Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data:

2 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy Podstawowe dane o kliencie Dodatkowe dane dotyczące klienta Informacje o zatrudnieniu Stan majątkowy Dyspozycja uruchomienia kredytu i uwagi Zabezpieczenia Lista dokumentów Dodanie klienta Lista wniosków S tr o n a

3 W celu wprowadzenia nowego wniosku o kredyt gotówkowy należy wybrać: Menu główne/nowy wniosek/kredyt gotówkowy Ścieżka wypełniania wniosku dla kredytów gotówkowych: W celu wprowadzenia wszystkich wymaganych danych dotyczących wniosku kredytowego należy uzupełnić pola w wymienionych poniżej (występujących po sobie) ekranach (nazwy wg drzewa nawigacji): Kalkulator kredytowy Podstawowe dane Dodatkowe dane Inform. o zatrudnieniu Stan majątkowy Dyspozycja i uwagi Zabezpieczenia Lista dokumentów Podczas wprowadzania danych dostępne będą następujące klawisze nawigacji: Następna przejście do następnego ekranu (jeżeli dane wprowadzone na bieżącym ekranie są poprawne) Poprzednia przejście do poprzedniego ekranu Zapisz powoduje zapisanie wprowadzonych danych (jeżeli dane wprowadzone zarówno na poprzednich ekranach jak i na bieżącym ekranie są poprawne) Powrót powrót do poprzedniego ekranu występuje na ekranach dodatkowych takich jak np.: Harmonogram, Oferta oraz w drzewie nawigacji. 3 S tr o n a

4 1. Kalkulator kredytowy Kalkulator jest pierwszym krokiem wprowadzania nowego wniosku. Kalkulator jest elementem Systemu, pozwalającym na wprowadzanie i edycję informacji o kredycie, niezbędnych do przeprowadzenia symulacji kredytu. Ekran 1 Kalkulator kredytowy Na ekranie dostępne są następujące przyciski: Oblicz Harmonogram (przycisk aktywny po naciśnięciu Oblicz i poprawnym przeliczeniu wniosku) Oferta (przycisk aktywny po naciśnięciu Oblicz i poprawnym przeliczeniu wniosku) Następna (przycisk aktywny po naciśnięciu Oblicz i poprawnym przeliczeniu wniosku) Kalkulator kredytowy - Przycisk Oblicz Podczas wprowadzania danych w oknie kalkulatora kredytowego aktywny jest tylko przycisk Oblicz. Naciśnięcie klawisza powoduje sprawdzenie poprawności oraz przeliczenie aktualnych danych. System kontroluje czy został naciśnięty klawisz Oblicz po wprowadzeniu lub modyfikacji danych. Wynikiem działania funkcji Oblicz jest wyświetlenie kosztów kredytu oraz odblokowanie klawiszy Harmonogram, Oferta, Następna. Jeżeli klawisz Oblicz nie został naciśnięty to pozostałe klawisze na ekranie kalkulatora są wygaszone (nieaktywne) i nie ma możliwości przejścia do kolejnej strony wniosku. 4 S tr o n a

5 Kalkulator kredytowy sekcja wynagrodzenie agenta W sekcji dotyczącej wynagrodzenia agenta użytkownik może uzupełnić pole % wynagrodzenia agenta. Po wybraniu funkcji Oblicz system wylicza kwotową wartość wynagrodzenia agenta oraz wysokości składki ubezpieczeniowej koniecznej do uzyskania zadanej wartości wynagrodzenia. W sekcji wynagrodzenia agenta powtórzony został przycisk Oblicz - funkcjonalność obu przycisków jest taka sama. Ekran 2 Kalkulator kredytowy z obliczeniami Kalkulator kredytowy -Przycisk Harmonogram Przycisk Harmonogram dostępny na ekranie Kalkulator kredytowy powoduje wyświetlenie ekranu z przykładowym harmonogramem spłaty rat. Ekran 3 Harmonogram rat 5 S tr o n a

6 Na ekranie Harmonogram rat dostępny jest przycisk Powrót powrót do ekranu Kalkulator kredytowy Kalkulator kredytowy - Przycisk Oferta Przycisk Oferta dostępny na ekranie Kalkulator kredytowy wyświetla ofertę dla klienta m.in. z harmonogramem spłat kredytu i danymi Agenta. Ekran 4 Oferta dla Klienta Możliwe jest także wydrukowanie oferty dla potencjalnego kredytobiorcy na podstawie wprowadzonych danych - przycisk Wersja do wydruku (wydruk bezpośrednio na drukarkę) lub przygotowanie oferty w formacie.pdf - przycisk Wydruk PDF (zapisanie oferty lub otwarcie za pomocą Acrobat Reader). Przed wydrukowaniem oferty można wypełnić pole Oferta dla klienta wpisując dane klienta, dla którego przygotowywana jest oferta. Przycisk Powrót powrót do ekranu Kalkulator kredytowy Uwaga! Ofertę można przygotować również na podstawie innego, wcześniej wprowadzonego wniosku. Dane kredytobiorcy wniosku nie będą wówczas umieszczane na ofercie. Kalkulator kredytowy - Przycisk Następna Po wprowadzeniu poprawnych danych i wykonaniu obliczeń (przycisk Oblicz ) kontynuacja wniosku następuje poprzez Przycisk Następna - służy on do przejścia do kolejnego ekranu wniosku kredytowego 6 S tr o n a

7 2. Podstawowe dane o kliencie Na ekranie wypełniamy dane o kliencie (dane osobowe, adres, itp.) Ekran 5 Podstawowe dane o kliencie Pola data urodzenia, data wydania (podobnie jak wszystkie inne pola typu: data występujące we wniosku) mają format yyyy-mm-dd, według którego należy wpisywać dane w tych polach. Przycisk Sprawdź obok pola kod pocztowy sprawdza, czy wprowadzony kod pocztowy znajduje się na liście kodów pocztowych. W przypadku odnalezienia wypełniane jest automatycznie pole Miejscowość. W przeciwnym wypadku system ostrzega, że nie znaleziono miejscowości dla podanego kodu pocztowego. Ekran 6 Podstawowe dane o kliencie - przyciski Uwaga: Przycisk Zapisz znajduje się na kolejnych ekranach wniosku i służy do zapisania aktualnie wprowadzonych danych (jeśli wprowadzone dane zgodne są ze specyfikacją pól). 7 S tr o n a

8 3. Dodatkowe dane dotyczące klienta Na ekranie Dodatkowe dane dotyczące klienta uzupełniane są dane dotyczące m.in: zajmowanego lokalu przez klienta, wykształcenia, stanu cywilnego oraz gospodarstwa domowego klienta. 4. Informacje o zatrudnieniu Ekran 7 Dodatkowe dane dotyczące Klienta Na ekranie Informacje o zatrudnieniu uzupełniane są dane dotyczące źródła podstawowego i dodatkowego dochodu klienta. Ekran 8 Informacje o zatrudnieniu 8 S tr o n a

9 5. Stan majątkowy Na ekranie Stan majątkowy wprowadza się dane dotyczące sytuacji finansowej i majątkowej klienta. Sekcje dotyczące stanu majątkowego: Informacja o posiadanym majątku Informacje o kontach bankowych Informacje o obciążeniach finansowych Informacja o posiadanych kartach bankowych Informacja o przyznanych limitach kredytowych Dla poszczególnych sekcji stanu majątkowego wybiera się odpowiednie pozycje z list wyboru lub wprowadza dane. Po poprawnym wypełnieniu pól, wprowadzone dane zostaną dodane do odpowiedniej tabeli po naciśnięciu przycisku DODAJ. Wprowadzone dane można usunąć z tabeli za pomocą przycisku usuń (usuwanie informacji po zaznaczeniu pola checkbox przy danych które mają być usunięte w każdej sekcji stanu majątkowego). Ekran 9 Stan majątkowy 9 S tr o n a

10 6. Dyspozycja uruchomienia kredytu i uwagi Na ekranie Dyspozycja uruchomienia kredytu i uwagi wypełniane są dane dotyczące formy wypłaty i spłaty kredytu. Ekran 10 Dyspozycja uruchomienia kredytu i uwagi System przy przejściu na ekran Dyspozycja i uwagi dokona automatycznego zapisu wniosku. 7. Zabezpieczenia Ekran Zabezpieczenia zawiera listę zabezpieczeń dodanych automatycznie do wniosku oraz zabezpieczeń dodanych przez użytkownika. Ekran 11 - Zabezpieczenia 10 S tr o n a

11 Na ekranie dostępne będą przyciski: Przeglądaj - otwiera ekran Dane dotyczące zabezpieczenia, gdzie użytkownik będzie mógł przeglądać wybrane zabezpieczenie Edytuj - otwiera ekran Dane dotyczące zabezpieczenia, gdzie użytkownik będzie mógł edytować wybrane zabezpieczenie (z listy zabezpieczeń nieautomatycznych).. Dodaj - umożliwia dodanie nowego zabezpieczenia poprzez wybór z listy zabezpieczeń. Po naciśnięciu przycisku Dodaj, system przechodzi do ekranu Dane dotyczące zabezpieczenia jednocześnie uzupełniając automatycznie pola danymi z wniosku oraz automatycznie ustawiając odpowiednie powiązania osób z zabezpieczeniem. Usuń - umożliwia usunięcie zabezpieczenia poprzez wybór z listy zabezpieczeń Poprzednia poprzednia strona wniosku Następna następna strona wniosku kredytowego Zapisz wybranie powoduje zapisanie wniosku kredytowego (wprowadzonych danych) Na liście zabezpieczeń znajdują się zabezpieczenia obecnie obsługiwane przez system esowk (oznaczone z przodu symbolem *). Ekran 12 Lista zabezpieczeń 11 S tr o n a

12 8. Lista dokumentów Przedstawia aktualną listę dokumentów złożonych do wniosku kredytowego. Po wprowadzeniu informacji dotyczących osób powiązanych z wnioskiem, ostatnim ekranem będzie ekran z Listą dokumentów. Lista tworzona jest dynamicznie na podstawie już wprowadzonych danych przez użytkownika. Każdorazowa zmiana danych może wpływać na listę dokumentów. Użytkownik na liście może usunąć dokument lub przywrócić dokument usunięty (zaznaczenie lub odznaczenie pola typu checkbox). Aby dodać dodatkowy dokument należy wybrać dokument z listy rozwijanej Typ dokumentu i wybrać przycisk Dodaj dokument. Aby dokument nie był uwzględniony należy odznaczyć dany dokument na liście dokumentów. Na etapie przejścia na ekran: Lista dokumentów następuje automatyczny zapis wniosku Na ekranie dostępne są przyciski: Ekran 13 Lista dokumentów Dodaj dokument dodaje do wniosku kredytowego dokument wybrany z listy Typ dokumentu. (W przypadku wybrania z listy pozycji Inny, system umożliwi ręczne opisanie załączonego dokumentu.) Zapisz zapis wniosku z aktualnymi danymi. Sprawdź sprawdza wniosek kredytowy pod względem poprawności wypełnienia pól obowiązkowych, zgodności wprowadzonych danych z warunkami regulaminowymi oraz powiązań pomiędzy danymi wprowadzanymi w systemie. Sprawdź powoduje zapisanie danych wprowadzonych i zmodyfikowanych na wszystkich wcześniejszych ekranach (bada spójność danych całego wniosku). Dodaj klienta pozwala na dodanie kolejnej osoby do wniosku kredytowego (np.: współmałżonka, poręczyciela itp.) Wydruk wniosku po jego wybraniu pojawia się ekran o nazwie Lista dokumentów do wydruku, zawierający aktualną listę dokumentów do wydruku. Wyślij do weryfikacji wysyła wniosek do weryfikacji (przed wysłaniem także sprawdza poprawność i zapisuje wniosek). Poprzednia poprzednia strona wniosku 12 S tr o n a

13 9. Dodanie klienta Ekran Lista klientów pozwala m.in. na dodanie kolejnych osób do wniosku, edycję, usuwanie, przeglądanie oraz sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych dla istniejących klientów. Dodanie klienta możliwe jest z poziomu ekranu: - Lista dokumentów -> przycisk Dodaj klienta - Lista wniosków - > przycisk Lista osób Liczba pozycji dostępnych na liście dodawania klienta zależą od rodzaju kredytu: ratalny, gotówkowy Ekran 14 Dodawanie klienta Dla dodania do wniosku kredytobiorcy/poręczyciela użytkownik przejdzie prze następujące ekrany Podstawowe dane o kliencie Dodatkowe dane dotyczące klienta Informacje o zatrudnieniu Stan majątkowy (tylko kredyt gotówkowy) Zabezpieczenia (tylko kredyt gotówkowy) Lista dokumentów Dla dodania do wniosku małżonka kredytobiorcy/poręczyciela użytkownik dostępne są następujące ekrany Podstawowe dane o kliencie Dodatkowe dane dotyczące klienta Zabezpieczenia (tylko kredyt gotówkowy) Lista dokumentów Na ekranie dostępne są przyciski: Edytuj po zaznaczeniu klienta system przejdzie do edycji klienta Przeglądaj po zaznaczeniu klienta system przejdzie do trybu przeglądu klienta Dodaj umożliwia dodanie kolejnej osoby do wniosku po uprzednim wybraniu jej z listy osób Usuń klienta - po zaznaczeniu klienta system umożliwi usunięcie klienta Sprawdź sprawdza i zapisuje dane klienta Powrót przejście do ekranu Lista wniosków 13 S tr o n a

14 10. Lista wniosków Ekran 15 Lista wniosków Na ekranie Lista wniosków system umożliwia wyszukiwanie wniosków według wybranych kryteriów. Dostępne są następujące filtry wyszukiwania: - Nazwisko - PESEL - Numer wniosku - Data złożenia wniosku od - do - Podprodukt - Kod użytkownika - Kod agenta - Status Kryteria wyszukiwania można stosować łącznie zawężając listę wyników. Wyszukiwanie jest realizowane po naciśnięciu przycisku Wyszukaj. Naciśnięcie Wyszukaj odświeża także listę wyników w tym aktualnych statusów wniosków. Brak podania kryteriów wyszukiwania zwraca jako wynik wszystkie wnioski. Lista wniosków umożliwia także po zaznaczeniu wniosku na liście wniosków (radio button) - przeglądanie wniosku (przyciski w sekcji Przeglądaj) - edycja wniosku (przyciski w sekcji Edytuj) - kończenie wniosku (przyciski w sekcji Zakończ wniosek) 14 S tr o n a

15 Ekran 16 Lista wniosków - wyszukiwanie W zależności od statusu wniosku nie wszystkie opcje (przyciski) mogą być aktywne sekcja Przeglądaj - tylko możliwość przeglądu - brak możliwości zmian we wniosku przyciski: - Warunki kredytu - Lista osób - Dokumenty - Zabezpieczenia - Harmonogram sekcja Edytuj możliwość edycji - zmian we wniosku przyciski: - Wniosek - Lista osób - Dokumenty - Zabezpieczenia - Akceptuj - Wyślij do weryfikacji sekcja Zakończ wniosek przyciski: - Rezygnacja - Drukuj - Podpisanie umowy - Uruchomienie środków 15 S tr o n a

16 Poniżej zawarto ekran dla opcji Drukuj: Ekran 17 Lista dokumentów do wydruku Pole ilość kopii jest polem edytowalnym; domyślnie podpowiada się w nim wartość zdefiniowana w parametrach produktu lub jeden. Po wybraniu przycisku Drukuj system wygeneruje jeden PDF zawierający wszystkie zaznaczone do wydruku dokumenty we wskazanych liczbach kopii. Każdy dokument zaczyna się od nowej strony. Np. jeżeli Wniosek kredytowy ma być drukowany w 2 egzemplarzach i ma 4 strony to w dokumencie PDF powstaje 8 stron zawierających umowę. Pierwszy egzemplarz strony od 1-wszej do 4-tej drugi od 5-tej do 8-smej. Uwaga: W przypadku, gdy wniosek uzyskał status Pozytywna ocena wniosku, na liście dokumentów do wydruku dodatkowo znajdują się: a. Raport przekazania dokumentacji, b. Wyciąg z taryfy prowizji i opłat. Jeżeli na Liście dokumentów do wydruku wybrany zostanie dokument Umowa kredytowa i przycisk DRUKUJ, to otworzy się nowy ekran Podaj datę umowy z polem dot. daty umowy (pole puste do uzupełnienia przez użytkownika). Ekran 18 Data wydruku 16 S tr o n a

17 Jeżeli użytkownik wprowadzi prawidłową datę, czyli będzie to data systemowa lub data w przód nie późniejsza niż parametr określony dla danego podproduktu (parametr Ważność decyzji kredytowej) i wybierze AKCEPTUJ, umowa zostanie wydrukowana a data umowy zapisana do bazy i na ekranie na zakładce Kalkulator kredytowy. Jeżeli data nie będzie prawidłowa lub jeśli użytkownik w oknie Podaj datę umowy wybierze ANULUJ, wówczas użytkownik otrzyma komunikat a umowa kredytowa i pozostałe zaznaczone przez użytkownika publikacje nie zostaną wydrukowane. Pole Data umowy będzie możliwe do uzupełnienia przez użytkownika na poziomie wydruku umowy kredytowej od momentu uzyskania przez wniosek statusu pozytywna ocena wniosku do czasu, gdy wniosek otrzyma status pozytywna ocena wniosku. Wysłanie wniosku do weryfikacji przycisk Wyślij do weryfikacji Wysłanie do weryfikacji jest możliwe z poziomu ekranu: - Lista dokumentów -> przycisk Wyślij do weryfikacji - Lista wniosków - > przycisk Wyślij do weryfikacji warunkiem koniecznym do wysłaniu wniosku do weryfikacji jest sprawdzenie wniosku i wszystkich osób: - Lista dokumentów -> przycisk Sprawdź lub - Lista klientów -> przycisk Sprawdź Ekran 19 Lista wniosków wysyłanie wniosku Wysłanie wniosku do weryfikacji zmienia status wniosku (na wysłany do weryfikacji a później na weryfikacja standardowa ). Na tym etapie możliwe jest tylko przeglądanie wniosku. W systemie SOWK wniosek podlega klasyfikacji, czy podlega weryfikacji automatycznej. Jeżeli tak wówczas wniosek zmienia status na automatyczna weryfikacja, który zostanie przekazany do esowk. Jeżeli w wyniku weryfikacji automatycznej wniosek zostanie przekazany do weryfikacji standardowej wówczas wniosek otrzyma status weryfikacja standardowa, który zostanie przekazany do esowk. W przypadku statusu wysłany do weryfikacji-błędy we wniosku za pomocą przycisku Uwagi weryfikatora uzyskamy listę brakujących elementów we wniosku. 17 S tr o n a

18 Po dokonaniu weryfikacji wniosku przez bank wniosek otrzyma odpowiedni status (w zależności od weryfikacji) - możliwe jest wtedy kontynuowanie wniosku (np. wydruk umowy itp.). Wniosek może przyjąć jeden ze statusów: a) status POZYTYWNA OCENA WNIOSKU Ekran 20 Lista wniosków pozytywna ocena wniosku Ustalamy z klientem datę podpisania umowy. Następnie drukujemy umowę (przycisk Drukuj), w systemie wprowadzamy ustaloną datę i fizycznie podpisujemy umowę wspólnie z klientem. Po podpisaniu wybieramy przycisk Podpisanie umowy. Status wniosku zmienia się na podpisana umowa. W systemie esowk wniosek zostaje zakończony. b) status ZWERYFIKOWANY NOWE WARUNKI Ekran 21 Lista wniosków zweryfikowany - nowe warunki Przedstawiamy klientowi nowe warunki umowy kredytowej. W przypadku akceptacji przyciskamy Akceptuj i wykonujemy czynności jak w przypadku pozytywnej oceny wniosku - patrz punkt a). W przypadku braku akceptacji wykorzystujemy przycisk Rezygnacja. Wniosek w esowk zostaje zakończony. 18 S tr o n a

19 c) status BEZWZGLĘDNE ODRZUCENIE PO WERYFIKACJI Ekran 22 Lista wniosków bezwzględne odrzucenie po weryfikacji Po otrzymaniu powyższego statusu wniosek zostaje w aplikacji esowk przeniesiony do wniosków zakończonych. W przypadku konieczności wydruku dokumentów wykorzystujemy przycisk Drukuj. 19 S tr o n a

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Szczegóły firmy podubezpieczającej...

Szczegóły firmy podubezpieczającej... Warta AZP Pomoc Spis treści 1. Moje listy... 1 2. Lista wniosków i polis... 3 3. Podgląd szczegółów wniosku/polisy... 5 4. Historia salda polisy... 7 5. Lista ubezpieczonych... 9 6. Szczegóły ubezpieczonego...

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Rejestr Instytucji Szkoleniowych Podręcznik użytkownika z instytucji szkoleniowej Przewodnik po aplikacji

Rejestr Instytucji Szkoleniowych Podręcznik użytkownika z instytucji szkoleniowej Przewodnik po aplikacji Podręcznik użytkownika z instytucji szkoleniowej Przewodnik po aplikacji Podręcznik jest przeznaczony dla użytkowników oprogramowania aplikacyjnego Rejestr instytucji szkoleniowych Dostawca oprogramowania:

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Wstęp...1 Zakładanie konta...3 Aktywowanie konta...3 Wypełnianie formularza zgłoszenia...5 Drukowanie formularza zgłoszenia...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com. Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com. Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7 SPIS TREŚCI 1. Zamówienie kuriera do listów...3 3. Zamówienie kuriera bez listów...7

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA str.1/22 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 3 2 Informacje techniczne... 4 3 Jak wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola?... 6 4 Jak zmienić dane

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT PRODUKTÓW DETALICZNYCH Biuro Kredytów Detalicznych

DEPARTAMENT PRODUKTÓW DETALICZNYCH Biuro Kredytów Detalicznych REJESTRACJA KREDYTU GOTÓWKOWEGO W APLIKACJI AGENT KREDYTOWY Kaat toowi iiccee,, lluut l tyy 22000066r r.. Autor:, Centrala GETIN Bank Wersja: 1.0 Obowiązuje od: 20.02.2006 Data modyfikacji: 1 SPIS TTREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) Warszawa,14.08.2015 BGK Helpdesk: +48 801 66 76 55, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl 1 SPIS TREŚCI Podstawowe informacje... 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja obsługi Panelu Sklep Spis treści: Logowanie Lista wniosków Filtr Stan Edycja wniosku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blokada hasła Generator Linków w Panelu Sklep Strona 1 z 22 Logowanie Panel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi formularza WWW rejestracji wniosków

Instrukcja obsługi formularza WWW rejestracji wniosków Instrukcja obsługi formularza WWW rejestracji wniosków Kredyt ratalny plus Wprowadzenie Każdy klient zainteresowany KREDYTEM ratalnym plus zobligowany jest złożyć wniosek kredytowy w celu przystąpienia

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika Ostatnia aktualizacja: 2015-07-28 Instrukcja użytkownika Spis treści Rozdział I 1 1.1 Składanie wniosku... do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 1 1.2 Obsługa wniosków... na praca.gov.pl 3 1.3 Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków 1 Spis treści 1.Logowanie w aplikacji...3 1.1.Zakładanie konta przez nowego Użytkownika...3 1.2.Logowanie Użytkownika z aktywnym kontem...5 2.Rejestracja...5

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika - Akceptanta Podsystem płatności wersja 7.0. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*)

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) (wersja 0.5) Spis treści 1. Dostęp do systemu SNOW... 2 1.1. Zakładanie konta... 3 1.2. Aktywacja konta... 5 1.3. Logowanie do systemu... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP Suplement do Instrukcji użytkownika Wersja 1.1 Bydgoszcz, Kwiecień 2007 SPIS TREŚCI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA... 1 MENU SYSTEMU...1 KREDYTY...2 ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJ UŻYTKOWNIK REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH Spis treści 1 Rejestracja... 2 2 Logowanie do systemu... 8 3 Informacje podstawowe cz. I... 11 4 Informacje podstawowe cz. II... 19 5 Kryteria minimalne...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS. Autorzy Programu:

Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS. Autorzy Programu: Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS Autorzy Programu: mł. chor. sztab. rez. Piotr WOŹNICA p.woznica@wp.pl CA MON 511-644 kpt. Szymon KOZDĘBA szymkoz@poczta.fm CA MON

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW Instrukcja Zlecenia spedycyjne WWW Wstęp System umożliwia dodawanie zleceń spedycyjnych przez stronę WWW, klientom firmy Ponetex. Po zalogowaniu się do systemu przez stronę WWW, klient może dodawać, usuwać,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS)

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Wersja 1.3.5 INSTRUKCJA rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (lub cyklu szkoleniowym)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Punkt dystrybucji recept

Punkt dystrybucji recept Punkt dystrybucji recept Formularz udostępnia funkcjonalność do wykonywania operacji związanych z punktem dystrybucji recept. Przy rezerwacji numerów recept w ramach Punktu Dystrybucji Recept na umowę

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZMIANA LIMITÓW TRANSAKCJI INTERNETOWYCH... 3 2.1 WPROWADZANIE WNIOSKU O LIMIT DLA TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W SYSTEMIE VISIONA...

Bardziej szczegółowo

M@klernet MOBILE - Instrukcja

M@klernet MOBILE - Instrukcja M@klernet MOBILE - Instrukcja Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II. LOGOWANIE... 2 II. MENU... 4 IV. SKŁADANIE, ANULOWANIE, MODYFIKACJA ZLECEŃ... 6 1. Składanie zleceń... 6 2. Modyfikowanie i anulowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu DATA 16.09.2014. Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 mgr Katarzyna Wilder DLA DPD

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu DATA 16.09.2014. Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 mgr Katarzyna Wilder DLA DPD KURIER BY CTI DLA DPD Instrukcja do programu DATA 16.09.2014 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 AUTOR mgr Katarzyna Wilder 1. Opis Program Kurier DPD

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2007 (egzamin zawodowy)

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2007 (egzamin zawodowy) INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2007 (egzamin zawodowy) OKE Poznań Wstęp Szanowni Państwo Przekazujemy program komputerowy Hermes 2007, działający w środowisku Windows. Aplikacja umożliwia wprowadzanie:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Silvermedia 2009 1 Spis treści Rekrutacja do przedszkoli - FORMICO 1 Ogólne informacje o systemie...3 1.1 Jak poruszać się po serwisie dla Rodziców?...3 1.2 Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Kontrole WPR/RYBY Stan na dzień 09.07.2012 r. 1 SPIS TREŚĆI: Kontrole WPR/RYBY... 3 1. Wyszukiwanie umów... 4 2. Wyszukiwanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Strona 2 1. Informacje wstępne W związku z nowelizacją Ustawy o Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Zmiany w Kartotece klientów... 2 Zmiany dotyczące marketingu...2 1. Wprowadzenie nowego pod modułu Marketing Serwisu... 2 2. Zawężenie klienci Nieobecni... 5 3. Zawężenie

Bardziej szczegółowo

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Spis treści. Spis treści.... 1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęcie na stan magazynu... 3 3. Wydanie do klienta (z magazynu)... 8 4.

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!! Wersja: 1.0.0.0 Spis treści 1. Wersja TRIAL - 14 dniowa... 3 2. Aktywacja do pełnej wersji... 3 3. Logowanie do programu... 3 4. Menu główne programu... 3 5. Dodanie nowej naprawy dla nowego Klienta...

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu wyborczego Syswyb.

Instrukcja systemu wyborczego Syswyb. 2014 Instrukcja systemu wyborczego Syswyb. NABINO SPIS TREŚCI Zarządzanie licencjami...2 Dodawanie operatora...2 Protokoły...9 Weryfikacja protokołu...9 Zatwierdzanie protokołu...11 Ustalanie wyników głosowania...13

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi iklient

Instrukcja Obsługi iklient Instrukcja Obsługi iklient gofaster Al. Lotników 1 Warszawa 02-668, biuro@gofaster.pl www.gofaster.pl Spis treści: 1 WPROWADZENIE 3 2 INFORMACJE OGÓLNE 4 2.1 WYMAGANIA 4 3 PRACA Z IKLIENTEM 5 3.1 URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Departament Gospodarki Elektronicznej Warszawa, 2013-07-25

Departament Gospodarki Elektronicznej Warszawa, 2013-07-25 Tytuł dokumentu: Instrukcja przenoszenia zaległych wpisów z gminnej ewidencji działalności gospodarczej (EDG) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Od dnia 9 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI Załącznik nr 1 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania systemowe: Aplikacja jest dostępna poprzez sieć Internet. Aktualnie wspierana jest poprzez następujące przeglądarki:

1. Wymagania systemowe: Aplikacja jest dostępna poprzez sieć Internet. Aktualnie wspierana jest poprzez następujące przeglądarki: 1. Wymagania systemowe: Aplikacja jest dostępna poprzez sieć Internet. Aktualnie wspierana jest poprzez następujące przeglądarki: - Internet Explorer 7.0 i wyższej - Mozilla Firefox 3.5 i wyższej - Opera

Bardziej szczegółowo

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe Spis treści 1 Wstęp... 1 2 Funkcjonalność Kredyty... 1 2.1 Podgląd szczegółów kredytu, zakres dostępnych danych... 2 2.2 Inne funkcjonalności dot. kredytów w bankowości GB24... 5 3 Karty płatnicze (Debetowe

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków o Płatność RPO

Generator Wniosków o Płatność RPO instrukcja obsługi marzec 2011 Przeznaczenie Generator Wniosków o Płatność RPO jest aplikacją wspomagającą tworzenie wniosków o płatność dokumentów zawierających informacje o postępach w realizacji projektu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rezerwacji obozów poprzez panel on-line

Instrukcja rezerwacji obozów poprzez panel on-line Instrukcja rezerwacji obozów poprzez panel on-line (05.10.2015) Jak założyć konto? Na stronie do logowania i postępować zgodnie z procedurą. należy uruchomić procedurę rejestracji Podany przez Państwa

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo