Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska"

Transkrypt

1 Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 6421, o numerach NIP i REGON: , posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ,90 złotych, który został w całości wpłacony, prowadzącą działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego w formie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska (dalej Biuro Maklerskie ), zwaną dalej Bankiem reprezentowaną przez: 1. Imię i Nazwisko 2. Imię i Nazwisko a Nazwa (Firma) Klienta Adres siedziby właściwy dla rozliczeń podatkowych Adres korespondencyjny (w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby) Telefon/Fax Adres Numer i rodzaj rejestru Kraj rejestracji REGON NIP Rezydent Tak Kraj rezydencji dla której/ego właściwy jest Urząd Skarbowy Adres zwaną/ym dalej Klientem, reprezentowanym przez (wykreślić gdy Umowę podpisuje w swoim imieniu osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą): Panią/Pana Numer PESEL (w przypadku osób nieposiadających PESEL data urodzenia) legitymującą/ym się oraz Panią/Pana Numer PESEL (w przypadku osób nie posiadających PESEL data urodzenia) legitymującą/ym się posiadającą/ego (-ych) umocowanie na podstawie okazanego odpisu z właściwego rejestru) praz pełnomocnictwa* do zawarcia w imieniu Klienta niniejszej umowy *Wykreślić gdy nie ma zastosowania scan 1/5 9867

2 Z uwagi na to, że Klienta i Bank łączy Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Bankowości Prywatnej (dalej Umowa Ramowa ), Strony postanawiają, co następuje: 1 Przedmiot Umowy 1. Na podstawie Umowy, na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska (dalej Regulamin ) stanowiącym integralną cześć Umowy oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawa Biuro Maklerskie zobowiązuje się wobec Klienta do przyjmowania i przekazywania do wybranego Domu Maklerskiego zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz innych dyspozycji związanych z wykonywaniem Umowy. 2. Usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych obejmują wyłącznie instrumenty finansowe, w obrocie którymi pośredniczy Dom Maklerski. 3. Warunkiem świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych jest zawarcie przez Biuro Maklerskie na rzecz Klienta, na mocy pełnomocnictwa stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, z Domem Maklerskim umowy regulującej świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski dla Klienta Biura Maklerskiego BNP Paribas Polska. 4. Biuro Maklerskie przyjmuje zlecenia nabycia instrumentów finansowych, jeżeli środki zgromadzone na Rachunku Inwestycyjnym Klienta w Domu Maklerskim wystarczają na pokrycie zleceń nabycia instrumentów finansowych oraz innych zobowiązań Klienta w stosunku do Domu Maklerskiego. 5. Biuro Maklerskie przyjmuje zlecenia zbycia instrumentów finansowych, jeśli ich stan na Rachunku Inwestycyjnym Klienta w Domu Maklerskim wystarcza na pokrycie zlecenia zbycia. 2 Oświadczenia stron 1. Biuro Maklerskie oświadcza, że świadcząc usługi, o których mowa w 1 Umowy, działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej oraz pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. 2. Biuro Maklerskie oświadcza, że zgodnie z Polityką kategoryzacji klientów BNP Paribas Bank Polska SA zaklasyfikowało Klienta, jako Klienta detalicznego. 3. Biuro Maklerskie oświadcza, że przeprowadziło badanie odpowiedniości usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, zaś jego wynik został wskazany w Załączniku nr 1 do Umowy. 4. Klient oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy: 4.1. został mu doręczony Regulamin oraz uznaje, że stanowi on integralną część niniejszej Umowy i że wiąże Biuro Maklerskie i Klienta z chwilą jej zawarcia, 4.2. otrzymał informację o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usług na rzecz Klienta zgodnie z Regulaminem zarządzania konfliktami interesów BNP Paribas Bank Polska SA i Biura Maklerskiego BNP Paribas Polska i wyraża zgodę na zawarcie Umowy, nawet jeżeli Biuro Maklerskie poinformowało go o istnieniu konfliktu interesów związanych z wykonywaniem na jego rzecz Umowy, 4.3. został poinformowany o zaklasyfikowaniu do kategorii Klienta detalicznego, 4.4. otrzymał ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te Instrumenty finansowe, w sposób umożliwiający Klientowi podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych, 4.5. został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Biuro Maklerskie lub Dom Maklerski oraz o prawie poprawiania tych danych i ich uzupełniania, 4.6. został poinformowany, czy usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, bądź Instrumenty finansowe będące jej przedmiotem, są dla niego odpowiednie, (zaznaczyć, jeśli ma zastosowanie) W przypadku, gdy Klient nie przedstawia informacji wystarczających do dokonania oceny odpowiedniości przez Biuro Maklerskie, Klient oświadcza, że został ostrzeżony o braku możliwości dokonania oceny, czy instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy, są dla niego odpowiednie, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację oraz iż Umowa jest zawarta na wyraźne żądanie Klienta. (zaznaczyć, jeśli ma zastosowanie) W przypadku, gdy w ocenie Biura Maklerskiego usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, bądź Instrumenty finansowe będące jej przedmiotem, są nieodpowiednie, Klient oświadcza, iż został poinformowany o braku odpowiedniości oraz iż Umowa jest zawarta na wyraźne żądanie Klienta. 5. Klient wyraża zgodę na rejestrowanie treści składanych przez niego Zleceń oraz Dyspozycji telefonicznych. 6. Klient wyraża zgodę na przekazywanie przez Biuro Maklerskie do Domu Maklerskiego oraz otrzymywanie przez Biuro Maklerskie od Domu Maklerskiego, w zakresie niezbędnym do wykonania usług określonych Umową, danych Klienta (w tym danych osobowych osób reprezentujących Klienta) oraz innych informacji, w szczególności o złożonych Zleceniach lub Dyspozycjach oraz informacji o dokonanej ocenie odpowiedniości, jak również danych stanowiących podstawę do dokonania przedmiotowej oceny; 7. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie przez Biuro Maklerskie od Domu Maklerskiego informacji o posiadanym przez Klienta numerze Rachunku Inwestycyjnego w Domu Maklerskim, transakcjach zrealizowanych przez Dom Maklerski na podstawie złożonych zleceń i stanie Rachunku Inwestycyjnego oraz innych informacji związanych z wykonywaniem Umowy, jak również na przetwarzanie tych informacji w celu umożliwienia Klientowi sprawdzenia aktualnego stanu posiadanych instrumentów finansowych, ich wartości oraz stanu środków pieniężnych scan 2/5 9867

3 rejestrowanych na Rachunku Inwestycyjnym prowadzonym na rzecz Klienta przez Dom Maklerski. 8. Klient upoważnia Biuro Maklerskie do przekazywania informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową związaną z wykonywaniem Umowy pracownikom Banku, wykonującym czynności związane z zawieraniem i wykonywaniem Umowy w oddziałach Banku zgodnie z przepisem art. 113 Ustawy. 9. Klient upoważnia Biuro Maklerskie do wnioskowania, na jego rzecz w Domu Maklerskim, o udostępnienie możliwości korzystania z usług świadczonych poprzez sieć internet z wykorzystaniem systemu elektronicznego o nazwie BRe Brokers. 10. W związku ze złożeniem wniosku o umożliwienie korzystania z usług z wykorzystaniem systemu elektronicznego BRe Brokers Klient oświadcza, że: Osoby upoważnione mogą składać dyspozycje za pośrednictwem systemu elektronicznego BRe Brokers: jako sposób identyfikacji przy korzystaniu z systemu elektronicznego BRe Brokers wybiera: Login i hasło wyraża zgodę na identyfikację Osób upoważnionych w sposób wybrany przez Osobę upoważnioną (inną niż sposób identyfikacji Klienta)**: **Zaznaczyć w przypadku kiedy Osoba upoważniona korzysta z dotychczasowego sposobu logowania tj. loginu i tokena zamierza korzystać na zasadach określonych, w regulaminie świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym, przez Dom Maklerski z następujących serwisów czasu rzeczywistego (w przypadku braku oznaczenia Dom Maklerski może nie udostępnić Klientowi serwisu czasu rzeczywistego lub może udostępnić nieodpłatnie wybrany przez Dom Maklerski serwis czasu rzeczywistego): Notowania on-line/1 oferta Notowania on-line/5 ofert Pełen arkusz BRE Statica zobowiązuje się: nie udostępniać serwisów czasu rzeczywistego ani innych serwisów bazy danych publicznego rynku regulowanego osobom trzecim oraz nie wykorzystywać tych serwisów w sposób niezgodny z celami umowy. Zakaz powyższy dotyczy także udostępniania serwisów za pośrednictwem urządzeń teletransmisyjnych (telekomunikacyjnych) i/lub w postaci elektronicznego przekazu, nie dostarczać do Domu Maklerskiego drogą elektroniczną treści o charakterze bezprawnym wyraża zgodę na wgląd do posiadanej przez Dom Maklerski dokumentacji dotyczącej Klienta w zakresie postanowień dotyczących serwisów czasu rzeczywistego, podmiotom prowadzącym publiczny rynek regulowany i dystrybutorom danych oraz na przekazywanie przez Dom Maklerski do tych podmiotów, na ich żądanie danych osobowych Klienta oraz informacji o naruszeniu przez Klienta zobowiązań określonych powyżej zna i akceptuje szczegółowe warunki składania dyspozycji za pomocą elektronicznych nośników informacji zawarte przez Dom Maklerski w regulaminie świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym. 11. Klient upoważnia Biuro Maklerskie do podpisania w jego imieniu i na jego rzecz w Domu Maklerskim umowy o (zaznaczyć właściwe): Umowy o świadczenie usług maklerskich w obrocie zorganizowanym dla Klienta Biura Maklerskiego Umowy o świadczenie usług brokerskich w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów 3. Rachunki Bankowe 1. Klient wskazuje następujące Rachunki Bankowe: a) prowadzony w PLN, b) prowadzony w EUR, c) prowadzony w USD, d) prowadzony w GBP, e) prowadzony w CHF, z których mogą być przekazywane środki pieniężne na Rachunek Inwestycyjny Klienta w Domu Maklerskim i na które będą przekazywane środki pieniężne z Rachunku Inwestycyjnego w Domu Maklerskim w związku ze złożonymi dyspozycjami przelewów z Rachunku Inwestycyjnego, i jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie numerów w/w rachunków w Umowie o świadczenie usług maklerskich w obrocie zorganizowanym dla Klienta Biura Maklerskiego BNP Paribas Polska, która zostanie zawarta w jego imieniu przez Biuro Maklerskie z Domem Maklerskim. 2. Zmiana Rachunku Bankowego nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. Klient zawiadamia Biuro Maklerskie o zmianie Rachunku Bankowego oraz składa polecenie zawiadomienia Domu Maklerskiego o zmianie Rachunku Bankowego poprzez złożenie, w sposób określony w Regulaminie dla Dyspozycji, odpowiedniego formularza. scan 3/5 9867

4 4 Kanały Dostępu 1. Na podstawie niniejszej Umowy i Regulaminu Klient może składać w Biurze Maklerskim Zlecenia i Dyspozycje drogą telefoniczną. Warunkiem ich przyjmowania i przekazywania przez Biuro Maklerskie do Domu Maklerskiego jest posiadanie przez Biuro Maklerskie wymaganych przez przepisy prawa danych osób upoważnionych do składania takich Zleceń i Dyspozycji ( Osoby upoważnione ). 2. Klient może składać Dyspozycje bezpośrednio w Oddziale na zasadach wskazanych w Regulaminie. 3. Możliwość składania zleceń bezpośrednio w Domu Maklerskim przez internet określają regulacje Domu Maklerskiego. 4. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Banku względy, może on czasowo ograniczyć dostęp do możliwości składania zleceń lub dyspozycji za pośrednictwem poszczególnych Kanałów Dostępu, przez okres, jakiego wymaga usuniecie przyczyn braku dostępu. Informacja o czasowym ograniczeniu dostępu do możliwości składania zleceń lub dyspozycji za pośrednictwem poszczególnych Kanałów Dostępu wraz ze wskazaniem okresu tego ograniczenia oraz Kanału Dostępu, którego to ograniczenie dotyczy podawana jest do wiadomości Klienta za pośrednictwem strony internetowej Biura Maklerskiego. 5 Hasło identyfikacyjne 1. Klient wskazuje następujące hasło identyfikacyjne:. 2. Strony postanawiają, że wskazane w ust. 1 hasło identyfikacyjne będzie służyć do identyfikacji wszystkich Osób upoważnionych na potrzeby składania przez nich Zleceń i Dyspozycji w drodze telefonicznej oraz uzyskiwania przez nie informacji o usługach świadczonych na rzecz Klienta na podstawie Umowy. 3. Strony postanawiają, że wskazane w ust. 1 hasło identyfikacyjne będzie podane w umowie z Domem Maklerskim, jako hasło do Rachunku Inwestycyjnego Klienta. 4. Zmiana hasła nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. Klient, składając Dyspozycję, zawiadamia Biuro Maklerskie o zmianie hasła oraz składa polecenie zawiadomienia Domu Maklerskiego o zmianie hasła poprzez złożenie, w sposób określony w Regulaminie dla Dyspozycji, odpowiedniego formularza. Z chwilą potwierdzenia przez pracownika Biura Maklerskiego, na zasadach opisanych w Regulaminie, faktu przyjęcia Dyspozycji, dotychczasowe hasło traci moc, a w jego miejsce zaczyna obowiązywać nowe hasło. Jednocześnie Biuro Maklerskie niezwłocznie przekaże wydane przez Klienta polecenie zawiadomienia Domu Maklerskiego o zmianie hasła. 6 Komunikacja 1. Z zastrzeżeniem postanowienia 4 ust.1 oraz 6 ust.2, komunikacja między Biurem Maklerskim a Klientem będzie odbywać się poprzez wysłanie listu lub drogą elektroniczną na następujące adresy: Adres Biura Maklerskiego: Warszawa , Pl. Piłsudskiego 1 Adres Klienta***: Adres korespondencyjny ***Zaznaczyć właściwe 2. Składanie reklamacji oraz udzielanie przez Biuro Maklerskie odpowiedzi na złożone reklamacje, związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Biuro Maklerskie usług określonych Umową, odbywa się drogą listowną lub za pośrednictwem Kanałów Dostępu. 3. W razie zmiany adresów wskazanych w ust. 1 Strona, której zmiana dotyczy, obowiązana jest zawiadomić drugą Stronę niezwłocznie o zmianie w sposób wskazanym w ust. 1. Zmiana adresów wskazanych w ust. 1 nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. Wraz z informacją o zmianie adresu Klient składa dyspozycję przesłania informacji o zmianie adresu do Domu Maklerskiego. 7 Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych osób działających w imieniu Klienta (w tym członków organów, prokurentów, pełnomocników) niezbędnych do świadczenia przez Biuro Maklerskie usług na podstawie Umowy jest Biuro Maklerskie. 2. Dane osobowe osób działających w imieniu Klienta są zbierane w związku ze świadczonymi przez Biuro Maklerskie usługami i mogą być wykorzystane do celów związanych z działalnością Biura Maklerskiego lub Domu Maklerskiego. 3. Osoby działające w imieniu Klienta, których dane osobowe są przetwarzane przez Biuro Maklerskie, są uprawnione do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 4. Podanie danych osobowych osób działających w imieniu Klienta jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. 8 Poufność Biuro Maklerskie zobowiązuje sie do zachowania w tajemnicy informacji związanych z zawarciem oraz wykonaniem niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie oraz w obowiązujących przepisach prawa. 9 Postanowienia końcowe 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony. 2. Tryb wypowiedzenia niniejszej Umowy określa Regulamin. Biuro Maklerskie może wypowiedzieć Umowę w razie rozwiązania Umowy Ramowej. scan 4/5 9867

5 3. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie i Umowie, Umowa może zostać wypowiedziana przez Biuro Maklerskie w razie naruszenia przez Klienta zobowiązań określonych w Umowie lub Regulaminie. 4. Wszelkie pojęcia użyte w niniejszej Umowie z wielkiej litery, a niezdefiniowane w jej treści, mają znaczenie przypisane im w Regulaminie. 5. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu. Regulamin został doręczony Klientowi przed zawarciem Umowy oraz jest udostępniany na stronie internetowej 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 7. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: Załącznik nr 1: Kopia kwestionariusza oceny odpowiedniości Załącznik nr 2: Pełnomocnictwo Załącznik nr 3: Karta Wzorów Podpisów 8. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 9. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie i Regulaminie wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Pieczątki imienne oraz podpisy za Bank Podpis/podpisy osoby działających w imieniu Klienta Powyższy podpis został złożony w mojej obecności: Pieczątka imienna i podpis pracownika dokonującego weryfikacji scan 5/5 9867

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH zawarta w dniu [] pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

Oddział w 2... (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a

Oddział w <Oddział> 2... (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a Oddział w UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych, kartę płatniczą i usługę bankowości elektronicznej modulo nr W dniu r. w pomiędzy Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH Wersja obowiązująca od dnia 14 maja 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK DNB NORD POLSKA S.A

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK DNB NORD POLSKA S.A REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK DNB NORD POLSKA S.A. USŁUGI PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA DYSPOZYCJI I ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA W INSTYTUCJACH WSPÓLNEGO INWESTOWANIA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Umowa Konta Osobistego

Umowa Konta Osobistego Umowa Konta Osobistego, Umowa Konta Lokacyjnego, Umowa Konta Osobistego A`vista Umowa o Elektroniczne kanały dostępu dla Klientów indywidualnych, Umowa Karty, Umowa o Naklejkę Zbliżeniową na odległość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik III do Załącznika nr 2A do Umowy

Załącznik III do Załącznika nr 2A do Umowy Załącznik III do Załącznika nr 2A do Umowy REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR 1 Przedmiot Regulaminu Niniejszy Regulamin określa tryb, zasady i warunki korzystania z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE Numer Klienta: Data sporządzenia Kompleksowej Umowy o usługi bankowe: - - z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa, spółka o kapitale zakładowym

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

STADIONOWA 7/ 41-400 MYSŁOWICE

STADIONOWA 7/ 41-400 MYSŁOWICE Umowa o świadczenie usług ISDN tp dla klientów biznesowych Umowa nr PKB/02107PH/000001/12 zawarta w dniu 2012-04-18 w... pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie (00-105) przy

Bardziej szczegółowo

- otrzymywanie materiałów marketingowych usług i produktów spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej

- otrzymywanie materiałów marketingowych usług i produktów spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej Regulamin świadczenia drogą elektroniczną Usługi pobierania danych w celu oceny zdolności kredytowej dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 10 marca 2014r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO 1 Zawarta pomiędzy: 2 Zawarta w dniu pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie:

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie: Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) oraz prowadzenia Rachunków CFD i Rachunków Pieniężnych - model Non Dealing Desk (NDD) z dnia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Kredytów dla profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo