Regulamin świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa: a) warunki i tryb zawierania oraz realizacji umowy o świadczenie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług przyjmowania i przekazywania Zleceń nabycia lub zbycia Papierów Wartościowych, b) zasady i warunki prowadzenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. działalności maklerskiej polegającej na przyjmowaniu Zleceń i Dyspozycji nabycia lub zbycia Papierów Wartościowych składanych przez Klientów Banku, związanych ze świadczeniem usług objętych niniejszym Regulaminem. 2. Bank prowadzi działalność maklerską określoną w niniejszym Regulaminie na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz pod jej nadzorem w formie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Biuro Zarządzania Usługami Maklerskimi. 3. Przekazywanie Zleceń i Dyspozycji przez Bank do realizacji przez Dom Maklerski odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Bankiem a Domem Maklerskim określającej zasady współpracy Banku oraz Domu Maklerskiego w zakresie obsługi Klientów, w tym w szczególności zasady świadczenia przez Bank usług przekazywania Zleceń nabycia lub zbycia Papierów Wartościowych. Zawierając umowę o współpracę z danym Domem Maklerskim, Bank będzie się kierował następującymi przesłankami wyboru danego Domu Maklerskiego: a) szybkością przekazywania Dyspozycji oraz Zleceń do Domu Maklerskiego, b) zapewnieniem należytego bezpieczeństwa przekazywanym do Domu Maklerskiego Dyspozycjom oraz Zleceniom, c) automatyzacją badania pokrycia oraz szybkością przekazywania środków pieniężnych do Domu Maklerskiego, d) minimalizacją kosztów transakcyjnych wykonania Dyspozycji oraz Zleceń Klienta, e) dostępnością serwisu informacyjnego dla Klienta. 4. Bank nie prowadzi Rachunków Inwestycyjnych Klientów i nie przyjmuje innych niż przewidziane w Regulaminie oraz Umowie Zleceń i Dyspozycji. Bank nie przyjmuje również Zleceń i Dyspozycji, które nie mogą być zrealizowane przez Dom Maklerski zgodnie z Umową Brokerską. 5. Bank świadczy usługi maklerskie w języku polskim. Wybrane informacje lub dokumenty mogą być na życzenie Klienta przekazywane w języku angielskim. 6. Zasady otwierania Rachunku Bankowego oraz świadczenia usług bankowych przez Bank określa Umowa Rachunku Bankowego oraz Regulamin Rachunków Bankowych. 7. Przez użyte w Regulaminie i Umowie zwroty pisane wielką literą należy rozumieć: a) Bank Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie; b) Citicard karta debetowa wydawana przez Bank do Konta Osobistego Klientowi lub pełnomocnikowi ustanowionemu do dysponowania Kontem Osobistym, służąca do realizacji transakcji bezgotówkowych, w tym zbliżeniowych, oraz gotówkowych, w kraju i za granicą oraz innych usług; c) Dom Maklerski podmiot prowadzący działalność maklerską, uprawniony do świadczenia usług brokerskich, z którym Bank zawarł umowę o współpracę w zakresie realizacji przekazanych przez Bank Zleceń nabycia lub zbycia Papierów Wartościowych oraz innych Dyspozycji Klientów związanych z obrotem Papierami Wartościowymi; d) Dyspozycja polecenie Klienta, złożone w sposób określony w Regulaminie, dokonania przez Bank lub Dom Maklerski określonej czynności związanej ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania Zleceń nabycia lub zbycia Papierów Wartościowych; e) Papiery Wartościowe papiery wartościowe w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; f) Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 z 2005 r., poz z późn. zm.); g) Kanał Dostępu sposób komunikacji z Bankiem umożliwiający Klientowi złożenie Zlecenia bądź Dyspozycji obejmujący: Punkty Przyjmowania Zleceń, serwis bankowości telefonicznej oraz bankowość internetową (w momencie udostępnienia przez Bank bankowości internetowej dla usług maklerskich); h) Klient konsument w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 z 1964 r. poz. 93 z późn. zm.) lub jakiejkolwiek innej ustawy, która ją zmieni lub zastąpi, posiadający pełną zdolność do czynności prawnej, który posiada Rachunek Bankowy w Banku i zawarł Umowę; i) Kod Identyfikacyjny poufne kody identyfikacyjne: PIN, Citicard PIN, CitiPhone PIN lub inne identyfikatory oraz hasło(-a) służące do weryfikacji i logowania do serwisu bankowości internetowej (Citibank Online) lub telefonicznej, dla określenia wszystkich łącznie, niektórych lub jednego z nich; j) Numer Identyfikacyjny nadawany przez Bank numer służący do identyfikacji Klienta podczas korzystania z usług Banku (numer karty); k) Punkt Przyjmowania Zleceń punkty Banku, w których są wykonywane czynności przyjmowania Zleceń nabycia lub zbycia Papierów Wartościowych; l) Rachunek Bankowy rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy prowadzony przez Bank na podstawie Umowy Rachunku Bankowego;

2 m) Rachunek Inwestycyjny rachunek Papierów Wartościowych i rachunek pieniężny, otwarty i prowadzony przez Dom Maklerski na podstawie Umowy Brokerskiej; n) Regulamin niniejszy regulamin świadczenia przez Bank usług przyjmowania i przekazywania Zleceń nabycia lub zbycia Papierów Wartościowych; o) Regulamin Brokerski regulamin wykonywania przez Dom Maklerski Zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków Papierów Wartościowych i rachunków pieniężnych; p) Regulamin Rachunków Bankowych regulamin świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług w zakresie objętym Umową Rachunku Bankowego; r) Trwały Nośnik Informacji każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone i przekazane; s) Umowa umowa o świadczenie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usługi przyjmowania i przekazywania Zleceń nabycia lub zbycia Papierów Wartościowych; t) Umowa Brokerska umowa o wykonywanie przez Dom Maklerski Zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunku Papierów Wartościowych i rachunku pieniężnego; u) Umowa Rachunku Bankowego umowa rachunku bankowego zawarta między Bankiem a Klientem; w) Zlecenie zlecenie nabycia lub zbycia Papierów Wartościowych składane przez Klienta w Banku lub oświadczenie woli wywołujące równoważne skutki, którego przedmiotem są Papiery Wartościowe. Przez Zlecenie nabycia rozumie się także zapis lub Zlecenie składane w obrocie pierwotnym lub ofercie publicznej. Przedmiot Umowy 2 1. Na zasadach określonych w Umowie oraz Regulaminie Bank zobowiązuje się do przyjmowania i przekazywania Zleceń oraz Dyspozycji. 2. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy oraz przypadków określonych w Regulaminie Bank zapewnia Klientom zachowanie tajemnicy zawodowej w zakresie określonym w Umowie, w granicach określonych przepisami prawa. Tryb i warunki zawierania Umowy 3 1. Podstawą do świadczenia usług, o których mowa w 2 ust. 1 Regulaminu, jest Umowa. Umowa może zostać zawarta wyłącznie przez Klienta Banku posiadającego Rachunek Bankowy. Prawa i obowiązki Klienta związane z Rachunkiem Bankowym określa Umowa Rachunku Bankowego oraz Regulamin Rachunków Bankowych. Zawarcie Umowy możliwe jest pod warunkiem wskazania przez Klienta numeru Rachunku Bankowego w Umowie jako rachunku, z którego będą przekazywane środki pieniężne na Rachunek Inwestycyjny. 2. Przed zawarciem Umowy Bank przekazuje Klientowi wzór Umowy oraz Regulamin, który obejmie Klienta. 3. Umowa nie może być zawarta: a) przez innych współwłaścicieli Rachunku Bankowego niż małżonkowie, b) na rzecz osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, c) przez pełnomocnika do Rachunku Bankowego w imieniu mocodawcy. 4. Zawarcie Umowy wspólnej małżonków jest możliwe pod warunkiem, że Umowa Brokerska, na podstawie której prowadzony jest Rachunek Inwestycyjny, którego numer wskazany jest przez Klienta na potrzeby i w związku z realizacją Umowy, jest zawarta jako umowa wspólna małżonków oraz małżonkowie złożyli oświadczenia, że: a) pozostają we wspólnocie majątkowej, b) upoważniają się wzajemnie do samodzielnego składania wszystkich oświadczeń dotyczących Umowy i Umowy Brokerskiej, w tym jej wypowiedzenia, jak również samodzielnego dysponowania instrumentami finansowymi oraz środkami pieniężnymi. 5. Występując o zawarcie Umowy, Klient przedkłada Pracownikowi Banku urzędowy dokument tożsamości (dowód osobisty w przypadku rezydenta, paszport, karta stałego pobytu) oraz podpisuje w jego obecności dwa egzemplarze Umowy. Upoważniony do podpisania Umowy w imieniu Banku Pracownik Banku podpisuje obydwa egzemplarze Umowy podpisanej przez Klienta i przekazuje Klientowi jego egzemplarz. 6. Umowa z Klientem jest zawierana w Punkcie Przyjmowania Zleceń. 7. Bank uzależnia podpisanie Umowy od: a) przedstawienia przez Klienta podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego w celu stwierdzenia, że usługa będąca przedmiotem umowy jest odpowiednia dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację, b) akceptacji przez Klienta innych dokumentów wymaganych przepisami prawa. 8. Regulamin nie jest ofertą w rozumieniu art Kodeksu cywilnego. Bank może odmówić zawarcia Umowy z Klientem w przypadku, gdy: a) Klient odmawia przedstawienia dokumentów wymaganych do zawarcia Umowy lub okazane dokumenty budzą wątpliwości co do ich autentyczności, b) Klient poda błędne lub nieaktualne dane wymagane do zawarcia Umowy, c) Klient odmawia przedstawienia informacji niezbędnych do dokonania oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego, d) istnieje konflikt interesów mogący mieć wpływ na należyte wykonywanie Umowy przez Bank, e) Klient odmawia przedstawienia informacji o źródle pochodzenia majątku lub funduszy Klienta, wymaganych w związku z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Rozpoczęcie świadczenia usług 4 Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług określonych w Regulaminie jest: 1. zawarcie Umowy,

3 2. udzielenie przez Klienta Bankowi pełnomocnictwa do uzyskiwania i odbioru od Domu Maklerskiego informacji związanych z zawartą przez Klienta Umową Brokerską i jej wykonywaniem, a także udzielenie Domowi Maklerskiemu pełnomocnictwa do pobierania z Rachunku Bankowego, środków pieniężnych na pokrycie Zleceń nabycia papierów wartościowych, ze wskazaniem numeru Rachunku Inwestycyjnego prowadzonego przez Dom Maklerski, który to rachunek ma być wykorzystywany na potrzeby i w związku z realizacją Umowy. Zmiana danych Klienta 5 Zmiana danych Klienta dokonana przez Klienta w Banku w związku z Umową Rachunku Bankowego oznacza zmianę danych na potrzeby świadczenia niniejszej umowy. Zmiana taka nie powoduje automatycznej zmiany danych Klienta w Domu Maklerskim. W przypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest do złożenia odrębnej dyspozycji za pośrednictwem Banku lub w Domu Maklerskim. Pełnomocnictwa 6 1. Zawarcie Umowy może nastąpić przez pełnomocnika lub pełnomocników po złożeniu pełnomocnictw(a) z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie lub przez Pracownika Banku, w którego obecności podpis zostanie złożony. W przypadku nierezydentów podpis mocodawcy musi zostać poświadczony dodatkowo przez polską placówkę konsularną lub w inny sposób wskazany przez Bank. 2. Klient może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników uprawnionych do składania Zleceń lub Dyspozycji w ramach niniejszej Umowy. 3. Pełnomocnictwo jest udzielane przez złożenie pisemnego oświadczenia woli Klienta w obecności Pracownika Banku oraz złożenie wzoru podpisu przez pełnomocnika. 4. W przypadku pełnomocnictw, które nie są udzielane w obecności Pracownika Banku, podpis mocodawcy powinien być poświadczony notarialnie lub w inny sposób wskazany przez Bank. Metody komunikacji 7 Klient może kontaktować się z Bankiem w zakresie świadczonych przez Bank usług maklerskich za pośrednictwem Kanałów Dostępu, tj.: a) osobiście w Punktach Przyjmowania Zleceń, b) przez system bankowości telefonicznej, c) przez system bankowości internetowej (w momencie jego udostępnienia). Zasady identyfikacji Klienta 8 1. Warunkiem złożenia przez Klienta Zlecenia oraz Dyspozycji za pośrednictwem Kanałów Dostępu jest prawidłowo przeprowadzona identyfikacja Klienta w sposób przyjęty przez Bank dla danego Kanału Dostępu. 2. Identyfikacja Klienta w Punktach Przyjmowania Zleceń przeprowadzana jest za pomocą: a) Citicard oraz właściwego dla niej Kodu Identyfikacyjnego Citicard PIN, lub b) dokumentu tożsamości. 3. Identyfikacja Klienta w serwisie bankowości telefonicznej przeprowadzana jest za pomocą Citicard oraz właściwego dla niej Kodu Identyfikacyjnego CitiPhone PIN. 4. Zasady identyfikacji Klienta w serwisie bankowości internetowej dla usług maklerskich zostaną przedstawione i zakomunikowane Klientowi przed udostępnieniem tego Kanału Dostępu. 5. Zmianę przez Klienta Kodu Identyfikacyjnego lub wymianę Citicard, dokonane zgodnie z Regulaminem Rachunków Bankowych, uznaje się automatycznie za zmianę Kodu Identyfikacyjnego lub wymianę Karty Identyfikacyjnej na potrzeby Umowy. Tryb i sposób składania Zleceń i Dyspozycji 9 1. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, Klient może złożyć Zlecenie lub Dyspozycję za pośrednictwem: a) Punktów Przyjmowania Zleceń, b) serwisu bankowości telefonicznej, c) serwisu bankowości internetowej (w momencie udostępnienia). 2. Bank podaje do wiadomości Klientów w trybie określonym w 17 ust. 5 Regulaminu: a) godziny przyjmowania Zleceń i Dyspozycji, b) listę Punktów Przyjmowania Zleceń, w których możliwe jest złożenie Zlecenia lub Dyspozycji, c) informację o udostępnieniu przez Bank serwisu bankowości internetowej dla usług maklerskich. Zmiany powyższych informacji nie stanowią zmiany Umowy ani Regulaminu. Zmiany te są udostępniane Klientowi za pośrednictwem Kanałów Dostępu oraz poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Banku Sektor Bankowości Detalicznej. 3. Bank przyjmuje i przekazuje Zlecenia zawierające co najmniej: a) dane składającego Zlecenie pozwalające na jego jednoznaczną identyfikację, oraz numer Rachunku Inwestycyjnego, b) datę i czas wystawienia, c) rodzaj i liczbę Papierów Wartościowych będących przedmiotem Zlecenia, d) przedmiot Zlecenia (kupno/sprzedaż Papierów Wartościowych), e) określenie ceny, f) oznaczenie terminu ważności Zlecenia, g) informację, że zlecenie jest składane w celu zawarcia transakcji krótkiej sprzedaży, h) podpis Klienta w przypadku zlecenia składanego w formie pisemnej. 4. Zlecenie lub Dyspozycja Klienta mogą zawierać dodatkowe warunki ich realizacji, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa i regulaminami przeprowadzania transakcji w miejscu wykonania, do którego są przekazywane. 5. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu Bank zastrzega prawo do nieprzyjęcia określonych rodzajów Zleceń i Dyspozycji, o czym Bank informuje Klientów w sposób określony w 17 ust. 5 Regulaminu. Nie wyłącza to prawa Klienta do złożenia takiego Zlecenia lub Dyspozycji bezpośrednio w Domu Maklerskim.

4 6. Zlecenia i Dyspozycje składane przez Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem serwisu bankowości internetowej są rejestrowane przez Bank i przechowywane do celów dowodowych w terminie określonym przepisami prawa. 7. Klient otrzymuje od Banku pisemne potwierdzenie przyjęcia Zlecenia lub Dyspozycji w Punkcie Przyjmowania Zleceń. Zlecenia i Dyspozycje składane za pośrednictwem telefonu nie wymagają potwierdzenia przez Bank. Sposób potwierdzenia Zleceń i Dyspozycji składanych w serwisie bankowości internetowej dla usług maklerskich zostanie przedstawiony i zakomunikowany Klientowi przed udostępnieniem tego Kanału Dostępu. 8. Bank udostępnia Klientowi za pośrednictwem Kanałów Dostępu informacje dotyczące wykonania lub nieprzyjęcia do wykonania przez Dom Maklerski Zlecenia złożonego w Banku. 9. Bank przekazuje Klientowi informację o nieprzyjęciu do realizacji Zlecenia oraz o wszelkich istotnych okolicznościach uniemożliwiających właściwe wykonanie Zlecenia Inwestora przez Dom Maklerski na podstawie informacji uzyskanej uprzednio z Domu Maklerskiego pisemnie lub telefonicznie. Nie ogranicza to prawa Domu Maklerskiego do przekazania ww. informacji bezpośrednio Klientowi w sposób określony w Regulaminie Brokerskim. Anulowanie (modyfikacja) Zlecenia Klient może dokonać anulowania (modyfikacji) złożonego Zlecenia w trybie przewidzianym dla składania Zleceń. 2. Anulowanie (modyfikacja) winno jednoznacznie wskazywać, które Zlecenie jest przedmiotem anulowania (modyfikacji). Anulowanie (modyfikacja) może dotyczyć jedynie Zlecenia jeszcze niezrealizowanego przez Dom Maklerski, a w przypadku częściowej realizacji, tylko tej części Zlecenia, która jeszcze nie została zrealizowana przez Dom Maklerski. 3. Za Zlecenie lub Dyspozycję anulowane (zmodyfikowane) uznaje się Zlecenie lub Dyspozycję, których anulowanie (modyfikacja) zostało wykonane przez Dom Maklerski. 4. Zlecenie złożone w Banku może być anulowane (modyfikowane) w Banku lub w Domu Maklerskim, zlecenie złożone w Domu Maklerskim może być anulowane (modyfikowane) wyłącznie w Domu Maklerskim. Przekazywanie Zleceń i Dyspozycji Bank przekazuje Zlecenia i Dyspozycje do Domu Maklerskiego niezwłocznie po ich przyjęciu za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji lub innych urządzeń technicznych. 2. Złożenie przez Klienta Zlecenia lub Dyspozycji w Banku nie jest równoznaczne z ich realizacją. Bank jest wyłącznie odpowiedzialny za przekazanie złożonego przez Klienta Zlecenia lub Dyspozycji do Domu Maklerskiego i nie odpowiada za ich realizację przez Dom Maklerski. 3. Na podstawie przekazanych przez Bank Zleceń Dom Maklerski realizuje zlecenie nabycia lub zbycia Papierów Wartościowych we własnym imieniu, lecz na rachunek Klienta, na zasadach określonych w Regulaminie Brokerskim. Odmowa przyjęcia Zlecenia lub Dyspozycji 12 Bank odmawia przyjęcia Zlecenia lub Dyspozycji Klienta, jeżeli: 1) Zlecenie/Dyspozycja nie zawiera wszystkich elementów wymaganych niniejszym Regulaminem, 2) proces identyfikacji Klienta zakończył się negatywnie, 3) Zlecenie/Dyspozycja są niezgodne z: a) obowiązującymi bezwzględnie przepisami prawa, b) przepisami szczególnymi podmiotów organizujących rynek, na którym wykonywane jest Zlecenie, oraz właściwej izby rozrachunkowej i rozliczeniowej, c) niniejszym Regulaminem, d) złożenie lub wykonanie Dyspozycji/Zlecenia jest niemożliwe wskutek zaistnienia okoliczności, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. Porady inwestycyjne 13 Bank nie udziela porad inwestycyjnych dotyczących inwestowania w Papiery Wartościowe. Przekazywanie informacji o Zleceniach oraz stanie rachunku Bank nie przygotowuje i nie przekazuje Klientowi okresowych wyciągów ze świadczonej usługi maklerskiej. Kwestia sporządzania i przekazywania wyciągów oraz raportów z wykonania Zleceń jest uregulowana w Regulaminie Brokerskim. 2. Klient, za pośrednictwem Kanałów Dostępu, może uzyskać następujące rodzaje informacji: a) stan Rachunku Inwestycyjnego Klienta, b) przegląd historii złożonych Zleceń i Dyspozycji, c) przegląd transakcji zrealizowanych na podstawie złożonych przez niego Zleceń, d) stan realizacji Zleceń i Dyspozycji przekazanych przez Bank. 3. Informacje określone w ust. 2 Bank przekazuje Klientowi na podstawie danych otrzymanych z Domu Maklerskiego. Bank nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność informacji, o których mowa w ust. 1. Przedstawienie informacji w sposób określony powyżej nie może być podstawą roszczeń w stosunku do Banku. Zapis powyższy nie ogranicza prawa Klienta do otrzymania informacji bezpośrednio w Domu Maklerskim, na zasadach określonych w Regulaminie Brokerskim. Warunkiem przekazania Klientowi przez Bank informacji określonych w ust. 1 jest uprzednie udzielenie przez Klienta Bankowi upoważnienia do uzyskiwania takich informacji od Domu Maklerskiego 4. W przypadku wykrycia nieprawidłowości dotyczących wykonania Umowy Klient powinien niezwłocznie zgłosić powyższy fakt w Banku za pośrednictwem serwisu bankowości telefonicznej CitiPhone.

5 Skargi i reklamacje Skargi i reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przez Bank usług określonych Umową mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej (drogą listowną), za pośrednictwem serwisu bankowości telefonicznej lub bezpośrednio w Punktach Przyjmowania Zleceń. 2. Wszelkie skargi i reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przez Bank usług określonych Umową będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia. 3. W sprawach szczególnie zawiłych termin ten może ulec wydłużeniu, przy czym Bank zawiadamia Klienta o przyczynach zwłoki i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy. 4. Na złożoną reklamację Bank udzieli odpowiedzi w formie pisemnej (drogą listowną), telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej. 5. W przypadku reklamacji związanej ze świadczeniem usług brokerskich przez Dom Maklerski reklamacja składana przez Klienta w Banku jest przekazywana do Domu Maklerskiego. W tym przypadku tryb i sposób rozpatrywania reklamacji oraz udzielania informacji Klientowi określa Regulamin Brokerski. Odpowiedzialność Banku 16 Poza przypadkami przewidzianymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane: 1) złożeniem Zleceń i Dyspozycji z wykorzystaniem Numeru Identyfikacyjnego oraz haseł do Kanałów Dostępu przez osoby trzecie, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności, 2) niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem przez Dom Maklerski przekazanego przez Bank do Domu Maklerskiego Zlecenia, jeżeli do przekazania Zlecenia Klienta Bank dołożył należytej staranności, 3) nieprzyjęciem Zlecenia lub Dyspozycji złożonych za pośrednictwem Kanałów Dostępu, jeżeli brak możliwości złożenia Dyspozycji z wykorzystaniem określonego Kanału Dostępu wynika z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności na skutek wady teletransmisyjnej, wady technicznej lub awarii urządzeń, 4) działaniami siły wyższej, przez które rozumie się zdarzenie niezależne od Banku, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności: wojnę, klęskę żywiołową lub zamach terrorystyczny, 5) za szkody poniesione przez Klienta będące wynikiem ryzyka związanego z transakcjami nabycia lub zbycia Papierów Wartościowych. Opłaty i prowizje Bank nie pobiera od Klienta opłat i prowizji z tytułu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania Zleceń i Dyspozycji. 2. Klient ponosi koszty opłat i prowizji należnych Domowi Maklerskiemu z tytułu wykonywania zleceń oraz prowadzenia przez Dom Maklerski Rachunku Inwestycyjnego zgodnie z Tabelą opłat i prowizji Domu Maklerskiego. Niezależnie od postanowień Umowy Brokerskiej informacja o aktualnych stawkach wyżej wymienionych opłat i prowizji pobieranych przez Dom Maklerski dostępna będzie za pośrednictwem Kanałów Dostępu. 3. Bank na podstawie umowy z Domem Maklerskim może otrzymywać wynagrodzenie prowizyjne z tytułu przekazywania Zleceń Klientów dotyczących nabycia lub zbycia Papierów Wartościowych do Domu Maklerskiego. Dom Maklerski może przekazywać Bankowi również informacje rynkowe i materiały analityczne, jak również udostępniać system informatyczny służący do obsługi Zleceń Klientów. Przed zawarciem Umowy Bank na pisemne żądanie Klienta przedstawia Klientowi szczegółowe informacje na temat sposobu ustalania wynagrodzenia Banku. 4. Bank nie nalicza i nie pobiera od Klienta należnych podatków. 5. Sposób i zakres naliczania i pobierania należnych podatków przez Dom Maklerski reguluje Regulamin Brokerski. Zmiana postanowień Umowy i Regulaminu Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. 2. Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia nowego Regulaminu w następujących przypadkach: a) zmiany regulacji prawnych; b) zmian w systemie informatycznym; c) zmian organizacyjnych; d) zmiany zakresu działalności. 3. Bank będzie informował Klienta o każdej zmianie Regulaminu przed datą wejścia zmiany w życie. Bank prześle na ostatni wskazany przez Klienta adres do korespondencji pełny tekst zmienionego Regulaminu przed dniem wejścia w życie zmian. Zmiany obowiązują Klienta od daty ich wprowadzenia określonej przez Bank (jednak nie wcześniej niż od daty doręczenia), chyba że Klient w terminie 30 dni od wejścia w życie zmian Regulaminu wypowie Umowę. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta na skutek zmiany Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu po upływie terminu 30 dni od dnia doręczenia powiadomienia o zmianach. 4. Rozszerzenie funkcjonalności Kanałów Dostępu w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych o nowe rodzaje zleceń przekazywanych przez Bank oraz Papiery Wartościowe, których mogą dotyczyć zlecenia, nie stanowi zmiany Regulaminu. 5. Wszelkie komunikaty dotyczące świadczenia usługi objętej Regulaminem lub wykonywania Umowy nie kierowane indywidualne do Klienta Bank podaje do wiadomości Klientów za pośrednictwem bankowych Kanałów Dostępu (z tym że Komunikat uważa się za podany do wiadomości, gdy jest on udostępniony Klientowi za pośrednictwem jednego z Kanałów Dostępu) i poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Banku Sektor Bankowości Detalicznej.

6 Rozwiązanie Umowy Rozwiązanie Umowy może nastąpić poprzez jej wypowiedzenie przez którąkolwiek ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od daty doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Bank może wypowiedzieć Umowę tylko i wyłącznie z ważnych powodów, w tym w szczególności w przypadku zaprzestania świadczenia przez Bank usługi objętej niniejszym Regulaminem. 2. Umowa ulega również rozwiązaniu z dniem: a) śmierci Klienta, b) rozwiązania umowy o prowadzenie rachunku Konto Osobiste, c) uzyskania przez Bank informacji dotyczącej rozwiązania Umowy Brokerskiej z Domem Maklerskim, d) rozwiązania umowy pomiędzy Bankiem a Domem Maklerskim, określającej zasady współpracy w zakresie realizacji przekazanych przez Bank zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz innych dyspozycji Klientów związanych z obrotem instrumentami finansowymi, przy czym o jej rozwiązaniu Klient powinien być poinformowany co najmniej na dwa tygodnie przed jej rozwiązaniem. 3. Umowa wspólna małżonków ulega rozwiązaniu w przypadku: a) powzięcia przez Bank udokumentowanej informacji o: a) ustaniu małżeństwa; b) ustaniu wspólności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa; b) pisemnego odwołania oświadczenia, o którym mowa w 3 ust. 4 lit. b) Regulaminu, przez oboje lub jednego z małżonków. 4. Małżonkowie obowiązani są niezwłocznie zawiadomić Bank oraz przedstawić stosowne dokumenty stwierdzające zaistnienie zdarzenia, o którym mowa w ust. 3. Bank nie odpowiada za szkody powstałe na Rachunku Inwestycyjnym Klienta przed otrzymaniem przez Bank dokumentów dotyczących zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 3. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS ; NIP ; wysokość kapitału zakładowego wynosi złotych, kapitał został w pełni opłacony. 07/2010

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia między: Panem/Panią data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez mbank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia przez mbank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych BRE Bank SA Regulamin świadczenia przez mbank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (obowiązuje od 15.08.2011 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Getin Noble Bank S.A.

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Getin Noble Bank S.A. Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Getin Noble Bank S.A.. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki i tryb zawierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów. finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów. finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS

Bardziej szczegółowo

BRE Bank SA BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pr

BRE Bank SA BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pr REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ MBANK USŁUGI PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH Obowiązuje od 17.06.2010 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ GETIN NOBLE BANK SA ZA POŚREDNICTWEM BANKOWOŚCI telefonicznej i internetowej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SUPERMARKETU Z FUNDUSZAMI (obowiązuje od 18 marca 2010 roku)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SUPERMARKETU Z FUNDUSZAMI (obowiązuje od 18 marca 2010 roku) REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SUPERMARKETU Z FUNDUSZAMI (obowiązuje od 18 marca 2010 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania za pośrednictwem mbanku Rejestrów w funduszach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Umowa o świadczenie usług maklerskich Dnia.. Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34,

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. mdommaklerski.pl Spis treści I. Wstęp...19 II. Zawarcie Umowy Derywatów oraz warunki

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy:

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym - w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa 2

Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym - w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa 2 1 Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym - w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa 2 Potwierdzenie zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Regulaminy i Tabela Opłat i Prowizji

Regulaminy i Tabela Opłat i Prowizji Regulaminy i Tabela Opłat i Prowizji Czerwiec 2012 Spis treści: 1. Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia 3 instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów Bank BGŻ BNP Paribas SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA, W SPRAWIE REALIZACJI ZLECEŃ I DYSPOZYCJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ TELEFONU I INNYCH URZĄDZEŃ (ver.1) zawarty w w dniu

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W PRIME SELECTION DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W PRIME SELECTION DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W PRIME SELECTION DOM MAKLERSKI S.A. 1 Definicje 1 Niniejszy Regulamin świadczenia usług przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO Zwana dalej "Umową"

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy. 3.1. prowadzony w PLN, 3.2. prowadzony w EUR, 3.3. prowadzony w USD,

1 Przedmiot Umowy. 3.1. prowadzony w PLN, 3.2. prowadzony w EUR, 3.3. prowadzony w USD, Umowa o świadczenie usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Niniejsza umowa (dalej: Umowa) została zawarta w... dnia. pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków

Bardziej szczegółowo

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny...

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny... UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z osobą fizyczną klientem Bankowości Prywatnej) zawarta w dniu... pomiędzy: Bankiem BGŻ

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym..., dnia...r. Nr rach. derywatów:... Imię i nazwisko:... Nr dokumentu toŝsamości:... PESEL:... PEŁNOMOCNICTWO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin usługi BILIX (zwany dalej Regulaminem ) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warunki otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm mbiznes konto z opcją mtransfer w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Warunki otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm mbiznes konto z opcją mtransfer w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Warunki otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm mbiznes konto z opcją mtransfer w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 21 stycznia 2016 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r.

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO Zwana dalej Umową zawarta w dniu pomiędzy Domem Maklerskim Banku

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką mbank

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12 (budynek Senator), 00-085 Warszawa www.leggmason.pl Podstawowe zasady prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus dla Firm. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus dla Firm. I. Postanowienia ogólne obowiązuje od 1.03.2017r. Regulamin Promocji Bonus Plus dla Firm I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus dla Firm (dalej: Promocja lub Bonus

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian do Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochronny Środowiska S.A. zagraniczny rynek kasowy (dalej Regulamin )

Wykaz zmian do Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochronny Środowiska S.A. zagraniczny rynek kasowy (dalej Regulamin ) Wykaz zmian do Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochronny Środowiska S.A. zagraniczny rynek kasowy (dalej Regulamin ) 1. Zmienia się 1 ust. 1 Regulaminu i nadaje się mu

Bardziej szczegółowo

1. Przed podpisaniem Umowy Time AM przekazuje potencjalnemu Klientowi:

1. Przed podpisaniem Umowy Time AM przekazuje potencjalnemu Klientowi: Regulamin świadczenia przez Time Asset Management S.A. (dalej jako: Time AM ) usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia (odkupienia) jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A.

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 1 International

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia kontraktów OTC przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia kontraktów OTC przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Załącznik nr 4 do procedury produktowej Rachunek Inwestycyjny OTC /klient / (uprawniony kontrahent,) Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia kontraktów OTC przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi TeleBank

Regulamin usługi TeleBank ŁĄCKI BANK SPÓŁDZIELCZY Regulamin usługi TeleBank Protokół 7/08 Zarządu Łąckiego Banku Spółdzielczego z dnia 28.02.2008 Łącko, luty 2008 1 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. Uaktywnienie usługi

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1. Imię i Nazwisko. a Nazwa (Firma) Klienta. Adres siedziby właściwy dla rozliczeń podatkowych

1. Imię i Nazwisko. a Nazwa (Firma) Klienta. Adres siedziby właściwy dla rozliczeń podatkowych Umowa o świadczenie usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 90/2013/JM z dnia 4 września 2013 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

BRE Bank SA. Regulamin świadczenia przez mbank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych

BRE Bank SA. Regulamin świadczenia przez mbank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych BRE Bank SA Regulamin świadczenia przez mbank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych Łódź, czerwiec 2013 r. 1 Spis treści 1 Postanowienia ogólne...3 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj.

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem Promocji Oszczędzaj i zarabiaj (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r.

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r. REGULAMIN Programu Łatwe Zarabianie Warszawa, sierpień 2016r. 1 Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank/Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN I OPIS ZASAD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna Załącznik do Decyzji Nr 083/2015 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. dla umów zawartych do 25.10.2015 r. obowiązuje od 16.11.2015 r. dla umów zawartych od 26.10.2015 r. obowiązuje od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy:

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu dla kart debetowych wydawanych przez mbank S.A. umożliwiających zbieranie Punktów PAYBACK. Obowiązuje od r.

Regulamin Programu dla kart debetowych wydawanych przez mbank S.A. umożliwiających zbieranie Punktów PAYBACK. Obowiązuje od r. Regulamin Programu dla kart debetowych wydawanych przez mbank S.A. umożliwiających zbieranie Punktów PAYBACK Obowiązuje od 01.12.2016 r. 1 Organizator Programu 1. Program dla kart debetowych wydawanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Produktów Inwestycyjnych. Obowiązuje od 1 sierpnia 2013 r.

Regulamin Produktów Inwestycyjnych. Obowiązuje od 1 sierpnia 2013 r. Regulamin Produktów Inwestycyjnych Obowiązuje od 1 sierpnia 2013 r. Niniejszy Regulamin Produktów Inwestycyjnych (Regulamin) określa warunki świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r.

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata mobilna

Regulamin Promocji. Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata mobilna, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo