DEPARTAMENT PRODUKTÓW DETALICZNYCH Biuro Kredytów Detalicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEPARTAMENT PRODUKTÓW DETALICZNYCH Biuro Kredytów Detalicznych"

Transkrypt

1 REJESTRACJA KREDYTU GOTÓWKOWEGO W APLIKACJI AGENT KREDYTOWY Kaat toowi iiccee,, lluut l tyy r r.. Autor:, Centrala GETIN Bank Wersja: 1.0 Obowiązuje od: Data modyfikacji: 1

2 SPIS TTREŚCI I: : ROZDZIAŁ I. DODANIE NOWEGO WNIOSKU KREDYTOWEGO. 3 ROZDZIAŁ II. UZUPEŁNIENIE DANYCH O KLIENCIE 9 ROZDZIAŁ III. UZUPEŁNIENIE DANYCH O WARUNKACH KREDYTOWANIA 17 ROZDZIAŁ IV. UZUPEŁNIENIE DANYCH O WARUNKACH KREDYTOWANIA 23 ROZDZIAŁ V. DRUKOWANIE DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KREDYTEM. 26 ROZDZIAŁ VI. UZUPEŁNIENIE DATY PODPISANIA ZA BANK. 27 2

3 ROZDZIAŁ I. DODANIE NOWEGO WNIOSKU KREDYTOWEGO. Po uruchomieniu aplikacji pojawia się ekran Dodanie nowej sprawy polega na przyciśnięciu prawego klawisza myszki na pustym obszarze w liście spraw kredytowych pojawi się rozwijane menu z opcją Dodaj sprawą kredytową. Klikając lewy przycisk myszy na tej opcji uruchamiamy kreator tworzący nową sprawę. Kreator moŝna takŝe uruchomić z paska narzędzi naciskając przycisk. W pierwszej kolejności dokonujemy wyboru jakiego kredytu będzie dotyczył wniosek kredytowy - w tym przypadku kredyt gotówkowy. Jednocześnie narzucony zostaje automatycznie rodzaj klienta ( indywidualny ). W pierwszej zakładce wybieramy oddział obsługujący oraz sprzedawcę. Jeśli agent współpracuje tylko z jednym oddziałem i jednym sprzedawcą to wybrane zostaną one automatycznie i zakładka z wyborem nie pojawi się ( dla kredytów gotówkowych oddziałem prowadzącym będzie Centrum Kredytów Gotówkowych w Jastrzębiu Zdroju). 3

4 I.1. Wprowadzenie kredytobiorcy do sprawy kredytowej. Po wyborze oddziału obsługującego wprowadzamy kredytobiorcę. Przycisk Dalej stanie się aktywny dopiero po wprowadzeniu poprawnego numeru PESEL (jego poprawność jest kontrolowana przez program). Typ uczestnictwa jest narzucony i powinien to być Kredytobiorca przy wprowadzaniu pierwszej osoby do sprawy kredytowej. NaleŜy uzupełnić dane kredytobiorcy tj. rodzaj pierwszego dokumentu toŝsamości, serię i numer dokumentu toŝsamości oraz imię i nazwisko. Część danych moŝe zostać przepisana, jeśli osoba juŝ jest w bazie danych. Po uzupełnieniu wszystkich danych przechodzimy dalej (przycisk Dalej ). Pojawia się zakładka z informacją o współmałŝonku. 4

5 I.2. Wprowadzenie małŝonka kredytobiorcy / poręczyciela do sprawy kredytowej. Jeśli Kredytobiorca posiada małŝonka we wspólnocie majątkowej wówczas naleŝy zaznaczyć pole Kredytobiorca ma współmałŝonka we wspólnocie majątkowej a następnie wybrać status małŝonka. Jeśli małŝonek będzie: wyraŝającym zgodę wówczas naleŝy zaznaczyć wyraŝający zgodę współkredytobiorcą wówczas naleŝy zaznaczyć kredytobiorcą I.3. Wprowadzenie kolejnego kredytobiorcy do sprawy kredytowej. 5

6 Jeśli chcemy wprowadzić kolejnego współkredytobiorcę zaznaczamy opcje Chcę wprowadzić kolejnego kredytobiorcę, co spowoduje zamianę przycisku Zakończ na Dalej i po naciśnięciu przejście do zakładek omówionych wcześniej. I.4. Wprowadzenie poręczyciela do sprawy kredytowej. Jeśli chcemy wprowadzić poręczyciela do kredytu naleŝy zaznaczyć pole chcę wprowadzić kolejnego kredytobiorcę a następnie przyciskiem dalej przejść do wypełnienia zakładek na temat poręczyciela (są one identyczne jak dla kredytobiorcy). 6

7 NaleŜy pamiętać aby w przypadku poręczyciela zmienić status tej osoby w sprawie tj. w polu typ uczestnictwa naleŝy wybrać poręczyciel. I.5. Wstępna weryfikacja uczestników sprawy kredytowej. Po wprowadzeniu wszystkich uczestników w sprawie naleŝy przeprowadzić wstępną weryfikację (przycisk wstępna weryfikacja ). Wykonanie tej operacji powoduje weryfikację wprowadzonych kredytobiorców / poręczycieli / małŝonków wyraŝających zgodę oraz ich dokumentów toŝsamości w systemach bankowych. 7

8 Po naciśnięciu klawisza wstępna weryfikacja wyświetlą się dostępne opcje weryfikacji: Weryfikacja wszystkich (takŝe ponowna) Weryfikacja niesprawdzonych Weryfikacja wybranych z listy. W trakcie wstępnej weryfikacji następuje sprawdzenie czy dana osoba była uczestnikiem w jakiejkolwiek sprawie kredytowej i jeŝeli identyfikator tej osoby (PESEL) jest w Module Centralnym to system prosi o potwierdzenie czy jest to ta sama osoba. W przypadku, gdy odpowiemy twierdząco na podane pytanie systemu to następuje przydzielenie nr-u modulo. W przypadku, gdy odpowiemy nie to następuje blokada danej sprawy kredytowej z komunikatem Numer MODULO zajęty. Odrzucenie kredytobiorców we wstępnej weryfikacji blokuje moŝliwość dalszego prowadzenia sprawy kredytowej. Wynik weryfikacji w bazach wyświetla się w następnym oknie. 8

9 ROZDZIAŁ II. UZUPEŁNIENIE DANYCH O KLIENCIE II.1. Informacje ogólne. Po zarejestrowaniu wniosku i podstawowych danych w systemie AK naleŝy uzupełnić dane osobowe na temat poszczególnych uczestników w sprawie kredytowej tj. kredytobiorcy, poręczyciela, małŝonka wyraŝającego zgodę. 9

10 Funkcję tę moŝna uruchomić z menu Uzupełnij dane o klientach lub z paska narzędzi naciskając przycisk. Pierwsza zakładka pokazuje nam, jakie braki występują u poszczególnych kredytobiorców. W zaleŝności od tego uzupełniamy te dane w kolejnych zakładkach. - czerwony kolor oznacza dane które muszą być wypełnione - kolor zielony oznacza Ŝe wymagane dane są kompletne. Po przyciśnięciu klawisza Dalej przechodzimy do kolejnych zakładek dotyczących poszczególnych kredytobiorców / małŝonków wyraŝających zgodę / poręczycieli. Imię i nazwisko osoby, której dane są aktualnie wprowadzane znajduje się na górnej belce kreatora wraz z nazwą wprowadzanych danych, np.: KOWALSKI JAN: Osoba Po uzupełnieniu danych pierwszej osoby pojawiają się zakładki z następną osobą i tak aŝ do ostatniego uczestnika. Przycisk Zakończ kończy proces uzupełniania danych i zatwierdza wprowadzone dane. II.2. Uzupełnienie danych osobowych. Wpisujemy tutaj podstawowe dane dotyczące danej osoby, serię i numer pierwszego dokumentu toŝsamości oraz rodzaj i cechy drugiego dokumentu toŝsamości. Dokumenty te zostaną zweryfikowane w systemach bankowych ( ewentualne zastrzeŝenie dokumentu kończy działania tego kreatora). W przypadku podania jako drugiego dokumentu toŝsamości prawa jazdy ( nowy wzór ) jako serię i numer podajemy dane zapisane w pozycji 13 a nie w pozycji 5 numer prawa 10

11 jazdy. NaleŜy pamiętać o uzupełnieniu szczegółów dotyczących dokumentów toŝsamości takich jak data i miejsce wydania itp. (strzałka na slajdzie). W przypadku męŝczyzn posiadających uregulowany stosunek do słuŝby wojskowej niezbędne jest zaznaczenie pola uregulowany stosunek do słuŝby wojskowej. Jeśli klient jest tzw. klientem retencyjnym (rzetelny klient innego banku) tj. korzysta z uprawnień wynikających z obowiązujących regulacji w zakresie uproszczonej procedury dokumentowania dochodów, wówczas naleŝy zaznaczyć pole klient retencyjny. Jeśli klient nie jest związany z Bankiem tzn. nie jest pracownikiem Banku, akcjonariuszem itp. wówczas w pozycji relacja do banku naleŝy pozostawić brak danych. II.3. Uzupełnienie danych adresowych. Po wpisaniu danych osobowych przechodzimy do następnego okienka gdzie wpisujemy podstawowe dane adresowe, jednocześnie moŝemy tutaj wpisać kontakty (jeden telefon jest wymagany). W przypadku gdy klient posiada adres korespondencyjny inny niŝ adres zameldowania koniecznie naleŝy takie dane wprowadzić. W tej zakładce naleŝy uzupełnić (z wniosku kredytowego) takie dane jak: Okres zamieszkania pod aktualnym adresem Typ lokalu Status własności lokalu 11

12 II.4. Uzupełnienie danych dotyczących zatrudnienia. W tej zakładce naleŝy uzupełnić informacje w zakresie źródła dochodu kredytobiorcy. Wybieramy spośród dostępnych typów zatrudnienia źródło, z jakiego klient uzyskuje dochody (zgodnie z wnioskiem). 12

13 Po wyborze konkretnego źródła dochodu pojawią się szczegółowe pola, które naleŝy uzupełnić na podstawie przedstawionej przez Klienta dokumentacji. NaleŜy pamiętać o uzupełnieniu pola dzień miesiąca, w którym otrzymywane jest świadczenie. W przypadku gdy współkredytobiorcą jest osoba nigdzie nie zatrudniona i nie posiadającą dochodu to w polu typ zatrudnienia wybieramy pozycję Osoba bez zatrudnienia. Tak samo naleŝy postąpić przy małŝonku wyraŝającym zgodę na udzielenie / poręczenie kredytu. W przypadku gdy klient posiada dodatkowe udokumentowane dochody moŝna je wpisać do systemu poprzez przycisk inne źródła dochodu. II.5. Uzupełnienie danych dotyczących zobowiązań finansowych. Jeśli klient posiada zobowiązania finansowe naleŝy je zarejestrować w aplikacji. Odbywa się to poprzez klawisz dodaj. 13

14 Po wyborze tego klawisza moŝna wybrać rodzaj zobowiązania. W przypadku kredytu lub poręczenia naleŝy wpisać następujące dane: Nazwę banku, w którym klient spłaca kredyt / poręcza kredyt Kwotę raty kapitałowo odsetkowej. 14

15 W przypadku kredytu / linii w rachunku ROR naleŝy wybrać zobowiązanie typu rachunek ROR i następnie wpisać dane: Nazwę banku, w którym klient posiada kredyt Wysokość limitu Odsetki miesięczne wyliczone zgodnie z obowiązującą Instrukcją udzielania kredytów konsumpcyjnych gotówkowych (tj. 18 % limitu / 12). W przypadku zadłuŝenia na kartach kredytowych naleŝy wybrać zobowiązanie typu karta kredytowa / charge i następnie wpisać dane: Nazwę banku, w którym klient posiada kartę kredytową Wysokość limitu Miesięczne obciąŝenie z tego tytułu wyliczone zgodnie z obowiązującą Instrukcją udzielania kredytów konsumpcyjnych gotówkowych (tj. 5 % limitu). 15

16 Po wpisaniu wszystkich zobowiązań finansowych uwzględnionych przez klienta w karcie informacyjnej naleŝy uzupełnić pozostałe dane w tej zakładce tj. Liczbę dzieci na utrzymaniu Informację o posiadanym samochodzie Po wpisaniu tych danych i naciśnięciu klawisz Dalej przechodzimy do kolejnej osoby, która jest związana z kredytem (współkredytobiorca, poręczyciel, małŝonek wyraŝający zgodę) lub gdy jest jeden kredytobiorca kończymy pracę z tym kreatorem. Dla kaŝdego kolejnego kredytobiorcy oraz poręczyciela naleŝy uzupełnić dane wg opisów w pkt. III.2 III.5. W przypadku małŝonków wyraŝających zgodę uzupełniamy dane wg pkt. III.2 III.4. 16

17 II.6. Uzupełnienie danych dotyczących dostarczonych dokumentów. Dla kaŝdego kredytobiorcy / poręczyciela naleŝy zaznaczyć i opisać (jeśli jest wymóg) dokumenty, które przedstawił klient w związku z ubieganiem się o kredyt / poręczeniem kredytu. ROZDZIAŁ III. UZUPEŁNIENIE DANYCH O WARUNKACH KREDYTOWANIA Funkcje moŝna uruchomić z menu Uzupełnienie danych o warunkach kredytowania lub z paska narzędzi naciskając przycisk. 17

18 Pierwszy krok pokazuje nam, jakie braki występują w danych o warunkach kredytowania. Uzupełniamy te dane w kolejnych zakładkach. - Czerwony kolor oznacza dane, które muszą być wypełnione - nieokreślone... dane, które wzbudzają wątpliwości 18

19 III.1. Uzupełnienie danych dotyczących warunków finansowych. NaleŜy uzupełnić pola zgodnie z wnioskiem kredytowym oraz ewentualnych warunków finansowych zgodnie z zawartą umową o współpracy (jeśli sprawę prowadzi pośrednik). III.2. Uzupełnienie danych dotyczących warunków finansowych. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie danych dotyczących formy wypłaty kredytu. W zaleŝności od formy wypłaty musimy uzupełnić róŝne dane. III.3. Uzupełnienie danych dotyczących oprocentowania, okresu kredytowania itp.. 19

20 W pierwszej kolejności podajemy datę wniosku kredytowego oraz daty sporządzenia (zawarcia) umowy i uruchomienia (zasadniczo data sporządzenia (zawarcia) umowy i data uruchomienia powinny być jednakowe). Przycisk Szukaj powoduje przejście do okna dialogu, w którym program umoŝliwi nam wyszukanie oferty dostosowanej do potrzeb klienta. W przypadku kredytu oferowanego przez Placówki Bankowe naleŝy wybrać jedną z 6 ofert: Klient oferta R 20

21 Klient oferta standardowa Klient preferencyjne zawody Klient GETIN BANKU R Klient GETIN BANKU standard Klient GETIN BANKU wybrane zawody W zaleŝności do której z ofert kwalifikuje się klient zgodnie z obowiązującymi regulacjami. W przypadku kredytu oferowanego przez Pośrednika naleŝy wybrać jedną z 3 ofert: Klient oferta R Klient oferta standardowa Klient preferencyjne zawody W zaleŝności do której z ofert kwalifikuje się klient zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Po wybraniu odpowiedniej kategorii klienta (oferty) wyświetlą się dostępne dla tej kategorii parametry z oprocentowaniem. Parametr z opisem (K) na końcu nazwy sugeruje parametr dla kredytu z formą wypłaty na kartę niespersonalizowaną. Uwaga!!!! W przypadku gdyby na ekranie nie pojawiła się Ŝadna oferta po naciśnięciu klawisza szukaj, to przyczyną moŝe być zbyt mała maksymalna rata lub zbyt duŝa ilość rat. Naciśnięcie OK zatwierdza wybór zaznaczonych parametrów do aktualnej sprawy kredytowej. III.4. Ubezpieczenie kredytu. W zakładce tej definiujemy ubezpieczenia występujące w kredycie gotówkowym. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami dostępne są 2 pakiety: 1. ubezpieczenie na wypadek zgonu lub całkowitego inwalidztwa oraz 2. ubezpieczenie na wypadek zgonu lub całkowitego inwalidztwa oraz ubezpieczenie na wypadek utraty pracy / czasowej niezdolności do pracy / NNW. 21

22 W pierwszej kolejności naleŝy zdefiniować typ ubezpieczenia tj. rodzaj pakietu zgodnie z pkt. III.4 Następnie naleŝy zdefiniować Ubezpieczyciela oraz udział danego kredytobiorcy w ubezpieczeniu. 22

23 ROZDZIAŁ IV. UZUPEŁNIENIE DANYCH O WARUNKACH KREDYTOWANIA W kredycie gotówkowym rozróŝniamy 3 rodzaje zabezpieczeń: 1. poręczenie cywilne 2. ubezpieczenie (2 pakiety zgodnie z pkt. III.4) 3. zabezpieczenie fikcyjne brak zabezpieczenia W zaleŝności od formy zabezpieczenia naleŝy postępować w sposób następujący: IV.1. w przypadku poręczenia cywilnego naleŝy dodać zabezpieczenie z poziomu kreatora. a następnie wybrać typ zabezpieczenia CG Poręczenie cywilne bez rachunku gotówka. 23

24 W następnym kroku ( Osoby w zabezpieczeniu ) określa się osoby związane z poręczeniem. W kroku tym mamy dwie listy. Do dodawania osób słuŝą przyciski Dodaj nową osobę oraz Dodaj z istniejących. Dodanie nowej osoby spowoduje pojawienie się trzech zakładek, w których wprowadzimy podstawowe dane osoby ( te zakładki zostały omówione w punkcie Uzupełnienie danych o klientach ). Dodanie z istniejących powoduje wyświetlenie okna dialogu z listą osób będących w sprawie kredytowej. Dzięki temu nie musimy uzupełniać danych osobowych, gdyŝ zostaną one pobrane z bazy danych. NaleŜy wybrać wprowadzonego juŝ wcześniej poręczyciela poprzez klawisz dodaj z istniejących. Po wyborze odpowiedniej osoby, przeniesie się ona do okna osoby w zabezpieczeniu. Kolejne zakładki określają termin poręczenia oraz opłatę związaną z poręczeniem. Dane te uzupełniane są przez system. Po zakończeniu kreatora związanego z poręczeniem system zapyta nas czy chcemy wprowadzić kolejne zabezpieczenie. Jeśli tak to ponownie pokaŝe się 24

25 okno z wyborem typu zabezpieczenia, jeśli nie kończymy wprowadzanie zabezpieczeń do sprawy kredytowej. IV.2. w przypadku ubezpieczenia do kredytu. Jeśli kredytobiorca objęty jest ubezpieczeniem i dane dot. ubezpieczenia zostały uzupełnione przez uŝytkownika w kreatorze uzupełnij dane o warunkach kredytowania, wówczas system z automatu przyporządkuje ubezpieczenie jako zabezpieczenie kredytu. W związku z tym nie ma konieczności ręcznego dodawania tego typu zabezpieczeń. IV.3. w przypadku zabezpieczenia fikcyjnego brak zabezpieczenia. Zabezpieczenie to naleŝy wybrać w przypadku gdy kredyt nie wymaga Ŝadnych zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi regulacjami. W tym celu naleŝy z typów zabezpieczeń wybrać zabezpieczenie o nazwie - brak zabezpieczenia a następnie postępować zgodnie z kreatorem. W zabezpieczeniu tym musimy podać osobę w zabezpieczeniu (patrz pkt. IV.1 niniejszej procedury), którą jest kredytobiorca. Pozostałe zakładki nie wymagają Ŝadnego uzupełniania ze strony uŝytkownika. 25

26 ROZDZIAŁ V. DRUKOWANIE DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KREDYTEM. Po uzyskaniu decyzji pozytywnej uŝytkownik ma moŝliwość utworzenia i wydrukowania wszystkich dokumentów związanych z kredytem. W tym celu naleŝy najpierw odebrać sprawę (własności sprawy / stan / odbierz) a następnie przejść do zakładki pisma. Po naciśnięciu przycisku dodaj pisma zostaną wygenerowane dokumenty w zaleŝności od parametry kredytu. 26

27 ROZDZIAŁ VI. UZUPEŁNIENIE DATY PODPISANIA ZA BANK. W przypadku Placówek Bankowych oraz Pośredników posiadających pełnomocnictwa Getin Banku do podpisywania umów kredytowych / o kartę w imieniu Banku, naleŝy w kaŝdej sprawie kredytowej uzupełnić datę podpisania za bank. W tym celu naleŝy przejść do menu narzędzia a następnie wybrać pozycję data podpisania za Bank. Po wybraniu tej pozycji pojawi się okno, w którym naleŝy wybrać rodzaj kredytu, numer sprawy oraz datę, kiedy zostały złoŝone podpisy na dokumentach za Bank. 27

INSTRUKCJA DO SYSTEMU POŻYCZKA GOTÓWKOWA CITIFINANCIAL PARTNER

INSTRUKCJA DO SYSTEMU POŻYCZKA GOTÓWKOWA CITIFINANCIAL PARTNER System Obsługi Finansowej INSTRUKCJA DO SYSTEMU POŻYCZKA GOTÓWKOWA CITIFINANCIAL PARTNER Dokument SOF 4(1) Procedura realizacji sprzedaży - pożyczka gotówkowa CitiFinancial (Partner) A. Wstęp Przedstawiony

Bardziej szczegółowo

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 I-Bank HomeSystem System do obsługi banku internetowego INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242

Bardziej szczegółowo

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie Dziękujemy Państwu za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile 1 Spis treści I. System bankowości elektronicznej ESBANK24... 4 1.Wstęp... 4 1.1. Niezbędne informacje... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Płace

Aplikacja Ramzes. Płace Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks:+4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Płace podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1)

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta. System do obsługi banku internetowego I-Bank

Przewodnik dla Klienta. System do obsługi banku internetowego I-Bank Przewodnik dla Klienta System do obsługi banku internetowego I-Bank 1 Spis treści Spis treści...2 1 Wstęp...3 2 Instalacja oprogramowania Java...4 2.1 Instalacja w systemie operacyjnym...4 2.2 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOHO System Obsługi Hotelu Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 8 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 9 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

4.4. Określenie sposobu rozliczania pracownika rzeczywiste koszty / ryczałt str. 23

4.4. Określenie sposobu rozliczania pracownika rzeczywiste koszty / ryczałt str. 23 S P I S T R E ŚC I 1. Wprowadzenie str. 2 2. Omówienie funkcji systemu Expert 2008 str. 3 2.1. Moduł Import Danych str. 3 2.2. Moduł Deklaracje SOD str. 3 2.3. Moduł Export do Systemu SOD off-line str.

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL PODRĘCZNIK PODSTAWOWY CZĘŚĆ I

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL PODRĘCZNIK PODSTAWOWY CZĘŚĆ I Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL PODRĘCZNIK PODSTAWOWY CZĘŚĆ I Radom, kwiecień 2007 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA w Spis treści Wstęp...3 System bankowości elektronicznej...4 Bezpieczeństwo informacji...4 Klienci korporacyjni...5 Typy użytkowników obsługiwanych przez bankowość elektroniczną...6 Dodawanie i usuwanie

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4 z 54 Spis treści 1 CEL I ZAKRES SZKOLENIA... 6 2 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07

Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Str. 1 / 72 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE......4 2. MENU SIDOMA......5 2.1. Logowanie do systemu...5 2.2. Rejestracja...6 2.3. Historia operacji w internecie...21

Bardziej szczegółowo

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Bankowość Internetowa bezpieczeństwa i wygody. to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku Bankowość Internetowa wykonywanie różnych operacji bankowych

Bardziej szczegółowo