Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej"

Transkrypt

1 Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod.,, prowadzący działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego w formie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej Biuro Maklerskie ), zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1. Imię i Nazwisko 2. Imię i Nazwisko a Nazwa (Firma) Klienta Adres siedziby właściwy dla rozliczeń podatkowych Adres korespondencyjny (w przypadku, gdy jest inny niż adres siedziby) Telefon/Fax Adres Numer wpisu i rodzaj rejestru Kraj rejestracji REGON NIP Rezydent Tak Nie Kraj rezydencji dla której/ego właściwy jest Urząd Skarbowy Adres zwaną/ym dalej Klientem, reprezentowanym przez (wykreślić gdy Umowę podpisuje w swoim imieniu osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą): Panią/Pana Numer PESEL (w przypadku osób nieposiadających PESEL data urodzenia) legitymującą/cym się oraz Panią/Pana Numer PESEL (w przypadku osób nieposiadających PESEL data urodzenia) Legitymującą/cym się Posiadającą/ego (-ych) umocowanie na podstawie okazanego odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa* do zawarcia w imieniu Klienta niniejszej Umowy *Wykreślić gdy nie ma zastosowania Z uwagi na to, że Klienta i Bank łączy Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Bankowości Prywatnej (dalej Umowa Ramowa ), Strony postanawiają, co następuje: scan 1/6 9880

2 1 Przedmiot Umowy 1. Na podstawie Umowy, na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej (dalej Regulamin ), stanowiącym integralną cześć Umowy, oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawa Biuro Maklerskie zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta Usług Doradztwa Inwestycyjnego poprzez udzielanie pisemnych Rekomendacji Inwestycyjnych dotyczących: 1.1. kupna, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu określonych Instrumentów Finansowych albo powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej tych instrumentów, 1.2. wykonania lub powstrzymania się od wykonania uprawnień wynikających z określonego Instrumentu Finansowego do zakupu, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu Instrumentu Finansowego. 2. Biuro Maklerskie świadczy Usługi Doradztwa Inwestycyjnego w odniesieniu do: 2.1. Instrumentów Finansowych zdeponowanych w Banku lub względem których Biuro Maklerskie lub Bank świadczą usługi przyjmowania i przekazywania zleceń, 2.2. środków pieniężnych zdeponowanych w Banku na lokatach terminowych i rachunkach oszczędnościowych. 3. Na podstawie postanowień wskazanych w Załączniku nr 4 do niniejszej Umowy, Usługi Doradztwa Finansowego mogą być również świadczone z pominięciem niektórych Instrumentów Finansowych wskazanych w pkt lub z uwzględnieniem środków pieniężnych na rachunkach należących do Klienta i prowadzonych przez Bank, innych niż te wymienione w pkt Oświadczenia Stron 1. Biuro Maklerskie oświadcza, że świadcząc Usługę Doradztwa Inwestycyjnego, działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej oraz pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. 2. Biuro Maklerskie oświadcza, że zgodnie z Polityką kategoryzacji klientów Banku BGŻ BNP Paribas S.A. zaklasyfikowało Klienta jako Klienta detalicznego. 3. Biuro Maklerskie oświadcza, że przeprowadziło badanie odpowiedniości Usługi Doradztwa Inwestycyjnego dla Klienta, zaś jego wynik oraz profil inwestycyjny Klienta zostały wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy. Ustalenie profilu inwestycyjnego nastąpiło na podstawie uzyskanych, od Klienta lub osób go reprezentujących, informacji dotyczących ich poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie Instrumentów Finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych Klienta. 4. Biuro Maklerskie może wypowiedzieć Umowę w przypadku, gdy na żądanie Biura Maklerskiego Klient odmawia przedstawienia aktualnych danych, mających wpływ na dokonaną przez Biuro Maklerskie ocenę odpowiedniości. 5. Klient oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy: 5.1. został mu doręczony Regulamin oraz uznaje, że stanowi on integralną część niniejszej Umowy i że wiąże Biuro Maklerskie i Klienta z chwilą jej zawarcia, 5.2. otrzymał informację o opłatach pobieranych przez Biuro Maklerskie z tytułu świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego, 5.3. otrzymał informację o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usług na rzecz Klienta zgodnie z Regulaminem zarządzania konfliktami interesów Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz w Biurze Maklerskim Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i wyraża zgodę na zawarcie Umowy, nawet jeżeli Biuro Maklerskie poinformowało go o istnieniu konfliktu interesów związanych z wykonywaniem na jego rzecz Umowy, 5.4. został poinformowany o zaklasyfikowaniu do kategorii Klienta detalicznego, 5.5. otrzymał ogólny opis istoty Instrumentów Finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te Instrumenty Finansowe, w sposób umożliwiający Klientowi podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych, 5.6. został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Biuro Maklerskie oraz o prawie poprawiania tych danych i ich uzupełniania został poinformowany, czy Usługa Doradztwa Inwestycyjnego oraz Instrumenty Finansowe będące jej przedmiotem są dla niego odpowiednie, (zaznaczyć jeśli ma zastosowanie) W przypadku, gdy w ocenie Biura Maklerskiego Usługa Doradztwa Inwestycyjnego jest nieodpowiednia, Klient oświadcza, że został poinformowany o braku odpowiedniości Usługi Doradztwa Inwestycyjnego oraz iż Umowa jest zawarta na wyraźne żądanie Klienta. W tej sytuacji Biuro Maklerskie nie jest w stanie działać w najlepiej pojętym interesie Klienta z uwagi na brak odpowiedniości, jednakże pomimo tego Biuro Maklerskie dołoży należytej staranności przy świadczeniu usług wynikających z Umowy. 6. Klient oświadcza, że jest świadomy, iż Rekomendacje Inwestycyjne nie mogą być traktowane i postrzegane jako zapewnienie lub scan 2/6 9880

3 gwarancja osiągnięcia potencjalnych lub spodziewanych zysków z inwestycji. 7. Klient oświadcza, iż każda decyzja inwestycyjna podejmowana na podstawie udzielonej mu przez Biuro Maklerskie Rekomendacji Inwestycyjnej będzie wyłącznie jego decyzją oraz będzie ponosić jej konsekwencje. 8. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie przez Biuro Maklerskie od Banku informacji o posiadanych przez Klienta środkach pieniężnych i Instrumentach Finansowych oraz na przetwarzanie tych informacji w celu sporządzenia aktualnego Raportu Analitycznego lub Rekomendacji Inwestycyjnej dla Klienta. 9. Klient upoważnia Biuro Maklerskie do przekazywania informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową związaną z wykonywaniem Umowy Doradcom Finansowym, wykonującym czynności związane z zawieraniem i wykonywaniem Umowy w oddziałach Banku zgodnie z przepisem art. 113 Ustawy. 10. W trybie określonym w art. 150 ust. 1 Ustawy, Klient upoważnia Bank do otrzymywania posiadanych przez Biuro Maklerskie informacji stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu Ustawy, uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy, w tym dotyczących zawieranych transakcji, stanu rachunków oraz stanu rejestrów funduszy inwestycyjnych objętych Usługami Doradztwa Inwestycyjnego 3 Doradztwo inwestycyjne 1. Biuro Maklerskie przygotowuje dla Klienta indywidualne Rekomendacje Inwestycyjne na zasadach określonych w Regulaminie, w oparciu o jego indywidualne cele inwestycyjne i sytuację finansową oraz wybrany przez Klienta model strategicznej alokacji aktywów opisany w załączniku nr 3 do niniejszej Umowy. 1.1 Wybrany przez Klienta model strategicznej alokacji aktywów nie może cechować się wyższym poziomem ryzyka inwestycyjnego niż wynika to z kwestionariusza badania odpowiedniości, którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 1.2 W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Klient ma prawo do zmiany wybranego modelu strategicznej alokacji aktywów poprzez zawarcie z Bankiem aneksu, na podstawie którego zostanie zmieniony Załącznik nr 3 do Umowy. Zawarcie aneksu następuje poprzez podpisanie nowej treści Załącznika nr Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, zmiana o której mowa w pkt powyżej, będzie obowiązywać Strony począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokument ten został podpisany przez Strony, jeżeli zawarcie aneksu nastąpiło do 25 dnia kalendarzowego miesiąca albo drugiego miesiąca po miesiącu, w którym dokument ten został podpisany przez Strony, jeżeli zawarcie aneksu nastąpiło po 25 dniu kalendarzowym miesiąca. 2. Biuro Maklerskie przekazuje Klientowi Raporty Analityczne zawierające Rekomendacje Inwestycyjne co miesiąc, począwszy od następnego miesiąca kalendarzowego po zawarciu Umowy, nie później niż do 5-go (piątego) dnia roboczego każdego miesiąca. 3. Według uznania Biura Maklerskiego może być przekazana Klientowi dodatkowa Rekomendacja Inwestycyjna w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń rynkowych. 4. Biuro Maklerskie nie jest zobowiązane do udzielania dodatkowych Rekomendacji Inwestycyjnych na żądanie Klienta. 5. Biuro Maklerskie przekazuje Klientowi Rekomendacje Inwestycyjne, Raporty Analityczne oraz informację na temat kwoty wynagrodzenia jedną ze wskazanych dróg komunikacji (zaznaczyć jeśli ma zastosowanie): za pośrednictwem Doradcy Finansowego, na adres poczty elektronicznej Klienta, listem poleconym na adres korespondencyjny Klienta. 6. W przypadku braku możliwości przekazania Klientowi Rekomendacji Inwestycyjnej lub Raportu Analitycznego w sposób wskazany w ust. 5 powyżej z przyczyn występujących po stronie Klienta, Biuro Maklerskie może przekazać Klientowi Rekomendację Inwestycyjną lub Raport Analityczny w wybrany przez siebie, spośród dróg komunikacji wymienionych powyżej, sposób. 4 Komunikacja 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 oraz 3 ust. 5. i 6. komunikacja między Biurem Maklerskim a Klientem będzie odbywać się poprzez wysłanie listu lub drogą elektroniczną (w przypadkach wskazanych w umowie), na następujące adresy: Adres Biura Maklerskiego: Warszawa , Pl. Piłsudskiego 1 Adres Klienta*: Adres korespondencyjny * Proszę wskazać jeden wybrany adres scan 3/6 9880

4 2. Składanie reklamacji oraz udzielanie przez Biuro Maklerskie odpowiedzi na złożone reklamacje, związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przez Biuro Maklerskie usług określonych Umową, odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 3. W razie zmiany adresów wskazanych w ust.1 Strona, której zmiana dotyczy, obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę. Zmiana adresów nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. 5 Wynagrodzenie Biura Maklerskiego 1. Z tytułu świadczenie Usługi Doradztwa Inwestycyjnego Biuro Maklerskie nalicza wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami tabeli prowizji i opłat Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej (dalej Tabela Opłat i Prowizji ) według stawki wskazanej w Załączniku nr 2 do Umowy. 2. Wynagrodzenie jest pobierane zgodnie z postanowieniami Tabeli Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości. 3. Klient jest informowany o wszelkich zmianach Tabeli Opłat i Prowizji w sposób określony w 4 ust. 1. Dla zmiany Tabeli Opłat i Prowizji stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące zmiany Regulaminu. 4. Podstawą obliczenia wynagrodzenia Biura Maklerskiego jest wartość Instrumentów Finansowych Klienta, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 Umowy. 5. Przy obliczeniu wynagrodzenia nie uwzględnia się środków pieniężnych Klienta zdeponowanych na lokatach lub Rachunkach Bankowych wskazanych w 1 ust. 2 pkt oraz ust Po zakończeniu okresu rozliczeniowego, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji, Biuro Maklerskie przygotowuje i przekazuje Klientowi informację na temat kwoty wynagrodzenia należnego za dany okres rozliczeniowy drogą komunikacji wskazaną w 3 ust Klient jest obowiązany do zapewnienia na koniec okresu rozliczeniowego, wskazanego w Tabeli Opłat i Prowizji, środków pieniężnych na Rachunku Bankowym wskazanym w Załączniku nr 2, w wysokości równej co najmniej kwocie opłat należnych dla Biura Maklerskiego. 6 Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych Klienta niezbędnych do świadczenia przez Biuro Maklerskie usług na podstawie Umowy jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/ Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, przy czym Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zbiera te dane w celu realizacji zawartej z Klientem Umowy. 3. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Bank są uprawnione do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 4. Podanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. 7 Poufność Biuro Maklerskie zobowiązuje sie do zachowania w tajemnicy informacji związanych z zawarciem oraz wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie i obowiązujących przepisach prawa. 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony. 8 Postanowienia końcowe 2. Tryb wypowiedzenia niniejszej Umowy określa Regulamin. Biuro Maklerskie może wypowiedzieć Umowę w razie rozwiązania Umowy Ramowej. 3. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie i Umowie, Umowa może zostać wypowiedziana przez Biuro Maklerskie w razie naruszenia przez Klienta zobowiązań określonych w Umowie i Regulaminie. 4. Wszelkie pojęcia użyte w Umowie pisane wielką literą, a niezdefiniowane w jej treści, mają znaczenie przypisane im w Regulaminie. scan 4/6 9880

5 5. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu. Regulamin został doręczony Klientowi przed zawarciem Umowy oraz jest udostępniany na stronie internetowej 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 7. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: Załącznik nr 1: Kopia formularza oceny odpowiedniości Załącznik nr 2: Wynagrodzenie dla Biura Maklerskiego oraz upoważnienie do obciążania rachunku bankowego Załącznik nr 3: Model strategicznej alokacji aktywów Załącznik nr 4: Szczegółowe warunki świadczenia Usługi Doradztwa Inwestycyjnego Załącznik nr 5: Karta Wzorów Podpisów 8. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 9. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie i Regulaminie wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Pieczątki imienne oraz podpisy za Bank Podpis/podpisy osoby działających w imieniu Klienta Powyższe podpisy zostały złożone w mojej obecności: Pieczątka imienna oraz podpis pracownika dokonującego weryfikacji scan 5/6 9880

6 Załącznik nr 2: Wynagrodzenie dla Biura Maklerskiego oraz upoważnienie do obciążania rachunku bankowego Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta Zamieszkały(a)/Siedziba PESEL/Numer wpisu i nazwa rejestru legitymująca/y się W oparciu o obowiązującą Tabelę Opłat i Prowizji ustala się wynagrodzenie z tytułu Usług Doradztwa Inwestycyjnego według stawki netto % w skali roku. W przypadku zmiany profilu inwestycyjnego wskazana powyżej stawka ulegnie zmianie na wskazaną w Tabeli Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej stawkę obowiązującą dla nowego profilu inwestycyjnego Klienta. Upoważniam Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. do obciążania rachunku bankowego w PLN: Posiadacz: Numer rachunku: prowadzonego przez Bank opłatami z tytułu świadczenia Usługi Doradztwa Inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w wysokości wskazanej powyżej. Upoważnienie to obejmuje obciążenie rachunku bankowego kwotą opłat, powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT, z uwzględnieniem innych podatków i opłat o charakterze publicznoprawnym, gdy Bank na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego zobowiązany jest do pobierania takich opłat, do wysokości dostępnego salda, a w przypadku braku wystarczających środków w terminie określonym w wezwaniu do zapłaty także obciążenie rachunku bankowego ponad wysokość dostępnego salda, skutkujące powstaniem na tym rachunku nieautoryzowanego salda debetowego w rozumieniu umowy i regulaminu, na podstawie których prowadzony jest wyżej wskazany rachunek. Zmiana numeru rachunku nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. Pieczątki imienne oraz podpisy za Bank Data i Podpis Klienta lub osób działających w imieniu Klienta Powyższe podpisy zostały złożone w mojej obecności: Pieczątka imienna oraz podpis pracownika dokonującego weryfikacji scan 6/6 9880

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego

Regulamin świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego Regulamin świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Rozdział I 1. Postanowienia ogólne 1.1. Działając na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej)

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne Rozdział 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia - - w pomiędzy: Deutsche Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy:

zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy: Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy: Deutsche Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie, z siedzibą w Warszawie przy, Al. Armii Ludowej 26, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: dnia r. PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Konto Indywidualne BGŻOptima

UMOWA Konto Indywidualne BGŻOptima Oferta zawarcia umowy ramowej świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima, w tym prowadzenia rachunków bankowych, zwanej dalej Umową Ramową. Oferent: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH zawarta w dniu [] pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. (obowiązuje od 01 kwietnia 2015 r.) Postanowienia ogólne 1 1. DM Consus

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE Numer Klienta: Data sporządzenia Kompleksowej Umowy o usługi bankowe: - - z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa, spółka o kapitale zakładowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO 1 Zawarta pomiędzy: 2 Zawarta w dniu pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej i karty debetowej

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej i karty debetowej Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej i karty debetowej W dniu pomiędzy Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, kod poczt. 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. na podstawie punktu 23.8 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

Oddział w 2... (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a

Oddział w <Oddział> 2... (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a Oddział w UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych, kartę płatniczą i usługę bankowości elektronicznej modulo nr W dniu r. w pomiędzy Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin 28.11.2012 1

Regulamin 28.11.2012 1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna 28 listopada 2012 r. 28.11.2012 1

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie Portfelem Osoba fizyczna Portfel Standardowy (Jawny)

Umowa o zarządzanie Portfelem Osoba fizyczna Portfel Standardowy (Jawny) Umowa o zarządzanie Portfelem Osoba fizyczna Portfel Standardowy (Jawny) zawarta w w dniu (wypełnia Dom Maklerski) pomiędzy Domem Maklerskim IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mały Rynek

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH KLIENTOM POSIADAJĄCYM RACHUNKI INWESTYCYJNE W BIURZE MAKLERSKIM BANKU BPH S.A. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych oraz inne informacje

Bardziej szczegółowo

UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu

UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu UMOWA KARTY KREDYTOWEJ Nr konta karty kredytowej zawarta w dniu pomiędzy Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 08.04.2015 r.

Regulamin świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 08.04.2015 r. Regulamin świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 08.04.2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki przystąpienia do usług Private Banking...4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR..

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR.. UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR.. Zawarta w dniu r. w przez: [imiona i nazwisko Posiadacza karty] adres zamieszkania: adres korespondencyjny:.. numer PESEL:.. dokument tożsamości: zwanego/ną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH maj 2010 SPIS TREŚCI REGULAMINU: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zawarcie umowy zarządzania...6

Bardziej szczegółowo