Katowice, dnia 3 grudnia 2013r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katowice, dnia 3 grudnia 2013r."

Transkrypt

1 WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 3 grudnia 2013r. NZIII RZ Pan Krzysztof Gołba podmiot leczniczy wspólnik spółki cywilnej Revital Gabinet Kardiologiczny s.c. Krzysztof Gołba, Jolanta Biernat ul. Ziołowa Katowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w podmiocie leczniczym Krzysztof Gołba działającym w ramach spółki cywilnej Revital Gabinet Kardiologiczny s.c. Krzysztof Gołba, Jolanta Biernat z siedzibą w Katowicach przy ul. Ziołowej 68, o numerze rejestrowym , prowadzącym działalność leczniczą w przedsiębiorstwie o nazwie: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Revital Kardiologia działającym pod tym samym adresem o numerze REGON , kontrolę planową problemową w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217) i przepisami wydanymi na jej podstawie oraz aktami powiązanymi w okresie od dnia 18 stycznia 2013 r. do dnia 16 października 2013 r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII , który do dnia 03 grudnia 2013r. nie został zwrócony do organu kontrolującego. W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217), zwanej niŝej ustawą, przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŝej uwagi i oceny szczegółowe. 1. Zgodność zapisów w regulaminie organizacyjnym i rejestrze z prowadzoną działalnością naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowością. Zakres udzielanych świadczeń jest niezgodny z wpisami rejestrowymi i regulaminem organizacyjnym. Na podstawie analizy dokumentacji podczas czynności kontrolnych stwierdzono, iŝ komórki: Poradnia dermatologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, Poradnia psychologiczna oraz Pracownia krioterapii nie funkcjonują i nie udzielają świadczeń. Nie przedstawiono zabezpieczenia sprzętowego dla komórki o nazwie Pracownia krioterapii wskazanej w wykazie sporządzonym przez podmiot leczniczy, co jest podstawą do stwierdzenia, iŝ wskazana pracownia nie funkcjonuje. Za nieprawidłowość wynikającą z naruszenia zapisów art. 107 ust. 1 ustawy odpowiedzialni są wspólnicy spółki cywilnej Krzysztof Gołba i Jolanta Biernat. 1

2 Prowadzenie działalności leczniczej w komórce organizacyjnej o nazwie Punkt pobrań tkanek i szpiku kostnego zarejestrowanej pod kodem rejestrowym jako charakteryzującym specjalność komórki organizacyjnej, jest prowadzeniem działalności odrębnie regulowanej przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz z późn. zm.). Przedmiotowa komórka znajdująca się w strukturze podmiotu leczniczego nie spełnia warunków formalno prawnych oraz personalnych do prowadzenia działalności w takim zakresie. Nie spełnia równieŝ warunków określonych w przepisach wykonawczych, tj. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 213, poz. 1656). Za nieprawidłowość wynikającą z naruszenia zapisów ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz z późn. zm.) odpowiedzialni są wspólnicy spółki cywilnej Krzysztof Gołba i Jolanta Biernat. 2. Zabezpieczenie kadrowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowością. Nie przedstawiono kwalifikacji zawodowych osoby udzielającej świadczeń w Poradni dietetycznej, Pracowni ergometrii oraz Punkcie szczepień; Wszystkie osoby wskazane przez podmiot leczniczy jako udzielające świadczeń zdrowotnych nie spełniały wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach; Za nieprzestrzeganie art. 17 ust. 1 pkt. 3) ustawy odpowiedzialni są wspólnicy spółki cywilnej Krzysztof Gołba i Jolanta Biernat. Dwie osoby, udzielające świadczeń zdrowotnych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Revital Kardiologia, prowadzące indywidualne praktyki lekarskie nie mają wpisanego adresu i nazwy przedmiotowego przedsiębiorstwa jako miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych w Rejestrze Praktyk Zawodowych Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach. Za nieprzestrzeganie zapisów art. 5 ust. 2 pkt 1 lit a) w związku z art. 106 ust. 4 pkt 3 ustawy odpowiedzialni są wspólnicy spółki cywilnej Krzysztof Gołba i Jolanta Biernat. 3. Umowę odpowiedzialności cywilnej naleŝy ocenić pozytywnie. 4. Dokumentację organizacyjną podmiotu leczniczego naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez przedsiębiorstwo określa regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 31 grudnia 2012 r. Przedstawiony dokument zawierał niezgodności odnośnie : - art. 24 ust. 1 pkt 2) cele i zadania podmiotu oraz art. 24 ust. 1 pkt 6) przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych ( ); w treści regulaminu znajduje się zapis, iŝ przedsiębiorstwo udziela świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, zapis ten jest niezgodny ze stanem faktycznym gdyŝ w toku kontroli ustalono, iŝ przedsiębiorstwo nie posiada kontraktu z NFZ. W pkt 5 regulaminu wskazano równieŝ, iŝ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Revital Kardiologia udziela świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w NFZ, na podstawie i na zasadach określonych kontraktem z NFZ; lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie kierują ubezpieczonych zapisanych na swoje listy na konsultacje specjalistyczne. Odnośnie zadań przedsiębiorstwa wskazano iŝ do podstawowych zadań przedsiębiorstwa naleŝy między innymi leczenie i profilaktyka w zakresie medycyny rodzinnej i stomatologii; medycyna rodzinna jak i stomatologia nie zostały zgłoszone do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą jako komórki organizacyjne naleŝące do kontrolowanego 2

3 podmiotu leczniczego, poza tym kontrolującym nie przedstawiono umów współpracy ani dokumentów potwierdzających kwalifikacje personelu medycznego w tych komórkach; - art. 24 ust. 1 pkt 7) organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu ( ); w treści regulaminu nie opisano zadań poszczególnych poradni specjalistycznych, pracowni i pozostałych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz warunków współdziałania tych jednostek dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania podmiotu; - art. 24 ust. 1 pkt 8) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą ( ); kontrolującym nie przedstawiono umów z podwykonawcami dla zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, rehabilitacji czy pielęgnacji pomimo iŝ w regulaminie znajduje się zapis, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Revital Kardiologia współdziała z innymi zakładami opieki zdrowotnej (.), szczegółowe zasady współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej..( ) określają przepisy prawa oraz postanowienia umów zawartych pomiędzy tymi zakładami a przedsiębiorstwem ; - art. 24 ust. 1 pkt. 10) organizacja procesu udzielania świadczeń w przypadku pobierania opłat w regulaminie nie opisano w jaki sposób pacjent dokonuje płatności, kto pobiera opłaty oraz czy podmiot wystawia rachunek, w dokumencie brak cennika usług. Za naruszenie wskazanych wymogów art. 24 ust 1 ustawy odpowiedzialni są wspólnicy spółki cywilnej Krzysztof Gołba i Jolanta Biernat. Umowa o udzielanie konsultacji lekarskich w ramach: poradni antynikotynowej, gruźlicy i chorób płuc oraz pracowni zaburzeń oddychania w czasie snu zawarta z lekarzem wskazanym w akapicie 7 na stronie 8 protokołu kontroli nie została podpisana przez Zleceniobiorcę; Poradnie: kardiochirurgiczna, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chorób naczyń, diabetologiczna dla dzieci, pediatryczna, neonatologiczna, endokrynologiczna dla dzieci, reumatologiczna dla dzieci, wad postawy dzieci i młodzieŝy, neurologiczna dla dzieci oraz rehabilitacyjna nie zostały wskazane w umowach współpracy zawartych z lekarzami, wskazanymi w akapicie 2 strona 7, akapicie 8 strona 7 i akapicie 3 strona Stosowanie wyrobów medycznych w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowością. Sprzęt i aparatura wskazana przez podmiot leczniczy nie posiada wpisanych terminów następnych zalecanych przeglądów technicznych lub innej dokumentacji określającej terminy następnych działań serwisowych lub kontroli bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami art. 90 ust. 7 ustawy o wyrobach medycznych (za wyjątkiem aparatu USG HD7 wraz z głowicami ). Za nieprawidłowość wynikającą z naruszenia art. 17 ust. 1 pkt 2) ustawy w powiązaniu z art. 90 ust. 7 ustawy o wyrobach medycznych odpowiedzialni są wspólnicy spółki cywilnej Krzysztof Gołba i Jolanta Biernat. 6. Pomieszczenia podmiotu, w których udzielane są świadczenia zdrowotne posiadają pozytywną decyzję powiatowego inspektora sanitarnego w Katowicach, tym samym podmiot kontrolowany spełnia warunki art. 17 ust. 1 pkt. 1) ustawy. Mając na uwadze powyŝsze oceny i uwagi zalecam: 1. Wkreślić z zapisów rejestrowych podmiotu leczniczego komórki, które nie funkcjonują lub zawrzeć umowy z osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje celem zapewnienia udzielania świadczeń w tych komórkach; odnośnie Pracowni krioterapii naleŝy przedstawić dokumentację dla wykorzystywanej aparatury lub złoŝyć wniosek do oddziału rejestracji podmiotów wykonujących działalność leczniczą celem jej wykreślenia z księgi rejestrowej podmiotu leczniczego. Wobec komórki organizacyjnej Punkt pobrań tkanek i szpiku kostnego, podmiot leczniczy winien dostosować funkcjonowanie wskazanej komórki do przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005r. 3

4 o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz z późń. zm.) i przepisów wykonawczych do ww. ustawy oraz przedstawić dokumentacje potwierdzającą realizację powyŝszego lub wykreślić przedmiotową komórkę organizacyjną z zapisów rejestrowych i regulaminowych. 2. Pozyskać i przedstawić dokumentację potwierdzającą kwalifikacje osób udzielających świadczeń zdrowotnych (Pracownia ergometrii, Poradnia dietetyczna, Punkt szczepień oraz Punkt poboru tkanek i szpiku kostnego). Odnośnie Poradni dietetycznej w przypadku pozostawienia dotychczasowego pracownika zasadnym jest zmiana kodów resortowych charakteryzujących daną komórkę organizacyjną. 3. Pozyskać i przedstawić w organie kontrolującym zaświadczenia o zdolności do pracy dla osób udzielających świadczeń zdrowotnych, wystawione na kontrolowany podmiot lub bez wskazywania miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego. 4. Przedstawić kopię umowy podpisanej przez Zleceniodawcę tj. lekarza wskazanego w akapicie 7 na stronie 8 protokołu kontroli (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) na udzielanie konsultacji lekarskich w ramach: poradni antynikotynowej, gruźlicy i chorób płuc oraz pracowni zaburzeń oddychania w czasie snu. Aneksować umowy współpracy zawarte z lekarzami wskazanymi w akapicie 2 strona 7, akapicie 8 strona 7 i akapicie 3 strona 9 w celu poszerzenia zakresu udzielanych świadczeń o Poradnie: kardiochirurgiczną, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chorób naczyń, diabetologiczną dla dzieci, pediatryczną, neonatologiczną, endokrynologiczną dla dzieci, reumatologiczną dla dzieci, wad postawy dzieci i młodzieŝy, neurologiczną dla dzieci oraz rehabilitacyjną lub wykreślić je z księgi rejestrowej podmiotu leczniczego poprzez włoŝenie wniosku o wpis zmian do organu rejestrowego. Kopie stosownych dokumentów potwierdzających realizacje powyŝszego naleŝy przedstawić w organie kontrolnym. 5. Zobligować lekarzy współpracujących, którzy nie dokonali wpisu adresu i nazwy przedmiotowego przedsiębiorstwa jako miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych do dokonania stosownego wpisu w Rejestrze Praktyk Zawodowych Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach oraz poinformować o tym fakcie organ kontrolny. 6. zweryfikować zapisy regulaminu odnośnie: pkt 2) cele i zadania podmiotu; w treści regulaminu wskazać, iŝ podmiot nie posiada kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i udziela wyłącznie porad odpłatnie. Odnośnie zadań przedsiębiorstwa naleŝy wskazać te dziedziny medycyny, w których podmiot udziela świadczeń, pkt 6) przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych ( ); naleŝy wskazać jakiego rodzaju pacjentom udzielanie są świadczenia i jaki jest dalszy proces leczenia i konsultacji, pkt 7) organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu ( ), naleŝy opisać zadania poszczególnych poradni specjalistycznych, pracowni i pozostałych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz warunki współdziałania tych jednostek dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania podmiotu, pkt 8) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą ( ); w treści regulaminu naleŝy wskazać czy podmiot posiada umowy z podwykonawcami dla zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, rehabilitacji lub pielęgnacji pacjentów, pkt. 10) organizacja procesu udzielania świadczeń w przypadku pobierania opłat; naleŝy opisać procedurę płatności za udzielenie porady lub wykonanie badania oraz dołączyć cennik usług; potwierdzoną kopię regulaminu organizacyjnego naleŝy przedstawić w organie rejestrowym. 7. Pozyskać i przedstawić dokumentację wskazującą terminy następnych zalecanych przeglądów technicznych sprzętu i aparatury lub inną dokumentację ogólną określającą częstotliwość działań serwisowych lub kontroli bezpieczeństwa. 4

5 Oczekuję przedstawienia przez podmiot leczniczy Krzysztof Gołba w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zalecenia numer 1 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, bądź informacji o działaniach podjętych w celu jego realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań; w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania pozostałych zaleceń wraz z wymaganą dokumentacją, bądź informacji o działaniach podjętych w celu jego realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych skutkować będzie wszczęciem procedury przewidzianej w art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217). otrzymują: wspólnicy spółki prawa cywilnego działający pod nazwą Revital Gabinet Kardiologiczny s.c. Krzysztof Gołba, Jolanta Biernat, ul. Ziołowa 68, Katowice 1. Krzysztof Gołba 2. Jolanta Biernat Do wiadomości: Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Oddział Rejestracji Podmiotów Leczniczych Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach a/a z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO (-) Ireneusz Ryszkiel Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej... (Podpis zarządzającego kontrolą) 5

6 WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 3 grudnia 2013r. NZIII RZ Pani Jolanta Biernat podmiot leczniczy wspólnik spółki cywilnej Revital Gabinet Kardiologiczny s.c. Krzysztof Gołba, Jolanta Biernat ul. Ziołowa 68, Katowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w podmiocie leczniczym Jolanta Biernat działającym w ramach spółki cywilnej Revital Gabinet Kardiologiczny s.c. Krzysztof Gołba, Jolanta Biernat z siedzibą w Katowicach przy ul. Ziołowej 68, o numerze rejestrowym , prowadzącym działalność leczniczą w przedsiębiorstwie o nazwie: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Revital Kardiologia działającym pod tym samym adresem o numerze REGON , kontrolę planową problemową w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217) i przepisami wydanymi na jej podstawie oraz aktami powiązanymi w okresie od dnia 18 stycznia 2013 r. do dnia 16 października 2013 r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII , który do dnia 03 grudnia 2013r. nie został zwrócony do organu kontrolującego. W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217), zwanej niŝej ustawą, przekazuje Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŝej uwagi i oceny szczegółowe. 1. Zgodność zapisów w regulaminie organizacyjnym i rejestrze z prowadzoną działalnością naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowością. Zakres udzielanych świadczeń jest niezgodny z wpisami rejestrowymi i regulaminem organizacyjnym. Na podstawie analizy dokumentacji podczas czynności kontrolnych stwierdzono, iŝ komórki: Poradnia dermatologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, Poradnia psychologiczna oraz Pracownia krioterapii nie funkcjonują i nie udzielają świadczeń. Nie przedstawiono zabezpieczenia sprzętowego dla komórki o nazwie Pracownia krioterapii wskazanej w wykazie sporządzonym przez podmiot leczniczy, co jest podstawą do stwierdzenia, iŝ wskazana pracownia nie funkcjonuje. Za nieprawidłowość wynikającą z naruszenia zapisów art. 107 ust. 1 ustawy odpowiedzialni są wspólnicy spółki cywilnej Krzysztof Gołba i Jolanta Biernat. 1

7 Prowadzenie działalności leczniczej w komórce organizacyjnej o nazwie Punkt pobrań tkanek i szpiku kostnego zarejestrowanej pod kodem rejestrowym jako charakteryzującym specjalność komórki organizacyjnej, jest prowadzeniem działalności odrębnie regulowanej przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz z późn. zm.). Przedmiotowa komórka znajdująca się w strukturze podmiotu leczniczego nie spełnia warunków formalno prawnych oraz personalnych do prowadzenia działalności w takim zakresie. Nie spełnia równieŝ warunków określonych w przepisach wykonawczych, tj. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 213, poz. 1656). Za nieprawidłowość wynikającą z naruszenia zapisów ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz z późn. zm.) odpowiedzialni są wspólnicy spółki cywilnej Krzysztof Gołba i Jolanta Biernat. 2. Zabezpieczenie kadrowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowością. Nie przedstawiono kwalifikacji zawodowych osoby udzielającej świadczeń w Poradni dietetycznej, Pracowni ergometrii oraz Punkcie szczepień; Wszystkie osoby wskazane przez podmiot leczniczy jako udzielające świadczeń zdrowotnych nie spełniały wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach; Za nieprzestrzeganie art. 17 ust. 1 pkt. 3) ustawy odpowiedzialni są wspólnicy spółki cywilnej Krzysztof Gołba i Jolanta Biernat. Dwie osoby, udzielające świadczeń zdrowotnych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Revital Kardiologia, prowadzące indywidualne praktyki lekarskie nie mają wpisanego adresu i nazwy przedmiotowego przedsiębiorstwa jako miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych w Rejestrze Praktyk Zawodowych Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach. Za nieprzestrzeganie zapisów art. 5 ust. 2 pkt 1 lit a) w związku z art. 106 ust. 4 pkt 3 ustawy odpowiedzialni są wspólnicy spółki cywilnej Krzysztof Gołba i Jolanta Biernat. 3. Umowę odpowiedzialności cywilnej naleŝy ocenić pozytywnie. 4. Dokumentację organizacyjną podmiotu leczniczego naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez przedsiębiorstwo określa regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 31 grudnia 2012 r. Przedstawiony dokument zawierał niezgodności odnośnie : - art. 24 ust. 1 pkt 2) cele i zadania podmiotu oraz art. 24 ust. 1 pkt 6) przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych ( ); w treści regulaminu znajduje się zapis, iŝ przedsiębiorstwo udziela świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, zapis ten jest niezgodny ze stanem faktycznym gdyŝ w toku kontroli ustalono, iŝ przedsiębiorstwo nie posiada kontraktu z NFZ. W pkt 5 regulaminu wskazano równieŝ, iŝ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Revital Kardiologia udziela świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w NFZ, na podstawie i na zasadach określonych kontraktem z NFZ; lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie kierują ubezpieczonych zapisanych na swoje listy na konsultacje specjalistyczne. Odnośnie zadań przedsiębiorstwa wskazano iŝ do podstawowych zadań przedsiębiorstwa naleŝy między innymi leczenie i profilaktyka w zakresie medycyny rodzinnej i stomatologii; medycyna rodzinna jak i stomatologia nie zostały zgłoszone do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą jako komórki organizacyjne naleŝące do kontrolowanego 2

8 podmiotu leczniczego, poza tym kontrolującym nie przedstawiono umów współpracy ani dokumentów potwierdzających kwalifikacje personelu medycznego w tych komórkach; - art. 24 ust. 1 pkt 7) organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu ( ); w treści regulaminu nie opisano zadań poszczególnych poradni specjalistycznych, pracowni i pozostałych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz warunków współdziałania tych jednostek dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania podmiotu; - art. 24 ust. 1 pkt 8) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą ( ); kontrolującym nie przedstawiono umów z podwykonawcami dla zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, rehabilitacji czy pielęgnacji pomimo iŝ w regulaminie znajduje się zapis, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Revital Kardiologia współdziała z innymi zakładami opieki zdrowotnej (.), szczegółowe zasady współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej..( ) określają przepisy prawa oraz postanowienia umów zawartych pomiędzy tymi zakładami a przedsiębiorstwem ; - art. 24 ust. 1 pkt. 10) organizacja procesu udzielania świadczeń w przypadku pobierania opłat w regulaminie nie opisano w jaki sposób pacjent dokonuje płatności, kto pobiera opłaty oraz czy podmiot wystawia rachunek, w dokumencie brak cennika usług. Za naruszenie wskazanych wymogów art. 24 ust 1 ustawy odpowiedzialni są wspólnicy spółki cywilnej Krzysztof Gołba i Jolanta Biernat. Umowa o udzielanie konsultacji lekarskich w ramach: poradni antynikotynowej, gruźlicy i chorób płuc oraz pracowni zaburzeń oddychania w czasie snu zawarta z lekarzem wskazanym w akapicie 7 na stronie 8 protokołu kontroli nie została podpisana przez Zleceniobiorcę; Poradnie: kardiochirurgiczna, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chorób naczyń, diabetologiczna dla dzieci, pediatryczna, neonatologiczna, endokrynologiczna dla dzieci, reumatologiczna dla dzieci, wad postawy dzieci i młodzieŝy, neurologiczna dla dzieci oraz rehabilitacyjna nie zostały wskazane w umowach współpracy zawartych z lekarzami, wskazanymi w akapicie 2 strona 7, akapicie 8 strona 7 i akapicie 3 strona Stosowanie wyrobów medycznych w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowością. Sprzęt i aparatura wskazana przez podmiot leczniczy nie posiada wpisanych terminów następnych zalecanych przeglądów technicznych lub innej dokumentacji określającej terminy następnych działań serwisowych lub kontroli bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami art. 90 ust. 7 ustawy o wyrobach medycznych (za wyjątkiem aparatu USG HD7 wraz z głowicami ). Za nieprawidłowość wynikającą z naruszenia art. 17 ust. 1 pkt 2) ustawy w powiązaniu z art. 90 ust. 7 ustawy o wyrobach medycznych odpowiedzialni są wspólnicy spółki cywilnej Krzysztof Gołba i Jolanta Biernat. 6. Pomieszczenia podmiotu, w których udzielane są świadczenia zdrowotne posiadają pozytywną decyzję powiatowego inspektora sanitarnego w Katowicach, tym samym podmiot kontrolowany spełnia warunki art. 17 ust. 1 pkt. 1) ustawy. Mając na uwadze powyŝsze oceny i uwagi zalecam: 1. Wykreślić z zapisów rejestrowych podmiotu leczniczego komórki, które nie funkcjonują lub zawrzeć umowy z osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje celem zapewnienia udzielania świadczeń w tych komórkach; odnośnie Pracowni krioterapii naleŝy przedstawić dokumentację dla wykorzystywanej aparatury lub złoŝyć wniosek do oddziału rejestracji podmiotów wykonujących działalność leczniczą celem jej wykreślenia z księgi rejestrowej podmiotu leczniczego. Wobec komórki organizacyjnej Punkt pobrań tkanek i szpiku kostnego, podmiot leczniczy winien dostosować funkcjonowanie wskazanej komórki do przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005r. 3

9 o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz z późń. zm.) i przepisów wykonawczych do ww. ustawy oraz przedstawić dokumentację potwierdzającą realizację powyŝszego lub wykreślić przedmiotową komórkę organizacyjną z zapisów rejestrowych i regulaminowych. 2. Pozyskać i przedstawić dokumentację potwierdzającą kwalifikacje osób udzielających świadczeń zdrowotnych (Pracownia ergometrii, Poradnia dietetyczna, Punkt szczepień oraz Punkt poboru tkanek i szpiku kostnego). Odnośnie Poradni dietetycznej w przypadku pozostawienia dotychczasowego pracownika zasadnym jest zmiana kodów resortowych charakteryzujących daną komórkę organizacyjną. 3. Pozyskać i przedstawić w organie kontrolującym zaświadczenia o zdolności do pracy dla osób udzielających świadczeń zdrowotnych, wystawione na kontrolowany podmiot lub bez wskazywania miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego. 4. Przedstawić kopię umowy podpisanej przez Zleceniodawcę tj. lekarza wskazanego w akapicie 7 na stronie 8 protokołu kontroli (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) na udzielanie konsultacji lekarskich w ramach: poradni antynikotynowej, gruźlicy i chorób płuc oraz pracowni zaburzeń oddychania w czasie snu. Aneksować umowy współpracy zawarte z lekarzami wskazanymi w akapicie 2 strona 7, akapicie 8 strona 7 i akapicie 3 strona 9 w celu poszerzenia zakresu udzielanych świadczeń o Poradnie: kardiochirurgiczną, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chorób naczyń, diabetologiczną dla dzieci, pediatryczną, neonatologiczną, endokrynologiczną dla dzieci, reumatologiczną dla dzieci, wad postawy dzieci i młodzieŝy, neurologiczną dla dzieci oraz rehabilitacyjną lub wykreślić je z księgi rejestrowej podmiotu leczniczego poprzez włoŝenie wniosku o wpis zmian do organu rejestrowego. Kopie stosownych dokumentów potwierdzających realizacje powyŝszego naleŝy przedstawić w organie kontrolnym. 5. Zobligować lekarzy współpracujących, którzy nie dokonali wpisu adresu i nazwy przedmiotowego przedsiębiorstwa jako miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych do dokonania stosownego wpisu w Rejestrze Praktyk Zawodowych Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach oraz poinformować o tym fakcie organ kontrolny. 6. zweryfikować zapisy regulaminu odnośnie: pkt 2) cele i zadania podmiotu; w treści regulaminu wskazać, iŝ podmiot nie posiada kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i udziela wyłącznie porad odpłatnie. Odnośnie zadań przedsiębiorstwa naleŝy wskazać te dziedziny medycyny, w których podmiot udziela świadczeń, pkt 6) przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych ( ); naleŝy wskazać jakiego rodzaju pacjentom udzielanie są świadczenia i jaki jest dalszy proces leczenia i konsultacji, pkt 7) organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu ( ), naleŝy opisać zadania poszczególnych poradni specjalistycznych, pracowni i pozostałych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz warunki współdziałania tych jednostek dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania podmiotu, pkt 8) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą ( ); w treści regulaminu naleŝy wskazać czy podmiot posiada umowy z podwykonawcami dla zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, rehabilitacji lub pielęgnacji pacjentów, pkt. 10) organizacja procesu udzielania świadczeń w przypadku pobierania opłat; naleŝy opisać procedurę płatności za udzielenie porady lub wykonanie badania oraz dołączyć cennik usług; potwierdzoną kopię regulaminu organizacyjnego naleŝy przedstawić w organie rejestrowym. 7. Pozyskać i przedstawić dokumentację wskazującą terminy następnych zalecanych przeglądów technicznych sprzętu i aparatury lub inną dokumentację ogólną określającą częstotliwość działań serwisowych lub kontroli bezpieczeństwa. 4

10 Oczekuję przedstawienia przez podmiot leczniczy Jolanta Biernat w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zalecenia numer 1 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, bądź informacji o działaniach podjętych w celu jego realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań; w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania pozostałych zaleceń wraz z wymaganą dokumentacją, bądź informacji o działaniach podjętych w celu jego realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych skutkować będzie wszczęciem procedury przewidzianej w art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217). otrzymują: wspólnicy spółki prawa cywilnego działający pod nazwą Revital Gabinet Kardiologiczny s.c. Krzysztof Gołba, Jolanta Biernat, ul. Ziołowa 68, Katowice 1. Krzysztof Gołba 2. Jolanta Biernat Do wiadomości: Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Oddział Rejestracji Podmiotów Leczniczych Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach a/a z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO (-) Ireneusz Ryszkiel Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej... (Podpis zarządzającego kontrolą) 5

Katowice, dnia 19 grudnia 2013r.

Katowice, dnia 19 grudnia 2013r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 19 grudnia 2013r. NZIII.9612.128.2013 RZ Pan Mikołaj Fajks Prezes Zarządu MMP Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Barlickiego 1 43-170 Łaziska Górne WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 21 marca 2013r. NZIII.9612.5.2013 RZ Pan Michał Graniczka wspólnik spółki jawnej 4 DENT Dorota Stania i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Hierowskiego 66/1 40-750 Katowice WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 18 grudnia 2013 roku

Częstochowa, 18 grudnia 2013 roku W OJ EWODA Ś LĄ S K I Częstochowa, 18 grudnia 2013 roku NZIII.9612.132.2013 RZ Pani Jolanta Garus Kmieć wspólnik spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOVO-MED Centrum Profilaktyki i Lecznictwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, 17 listopada 2011r. NZ/III/8012/144/11 RZ Pani Anna Gołba wspólnik Spółki Cywilnej Anna Gołba, Anetta Lasek-Bal ul. Fredry 5 40 681 Katowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 14 października 2013 r. NZIII.9612.100.2013 RZ Pani Iwona Sobera podmiot leczniczy ul. Opolska 1 42-700 Lubliniec

Katowice, dnia 14 października 2013 r. NZIII.9612.100.2013 RZ Pani Iwona Sobera podmiot leczniczy ul. Opolska 1 42-700 Lubliniec WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 14 października 2013 r. NZIII.9612.100.2013 RZ Pani Iwona Sobera podmiot leczniczy ul. Opolska 1 42-700 Lubliniec WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚLĄSKI Bielsko-Biała, dnia 22 października 2012r. NZIII.9612.117.2012 Pani Ewa Beata Długajczyk Wiceprezes Członek Zarządu EURO MEDICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sobieskiego 83

Bardziej szczegółowo

Przedstawiony w trakcie kontroli Regulamin organizacyjny NZOZ Telemedycyna Polska z dnia 16 marca 2012r. w części nie spełnia wymogów art.

Przedstawiony w trakcie kontroli Regulamin organizacyjny NZOZ Telemedycyna Polska z dnia 16 marca 2012r. w części nie spełnia wymogów art. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 31 października 2013r. NZIII.9612.116.2013 RZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pan Ireneusz Plaza Prezes Zarządu Telemedycyna Polska Spółka akcyjna ul. Modelarska 12 40-142 Katowice

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dnia 20 czerwca 2012r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII.9612.59.2012 RZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bielsko-Biała, dnia 20 czerwca 2012r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII.9612.59.2012 RZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bielsko-Biała, dnia 20 czerwca 2012r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII.9612.59.2012 RZ Agnieszka Nieścieronek wspólnik spółki Dental Care Agnieszka Nieścieronek spółka jawna ul. PCK 4 34-300 Żywiec WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII podpisanym w dniu 17 lutego 2011 r.

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII podpisanym w dniu 17 lutego 2011 r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 28 lutego 2012 r. NZIII.9612.1.2012 RZ Pan Dariusz Tomsia Eskulap s. c. Oddział chirurgii małoinwazyjnej Dariusz Tomsia, Ryszard Antkowiak ul. śywiecka 609 34 382 Wieprz

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dnia 18 kwietnia 2013r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII RZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bielsko-Biała, dnia 18 kwietnia 2013r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII RZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bielsko-Biała, dnia 18 kwietnia 2013r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII.9612.26.2013 RZ Marian Suchodolski podmiot leczniczy ul. Dębowa 3 43-430 Skoczów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZ/III/8012/146/11 podpisanym w dniu 5 grudnia 2011r.

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZ/III/8012/146/11 podpisanym w dniu 5 grudnia 2011r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 15 grudnia 2011r. K NZ/III/8012/146/11 a RZ Pani tkatarzyna Piech Prezes o Niepubliczny w Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICALMED i Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością c

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 20 lipca 2011 roku

Częstochowa, 20 lipca 2011 roku WOJEWODA ŚLĄSKI Częstochowa, 20 lipca 2011 roku NZ/III/8012/62/11 RZ Pani Janina Przydacz Kierownik Zakładowa Niepubliczna Przychodnia Lekarska przy TurboCare Poland S.A. ul. Powstańców Śląskich 85 42-701

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dnia 14 czerwca 2012r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII RZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bielsko-Biała, dnia 14 czerwca 2012r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII RZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bielsko-Biała, dnia 14 czerwca 2012r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII.9612.64.2012 RZ Dominika Flasza Wiceprezes Zarządu Dom Wczasowy Mazowsze ul. Stroma 6 43-450 Ustroń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 11 października 2012 r. NZIII RZ Pan Jan Idkowiak Prezes Zarządu. ul. Niedurnego 50 d Ruda Śląska

Katowice, dnia 11 października 2012 r. NZIII RZ Pan Jan Idkowiak Prezes Zarządu. ul. Niedurnego 50 d Ruda Śląska WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 11 października 2012 r. NZIII.9612.132.2012 RZ Pan Jan Idkowiak Prezes Zarządu J.A. - Medico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Niedurnego 50 d 41-709 Ruda Śląska

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 15 listopada 2010 roku

Częstochowa, 15 listopada 2010 roku WOJEWODA ŚLĄSKI Częstochowa, 15 listopada 2010 roku NZ/III/8012/147/10 RZ Pan Tomasz Makieła Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna STOMED ul. Okrzei 4 42-300 Myszków

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 20 lipca 2012r. NZIII a

Katowice, dnia 20 lipca 2012r. NZIII a WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 20 lipca 2012r. K NZIII.9612.69.2012 a RZ Pani t Katarzyna Cybulska Wspólnik o NZOZ w GMINMED S.C. KESLER- CYBULSKA i z siedzibą c w Gierałtowicach (44-186) ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia września 2016 r. PS-ZPSM.9612.51.2016.UK Pan Andrzej Abrahamów Pani Marlena Abrahamów wspólnicy spółki cywilnej pn. AMEZ S.C. ul. Kamienna 1G 59-300 Lubin Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 25 kwietnia 2013 r.

Katowice, dnia 25 kwietnia 2013 r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 25 kwietnia 2013 r. NZIII.9612.17.2013 RZ Pan Damian Zadeberny Prezes Zarządu Fundacja Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Maltańska SłuŜba Medyczna Pomoc Maltańska ul.

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 12 września 2013r.

Katowice, dnia 12 września 2013r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 12 września 2013r. NZIII.9612.83.2013 RZ Pani Monika Wójcik-Biegańska Prezes Zarządu HPS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mysłowicka 13 41-902 Katowice WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.52.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 26 maja 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy FORMED SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII podpisanym w dniu 14 czerwca 2012r.

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII podpisanym w dniu 14 czerwca 2012r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 29 czerwca 2012r. NZIII.9612.67.2012 RZ Pani Iwona Sobera Centrum Medyczne Sokrates S.C. Iwona Sobera, Magdalena Koperska ul. Wyspiańskiego 19 41 400 Mysłowice WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.23.2016 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 7 marca 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy, działający

Bardziej szczegółowo

Katowice, 28 grudnia 2010r.

Katowice, 28 grudnia 2010r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, 28 grudnia 2010r. NZ/III/8012/178/10 RZ Pani Renata Kandziora Kierownik Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Familia ul. Łagiewnicka 34 41 608 Świętochłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

CZP.I.9612.22.2013 Kielce, dnia 28 sierpnia 2013r.

CZP.I.9612.22.2013 Kielce, dnia 28 sierpnia 2013r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI CZP.I.9612.22.2013 Kielce, dnia 28 sierpnia 2013r. Pani Ewa Wróbel Prezes Zarządu Spółki z o.o. DALMED w Kielcach Wystąpienie pokontrolne Kontrolę w podmiocie leczniczym NZOZ DALMED

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 15 lutego 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 15 lutego 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 15 lutego 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Leszek Leszczyński Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pani Małgorzata Armańska Kierownik Przychodni Centrum Medyczne ZAGNAŃSKA NZOZ Sp. z o. o. w Kielcach. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pani Małgorzata Armańska Kierownik Przychodni Centrum Medyczne ZAGNAŃSKA NZOZ Sp. z o. o. w Kielcach. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP.I.9612.11.7.2013 Kielce, dnia 12 czerwca 2013 r. Pani Małgorzata Armańska Kierownik Przychodni Centrum Medyczne ZAGNAŃSKA NZOZ Sp. z o. o. w Kielcach Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

CZP.I Kielce, dnia 17 grudnia 2014 r.

CZP.I Kielce, dnia 17 grudnia 2014 r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI CZP.I.9612.34.8.2014 Kielce, dnia 17 grudnia 2014 r. Pan Andrzej Gruszka Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust. 7 pkt. 2 Art. 112

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.29.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 24 i 25 marca 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy KRAKMED

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.5.1.2017 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 9 i 15 lutego 2017 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy, działający

Bardziej szczegółowo

WK-II Pan Li Zhiming Medyczne Centrum Zabiegowo-Rehabilitacyjne Sp. z o.o. ul. Wenecka Jabłonna

WK-II Pan Li Zhiming Medyczne Centrum Zabiegowo-Rehabilitacyjne Sp. z o.o. ul. Wenecka Jabłonna Warszawa, 6 czerwca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.75.2017 Pan Li Zhiming Medyczne Centrum Zabiegowo-Rehabilitacyjne Sp. z o.o. ul. Wenecka 18 05-110 Jabłonna W Y S T Ą P I E N I E P O K O N

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.25.2012.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ

ZP-2.9612.25.2012.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Gabinet Usług Medycznych Wiesława i Bronisław Hantke S. C. z siedzibą przy ul. Runowskiej 28 w Węgorzynie Kontrolę przeprowadziła

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Halina Malinowska-Rewers * Wyłączenia dokonał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ EGZ. Nr 1 PS-III.9612.154.2014.DM PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ I. IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO FIRMĘ ALBO NAZWĘ ORAZ ADRES SIEDZIBY: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚLĄSKI Bielsko-Biała, dnia 28 stycznia 2011 roku

WOJEWODA ŚLĄSKI Bielsko-Biała, dnia 28 stycznia 2011 roku WOJEWODA ŚLĄSKI Bielsko-Biała, dnia 28 stycznia 2011 roku NZ/III/8012/173/10/ RZ Pan dr n.med. Hubert Kubica Kierownik Prywatnej Kliniki Stomatologii Kosmetycznej, Implantologii i Periodontologii ul.wyzwolenia

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 3 września 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 3 września 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 3 września 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Janusz Stankiewicz adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

PS-2.9612.1.2.2012.PW. Egz. nr

PS-2.9612.1.2.2012.PW. Egz. nr PS-2.9612.1.2.2012.PW PROTOKÓŁ w podmiocie leczniczym p.n. Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespole Lekarza Rodzinnego S.C. Przemysław Zieliński i Krystian Zieliński prowadzącym przesiębiorstwo podmiotu lecznizcego

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 czerwca 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 czerwca 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 czerwca 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA BEJGA, CZERNICKI,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.24.2016 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 1 i 3 marca 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy, działający

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzanej w trybie doraźnym

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzanej w trybie doraźnym WZ-V.9612.4.2016.ACz SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzanej w trybie doraźnym Podmiot leczniczy: Przychodnia Lekarska Witomino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Konwaliowa 2, 81-651 Gdynia

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.8.2016 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 18 marca 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy, działający

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.23.2016 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 10 sierpnia 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy, działający

Bardziej szczegółowo

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZ/III/8012/72/11 podpisanym w dniu 29 czerwca 2011r.

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZ/III/8012/72/11 podpisanym w dniu 29 czerwca 2011r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 22 sierpnia 2011r. K NZ/III/8012/72/11 a RZ Pani t Maria Lubina Kierownik o Niepubliczny w Zakład Opieki Zdrowotnej POZ ioraz Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska c

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 10 czerwca 2014r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 10 czerwca 2014r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 10 czerwca 2014r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Łużyckie Centrum Medyczne s.c. Jacek Bąk,

Bardziej szczegółowo

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą : Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 listopada 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Jacek Bąk, Wyłączenia dokonał zespół kontrolny

Bardziej szczegółowo

Nr księgi w RPWDL 000000137442, oznaczenie organu: W-08.

Nr księgi w RPWDL 000000137442, oznaczenie organu: W-08. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 17 października 2014 r. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 września 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 września 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 września 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: ( ) adres do korespondencji, 66-200 Kępsko.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.44.2013 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 20 maja 2013 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający

Bardziej szczegółowo

a) Emilia Skrzypczak - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Lubuskiego nr 195-1/2015 z dnia r. przewodnicząca zespołu.

a) Emilia Skrzypczak - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Lubuskiego nr 195-1/2015 z dnia r. przewodnicząca zespołu. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 15.07.2015 r. 1. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP.I.9612.13.8.2013 Kielce, dnia 8 lipca 2013 r. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.4.2016 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 3 marca 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy, działający pod

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej. podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 13 sierpnia 2013 r.

Protokół kontroli problemowej. podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 13 sierpnia 2013 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 13 sierpnia 2013 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Ossowski Mikołaj NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego VITAMED

Bardziej szczegółowo

Nr księgi w RPWDL 000000158231, oznaczenie organu: W-08.

Nr księgi w RPWDL 000000158231, oznaczenie organu: W-08. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 01 kwietnia 2015 r. 1. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, 1 kwietnia 2010r. NZ/III/8012/37/10 RZ Pani Jadwiga Koralewska-Sobczyk Kierownik Zakład Opieki Zdrowotnej - Prywatna Opieka Stomatologiczna Lekarz chirurg stomatolog Jadwiga Koralewska-Sobczyk

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 24 lutego 2014 r. 1. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe Komunikat w sprawie obowiązków lekarzy prowadzących praktyki indywidualne lub grupowe, a także podmioty lecznicze związanych z dostosowaniem działalności do przepisów ustawy o działalności leczniczej Lekarze

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.39.2014.JZ

ZP-2.9612.39.2014.JZ PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Stowarzyszenie Pomocy Przytulisko z siedzibą przy ul. 1 Maja 6 w Białogardzie 1 października 2014 r. Kontrolę przeprowadziły 1 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

REGULAMIN UDZIELANIA ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem REGULAMIN UDZIELANIA ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad dotyczących: 1. udzielania

Bardziej szczegółowo

PS-2.9612.5.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ

PS-2.9612.5.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ PS-2.9612.5.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym p.n.: Samodzielny Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMAX S.C. Grażyna Grabowska

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 30 marca 2015 r. 1. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Pani Anna Jasiewicz-Reps PRYWATNA PRZYCHODNIA LEKARSKA ZDROWIE I URODA ul. Jana III Sobieskiego Warszawa

Pani Anna Jasiewicz-Reps PRYWATNA PRZYCHODNIA LEKARSKA ZDROWIE I URODA ul. Jana III Sobieskiego Warszawa Warszawa, 15 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.8.2015 Pani Anna Jasiewicz-Reps PRYWATNA PRZYCHODNIA LEKARSKA ZDROWIE I URODA ul. Jana III Sobieskiego 18 02-957 Warszawa W Y S T Ą P I E

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 14 czerwca 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 14 czerwca 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 14 czerwca 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Przychodnia Lekarska ZDROWIE s.c. Wiesława

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI CZP.I.9612.10.2016 Kielce, dnia 09 maja 2016 r. \ -yi.). Pani Wiesława Piotrowska Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PROFILAKTYKA" w Kielcacli Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.10.2015

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.10.2015 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.10.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 2 i 4 marca 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy PROSPER

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.9.14.2016 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 11 i 14 kwietnia 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 14 września 2012r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 14 września 2012r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 14 września 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Zachodnie Towarzystwo Edukacyjne ul. Towarowa

Bardziej szczegółowo

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZ/III/8012/59/11 podpisanym w dniu 30 maja 2011r.

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZ/III/8012/59/11 podpisanym w dniu 30 maja 2011r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 29 lipca 2011r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE K NZ/III/8012/59/11 a RZ Pan tdariusz Podsiadlik Kierownik o Niepubliczny w Wielospecjalistycznego Zakładu i Opieki Zdrowotnej śak-med.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w GDAŃSKU ul. Okopowa 21/27 80-810 GDAŃSK WZ-V.9612.7.2011.KWM PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ Kontrolowany zakład: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Ireny Olborskiej (nr

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 18 czerwca 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 18 czerwca 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 18 czerwca 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Czesław Kaniewski adres do korespondencji

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Krzyczkowski Linea Corporis Chirurgia Plastyczna Sp. z o.o. ul. Nowiniarska Warszawa

Pan Marek Krzyczkowski Linea Corporis Chirurgia Plastyczna Sp. z o.o. ul. Nowiniarska Warszawa Warszawa, 17 czerwca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.25.2016 Pan Marek Krzyczkowski Linea Corporis Chirurgia Plastyczna Sp. z o.o. ul. Nowiniarska 1 00-235 Warszawa W Y S T Ą P I E N I E P O K

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej. podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 września 2013 r.

Protokół kontroli problemowej. podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 września 2013 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 września 2013 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: SPÓŁKA LEKARSKA SKARBOWA S. KRAWIEC i PARTNERZY ul. Fryderyka

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI Wydział Rodziny i Polityki Społecznej. Łódź, r. RPS-VI PROTOKÓŁ KONTROLI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI Wydział Rodziny i Polityki Społecznej. Łódź, r. RPS-VI PROTOKÓŁ KONTROLI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI Wydział Rodziny i Polityki Społecznej RPS-VI.9612.4.2017 Łódź, 16.03.2017 r. PROTOKÓŁ KONTROLI podmiotu leczniczego pn. Poradnia Konsultacyjna GASTRO spółka z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 18 października 2012r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 18 października 2012r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 18 października 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Beata Zaczkowska-Rudziewicz, * Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poradnia Kardiologiczna

Bardziej szczegółowo

upoważnienie Wojewody

upoważnienie Wojewody Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 grudnia 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Spółka Jawna: A&A Usługi Pielęgniarskie Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZDROWE CENY S.C. KAROL STĘPEK, GRZEGORZ SMOŁA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZDROWE CENY S.C. KAROL STĘPEK, GRZEGORZ SMOŁA REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZDROWE CENY S.C. KAROL STĘPEK, GRZEGORZ SMOŁA I. Postanowienia ogólne 1 Zgodnie z art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r. Nr 112

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Wyjaśnień udzielała: Aleksandra Hawryluk kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach.

PROTOKÓŁ. Wyjaśnień udzielała: Aleksandra Hawryluk kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach z siedzibą w Lipianach przy ul. Myśliborskiej 3. Kontrolę przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 8 maja 2013r. K a NZIII RZ. Wanda Mikołajczyk Prezes pzarządu r z ul. Kościuszki e Pszczyna

Katowice, dnia 8 maja 2013r. K a NZIII RZ. Wanda Mikołajczyk Prezes pzarządu r z ul. Kościuszki e Pszczyna WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 8 maja 2013r. K a Pani t Wanda Mikołajczyk Prezes pzarządu r odpowiedzialnością z ul. Kościuszki e 5 43-200 Pszczyna SANUS Spółka z ograniczoną NZIII.9612.23.2013 RZ WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w GDAŃSKU ul. Okopowa 21/27 80-810 GDAŃSK WZ-V.9612.23.2011.JE PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ Kontrolowane przedsiębiorstwo: NZOZ Pod Lwem Instytut Specjalistki Stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.45.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 6 maja 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający pod

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 22 listopada 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Reg Med

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 22 listopada 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Reg Med Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 22 listopada 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Reg Med sp. z o.o. ul. Lubelska 31, 68-200 Żary Numer księgi

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 października 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 października 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 października 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Mirosław Milewicz adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Stwierdzone nieprawidłowości:

Stwierdzone nieprawidłowości: Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 13 marca 2013 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOVOMED Włodzimierz Szmyr,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4. Kontrolę przeprowadziły w dniu 20 lutego 2014 r. 1) Pani

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 06 września 2010 r.

Katowice, dnia 06 września 2010 r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 06 września 2010 r. NZ/III/8012/104/10 RZ Pani Iwona Łobejko Kierownik Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu Plac Medyków 1 41-200 Sosnowiec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 29 listopada 2013 r. 1. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 31 sierpnia 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 31 sierpnia 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 31 sierpnia 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: * Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 11 marca 2011r., (data złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze) do dnia kontroli.

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 11 marca 2011r., (data złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze) do dnia kontroli. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 20 listopada 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Osoba fizyczna: Hanna Trochanowska (...)

Bardziej szczegółowo

ZP AL Egz. nr 2

ZP AL Egz. nr 2 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Jarosław Niedzielczyk z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Gdańskiej 21D prowadzącym przedsiębiorstwo pn.: Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 15 maja 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 15 maja 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 15 maja 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: spółka cywilna: 1. Jolanta Popławska, 2. Urszula

Bardziej szczegółowo

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 24 maja 2013 r.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 24 maja 2013 r. MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.16.2013 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej 24 maja 2013 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy PULS Iwulski

Bardziej szczegółowo

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna KADENT ul. Kombatantów 8, 67-100 Nowa Sól,

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna KADENT ul. Kombatantów 8, 67-100 Nowa Sól, Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 17 kwietnia 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Łucja Magdalena Kosmatka-Dziuba zam. (...) NIP: 924-172-56-14

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW

WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Leczniczo- Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW Lp.

Bardziej szczegółowo

Pan Piotr Adamczyk Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GADENT ul. Tadeusza Kościuszki Rawa Mazowiecka

Pan Piotr Adamczyk Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GADENT ul. Tadeusza Kościuszki Rawa Mazowiecka Warszawa, 18 sierpnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.64.2015 Pan Piotr Adamczyk Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GADENT ul. Tadeusza Kościuszki 1 96 200 Rawa Mazowiecka W Y S T Ą P I E N

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia września 2007 r.

Szczecin, dnia września 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE 71-420 Szczecin ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. (091) 423-17-76 fax (091) 422-45-81 LSZ-41082-1-07 P/07/098 Szczecin, dnia września 2007 r. Pan Ryszard Chmurowicz

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej uwagi i oceny szczegółowe.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej uwagi i oceny szczegółowe. WOJEWODA ŚLĄSKI Bielsko-Biała, dnia 21 czerwca 2011 r. NZ/III/8012/51/11 RZ Pan Arkadiusz Długajczyk Kierownik Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistyczne Centrum Medyczne EURO MEDICA Sp.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 listopada 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 listopada 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 listopada 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Jolanta Kośmider-Dec adres do korespondencji,

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2014 r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2014 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2014 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Międzyrzeckie Centrum Leczenia Uzależnień Teresa Wagner Rynek

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.9.38.2016 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 10 października 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 22 listopada 2013 r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 22 listopada 2013 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 22 listopada 2013 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Dariusz Ryszard Giezowski (...) Numer księgi rejestrowej w RPWDL:

Bardziej szczegółowo