Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)"

Transkrypt

1 Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom Maklerski mbanku S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 47/49, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , o kapitale zakładowym wynoszącym zł (w całości opłaconym) zwaną dalej "Spółką", reprezentowaną przez:... a Panią/Panem (imię, nazwisko)... adres zamieszkania (adres właściwy dla rozliczeń podatkowych, a także adres do doręczeń w przypadku nie podania adresu korespondencyjnego) ulica, nr domu i lokalu, miejscowość, kod pocztowy... adres zameldowania (w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania) ulica, nr domu i lokalu, miejscowość, kod pocztowy... adres korespondencyjny (w przypadku gdy jest inny niż w/w wymienione) ulica, nr domu i lokalu, miejscowość, kod pocztowy... rodzaj i nr dokumentu tożsamości obywatelstwo...data urodzenia... miejsce urodzenia*... imię matki*... imię ojca*... *dane wymagane wyłącznie dla osób niemających miejsca zamieszkania na terytorium Polski. PESEL... Urząd Skarbowy właściwy dla podatku dochodowego... tel./fax... adres poczty elektronicznej ( ) do kontaktów ze Spółką:.... zwaną/zwanym dalej "Klientem", o następującej treści: 1 1. W granicach i na zasadach niniejszej umowy ( Umowa") oraz zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) ( Regulamin ) Spółka zobowiązuje się do wykonywania 1

2 zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na rynkach OTC oraz świadczenia innych usług maklerskich określonych w Regulaminie. Klient oświadcza, że Regulamin otrzymał, przyjął do wiadomości jego postanowienia i zobowiązuje się do jego stosowania. 2. Na podstawie Umowy Spółka otwiera i prowadzi dla klienta rachunki i rejestry określone w Regulaminie (dalej łącznie: rachunek ). Rozliczanie zawartych transakcji oraz wszelkich dyspozycji Klienta odbywać się będzie przez rachunek Klienta Klient może składać zlecenia i inne dyspozycje drogą telefoniczną, na warunkach określonych w niniejszej Umowie i Regulaminie. 2. Dla celów identyfikacyjnych Klient ustala jako swoje hasło telefoniczne: W przypadku słabej słyszalności przyjmujący dyspozycję ze strony Spółki może odmówić przyjęcia zlecenia. W takim przypadku Spółka nie odpowiada wobec Klienta, chyba że zła słyszalność była wynikiem okoliczności, za które Spółka ponosi odpowiedzialność. 4. Na podstawie niniejszej Umowy Klient może składać zlecenia i inne dyspozycje za pośrednictwem kanałów elektronicznych poprzez System Transakcyjny OTC (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie), na warunkach określonych w niniejszej Umowie i Regulaminie. 5. Klient oświadcza, że posiada regularny dostęp do sieci Internet i wyraża zgodę na: a) przekazywanie Klientowi przez Spółkę nieadresowanych indywidualnie informacji za pośrednictwem Strony Spółki, w przypadkach, gdy jest to dopuszczalne na mocy przepisów prawa, b) przekazywanie Klientowi określonych informacji przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier, zdefiniowanego w Regulaminie - w przypadkach, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka jest zobowiązana do przekazywania informacji przy użyciu trwałego nośnika informacji, c) przekazywanie Klientowi poprzez System Transakcyjny OTC innych informacji, do których przekazywania Spółka jest zobowiązana, w szczególności informacji o wykonaniu zlecenia. 6. Identyfikacja Klienta w Systemie Transakcyjnym OTC dokonywana będzie poprzez login nadany przez Spółkę oraz hasło internetowe ustanowione przez Klienta. 7. Dyspozycje przelewu środków pieniężnych mogą być składane poprzez System Transakcyjny OTC oraz telefonicznie wyłącznie na rachunki: 8. Klient niniejszym udziela Spółce pełnomocnictwa do działania w imieniu Klienta na podstawie dyspozycji złożonych telefonicznie oraz poprzez System Transakcyjny OTC, a także do zaspokojenia wymagalnych roszczeń wynikających z niniejszej Umowy, zgodnie z 6 oraz Regulaminem. W okresie obowiązywania Umowy oraz do momentu zaspokojenia roszczeń Spółki, pełnomocnictwo jest nieodwołalne. Pełnomocnictwo nie wygasa z chwilą śmierci Klienta W związku ze składaniem zleceń na rynki nieregulowane (OTC) oraz utrzymywaniem otwartych pozycji Klient zobowiązany jest odpowiednio ustanawiać i utrzymywać depozyt zabezpieczający w wymaganej przez Spółkę wysokości lub posiadać pokrycie zleceń określone zgodnie z Regulaminem. Informacja o wysokości wymaganych depozytów zabezpieczających dostępna jest na stronie internetowej Spółki. 2. Klient zobowiązuje się do utrzymywania depozytu zabezpieczającego w wysokości nie niższej niż wymagana przez Spółkę z tytułu zabezpieczenia otwartych pozycji Klienta. 3. Klient zobowiązuje się do uzupełniania depozytu w przypadku jego spadku poniżej minimalnej wysokości wymaganej przez Spółkę. 4. Spółka poprzez System Transakcyjny OTC przekazywać będzie Klientowi ostrzeżenie o spadku depozytu zabezpieczającego poniżej wartości ostrzegawczej (Margin Call). Ostrzeżenie stanowi wezwanie do 2

3 uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. W szczególnych przypadkach ostrzeżenie może być przekazane Klientowi dodatkowo w inny sposób, z wykorzystaniem danych kontaktowych Klienta udostępnionych Spółce. 5. W przypadku spadku wartości depozytu zabezpieczającego poniżej wartości wymaganej, Spółka zamknie pozycje Klienta zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 6. Spółka nie odpowiada za skutki nieuzyskania przez Klienta ostrzeżenia, o którym mowa w ust O ile jest to wymagane zgodnie z Regulaminem, Klient ustanawia zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych przysługujących Spółce wobec Klienta, wynikających z transakcji zawieranych na rachunek Klienta na podstawie Umowy - w formie przeniesienia, na własność Spółki, środków pieniężnych zapisanych na rachunku Klienta. Szczegółowe zasady i tryb ustanawiania zabezpieczenia oraz sposób realizacji zabezpieczenia określa Regulamin. Klient zgadza się, aby środki pieniężne będące przedmiotem zabezpieczenia były wykorzystywane przez Spółkę w celu rozliczenia transakcji zawieranych przez Spółkę w związku ze zleceniami składanymi w Spółce przez Klienta. Klient nieodwołalnie umocowuje Spółkę do dokonania wszelkich czynności mających na celu ustanowienia i realizację zabezpieczenia. 4 Klient zobowiązuje się do nieskładania zleceń, których realizacja może spowodować przekroczenie limitów zaangażowania w instrumenty finansowe określonych zgodnie z Regulaminem. 5 Spółka może zamknąć wybrane przez Spółkę pozycje Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie. 6 W celu zaspokojenia wymagalnych roszczeń wynikających z niniejszej Umowy, Spółka na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta, może zamknąć wybrane przez Spółkę pozycje zapisane na rachunku. Jeżeli środki uzyskane w wyniku zamknięcia pozycji Klienta nie wystarczą na zaspokojenie roszczeń Spółki, Spółka może zaspokoić swoje roszczenia z aktywów zdeponowanych na wszelkich innych rachunkach, rejestrach oraz rachunkach inwestycyjnych prowadzonych przez Spółkę dla Klienta, w tym może dokonać w imieniu Klienta sprzedaży wybranych przez Spółkę instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych Klienta, jeżeli są prowadzone przez Spółkę Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające ze zlecenia Klienta, o ile zostało ono wykonane zgodnie z jego dyspozycją, jak również za brak realizacji zlecenia spowodowany okolicznościami, za które Spółka odpowiedzialności nie ponosi. 2. Klient oświadcza, że: a) zna i rozumie zasady obrotu instrumentami finansowymi na rynkach nieregulowanych (OTC), b) zna i rozumie ryzyko związane z inwestowaniem w kontrakty na różnicę i inne instrumenty finansowe na rynkach nieregulowanych (OTC), c) wie, rozumie i akceptuje, że potencjalne straty, jakie Klient może ponieść w wyniku zawierania transakcji na rynkach nieregulowanych (OTC), mogą przewyższyć wartość środków znajdujących się na rachunku Klienta, d) wie i akceptuje, że Spółka nie odpowiada z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z transakcjami zawieranymi przez Klienta na rynkach nieregulowanych (OTC). e) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się postanowienia Regulaminu. 2. Za świadczone usługi Spółka pobiera prowizje i opłaty zgodnie z odrębną "Taryfą Opłat i Prowizji OTC" którą Klient otrzymał od Spółki i przyjął do wiadomości. 3. W związku z wymogami zawartymi w przepisach regulujących tryb i warunki postępowania firm inwestycyjnych, przed zawarciem niniejszej Umowy Spółka: a) niniejszym informuje Klienta o zakwalifikowaniu go do kategorii klientów detalicznych oraz o możliwości żądania zmiany kategorii, do której Klient został zaliczony, 3

4 b) przedstawiła Klientowi ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe, c) przekazała Klientowi informacje na temat ogólnych zasad przyjmowania lub przekazywania przez Spółkę opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych (dalej w niniejszym punkcie łącznie określanych jako opłaty ) innych niż opłaty przyjmowane od Klienta lub osoby działającej w jego imieniu albo przekazywane Klientowi lub osobie działającej w jego imieniu, a także innych niż opłaty niezbędne dla świadczenia danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta; jednocześnie Spółka informuje Klienta o możliwości przekazania, na jego żądanie, dodatkowych informacji o tych opłatach, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości o ile opłaty takie występują, d) na podstawie przedstawionych przez Klienta informacji - dokonała oceny odpowiedniości instrumentu finansowego lub usług maklerskich, które będą świadczone na podstawie niniejszej Umowy i poinformowała Klienta o wynikach tej oceny, e) przekazała Klientowi wymagane informacje dotyczące Spółki oraz usługi, która ma być świadczona, f) przekazała Klientowi informacje dotyczące stosowanej polityki wykonywania zleceń (lub odpowiednio polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta), g) przekazała Klientowi wymagane informacje dotyczące zasad przechowywania instrumentów finansowych i środków pieniężnych Klienta oraz o prawach do ww. aktywów przechowywanych na rzecz Klienta mogących przysługiwać Spółce lub podmiotowi przechowującemu te aktywa. 4. Klient został poinformowany przez Spółkę o zasadach postępowania Spółki w przypadku powstania konfliktów interesów, które zapewniają że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta. Klient mając powyższą wiedzę potwierdza wolę zawarcia niniejszej Umowy *Klient wyraża zgodę na przekazywanie podmiotom z grupy kapitałowej mbanku (podmiotu dominującego w stosunku do Spółki) innym niż Spółka, danych osobowych Klienta w celach związanych z działalnością tych podmiotów, w szczególności w celu promocji i marketingu usług oraz produktów własnych oraz na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez te podmioty. W szczególności Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej mbanku S.A., o których mowa wyżej, jest dostępna na stronie internetowej *przekreślić jeśli Klient nie wyraża zgody 2. Klient wyraża ponadto zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji odnośnie sporządzanych przez Spółkę rekomendacji, raportów analitycznych i materiałów handlowych bez ich wcześniejszego selekcjonowania pod kątem odpowiedniości (dla Klienta) instrumentów finansowych, których dotyczą oraz bez uwzględniania indywidualnej sytuacji i potrzeb Klienta. Klient akceptuje wybrany przez Spółkę sposób przekazywania powyższych informacji, w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów na adres poczty elektronicznej Klienta podany Spółce. Przekazywanie przez Spółkę powyższych materiałów jest uprawnieniem Spółki, co w szczególności oznacza, że Klientowi nie przysługuje w stosunku do Spółki roszczenie o otrzymywanie takich materiałów lub informacji. 3. Klient i Spółka ustalają, że oświadczenia woli składane w związku z dokonywaniem czynnności obrotu instrumentami finansowymi oraz innych czynności wykonywanych w ramach działalaności Spółki (w szczególności oświadczenia skutkujące zawarciem - innych niż niniejsza - umów o świadczenie usług maklerskich przez Spółkę), mogą być składane w postaci elektronicznej. Szczegółowy sposób postępowania w takim przypadku określa Spółka z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. 4. Klient udziela niniejszym Spółce pełnomocnictwa do zawarcia w imieniu Klienta drugiej i następnych Umów świadczenia usług maklerskich na rynku FOREX (Rynek OTC), zwanych dalej również Umową lub Umowami, zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie internetowej DM mbanku w dniu, w którym Klient wyraził wolę zawarcia ze Spółką drugiej i następnych umów świadczenia usług maklerskich na rynku FOREX (Rynek OTC). Klient oświadcza ponadto, że wolę zawarcia drugiej i następnych Umów Klient wyrazi w formie dyspozycji zawarcia drugiej i następnych Umów przekazanej do Spółki elektronicznie poprzez System Transakcyjny OTC. Klient oświadcza ponadto, że złożenie przez Klienta dyspozycji zawarcia drugiej i następnych Umów oznacza, że ocena odpowiedniości, o której mowa w 8 ust 3 lit d) powyżej, pozostaje w stosunku do Klienta aktualna, a także, że Klient zapoznał się z aktualnie obowiązującymi, tj. 4

5 opublikowanymi na stronie internetowej Spółki w dniu złożenia powyższej dyspozycji informacjami i regulaminami, wymienionymi w 1 oraz w 8 niniejszej Umowy, chyba że Klient poinformuje Spółkę, że ocena odpowiedniości dokonana przed zawarciem niiniejszej Umowy nie jest aktualna Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. W zakresie wymagającym ustalenia hasła i odzewu umowa wchodzi w życie odpowiednio po ich ustaleniu. W przypadku, gdy umowa zawierana jest korespondencyjnie (zdalnie) - umowa wchodzi w życie pod warunkiem spełnienia przez Klienta warunków określonych przez Spółkę dla umów zawieranych w takim trybie, mających na celu w szczególności należytą identyfikację Klienta. Warunki te są określone na stronie internetowej Spółki. Klient oświadcza, że zapoznał się z wyżej wymienionymi warunkami i akceptuje je. 2. Umowa może zostać wypowiedziana na zasadach określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że jeżeli w ocenie Spółki Klient nie daje rękojmi wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności w zakresie zaspokajania roszczeń Spółki, Spółka może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem że zmiana danych Klienta zawartych w komparycji niniejszej Umowy oraz numerów rachunków wskazanych w 2 ust.7 dokonywana jest poprzez złożenie przez Klienta odpowiedniego oświadczenia o zmianie na zasadach określonych w Regulaminie oraz po okazaniu stosownych dokumentów, jeśli są wymagane przez Spółkę. 4. Spory cywilne o prawa majątkowe powstałe w związku z niniejszą Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania pozwanego. 5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.. Klient Spółka 5

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa tryb i warunki świadczenia usług maklerskich w zakresie wykonywania, na Rynkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Warszawa, styczeń 2013r. 1 Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Spis treści I. II. III. IV.

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: dnia r. PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia - - w pomiędzy: Deutsche Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do ZPZ 10/2010 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW

Załącznik nr 2 do ZPZ 10/2010 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW Załącznik nr 2 do ZPZ 10/2010 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW 1 Warszawa, czerwiec 2010 I. WSTĘP II. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH zawarta w dniu [] pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia derywatów oraz prowadzenia rachunków derywatów i rachunków pieniężnych oraz inne informacje związane ze świadczeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. (obowiązuje od 01 kwietnia 2015 r.) Postanowienia ogólne 1 1. DM Consus

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 25 czerwca 2012 roku) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

(obowiązuje od dnia 25 czerwca 2012 roku) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy:

zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy: Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy: Deutsche Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie, z siedzibą w Warszawie przy, Al. Armii Ludowej 26, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE Numer Klienta: Data sporządzenia Kompleksowej Umowy o usługi bankowe: - - z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa, spółka o kapitale zakładowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A. Grupa Deutsche Bank DB Securities REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 68/2014 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r. Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej)

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne Rozdział 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH maj 2010 SPIS TREŚCI REGULAMINU: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zawarcie umowy zarządzania...6

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie:

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie: Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) oraz prowadzenia Rachunków CFD i Rachunków Pieniężnych - model Non Dealing Desk (NDD) z dnia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie Portfelem Osoba fizyczna Portfel Standardowy (Jawny)

Umowa o zarządzanie Portfelem Osoba fizyczna Portfel Standardowy (Jawny) Umowa o zarządzanie Portfelem Osoba fizyczna Portfel Standardowy (Jawny) zawarta w w dniu (wypełnia Dom Maklerski) pomiędzy Domem Maklerskim IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mały Rynek

Bardziej szczegółowo