Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy wersja 2.15 data:

2 W celu wprowadzenia nowego wniosku o kredyt gotówkowy należy wybrać: Menu główne/nowy wniosek/kredyt gotówkowy Ścieżka wypełniania wniosku dla kredytów gotówkowych: W celu wprowadzenia wszystkich wymaganych danych dotyczących wniosku kredytowego należy uzupełnić pola w wymienionych poniżej (występujących po sobie) ekranach (nazwy wg drzewa nawigacji): Kalkulator kredytowy Podstawowe dane Dodatkowe dane Inform. o zatrudnieniu Stan majątkowy Dyspozycja i uwagi Zabezpieczenia Lista dokumentów Podczas wprowadzania danych dostępne będą następujące klawisze nawigacji: Następna przejście do następnego ekranu (jeżeli dane wprowadzone na bieżącym ekranie są poprawne) Poprzednia przejście do poprzedniego ekranu Zapisz powoduje zapisanie wprowadzonych danych (jeżeli dane wprowadzone zarówno na poprzednich ekranach jak i na bieżącym ekranie są poprawne) Powrót powrót do poprzedniego ekranu występuje na ekranach dodatkowych takich jak np.: Harmonogram, Oferta oraz w drzewie nawigacji. 2 S t r o n a

3 1. Kalkulator kredytowy Kalkulator jest pierwszym krokiem wprowadzania nowego wniosku. Kalkulator jest elementem Systemu, pozwalającym na wprowadzanie i edycję informacji o kredycie, niezbędnych do przeprowadzenia symulacji kredytu. Ekran 1 - Kalkulator kredytowy Na ekranie dostępne są następujące przyciski: Oblicz Harmonogram (przycisk aktywny po naciśnięciu Oblicz i poprawnym przeliczeniu wniosku) Oferta (przycisk aktywny po naciśnięciu Oblicz i poprawnym przeliczeniu wniosku) Następna (przycisk aktywny po naciśnięciu Oblicz i poprawnym przeliczeniu wniosku) Kalkulator kredytowy - Przycisk Oblicz Podczas wprowadzania danych w oknie kalkulatora kredytowego aktywny jest tylko przycisk Oblicz. Naciśnięcie klawisza powoduje sprawdzenie poprawności oraz przeliczenie aktualnych danych. System kontroluje czy został naciśnięty klawisz Oblicz po wprowadzeniu lub modyfikacji danych. Wynikiem działania funkcji Oblicz jest wyświetlenie kosztów kredytu oraz odblokowanie klawiszy Harmonogram, Oferta, Następna. Jeżeli klawisz Oblicz nie został naciśnięty to pozostałe klawisze na ekranie kalkulatora są wygaszone (nieaktywne) i nie ma możliwości przejścia do kolejnej strony wniosku. Kalkulator kredytowy sekcja wynagrodzenie agenta 3 S t r o n a

4 W sekcji dotyczącej wynagrodzenia agenta użytkownik może uzupełnić pole % wynagrodzenia agenta. Po wybraniu funkcji Oblicz system wylicza kwotową wartość wynagrodzenia agenta oraz wysokości składki ubezpieczeniowej koniecznej do uzyskania zadanej wartości wynagrodzenia. W sekcji wynagrodzenia agenta powtórzony został przycisk Oblicz - funkcjonalność obu przycisków jest taka sama. Ekran 2 - Kalkulator kredytowy z obliczeniami Kalkulator kredytowy -Przycisk Harmonogram Przycisk Harmonogram dostępny na ekranie Kalkulator kredytowy powoduje wyświetlenie ekranu z przykładowym harmonogramem spłaty rat. Ekran 3 Harmonogram rat 4 S t r o n a

5 Na ekranie Harmonogram rat dostępny jest przycisk Powrót powrót do ekranu Kalkulator kredytowy Kalkulator kredytowy - Przycisk Oferta Przycisk Oferta dostępny na ekranie Kalkulator kredytowy wyświetla ofertę dla klienta m.in. z harmonogramem spłat kredytu i danymi Agenta. Ekran 4 Oferta dla klienta Możliwe jest także wydrukowanie oferty dla potencjalnego kredytobiorcy na podstawie wprowadzonych danych - przycisk Wersja do wydruku (wydruk bezpośrednio na drukarkę) lub przygotowanie oferty w formacie.pdf - przycisk Wydruk PDF (zapisanie oferty lub otwarcie za pomocą Acrobat Reader). Przed wydrukowaniem oferty można wypełnić pole Oferta dla klienta wpisując dane klienta, dla którego przygotowywana jest oferta. Przycisk Powrót powrót do ekranu Kalkulator kredytowy Uwaga! Ofertę można przygotować również na podstawie innego, wcześniej wprowadzonego wniosku. Dane kredytobiorcy wniosku nie będą wówczas umieszczane na ofercie. Kalkulator kredytowy - Przycisk Następna Po wprowadzeniu poprawnych danych i wykonaniu obliczeń (przycisk Oblicz ) kontynuacja wniosku następuje poprzez Przycisk Następna - służy on do przejścia do kolejnego ekranu wniosku kredytowego 5 S t r o n a

6 2. Podstawowe dane o kliencie Na ekranie wypełniamy dane o kliencie (dane osobowe, adres, itp.) Ekran 5 Podstawowe dane o kliencie Pola data urodzenia, data wydania (podobnie jak wszystkie inne pola typu: data występujące we wniosku) mają format yyyy-mm-dd, według którego należy wpisywać dane w tych polach. Przycisk Sprawdź obok pola kod pocztowy sprawdza, czy wprowadzony kod pocztowy znajduje się na liście kodów pocztowych. W przypadku odnalezienia wypełniane jest automatycznie pole Miejscowość. W przeciwnym wypadku system ostrzega, że nie znaleziono miejscowości dla podanego kodu pocztowego. Ekran 6 Podstawowe dane o kliencie przyciski Uwaga: Przycisk Zapisz znajduje się na kolejnych ekranach wniosku i służy do zapisania aktualnie wprowadzonych danych (jeśli wprowadzone dane zgodne są ze specyfikacją pól). 6 S t r o n a

7 3. Dodatkowe dane dotyczące klienta Na ekranie Dodatkowe dane dotyczące klienta uzupełniane są dane dotyczące m.in: zajmowanego lokalu przez klienta, wykształcenia, stanu cywilnego oraz gospodarstwa domowego klienta. 4. Informacje o zatrudnieniu Ekran 7 Dodatkowe dane dotyczące klienta Na ekranie Informacje o zatrudnieniu uzupełniane są dane dotyczące źródła podstawowego i dodatkowego dochodu klienta. Ekran 8 Informacje o zatrudnieniu 7 S t r o n a

8 5. Stan majątkowy Na ekranie Stan majątkowy wprowadza się dane dotyczące sytuacji finansowej i majątkowej klienta. Sekcje dotyczące stanu majątkowego: Informacja o posiadanym majątku Informacje o kontach bankowych Informacje o obciążeniach finansowych Informacja o posiadanych kartach bankowych Informacja o przyznanych limitach kredytowych Dla poszczególnych sekcji stanu majątkowego wybiera się odpowiednie pozycje z list wyboru lub wprowadza dane. Po poprawnym wypełnieniu pól, wprowadzone dane zostaną dodane do odpowiedniej tabeli po naciśnięciu przycisku DODAJ. Wprowadzone dane można usunąć z tabeli za pomocą przycisku usuń (usuwanie informacji po zaznaczeniu pola checkbox przy danych które mają być usunięte w każdej sekcji stanu majątkowego). Ekran 9 Stan majątkowy 8 S t r o n a

9 6. Dyspozycja uruchomienia kredytu i uwagi Na ekranie Dyspozycja uruchomienia kredytu i uwagi wypełniane są dane dotyczące formy wypłaty i spłaty kredytu. Ekran 10 Dyspozycja uruchomienia kredytu i uwagi System przy przejściu na ekran Dyspozycja i uwagi dokona automatycznego zapisu wniosku. 7. Zabezpieczenia Ekran Zabezpieczenia zawiera listę zabezpieczeń dodanych automatycznie do wniosku oraz zabezpieczeń dodanych przez użytkownika. Ekran 11 Zabezpieczenia 9 S t r o n a

10 Na ekranie dostępne będą przyciski: Przeglądaj - otwiera ekran Dane dotyczące zabezpieczenia, gdzie użytkownik będzie mógł przeglądać wybrane zabezpieczenie Edytuj - otwiera ekran Dane dotyczące zabezpieczenia, gdzie użytkownik będzie mógł edytować wybrane zabezpieczenie (z listy zabezpieczeń nieautomatycznych).. Dodaj - umożliwia dodanie nowego zabezpieczenia poprzez wybór z listy zabezpieczeń. Po naciśnięciu przycisku Dodaj, system przechodzi do ekranu Dane dotyczące zabezpieczenia jednocześnie uzupełniając automatycznie pola danymi z wniosku oraz automatycznie ustawiając odpowiednie powiązania osób z zabezpieczeniem. Usuń - umożliwia usunięcie zabezpieczenia poprzez wybór z listy zabezpieczeń Poprzednia poprzednia strona wniosku Następna następna strona wniosku kredytowego Zapisz wybranie powoduje zapisanie wniosku kredytowego (wprowadzonych danych) Na liście zabezpieczeń znajdują się zabezpieczenia obecnie obsługiwane przez system esowk (oznaczone z przodu symbolem *), oraz zabezpieczenie które nie są obecnie obsługiwane przez system esowk (bez symbolu * z przodu). Wybranie zabezpieczenia nie obsługiwanego będzie skutkowało komunikatem Brak formularza dla tego typu zabezpieczenia. Ekran 12 Zabezpieczenia lista zabezpieczeń 10 S t r o n a

11 8. Lista dokumentów Przedstawia aktualną listę dokumentów złożonych do wniosku kredytowego. Po wprowadzeniu informacji dotyczących osób powiązanych z wnioskiem, ostatnim ekranem będzie ekran z Listą dokumentów. Lista tworzona jest dynamicznie na podstawie już wprowadzonych danych przez użytkownika. Każdorazowa zmiana danych może wpływać na listę dokumentów. Użytkownik na liście może usunąć dokument lub przywrócić dokument usunięty (zaznaczenie lub odznaczenie pola typu checkbox). Aby dodać dodatkowy dokument należy wybrać dokument z listy rozwijanej Typ dokumentu i wybrać przycisk Dodaj dokument. Aby dokument nie był uwzględniony należy odznaczyć dany dokument na liście dokumentów. Na etapie przejścia na ekran: Lista dokumentów następuje automatyczny zapis wniosku Na ekranie dostępne są przyciski: Ekran 13 - Lista dokumentów Dodaj dokument dodaje do wniosku kredytowego dokument wybrany z listy Typ dokumentu. (W przypadku wybrania z listy pozycji Inny, system umożliwi ręczne opisanie załączonego dokumentu.) Zapisz zapis wniosku z aktualnymi danymi. Sprawdź sprawdza wniosek kredytowy pod względem poprawności wypełnienia pól obowiązkowych, zgodności wprowadzonych danych z warunkami regulaminowymi oraz powiązań pomiędzy danymi wprowadzanymi w systemie. Sprawdź powoduje zapisanie danych wprowadzonych i zmodyfikowanych na wszystkich wcześniejszych ekranach (bada spójność danych całego wniosku). Dodaj klienta pozwala na dodanie kolejnej osoby do wniosku kredytowego (np.: współmałżonka, poręczyciela itp.) Wydruk wniosku po jego wybraniu pojawia się ekran o nazwie Lista dokumentów do wydruku, zawierający aktualną listę dokumentów do wydruku. Wyślij do weryfikacji wysyła wniosek do weryfikacji (przed wysłaniem także sprawdza poprawność i zapisuje wniosek). Poprzednia poprzednia strona wniosku 11 S t r o n a

12 9. Dodanie klienta Ekran Lista klientów pozwala m.in. na dodanie kolejnych osób do wniosku, edycję, usuwanie, przeglądanie oraz sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych dla istniejących klientów. Dodanie klienta możliwe jest z poziomu ekranu: - Lista dokumentów -> przycisk Dodaj klienta - Lista wniosków - > przycisk Lista osób Liczba pozycji dostępnych na liście dodawania klienta zależą od rodzaju kredytu: ratalny, gotówkowy Ekran 14 - Dodawanie klienta Dla dodania do wniosku kredytobiorcy/poręczyciela użytkownik przejdzie prze następujące ekrany Podstawowe dane o kliencie Dodatkowe dane dotyczące klienta Informacje o zatrudnieniu Stan majątkowy (tylko kredyt gotówkowy) Zabezpieczenia (tylko kredyt gotówkowy) Lista dokumentów Dla dodania do wniosku małżonka kredytobiorcy/poręczyciela użytkownik dostępne są następujące ekrany Podstawowe dane o kliencie Dodatkowe dane dotyczące klienta Zabezpieczenia (tylko kredyt gotówkowy) Lista dokumentów Na ekranie dostępne są przyciski: Edytuj po zaznaczeniu klienta system przejdzie do edycji klienta Przeglądaj po zaznaczeniu klienta system przejdzie do trybu przeglądu klienta Dodaj umożliwia dodanie kolejnej osoby do wniosku po uprzednim wybraniu jej z listy osób Usuń klienta - po zaznaczeniu klienta system umożliwi usunięcie klienta Sprawdz sprawdza i zapisuje dane klienta Powrót przejście do ekranu Lista wniosków 12 S t r o n a

13 1.4 Lista wniosków Ekran 15 - Lista wniosków Na ekranie Lista wniosków system umożliwia wyszukiwanie wniosków według wybranych kryteriów. Dostępne są następujące filtry wyszukiwania: - Nazwisko - PESEL - Numer wniosku - Data złożenia wniosku od - do - Podprodukt - Kod użytkownika - Kod agenta - Status Kryteria wyszukiwania można stosować łącznie zawężając listę wyników. Wyszukiwanie jest realizowane po naciśnięciu przycisku Wyszukaj. Naciśnięcie Wyszukaj odświeża także listę wyników w tym aktualnych statusów wniosków. Brak podania kryteriów wyszukiwania zwraca jako wynik wszystkie wnioski. Lista wniosków umożliwia także po zaznaczeniu wniosku na liście wniosków (radio button) - przeglądanie wniosku (przyciski w sekcji Przeglądaj) - edycja wniosku (przyciski w sekcji Edytuj) - kończenie wniosku (przyciski w sekcji Zakończ wniosek) 13 S t r o n a

14 Ekran 16 - Lista wniosków - wyszukiwanie W zależności od statusu wniosku nie wszystkie opcje (przyciski) mogą być aktywne sekcja Przeglądaj - tylko możliwość przeglądu - brak możliwości zmian we wniosku przyciski: - Warunki kredytu - Lista osób - Dokumenty - Zabezpieczenia - Harmonogram sekcja Edytuj możliwość edycji - zmian we wniosku przyciski: - Wniosek - Lista osób - Dokumenty - Zabezpieczenia - Akceptuj - Wyślij do weryfikacji sekcja Zakończ wniosek przyciski: - Rezygnacja - Drukuj - Podpisanie umowy - Uruchomienie środków 14 S t r o n a

15 Poniżej zawarto ekran dla opcji Drukuj: Ekran 17 - Lista dokumentów do wydruku Pole ilość kopii jest polem edytowalnym; domyślnie podpowiada się w nim wartość zdefiniowana w parametrach produktu lub jeden. Po wybraniu przycisku Drukuj system wygeneruje jeden PDF zawierający wszystkie zaznaczone do wydruku dokumenty we wskazanych liczbach kopii. Każdy dokument zaczyna się od nowej strony. Np. jeżeli Wniosek kredytowy ma być drukowany w 2 egzemplarzach i ma 4 strony to w dokumencie PDF powstaje 8 stron zawierających umowę. Pierwszy egzemplarz strony od 1-wszej do 4-tej drugi od 5-tej do 8-smej. Uwaga: W przypadku, gdy wniosek uzyskał status Pozytywna ocena wniosku, na liście dokumentów do wydruku dodatkowo znajdują się: a. Raport przekazania dokumentacji, b. Wyciąg z taryfy prowizji i opłat. Jeżeli na Liście dokumentów do wydruku wybrany zostanie dokument Umowa kredytowa i przycisk DRUKUJ, to otworzy się nowy ekran Podaj datę umowy z polem dot. daty umowy (pole puste do uzupełnienia przez użytkownika). Ekran 18 Data wydruku 15 S t r o n a

16 Jeżeli użytkownik wprowadzi prawidłową datę, czyli będzie to data systemowa lub data w przód nie późniejsza niż parametr określony dla danego podproduktu (parametr Ważność decyzji kredytowej) i wybierze AKCEPTUJ, umowa zostanie wydrukowana a data umowy zapisana do bazy i na ekranie na zakładce Kalkulator kredytowy. Jeżeli data nie będzie prawidłowa lub jeśli użytkownik w oknie Podaj datę umowy wybierze ANULUJ, wówczas użytkownik otrzyma komunikat a umowa kredytowa i pozostałe zaznaczone przez użytkownika publikacje nie zostaną wydrukowane. Pole Data umowy będzie możliwe do uzupełnienia przez użytkownika na poziomie wydruku umowy kredytowej od momentu uzyskania przez wniosek statusu pozytywna ocena wniosku do czasu, gdy wniosek otrzyma status pozytywna ocena wniosku. Wysłanie wniosku do weryfikacji przycisk Wyślij do weryfikacji Wysłanie do weryfikacji jest możliwe z poziomu ekranu: - Lista dokumentów -> przycisk Wyślij do weryfikacji - Lista wniosków - > przycisk Wyślij do weryfikacji warunkiem koniecznym do wysłaniu wniosku do weryfikacji jest sprawdzenie wniosku i wszystkich osób: - Lista dokumentów -> przycisk Sprawdź lub - Lista klientów -> przycisk Sprawdź Ekran 19 - Lista wniosków - wysłanie wniosku Wysłanie wniosku do weryfikacji zmienia status wniosku (na wysłany do weryfikacji a później na weryfikacja standardowa ). Na tym etapie możliwe jest tylko przeglądanie wniosku. W systemie SOWK wniosek podlega klasyfikacji, czy podlega weryfikacji automatycznej. Jeżeli tak wówczas wniosek zmienia status na automatyczna weryfikacja, który zostanie przekazany do esowk. Jeżeli w wyniku weryfikacji automatycznej wniosek zostanie przekazany do weryfikacji standardowej wówczas wniosek otrzyma status weryfikacja standardowa, który zostanie przekazany do esowk. Po dokonaniu weryfikacji wniosku przez bank wniosek otrzyma odpowiedni status (w zależności od weryfikacji) - możliwe jest wtedy kontynuowanie wniosku (np. wydruk umowy itp.) 16 S t r o n a

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa

Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa Do aplikacji zalogujesz się poprzez stronę www.ingbank.pl/partner wybierając w prawym górnym rogu klawisz: Jeśli korzystasz już aktywnie

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Szczegóły firmy podubezpieczającej...

Szczegóły firmy podubezpieczającej... Warta AZP Pomoc Spis treści 1. Moje listy... 1 2. Lista wniosków i polis... 3 3. Podgląd szczegółów wniosku/polisy... 5 4. Historia salda polisy... 7 5. Lista ubezpieczonych... 9 6. Szczegóły ubezpieczonego...

Bardziej szczegółowo

Wniosek w trybie PL. W pierwszym oknie można przeczytać, jak wygląda proces oraz wybrać sposób zawarcia umowy.

Wniosek w trybie PL. W pierwszym oknie można przeczytać, jak wygląda proces oraz wybrać sposób zawarcia umowy. Wniosek w trybie PL Po wyborze towarów w sklepie internetowym, dodaniu ich do koszyka i wybraniu płatności ratalnej Santander Consumer Banku, Klient przechodzi do wypełnienia wniosku internetowego. W pierwszym

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Wstęp...1 Zakładanie konta...3 Aktywowanie konta...3 Wypełnianie formularza zgłoszenia...5 Drukowanie formularza zgłoszenia...6

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Instalacja i obsługa generatora świadectw i arkuszy ocen

Instalacja i obsługa generatora świadectw i arkuszy ocen Instalacja i obsługa generatora świadectw i arkuszy ocen 1. Uruchom plik setup.exe 2. Pojawi się okno instalacji programu. Program wybierze miejsce instalacji, np. C:\Users\Ewa\AppData\Roaming\Generator

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu

Dokumentacja użytkownika systemu WARMIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Dokumentacja użytkownika systemu Miniaplikacja Doładowania Data aktualizacji dokumentu: 2018-10-23 1 Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie... 3 Rozdział 2. Widżet Doładowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika e.norgips Zwrot palet Warszawa, 14.01.2016 r. 1 Wprowadzenie W celu scentralizowania poszczególnych opcji procesów biznesowych, w systemie e.norgips.pl przygotowana została opcja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Awizowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu PlusK dla pracowników Oddziałów i POS Polkomtel Składanie wniosków w systemie

Instrukcja obsługi systemu PlusK dla pracowników Oddziałów i POS Polkomtel Składanie wniosków w systemie PLUS BANK SA Instrukcja obsługi systemu PlusK dla pracowników Oddziałów i POS Polkomtel Składanie wniosków w systemie Lp Data wykonania wersji Numer wersji 1 04. 11. 2013 r. v1.0, v1.1 2 05. 11. 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.HCM Proces obsługi Kartoteki Pracownika, Kartoteki Przełożonego oraz Raportów kadrowo-płacowych

INSTRUKCJA. SIMPLE.HCM Proces obsługi Kartoteki Pracownika, Kartoteki Przełożonego oraz Raportów kadrowo-płacowych INSTRUKCJA SIMPLE.HCM Proces obsługi Kartoteki Pracownika, Kartoteki Przełożonego oraz Raportów kadrowo-płacowych SPIS TREŚCI 1. KARTOTEKA PRACOWNIKA... 2 2. KARTOTEKA PRZEŁOŻONEGO... 3 3. LISTA RAPORTÓW

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

KATOWICE, LIPIEC 2018 WERSJA 1.0

KATOWICE, LIPIEC 2018 WERSJA 1.0 Instrukcja Modułu Harmonogram Form Wsparcia w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS KATOWICE, LIPIEC 2018 WERSJA

Bardziej szczegółowo

jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP)

jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP) OGÓLNE ZASADY WYPEŁNIANIA FORMULARZA etpp 1 WPROWADZENIE Elektroniczny formularz etpp utworzony został w ramach projektu Ogólnodostępna Platforma Informacji Tereny Poprzemysłowe (OPI-TPP) i stanowić będzie

Bardziej szczegółowo

Allianz Rodzina w CZAK i Allianz Opieka Zdrowotna w CZAK

Allianz Rodzina w CZAK i Allianz Opieka Zdrowotna w CZAK Instrukcja Allianz Rodzina w CZAK i Allianz Opieka Zdrowotna w CZAK 1. LOGOWANIE 1. Wejdź na https://chuck.allianz.pl. 2. Podaj login Twój 6-cyfrowy numer. 3. Podaj hasło Twoje hasło nadane podczas pierwszego

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O DOKUMENCIE 2. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE O DOKUMENCIE 2. WPROWADZENIE 1. INFORMACJE O DOKUMENCIE Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu bankowości elektronicznej CBP - ebank.bsszczytno.pl. 2. WPROWADZENIE zapewnia użytkownikowi możliwość wyświetlenia historii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

Instrukcja użytkownika systemu medycznego Instrukcja użytkownika systemu medycznego ewidencja obserwacji pielęgniarskich (PI) v.2015.07.001 22-07-2015 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3. Pacjenci - wyszukiwanie zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi formularza WWW rejestracji wniosków

Instrukcja obsługi formularza WWW rejestracji wniosków Instrukcja obsługi formularza WWW rejestracji wniosków Kredyt ratalny plus Wprowadzenie Każdy klient zainteresowany KREDYTEM ratalnym plus zobligowany jest złożyć wniosek kredytowy w celu przystąpienia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Systemu INSEMIK II Podręcznik użytkownika część V Badania buhaja INSEMIK II. Podręcznik użytkownika Moduł: Badania buhaja

Dokumentacja Systemu INSEMIK II Podręcznik użytkownika część V Badania buhaja INSEMIK II. Podręcznik użytkownika Moduł: Badania buhaja INSEMIK II Podręcznik użytkownika Moduł: Badania buhaja ZETO OLSZTYN Sp. z o.o. czerwiec 2009 1 1. Badania buhaja... 3 1.1. Filtr... 3 1.2. Szukaj... 6 1.3. Wydruk... 6 1.4. Karta buhaja... 8 2. Badania...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Pakiet Świadczeniodawcy

Pakiet Świadczeniodawcy Pakiet Świadczeniodawcy Obsługa - kolejki oczekujących dokumentacja użytkownika I Obsługa - kolejki oczekujących Spis treści Rozdział I Procedura uzupełniania danych o miejscach realizacji 1 Wstęp 3...

Bardziej szczegółowo

Rejestr Instytucji Szkoleniowych Podręcznik użytkownika z instytucji szkoleniowej Przewodnik po aplikacji

Rejestr Instytucji Szkoleniowych Podręcznik użytkownika z instytucji szkoleniowej Przewodnik po aplikacji Podręcznik użytkownika z instytucji szkoleniowej Przewodnik po aplikacji Podręcznik jest przeznaczony dla użytkowników oprogramowania aplikacyjnego Rejestr instytucji szkoleniowych Dostawca oprogramowania:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH WNIOSKI O EGZAMIN SPECJALIZACYJNY ROLA: PIELĘGNIARKA/POŁOŻNA 12.06.2018 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU...

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA str.1/22 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 3 2 Informacje techniczne... 4 3 Jak wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola?... 6 4 Jak zmienić dane

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROJEKTÓW

REJESTRACJA PROJEKTÓW REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT PRODUKTÓW DETALICZNYCH Biuro Kredytów Detalicznych

DEPARTAMENT PRODUKTÓW DETALICZNYCH Biuro Kredytów Detalicznych REJESTRACJA KREDYTU GOTÓWKOWEGO W APLIKACJI AGENT KREDYTOWY Kaat toowi iiccee,, lluut l tyy 22000066r r.. Autor:, Centrala GETIN Bank Wersja: 1.0 Obowiązuje od: 20.02.2006 Data modyfikacji: 1 SPIS TTREŚCI

Bardziej szczegółowo

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Formularz rankingowy dla doktorantów - instrukcja obsługi dla Doktoranta

Formularz rankingowy dla doktorantów - instrukcja obsługi dla Doktoranta Formularz rankingowy dla doktorantów - instrukcja obsługi dla Doktoranta Informacje ogólne Aplikacja Formularz Rankingowy służy do generowania "Formularza rankingowego uczestnika II roku i wyższych lat

Bardziej szczegółowo

Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja nowego kontrahenta Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki do rejestracji nowego kontrahenta. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika Ostatnia aktualizacja: 2015-07-28 Instrukcja użytkownika Spis treści Rozdział I 1 1.1 Składanie wniosku... do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 1 1.2 Obsługa wniosków... na praca.gov.pl 3 1.3 Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJ UŻYTKOWNIK REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH Spis treści 1 Rejestracja... 2 2 Logowanie do systemu... 8 3 Informacje podstawowe cz. I... 11 4 Informacje podstawowe cz. II... 19 5 Kryteria minimalne...

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com. Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com. Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7 SPIS TREŚCI 1. Zamówienie kuriera do listów...3 3. Zamówienie kuriera bez listów...7

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 8 listopada 2017 r. Spis treści: 1. Logowanie do bankowości

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA DIAGNOSTYKA

DIAGNOSTYKA DIAGNOSTYKA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak) Podwójne wywołanie zapytania (F7) spowoduje przywrócenie wcześniejszczego zapytania F8 wyszukanie według podanych

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Wydruki formularzy PIT

Wydruki formularzy PIT Wydruki formularzy PIT Podczas pracy z programem Płace VULCAN gromadzone są w nim dane, dzięki którym można wygenerować odpowiednie formularze PIT i przekazać je do właściwego urzędu skarbowego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Punkt dystrybucji recept

Punkt dystrybucji recept Punkt dystrybucji recept Formularz udostępnia funkcjonalność do wykonywania operacji związanych z punktem dystrybucji recept. Przy rezerwacji numerów recept w ramach Punktu Dystrybucji Recept na umowę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków 1 Spis treści 1.Logowanie w aplikacji...3 1.1.Zakładanie konta przez nowego Użytkownika...3 1.2.Logowanie Użytkownika z aktywnym kontem...5 2.Rejestracja...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Kontrole WPR/RYBY Stan na dzień 09.07.2012 r. 1 SPIS TREŚĆI: Kontrole WPR/RYBY... 3 1. Wyszukiwanie umów... 4 2. Wyszukiwanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola?

Nabór Przedszkola. Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola? Nabór Przedszkola Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola? Jeśli gmina prowadzi elektroniczną rekrutację do przedszkoli z wykorzystaniem systemu Nabór Przedszkola, to rodzic może zarejestrować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW Instrukcja Zlecenia spedycyjne WWW Wstęp System umożliwia dodawanie zleceń spedycyjnych przez stronę WWW, klientom firmy Ponetex. Po zalogowaniu się do systemu przez stronę WWW, klient może dodawać, usuwać,

Bardziej szczegółowo

Moduł Zaproszenia Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania od 1000 do Euro

Moduł Zaproszenia Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania od 1000 do Euro Moduł Zaproszenia Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania od 1000 do 14000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania podań w systemie Edukacja.CL. ( pomoc materialna i akademiki )

Instrukcja składania podań w systemie Edukacja.CL. ( pomoc materialna i akademiki ) 2009-08-26 Wersja 1.3 Data: 2009-08-26 Strona : 1 z 18 Proces składania podań w systemie Edukacja.CL (pomoc materialna): 1. Za pomocą przeglądarki otwieramy stronę http://edukacja.pwr.wroc.pl. 2. Na stronie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika - Akceptanta Podsystem płatności wersja 7.0. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu Logowanie do systemu W celu zalogowania do systemu należy na stronie powitalnej systemu wpisać nazwę użytkownika i hasło użytkownika,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 3 TOWARY 3 SPRZEDAŻ Z DOFINANSOWANIEM 9 SPRAWDZENIE SALDA 13 MOŻLIWE KOMUNIKATY 15 RAPORTY 16 KOREKTY 20

WSTĘP 3 TOWARY 3 SPRZEDAŻ Z DOFINANSOWANIEM 9 SPRAWDZENIE SALDA 13 MOŻLIWE KOMUNIKATY 15 RAPORTY 16 KOREKTY 20 ILC - AMAX SPIS TREŚCI WSTĘP 3 TOWARY 3 SPRZEDAŻ Z DOFINANSOWANIEM 9 SPRAWDZENIE SALDA 13 MOŻLIWE KOMUNIKATY 15 RAPORTY 16 KOREKTY 20 ŁĄCZENIE KILKU KART LEKOWYCH W REALIZACJI JEDNEJ TRANSAKCJI 23 NOTATKI

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika Aplikacja do obsługi ubezpieczeń na życie w zakładach pracy dla TUnŻ Warta SA

Dokumentacja użytkownika Aplikacja do obsługi ubezpieczeń na życie w zakładach pracy dla TUnŻ Warta SA Dokumentacja użytkownika Aplikacja do obsługi ubezpieczeń na życie w zakładach pracy dla TUnŻ Warta SA dla roli Firma.Obsługa Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu... 4 2. Ekran startowy... 5 3. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

PWI Instrukcja użytkownika

PWI Instrukcja użytkownika PWI Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie... 1 2. Przebieg przykładowego procesu... 1 3. Obsługa systemu... 5 a. Panel logowania... 5 b. Filtrowanie danych... 5 c. Pola obligatoryjne... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Aplikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści 1. Wymogi techniczne...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja nowego kontrahenta Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki do rejestracji nowego Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Instalacja i obsługa aplikacji MAC Diagnoza EP w celu wykonania Diagnozy rozszerzonej

Instalacja i obsługa aplikacji MAC Diagnoza EP w celu wykonania Diagnozy rozszerzonej Instalacja i obsługa aplikacji MAC Diagnoza EP w celu wykonania Diagnozy rozszerzonej Uruchom plik setup.exe Pojawi się okno instalacji programu MAC Diagnoza EP. Wybierz przycisk AKCEPTUJĘ. Następnie zainstaluj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) Warszawa,14.08.2015 BGK Helpdesk: +48 801 66 76 55, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl 1 SPIS TREŚCI Podstawowe informacje... 3

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Silvermedia 2009 1 Spis treści Rekrutacja do przedszkoli - FORMICO 1 Ogólne informacje o systemie...3 1.1 Jak poruszać się po serwisie dla Rodziców?...3 1.2 Informacje

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny w IFK

Jednolity Plik Kontrolny w IFK Strona 1 z 19 w IFK 1. Wersja programu INSIGNUM Finanse Księgowość (ifk) 18.1.0 2. System operacyjny Windows 7 lub nowszy 3. WAŻNE! W konfiguracji ifk należy wprowadzić niezbędne ustawienia, np. KOD swojego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant 05-10-2018 Spis treści 1. Logowanie do systemu...3 2. Przyciski w systemie...4 3. Moi pacjenci...5 4. Lista pacjentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja portalu TuTej24.pl

Instrukcja portalu TuTej24.pl Instrukcja portalu TuTej24.pl Spis treści 1. Strona główna... 2 2. Zaloguj się... 4 3. Rejestracja nowego konta... 5 4. Zmiana hasła... 7 5. Moje konto... 8 5.1 Lista ogłoszeń... 8 5.1.1 Aktywne...8 5.1.2

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24)

Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24) getinbank.pl infolinia 197 97 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24) Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika bgk24 Moduł Konsolidacja Finansów Publicznych

Instrukcja użytkownika bgk24 Moduł Konsolidacja Finansów Publicznych Instrukcja użytkownika bgk24 Moduł Konsolidacja Finansów Publicznych Spis treści 1 Konsolidacja finansów publicznych... 2 1.1 Lista dyspozycji... 2 1.1.1 Szczegóły dyspozycji... 3 1.1.2 Modyfikacja dyspozycji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego w wersji mobilnej. meopieka

Instrukcja użytkownika systemu medycznego w wersji mobilnej. meopieka Instrukcja użytkownika systemu medycznego w wersji mobilnej meopieka 17-04-2018 INFUSIO sp. z o. o. tel. 052 50 65 730 strona 2 z 23 Spis treści: 1. Logowanie do systemu... 4 2. Ekran główny... 6 3. Pacjenci-

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do aplikacji BUZA, część wykonanie

Instrukcja do aplikacji BUZA, część wykonanie Instrukcja do aplikacji BUZA, część wykonanie Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1 Spis treści 1. Wymogi techniczne... 3 2. Wymiana danych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO ETRADER ROZDZIAŁ XII. ALERTY SPIS TREŚCI

PRZEWODNIK PO ETRADER ROZDZIAŁ XII. ALERTY SPIS TREŚCI PRZEWODNIK PO ETRADER ROZDZIAŁ XII. ALERTY SPIS TREŚCI 1. OPIS OKNA 3 2. OTWIERANIE OKNA 3 3. ZAWARTOŚĆ OKNA 4 3.1. WIDOK AKTYWNE ALERTY 4 3.2. WIDOK HISTORIA NOWO WYGENEROWANYCH ALERTÓW 4 3.3. DEFINIOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.HCM Proces planowania urlopów wypoczynkowych

INSTRUKCJA. SIMPLE.HCM Proces planowania urlopów wypoczynkowych INSTRUKCJA SIMPLE.HCM Proces planowania urlopów wypoczynkowych SPIS TREŚCI 1. Sugestie urlopów... 2 1.1. Przygotuj sugestie urlopowe... 2 1.2. Podgląd sugerowanych urlopów pracownika... 4 2. Plany urlopów...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi iklient

Instrukcja Obsługi iklient Instrukcja Obsługi iklient gofaster Al. Lotników 1 Warszawa 02-668, biuro@gofaster.pl www.gofaster.pl Spis treści: 1 WPROWADZENIE 3 2 INFORMACJE OGÓLNE 4 2.1 WYMAGANIA 4 3 PRACA Z IKLIENTEM 5 3.1 URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo