Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss"

Transkrypt

1 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / Warszawa tel.: (+48 22) faks: (+48 22) Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY BOŚBank24 iboss infolinia Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego I KRS NIP Kapitał zakładowy: zł wpłacony w całości.

2 KARTY Po wybraniu opcji Karty użytkownik ma możliwość: wyświetlenia listy kart kredytowych oraz debetowych klienta wyświetlenia szczegółowych informacji dla wybranej karty debetowej wyświetlenia szczegółowych informacji dla wybranej karty kredytowej wyświetlenia historii operacji wykonywanych dla danej karty eksportu historii operacji z karty debetowej oraz kredytowej zmiany limitów karty debetowej oraz kredytowej zlecenia spłaty zadłużenia kredytu kartowego (spłata minimalna, całkowita lub we wskazanej przez użytkownika wysokości) konfiguracji automatycznej spłaty kredytu kartowego wyświetlenia historii operacji wykonywanych dla danej karty debetowej lub kredytowej Przeglądanie kart jest możliwe przy użyciu przycisku Pokaż. Domyślnie wyświetlone zostaną wszystkie karty posortowane wg rodzaju debetowe, następnie kredytowe. Użytkownik może uszczegółowić listę kart do przeglądu definiując kolejno: Rodzaj kart: Status kart: Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 2

3 Ułożenie wg: Liczbę rekordów- pole do określania liczby kart prezentowanych na ekranie jednorazowo na ekranie do celów stronicowania listy, domyślna wartość: 100 Wstawiając znacznik przy polu odwrotnie użytkownik decyduje o zamianie kolejności wyświetlania danych. Na przykład karty posortowane wg kolejności, wyświetlane są od najstarszej do najwcześniejszej daty. Po zaznaczeniu wyświetlania odwrotnie zaprezentowane zostaną od najwcześniejszej daty do najstarszej. Lista kart zawiera następujące dane: Pole umożliwiające zaznaczenie/odznaczenie pojedynczej pozycji na liście lub zaznaczenie/ odznaczenie wszystkich pozycji na liście poprzez kliknięcie na ikonę oraz wybór odpowiedniej wartości : Zaznacz, Odwróć zaznaczenie Nazwa własna Nazwa produktu/ Numer karty Rodzaj Status Nazwa okaziciela Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 3

4 Operacje Użytkownik ma możliwość wykonania akcji zaznaczenia, odznaczenia wszystkich pozycji na bieżącej stronie oraz odwrócenia wszystkich pozycji listy zaprezentowanych na bieżącej stronie prezentacji wielostronicowej. 1. Podgląd szczegółowych informacji o karcie debetowej Wybranie na liście kart odnośnika w kolumnie Nazwa produktu/ Numer karty dla karty debetowej powoduje wyświetlenie następujących informacji: Nazwa własna karty Użytkownik ma możliwość dokonania zmiany nazwy własnej karty wybierając przycisk Zmień dostępny na poziomie pola. W tym celu należy wpisać nową nazwę własną karty. Użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne: o Zapisz- zaakceptowanie nowej nazwy własnej karty o Anuluj-wycofanie się z operacji Nazwa produktu- nazwa produktu karty, Numer karty- numer karty debetowej, Rodzaj, Numer rachunku, Nazwa rachunku, Nazwa okaziciela- nazwa podmiotu uprawnionego do posługiwania się karta, Status- obecny status karty debetowej Data ważności- data ważności karty Data aktywacji, Dzienny limit gotówkowy, Dzienny limit bezgotówkowy. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 4

5 Użytkownik ma możliwość wykonania następujących akcji dla formatki ze szczegółami karty debetowej: Blokady- przycisk do prezentacji listy blokad założonych dla danej karty płatniczej, Zapisz dane do PDF- przycisk do operacji zapisu danych szczegółowych wybranej karty do pliku PDF, Zmień limity- przycisk do operacji zadysponowania zmiany limitów karty, odnośnik widoczny dla Użytkownika z uprawnieniem do dostępu do wszystkich kart i do zmiany limitów kart, Zamknij- umożliwia zamknięcie formatki i powrót do listy kart. 2. Podgląd szczegółowych informacji o karcie kredytowej Wybranie na liście kart odnośnika w kolumnie Nazwa produktu/ Numer karty powoduje wyświetlenie następujących informacji: Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 5

6 Nazwa własna karty Użytkownik ma możliwość dokonania zmiany nazwy własnej karty wybierając przycisk Zmień dostępny na poziomie pola. W tym celu należy wpisać nową nazwę własną karty. Użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne: Zapisz - zaakceptowanie nowej nazwy własnej karty Anuluj -wycofanie się z operacji Nazwa produktu Numer karty Rodzaj Numer rachunku Nazwa rachunku Nazwa okaziciela Status Data ważności karty, Data aktywacji karty, Całkowity limit karty - całkowity limit przydzielony karcie, którego nie mogą przekroczyć limity szczegółowe (gotówkowy, bezgotówkowy), Dzienny limit gotówkowy - dzienny limit operacji gotówkowych, Dzienny limit bezgotówkowy - dzienny limit operacji bezgotówkowych, Limit kredytowy - limit kredytowy przyznany na rachunku kredytu kartowego. Wiersz formularza zawierający pole wraz z etykietą widoczny tylko dla użytkownika o pełnych uprawnieniach do zarządzania wszystkimi kartami, Dostępne środki Automatyczna spłata włączona Rachunek automatycznej spłaty Algorytm automatycznej spłaty Dzień zamknięcia cyklu rozliczeniowego Minimalna kwota spłaty zadłużenia z ostatniego wyciągu Kwota zadłużenia z ostatniego wyciągu Ostateczny termin spłaty kwoty minimalnej Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 6

7 Użytkownik ma możliwość wykonania następujących akcji dla karty kredytowej: Zapisz dane do PDF - odnośnik do operacji zapisu danych szczegółowych wybranej karty do pliku PDF, Zmień limity- odnośnik do operacji zadysponowania zmiany limitów karty przycisk widoczny dla użytkownika z uprawnieniem do dostępu do wszystkich kart i do zmiany limitów kart, Zamknij- umożliwia zamknięcie formatki i powrót do listy kart. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 7

8 3. Przeglądanie listy operacji dla karty Wybranie na liście kart odnośnika Szczegóły w kolumnie Operacje umożliwia wyświetlenie operacji przeprowadzonych dla wybranej karty. Użytkownik może uszczegółowić listę operacji do przeglądu definiując kolejno: Rodzaj okresu: Z uwzględnieniem określonego zakresu dat- możliwość zdefiniowania zakresu dat w polach Data od Data do (dla pól dostępne są ikonki a podpowiedzią kalendarza), pola są aktywne w przypadku, gdy wstawiono znacznik przy polu Od do, Z określonej ilości dni/miesięcy - domyślna wartość wynosi 30., pole jest aktywne w przypadku, gdy wstawiono znacznik przy polu Z ostatnich, Ułożone wg - sposób sortowania, wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej: Dodatkowo istnieje możliwość określenia ilości operacji na stronie w polu Liczba rekordów. Dla pola można wprowadzić wartości od 1 do 999. Wartość domyślna wynosi 100. Wstawiając znacznik w polu Odwrotnie decydujemy o zamianie kolejności wyświetlania danych. Operacje na liście sortowane są wg daty operacji oraz wg daty księgowania. W przypadku, gdy pole Odwrotnie jest odznaczone następuje sortowanie od daty najnowszej do daty najstarszej. Sortowanie wg kwoty, gdy pole Odwrotnie jest odznaczone następuje od kwoty najmniejszej do największej. Przykładowe okno z parametrami wyszukiwania operacji dla karty debetowej: Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 8

9 Przykładowe okno z parametrami wyszukiwania operacji dla karty kredytowej: Przycisk Pokaż uruchamia proces przeszukiwania operacji wg zdefiniowanych kryteriów oraz powoduje wyświetlenie listy operacji dla wybranej karty. Przycisk Zapisz operacje do PDF umożliwia prezentację oraz zapis listy operacji do pliku PDF. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 9

10 4. Eksport do PDF danych szczegółowych karty płatniczej Wybranie przycisku Zapisz dane do PDF dostępnego na formatce ze szczegółami karty płatniczej umożliwia prezentację oraz zapis informacji szczegółowych dotyczących wybranej karty w formacie PDF. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 10

11 5. Blokady dla kart płatniczych Wybranie przycisku Blokady dostępnego na formatce ze szczegółami karty płatniczej umożliwia prezentację listy blokad (autoryzacji kartowych) założonych na rachunku bieżącym, założonych w kontekście operacji wykonywanych wybraną kartą debetową. Lista posortowana jest wg daty powstania blokady malejąco (od daty najnowszej na początku listy do daty najstarszej na końcu listy). Lista blokad dla kart płatniczych prezentuje następujące dane: Lp. - liczba porządkowa pozycji listy dla danego filtrowania i sortowania, liczona od 1 dla pierwszej pozycji, zwiększana o 1 dla każdej kolejnej pozycji listy, Data powstania - data powstania blokady, Tytuł - tekstowy opis blokady, Kwota - kwota blokady. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 11

12 6. Zmiana limitów karty płatniczej Wybranie przycisku Zmień limity dostępnego na formatce ze szczegółami karty płatniczej umożliwia określenie nowych limitów do ustawienia dla karty płatniczej. Formatka zmiany limitów dla wybranej karty prezentuje następujące dane: Karta - nazwa i numer karty, dla której deklarowana jest zmiana limitów. Pole bez możliwości edycji (tylko prezentacja). W numerze karty widoczne 6 pierwszych i 4 ostatnie cyfry, pozostałe cyfry zamaskowane, Całkowity limit karty (tylko dla kart kredytowych) - całkowity limit miesięczny dla karty. Wartość musi być większa lub równa większej wartości jednego z limitów dziennych: gotówkowego lub bezgotówkowego. Po otwarciu formularza pole wypełnione aktualną wartością limitu, Dzienny limit gotówkowy - dzienny limit operacji gotówkowych, wartość musi być mniejsza lub równa całkowitemu limitowi karty. Po otwarciu formularza pole wypełnione aktualną wartością limitu, Dzienny limit bezgotówkowy - dzienny limit operacji bezgotówkowych, wartość musi być mniejsza lub równa całkowitemu limitowi karty. Po otwarciu formularza pole wypełnione aktualną wartością limitu. W celu zapisania dyspozycji zmiany limitów gotowej do przekazania do realizacji należy wybrać przycisk Zapisz. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 12

13 Użytkownikowi prezentowana jest okno, w którym znajduje się pole z numerem karty (w trybie tylko do odczytu) w standardowym formacie prezentacji numerów kart kredytowych oraz następujące pola wstępnie zainicjowane bieżącymi wartościami limitów: Całkowity limit karty (tylko dla kart kredytowych) - dopuszczalna jest wartość większa od jednego z limitów dziennych: gotówkowego lub bezgotówkowego. Dzienny limit gotówkowy - dzienny limit dla operacji gotówkowych. Dopuszczalna jest wartość mniejsza lub równa całkowitemu limitowi karty Dzienny limit bezgotówkowy - dzienny limit dla operacji bezgotówkowych. Dopuszczalna jest wartość mniejsza lub równa całkowitemu limitowi karty. Na formatce dostępny jest przycisk Zapisz, pod którym następuje weryfikacja poprawności wprowadzonych danych, a gdy są prawidłowe następuje założenie nowej dyspozycji zmiany limitów karty. Po poprawnym założeniu zmiany limitów karty prezentowany jest komunikat: "Dodano nową dyspozycję zmiany limitów karty". Po wybraniu przycisku Zapisz system weryfikuje, czy w systemie nie ma innej aktywnej dyspozycji zmiany limitów karty. Jeśli jest, to wyświetlany jest komunikat: "W systemie jest inna dyspozycja zmiany limitów karty w trakcie obsługi". 7. Lista dyspozycji kartowych Wybór odnośnika Lista dyspozycji na formatce Karty płatnicze umożliwia przeglądanie listy dyspozycji kart płatniczych. Użytkownik może uszczegółowić listę dyspozycji kart płatniczych do przeglądu definiując kolejno: Typ dyspozycji - możliwość wyszukania dyspozycji po typie. Pole z listą wyboru: o wszystkie - wartość domyślna, Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 13

14 o o zmiana limitu karty, zmiana konfiguracji automatycznej spłaty, Status - możliwość wyszukania dyspozycji kart płatniczych po statusie. Pole z listą wyboru: o wszystkie - wartość domyślna, o nowa, o po akcepcie, o do akceptu, o gotowa do przekazania, o przekazana do realizacji, o w trakcie realizacji, o przyjęta do realizacji, o odrzucona, o usunięcia, Ułożone wg - możliwość wyszukania dyspozycji kart płatniczych po sposobie sortowania. Pole z listą wyboru: o kolejności wprowadzania - wartość domyślna, o typu dyspozycji, o numeru rachunku karty, Data od Data do - określenie zakresu dat dla dyspozycji, dla pól istnieje możliwość skorzystania z podpowiedzi ikonki kalendarza, Liczba rekordów - pole do określenia liczby dyspozycji kart płatniczych prezentowanych jednorazowo na ekranie do celów stronicowania listy. Pole typu "liczba całkowita", domyślna wartość: 100 Odwrotnie - wstawiając znacznik w polu decydujemy o zamianie kolejności wyświetlania danych. W celu wyświetlenia danych wg zdefiniowanych kryteriów należy wybrać przycisk Pokaż. Lista dyspozycji kart płatniczych prezentuje następujące dane: pole umożliwiające wstawienie znacznika w celu wykonania akcji zaznaczenia, odznaczenia wszystkich pozycji na bieżącej stronie oraz odwrócenia wszystkich pozycji listy zaprezentowanych na bieżącej stronie prezentacji wielostronicowej, Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 14

15 Status - ikonka prezentująca obecny status dyspozycji, Data dyspozycji - data złożenia dyspozycji, pole jest jednocześnie odnośnikiem do prezentacji szczegółów danej dyspozycji kartowej, Typ dyspozycji - zmiana limitu karty/aktywacja karty/zmiana konfiguracji automatycznej spłaty, Rodzaj - rodzaj karty: debetowa/kredytowa, Nazwa własna - nazwa własna karty zdefiniowana w aplikacji BackOffice lub nazwa własna karty wprowadzona przez użytkownika, Nazwa i numer - nazwa karty otrzymana z systemu źródłowego. W numerze karty widoczne 6 pierwszych i 4 ostatnie cyfry, pozostałe cyfry zamaskowane. Pole jest jednocześnie odnośnikiem do prezentacji szczegółów danej karty, Numer rachunku karty Podgląd szczegółowych dyspozycji kartowych Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 15

16 Użytkownik ma możliwość podglądu szczegółowych danych dyspozycji kartowej. Podgląd szczegółów dyspozycji możliwy jest z poziomu listy dyspozycji kartowych, poprzez link na statusie lub dacie zlecenia danej dyspozycji kartowej. Dostępność akcji możliwych do wykonania z poziomu formatki ze szczegółami dyspozycji kartowej uzależniona jest od statusu dyspozycji oraz uprawnień danego użytkownika Edycja dyspozycji kartowej Edycja dyspozycji kartowej jest możliwa tylko w przypadku dyspozycji kartowych o typie zmiana limitu karty oraz automatyczna spłata zadłużenia przed akceptem (ze statusem nowa). W celu modyfikacji danych dyspozycji kartowej należy wybrać odnośnik z datą w kolumnie Data dyspozycji. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 16

17 Okno prezentuje dane w zakresie zgodnym z formatką tworzenia nowej dyspozycji kartowej oraz umożliwia zapisanie lub rezygnacje z danych Akceptacja dyspozycji kartowej Użytkownik ma możliwość akceptowania nowej dyspozycji kartowej o typie zmiana limitu karty oraz zmiana konfiguracji automatycznej spłaty. W tym celu należy wybrać z listy dyspozycję o statusie nowa lub do akceptu oraz kliknąć w ikonę dyspozycji. Akceptacja dyspozycji kartowej o typie aktywacja karty została opisana w rozdziale Aktywacja karty płatniczej. Dla akceptacji dyspozycji kartowych obowiązują te same schematy akceptacji (wymagana kombinacja podpisów), co w przypadku dyspozycji przelewów. Po poprawnym zautoryzowaniu dyspozycja kartowa zostanie podpisana i uzyskuje status gotowa do przekazania lub po akcepcie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 17

18 7.4. Wycofanie akceptów dyspozycji kartowej Użytkownik ma możliwość wycofania akceptów (przycisk Wycofaj akcept) dostępny na formatce z podglądem dyspozycji kartowej w statusie gotowa do przekazania lub po akcepcie. Przed przekazaniem dyspozycji kartowych do realizacji osoba z prawem podpisu może wycofać wszystkie akcepty dla dyspozycji. W pierwszym kroku należy wybrać z listy dyspozycję o statusie gotowa do przekazania lub po akcepcie - odnośnik z ikonką statusu w kolumnie Status lub odnośnik z datą w kolumnie Data dyspozycji. Zostanie zaprezentowane okno ze szczegółami dyspozycji kartowej, na której należy wybrać przycisk Wycofaj akcept. Po wykonaniu tej akcji dyspozycja kartowa uzyskuje status nowa. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 18

19 7.5. Przekazanie dyspozycji kartowej do realizacji Użytkownik ma możliwość przekazania do realizacji dyspozycji kartowej poprzez przycisk Przekaż dostępny na formatce z podglądem dyspozycji kartowej w statusie gotowa do przekazania. W pierwszym kroku należy wybrać z listy dyspozycję o statusie gotowa do przekazania - odnośnik z ikonką statusu w kolumnie Status lub odnośnik z datą w kolumnie Data dyspozycji. Zostanie zaprezentowana formatka ze szczegółami dyspozycji kartowej, na której należy wybrać przycisk Przekaż do realizacji. Po wykonaniu tej akcji dyspozycja kartowa uzyskuje status przekazana do realizacji. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 19

20 7.6. Wstrzymanie realizacji dyspozycji kartowej Użytkownik ma możliwość wstrzymania realizacji dyspozycji kartowej poprzez przycisk Wstrzymaj dostępny na formatce z podglądem dyspozycji kartowej w statusie przekazana do realizacji. W pierwszym kroku należy wybrać z listy dyspozycję o statusie przekazana do realizacji - odnośnik z ikonką statusu w kolumnie Status lub odnośnik z datą w kolumnie Data dyspozycji. Zostanie zaprezentowana formatka ze szczegółami dyspozycji kartowej, na której należy wybrać przycisk Wstrzymaj. Po wykonaniu tej akcji dyspozycja kartowa uzyskuje status gotowa do przekazania. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 20

21 8. Wykonywanie akcji zbiorczych na dyspozycjach kartowych Wykonywanie akcji zbiorczych na dyspozycjach kartowych (panel przycisków do akcji zbiorczych) następuje poprzez wstawienie znacznika w polu dla wybranych dyspozycji, oraz wyborze odpowiedniego przycisku dostępnego nad listą dyspozycji. Dostępność akcji możliwych do wykonania na grupie dyspozycji uzależniona jest od statusu zaznaczonych dyspozycji. Panel przycisków do akcji zbiorczych dla dyspozycji kartowych umożliwia: autoryzację pojedynczej dyspozycji kartowej (tylko dla dyspozycji w statusie nowe, do akceptu) przycisk Akceptuj pojedynczo, wycofanie akceptów dyspozycji kartowych (tylko dla dyspozycji w statusie do akceptu, gotowe do przekazania) - przycisk Wycofaj, przekazanie dyspozycji kartowych do realizacji (tylko dla dyspozycji w statusie gotowe do przekazania) - przycisk Przekaż, wstrzymanie realizacji dyspozycji kartowych (tylko dla dyspozycji w statusie przekazane do realizacji) - przycisk Wstrzymaj, usunięcie dyspozycji kartowych (tylko dla dyspozycji w statusie nowe) - przycisk Usuń. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 21

22 W przypadku akcji pojedynczej akceptacji dyspozycji kartowej użytkownik ma możliwość pominięcia akceptowania bieżącej dyspozycji (przycisk Pomiń ) oraz przejścia do akceptowania kolejnej z zaznaczonych dyspozycji. 9. Spłata zadłużenia kredytu kartowego Wybranie odnośnika Spłata zadłużenia kredytu kartowego umożliwia złożenie dyspozycji przelewu wewnętrznego związanego ze spłatą wybranego kredytu kartowego. W celu dokonania spłaty zadłużenia kredytu kartowego należy zdefiniować następujące dane: Kredyt - numer rachunku kredytu kartowego, dla którego deklarowana jest spłata zadłużenia. Lista wyboru z numerami rachunków wszystkich kredytów kartowych dostępnych dla użytkownika. Jeżeli dostępnych jest więcej niż jeden kredyt, to domyślnie żaden kredyt nie jest wybrany (użytkownik musi świadomie wybrać jeden z kredytów). Jeżeli dostępny jest tylko jeden kredyt, to jest on domyślnie wybrany, Referencje - referencja płatności, domyślnie pole jest puste, Rachunek - pole słownikowe z listą rachunków możliwych do obciążenia spłatą kredytu kartowego, Typ spłaty - pole słownikowe z wartościami: Kwota dowolna, Kwota całkowita, Kwota minimalna, Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 22

23 Kwota - wartość kwoty spłaty, pole aktywne po wyborze typu spłaty Kwota dowolna, Kwota minimalna - pole bez możliwości edycji, tylko prezentacja minimalnej kwoty do spłaty, pole wypełnione wartością po wyborze typu spłaty Kwota minimalna, Kwota całkowita - pole bez możliwości edycji, tylko prezentacja całkowitej kwoty do spłaty, pole wypełnione wartością po wyborze typu spłaty Kwota całkowita. Kwoty wyliczone na rzecz spłaty całkowitej/minimalnej podawane są na moment rejestracji spłaty. Jeżeli od momentu rejestracji wpłaty, do jej realizacji zamknięty zostanie kolejny okres rozliczeniowy, możliwe jest, że wskazana na spłacie kwota będzie niewystarczająca, aby dokonać spłaty minimalnej/całkowitej. Data spłaty - data wykonania zlecenia spłaty kredytu kartowego. Domyślnie ustawiona na datę spłaty kredytu wynikającą z ostatniego wyciągu lub na datę dzisiejszą, jeżeli data spłaty z wyciągu już minęła. Pole otwarte do edycji. Możliwe wpisanie daty bieżącej lub przyszłej. Dla pola dostępna jest ikonka z podpowiedzią kalendarza, Blokada środków - pole wyboru z wartościami: o blokuj środki - z blokadą środków na przelew, o nie blokuj środków - bez blokowania środków na przelew, Pole dotyczy spłaty, jeżeli przelew spłaty jest odroczony. Dodatkowo na formatce spłaty zadłużenia kredytu kartowego dostępne jest pole Wolne środki prezentujące wartość dostępnych środków dla rachunku obciążanego oraz pole Zleceniodawca prezentujące dane zleceniodawcy. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 23

24 W celu zatwierdzenia zmian dla przelewu spłaty zadłużenia kredytu kartowego należy wybrać przycisk Zapisz. Po wykonaniu tej akcji zostanie zaprezentowany komunikat: "Dodano nowe polecenie przelewu". 10. Konfiguracja automatycznej spłaty kredytu kartowego Wybór okna Konfiguracja automatycznej spłaty kredytu kartowego umożliwia skonfigurowanie automatycznej spłaty dla kredytu kartowego poprzez zdefiniowanie następujących pól: Kredyt - lista wyboru z numerami rachunków wszystkich kredytów kartowych dostępnych dla użytkownika, należy wybrać rachunek kredytu kartowego, dla którego konfigurowana będzie automatyczna spłata zadłużenia. Jeżeli dostępnych jest więcej niż jeden kredyt, to domyślnie żaden kredyt nie jest wybrany (Użytkownik musi świadomie wybrać jeden z kredytów). Jeżeli dostępny jest tylko jeden kredyt, to jest on domyślnie wybrany, Spłata włączona - znacznik włączenia/wyłączenia automatycznej spłaty. Domyślnie stan znacznika (zaznaczony/odznaczony) zgodny z obecnym stanem automatycznej spłaty (włączona/wyłączona), Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 24

25 Rachunek - lista rachunków możliwych do obciążenia spłatą kredytu kartowego, Typ spłaty - pole słownikowe z wartościami: Kwota minimalna, Kwota całkowita, Domyślnie wybrana wartość zgodna z obecną konfiguracją automatycznej spłaty. Na formatce dostępny jest przycisk Zapisz pod którym następuje weryfikacja poprawności wprowadzonych danych, a gdy są prawidłowe następuje założenie nowej dyspozycji konfiguracji automatycznej spłaty kredytu kartowego. Po wybraniu przycisku system weryfikuje, czy w systemie nie ma innej aktywnej dyspozycji konfiguracji automatycznej spłaty kredytu kartowego. Jeśli jest, to wyświetlany jest komunikat: "W systemie jest inna dyspozycja konfiguracji automatycznej spłaty w trakcie obsługi". 11. Eksport do pliku historii operacji z wybranych kart Wybór opcji Eksport do pliku historii operacji z wybranych kart umożliwia wyeksportowanie listy operacji dla wybranych kart płatniczych. Wyboru kart, z których ma być generowany plik z operacjami dokonuje się poprzez wstawienie znacznika w polu wyboru dostępnego przy danej karcie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 25

26 W następnym kroku na formatce Eksport historii operacji z wybranych kart użytkownik ma możliwość określenia zakresu parametrów eksportu poprzez zdefiniowanie: zakresu dat - określenie zakresu daty początkowej (Data od) oraz końcowej (Data do) w formacie RRRR-MM-DD dla wyeksportowanych operacji, pole Data od domyślnie wypełnione jest datą bieżącą, lub określenie liczby dni/miesięcy, z których ma zostać wyeksportowana lista operacji kartowych, określenie formatu pliku eksportu: XML/Liniowy/Elixir. Domyślnie wartość ustawiana jest na podstawie formatu określonego w konfiguracji systemu. Użytkownik ma do dyspozycji następujące funkcje: Pobierz plik - naciśniecie przycisku rozpoczyna proces generowania pliku z historią operacji zgodnie z wybranymi kryteriami, a następnie otwiera okno dialogowe pobierania wygenerowanego pliku, Zamknij - rezygnacja z eksportu historii operacji z wybranych kart. W zależności od wybranego formatu system generuje plik o następującej nazwie: "BOS_historia_operacji_kart_xml_131001_ xml" "BOS_historia_operacji_kart_linowy_131001_ txt" "BOS_historia_operacji_kart_elixir_131001_ txt" Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 26

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1. O PLATFORMIE IPKO DEALER... 3 2. KORZYSTANIE Z PLATFORMY IPKO DEALER... 3 2.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika Spis treści Wstęp... 4 O tym dokumencie... 4 Przyjęte oznaczenia... 4 Cel

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi Faktura 2013 + MAGAZYN Instrukcja obsługi Producent: Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski ul. Cmentarna 15 B 85-184 Bydgoszcz tel.: (52) 515-37-79 0696 481 842 www.entersoft.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOHO System Obsługi Hotelu Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 7 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 8 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia ROZDZIAŁ 4 RAKSSQL Zamówienia Spis treści Zamówienia 4-1 Zamówienia od odbiorców 4-3 Automatyczne realizowanie zamówień 4-14 Import z pliku EDI 4-16 Raport z importu EDI 4-19 Zamówienia do dostawców 4-23

Bardziej szczegółowo

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Uwagi ogólne...4 O programie...4 Wymagania systemowe...5 Instalowanie programu...5 Strona internetowa programu...5 1. Początek pracy z programem...6 Dane Twojej firmy...6 Dane ogólne...6 Działalność...7

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo