Regulaminy i Tabela Opłat i Prowizji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulaminy i Tabela Opłat i Prowizji"

Transkrypt

1 Regulaminy i Tabela Opłat i Prowizji Czerwiec 2012

2

3

4 Spis treści: 1. Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia 3 instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska 2. Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego 17 przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska 3. Tabela Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego BNP Paribas Polska 28

5 Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

6 1. Postanowienia ogólne 1.1. Działając na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 Nr 211 poz. 1384), BNP Paribas Bank Polska SA wprowadza Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich Biuro Maklerskie świadczy usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dla Klientów Bank prowadzi działalność maklerską określoną w niniejszym Regulaminie na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego w formie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Biuro Maklerskie przekazuje Zlecenia i Dyspozycje do wykonania zawsze przez jeden, skonkretyzowany Dom Maklerski na podstawie umowy zawartej pomiędzy Bankiem a tym Domem Maklerskim, określającej zasady współpracy w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i obsługi Klientów. Przy wyborze Domu Maklerskiego Bank kieruje się następującymi przesłankami: Szybkością przekazywania Zleceń i Dyspozycji do Domu Maklerskiego, Zapewnieniem należytego bezpieczeństwa Zleceniom i Dyspozycjom przekazywanym przez Biuro Maklerskie, Posiadaniem przez Dom Maklerski szerokiej oferty produktów i usług oraz nowoczesnych rozwiązań informatycznych, Minimalizacją kosztów transakcyjnych wykonania Zleceń i Dyspozycji, Zapewnieniem profesjonalnej obsługi Klientów z zachowaniem najwyższych standardów Biuro Maklerskie nie prowadzi Rachunków Inwestycyjnych Klientów oraz nie przyjmuje Zleceń i Dyspozycji, które nie mogą być zrealizowane przez Dom Maklerski zgodnie z umową świadczenia usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Rodzaje Zleceń i Dyspozycji dostępnych w Biurze Maklerskim są publikowane na stronie internetowej Biura Maklerskiego Regulamin został opracowany na podstawie 24 ust. 6 Rozporządzenia Przez użyte w Regulaminie terminy rozumie się: a) Bank BNP Paribas Bank Polska SA, b) Biuro Maklerskie Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska, wyodrębniona organizacyjnie jednostka Banku prowadząca działalność maklerską, działająca na zasadach oddziału, c) Dom Maklerski dom maklerski, z którym Bank zawarł umowę o współpracy w zakresie wykonywania przekazanych przez Biuro Maklerskie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz obsługi Klientów, d) Dyspozycja niebędące Zleceniem polecenie Klienta, złożone w sposób określony w Regulaminie, dokonania przez Biuro Maklerskie określonej czynności związanej ze świadczeniem usług maklerskich, e) Instrument finansowy papier wartościowy, tytuł uczestnictwa w instytucji wspólnego inwestowania, instrument rynku pieniężnego lub instrument pochodny, o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy, którego może dotyczyć Zlecenie przekazane przez Biuro Maklerskie do realizacji przez Dom Maklerski, zgodnie z umową świadczenia usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, zawartą pomiędzy Klientem a Domem Maklerskim, 4

7 f) Kanał Dostępu sposób komunikacji z Biurem Maklerskim, umożliwiający Klientowi zawarcie Umowy oraz złożenie Zlecenia bądź Dyspozycji, obejmujący drogę telefoniczną lub osobistą w Oddziale, g) Klient osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca Rachunek Bankowy, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę. Zgodnie z Polityką kategoryzacji klientów BNP Paribas Bank Polska SA Biuro Maklerskie klasyfikuje wszystkich Klientów jako Klientów detalicznych, h) Pełnomocnictwo dla Banku pełnomocnictwo udzielane Bankowi przez Klienta, w szczególności uprawniające do zawarcia w imieniu Klienta Umowy świadczenia usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z Domem Maklerskim oraz do składania przez Biuro Maklerskie w imieniu Klienta Zleceń i Dyspozycji, i) Oddział oddział lub inna wyodrębniona jednostka organizacyjna Banku, w której wyznaczone osoby, zatrudnione w Banku, wykonują czynności faktyczne, związane z zawieraniem Umów oraz przyjmowaniem i przekazywaniem do Biura Maklerskiego oświadczeń woli Klienta na podstawie art. 113 ust. 1 Ustawy, j) Rachunek Bankowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy należący do Klienta, prowadzony przez Bank, k) Rachunek Inwestycyjny rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny, otwarty na podstawie Umowy świadczenia usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i prowadzony przez Dom Maklerski, l) Regulamin niniejszy regulamin świadczenia przez Biuro Maklerskie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, m) Rozporządzenie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2009, Nr 204 poz. 1577), n) Umowa zawierana pomiędzy Biurem Maklerskim a Klientem umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o) Ustawa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U Nr 211 poz. 1384) lub inny akt prawny zastępujący wyżej wymienioną ustawę, p) Zlecenie zlecenie nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub oświadczenie woli wywołujące równoważne skutki, którego przedmiotem są instrumenty finansowe, składane przez Klienta w sposób zgodny z Umową i Regulaminem Postanowienia Regulaminu są wiążące, o ile Umowa nie stanowi inaczej. 2. Czynności przed zawarciem Umowy 2.1. Przed zawarciem Umowy Biuro Maklerskie przekazuje Klientowi przy użyciu trwałego nośnika informacji lub poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biura Maklerskiego: wymagane zgodnie z 10 Rozporządzenia informacje dotyczące Banku, Biura Maklerskiego oraz usługi, która ma być świadczona na podstawie Umowy, wzór Umowy oraz Regulamin, inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa, niezbędne do podpisania Umowy, 5

8 informację o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usług na rzecz Klienta zgodnie z Regulaminem zarządzania konfliktami interesów w BNP Paribas Bank Polska SA, ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe, w sposób umożliwiający Klientowi podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych, informację o dokonanej przez Biuro Maklerskie klasyfikacji Klienta, zgodnie z Polityką kategoryzacji klientów BNP Paribas Bank Polska SA Przed zawarciem Umowy Biuro Maklerskie zwraca się do Klienta o przedstawienie: informacji dotyczących poziomu wiedzy Klienta o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego, niezbędnych do dokonania oceny, czy instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy, są odpowiednie dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację, informacji o zapoznaniu się z ryzykiem inwestycyjnym związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe, innych informacji oraz dokumentów, o ile wynikają z obowiązujących przepisów prawa lub są niezbędne do podpisania i wykonywania Umowy, w szczególności: dokumentu tożsamości Przed zawarciem Umowy Biuro Maklerskie dokona badania odpowiedniości przy pomocy kwestionariusza i algorytmu, zgodnie z 15 Rozporządzenia w oparciu o informacje, o których mowa w punkcie Regulaminu przekazane przez Klienta, jak również w oparciu o informacje dotyczące Klienta posiadane przez Bank, w celu dokonania oceny, czy instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy, są odpowiednie dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację W przypadku gdy Klient nie przedstawia informacji, o których mowa w Regulaminu, lub przedstawia informacje niewystarczające, Biuro Maklerskie ostrzega Klienta, że uniemożliwia mu to dokonanie oceny, czy instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy, są dla niego odpowiednie, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Biuro Maklerskie może odstąpić od żądania informacji, o których mowa w punkcie 2.2., o ile jest w ich posiadaniu, a informacje te są aktualne. 3. Umowa postanowienia ogólne 3.1. Podstawą do świadczenia usług, o których mowa w punkcie 1.2. Regulaminu, jest Umowa i Regulamin, stanowiący integralną część Umowy. Zawarcie Umowy możliwe jest pod warunkiem posiadania oraz wskazania przez Klienta w Umowie numeru Rachunku Bankowego jako rachunku, na który będą przekazywane środki pieniężne z Rachunku Inwestycyjnego Klient przy zawieraniu Umowy obowiązany jest okazać ważny dokument tożsamości oraz udostępnić inne dane wymagane przez przepisy. W przypadku jego posiadania, Klient zobowiązany jest podać numer ewidencyjny (PESEL). 6

9 3.3. Dokumenty składane przez Klienta w związku z Umową Klient składa bądź w oryginałach bądź w uwierzytelnionych kopiach. W przypadku składania kopii Biuro Maklerskie może zażądać przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów Biuro Maklerskie może zażądać, aby zagraniczne dokumenty urzędowe lub zagraniczne dokumenty o charakterze dokumentów urzędowych, zostały uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny lub potwierdzone w trybie Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 938). 4. Warunki zawierania Umowy 4.1. Klient może zawrzeć tylko jedną Umowę Umowa nie może być zawarta: przez innych niż małżonkowie współwłaścicieli Rachunku Bankowego, na rzecz osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, przez pełnomocnika do Rachunku Bankowego w imieniu mocodawcy Zawarcie Umowy wspólnej na rzecz małżonków jest możliwe pod warunkiem, że Umowa będzie zawarta jako umowa trójstronna pomiędzy Biurem Maklerskim a małżonkami, małżonkowie są współposiadaczami Rachunku Bankowego i będą współposiadaczami Rachunku Inwestycyjnego prowadzonego na podstawie umowy świadczenia usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz małżonkowie złożyli oświadczenia, że: pozostają w małżeńskiej wspólności ustawowej, upoważniają się wzajemnie do samodzielnego składania wszystkich oświadczeń dotyczących Umowy i umowy świadczenia usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, w tym jej wypowiedzenia, jak również samodzielnego dysponowania instrumentami finansowymi oraz środkami pieniężnymi Biuro Maklerskie uzależnia podpisanie Umowy od akceptacji i podpisania przez Klienta dokumentów wymaganych przepisami obowiązującego prawa oraz innych, określonych przez Biuro Maklerskie, w tym wskazanych w punkcie Biuro Maklerskie może odmówić zawarcia Umowy z Klientem w przypadku, gdy Klient: odmawia przedstawienia dokumentów wymaganych do zawarcia Umowy lub okazane dokumenty budzą wątpliwości co do ich autentyczności, odmawia złożenia oświadczenia w zakresie ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe, po otrzymaniu od Biura Maklerskiego informacji określonych w punkcie , odmawia przedstawienia informacji niezbędnych do dokonania oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego, istnieje konflikt interesów mogący mieć wpływ na należyte wykonywanie Umowy przez Biuro Maklerskie. 7

10 5. Zawarcie Umowy 5.1. Umowa zostaje zawarta w chwili podpisania jej przez Klienta i Biuro Maklerskie Umowa może być zawarta osobiście wyłącznie za pośrednictwem Oddziału Podczas czynności faktycznych zmierzających do podpisania Umowy w Oddziale: Wyznaczona osoba zatrudniona w Banku przeprowadzi prawidłową weryfikację tożsamości Klienta oraz uzyska jego wzór podpisu. Ponadto przy użyciu dostępnego w Banku oprogramowania dokona czynności opisanych w pkt oraz poinformuje Klienta o wyniku tego badania W przypadku negatywnej oceny, czy instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej bądź usługa maklerska są odpowiednie, Biuro Maklerskie ostrzega Klienta o tym fakcie W przypadku, gdy przedstawione informacje okażą się niewystarczające lub Klient odmawia ich przedstawienia, Biuro Maklerskie ostrzega Klienta o braku możliwości dokonania oceny, czy przewidziana usługa maklerska lub instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej są dla Klienta odpowiednie Jeżeli Klient pomimo ostrzeżenia, o którym mowa w punkcie lub , wyraża wolę podpisania Umowy, Klient przed zawarciem Umowy zobowiązany jest do podpisania oświadczenia wyrażającego jego wolę w tym zakresie Pracownik Banku, o którym mowa w punkcie powyżej, po podpisaniu dokumentów Umowy przez Klienta oraz opatrzeniu ich adnotacją o prawidłowo przeprowadzonej identyfikacji Klienta, przekazuje je do Biura Maklerskiego. W przypadku, o którym mowa w punkcie , pracownik przesyła do Biura Maklerskiego również oświadczenie Klienta, że wyraża wolę zawarcia umowy pomimo ostrzeżenia go, że Bank nie ma możliwości dokonania oceny, czy przewidziana usługa maklerska lub instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej są dla Klienta odpowiednie Biuro Maklerskie, po podpisaniu dokumentów Umowy, wysyła egzemplarz podpisanej Umowy listem poleconym na adres Klienta wskazany w Umowie. 6. Rozpoczęcie świadczenia usług 6.1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług określonych w Regulaminie na rzecz Klienta jest: zawarcie z Biurem Maklerskim Umowy, zawarcie z Domem Maklerskim umowy świadczenia usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i otwarcie Rachunku Inwestycyjnego na rzecz Klienta oraz otrzymanie przez Biuro Maklerskie informacji z Domu Maklerskiego o dokonaniu tej czynności. 7. Zmiana danych Klienta 7.1. W przypadku zmiany danych Klienta dokonanej w Banku w związku z Umową Rachunku Bankowego Klient w celu zmiany tych danych w niniejszej Umowie oraz aktualizacji danych w Domu Maklerskim składa Dyspozycję. 8

11 8. Ustanowienie i odwołanie pełnomocnictwa 8.1. Klient może ustanawiać pełnomocników do wykonywania Umowy w zakresie ustalonym w pełnomocnictwie i zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i Regulaminie Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw, z wyjątkiem Pełnomocnictwa dla Banku w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu Umowy Klient, podpisując Umowę, udziela tym samym pełnomocnictwa dla Banku do działania na jego rzecz w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonywania Umowy. Udzielenie pełnomocnictwa w zakresie określonym w Umowie jest niezbędne dla skutecznego jej zawarcia i wykonywania Z zastrzeżeniem pełnomocnictw zawartych w Umowie, pełnomocnictwo udzielane jest w formie pisemnej w obecności pracownika Oddziału Banku lub notariusza. Pełnomocnictwo udzielane i odwoływane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej winno być poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczną, placówkę konsularną lub podmiot umocowany do tego przez Bank, z zastrzeżeniem potwierdzenia autentyczności formy notarialnej tego poświadczenia w sposób wymagany w stosunkach z krajem, w którym działa notariusz (w szczególności poprzez dołączenie apostille). Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Udzielenie pełnomocnictwa i jego odwołanie staje się skuteczne w stosunku do Biura Maklerskiego od dnia jego otrzymania Biuro Maklerskie może nie przyjąć pełnomocnictwa, jeżeli powstaną uzasadnione wątpliwości co do jego treści, zakresu, wiarygodności lub prawidłowości Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Biuro Maklerskie w formie pisemnej Dyspozycji o odwołaniu lub wygaśnięciu pełnomocnictwa Pełnomocnictwo może zostać zmienione przez Klienta. Do zmiany pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego punktu Klient odpowiada za Zlecenia, Dyspozycje i inne działania pełnomocnika Pełnomocnictwo wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika oraz z dniem rozwiązania Umowy lub zamknięcia Rachunku Inwestycyjnego. 9. Zasady identyfikacji Klienta 9.1. Warunkiem złożenia przez Klienta Zlecenia oraz Dyspozycji za pośrednictwem Kanałów Dostępu jest prawidłowo przeprowadzona identyfikacja Klienta w sposób przyjęty przez Biuro Maklerskie i określony w Umowie i Regulaminie. 10. Identyfikacja Klienta w przypadku składania Zleceń i Dyspozycji przez telefon W Umowie Klient określa hasło identyfikacyjne. W celu uniknięcia wątpliwości uznaje się, iż Klient ustala jedno hasło, wspólne dla wszystkich osób upoważnionych do składania Zleceń i Dyspozycji za pośrednictwem telefonu Dokonanie identyfikacji Klienta lub jego pełnomocnika przez telefon polega na podaniu pracownikowi Biura Maklerskiego oraz potwierdzeniu zgodności przez pracownika Biura Maklerskiego: podanego hasła z hasłem identyfikacyjnym wskazanym w Umowie, 9

12 numeru Rachunku Inwestycyjnego Klienta, imienia i nazwiska posiadacza Rachunku Inwestycyjnego, imienia i nazwiska składającego Zlecenie lub Dyspozycję Biuro Maklerskie zastrzega możliwość zażądania dodatkowych danych wskazanych przez Klienta w Umowie oraz uzależnienia stwierdzenia poprawności identyfikacji od ich podania przez Klienta Ustalenie hasła następuje w momencie zawierania Umowy, a jego zmiana może się odbyć poprzez złożenie Dyspozycji zmiany hasła W razie wątpliwości co do tożsamości osoby składającej Zlecenie lub Dyspozycję Biuro Maklerskie zastrzega sobie prawo do odmowy ich wykonania Zlecenia lub Dyspozycje złożone telefonicznie, Biuro Maklerskie utrwala na właściwych nośnikach informacji, które przechowywane są przez okres ustalony odrębnymi przepisami Podstawą do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących treści Zlecenia lub Dyspozycji telefonicznej jest powtórzona przez pracownika Biura Maklerskiego treść otrzymanego od Klienta Zlecenia lub Dyspozycji, która została następnie podczas tej samej rozmowy telefonicznej potwierdzona przez Klienta i utrwalona na nośnikach informacji. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w treści Zlecenia lub Dyspozycji złożonej przez Klienta i powtórzonej przez pracownika Biura Maklerskiego wszelkie spory rozstrzygane będą ze szczególnym uwzględnieniem interesów Klienta Klient zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie do Biura Maklerskiego stwierdzenie możliwości wykorzystania hasła identyfikacyjnego lub innych danych Umowy przez osoby nieuprawnione Biuro Maklerskie zapewnia zachowanie w tajemnicy hasła identyfikacyjnego, jak również innych danych Umowy. Biuro Maklerskie nie odpowiada za szkody powstałe w związku ze złożeniem Zlecenia lub Dyspozycji przez osoby inne niż Klient lub jego pełnomocnik, które weszły w posiadanie hasła identyfikacyjnego lub innych danych Umowy na skutek okoliczności, za które Biuro Maklerskie nie ponosi odpowiedzialności. Zastrzeżenie powyższe staje się bezskuteczne z chwilą poinformowania Biura Maklerskiego przez Klienta lub jego pełnomocnika o możliwości wykorzystania przedmiotowego hasła identyfikacyjnego lub innych danych Umowy przez osoby nieuprawnione. 11. Identyfikacja Klienta w Oddziale 11.1.W przypadku składania oświadczeń woli w Oddziale Klient identyfikowany jest na podstawie ważnego dokumentu tożsamości. 12. Tryb i sposób składania Zleceń i Dyspozycji 12.1.Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, Klient może złożyć określone Zlecenie lub Dyspozycję za pośrednictwem Kanałów Dostępu Zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, a także ich modyfikacje i anulowania składane do Domu Maklerskiego za pośrednictwem Biura Maklerskiego mogą być wydawane wyłącznie na drodze telefonicznej Nie ogranicza to prawa Klienta do złożenia Zlecenia lub Dyspozycji bezpośrednio w Domu Maklerskim, o ile przewiduje to umowa świadczenia usługi wykonywania 10

13 zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, w sposob określony w regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Biuro Maklerskie podaje do wiadomości Klientów w trybie określonym w punkcie Regulaminu: godziny przyjmowania Zleceń i Dyspozycji, numery telefonu, adresy Oddziałów Zmiany informacji z punktu nie stanowią zmiany Umowy ani Regulaminu Biuro Maklerskie przyjmuje i przekazuje Zlecenia zawierające w szczególności: dane właściciela Rachunku Inwestycyjnego, dane składającego Zlecenie pozwalające na jego jednoznaczną identyfikację oraz numer Rachunku Inwestycyjnego, datę i czas wystawienia, rodzaj i liczbę Instrumentów Finansowych będących przedmiotem Zlecenia, przedmiot Zlecenia (kupno/sprzedaż instrumentów finansowych), określenie ceny, oznaczenie terminu ważności Zlecenia Zlecenie Klienta może zawierać dodatkowe warunki jego realizacji, pod warunkiem że nie są one sprzeczne z przepisami prawa i regulaminami przeprowadzania transakcji w Domu Maklerskim Niezależnie od postanowień niniejszego punktu, Biuro Maklerskie zastrzega prawo do nieprzyjęcia określonych rodzajów Zleceń lub Dyspozycji w sytuacjach wskazanych w punkcie 15 poniżej, o czym informuje Klientów w sposób właściwy dla składania Zleceń lub Dyspozycji, z podaniem przyczyny odmowy przyjęcia W przypadku rozbieżności w określeniu słownym i cyfrowym ilości Instrumentów Finansowych lub ceny o treści złożonego Zlecenia decyduje zapis słowny Biuro Maklerskie nagrywa wszystkie rozmowy telefoniczne z Klientem bez konieczności indywidualnego informowania o tym Klienta oraz ma prawo wykorzystywania zarejestrowanych w ten sposób rozmów telefonicznych do celów dowodowych, w szczególności w postępowaniu sądowym Klient może uzyskać informacje dotyczące wykonania Zlecenia lub nieprzyjęcia do wykonania Zlecenia drogą telefoniczną w Biurze Maklerskim. Nie ogranicza to prawa Klienta do uzyskania ww. informacji w Domu Maklerskim Biuro Maklerskie archiwizuje i przechowuje przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym sporządzono lub otrzymano, dokumenty związane ze świadczoną usługą, w szczególności: Umowy, formularze złożonych przez Klientów zleceń, nagrania Zleceń i Dyspozycji Klientów W celu realizacji Zleceń i Dyspozycji Klienta Biuro Maklerskie przekazuje do Domu Maklerskiego dane niezbędne do realizacji Zleceń i Dyspozycji zgodnie z umową zawartą pomiędzy Bankiem a Domem Maklerskim W przypadku formularza Dyspozycji złożonego w Oddziale: Pracownik Banku po jego przyjęciu oraz potwierdzeniu tożsamości Klienta, a także wzoru podpisu przekazuje go do Biura Maklerskiego za pomocą dostępnych w Biurze Maklerskim rozwiązań technicznych umożliwiających przesyłanie informacji na odległość, zapewniających jednocześnie ich poufność, Pracownik Biura Maklerskiego, odpowiedzialny za proces przyjmowania i przekazywania zleceń, niezwłocznie po wpływie ww. formularza złożonego 11

14 w Oddziale oraz jego formalnej weryfikacji, przekaże informację o przyjęciu lub odrzuceniu Dyspozycji na skrzynkę pracownika Oddziału, u którego przedmiotowy formularz Dyspozycji został złożony. Potwierdzenie powinno zawierać godzinę przyjęcia lub odrzucenia Dyspozycji. W przypadku odrzucenia Dyspozycji powinno również zawierać powód jej odrzucenia Pracownik Oddziału jest zobowiązany potwierdzenie wydrukować i wydać Klientowi. Tak przygotowany i wydany dokument może stanowić podstawę reklamacji Klienta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Biuro Maklerskie w tym zakresie. 13. Anulowanie (modyfikacja) Zlecenia lub Dyspozycji Z zastrzeżeniem punktów , Klient może dokonać anulowania (modyfikacji) złożonego Zlecenia w trybie przewidzianym dla składania Zleceń Anulowanie (modyfikacja) winno jednoznacznie wskazywać, które Zlecenie jest przedmiotem anulowania (modyfikacji). Anulowanie (modyfikacja) może dotyczyć jedynie Zlecenia jeszcze niezrealizowanego przez Dom Maklerski, a w przypadku częściowej realizacji, tylko tej części Zlecenia, która jeszcze nie została zrealizowana przez Dom Maklerski Przyjęcie przez Biuro Maklerskie dyspozycji anulowania (modyfikacji) Zlecenia, nie oznacza przyjęcia go przez rynek, na który zostanie skierowane Za Zlecenie anulowane (zmodyfikowane) uznaje się Zlecenie, którego anulowanie (modyfikacja) została potwierdzona przez Dom Maklerski. 14. Przekazywanie Zleceń i Dyspozycji Biuro Maklerskie przekazuje Zlecenia i Dyspozycje do Domu Maklerskiego niezwłocznie po ich przyjęciu, według kolejności przyjęcia Złożenie przez Klienta lub pełnomocnika Zlecenia lub Dyspozycji w Biurze Maklerskim nie jest równoznaczne z ich realizacją. Biuro Maklerskie jest wyłącznie odpowiedzialne za przekazanie złożonego przez Klienta lub pełnomocnika Zlecenia lub Dyspozycji do Domu Maklerskiego i nie odpowiada za jego realizację przez Dom Maklerski Sposób, tryb oraz zasady zawierania transakcji oraz dokonywania rozliczeń z tytułu zawieranych transakcji regulują postanowienia regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski. 15. Odmowa przyjęcia Zlecenia lub Dyspozycji Biuro Maklerskie odmawia przyjęcia Zlecenia lub Dyspozycji Klienta, jeżeli: Zlecenie lub Dyspozycja nie zawiera wszystkich elementów wymaganych Regulaminem, Proces identyfikacji Klienta zakończył się negatywnie, Zlecenie lub Dyspozycja jest niezgodna z: obowiązującymi bezwzględnie przepisami prawa, 12

15 przepisami szczególnymi podmiotów organizujących rynek regulowany oraz właściwej izby rozrachunkowej oraz rozliczeniowej, Regulaminem, w przypadku, gdy złożenie lub wykonanie Zlecenia lub Dyspozycji jest niemożliwe wskutek zaistnienia okoliczności, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. 16. Porady inwestycyjne Biuro Maklerskie na podstawie Umowy i Regulaminu nie udziela porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym, dotyczących inwestowania w instrumenty finansowe (porady o charakterze ogólnym) Biuro Maklerskie na podstawie Umowy i Regulaminu nie świadczy na rzecz Klienta usługi doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu art. 69 ust. 2 punkt 5 Ustawy. 17. Przekazywanie raportów z wykonania Zleceń oraz stanu rachunku Biuro Maklerskie przygotowuje i przekazuje Klientowi raz do roku pisemne raporty z wykonywania usług przyjmowania i przekazywania Zleceń i Dyspozycji, na adres Klienta wskazany w Umowie Informację o wykonanych Zleceniach oraz saldzie Rachunku Inwestycyjnego Klient otrzymuje od Domu Maklerskiego w sposób i w trybie określonym przez Dom Maklerski Klient może uzyskać następujące rodzaje informacji w Biurze Maklerskim: Stan Rachunku Inwestycyjnego w Domu Maklerskim, Przegląd transakcji zrealizowanych na podstawie Zleceń złożonych w Biurze Maklerskim, Stan realizacji Zleceń i Dyspozycji złożonych w Biurze Maklerskim Informacje określone w punkcie Biuro Maklerskie przekazuje na podstawie danych otrzymanych z Domu Maklerskiego. Biuro Maklerskie nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność tych informacji W przypadku wykrycia nieprawidłowości dotyczących wykonania Umowy, Klient powinien niezwłocznie zgłosić powyższy fakt w Biurze Maklerskim. 18. Reklamacje Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Biuro Maklerskie usług określonych Umową mogą być składane drogą listowną lub za pośrednictwem Kanałów Dostępu Reklamacja dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania przez Biuro Maklerskie usług określonych Umową, powinna zostać niezwłocznie złożona przez Klienta W reklamacji należy podać wszelkie informacje, jakie mogą być pomocne przy jej rozpatrzeniu, jak również dołączyć lub przekazać do Biura Maklerskiego kopie dokumentów związanych z reklamowaną czynnością, wskazujące zasadność reklamacji Wszelkie reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez 13

16 Biuro Maklerskie usług określonych Umową będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia. W sprawach szczególnie zawiłych termin ten może ulec wydłużeniu, przy czym Biuro Maklerskie zawiadamia Klienta o przyczynach zwłoki i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy nie dłuższy jednak niż 30 dni. Do terminów tych nie wlicza się okresu oczekiwania przez Biuro Maklerskie na dokumenty lub informacje od Klienta lub podmiotów trzecich w przypadku, gdy takie dokumenty lub informacje są w ocenie Biura Maklerskiego niezbędne do rozpatrzenia reklamacji Na złożoną reklamację Biuro Maklerskie udzieli odpowiedzi pisemnie lub telefonicznie według wyboru Klienta. 19. Opłaty i prowizje Biuro Maklerskie nie pobiera bezpośrednio od Klienta opłat i prowizji z tytułu świadczenia usług przyjmowania i przekazywania Zleceń i Dyspozycji, ale otrzymuje wynagrodzenie od Domu Maklerskiego na zasadach opisanych w punkcie i Klient ponosi koszty opłat i prowizji należnych Domowi Maklerskiemu z tytułu wykonywania Zleceń i Dyspozycji oraz prowadzenia przez Dom Maklerski Rachunku Inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą opłat i prowizji Domu Maklerskiego. Informacja o aktualnych stawkach wyżej wymienionych opłat i prowizji pobieranych przez Dom Maklerski jest dostępna na stronie internetowej Biura Maklerskiego Bankowi, na podstawie umowy z Domem Maklerskim, przysługuje od Domu Maklerskiego wynagrodzenie, stanowiące 50 procent prowizji netto zapłaconych Domowi Maklerskiemu przez Klienta z tytułu realizacji Zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przyjętych przez Biuro Maklerskie i przekazanych do Domu Maklerskiego Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 19.3., jest przyjmowane w związku z zapewnieniem Klientowi, korzystającemu z usługi przyjmowania i przekazywania Zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, w trakcie trwania Umowy monitoringu dokonanych inwestycji, przez wskazanego maklera papierów wartościowych zatrudnionego w Biurze Maklerskim, który: Monitoruje wydarzenia korporacyjne w spółkach i zapewnia Klientowi przekaz informacji rynkowych (według indywidualnych ustaleń), które dotyczą spółek będących w posiadaniu Klienta bądź tych, którymi Klient jest zainteresowany, Przekazuje raporty analityków, prognozy rynkowe, informacje ekonomiczne i rynkowe w oparciu o posiadaną wiedzę w zakresie preferencji i poziomu akceptowanego przez Klienta ryzyka, Wykonuje czynności monitoringu, opisane w punktach powyżej, w sposób ustalony uprzednio z Klientem w umowie Biuro Maklerskie w celu zapewnienia profesjonalnej obsługi Klientów może otrzymywać również rekomendacje, raporty analityczne, materiały marketingowe oraz upoważnienie do korzystania z systemu informatycznego Domu Maklerskiego, umożliwiającego obsługę Zleceń i Dyspozycji Przed zawarciem Umowyz Biuro Maklerskie na pisemne żądanie Klienta przekazuje informacje na temat otrzymywanych rekomendacji, raportów analitycznych, materiałów marketingowych, o których mowa w punkcie

17 20. Rozwiązanie Umowy Rozwiązanie Umowy może nastąpić poprzez jej wypowiedzenie przez którąkolwiek ze stron, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od daty doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności Umowa ulega również rozwiązaniu z dniem: śmierci Klienta, uzyskania przez Biuro Maklerskie informacji dotyczącej zamknięcia Rachunku Inwestycyjnego, zamknięcia Rachunku Bankowego, zaprzestania przez Bank prowadzenia działalności maklerskiej polegającej na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych Umowa wspólna małżonków ulega rozwiązaniu również w przypadku: powzięcia przez Biuro Maklerskie udokumentowanej informacji o: ustaniu małżeństwa; o ustaniu wspólności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa; pisemnego odwołania oświadczenia, o którym mowa w punkcie 4.3. Regulaminu, przez oboje lub jednego z małżonków Małżonkowie obowiązani są niezwłocznie zawiadomić Biuro Maklerskie oraz przedstawić stosowne dokumenty stwierdzające zaistnienie zdarzenia, o którym mowa w punkcie Biuro Maklerskie nie odpowiada za szkody powstałe na Rachunku Inwestycyjnym Klienta przed otrzymaniem przez Biuro Maklerskie dokumentów dotyczących zaistnienia zdarzeń, o których mowa w punkcie Zmiana postanowień Regulaminu Bank może jednostronnie dokonać zmiany Regulaminu tylko z ważnych przyczyn, do których należą: a) wprowadzenie przez Bank nowych rozwiązań funkcjonalnych, organizacyjnych lub technicznych; b) wprowadzenie przez Bank nowych usług lub modyfikacji istniejących; c) modyfikacja systemu informatycznego Banku, przy pomocy którego Bank wykonuje czynności objęte Regulaminem; d) zmiana zakresu, sposobu lub formy wykonywania przez Bank czynności objętych Regulaminem; e) zmiana polityki finansowej Banku; f) zmiana przepisów prawnych mających wpływ na działalność Banku lub na wzrost ponoszonych przez Bank kosztów działalności objętej Regulaminem Informacja o zmienionym Regulaminie wraz z pełnym tekstem zmodyfikowanego Regulaminu i informacją o dacie wejścia tych zmian w życie, podawana będzie do wiadomości na stronie internetowej Biura Maklerskiego oraz zostanie doręczona Klientowi w sposób określony w Umowie Doręczenie Klientowi informacji o zmienionym Regulaminie wraz z pełnym tekstem zmodyfikowanego Regulaminu i informacją o dacie wejścia zmian w życie jest 15

18 dokonywane w terminie umożliwiającym Klientowi wypowiedzenie Umowy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach i pełnego tekstu zmienionego Regulaminu z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w punkcie przed wejściem w życie zmian wprowadzonych zmienionym Regulaminem i następuje: w przypadku Klienta, który wyraził zgodę na przekazywanie i doręczanie informacji za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji na wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem elektronicznego kanału komunikacji, w pozostałych przypadkach drogą pocztową, na adres korespondencyjny Klient w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w punkcie 21.2., może wypowiedzieć Umowę, w przeciwnym razie uznaje się, że zmiana została przez niego zaakceptowana Zmieniony Regulamin wiąże Klienta po wejściu w życie zmian wynikających ze zmodyfikowanego Regulaminu, o ile Klient nie wypowie umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu Oświadczenie Klienta, że nie przyjmuje zmienionego Regulaminu będzie równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy, z zachowaniem terminu przewidzianego w punkcie Postanowienia końcowe Wszelkie ogólne komunikaty dotyczące wykonywania Umowy są publikowane do wiadomości Klientów na stronie internetowej Biura Maklerskiego lub udostępniane przy użyciu trwałego nośnika informacji w sposób określony w Umowie Biuro Maklerskie świadczy usługi z dochowaniem zasad należytej staranności, w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu i zgodnie z najlepiej pojętymi interesami jego Klientów Biuro Maklerskie odpowiada za szkodę wynikającą z niezachowania tajemnicy zawodowej oraz za szkody rzeczywiste powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków zawartych w Umowie i Regulaminie, chyba że szkody powstały na skutek okoliczności, za które Biuro Maklerskie odpowiedzialności nie ponosi Językiem komunikacji pomiędzy Biurem Maklerskim a Klientem, w tym dokumentów sporządzanych w ramach wykonania Umowy, jest język polski. 16

19 Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

20 ROZDZIAŁ I 1. Postanowienia ogólne 1.1. Działając na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 Nr 211 poz. 1384) BNP Paribas Bank Polska SA wprowadza Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia na rzecz Klienta usług doradztwa inwestycyjnego oraz prawa i obowiązki stron wynikające z zawarcia Umowy o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego Bank prowadzi działalność maklerską określoną w niniejszym Regulaminie na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego w formie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Regulamin został opracowany na podstawie 24 ust. 6 Rozporządzenia Użyte w Regulaminie terminy oznaczają: a) Badania Inwestycyjne całokształt niezbędnych działań wykonywanych na potrzeby opracowania Rekomendacji Inwestycyjnych; b) Bank BNP Paribas Bank Polska SA; c) Biuro Maklerskie Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska, wyodrębniona organizacyjnie jednostka Banku prowadząca działalność maklerską, działająca na zasadach oddziału; d) Doradca doradca inwestycyjny lub makler papierów wartościowych, posiadający uprawnienia do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego na podstawie Ustawy; e) Doradca Finansowy upoważniony pracownik Banku, zatrudniony w komórkach lub jednostkach organizacyjnych Banku poza Biurem Maklerskim; f) Instrument finansowy papier wartościowy, tytuł uczestnictwa w instytucji wspólnego inwestowania, instrument rynku pieniężnego lub instrument pochodny, o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy; g) Klient osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca Rachunek Bankowy, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę. Zgodnie z Polityką kategoryzacji klientów BNP Paribas Bank Polska SA Biuro Maklerskie klasyfikuje wszystkich Klientów jako Klientów detalicznych. h) Oddział oddział lub inna wyodrębniona jednostka organizacyjna Banku, w której Doradcy Finansowi wykonują czynności związane z usługami doradztwa inwestycyjnego; i) Rachunek Bankowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy należący do Klienta, prowadzony przez Bank; j) Raport Analityczny opracowanie dokumentujące Rekomendacje Inwestycyjne udzielane w ramach usług doradztwa inwestycyjnego; k) Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska; l) Rekomendacja Inwestycyjna udzielane w formie pisemnej zalecenie podjęcia określonej decyzji inwestycyjnej przez Klienta w odniesieniu do konkretnych instrumentów finansowych, w tym opinie odnoszące się do bieżącej lub przyszłej wartości lub ceny instrumentów finansowych, uwzględniające indywidualną sytuację, profil ryzyka i potrzeby Klienta, przygotowane w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego na podstawie wyników Badań Inwestycyjnych. Takie zalecenie nie jest rekomendacją w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów 18

21 finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. Nr 206, poz. 1715); m) Rozporządzenie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2009, Nr 204 poz. 1577); n) Umowa Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego zawierana w formie pisemnej. o) Ustawa Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 Nr 211 poz. 1384) lub inny akt prawny zastępujący ww. ustawę. ROZDZIAŁ II Doradztwo inwestycyjne 2. Usługi doradztwa inwestycyjnego 2.1. W ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego Biuro Maklerskie przygotowuje i przekazuje Klientowi w formie pisemnej Rekomendacje Inwestycyjne dotyczące: kupna, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu określonych instrumentów finansowych albo powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej tych instrumentów, wykonania lub powstrzymania się od wykonania uprawnień wynikających z określonego instrumentu finansowego do zakupu, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu instrumentu finansowego Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona w oparciu o indywidualne potrzeby Klienta, jego cele inwestycyjne i sytuację finansową Biuro Maklerskie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do Instrumentów Finansowych dopuszczonych lub niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego, w szczególności w odniesieniu do instrumentów znajdujących się w ofercie podmiotów z grupy kapitałowej BNP Paribas Świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego następuje na podstawie Umowy Usługa doradztwa inwestycyjnego na rzecz Klientów Biura Maklerskiego świadczona jest wyłącznie przez Doradców w ramach działalności Biura Maklerskiego. 3. Czynności przed zawarciem Umowy 3.1. Przed zawarciem Umowy Biuro Maklerskie przekazuje Klientowi przy użyciu trwałego nośnika informacji lub poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biura Maklerskiego: wymagane zgodnie z 10 Rozporządzenia informacje dotyczące Banku, Biura Maklerskiego oraz usługi, która ma być świadczona na podstawie Umowy, wzór Umowy oraz Regulamin, inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa, niezbędne do podpisania Umowy, informację o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usług na rzecz Klienta zgodnie z Regulaminem zarządzania konfliktami interesów w BNP Paribas Bank Polska SA, 19

22 ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe w sposób umożliwiający Klientowi podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych, informację o dokonanej przez Biuro Maklerskie klasyfikacji Klienta, zgodnie z Polityką kategoryzacji klientów BNP Paribas Bank Polska SA Przed zawarciem Umowy Biuro Maklerskie zwraca się do Klienta o przedstawienie: informacji dotyczących poziomu wiedzy Klienta o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, jego sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych, niezbędnych do dokonania oceny, czy instrumenty finansowe będące przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie Umowy, są odpowiednie dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację informacji niezbędnych do ustalenia, czy przy należytym uwzględnieniu charakteru i zakresu świadczonej usługi określona transakcja, rekomendowana w toku świadczenia usługi: realizuje cele inwestycyjne Klienta, nie jest związana z ryzykiem, którego poziom przekraczałby możliwości inwestycyjne Klienta, ma charakter pozwalający na jej zrozumienie i dokonanie oceny ryzyka z nią związanego przez Klienta, biorąc pod uwagę posiadane przez niego doświadczenie i wiedzę, informacji o zapoznaniu się z ryzykiem inwestycyjnym związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe, innych informacji oraz dokumentów, o ile wynikają z obowiązujących przepisów prawa lub są niezbędne do podpisania i wykonywania Umowy o doradztwo inwestycyjne, w szczególności dokumentu tożsamości Przed zawarciem Umowy Biuro Maklerskie dokona badania odpowiedniości przy pomocy kwestionariusza i algorytmu, zgodnie 16 Rozporządzenia w oparciu o informacje, o których mowa w punktach i Regulaminu przekazane przez Klienta, jak również w oparciu o informacje dotyczące Klienta posiadane przez Bank w celu dokonania oceny, czy usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy, oraz instrumenty finansowe będące przedmiotem oferowanej usługi są odpowiednie dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Biura Maklerskiego o każdej zmianie w danych określonych w punktach i , mających wpływ na dokonaną przez Biuro Maklerskie ocenę odpowiedniości Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Biuro Maklerskie może odstąpić od żądania informacji, o których mowa w punkcie 3.2., o ile jest w ich posiadaniu, a informacje te są aktualne. 4. Warunki zawierania Umowy 4.1. Klient może zawrzeć tylko jedną Umowę Wraz z zawarciem Umowy Klient składa pisemne oświadczenie stwierdzające, iż każda decyzja inwestycyjna Klienta podejmowana na podstawie udzielonej mu przez Doradcę Rekomendacji Inwestycyjnej jest wyłącznie decyzją Klienta, a jej konsekwencje ponosi wyłącznie Klient. 20

23 4.3. W przypadku gdy posiadaczami Rachunku Bankowego są dwie osoby, Umowę może podpisać wyłącznie jedna z nich. W takim wypadku posiadacze Rachunku Bankowego zobowiązani są wskazać osobę upoważnioną do zawarcia Umowy Biuro Maklerskie uzależnia podpisanie Umowy od posiadania przez Klienta Rachunku Bankowego oraz akceptacji i podpisania przez Klienta dokumentów wymaganych przepisami obowiązującego prawa oraz innych, określonych przez Biuro Maklerskie, w tym wskazanych w punkcie Biuro Maklerskie odmawia zawarcia Umowy z Klientem w przypadku, gdy: Klient odmawia przedstawienia dokumentów wymaganych do zawarcia Umowy lub okazane dokumenty budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Klient odmawia złożenia oświadczenia w zakresie ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe po otrzymaniu od Biura Maklerskiego informacji określonych w punkcie Klient odmawia przedstawienia informacji niezbędnych do dokonania oceny poziomu wiedzy i doświadczenia Klienta w dziedzinie inwestycji odpowiedniej dla określonego rodzaju instrumentu finansowego lub usługi maklerskiej, sytuacji finansowej Klienta oraz jego celów inwestycyjnych, 4.6. W sytuacji, gdy Biuro Maklerskie stwierdzi brak odpowiedniości usługi maklerskiej lub instrumentu finansowego będącego jej przedmiotem dla Klienta, Biuro Maklerskie pisemnie informuje Klienta, że usługa, do której Klient zamierza przystąpić, jest dla Klienta w ocenie Biura Maklerskiego nieodpowiednia oraz wyjaśnia mu w sposób zrozumiały dla Klienta, na czym brak odpowiedniości polega Jeżeli, pomimo uzyskania informacji, o której mowa w punkcie 4.6., Klient chce zawrzeć Umowę, Biuro Maklerskie odbiera od Klienta pisemne oświadczenie, że został poinformowany o braku odpowiedniości usługi lub instrumentu finansowego będącego jej przedmiotem oraz iż Umowa zostaje zawarta na wyraźne żądanie Klienta. W sytuacji takiej Biuro Maklerskie informuje Klienta pisemnie, że nie jest w stanie działać w najlepiej pojętym interesie Klienta z uwagi na brak odpowiedniości, jednakże pomimo tego dołoży należytej staranności przy jej świadczeniu W przypadku gdy Klient odmawia złożenia oświadczeń, o których mowa w punkcie 4.7., Biuro Maklerskie odmawia zawarcia Umowy z Klientem Biuro Maklerskie może odmówić zawarcia Umowy z Klientem w przypadku, gdy istnieje konflikt interesów mogący mieć wpływ na należyte wykonywanie Umowy przez Bank. 5. Rekomendacje Inwestycyjne 5.1. Podstawę do przygotowania przez Biuro Maklerskie Rekomendacji Inwestycyjnych stanowią Badania Inwestycyjne O wyborze instrumentów finansowych, których dotyczą Badania Inwestycyjne, a także zakresie tych badań decyduje Biuro Maklerskie, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa Przy wyborze zalecanych instrumentów finansowych Doradca kierował się będzie m.in.: Przewidywaną stopą zwrotu z inwestycji, Ryzykiem, mającym wpływ na ostateczną stopę zwrotu z inwestycji Historycznymi stopami zwrotu na danym instrumencie finansowym (w szczególności ich powtarzalność, zmienność, zgodność z założonymi celami inwestycyjnymi emitenta, wystawcy instrumentu finansowego), 21

24 Kosztami nabycia i zbycia instrumentu finansowego (np. prowizje, opłaty manipulacyjne, innymi dodatkowymi opłatami), Opisem struktury produktu Przy Badaniach Inwestycyjnych Doradca może wykorzystywać następujące źródła: publicznie dostępne materiały prasowe, serwisy: Bloomberg oraz strony emitentów instrumentów finansowych, informacje uzyskane bezpośrednio od emitentów, których dotyczą analizy lub inne rekomendacje, informacje uzyskane od emitentów należących do tej samej lub pokrewnej branży co podmiot, którego dotyczy analiza lub inna rekomendacja, specjalistyczne opracowania podmiotów badawczych z grupy BNP. Przy wykorzystaniu tego źródła i zalecenia klientowi podjęcia decyzji inwestycyjnej dla instrumentu finansowego z grupy BNP, Rekomendacja Inwestycyjna powinna zawierać informację o tym przedstawioną w sposób rzetelny, jasny i nie budzący wątpliwości Badania Inwestycyjne mogą bazować na innych źródłach niż wymienione w pkt. 5.4., jeżeli byłoby to uwarunkowane charakterem analizy lub innej rekomendacji W przypadku wątpliwości w zakresie wiarygodności jednego ze źródeł informacji wymienionych w ust Biuro Maklerskie zamieszcza w treści Rekomendacji Inwestycyjnej stosowne zastrzeżenie Badania Inwestycyjne mogą obejmować: Analizę sytuacji na wybranych rynkach finansowych, Analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstw w poszczególnych branżach, Analizę finansową papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, Streszczenia analiz i rekomendacji, o których mowa w pkt Rekomendacja Inwestycyjna zawiera następujące elementy: zalecenie podjęcia określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych, uzasadnienie merytoryczne, które stanowi podstawę do stworzenia rekomendacji, informacje odnośnie użytej metodologii oraz źródła danych użytych podczas Badań Inwestycyjnych oraz informacje co do ich wiarygodności, metody wyceny instrumentów finansowych, fakty, na których oparta została Rekomendacja Inwestycyjna, wyodrębnione w stosunku do samodzielnej oceny interpretacji, ocen, opinii i innego rodzaju sądów wartościujących, co powinno pozwolić na dokonanie obiektywnej weryfikacji otrzymanej rekomendacji przez Klienta w przypadku produktów emitowanych przez podmiot z Grupy BNP Paribas, informację wskazującą na ten fakt, jak również czy jako źródło Badań Inwestycyjnych zostały wykorzystane opracowania podmiotów z Grupy BNP Paribas, termin ważności, prognozy cenowe dotyczące instrumentu finansowego, imię, nazwisko i tytuł zawodowy osoby sporządzającej Rekomendację Inwestycyjną Rekomendacje Inwestycyjne są sporządzane w Biurze Maklerskim w oparciu o następujące metody wyceny: metoda DCF (zdyskontowanych strumieni pieniężnych), metoda porównawcza (porównanie odpowiednich wskaźników rynkowych, przy których jest notowana spółka z podobnymi wskaźnikami dla innych firm z tej samej branży bądź branż pokrewnych), metoda ROE-P/BV (przy wycenie banków),

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów. finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów. finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów Bank BGŻ BNP Paribas SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych

Regulamin świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych Regulamin świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa: a) warunki i

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego

Regulamin świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego Regulamin świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Rozdział I 1. Postanowienia ogólne 1.1. Działając na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów ul. Twarda 18, 00 105 Warszawa email: BM-sekretariat@bgzbnpparibas.pl www.bgzbnpparibas.pl/biuro-maklerskie tel. +48 22 566 97 00 Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy:

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Przed podpisaniem Umowy Time AM przekazuje potencjalnemu Klientowi:

1. Przed podpisaniem Umowy Time AM przekazuje potencjalnemu Klientowi: Regulamin świadczenia przez Time Asset Management S.A. (dalej jako: Time AM ) usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia (odkupienia) jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. 1.

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez mbank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia przez mbank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych BRE Bank SA Regulamin świadczenia przez mbank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (obowiązuje od 15.08.2011 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna Załącznik do Decyzji Nr 083/2015 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. dla umów zawartych do 25.10.2015 r. obowiązuje od 16.11.2015 r. dla umów zawartych od 26.10.2015 r. obowiązuje od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia między: Panem/Panią data i miejsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W PRIME SELECTION DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W PRIME SELECTION DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W PRIME SELECTION DOM MAKLERSKI S.A. 1 Definicje 1 Niniejszy Regulamin świadczenia usług przyjmowania

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy. 3.1. prowadzony w PLN, 3.2. prowadzony w EUR, 3.3. prowadzony w USD,

1 Przedmiot Umowy. 3.1. prowadzony w PLN, 3.2. prowadzony w EUR, 3.3. prowadzony w USD, Umowa o świadczenie usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny...

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny... UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z osobą fizyczną klientem Bankowości Prywatnej) zawarta w dniu... pomiędzy: Bankiem BGŻ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. (obowiązuje od 12 października 2015r.) Postanowienia ogólne 1 1. DM Consus świadczy usługi maklerskie na podstawie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego. przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Regulamin świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego. przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Regulamin świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej 1. Postanowienia ogólne Rozdział I 1.1. Działając na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na rachunek własny

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na rachunek własny REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na rachunek własny 1 1. Regulamin określa zasady świadczenia Klientom przez Bank Polska Kasa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... pomiędzy:

zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z klientem Bankowości Prywatnej niebędącym osobą fizyczną) zawarta w dniu... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem derywatów, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Getin Noble Bank S.A.

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Getin Noble Bank S.A. Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Getin Noble Bank S.A.. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki i tryb zawierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. mdommaklerski.pl Spis treści I. Wstęp...19 II. Zawarcie Umowy Derywatów oraz warunki

Bardziej szczegółowo

1. Imię i Nazwisko. a Nazwa (Firma) Klienta. Adres siedziby właściwy dla rozliczeń podatkowych

1. Imię i Nazwisko. a Nazwa (Firma) Klienta. Adres siedziby właściwy dla rozliczeń podatkowych Umowa o świadczenie usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 337/2011 Zarządu Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31 lipca 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 337/2011 Zarządu Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31 lipca 2014 r. Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. Historia zmian Uchwała Nr 138/2009 Zarządu

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: dnia r. PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta www.gbsbank.pl Broszura informacyjna MiFID Zgodnie z wymogiem 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A.

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A. Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A. 1/10 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta oraz Biura Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPIS TREŚCI: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYJMOWANIA PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ZAPISÓW W OFERTACH PUBLICZNYCH, ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO eipo.bmbgż SPIS TREŚCI: Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przyjmowania i przekazywania

Bardziej szczegółowo

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A 1 Niniejsza informacja skierowana jest do klientów detalicznych. Począwszy od maja 2015 r. ERSTE Securities Polska S.A. zaprzestał świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Spis treści

Regulamin. Spis treści REGULAMIN Spis treści Regulamin Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Tryb i warunki zawierania Umowy...5 Rozdział 3. Działanie przez pełnomocnika...8 Rozdział 4. Tryb składania, modyfikowania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN I OPIS ZASAD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW ecard S.A.

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW ecard S.A. REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW ecard S.A. I. PRZEDMIOT REGULAMINU. II. III. IV. 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji klientów ecard S.A. (dalej: ECARD)

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez RDM Wealth Management S.A.

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez RDM Wealth Management S.A. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 30 /2015 z dnia 25 listopada 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego nr Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez RDM Wealth

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Deutsche Bank

Spis treści. Deutsche Bank Poziom: 3a Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Biura Maklerskiego Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących Klientowi na

Bardziej szczegółowo

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ GETIN NOBLE BANK SA ZA POŚREDNICTWEM BANKOWOŚCI telefonicznej i internetowej

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Rozdział I 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OFEROWANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W PRIME SELECTION DOMU MAKLERSKIM S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OFEROWANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W PRIME SELECTION DOMU MAKLERSKIM S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OFEROWANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W PRIME SELECTION DOMU MAKLERSKIM S.A. 1 Definicje 1 Niniejszy Regulamin świadczenia usług oferowania instrumentów finansowych w PRIME SELECTION

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1. Imię i Nazwisko. a Nazwa (Firma) Klienta. Adres siedziby właściwy dla rozliczeń podatkowych

1. Imię i Nazwisko. a Nazwa (Firma) Klienta. Adres siedziby właściwy dla rozliczeń podatkowych ul. Twarda 18, 00 105 Warszawa email: BM-sekretariat@bgzbnpparibas.pl www.bgzbnpparibas.pl/biuro-maklerskie tel. +48 22 566 97 00 Umowa o świadczenie usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych Obowiązuje od dnia 03 lutego 2014 roku Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych Regulamin reguluje zasady przyjmowania i przekazywania przez Biuro Maklerskie

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu z Lokatą

Regulamin Funduszu z Lokatą ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin Funduszu z Lokatą stan na dzień 25.07.2015 Str. 1 / 8 Spis treści Spis treści... 2 Rozdział I - Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 27 czerwca 2011 r. 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Invista Dom Maklerski S.A. określa

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym - w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa 2

Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym - w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa 2 1 Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym - w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa 2 Potwierdzenie zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12 (budynek Senator), 00-085 Warszawa www.leggmason.pl Podstawowe zasady prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką mbank

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 10/2017 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. dla umów zawartych do 16.04.2017 r. obowiązuje od 15.05.2017 r. dla umów zawartych od 17.04.2017 r. obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Umowa o świadczenie usług maklerskich Dnia.. Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Regulamin Świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa przez Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Money Makers Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

BRE Bank SA BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pr

BRE Bank SA BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pr REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ MBANK USŁUGI PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH Obowiązuje od 17.06.2010 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZADZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

Strona 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZADZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Strona 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZADZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług zarządzania portfelem instrumentów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI KLIENTA W DOMU MAKLERSKIM W INVESTMENTS S.A.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI KLIENTA W DOMU MAKLERSKIM W INVESTMENTS S.A. PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI KLIENTA W DOMU MAKLERSKIM W INVESTMENTS S.A. Metryka wewnętrznego aktu prawnego Domu Maklerskiego W Investments S.A. Podstawa prawna wydania aktu prawnego Uchwała

Bardziej szczegółowo

c. Doradztwo inwestycyjne usługa maklerska opisana w art. 76 Ustawy;

c. Doradztwo inwestycyjne usługa maklerska opisana w art. 76 Ustawy; REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO, SPORZĄDZANIA ANALIZ INWESTYCYJNYCH, ANALIZ FINANSOWYCH ORAZ INNYCH REKOMENDACJI O CHARAKTERZE OGÓLNYM W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Spis treści I. Wstęp............................................... 42 II. Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo