 Łódź, 2 listopada 2011 r. Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI PSZ.VIII.9612.12.2016 Kielce dnia 11 sierpnia 2016 r. 6wii';n}Ki.;/,v.sKi wc/ąn WO-IKWÓDZKI L.ciz. Pod JUS (>d;_h:r;i! Ol.);.;}'!^'! KKrnt,.;! 1 1. 08. 2016 Pan Jerzy Stalmasiński

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 13 sierpnia 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 13 sierpnia 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 13 sierpnia 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "OMNIBUS"

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 15 lutego 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 15 lutego 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 15 lutego 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Leszek Leszczyński Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia /

Bardziej szczegółowo

Pani Katarzyna Kowalewska Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie" WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Katarzyna Kowalewska Prezes Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS.IV.EC.09349-4/9/10 Łódź, dnia marca 2011 r. Pani Katarzyna Kowalewska Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie" WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 29 ust. 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. WZ-I.431.9.2013.BDus Gorzów Wlkp., dnia 05 września 2013r. Pan lek. med. Sławomir Gaik Dyrektor 105 Szpitala Wojskowego

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.52.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 26 maja 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy FORMED SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E

W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, 14 kwietnia 2016 r. PSIIIa.862.5.2016 W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w KATOWICACH ul. Jagiellońska 25 40 032 Katowice 2 I Dane organizacyjne

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.10.2014.PW Egz. nr PROTOKÓŁ

ZP-2.9612.10.2014.PW Egz. nr PROTOKÓŁ PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym MEDiSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie przy ul. Słonecznej 15 w dniu 10 marca 2014 r. Kontrolę przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice, dnia 15 czerwca 2010 r. KTR.0914-2/10

Świętochłowice, dnia 15 czerwca 2010 r. KTR.0914-2/10 Świętochłowice, dnia 15 czerwca 2010 r. KTR.0914-2/10 Szanowna Pani mgr Justyna Baic Dyrektor Gimnazjum nr 4 im. Śląskich Twórców ul. Szkolna 17 w Świętochłowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Główny specjalista

Bardziej szczegółowo

Pan Wojciech Szygendowski Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków ul. Piotrkowska 99 90-425 Łódź WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Wojciech Szygendowski Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków ul. Piotrkowska 99 90-425 Łódź WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-I.1611.2.2011.MG Łódź, 12 sierpnia 2011 r. Pan Wojciech Szygendowski Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków ul. Piotrkowska 99 90-425 Łódź WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

Pan Leszek Guździoł Starosta Policki

Pan Leszek Guździoł Starosta Policki Szczecin, dnia lipca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. Jacka OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 P/08/063 LSZ 41051-1-08 Pan Leszek Guździoł Starosta Policki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 28 września 2010 r. LKA-4101-18-03/2010/P/10/124 Pan Szczepan Błachut Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 24 lutego 2014 r. 1. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 kwietnia 2015 r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca

Bardziej szczegółowo