Regulamin. Spis treści

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin. Spis treści"

Transkrypt

1 REGULAMIN

2 Spis treści Regulamin Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Tryb i warunki zawierania Umowy...5 Rozdział 3. Działanie przez pełnomocnika...8 Rozdział 4. Tryb składania, modyfikowania i anulowania przez Klienta zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa...8 Rozdział 5. Tryb i zasady przekazywania przez ING Securities S.A. zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa...9 Rozdział 6. Opłaty i prowizje...10 Rozdział 7. Sposoby i terminy rozpatrywania skarg...10 Rozdział 8. Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy...11 Rozdział 9. Postanowienia końcowe...12 Załącznik nr 1 do Regulaminu...13 Załącznik nr 2 do Regulaminu...14 ING Securities 1

3 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez ING Securities S.A. usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez ING Securities S.A. Regulamin określa w szczególności warunki zawierania, wykonywania i rozwiązywania Umowy. 2. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają: Agent Transferowy - podmiot, który na zlecenie Funduszu lub Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych prowadzi Rejestr Uczestników Funduszy, a także wykonuje inne czynności na rzecz Funduszu działając na podstawie umowy z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A.; ING Securities S.A. rozumie się przez to ING Securities Spółkę Akcyjną w Warszawie; Fundusz - fundusz inwestycyjny lub fundusz zagraniczny w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. nr 146 poz z późn. zm.), którego tytuły uczestnictwa Uczestnik może nabyć za pośrednictwem ING Securities S.A.; Klient - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej która zawarła z ING Securities S.A. Umowę; Klient profesjonalny - Klient profesjonalny, o którym mowa w art. 3 punkt 39 b) ustawy ; Konflikt Interesów - znane ING Securities S.A. okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem ING Securities S.A. lub osoby z nim powiązanej a obowiązkiem działania przez ING Securities S.A. w sposób rzetelny z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy: - ING Securities S.A. lub osoba powiązana z ING Securities S.A. może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez co najmniej jednego Klienta, - ING Securities S.A. lub osoba z nim powiązana posiada obiektywny powód, aby preferować Klienta lub grupę Klientów w stosunku do innego Klienta lub grupy Klientów, - ING Securities S.A. lub osoba z nim powiązana posiada obiektywny powód, aby preferować interes własny lub osoby trzeciej w stosunku do interesów co najmniej jednego Klienta; POK - rozumie się przez to Punkt Obsługi Klientów, Wydział Obsługi Klientów, Oddział Obsługi Klientów, Centrum Obsługi Klientów, Punkt Przyjmowania Zleceń, Punkt Agenta ING Securities S.A.; Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania 2 ING Securities

4 przez ING Securities S.A.; Rejestr - Elektroniczna ewidencja danych dotycząca danego Uczestnika Funduszu, przy czym liczba i wartość posiadanych Jednostek jest prowadzona w ramach Subrejestrów oddzielnie dla każdego Subfunduszu i Funduszu z daną kategorią jednostek uczestnictwa; Rozporządzenie - rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych 9Dz. U. Nr 1204, poz. 1577) Trwałym nośniku informacji rozumie się przez to każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane, w szczególności: w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego. Tytuły uczestnictwa wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego papiery wartościowe lub niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe reprezentujące prawa majątkowe przysługujące uczestnikom instytucji wspólnego inwestowania, w tym w szczególności jednostki uczestnictwa funduszy; Uczestnik Klient, na rzecz którego w Rejestrze są zapisane tytuły uczestnictwa lub ich ułamkowe części; Umowa - Umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez ING Securities S.A. zawierana i wykonywana zgodnie z Regulaminem; Ustawa o funduszach ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz z późn. zm.); Ustawa o obrocie - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz.1538 z późn. zm.), - strona internetowa ING Securities S.A. 3. Pojęcia niezdefiniowane w ust. 2 powyżej, a użyte w treści Regulaminu, należy rozumieć zgodnie z treścią obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z przepisami Ustawy o obrocie, Ustawy o funduszach oraz Rozporządzenia. 2 ING Securities S.A. świadczy usługi polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. ING Securities 3

5 3 W przypadku wystąpienia okoliczności mogących doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem ING Securities S.A. lub osoby powiązanej z ING Securities S.A. i obowiązkiem działania ING Securities S.A. w sposób rzetelny z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, ING Securities S.A. informuje Klienta przy użyciu trwałego nośnika o powstaniu konfliktu interesów, o ile aktualna organizacja oraz regulacje wewnętrzne ING Securities S.A. nie zapewniają, że w przypadku powstania danego konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesów Klienta Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. 2. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są w Prospekcie Informacyjnym danego Funduszu. 3. W zakresie wykonywania usługi polegającej na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania ING Securities S.A. nie udziela porad inwestycyjnych ING Securities S.A. przyjmuje i przekazuje zlecenia nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania dotyczące tytułów uczestnictwa Funduszy zarządzanych przez Towarzystwa, z którymi ING Securities S.A. zawarło umowę uprawniającą do pośredniczenia w realizacji zleceń nabycia i zbycia tytułów uczestnictwa Funduszu. Aktualny wykaz tych Funduszy podawany jest do wiadomości Klientów i znajduje się w każdym POK oraz na stronie internetowej pl. 2. ING Securities S.A. wykonując usługi polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania działa na zlecenie Funduszy reprezentowanych przez Towarzystwa. 3. ING Securities S.A. przyjmuje jedynie przewidziane niniejszym Regulaminem oraz Statutami i Prospektami Informacyjnymi Funduszy zlecenia i dyspozycji związanych z uczestnictwem w Funduszach.4. Prawa i obowiązki Klientów związane z ich uczestnictwem w Funduszach określają postanowienia Statutów oraz Prospektów Informacyjnych Funduszy. 5. ING Securities S.A. przed przyjęciem zlecenia nabycia udostępni Klientowi Statuty i Prospekty Informacyjne Funduszy, których dotyczy zlecenie. 4 ING Securities

6 6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się postanowienia Rozporządzenia. 7. Jeżeli na podstawie Rozporządzenia ING Securities S.A. zobowiązany jest do przekazywania Klientom informacji związanych ze świadczeniem usługi, informacje te mogą być przekazane przy użyciu trwałego nośnika lub poprzez zamieszczenie na stronie internetowej ING Securities S.A. zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieudostępniania osobom trzecim informacji o stanie posiadania i obrotów, stanie rejestrów, treści zleceń i dyspozycji, zakresu świadczonych usług oraz danych osobowych Klientów chyba, że z żądaniem udostępnienia informacji wystąpi podmiot upoważniony przepisami prawa. 2. Klient zawierający Umowę i Pełnomocnicy wyrażają zgodę i upoważniają ING Securities S.A. do przekazywania danych, o których mowa w ust. 1 do Funduszy i Agentów Transferowych obsługujących Fundusze, których dotyczą zlecenia i dyspozycje. 3. ING Securities S.A. przesyła Klientowi wszelką korespondencję listem zwykłym na podany przez Klienta adres korespondencyjny chyba, że Klient inaczej postanowi w dyspozycji. Rozdział 2. Tryb i warunki zawierania Umowy 7 Zawarcie Umowy nie jest związane z obowiązkiem przedstawienia przez Klienta informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz doświadczenia inwestycyjnego. Nie podanie przez Klienta powyższych informacji skutkuje tym, że Klient nie będzie korzystał z ochrony jaką zapewnia dokonanie przez ING Securities S.A. oceny czy świadczona na podstawie Umowy usługa jest odpowiednia dla Klienta. 7a 1. Przed zawarciem Umowy z Klientem profesjonalnym ING Securities S.A. informuje Klienta o zasadach traktowania Klientów profesjonalnych oraz o możliwości przedstawienia żądania traktowania go jako Klienta detalicznego. ING Securities S.A. może także uznać Klienta profesjonalnego za Klienta detalicznego pomimo braku takiego żądania. ING Securities 5

7 2. ING Securities S.A. może na podstawie pisemnego żądania Klienta detalicznego uznać go za Klienta profesjonalnego, pod warunkiem że posiada on wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Warunek uważa się za zachowany w przypadku, gdy Klient spełnia wymogi określone w 5 ust.1 Rozporządzenia. 3. Warunkiem uwzględnienia przez ING Securities S.A. żądania, o którym mowa w ust. 2, jest złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenia o znajomości zasad traktowania Klientów profesjonalnych i o skutkach traktowania go jako Klienta profesjonalnego. 8 W przypadku, gdy Statuty lub Prospekty Informacyjne Funduszy przewiduje możliwość nabywania tytułów uczestnictwa przez współmałżonków lub współuczestników wymagane jest, aby małżonkowie lub współuczestnicy, którzy zgodnie z zapisami Statutów lub Prospektów Informacyjnych Funduszy składają zlecenia lub dyspozycje byli stroną zawartej z ING Securities S.A. Umowy. Jeżeli Statuty lub Prospekty Informacyjne Funduszy dopuszczają możliwość złożenia zleceń lub dyspozycji przez jednego ze współmałżonków lub współuczestników wymagane jest, aby stroną Umowy była osoba składająca zlecenie lub dyspozycję Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z chwilą podpisania jej przez Klienta i ING Securities S.A. 2. Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych przy zawieraniu Umowy obowiązana jest okazać dokument tożsamości ( obywatel polski dowód osobisty lub paszport, obywatel innego kraju paszport lub dowód osobisty zagraniczny) oraz udostępnić ING Securities S.A. numer identyfikacji podatkowej NIP i informację o właściwym Klientowi Urzędzie Skarbowym (dotyczy wyłącznie rezydentów) oraz inne dane wymagane przez Statuty i Prospekty Informacyjne Funduszy. W przypadku jego posiadania, Klient zobowiązany jest podać numer ewidencyjny (PESEL). 3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, przy zawieraniu Umowy składają: 1) aktualny dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej lub zarejestrowanie jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (między innymi poświadczony odpis z odpowiedniego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), 2) dokumenty wskazujące osoby upoważnione do reprezentacji tj. składania 6 ING Securities

8 oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, 3) dokument potwierdzający nadanie numeru statystycznego REGON lub innego równoważnego numeru, 4) oświadczenie o posiadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP oraz o właściwym Urzędzie Skarbowym, - w przypadku podmiotów krajowych, 5) kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie wykonywania Umowy, 6) inne dokumenty i oświadczenia wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 wystawione za granicą powinny być poświadczone poprzez apostille albo przez polską placówkę dyplomatyczną lub urząd konsularny, oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce. Własnoręczność podpisów osób, o których mowa w ust. 3 pkt 2) i 5) powinny być potwierdzone notarialnie lub przez pracownika instytucji finansowej lub podmiotu z którym ING Securities S.A. zawarł umowę w tym zakresie lub przez instytucję finansową będącą częścią Grupy ING. 5. W uzasadnionych przypadkach ING Securities S.A. może odstąpić od żądania złożenia poszczególnych dokumentów, o których mowa w ust. 3, a także ich przetłumaczenia na język polski oraz żądania potwierdzenia własnoręczności złożonych podpisów, o którym mowa w ust Klient może zawrzeć Umowę przez pełnomocnika. 2. Pełnomocnictwo do zawarcia Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz: 1) w kraju: potwierdzenia lub sporządzenia przez notariusza, 2) za granicą: sporządzenia przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, polski urząd konsularny albo notariusza i legalizowania przez polski urząd konsularny lub polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, lub potwierdzenia w trybie Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 938) Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ING Securities S.A. o wszelkich zmianach danych zawartych w Umowie. 2. ING Securities S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z niedopełnieniem obowiązku określonego w ust. 1. ING Securities 7

9 Rozdział 3. Działanie przez pełnomocnika ING Securities S.A. przyjmuje zlecenia i dyspozycje od osób będących pełnomocnikami Klientów, upoważnionych do dokonywania czynności w zakresie dysponowania rejestrami i tytułami uczestnictwa ustanowionymi zgodnie ze Statutami lub Prospektami Informacyjnymi Funduszy po uprzednim zawarciu Umowy przez Klienta. 2. Pełnomocnictwa ustanawiane są zgodnie z zasadami określonymi przez Statuty i Prospekty Informacyjne Funduszy. Rozdział 4. Tryb składania, modyfikowania i anulowania przez Klienta zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa ING Securities S.A. na podstawie Umowy zobowiązuje się do przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania. 2. ING Securities S.A. w ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przyjmuje zlecenia i dyspozycje określone w Statutach oraz Prospektach Informacyjnych Funduszy, w szczególności zlecenia i dyspozycje dotyczące: 1) nabycia tytułów uczestnictwa; 2) odkupienia tytułów uczestnictwa; 3) konwersji tytułów uczestnictwa; 4) zamiany tytułów uczestnictwa; 5) transferu tytułów uczestnictwa. 3. Szczegółowe zasady realizacji zleceń i dyspozycji, o których mowa w ust. 2, w tym ich modyfikowania i anulowania określają Statuty oraz Prospekty Informacyjne poszczególnych Funduszy, z którymi Klient powinien zapoznać się przed złożeniem zlecenia lub dyspozycji. Statuty oraz Prospekty Informacyjne Funduszy podawane są do wiadomości Klientów. 4. O ile wymóg taki wynikać będzie ze Statutów lub Prospektów Informacyjnych Funduszy, w przypadku, gdy Klient nie posiada otwartego rejestru uczestników w podmiocie prowadzącym rejestry uczestników na zlecenie Funduszu, którego tytuły uczestnictwa lub Jednostki Uczestnictwa objęte są przedmiotem zlecenia nabycia, zlecenie powinno dodatkowo zawierać dyspozycję otwarcia rejestru uczestników, w którym zostaną zapisane tytuły uczestnictwa nabyte przez Klienta w wyniku wykonania zlecenia. 5. W przypadku, gdy zlecenie składane jest przez pełnomocnika Klienta, powinno ono 8 ING Securities

10 również zawierać wskazanie danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację osoby składającej zlecenie Zlecenia nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa i dyspozycje, o których mowa w 13 mogą być składane jedynie w formie pisemnej. 2. Osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej identyfikowane są na postawie aktualnych danych z wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu, wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną, siedzibę i jej adres oraz aktualnego dokumentu, potwierdzającego umocowanie osoby przeprowadzającej transakcję do reprezentowania tej osoby prawnej. 15 Klient może składać zlecenia i dyspozycje w godzinach pracy POK, które są określone Uchwałą Zarządu ING Securities S.A. 16 Szczegółowy sposób dokonywania przez Klienta zapłaty z tytułu nabywania tytułów uczestnictwa określany jest dla poszczególnych tytułów uczestnictwa w Statutach i Prospektach Informacyjnych Funduszy. Rozdział 5. Tryb i zasady przekazywania przez ING Securities S.A. zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa Po przyjęciu zlecenia nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa lub dyspozycji ING Securities S.A. niezwłocznie potwierdza Klientowi fakt przyjęcia tego zlecenia lub dyspozycji. 2. W przypadku, gdy zlecenie nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa lub dyspozycji nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, lub nie może być przekazane lub wykonane z innych przyczyn, ING Securities S.A. niezwłocznie informuje o powyższym Klienta. 3. ING Securities S.A. niezwłocznie przekazuje Klientowi informację dotyczącą braku możliwości wykonania zlecenia nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa lub dyspozycji otrzymaną od Agenta Transferowego. ING Securities 9

11 18 1. ING Securities S.A., po przyjęciu zlecenia nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa, przekazuje to zlecenie niezwłocznie do Agenta Transferowego. 2. Złożenie przez Klienta zlecenia nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa lub dyspozycji nie jest równoznaczne z ich realizacją. ING Securities S.A. jest odpowiedzialna wyłącznie za prawidłowe przyjęcie i przekazanie złożonego przez Klienta zlecenia lub dyspozycji do Agenta Transferowego. 3. Zlecenia nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa lub dyspozycje przekazane do Agenta Transferowego realizowane są zgodnie z postanowieniami Statutów i Prospektów Informacyjnych Funduszy, którego dotyczy zlecenie/dyspozycja. 4. Kolejność wykonania zleceń i dyspozycji wynika ze Statutów lub Prospektów Informacyjnych Funduszy. Forma, sposób oraz tryb przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnict 19 Potwierdzenia wykonania zleceń i dyspozycji Klienta są dostarczane Klientowi przez Fundusz lub podmiot prowadzący rejestr uczestników na zlecenie Funduszu na zasadach określonych w Statach oraz Prospektach Informacyjnych Funduszy. Rozdział 6. Opłaty i prowizje ING Securities S.A. nie pobiera żadnych opłat i prowizji za świadczone usługi polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa, z zastrzeżeniem ust Klient ponosi wszelkie koszty opłat i prowizji należnych Funduszom z tytułu dokonywanych transakcji, zgodnie ze Statutami oraz Prospektami Informacyjnymi Funduszy. 3. Informacja o aktualnych stawkach opłat i prowizji, o których mowa w ust. 2 stosowanych przez poszczególne Fundusze dla zleceń i dyspozycji złożonych za pośrednictwem ING Securities S.A. podawana jest do wiadomości Klientów. Rozdział 7. Sposoby i terminy rozpatrywania skarg Skargi dotyczące świadczenia usług przez ING Securities S.A. Klient składa w formie 10 ING Securities

12 pisemnej. Skarga może zostać złożona w drodze korespondencyjnej lub bezpośrednio w POK u. 2. Skarga powinna zostać złożona przez Klienta w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym czynność, której skarga dotyczy została wykonana/zaniechana lub powinna zostać wykonana/ zaniechana. 3. Skargi, o których mowa w ust. 1, rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty wpływu, a odpowiedź jest przekazywana Klientowi w sposób i na adres przez niego wskazany. 4. W sprawach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających termin ten może ulec przedłużeniu do jednego miesiąca. ING Securities S.A. powiadomi Klienta o tym fakcie na piśmie, z podaniem przyczyn opóźnienia oraz wyznaczy nowy termin do rozpatrzenia skargi, jednak nie dłuższy niż wskazany w zdaniu pierwszym. 5. W braku odmiennej dyspozycji Klienta o sposobie rozpatrzenia skargi powiadamiany jest on listem poleconym. 22 W sytuacji, gdy treść skargi nasuwa wątpliwości co do jej przedmiotu, ING Securities S.A. występuje do Klienta o złożenie, w terminie 14 dni od otrzymania pisma, wyjaśnienia lub uzupełnienia. 23 W każdy czwartek w godzinach od do w sprawie skarg Klientów przyjmuje Prezes Zarządu ING Securities S.A., członek Zarządu lub inna upoważniona osoba. Rozdział 8. Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania - poprzez złożenie ING Securities S.A. na piśmie oświadczenia o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Odstąpienie od Umowy jest skuteczne, jeżeli ani Klient ani ING Securities S.A. nie podjęli żadnych czynności faktycznych, związanych ze świadczeniem usług maklerskich po zawarciu Umowy. 2. Strony mogą rozwiązać Umowę z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się od dnia doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie. 3. ING Securities S.A. może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: 1) przedłożenia przez Klienta dokumentów sfałszowanych lub poświadczających nieprawdę, ING Securities 11

13 2) rażącego naruszenia przez Klienta warunków Umowy lub postanowień Regulaminu, 3) z innych ważnych powodów. Rozdział 9. Postanowienia końcowe ING Securities S.A. doręcza Klientowi planowane zmiany Regulaminu na adres korespondencyjny, w sposób określony w 6 ust. 3, w takim terminie, aby mógł wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. 2. Brak zawiadomienia przez Klienta o braku zgody na zmianę Regulaminu przed dniem jej wejścia w życie uważa się za przyjęcie nowych warunków. 26 Wszelkie spory cywilne o prawa majątkowe powstałe między stronami w związku z wykonywaniem postanowień Umowy i Regulaminu, bez względu na podstawę prawną, rozpatruje sąd powszechny właściwy miejscowo dla pozwanego lub właściwy ze względu na miejsce wykonywania Umowy ING Securities S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy na skutek okoliczności, które zostały wywołane przyczyną zewnętrzną, mają charakter nadzwyczajny i są niemożliwe do przewidzenia (siła wyższa). 2. Do składania zleceń oraz dyspozycji poza przepisami Regulaminu i Umowy mają zastosowanie regulaminy, uchwały, decyzje, zwyczaje i inne przepisy wydawane przez Towarzystwo oraz podmioty organizujące, rozliczające lub nadzorujące rynek regulowany, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Giełdy Papierów Wartościowych. 3. ING Securities S.A. nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji lub częściową realizację zlecenia, jeżeli jest wynikiem zastosowania regulacji, uchwały, decyzji lub następstwem wydania, wprowadzenia, uchylenia bądź zmiany regulaminów, uchwał, decyzji, zwyczajów lub przepisów, o których mowa w ust W przypadku utraty dokumentów potwierdzających tożsamość Klienta, ING Securities S.A. na podstawie oświadczenia woli Klienta lub jego Pełnomocnika przyjmuje dyspozycję 12 ING Securities

14 blokady rejestru. Blokada jest skuteczna po upływie jednego dnia od jej dokonania do czasu odwołania przez Klienta. 29 Regulamin jest dostępny w każdym POK u oraz na stronie internetowej pl. 30 Regulamin wchodzi w życie z dniem r. Załącznik nr 1 do Regulaminu ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie postępując zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009r w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych informuje, że: 1. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z ING Securities S.A Katowice, ul. Sokolska 34, tel Warszawa, Plac Trzech Krzyży 10/ Język w którym klient może kontaktować się z ING Securities S.A., sporządzane są dokumenty i przekazywane informacje. Język polski ING Securities 13

15 Załącznik nr 2 do Regulaminu Niniejszy załącznik stanowi integralną część Regulaminu przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez ING Securities S.A. Strony internetowe stanowiące źródło informacji dotyczących Statutów i Prospektów Informacyjnych Funduszy: - ING TFI S.A. wa są określone w Statutach i Prospektach Informacyjnych Funduszy. 14 ING Securities

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 337/2011 Zarządu Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31 lipca 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 337/2011 Zarządu Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31 lipca 2014 r. Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. Historia zmian Uchwała Nr 138/2009 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A. 43-300 Bielsko-Biała ul. Stojałowskiego 27 REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A. obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych Obowiązuje od dnia 03 lutego 2014 roku Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych Regulamin reguluje zasady przyjmowania i przekazywania przez Biuro Maklerskie

Bardziej szczegółowo

1. Przed podpisaniem Umowy Time AM przekazuje potencjalnemu Klientowi:

1. Przed podpisaniem Umowy Time AM przekazuje potencjalnemu Klientowi: Regulamin świadczenia przez Time Asset Management S.A. (dalej jako: Time AM ) usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia (odkupienia) jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W SKARBIEC TFI S.A.

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W SKARBIEC TFI S.A. REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W SKARBIEC TFI S.A. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Definicje... 2 3. Reklamacja... 3 4. Złożenie i przyjęcie reklamacji... 3 5. Rozpatrzenie reklamacji...

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12 (budynek Senator), 00-085 Warszawa www.leggmason.pl Podstawowe zasady prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta www.gbsbank.pl Broszura informacyjna MiFID Zgodnie z wymogiem 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI W INVESTMENTS S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI W INVESTMENTS S.A. REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI W INVESTMENTS S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. Definicje

1 Postanowienia ogólne. Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Celem utworzenia Programu Inwestycyjnego Superior, oferowanego przez BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH przez dom maklerski W Investments Spółka Akcyjna

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH przez dom maklerski W Investments Spółka Akcyjna REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH przez dom maklerski W Investments Spółka Akcyjna Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na rachunek własny

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na rachunek własny REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na rachunek własny 1 1. Regulamin określa zasady świadczenia Klientom przez Bank Polska Kasa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA JEDNOSTEK LUB

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA JEDNOSTEK LUB R REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA JEDNOSTEK LUB TYTUŁÓW UCZESTNICTWA W INSTYTUCJACH WSPÓLNEGO INWESTOWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia ogólne 2 Rozdział II. Zawarcie Umowy 4 Rozdział III. Pełnomocnictwa 5 Rozdział IV.

Bardziej szczegółowo

TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW... 2

TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW... 2 Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 1/2017 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 27 marca 2017 r. W przypadku umów zawartych z Klientami w ramach działalności przejętej z Banku BPH obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział I - Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia przez Getin Noble Bank S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania Rozdział I - Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Regulamin rozpatrywania reklamacji przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1 Definicje Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przez Euro Bank S.A.

REGULAMIN przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przez Euro Bank S.A. REGULAMIN przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Euro Bank S.A. świadczy usługi przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna Załącznik do Decyzji Nr 083/2015 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. dla umów zawartych do 25.10.2015 r. obowiązuje od 16.11.2015 r. dla umów zawartych od 26.10.2015 r. obowiązuje od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Zarządu nr 38/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń i nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Zgodnie z 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II. Zawarcie Umowy... 4 Rozdział III. Pełnomocnictwa...

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych Regulamin określa zasady przyjmowania i przekazywania przez Biuro Maklerskie przejęte przez Alior Bank z Banku BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Regulamin Świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa przez Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Money Makers Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 27 czerwca 2011 r. 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Invista Dom Maklerski S.A. określa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących klientowi na mocy 37 ust. 1 lub

Bardziej szczegółowo

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A 1 Niniejsza informacja skierowana jest do klientów detalicznych. Począwszy od maja 2015 r. ERSTE Securities Polska S.A. zaprzestał świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Art. 1 [Zakres regulacji]

Art. 1 [Zakres regulacji] Regulamin BZ WBK Asset Management SA świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania Art. 1 [Zakres regulacji] 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN I OPIS ZASAD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ GETIN NOBLE BANK SA ZA POŚREDNICTWEM BANKOWOŚCI telefonicznej i internetowej

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ORAZ POLITYKA INFORMACYJNA IPOPEMA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ORAZ POLITYKA INFORMACYJNA IPOPEMA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Załącznik do uchwały nr 8 Zarządu IPOPEMA TFI S.A. z dnia 14 października 2015 r. REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ORAZ POLITYKA INFORMACYJNA IPOPEMA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW... 2

TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW... 2 Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 038/2017 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW... 3

TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW... 3 Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 68/2014 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r. Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. mdommaklerski.pl Spis treści I. Wstęp...19 II. Zawarcie Umowy Derywatów oraz warunki

Bardziej szczegółowo

Nazwa/firma podmiotu i dane rejestrowe. OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Nazwa/firma podmiotu i dane rejestrowe. OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Załącznik nr. 3 obowiązuje od 20.06.2017 Szczegółowe informacje dotyczące podmiotu oraz usług w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA JEDNOSTEK LUB TYTUŁÓW UCZESTNICTWA W INSTYTUCJACH WSPÓLNEGO INWESTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Regulaminu zarządzania konfliktem interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Wyciąg z Regulaminu zarządzania konfliktem interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Wyciąg z Regulaminu zarządzania konfliktem interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI SKŁADANYCH PRZEZ KLIENTÓW SATURN TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ORAZ UCZESTNIKÓW FUNDUSZY UTWORZONYCH I

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI SKŁADANYCH PRZEZ KLIENTÓW SATURN TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ORAZ UCZESTNIKÓW FUNDUSZY UTWORZONYCH I PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI SKŁADANYCH PRZEZ KLIENTÓW SATURN TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ORAZ UCZESTNIKÓW FUNDUSZY UTWORZONYCH I ZARZĄDZANYCH PRZEZ SATURN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A.

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A. Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A. 1/10 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta oraz Biura Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A.

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. Spis treści: 1. Informacje o Banku 1 2. Zasady świadczenia usługi 1 3. Podstawowe informacje o funduszach inwestycyjnych 2 4. Ryzyko związane z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: dnia r. PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel Regulamin Programu Inwestycyjnego Wybierz Swój Portfel (oferowany w ramach BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego) obowiązujący od dnia 24.11.2016 r. Art. 1. Postanowienia Ogólne. 1. Z Programu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Tryb i warunki zawierania Umowy...4 Rozdział III Pełnomocnictwa...5 Rozdział IV Tryb oraz

SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Tryb i warunki zawierania Umowy...4 Rozdział III Pełnomocnictwa...5 Rozdział IV Tryb oraz od 7.03.2016 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ ING BANK ŚLĄSKI S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA W INSTYTUCJACH WSPÓLNEGO INWESTOWANIA SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna Postanowienia ogólne Niniejsza Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu z Lokatą

Regulamin Funduszu z Lokatą ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin Funduszu z Lokatą stan na dzień 25.07.2015 Str. 1 / 8 Spis treści Spis treści... 2 Rozdział I - Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Załącznik nr 3 do uchwały nr 446/DGD/2017 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 16 maja 2017 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Towarzystwo ) 1. Firma Towarzystwa: BPS Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

D D M M R R R R NIP obywatelstwo data urodzenia

D D M M R R R R NIP obywatelstwo data urodzenia UMOWA O SKŁADANIE ZLECEŃ I DYSPOZYCJI DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ AMPLICO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU - W TYM SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia między: Panem/Panią data i miejsce

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez RDM Wealth Management S.A.

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez RDM Wealth Management S.A. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 30 /2015 z dnia 25 listopada 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego nr Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez RDM Wealth

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania Skarg i Reklamacji Klientów Copernicus Securities Spółka Akcyjna. Przyjęty uchwałą Zarządu w dniu 30 października 2015 r.

Regulamin rozpatrywania Skarg i Reklamacji Klientów Copernicus Securities Spółka Akcyjna. Przyjęty uchwałą Zarządu w dniu 30 października 2015 r. Regulamin rozpatrywania Skarg i Reklamacji Klientów Copernicus Securities Spółka Akcyjna Przyjęty uchwałą Zarządu w dniu 30 października 2015 r. Copernicus Securities S.A., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Zasady Uczestnictwa. w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY (Zasady Uczestnictwa) info: ,

Zasady Uczestnictwa. w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY (Zasady Uczestnictwa) info: , Zasady Uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY (Zasady Uczestnictwa) info: 801 350 000, www.bphtfi.pl 1. Definicje 1. Wyrażenia użyte w niniejszym Zasadach Uczestnictwa oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/29/03/2017

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/29/03/2017 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/29/03/2017 Regulamin rozpatrywania reklamacji w SKARBIEC Holding Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne Regulamin niniejszy określa zasady rozpatrywania reklamacji klientów SKARBIEC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przyjmowania i przekazywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. (obowiązuje od 12 października 2015r.) Postanowienia ogólne 1 1. DM Consus świadczy usługi maklerskie na podstawie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Getin Noble Bank S.A.

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Getin Noble Bank S.A. Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Getin Noble Bank S.A.. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki i tryb zawierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO Przyjęty Uchwałą nr 1/VII/2014 Zarządu Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR zawarta w dniu w zwana dalej Umową, zawarta pomiędzy: nazwa miejscowości ProService Agent Transferowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 436, zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przez Euro Bank S.A.

REGULAMIN przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przez Euro Bank S.A. REGULAMIN przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Euro Bank S.A. świadczy usługi przyjmowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie instrumentów finansowych rynku niepublicznego przez Secus Asset Management S.A.

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie instrumentów finansowych rynku niepublicznego przez Secus Asset Management S.A. Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie instrumentów finansowych rynku niepublicznego przez Secus Asset Management S.A. ROZDZIAŁ SPIS TREŚCI STRONA I. Postanowienia ogólne... 2 II. Tryb i warunki

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A.

R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A. R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A. Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w DWS Polska

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR Załącznik nr IV do załącznika nr 2A do Umowy UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR zawarta w dniu w zwana dalej Umową, zawarta pomiędzy: nazwa miejscowości ProService Agent Transferowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób prawnych

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób prawnych Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób prawnych Strona 1 z 7 Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób prawnych Niniejszy Regulamin,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A.

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 Zasady i warunki przystąpienia do PSO... 2 3. Umowa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział I - Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia przez Getin Noble Bank S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania Rozdział I - Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA SKARG PRZEZ FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ROZPATRYWANIA SKARG PRZEZ FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ROZPATRYWANIA SKARG PRZEZ FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Data przyjęcia Regulaminu: 15 kwietnia 2013 roku na podstawie uchwały Zarządu FORUM TFI S.A. nr 38/04/2013.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do uchwały nr 87/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W PRIME SELECTION DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W PRIME SELECTION DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W PRIME SELECTION DOM MAKLERSKI S.A. 1 Definicje 1 Niniejszy Regulamin świadczenia usług przyjmowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O. Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa KRS 0000061809, Sąd Rejonowy dla m.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania reklamacji przez Union Investment TFI S.A. Postanowienia ogólne

Regulamin rozpatrywania reklamacji przez Union Investment TFI S.A. Postanowienia ogólne Regulamin rozpatrywania reklamacji przez Union Investment TFI S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji kierowanych do Union Investment TFI

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO Zwana dalej "Umową"

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EASYCALL.PL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EASYCALL.PL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EASYCALL.PL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Zarząd easycall.pl Spółka Akcyjna ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie (02-310) przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: OPERA Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Umowa o świadczenie usług maklerskich Dnia.. Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo