Przedstawiony w trakcie kontroli Regulamin organizacyjny NZOZ Telemedycyna Polska z dnia 16 marca 2012r. w części nie spełnia wymogów art.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedstawiony w trakcie kontroli Regulamin organizacyjny NZOZ Telemedycyna Polska z dnia 16 marca 2012r. w części nie spełnia wymogów art."

Transkrypt

1 WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 31 października 2013r. NZIII RZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pan Ireneusz Plaza Prezes Zarządu Telemedycyna Polska Spółka akcyjna ul. Modelarska Katowice Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 217), zwanej niŝej ustawą Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w podmiocie wykonującym działalność leczniczą o numerze rejestru działającym pod firmą Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Modelarskiej 12 wpisana do KRS pod numerem , prowadzącym przedsiębiorstwo podmiotu o nazwie NZOZ Telemedycyna Polska z miejscem wykonywania działalności pod adresem Zabrze (41-800), ul. Wolności 338B kontrolę planową pod względem medycznym w zakresie zgodności działania podmiotu leczniczego z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 217), zwanej niŝej ustawą oraz spełniania warunków do udzielania świadczeń medycznych za okres od dnia 21 marca 2012r. do dnia 27 września 2013r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII podpisanym przez Zarząd Spółki w dniu października 2013r. bez zastrzeŝeń. W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2) ustawy Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie wskazanym w programie kontroli oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŝej uwagi i oceny szczegółowe. 1. Zgodność zapisów w regulaminie organizacyjnym oraz zapisów rejestrowych z prowadzoną działalnością naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Przedstawiony w trakcie kontroli Regulamin organizacyjny NZOZ Telemedycyna Polska z dnia 16 marca 2012r. w części nie spełnia wymogów art. 24 ustawy: w zakresie art pkt 1) i 2) winien odnosić się do podmiotu leczniczego a nie jego przedsiębiorstwa w kwestiach wykonywanej działalności leczniczej. Przywoływany w art. 23 1

2 ustawy statut jest statutem podmiotu (tu spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna), a nie jego przedsiębiorstwa (nie posiada osobowości prawnej): w zakresie art pkt 3) struktura organizacyjna wskazana w 5 nie określa usytuowania w przedsiębiorstwie podmiotu Centrum Monitoringu Kardiologicznego, ani jego funkcji (nie określa tego równieŝ Statut NZOZ Telemedycyna Polska z r.) co w sytuacji, gdy poprzez Centrum podmiot kontrolowany udziela 100% świadczeń medycznych uznaje się za nieprawidłowość naruszającą przepisy ustawy; w zakresie art pkt 6) regulamin organizacyjny winien być rozszerzony o obowiązujące w podmiocie kontrolowanym procedury i regulaminy porządkowe (jak Regulamin Porządkowy Centrum Monitoringu Kardiologicznego NZOZ Telemedycyna Polska, poszczególne Procedury Udzielania Świadczeń Zdrowotnych dla Pacjentów NZOZ Telemedycyna Polska, itp.), które w sposób szczegółowy określają zakres i proces udzielanych świadczeń zdrowotnych i usług pomocniczych; w zakresie art pkt 8) regulamin organizacyjny winien być rozszerzony o procedurę przekazywania informacji o stanie zdrowia pacjenta, w tym zespołom ratunkowym wezwanym do pacjenta przez podmiot kontrolowany oraz procedurę udostępniania dokumentacji indywidualnej pacjenta innym podmiotom wskazanym w 11 regulaminu organizacyjnego, tak aby procesy te nie naruszały praw pacjenta i przepisów chroniących dane osobowe pacjentów; w zakresie art pkt 9) w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej winna być określona cenowo i dostępna dla pacjentów podmiotu obecnych i potencjalnych; w zakresie art pkt 12) częścią regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego, w przypadku udzielania świadczeń na zasadach komercyjnych winien być szczegółowy cennik świadczonych usług. Ponadto zarówno w okazanym regulaminie organizacyjnym jak i Statucie NZOZ Telemedycyna stosowana jest terminologia niezgodna z załoŝeniami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. Termin zakład został zastrzeŝony wyłącznie dla podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcą. PowyŜsze stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 1), 2) 3), 6), 8), 9) i 12) ustawy. Za powyŝsze odpowiada Zarząd Spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Modelarskiej Zabezpieczenie kadrowe pod względem jakościowym i ilościowym w sposób prawidłowy zabezpiecza dostępność do świadczeń medycznych udzielanych przez podmiot kontrolowany. Podmiot leczniczy spełnia warunki wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 3) ustawy. 3. Aparaturę i sprzęt medyczny stosowany przy udzielaniu świadczeń medycznych naleŝy ocenić pozytywnie. Podmiot leczniczy spełnia warunki wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 2) ustawy. 4. Spełnianie warunków zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej naleŝy ocenić pozytywnie. Podmiot leczniczy spełnia warunki wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4) lit. a) ustawy. 2

3 5. Warunki do udzielania świadczeń medycznych w systemie telemedycyny naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami: a) spełnianie warunków sanitarnych dla prowadzenia działalności leczniczej Posiadanie pomieszczeń odpowiadających wymaganiom odpowiednim do wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych naleŝy pozytywnie z nieprawidłowością. Zgodnie z treścią art. 206 ustawy podmioty prowadzące zakłady opieki zdrowotnej w dniu wejścia w Ŝycie ustawy obowiązane były, w terminie do dnia 31 grudnia 2012r. dostosować ich działalność do przepisów ustawy Podmiot kontrolowany posiada pomieszczenia i urządzenia właściwe do rodzaju wykonywanej działalności oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, jednakŝe nie posiada aktualnego postanowienia właściwej terytorialnie powiatowej inspekcji sanitarnej dla większości działających komórek organizacyjnych, czym narusza art. 17 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217) w powiązaniu z art. 22, art. 100 ust. 5 oraz art. 206 ustawy. Za powyŝsze odpowiada Zarząd Spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Modelarskiej 12. Na etapie pisania protokołu kontroli strona kontrolowana przedstawiła wniosek złoŝony w dniu 23 września 2013r. do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach o wydanie opinii w drodze decyzji na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012r., poz. 739). Dodatkowo ze względu na specyfikę udzielania świadczeń zdrowotnych przez przedsiębiorstwo podmiotu, to jest w formie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki lekarskiej w zakresie kardiologii prowadzonej w zdecydowanej większości przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych poprzez prowadzenie całodobowego monitoringu (dyŝuru) kardiologicznego na odległość, posiadanie decyzji inspekcji sanitarnej wydaje się wymogiem istotnym wyłącznie pod względem formalnym i nie ma wpływu na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwo pacjentów podmiotu. b) prawidłowość prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej Prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie przez podmiot dokumentacji medycznej naleŝy ocenić pozytywnie. Występuje jednak konieczność modyfikacji programu wspomagającego prowadzenie dokumentacji medycznej, tak aby zwiększyć jego stopień przydatności analitycznej oraz umoŝliwić prawidłowe monitorowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych, w szczególności opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieŝą. Stan obecny systemu powoduje moŝliwość błędnego odczytu danych i trudności w szybkim dostępie i przeglądzie badań profilaktycznych wcześniej wykonanych. Aparaturę i sprzęt medyczny stosowany przy udzielaniu świadczeń medycznych naleŝy ocenić pozytywnie. Podmiot leczniczy spełnia warunki wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 2) ustawy. 3

4 Mając na uwadze powyŝsze oceny i uwagi zalecam: 1. Uzyskać wydaną w drodze decyzji administracyjnej aktualną opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ustawy oraz złoŝyć ją w organie prowadzącym rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą Wojewody Śląskiego, a potwierdzoną kopię dokumentu okazać organowi kontrolującemu. Podstawę prawną stanowi art. 17 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z art. 22 i art. 100 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 217). Równocześnie ze względu na specyfikę udzielania świadczeń medycznych podmiot winien zwrócić się do Ministerstwa Zdrowia o wydanie indywidualnej opinii w sprawie konieczności lub braku obowiązku posiadania przez podmiot leczniczy Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedziba w Katowicach opinii wymaganej art. 22 ustawy, a kopię takowej przedłoŝyć do organu rejestrowego. 2. Uzupełnić regulamin organizacyjny o zapisy szczegółowe określające funkcjonowanie podmiotu leczniczego i jego przedsiębiorstwa, zgodne ze stanem faktycznym i prowadzoną przez podmiot działalnością leczniczą, w szczególności o wskazane w pkt 1 strona 2 i 3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego oraz przedstawić zaktualizowany Regulamin organizacyjny organowi kontrolującemu. Podstawę prawną stanowi art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 217). 3. Zobligować lekarzy prowadzących indywidualne praktyki lekarskie, którzy udzielają w podmiocie świadczeń na podstawie umów cywilnoprawnych, w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, do aktualizacji zapisów w rejestrze praktyk zawodowych. Podstawę prawną stanowi art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a w powiązaniu z art.106 ust. 4 pkt 3 oraz art. 208 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2013r., poz 217). 4. Doprecyzować procedury udostępniania dokumentacji medycznej, zwłaszcza dokumentacji indywidualnej pacjentów wobec warunków wskazanych w rozdziale 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. Nr 252, poz z późn.zm.) w powiązaniu z wymogami określonymi w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 159 z późn. zm. ). Oczekuję przedstawienia przez Zarząd Spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Modelarskiej 12 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zalecenia numer 1 wskazanego na stronie 6 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, bądź informacji o działaniach podjętych w celu jego realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań; 4

5 w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania pozostałych zaleceń wraz z wymaganymi dokumentami, bądź informacji o działaniach podjętych w celu jego realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych skutkować będzie wszczęciem procedury przewidzianej w art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 217). Do wiadomości: 1. Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 2.a/a z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO (-) Ireneusz Ryszkiel Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej... (Podpis zarządzającego kontrolą) 5

6 WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 31 października 2013r. NZIII RZ Pan Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Telemedycyna Polska Spółka akcyjna ul. Modelarska Katowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 217), zwanej niŝej ustawą Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w podmiocie wykonującym działalność leczniczą o numerze rejestru działającym pod firmą Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Modelarskiej 12 wpisana do KRS pod numerem , prowadzącym przedsiębiorstwo podmiotu o nazwie NZOZ Telemedycyna Polska z miejscem wykonywania działalności pod adresem Zabrze (41-800), ul. Wolności 338B kontrolę planową pod względem medycznym w zakresie zgodności działania podmiotu leczniczego z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 217), zwanej niŝej ustawą oraz spełniania warunków do udzielania świadczeń medycznych za okres od dnia 21 marca 2012r. do dnia 27 września 2013r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII podpisanym przez Zarząd Spółki w dniu października 2013r. bez zastrzeŝeń. W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2) ustawy Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie wskazanym w programie kontroli oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŝej uwagi i oceny szczegółowe. 1. Zgodność zapisów w regulaminie organizacyjnym oraz zapisów rejestrowych z prowadzoną działalnością naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Przedstawiony w trakcie kontroli Regulamin organizacyjny NZOZ Telemedycyna Polska z dnia 16 marca 2012r. w części nie spełnia wymogów art. 24 ustawy: w zakresie art pkt 1) i 2) winien odnosić się do podmiotu leczniczego a nie jego przedsiębiorstwa w kwestiach wykonywanej działalności leczniczej. Przywoływany w art. 23 1

7 ustawy statut jest statutem podmiotu (tu spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna), a nie jego przedsiębiorstwa (nie posiada osobowości prawnej): w zakresie art pkt 3) struktura organizacyjna wskazana w 5 nie określa usytuowania w przedsiębiorstwie podmiotu Centrum Monitoringu Kardiologicznego, ani jego funkcji (nie określa tego równieŝ Statut NZOZ Telemedycyna Polska z r.) co w sytuacji, gdy poprzez Centrum podmiot kontrolowany udziela 100% świadczeń medycznych uznaje się za nieprawidłowość naruszającą przepisy ustawy; w zakresie art pkt 6) regulamin organizacyjny winien być rozszerzony o obowiązujące w podmiocie kontrolowanym procedury i regulaminy porządkowe (jak Regulamin Porządkowy Centrum Monitoringu Kardiologicznego NZOZ Telemedycyna Polska, poszczególne Procedury Udzielania Świadczeń Zdrowotnych dla Pacjentów NZOZ Telemedycyna Polska, itp.), które w sposób szczegółowy określają zakres i proces udzielanych świadczeń zdrowotnych i usług pomocniczych; w zakresie art pkt 8) regulamin organizacyjny winien być rozszerzony o procedurę przekazywania informacji o stanie zdrowia pacjenta, w tym zespołom ratunkowym wezwanym do pacjenta przez podmiot kontrolowany oraz procedurę udostępniania dokumentacji indywidualnej pacjenta innym podmiotom wskazanym w 11 regulaminu organizacyjnego, tak aby procesy te nie naruszały praw pacjenta i przepisów chroniących dane osobowe pacjentów; w zakresie art pkt 9) w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej winna być określona cenowo i dostępna dla pacjentów podmiotu obecnych i potencjalnych; w zakresie art pkt 12) częścią regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego, w przypadku udzielania świadczeń na zasadach komercyjnych winien być szczegółowy cennik świadczonych usług. Ponadto zarówno w okazanym regulaminie organizacyjnym jak i Statucie NZOZ Telemedycyna stosowana jest terminologia niezgodna z załoŝeniami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. Termin zakład został zastrzeŝony wyłącznie dla podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcą. PowyŜsze stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 1), 2) 3), 6), 8), 9) i 12) ustawy. Za powyŝsze odpowiada Zarząd Spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Modelarskiej Zabezpieczenie kadrowe pod względem jakościowym i ilościowym w sposób prawidłowy zabezpiecza dostępność do świadczeń medycznych udzielanych przez podmiot kontrolowany. Podmiot leczniczy spełnia warunki wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 3) ustawy. 3. Aparaturę i sprzęt medyczny stosowany przy udzielaniu świadczeń medycznych naleŝy ocenić pozytywnie. Podmiot leczniczy spełnia warunki wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 2) ustawy. 4. Spełnianie warunków zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej naleŝy ocenić pozytywnie. Podmiot leczniczy spełnia warunki wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4) lit. a) 2

8 ustawy. 5. Warunki do udzielania świadczeń medycznych w systemie telemedycyny naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami: a) spełnianie warunków sanitarnych dla prowadzenia działalności leczniczej Posiadanie pomieszczeń odpowiadających wymaganiom odpowiednim do wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych naleŝy pozytywnie z nieprawidłowością. Zgodnie z treścią art. 206 ustawy podmioty prowadzące zakłady opieki zdrowotnej w dniu wejścia w Ŝycie ustawy obowiązane były, w terminie do dnia 31 grudnia 2012r. dostosować ich działalność do przepisów ustawy Podmiot kontrolowany posiada pomieszczenia i urządzenia właściwe do rodzaju wykonywanej działalności oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, jednakŝe nie posiada aktualnego postanowienia właściwej terytorialnie powiatowej inspekcji sanitarnej dla większości działających komórek organizacyjnych, czym narusza art. 17 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217) w powiązaniu z art. 22, art. 100 ust. 5 oraz art. 206 ustawy. Za powyŝsze odpowiada Zarząd Spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Modelarskiej 12. Na etapie pisania protokołu kontroli strona kontrolowana przedstawiła wniosek złoŝony w dniu 23 września 2013r. do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach o wydanie opinii w drodze decyzji na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012r., poz. 739). Dodatkowo ze względu na specyfikę udzielania świadczeń zdrowotnych przez przedsiębiorstwo podmiotu, to jest w formie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki lekarskiej w zakresie kardiologii prowadzonej w zdecydowanej większości przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych poprzez prowadzenie całodobowego monitoringu (dyŝuru) kardiologicznego na odległość, posiadanie decyzji inspekcji sanitarnej wydaje się wymogiem istotnym wyłącznie pod względem formalnym i nie ma wpływu na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwo pacjentów podmiotu. b) prawidłowość prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej Prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie przez podmiot dokumentacji medycznej naleŝy ocenić pozytywnie. Występuje jednak konieczność modyfikacji programu wspomagającego prowadzenie dokumentacji medycznej, tak aby zwiększyć jego stopień przydatności analitycznej oraz umoŝliwić prawidłowe monitorowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych, w szczególności opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieŝą. Stan obecny systemu powoduje moŝliwość błędnego odczytu danych i trudności w szybkim dostępie i przeglądzie badań profilaktycznych wcześniej wykonanych. Aparaturę i sprzęt medyczny stosowany przy udzielaniu świadczeń medycznych naleŝy ocenić pozytywnie. Podmiot leczniczy spełnia warunki wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 2) ustawy. 3

9 Mając na uwadze powyŝsze oceny i uwagi zalecam: 1. Uzyskać wydaną w drodze decyzji administracyjnej aktualną opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ustawy oraz złoŝyć ją w organie prowadzącym rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą Wojewody Śląskiego, a potwierdzoną kopię dokumentu okazać organowi kontrolującemu. Podstawę prawną stanowi art. 17 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z art. 22 i art. 100 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 217). Równocześnie ze względu na specyfikę udzielania świadczeń medycznych podmiot winien zwrócić się do Ministerstwa Zdrowia o wydanie indywidualnej opinii w sprawie konieczności lub braku obowiązku posiadania przez podmiot leczniczy Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedziba w Katowicach opinii wymaganej art. 22 ustawy, a kopię takowej przedłoŝyć do organu rejestrowego. 2. Uzupełnić regulamin organizacyjny o zapisy szczegółowe określające funkcjonowanie podmiotu leczniczego i jego przedsiębiorstwa, zgodne ze stanem faktycznym i prowadzoną przez podmiot działalnością leczniczą, w szczególności o wskazane w pkt 1 strona 2 i 3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego oraz przedstawić zaktualizowany Regulamin organizacyjny organowi kontrolującemu. Podstawę prawną stanowi art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 217). 3. Zobligować lekarzy prowadzących indywidualne praktyki lekarskie, którzy udzielają w podmiocie świadczeń na podstawie umów cywilnoprawnych, w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, do aktualizacji zapisów w rejestrze praktyk zawodowych. Podstawę prawną stanowi art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a w powiązaniu z art.106 ust. 4 pkt 3 oraz art. 208 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2013r., poz 217). 4. Doprecyzować procedury udostępniania dokumentacji medycznej, zwłaszcza dokumentacji indywidualnej pacjentów wobec warunków wskazanych w rozdziale 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. Nr 252, poz z późn.zm.) w powiązaniu z wymogami określonymi w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 159 z późn. zm. ). Oczekuję przedstawienia przez Zarząd Spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Modelarskiej 12 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zalecenia numer 1 wskazanego na stronie 6 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, bądź informacji o działaniach podjętych w celu jego realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań; 4

10 w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania pozostałych zaleceń wraz z wymaganymi dokumentami, bądź informacji o działaniach podjętych w celu jego realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych skutkować będzie wszczęciem procedury przewidzianej w art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 217). Do wiadomości: 1. Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 2.a/a z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO (-) Ireneusz Ryszkiel Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej... (Podpis zarządzającego kontrolą) 5

Częstochowa, 18 grudnia 2013 roku

Częstochowa, 18 grudnia 2013 roku W OJ EWODA Ś LĄ S K I Częstochowa, 18 grudnia 2013 roku NZIII.9612.132.2013 RZ Pani Jolanta Garus Kmieć wspólnik spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOVO-MED Centrum Profilaktyki i Lecznictwa

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 19 grudnia 2013r.

Katowice, dnia 19 grudnia 2013r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 19 grudnia 2013r. NZIII.9612.128.2013 RZ Pan Mikołaj Fajks Prezes Zarządu MMP Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Barlickiego 1 43-170 Łaziska Górne WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 14 października 2013 r. NZIII.9612.100.2013 RZ Pani Iwona Sobera podmiot leczniczy ul. Opolska 1 42-700 Lubliniec

Katowice, dnia 14 października 2013 r. NZIII.9612.100.2013 RZ Pani Iwona Sobera podmiot leczniczy ul. Opolska 1 42-700 Lubliniec WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 14 października 2013 r. NZIII.9612.100.2013 RZ Pani Iwona Sobera podmiot leczniczy ul. Opolska 1 42-700 Lubliniec WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, 17 listopada 2011r. NZ/III/8012/144/11 RZ Pani Anna Gołba wspólnik Spółki Cywilnej Anna Gołba, Anetta Lasek-Bal ul. Fredry 5 40 681 Katowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 21 marca 2013r. NZIII.9612.5.2013 RZ Pan Michał Graniczka wspólnik spółki jawnej 4 DENT Dorota Stania i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Hierowskiego 66/1 40-750 Katowice WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dnia 14 czerwca 2012r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII RZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bielsko-Biała, dnia 14 czerwca 2012r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII RZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bielsko-Biała, dnia 14 czerwca 2012r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII.9612.64.2012 RZ Dominika Flasza Wiceprezes Zarządu Dom Wczasowy Mazowsze ul. Stroma 6 43-450 Ustroń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZ/III/8012/146/11 podpisanym w dniu 5 grudnia 2011r.

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZ/III/8012/146/11 podpisanym w dniu 5 grudnia 2011r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 15 grudnia 2011r. K NZ/III/8012/146/11 a RZ Pani tkatarzyna Piech Prezes o Niepubliczny w Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICALMED i Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością c

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚLĄSKI Bielsko-Biała, dnia 22 października 2012r. NZIII.9612.117.2012 Pani Ewa Beata Długajczyk Wiceprezes Członek Zarządu EURO MEDICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sobieskiego 83

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 15 listopada 2010 roku

Częstochowa, 15 listopada 2010 roku WOJEWODA ŚLĄSKI Częstochowa, 15 listopada 2010 roku NZ/III/8012/147/10 RZ Pan Tomasz Makieła Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna STOMED ul. Okrzei 4 42-300 Myszków

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dnia 18 kwietnia 2013r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII RZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bielsko-Biała, dnia 18 kwietnia 2013r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII RZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bielsko-Biała, dnia 18 kwietnia 2013r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII.9612.26.2013 RZ Marian Suchodolski podmiot leczniczy ul. Dębowa 3 43-430 Skoczów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dnia 20 czerwca 2012r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII.9612.59.2012 RZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bielsko-Biała, dnia 20 czerwca 2012r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII.9612.59.2012 RZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bielsko-Biała, dnia 20 czerwca 2012r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII.9612.59.2012 RZ Agnieszka Nieścieronek wspólnik spółki Dental Care Agnieszka Nieścieronek spółka jawna ul. PCK 4 34-300 Żywiec WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII podpisanym w dniu 17 lutego 2011 r.

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII podpisanym w dniu 17 lutego 2011 r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 28 lutego 2012 r. NZIII.9612.1.2012 RZ Pan Dariusz Tomsia Eskulap s. c. Oddział chirurgii małoinwazyjnej Dariusz Tomsia, Ryszard Antkowiak ul. śywiecka 609 34 382 Wieprz

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 20 lipca 2011 roku

Częstochowa, 20 lipca 2011 roku WOJEWODA ŚLĄSKI Częstochowa, 20 lipca 2011 roku NZ/III/8012/62/11 RZ Pani Janina Przydacz Kierownik Zakładowa Niepubliczna Przychodnia Lekarska przy TurboCare Poland S.A. ul. Powstańców Śląskich 85 42-701

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 20 lipca 2012r. NZIII a

Katowice, dnia 20 lipca 2012r. NZIII a WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 20 lipca 2012r. K NZIII.9612.69.2012 a RZ Pani t Katarzyna Cybulska Wspólnik o NZOZ w GMINMED S.C. KESLER- CYBULSKA i z siedzibą c w Gierałtowicach (44-186) ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 3 grudnia 2013r.

Katowice, dnia 3 grudnia 2013r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 3 grudnia 2013r. NZIII.9612.115.2013 RZ Pan Krzysztof Gołba podmiot leczniczy wspólnik spółki cywilnej Revital Gabinet Kardiologiczny s.c. Krzysztof Gołba, Jolanta Biernat

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 11 października 2012 r. NZIII RZ Pan Jan Idkowiak Prezes Zarządu. ul. Niedurnego 50 d Ruda Śląska

Katowice, dnia 11 października 2012 r. NZIII RZ Pan Jan Idkowiak Prezes Zarządu. ul. Niedurnego 50 d Ruda Śląska WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 11 października 2012 r. NZIII.9612.132.2012 RZ Pan Jan Idkowiak Prezes Zarządu J.A. - Medico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Niedurnego 50 d 41-709 Ruda Śląska

Bardziej szczegółowo

Katowice, 28 grudnia 2010r.

Katowice, 28 grudnia 2010r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, 28 grudnia 2010r. NZ/III/8012/178/10 RZ Pani Renata Kandziora Kierownik Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Familia ul. Łagiewnicka 34 41 608 Świętochłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 12 września 2013r.

Katowice, dnia 12 września 2013r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 12 września 2013r. NZIII.9612.83.2013 RZ Pani Monika Wójcik-Biegańska Prezes Zarządu HPS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mysłowicka 13 41-902 Katowice WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 25 kwietnia 2013 r.

Katowice, dnia 25 kwietnia 2013 r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 25 kwietnia 2013 r. NZIII.9612.17.2013 RZ Pan Damian Zadeberny Prezes Zarządu Fundacja Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Maltańska SłuŜba Medyczna Pomoc Maltańska ul.

Bardziej szczegółowo

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZ/III/8012/59/11 podpisanym w dniu 30 maja 2011r.

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZ/III/8012/59/11 podpisanym w dniu 30 maja 2011r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 29 lipca 2011r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE K NZ/III/8012/59/11 a RZ Pan tdariusz Podsiadlik Kierownik o Niepubliczny w Wielospecjalistycznego Zakładu i Opieki Zdrowotnej śak-med.

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 21czerwca 2013r. NZIII.9612.32.2013 a

Katowice, dnia 21czerwca 2013r. NZIII.9612.32.2013 a WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 21czerwca 2013r. K NZIII.9612.32.2013 a RZ Pan Piotr t Słota Prezes Zarządu Centrum p Medyczne Eko-Prof-Med Sp. z o.o. r ul. Cynkowa z 6 42-610 e Miasteczko Śląskie WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII podpisanym w dniu 14 czerwca 2012r.

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII podpisanym w dniu 14 czerwca 2012r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 29 czerwca 2012r. NZIII.9612.67.2012 RZ Pani Iwona Sobera Centrum Medyczne Sokrates S.C. Iwona Sobera, Magdalena Koperska ul. Wyspiańskiego 19 41 400 Mysłowice WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZ/III/8012/72/11 podpisanym w dniu 29 czerwca 2011r.

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZ/III/8012/72/11 podpisanym w dniu 29 czerwca 2011r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 22 sierpnia 2011r. K NZ/III/8012/72/11 a RZ Pani t Maria Lubina Kierownik o Niepubliczny w Zakład Opieki Zdrowotnej POZ ioraz Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska c

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 8 maja 2013r. K a NZIII RZ. Wanda Mikołajczyk Prezes pzarządu r z ul. Kościuszki e Pszczyna

Katowice, dnia 8 maja 2013r. K a NZIII RZ. Wanda Mikołajczyk Prezes pzarządu r z ul. Kościuszki e Pszczyna WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 8 maja 2013r. K a Pani t Wanda Mikołajczyk Prezes pzarządu r odpowiedzialnością z ul. Kościuszki e 5 43-200 Pszczyna SANUS Spółka z ograniczoną NZIII.9612.23.2013 RZ WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚLĄSKI Bielsko-Biała, dnia 28 stycznia 2011 roku

WOJEWODA ŚLĄSKI Bielsko-Biała, dnia 28 stycznia 2011 roku WOJEWODA ŚLĄSKI Bielsko-Biała, dnia 28 stycznia 2011 roku NZ/III/8012/173/10/ RZ Pan dr n.med. Hubert Kubica Kierownik Prywatnej Kliniki Stomatologii Kosmetycznej, Implantologii i Periodontologii ul.wyzwolenia

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia września 2016 r. PS-ZPSM.9612.51.2016.UK Pan Andrzej Abrahamów Pani Marlena Abrahamów wspólnicy spółki cywilnej pn. AMEZ S.C. ul. Kamienna 1G 59-300 Lubin Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

CZP.I.9612.22.2013 Kielce, dnia 28 sierpnia 2013r.

CZP.I.9612.22.2013 Kielce, dnia 28 sierpnia 2013r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI CZP.I.9612.22.2013 Kielce, dnia 28 sierpnia 2013r. Pani Ewa Wróbel Prezes Zarządu Spółki z o.o. DALMED w Kielcach Wystąpienie pokontrolne Kontrolę w podmiocie leczniczym NZOZ DALMED

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ EGZ. Nr 1 PS-III.9612.154.2014.DM PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ I. IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO FIRMĘ ALBO NAZWĘ ORAZ ADRES SIEDZIBY: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny

Bardziej szczegółowo

WK-II Pan Li Zhiming Medyczne Centrum Zabiegowo-Rehabilitacyjne Sp. z o.o. ul. Wenecka Jabłonna

WK-II Pan Li Zhiming Medyczne Centrum Zabiegowo-Rehabilitacyjne Sp. z o.o. ul. Wenecka Jabłonna Warszawa, 6 czerwca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.75.2017 Pan Li Zhiming Medyczne Centrum Zabiegowo-Rehabilitacyjne Sp. z o.o. ul. Wenecka 18 05-110 Jabłonna W Y S T Ą P I E N I E P O K O N

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia Ogrudnia 2016 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia Ogrudnia 2016 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia Ogrudnia 2016 r. ZP-ZPSM.9612.21.2016.IS Pani Anna Kraska-Baranowska Prezes Zarządu Centrum Usług Medycznych ESKULAP Spółki z o.o., przedsiębiorstwa wykonującego działalność

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 0 kwietnia 2017 r. ZP-ZPSM.9612.2.2017.IS Pan Włodzimierz Wiśniewski Prezes Zarządu WISMED Sp. z o.o. ul. Antonia Vivaldiego 96 52-127 Wrocław Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, 1 kwietnia 2010r. NZ/III/8012/37/10 RZ Pani Jadwiga Koralewska-Sobczyk Kierownik Zakład Opieki Zdrowotnej - Prywatna Opieka Stomatologiczna Lekarz chirurg stomatolog Jadwiga Koralewska-Sobczyk

Bardziej szczegółowo

Pan Aleksander Gawlik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach ul. Harcerska Pionki

Pan Aleksander Gawlik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach ul. Harcerska Pionki Warszawa, 5 stycznia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.9612.1.32.2014 Pan Aleksander Gawlik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach ul. Harcerska 1 26-670 Pionki

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Pan prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski Dyrektor Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Pan prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski Dyrektor Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach Pan prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski Dyrektor Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzanej w trybie doraźnym

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzanej w trybie doraźnym WZ-V.9612.4.2016.ACz SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzanej w trybie doraźnym Podmiot leczniczy: Przychodnia Lekarska Witomino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Konwaliowa 2, 81-651 Gdynia

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 06 września 2010 r.

Katowice, dnia 06 września 2010 r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 06 września 2010 r. NZ/III/8012/104/10 RZ Pani Iwona Łobejko Kierownik Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu Plac Medyków 1 41-200 Sosnowiec

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Krzyczkowski Linea Corporis Chirurgia Plastyczna Sp. z o.o. ul. Nowiniarska Warszawa

Pan Marek Krzyczkowski Linea Corporis Chirurgia Plastyczna Sp. z o.o. ul. Nowiniarska Warszawa Warszawa, 17 czerwca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.25.2016 Pan Marek Krzyczkowski Linea Corporis Chirurgia Plastyczna Sp. z o.o. ul. Nowiniarska 1 00-235 Warszawa W Y S T Ą P I E N I E P O K

Bardziej szczegółowo

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą : Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 listopada 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Jacek Bąk, Wyłączenia dokonał zespół kontrolny

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Jaroszewska Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich Ciechanów

Pani Hanna Jaroszewska Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich Ciechanów Warszawa, 10 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.9612.1.6.2015 Pani Hanna Jaroszewska Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich 2 06-400 Ciechanów

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej. podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 13 sierpnia 2013 r.

Protokół kontroli problemowej. podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 13 sierpnia 2013 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 13 sierpnia 2013 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Ossowski Mikołaj NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego VITAMED

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Wyjaśnień udzielała: Aleksandra Hawryluk kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach.

PROTOKÓŁ. Wyjaśnień udzielała: Aleksandra Hawryluk kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach z siedzibą w Lipianach przy ul. Myśliborskiej 3. Kontrolę przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4. Kontrolę przeprowadziły w dniu 20 lutego 2014 r. 1) Pani

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia p marca 2017 r. ZP-ZPSM.9612.1.2017.IS Pani Teresa Chmiel Prezes Zarządu Zakładu Opieki Zdrowotnej Psie Pole Spółki z o.o. ul. Brucknera 47-49 51-411 Wrocław Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.25.2012.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ

ZP-2.9612.25.2012.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Gabinet Usług Medycznych Wiesława i Bronisław Hantke S. C. z siedzibą przy ul. Runowskiej 28 w Węgorzynie Kontrolę przeprowadziła

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Golimont Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. al. Solidarności Warszawa

Pan Andrzej Golimont Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. al. Solidarności Warszawa Warszawa, 9 stycznia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.136.2016 Pan Andrzej Golimont Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. al. Solidarności 67 03-401 Warszawa W Y S T Ą P I E N

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny NZOZ Telemedycyna Polska tekst ujednolicony na dzień r.

Regulamin Organizacyjny NZOZ Telemedycyna Polska tekst ujednolicony na dzień r. Regulamin Organizacyjny NZOZ Telemedycyna Polska tekst ujednolicony na dzień 16.03.2012 r. I. Postanowienia ogólne. 1) Zakład Opieki Zdrowotnej działa pod nazwą: NZOZ Telemedycyna Polska. 1 2) Obszar działania

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 lipca 2017 r. ZP-ZPSM.9612.14.2017.IS Pani Elżbieta Młyńczyk-Pokutycka Prezes Zarządu YISIO-MED Sp. z o.o. Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 111, art. 112 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nr księgi w RPWDL 000000158231, oznaczenie organu: W-08.

Nr księgi w RPWDL 000000158231, oznaczenie organu: W-08. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 01 kwietnia 2015 r. 1. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.39.2014.JZ

ZP-2.9612.39.2014.JZ PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Stowarzyszenie Pomocy Przytulisko z siedzibą przy ul. 1 Maja 6 w Białogardzie 1 października 2014 r. Kontrolę przeprowadziły 1 października

Bardziej szczegółowo

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe Komunikat w sprawie obowiązków lekarzy prowadzących praktyki indywidualne lub grupowe, a także podmioty lecznicze związanych z dostosowaniem działalności do przepisów ustawy o działalności leczniczej Lekarze

Bardziej szczegółowo

ZP AL Egz. nr 2

ZP AL Egz. nr 2 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Jarosław Niedzielczyk z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Gdańskiej 21D prowadzącym przedsiębiorstwo pn.: Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3 w Kielcach. CZP.I.9612.30.2012 Kielce, dnia 6.11.2012 r.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3 w Kielcach. CZP.I.9612.30.2012 Kielce, dnia 6.11.2012 r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI CZP.I.9612.30.2012 Kielce, dnia 6.11.2012 r. Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3 w Kielcach Wystąpienie pokontrolne Kontrolę w Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E

W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Warszawa, 29 stycznia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.75.2014 Pan Krzysztof Kukla Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Zegrzyńska

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia sierpnia 2011 r. P/11/137 LKI-4101-04-03/2011 Pan Marian Pytlewski Dyrektor Regionalny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w GDAŃSKU ul. Okopowa 21/27 80-810 GDAŃSK WZ-V.9612.7.2011.KWM PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ Kontrolowany zakład: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Ireny Olborskiej (nr

Bardziej szczegółowo

Pan Piotr Adamczyk Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GADENT ul. Tadeusza Kościuszki Rawa Mazowiecka

Pan Piotr Adamczyk Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GADENT ul. Tadeusza Kościuszki Rawa Mazowiecka Warszawa, 18 sierpnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.64.2015 Pan Piotr Adamczyk Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GADENT ul. Tadeusza Kościuszki 1 96 200 Rawa Mazowiecka W Y S T Ą P I E N

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia września 2007 r.

Szczecin, dnia września 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE 71-420 Szczecin ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. (091) 423-17-76 fax (091) 422-45-81 LSZ-41082-1-07 P/07/098 Szczecin, dnia września 2007 r. Pan Ryszard Chmurowicz

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI PS-ZP.9612.2.2015.IS Wrocław, dnia maja 2015 r. Pani Marlena Wiśniewska Praktyka Lekarza Rodzinnego Marlena Wiśniewska Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 111, art. 112 ustawy

Bardziej szczegółowo

USTALENIA: Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali: - Henryk Kędzierski Dyrektor podmiotu, - Barbara Niewiadomska Kierownik Działu Kadr w podmiocie.

USTALENIA: Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali: - Henryk Kędzierski Dyrektor podmiotu, - Barbara Niewiadomska Kierownik Działu Kadr w podmiocie. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie 5 w dniu 21 listopada

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.4.2016 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 3 marca 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy, działający pod

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 23 listopada 2009 r. LKA-410-22-06/2009 P/09/166 Pan Jacek Wojewódka Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa

Bardziej szczegółowo

PS.2.HF.8012/34/09 Egz. Nr 1 PROTOKÓŁ

PS.2.HF.8012/34/09 Egz. Nr 1 PROTOKÓŁ PS.2.HF.8012/34/09 Egz. Nr 1 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Prywatnym Ośrodku Medycznym POLAMED w Szczecinie przy ul. Zacisznej 4a Kontrolę przeprowadzili w dniu 24 listopada 2009r. 1)

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 sierpnia 2007 r. LOL /07 P/07/165

Olsztyn, dnia 30 sierpnia 2007 r. LOL /07 P/07/165 1 Olsztyn, dnia 30 sierpnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 LOL 410 17 04/07 P/07/165 Pan Maciej Plichtowski

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 52/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 52/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LANCET S.C. w Kołobrzegu przy ul. Unii Lubelskiej 31A/I, 33A/I Kontrolę przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

Pani Anna Jasiewicz-Reps PRYWATNA PRZYCHODNIA LEKARSKA ZDROWIE I URODA ul. Jana III Sobieskiego Warszawa

Pani Anna Jasiewicz-Reps PRYWATNA PRZYCHODNIA LEKARSKA ZDROWIE I URODA ul. Jana III Sobieskiego Warszawa Warszawa, 15 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.8.2015 Pani Anna Jasiewicz-Reps PRYWATNA PRZYCHODNIA LEKARSKA ZDROWIE I URODA ul. Jana III Sobieskiego 18 02-957 Warszawa W Y S T Ą P I E

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w GDAŃSKU ul. Okopowa 21/27 80-810 GDAŃSK WZ-V.9612.23.2011.JE PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ Kontrolowane przedsiębiorstwo: NZOZ Pod Lwem Instytut Specjalistki Stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poradnia Kardiologiczna

Bardziej szczegółowo

LBY /08 P/08/098 Szanowny Pan Dr n. med. Zbigniew Pawłowicz Dyrektor Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka W Bydgoszczy

LBY /08 P/08/098 Szanowny Pan Dr n. med. Zbigniew Pawłowicz Dyrektor Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka W Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia listopada 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY-41021-01/08 P/08/098 Szanowny Pan Dr n.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 19/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 19/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Hotel Lidia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Darłowie przy ul. Dorszowej 3. Kontrolę przeprowadziły

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 27 maja 2013r.

Katowice, dnia 27 maja 2013r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 27 maja 2013r. NZIII.9612.50.2013 RZ Pan Adam Kasza Wspólnik Spółki Jawnej Apotheca Pacis Kasza Spółka Jawna ul. Władysława Broniewskiego 23 44-217 Rybnik WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

a) Emilia Skrzypczak - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Lubuskiego nr 182-1/2015 z dnia 19.06.2015 r. przewodnicząca zespołu.

a) Emilia Skrzypczak - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Lubuskiego nr 182-1/2015 z dnia 19.06.2015 r. przewodnicząca zespołu. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 09.07.2015 r. 1. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.23.2016 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 7 marca 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy, działający

Bardziej szczegółowo

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia i] kwietnia 2017 r.

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia i] kwietnia 2017 r. W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia i] kwietnia 2017 r. ZP-ZPSM.9612.13.2017.IS Pani Ilona Zmarlak Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółki z o.o. ul. Inwalidów Wojennych 26 56-100

Bardziej szczegółowo

PS-2.9612.5.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ

PS-2.9612.5.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ PS-2.9612.5.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym p.n.: Samodzielny Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMAX S.C. Grażyna Grabowska

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI Wydział Rodziny i Polityki Społecznej. Łódź, r. RPS-VI PROTOKÓŁ KONTROLI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI Wydział Rodziny i Polityki Społecznej. Łódź, r. RPS-VI PROTOKÓŁ KONTROLI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI Wydział Rodziny i Polityki Społecznej RPS-VI.9612.4.2017 Łódź, 16.03.2017 r. PROTOKÓŁ KONTROLI podmiotu leczniczego pn. Poradnia Konsultacyjna GASTRO spółka z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nr księgi w RPWDL 000000137442, oznaczenie organu: W-08.

Nr księgi w RPWDL 000000137442, oznaczenie organu: W-08. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 17 października 2014 r. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej uwagi i oceny szczegółowe.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej uwagi i oceny szczegółowe. WOJEWODA ŚLĄSKI Bielsko-Biała, dnia 21 czerwca 2011 r. NZ/III/8012/51/11 RZ Pan Arkadiusz Długajczyk Kierownik Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistyczne Centrum Medyczne EURO MEDICA Sp.

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia / - h maja 2016 r. PS-ZPSM.9612.28.2016.IS Pan Wiktor Król Prezes Zarządu POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W KAMIENNEJ GÓRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 11 czerwca 2014 r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 11 czerwca 2014 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 11 czerwca 2014 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Praktyka Pielęgniarek AGMA-MED Marzena Głuszak, Agnieszka Furga

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 28 września 2010 r. LKA-4101-18-03/2010/P/10/124 Pan Szczepan Błachut Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI PS-ZP.9612.17.2015.IS Wrocław, dnia Z ) czerwca 2015 r. Pan Tadeusz Tofel Dyrektor Oddziału Polskiego Centrum Zdrowia Góra Śląska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

upoważnienie Wojewody

upoważnienie Wojewody Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 grudnia 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Spółka Jawna: A&A Usługi Pielęgniarskie Spółka

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.44.2013 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 20 maja 2013 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia /

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Zielona Góra, 2008-09-25 RIO.I-092/130/08 Pan Zdzisław Mogilnicki Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Babimoście WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.29.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 24 i 25 marca 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy KRAKMED

Bardziej szczegółowo

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą Instrukcja postępowania w przypadku składania wniosku o wpis zmian do księgi rejestrowej lub złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru. KOMUNIKAT DLA

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia f sierpnia 2017 r. ZP-ZPSM.9612.38.2017.IS Pan Mirosław Frunze Kierownik Ośrodka Zdrowia JELMED Mirosław Frunze Wystąpienie pokontrolne N a podstawie art. 111, art. 112

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej. podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 września 2013 r.

Protokół kontroli problemowej. podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 września 2013 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 września 2013 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: SPÓŁKA LEKARSKA SKARBOWA S. KRAWIEC i PARTNERZY ul. Fryderyka

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 20 lutego 2014r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 20 lutego 2014r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 20 lutego 2014r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: HOSPICJUM IM. LADY RYDER OF WARSAW ul. Zyty

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III Łódź, dnia 25 listopada 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III Łódź, dnia 25 listopada 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III 431.37.2013 Łódź, dnia 25 listopada 2013 r. Pan Ryszard Rytter Starosta Poddębicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

a) Emilia Skrzypczak - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Lubuskiego nr 195-1/2015 z dnia r. przewodnicząca zespołu.

a) Emilia Skrzypczak - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Lubuskiego nr 195-1/2015 z dnia r. przewodnicząca zespołu. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 15.07.2015 r. 1. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI W rocław, dnia stycznia 2017 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI W rocław, dnia stycznia 2017 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI W rocław, dnia stycznia 2017 r. ZP-ZPSM.9612.25.2016.IS Pan Maciej Biardzki Prezes Zarządu Milickiego Centrum Medycznego Spółki z o.o. ul. Grzybowa 1 56-300 M ilicz W ystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

LBI-410/20-2 -2007 P/07/101 Pan Eugeniusz Bołtromiuk Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej HAJMED w Hajnówce

LBI-410/20-2 -2007 P/07/101 Pan Eugeniusz Bołtromiuk Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej HAJMED w Hajnówce Białystok, dnia 13 grudnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w BIAŁYMSTOKU 15-950 Białystok ul. Akademicka 4 skr. p. 9, fax: (085) 67-41-109 tel.: (085) 67-41-100 e-mail: lbi@nik.gov.pl LBI-410/20-2

Bardziej szczegółowo

CZP.I Kielce, dnia 17 grudnia 2014 r.

CZP.I Kielce, dnia 17 grudnia 2014 r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI CZP.I.9612.34.8.2014 Kielce, dnia 17 grudnia 2014 r. Pan Andrzej Gruszka Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust. 7 pkt. 2 Art. 112

Bardziej szczegółowo

Pan Piotr Kowalski Dyrektor Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 26-600 Radom

Pan Piotr Kowalski Dyrektor Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 26-600 Radom Warszawa, 30 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.20.2015 Pan Piotr Kowalski Dyrektor Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 26-600 Radom W Y S T Ą P I E N I E P

Bardziej szczegółowo

P/07/098 LBY 41018-02/07 Sz. P. Kazimierz Turkiewicz p.o. Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego im. dr Jurasza w Bydgoszczy

P/07/098 LBY 41018-02/07 Sz. P. Kazimierz Turkiewicz p.o. Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego im. dr Jurasza w Bydgoszczy Bydgoszcz dnia.11. 2007 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 P/07/098 LBY 41018-02/07 Sz. P. Kazimierz Turkiewicz p.o.

Bardziej szczegółowo

LOL /08 P/08/076 Pan Tadeusz Skorupski Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w GiŜycku

LOL /08 P/08/076 Pan Tadeusz Skorupski Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w GiŜycku Olsztyn, dnia 3 grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 LOL-410-36-03/08 P/08/076 Pan Tadeusz Skorupski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 września 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 września 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 września 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: ( ) adres do korespondencji, 66-200 Kępsko.

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI /) Wrocław, dnia Jj listopada 2016 r. ZP-ZPSM.9612.12.2016.IS Pani Agnieszka Gralak-Słonina Dyrektor ZOZ Zespół Opieki Zdrowotnej w Złotoryi ul. Hoża 11 59-500 Złotoryja Wystąpienie

Bardziej szczegółowo