REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A."

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. (obowiązuje od 12 października 2015r.) Postanowienia ogólne 1 1. DM Consus świadczy usługi maklerskie na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz na podstawie umów i regulaminów. 2. DM Consus prowadzi działalność maklerską w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów. 3. DM Consus zapewnia ochronę informacji uzyskanych od Klienta w związku z czynnościami podejmowanymi w ramach świadczenia przez DM Consus usług maklerskich, zgodnie z prawnym obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej, przewidzianym przez przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 4. W ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego DM Consus zobowiązuje się do przygotowywania w oparciu o potrzeby i sytuację klienta i przekazywania mu pisemnej lub ustnej rekomendacji dotyczącej: a) kupna, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu określonych instrumentów finansowych lub instrumentów bazowych albo powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej tych instrumentów; b) wykonania lub powstrzymania się od wykonania uprawnień wynikających z określonego instrumentu finansowego lub instrumentu bazowego do zakupu, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu instrumentu finansowego lub instrumentu bazowego Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: 1) DM Consus Dom Maklerski Consus S.A.; 2) Doradcę doradca inwestycyjny lub makler papierów wartościowych posiadający uprawnienia do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego; 3) DI Doradztwo Inwestycyjne 4) Dyspozycja polecenie Klienta dokonania przez DM Consus określonej czynności związanej ze świadczeniem usług przez DM Consus, w tym polecenie opracowania określonej Rekomendacji 5) Dzień Roboczy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 6) GIIF Generalny Inspektor Informacji Finansowej, o którym mowa w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy; 7) Instrumenty finansowe instrumenty zdefiniowane w art. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 8) Instrumenty bazowe- instrumenty bazowe instrumentów pochodnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d-f oraz i Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 9) Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej: a) która zawarła z DM Consus Umowę; lub b) z którą ma zostać zawarta Umowa w przypadku podejmowania działań mających na celu zawarcie Umowy; 10) Klient detaliczny Klient niebędący Klientem profesjonalnym, w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 11) Klient profesjonalny Klient posiadający doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 12) Rachunek Instrumentów finansowych rachunek Instrumentów finansowych w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na którym zapisywane są (ewidencjonowane) Instrumenty finansowe; 13) Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia przez DM Consus S.A. usług doradztwa inwestycyjnego; 14) Rekomendacja udzielane w formie pisemnej zalecenie podjęcia określonej decyzji inwestycyjnej przez Klienta w odniesieniu do konkretnych instrumentów finansowych lub instrumentów bazowych, w tym opinie odnoszące się do bieżącej lub przyszłej wartości lub ceny instrumentów finansowych lub instrumentów bazowych, uwzględniające indywidualną sytuację, profil ryzyka i potrzeby Klienta, przygotowane w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego, na podstawie analizy przeprowadzane przez pracownika DM Consus. Takie zalecenie nie jest rekomendacją w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005, Nr 206, poz. 1715) 15) Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70. Ust.2 Ustawy, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2012, poz. 1078) 16) Umowa DI umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego, której integralną część stanowi niniejszy Regulamin DI; 17) Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014, poz. 94); 1 z 7

2 18) Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2010, Nr 46 poz. 276, ze zm.); 2. Pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie należy rozumieć zgodnie z ich definicjami przyjętymi w treści powszechnie obowiązujących przepisów prawa Regulamin określa zakres i sposób świadczenia przez DM Consus na rzecz imiennie oznaczonych Klientów usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 2. Regulamin jest integralną częścią Umowy DI DM Consus, przed zawarciem Umowy DI, przekazuje Klientowi następujące szczegółowe informacje dotyczące DM Consus oraz usługi, która ma być świadczona na podstawie Umowy DI: a) pełną firmę (nazwę) DM Consus; b) dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z DM Consus; c) wskazanie języków, w których Klient może kontaktować się z DM Consus i w których sporządzane będą dokumenty oraz przekazywane informacje; d) sposoby komunikowania się Klienta z DM Consus; e) oświadczenie potwierdzające, że DM Consus posiada zezwolenie oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił jej zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej; f) wskazanie szczegółowych zasad świadczenia usług maklerskich na podstawie zawieranej Umowy; g) wskazanie podstawowych zasad wnoszenia i załatwiania przez DM Consus reklamacji Klientów składanych w związku ze świadczonymi przez DM Consus usługami maklerskimi; h) wskazanie podstawowych zasad postępowania DM Consus w przypadku powstania konfliktu interesów oraz informację, że na żądanie Klienta przekazane mogą mu zostać, szczegółowe informacje dotyczące tych zasad; i) wskazanie kosztów i opłat związanych z usługami maklerskimi świadczonymi przez DM Consus. 2. Klient potwierdza przekazanie i zapoznanie się z informacjami, o których mowa w ust. 1 powyżej, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w treści Umowy DI. 3. DM Consus, przed zawarciem Umowy DI, przekazuje Klientowi informacje pisemnie o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem przez DM Consus usługi maklerskiej na rzecz tego Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne DM Consus nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Umowa DI może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym oraz wyraźnie potwierdzi wolę zawarcia umowy z DM Consus o świadczenie usługi maklerskiej. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 2 powyżej DM Consus przekazuje swoim Klientom informacje przewidziane przez Regulamin, a także wzór Umowy DI za pośrednictwem strony internetowej, z zastrzeżeniem form przewidzianych w ust. 4 i ust. 5 poniżej. 2. Warunkiem korzystania ze wskazanej w ust. 1 formy przekazywania informacji jest: 1) posiadanie przez Klienta regularnego dostępu do Internetu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej; 2) wyraźna zgoda Klienta na przekazywanie informacji w takiej formie wyrażona w treści Umowy DI; 3) uzyskanie przez Klienta powiadomienia, w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w treści Umowy DI, zawierającego adres strony internetowej DM Consus oraz wskazanie miejsca na tej stronie, gdzie można znaleźć przekazywane przez DM Consus informacje; 4) zapewnienie przez DM Consus aktualności przekazywanych informacji; 5) zapewnienie przez DM Consus dostępności informacji na stronie internetowej DM Consus w takim wymiarze czasowym (tak długo, jak jest to potrzebne), aby Klient mógł się z nimi zapoznać. 3. Podanie przez Klienta swojego adresu poczty elektronicznej w treści Umowy DI, na potrzeby świadczenia usług maklerskich traktuje się jako spełnienie warunku posiadania regularnego dostępu do Internetu, o którym mowa w ust. 2 pkt W zakresie dopuszczonym obowiązującymi przepisami prawa, DM Consus może przekazywać informacje, adresowane indywidualnie do poszczególnych Klientów, również przy użyciu poczty elektronicznej lub telefonu, za zgodą Klienta wyrażoną w treści Umowy DI. 5. Przewidziane w treści Regulaminu lub Umowie DI doręczenia dokumentów sporządzonych w formie pisemnej, dokonywane są na adres do doręczeń DM Consus oraz adres do doręczeń Klienta, które wskazane zostaną w Umowie DI. 6. DM Consus przekazuje informacje Klientom w sposób rzetelny, niebudzący wątpliwości i niewprowadzający w błąd. 7. Informacje upowszechniane przez DM Consus w celu reklamy lub promocji DM Consus, w tym także informacje rynkowe w zakresie obrotu Instrumentami finansowymi lub instrumentami bazowymi, jak również informacje dotyczące innych usług oferowanych przez DM Consus, oznaczane są w sposób niebudzący wątpliwości, jako informacje upowszechniane w celu reklamy lub promocji usług. Informacje dotyczące innych usług oferowanych przez DM Consus, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przekazywane są Klientowi za zgodą Klienta wyrażoną w Umowie DI Inwestowanie przez Klienta w Instrumenty finansowe oraz instrumenty bazowe może wiązać się z występowaniem wysokiego poziomu ryzyka inwestycyjnego, w tym ryzyka poniesienia strat przewyższających wartość środków własnych Klienta, w przypadku inwestowania w pochodne instrumenty finansowe. 2. DM Consus przekazuje swoim Klientom za pośrednictwem strony internetowej oraz w siedzibie DM Consus, ogólny opis istoty Instrumentów finansowych, instrumentów bazowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w tego rodzaju aktywa, dla celów podejmowania przez Klientów świadomych decyzji inwestycyjnych. 2 z 7

3 3. W zależności od istoty danego Instrumentu finansowego lub instrumentu bazowego, opis ryzyka związanego z inwestowaniem w tego rodzaju aktywa zawiera: 1) wskazanie ryzyka związanego z danym rodzajem Instrumentów finansowych lub instrumentu bazowego; 2) wskazanie zmienności ceny danych Instrumentów finansowych lub instrumentów bazowych lub ograniczeń dotyczących dostępności rynku danych aktywów; 3) wskazanie możliwości zaciągnięcia przez Klienta, w wyniku transakcji na danych Instrumentach finansowych lub instrumentach bazowych, zobowiązań finansowych oraz ewentualnych zobowiązań dodatkowych, w tym zobowiązań związanych z dostawą instrumentu bazowego, które są obowiązkami dodatkowymi w stosunku do kosztów nabycia Instrumentu finansowego; 4) ogólny opis wymogów związanych z utrzymywaniem i uzupełnianiem zabezpieczenia lub podobnych zobowiązań, koniecznych w przypadku inwestowania w dany rodzaj Instrumentów finansowych lub instrumentów bazowych. Tryb i warunki zawierania Umowy 7 1. Zawarcie przez DM Consus i Klienta Umowy DI jest warunkiem niezbędnym dla świadczenia przez DM Consus na rzecz Klienta usług polegających na przygotowaniu w oparciu o potrzeby i sytuację klienta i przekazywania mu pisemnej lub ustnej rekomendacji dotyczącej: a) kupna, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu określonych instrumentów finansowych lub instrumentów bazowych albo powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej tych instrumentów; b) wykonania lub powstrzymania się od wykonania uprawnień wynikających z określonego instrumentu finansowego lub instrumentu bazowego do zakupu, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu instrumentu finansowego lub instrumentu bazowego, c) planów zakupowych w oparciu o instrumenty wskazane w lit a) i b). 2. Umowa DI zawierana jest w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 3. Umowa DI może być zawarta w jednym z następujących trybów: 1) bezpośrednio, o czym stanowi 8 Regulaminu; lub 2) korespondencyjnie, o czym stanowi 9 Regulaminu Zawarcie Umowy DI w trybie bezpośrednim następuje z chwilą podpisania przez Klienta (lub jego pełnomocnika) i DM Consus dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli każdej ze stron, przy czym każdy egzemplarz Umowy DI winien zawierać podpisy każdej ze stron Umowy DI. Podpisanie przez Klienta (lub jego pełnomocnika) dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje w obecności pracownika DM Consus. 2. Warunkiem zawarcia Umowy DI, z uwzględnieniem postanowień 12 i 13 Regulaminu, jest przedłożenie przez Klienta dokumentów umożliwiających identyfikację Klienta oraz weryfikacja przez DM Consus zgodności dokumentów z wymogami przewidzianymi przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego i niniejszy Regulamin. 3. Do Umowy DI dołączany jest szczegółowy wykaz dokumentów / informacji jakie zobowiązany jest złożyć Klient będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. 4. Do Umowy DI dołączany jest szczegółowy wykaz dokumentów / informacji jakie zobowiązany jest złożyć Klient będący osobą prawną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. 5. Przy zawieraniu Umowy DI DM Consus może wykorzystać dokumenty, które zostały już dostarczone przy zawieraniu innych umów pomiędzy DM Consus a Klientem. 6. Umowę DI podpisują w imieniu Klienta, niebędącego osobą fizyczną, osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych, zgodnie z zasadami reprezentacji. 7. Dokumenty o charakterze urzędowym, o których mowa w ust. 3 ust. 4 powyżej, wystawione za granicą, powinny być poświadczone poprzez apostille albo przez polską placówkę dyplomatyczną lub urząd konsularny oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 8. DM Consus może odstąpić od żądania od Klienta złożenia poszczególnych dokumentów, o których mowa w ustępie 3 oraz 4 powyżej, ich poświadczenia oraz przetłumaczenia na język polski. W przypadku braku możliwości uzyskania tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego, o czym mowa w ust. 7 powyżej, możliwym jest wyrażenie przez DM Consus zgody na uzyskanie tłumaczenia na język angielski przez tłumacza przysięgłego. 9. W imieniu DM Consus Umowę DI podpisuje upoważniony pracownik DM Consus. 10. DM Consus zastrzega sobie prawo sporządzenia kserokopii oraz kopii elektronicznej (skan) dokumentów przedstawianych przez Klienta Umowa DI może zostać zawarta w trybie korespondencyjnym. 2. Tryb korespondencyjny zawarcia Umowy DI polega kolejno na: 1) udostępnieniu Klientowi przez DM Consus wykazu wymaganych do zawarcia Umowy DI dokumentów, o których mowa w 8 ust. 3 ust. 4 Regulaminu, a także wzoru Umowy DI i Regulaminu, z wykorzystaniem strony internetowej DM Consus lub poczty elektronicznej lub w drodze przesyłki rejestrowanej; 2) wysłaniu przez Klienta, na adres wskazany przez DM Consus, prawidłowo sporządzonych/ wypełnionych i podpisanych dokumentów oraz Umowy DI, o których mowa w pkt 1 powyżej; 3) odesłaniu przez DM Consus na adres Klienta jednego z egzemplarzy podpisanej przez DM Consus Umowy DI, z zastrzeżeniem, iż każdy egzemplarz Umowy DI winien zawierać podpisy każdej ze stron umowy. 3. Podpisy złożone przez Klienta, na Umowie DI, o której mowa w ust. 2 powyżej, powinny być poświadczone notarialnie. Dokumenty o charakterze urzędowym, o których mowa w 8 ust. 3 ust. 4 Regulaminu, wystawione za granicą powinny być poświadczone poprzez apostille albo przez polską placówkę dyplomatyczną lub urząd konsularny oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 3 z 7

4 4. DM Consus może odstąpić od żądania od Klienta złożenia poszczególnych dokumentów, ich poświadczenia, przetłumaczenia na język polski oraz żądania notarialnego potwierdzenia własnoręczności złożonych podpisów na Umowie DI (w przypadku, gdy w ocenie DM Consus tożsamość i podpis Klienta nie budzi wątpliwości). 5. W przypadku braku możliwości uzyskania tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego, o czym mowa w zdaniu poprzedzającym, możliwym jest wyrażenie przez DM Consus zgody na uzyskanie tłumaczenia na język angielski przez tłumacza przysięgłego. 6. Odesłanie przez DM Consus na adres Klienta jednego z egzemplarzy podpisanej przez Klienta i przez DM Consus Umowy DI, o czym stanowi ust. 2 pkt 3 powyżej, następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez DM Consus należycie sporządzonych i podpisanych przez Klienta egzemplarzy Umowy DI oraz dokumentów przewidzianych w 8 ust. 3 ust. 4 Regulaminu, z odpowiednim zastosowaniem postanowień 12 oraz 13 Regulaminu DM Consus może odmówić zawarcia Umowy DI w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących tożsamości osoby zawierającej Umowę DI lub autentyczności przedstawionych dokumentów lub podpisów. 2. W przypadku zaistnienia wątpliwości, DM Consus może żądać od Klienta doręczenia dodatkowych dokumentów, potwierdzających autentyczność przedstawionych przez Klienta danych, jak i potwierdzających tożsamość Klienta. DM Consus może także żądać poprawienia / uzupełnienia dokumentów, o których mowa w 8 ust. 3-4 Regulaminu pod rygorem odmowy zawarcia Umowy DI. 3. DM Consus nie odpowiada za szkody powstałe z tytułu przedstawienia przez Klienta nieprawdziwych danych (zawartych w dokumentach, o których mowa w 8 ust. 3 ust. 4 Regulaminu), które użyte zostały w działalności prowadzonej przez DM Consus w związku z realizacją Umowy DI, jak również za szkody powstałe z tytułu wejścia w posiadanie danych dotyczących Klienta przez osoby nieuprawnione, z przyczyn, za które DM Consus nie ponosi odpowiedzialności. 4. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia DM Consus o wszelkich zmianach danych zawartych w Umowie DI, w tym także danych, o których mowa w 8 ust. 3 ust. 4 Regulaminu. 5. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, powinno być dokonane w formie pisemnej, wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistnienie zmian. Postanowienia 8 ust. 3, ust. 4, ust. 6 oraz ust. 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 6. DM Consus nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wobec Klienta, wynikające z braku poinformowania o zmianach, o których mowa w ust. 4 powyżej Klient może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników uprawnionych do zawarcia Umowy DI. 2. Pełnomocnictwo może dotyczyć również zmiany lub wypowiedzenia Umowy DI w imieniu Klienta. 3. Do pełnomocnika stosuje się zasady identyfikacji i weryfikacji tożsamości stosowane wobec Klienta. 4. Udzielenie pełnomocnictwa następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia woli, podpisanego w obecności uprawnionego pracownika DM Consus, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 5. Pełnomocnictwo może również zostać udzielone w formie pisemnej, z podpisem Klienta poświadczonym: 1) w kraju przez notariusza; 2) za granicą przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, polski urząd konsularny albo notariusza i następnie przez polski urząd konsularny lub polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, lub zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi konwencjami międzynarodowymi (apostille). 6. DM Consus może zażądać, aby pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym zostało przetłumaczone na język polski lub język angielski przez tłumacza przysięgłego. 7. Skuteczność czynności wykonywanych przez pełnomocnika uwarunkowana jest złożeniem przez niego wzoru podpisu. Pełnomocnik składa wzór podpisu w obecności pracownika DM Consus. Wzór podpisu pełnomocnika może być również uwierzytelniony zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 5 powyżej i doręczony do DM Consus. 12 Zgodnie z art. 8b ust. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, DM Consus nie zawiera z Klientem Umowy DI, w przypadku braku doręczenia przez Klienta wypełnionego formularza informacji dla GIIF. Po wypełnieniu przez Klienta i doręczeniu do DM Consus, formularz informacji dla GIIF stanowi załącznik do Umowy DI Przed zawarciem Umowy DM Consus zwraca się do Klienta lub potencjalnego klienta o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, jego sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych niezbędnych do dokonania oceny, czy usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawartej Umowy DI jest odpowiednia dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację. 2. DM Consus nie przystąpi do świadczenia na rzecz Klienta usługi jeżeli nie uzyska informacji dotyczących: a. wiedzy i doświadczeniu Klienta w dziedzinie inwestycji odpowiedniej do określonego rodzaju instrumentu finansowego, instrumentu bazowego lub usługi maklerskiej z zastrzeżeniem postanowień ust.3. b. sytuacji finansowej Klienta, c. celów inwestycyjnych Klienta. 3. W przypadku Klienta profesjonalnego DM Consus może nie zwracać się o przedstawienie informcji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowch, instrumentów bazowych oraz doświadczenia inwestycyjnego. 4. Wszystkim Klientom DM Consus nadaje status Klienta detalicznego. 5. DM Consus na podstawie pisemnego wniosku Klienta detalicznego i w zakresie określonym w tym wniosku może uznać go za Klienta profesjonalnego, pod warunkiem, że posiada on wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. 4 z 7

5 6. Klienci, którzy z mocy prawa posiadają status Klienta profesjonalnego, a DM Consus nadał im status Klienta detalicznego, zgodnie z treścią ust. 3, mogą na podstawie wniosku ubiegać się o zmianę nadanej kategorii. 7. Szczegółowe zasady odnoszące się do klasyfikowania i traktowania Klientów jako Klientów detalicznych albo Klientów profesjonalnych zawarte są Polityce Klasyfikacji Klientów. 8. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie zarówno do Klientów detalicznych jak i Klientów profesjonalnych. DM Consus różnicuje traktowanie Klientów detalicznych i profesjonalnych na gruncie niniejszego Regulaminu jedynie w obrębie postanowień 13 ust. 1 ust W przypadku zawarcia Umowy DI, wypełnione przez Klienta dokumenty, o których mowa w 8 ust. 3 ust. 4 stanowią integralną część Umowy DI. Rekomendacje Przy wyborze zalecanych instrumentów finansowych lub instrumentów bazowych DM Consus kierował się będzie między innymi: 1) celami inwestycyjnymi Klienta, 2) ryzykiem związany z danym instrumentem finansowym lub instrumentem bazowym, w kontekście osiągnięcia celów inwestycyjnych Klienta, 3) kosztami nabycia lub zbycia instrumentu finansowego lub instrumentu bazowego (prowizje, opłaty manipulacyjne). 2. Rekomendacja zawiera w szczególności następujące elementy: 1) zalecenie podjęcia określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentów finansowych lub instrumentów bazowych, 2) uzasadnienie merytoryczne, które stanowi podstawę do stworzenia rekomendacji, 3) źródła użytych danych oraz informacje co do ich wiarygodności, fakty na których oparta została rekomendacja, wyodrębnione w stosunku do samodzielnej oceny interpretacji, ocen, opinii i innego rodzaju sądów wartościujących co powinno pozwolić na dokonanie obiektywnej weryfikacji otrzymanej przez Klienta rekomendacji, 4) przedstawienie metod i podstaw wyceny przyjęte przy ocenie instrumentu finansowego 5) informacje czy rekomendowany instrument finansowy jest emitowany przez podmiot z grupy kapitałowej DM Consus lub podmiot dla którego DM Consus świadczy usługi jak również czy jako źródło rekomendacji zostały wykorzystane opracowania podmiotów z grupy DM Consus, 6) termin ważności rekomendacji, 7) oraz inne informacje mogące mieć wpływ na obiektywizm przedmiotowej rekomendacji. DM Consus przekazuje Klientom rekomendacje w terminach określonych w zleceniu udzielenia rekomendacji. 3. Rekomendacja jest dostarczana Klientowi w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej przez upoważnionych pracowników Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego. 4. Rekomendacje podjęcia przez Klienta określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentów finansowych lub instrumentów bazowych może nie być skutkiem zmiany oceny atrakcyjności instrumentu, a może jedynie wynikać z decyzji alokacyjnych dopasowujących aktualny skład portfela Klienta do portfela zalecanego. 5. DM Consus prowadzi odrębną dla każdego Klienta ewidencję wydanych rekomendacji. 6. DM Consus zapewnia ochronę informacji przekazanych Klientom w ramach rekomendacji poprzez stosowanie wewnętrznych zabezpieczeń m.in.: wysyłanie rekomendacji Klientowi tylko z określonego w Umowie DI adresu poczty elektronicznej, wysyłanie rekomendacji w pliku zabezpieczonym przed wprowadzaniem zmian (w formacie pdf). 7. W ciągu miesiąca po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym była świadczona usługa doradztwa inwestycyjnego DM Consus w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej przesyła Klientowi zestawienie obejmujące informacje dotyczące świadczonej usługi, w szczególności ilość wydanych rekomendacji, daty ich sporządzenia oraz kierunki inwestycyjne wydanych rekomendacji. Tryb sporządzania rekomendacji Podmiotem inicjującym sporządzenie rekomendacji jest Klient, który udziela zlecenia sporządzenia rekomendacji. 2. Rekomendacja jest sporządzana i wydawana przez upoważnionych w tym zakresie pracowników Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego. 3. Lista upoważnionych pracowników, o których mowa w ust.2 jest podawana do wiadomości Klienta. 4. Dyrektor Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego koordynuje prace nad sporządzanymi rekomendacjami i wyznacza pracownika departamentu odpowiedzialnego za sporządzenie rekomendacji dla Klienta. 5. Pracownik sporządzający rekomendację, przed wysłaniem jej do Klienta konsultuje ją z Dyrektorem Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego oraz Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za funkcjonowanie tegoż departamentu. 6. Sporządzający rekomendację nie jest zobowiązany do uwzględnienia w treści rekomendacji sugestii i wniosków płynących z konsultacji, o których mowa wyżej. 7. Gotowa rekomendacja, jest przekazywana przez pracownika, który sporządził rekomendację Klientowi oraz Dyrektorowi Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego oraz Członkiem Zarządu nadzorującemu pracę tego departamentu. 5 z 7

6 Opłaty i prowizje DM Consus pobiera od Klientów opłaty z tytułu świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego w wysokości i w terminie na warunkach określonych indywidualnie dla każdego Klienta w zleceniu rekomendacji. 2. W dniu naliczenia opłat, o których mowa w ust.1 DM Consus wystawia Klientowi dokument sprzedaży. 3. Klient ma obowiązek uregulowania zobowiązania na wskazany przez DM Consus rachunek bankowy w terminie oznaczonym w dokumencie sprzedaży. 4. W przypadku nie uregulowania przez Klienta zobowiązania względem DM Consus w terminie określonym w dokumencie sprzedaży, DM Consus wystawia wezwanie do zapłaty z określonym terminem. 5. DM Consus w przypadku nie otrzymania należnej od Klienta opłaty we wskazanych terminach może zaprzestać świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego i wypowiedzieć Umowę DI w trybie określonym w 19 Regulaminu. Reklamacje Klientów Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu DM Consus. 2. DM Consus rozpatruje reklamacje na zasadach opisanych w punkcie 12 dokumentu Informacje dotyczące Domu Maklerskiego Consus S.A Każda ze stron Umowy DI może ją wypowiedzieć z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 2. DM Consus może wypowiedzieć Umowę, jeżeli: 1) Klient przedłożył przy zawieraniu Umowy DI dokumenty poświadczające nieprawdę lub sfałszowane; 2) Klient naruszył postanowienia Regulaminu lub Umowy DI; 3) DM Consus podejmie decyzję o zaprzestaniu prowadzenia działalności maklerskiej; 4) Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, uniemożliwiająca dalsze świadczenie usług przez DM Consus na dotychczasowych zasadach; 5) Klient nie dokona, w terminie wyznaczonym przez DM Consus, nie krótszym niż 14 dni, uregulowania należności finansowych wobec DM Consus, wynikających z Umowy DI; 3. Bieg terminu wypowiedzenia złożonego przez każdą ze stron Umowy DI rozpoczyna się z chwilą doręczenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia woli w tym zakresie. Postanowienia końcowe DM Consus obowiązany jest do zapewnienia, uczciwego i należytego wydawania rekomendacji, w ustalonych z Klientem terminach. 2. DM Consus niezwłocznie informuje Klienta o wszelkich okolicznościach uniemożliwiających wydanie rekomendacji Sporządzanie rekomendacji dokonywane jest w DM Consus z zachowaniem należytej staranności zawodowej, wymaganej przy tego typu opracowaniach, obiektywizmu, rzetelności oraz zasad metodologicznej poprawności, w oparciu o dane, które DM Consus uznaje za wiarygodne. 2. DM Consus świadcząc usługę doradztwa inwestycyjnego kieruje się najlepiej pojętym interesem Klienta, w szczególności z uwzględnieniem wskazanych przez niego celów inwestycyjnych, jednak żadne informacje uzyskane przez Klienta od DM Consus nie mogą być traktowane i postrzegane przez Klienta jako zapewnienie lub gwarancja osiągnięcia potencjalnych lub oczekiwanych korzyści lub zysków z rekomendowanej przez DM Consus transakcji. 3. DM Consus odpowiada za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań powstałych w związku z zawartą umową o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego, chyba że szkody powstały na skutek okoliczności, za które DM Consus odpowiedzialności nie ponosi DM Consus zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu lub wprowadzenia nowego Regulaminu. 2. Informacja o zmienionym Regulaminie wraz z podaniem daty wprowadzenia zmian w życie, podawana będzie do wiadomości w siedzibie DM Consus, na stronie internetowej DM Consus oraz zostanie doręczona Klientowi. 3. Doręczenie Klientowi informacji o zmienionym lub nowym Regulaminie następuje: 1) w przypadku Klienta który wyraził zgodę na przekazywanie i doręczanie informacji za pośrednictwem kanałów zdalnych - za pośrednictwem elektronicznego kanału komunikacji, 2) w pozostałych przypadkach - drogą pocztową, na adres korespondencyjny Klienta. 4. Zmieniony lub nowy Regulamin wiąże Klienta, jeśli doręczono Klientowi informację o treści wprowadzanych zmian, a Klient w terminie 30 dni od daty doręczenia informacji o zmienionym Regulaminie, nie złożył oświadczenia, że nie akceptuje zmienionego Regulaminu. 5. Oświadczenie Klienta, że nie akceptuje zmienionego Regulaminu będzie równoznaczne z wypowiedzeniem przez Klienta Umowy DI w rozumieniu 20 Regulaminu z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od daty doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy DI w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Klient i DM Consus w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 4 powyżej, w okresie wypowiedzenia związani są postanowieniami wynikającymi z dotychczasowego brzmienia Umowy DI i Regulaminu. 23 W zakresie nieunormowanym w Regulaminie oraz Umowie DI zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi. 6 z 7

7 24 1. Spory powstałe na tle wykonywania Umowy DI, nierozwiązane za porozumieniem stron rozstrzygane będą przez właściwy polski sąd powszechny. 2. Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z przedstawicielami DM Consus mogą być nagrywane za pomocą elektromagnetycznych nośników informacji i mogą być wykorzystane przez strony do celów dowodowych, także w postępowaniu sądowym oraz przed innymi organami Wszelkie informacje na temat zasad zawierania i wykonywania Umowy DI oraz stosowane wzory dokumentów Klient może uzyskać w siedzibie DM Consus lub za pośrednictwem strony internetowej DM Consus. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1 Klient może uzyskać również poprzez kontakt telefoniczny pod numerem podanym w informacji o DM Consus. 7 z 7

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKU TERMINOWYM UPRAWNIEŃ DO EMISJI CO2 (REGULAMIN RT CO2)

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKU TERMINOWYM UPRAWNIEŃ DO EMISJI CO2 (REGULAMIN RT CO2) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKU TERMINOWYM UPRAWNIEŃ DO EMISJI CO2 (REGULAMIN RT CO2) (obowiązuje od 01 grudnia 2014r.) Postanowienia ogólne 1 1. DM Consus

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez RDM Wealth Management S.A.

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez RDM Wealth Management S.A. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 30 /2015 z dnia 25 listopada 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego nr Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez RDM Wealth

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna Załącznik do Decyzji Nr 083/2015 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. dla umów zawartych do 25.10.2015 r. obowiązuje od 16.11.2015 r. dla umów zawartych od 26.10.2015 r. obowiązuje od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A.

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A. Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A. 1/10 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta oraz Biura Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A 1 Niniejsza informacja skierowana jest do klientów detalicznych. Począwszy od maja 2015 r. ERSTE Securities Polska S.A. zaprzestał świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 27 czerwca 2011 r. 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Invista Dom Maklerski S.A. określa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego

Bardziej szczegółowo

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny...

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny... UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z osobą fizyczną klientem Bankowości Prywatnej) zawarta w dniu... pomiędzy: Bankiem BGŻ

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... pomiędzy:

zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z klientem Bankowości Prywatnej niebędącym osobą fizyczną) zawarta w dniu... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Zgodnie z 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O. Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa KRS 0000061809, Sąd Rejonowy dla m.

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy:

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ POLSKI DOM MAKLERSKI S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ POLSKI DOM MAKLERSKI S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ POLSKI DOM MAKLERSKI S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. (obowiązuje od 11 stycznia 2017r.) Postanowienia ogólne 1 1. PDM świadczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących Klientowi na

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na rachunek własny

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na rachunek własny REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na rachunek własny 1 1. Regulamin określa zasady świadczenia Klientom przez Bank Polska Kasa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Spis treści

Regulamin. Spis treści REGULAMIN Spis treści Regulamin Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Tryb i warunki zawierania Umowy...5 Rozdział 3. Działanie przez pełnomocnika...8 Rozdział 4. Tryb składania, modyfikowania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Cywilny Komunikat MiFID Obligacje Oferta publiczna Oferta niepubliczna

Kodeks Cywilny Komunikat MiFID Obligacje Oferta publiczna Oferta niepubliczna REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ POLSKI DOM MAKLERSKI S.A. (obowiązuje od 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia Delegowanego, niestanowiące Rekomendacji ogólnej, które nie są przygotowywane w oparciu o potrzeby i sytuację Klienta, 9)

Rozporządzenia Delegowanego, niestanowiące Rekomendacji ogólnej, które nie są przygotowywane w oparciu o potrzeby i sytuację Klienta, 9) Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO Zwana dalej "Umową"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO Przyjęty Uchwałą nr 1/VII/2014 Zarządu Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners

Bardziej szczegółowo

1. Przed podpisaniem Umowy Time AM przekazuje potencjalnemu Klientowi:

1. Przed podpisaniem Umowy Time AM przekazuje potencjalnemu Klientowi: Regulamin świadczenia przez Time Asset Management S.A. (dalej jako: Time AM ) usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia (odkupienia) jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. 1.

Bardziej szczegółowo

8 W przypadku zawarcia Umowy, wypełnione przez Klienta Załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy.

8 W przypadku zawarcia Umowy, wypełnione przez Klienta Załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W NABYWANIU LUB ZBYWANIU INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO PRZEZ POLSKI DOM MAKLERSKI S.A. (obowiązuje od 20 września 2016r.) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia między: Panem/Panią data i miejsce

Bardziej szczegółowo

instrumentów bazowych instrumentów pochodnych lub analizie sprawozdań finansowych nie będące rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia, 10)

instrumentów bazowych instrumentów pochodnych lub analizie sprawozdań finansowych nie będące rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia, 10) Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN I OPIS ZASAD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez mbank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia przez mbank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych BRE Bank SA Regulamin świadczenia przez mbank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (obowiązuje od 15.08.2011 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: DALEJ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ:  DALEJ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: www.przystanekempatia.pl DALEJ ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią regulamin

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO Wersja obowiązująca od dnia 10 stycznia2017 r. DI.REG.2017.7.1 1 Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy określa zasady składania i rozpatrywania reklamacji Klientów w EFIX DOM

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A.

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 1 International

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących klientowi na mocy 37 ust. 1 lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przyjmowania i przekazywania

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym..., dnia...r. Nr rach. derywatów:... Imię i nazwisko:... Nr dokumentu toŝsamości:... PESEL:... PEŁNOMOCNICTWO

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTÓW I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA ŻĄDANIA O ZMIANĘ KLASYFIKACJI W DOMU MAKLERSKIM W INVESTMENTS S.A.

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTÓW I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA ŻĄDANIA O ZMIANĘ KLASYFIKACJI W DOMU MAKLERSKIM W INVESTMENTS S.A. PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTÓW I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA ŻĄDANIA O ZMIANĘ KLASYFIKACJI W DOMU MAKLERSKIM W INVESTMENTS S.A. Metryka wewnętrznego aktu prawnego Domu Maklerskiego W Investments

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. mdommaklerski.pl Spis treści I. Wstęp...19 II. Zawarcie Umowy Derywatów oraz warunki

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Zarządu nr 38/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń i nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczególne warunki inwestowania przez osoby powiązane

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 10/2017 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. dla umów zawartych do 16.04.2017 r. obowiązuje od 15.05.2017 r. dla umów zawartych od 17.04.2017 r. obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. (obowiązuje od 01 kwietnia 2015 r.) Postanowienia ogólne 1 1. DM Consus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA. ZAGRANICZNY RYNEK KASOWY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA. ZAGRANICZNY RYNEK KASOWY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA. ZAGRANICZNY RYNEK KASOWY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

Bank DNB Bank Polska SA. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy. Adres: ul. Postępu 15C Warszawa.

Bank DNB Bank Polska SA. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy. Adres: ul. Postępu 15C Warszawa. Polityka Klasyfikacji Klientów MiFID w DNB Bank Polska S.A 1. Celem niniejszej Polityki jest wprowadzenie zasad klasyfikacji Klientów w DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, którym oferowane są

Bardziej szczegółowo

Regulaminy i Tabela Opłat i Prowizji

Regulaminy i Tabela Opłat i Prowizji Regulaminy i Tabela Opłat i Prowizji Czerwiec 2012 Spis treści: 1. Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia 3 instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 337/2011 Zarządu Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31 lipca 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 337/2011 Zarządu Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31 lipca 2014 r. Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. Historia zmian Uchwała Nr 138/2009 Zarządu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego

Regulamin świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego Regulamin świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Rozdział I 1. Postanowienia ogólne 1.1. Działając na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI W DOM MAKLERSKI INC S.A.

REGULAMIN ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI W DOM MAKLERSKI INC S.A. REGULAMIN ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI W DOM MAKLERSKI INC S.A. A. Definicje i postanowienia ogólne 1 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem oznaczają: a. DM, Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Regulamin skupu metali szlachetnych

Regulamin skupu metali szlachetnych Regulamin skupu metali szlachetnych 1. Definicje 1. RALF-MET z siedzibą w Warszawie, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skupu metali szlachetnych pod adresem Marcina z Wrocimowic 12E/15

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów. finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów. finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument ma służyć usprawnieniu procesu dokonywania wypłat rekompensat i ma charakter instrukcyjny

Niniejszy dokument ma służyć usprawnieniu procesu dokonywania wypłat rekompensat i ma charakter instrukcyjny Niniejszy dokument ma służyć usprawnieniu procesu dokonywania wypłat rekompensat i ma charakter instrukcyjny Instrukcja wypłaty rekompensat z systemu rekompensat dokonywanych przez Krajowy Depozyt Papierów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO Wersja obowiązująca od dnia 25 maja 4 maja 2015 r. DI.REG.2015.97.277. 1 1 Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

c. Doradztwo inwestycyjne usługa maklerska opisana w art. 76 Ustawy;

c. Doradztwo inwestycyjne usługa maklerska opisana w art. 76 Ustawy; REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO, SPORZĄDZANIA ANALIZ INWESTYCYJNYCH, ANALIZ FINANSOWYCH ORAZ INNYCH REKOMENDACJI O CHARAKTERZE OGÓLNYM W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

1. Firma Towarzystwa : NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN TFI )

1. Firma Towarzystwa : NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN TFI ) Informacja dotycząca NN Investment Partners Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz informacja na temat usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. Definicje

1 Postanowienia ogólne. Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Celem utworzenia Programu Inwestycyjnego Superior, oferowanego przez BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta www.gbsbank.pl Broszura informacyjna MiFID Zgodnie z wymogiem 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12 (budynek Senator), 00-085 Warszawa www.leggmason.pl Podstawowe zasady prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

[ ] Tak, mam doświadczenie w inwestowaniu w akcje. [ ] Wyższe ekonomiczne [ ] Inne wyższe [ ]Średnie ekonomiczne [ ] Inne średnie [ ]Podstawowe

[ ] Tak, mam doświadczenie w inwestowaniu w akcje. [ ] Wyższe ekonomiczne [ ] Inne wyższe [ ]Średnie ekonomiczne [ ] Inne średnie [ ]Podstawowe Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie jednostek uczestnictwa..., dnia... FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Getin Noble Bank S.A.

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Getin Noble Bank S.A. Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Getin Noble Bank S.A.. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki i tryb zawierania,

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Strona 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZADZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

Strona 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZADZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Strona 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZADZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług zarządzania portfelem instrumentów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

Informacje dla klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski sp. z o.o. oraz usług świadczonych na podstawie umowy

Informacje dla klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski sp. z o.o. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Informacje dla klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski sp. z o.o. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania Skarg i Reklamacji Klientów Copernicus Securities Spółka Akcyjna. Przyjęty uchwałą Zarządu w dniu 30 października 2015 r.

Regulamin rozpatrywania Skarg i Reklamacji Klientów Copernicus Securities Spółka Akcyjna. Przyjęty uchwałą Zarządu w dniu 30 października 2015 r. Regulamin rozpatrywania Skarg i Reklamacji Klientów Copernicus Securities Spółka Akcyjna Przyjęty uchwałą Zarządu w dniu 30 października 2015 r. Copernicus Securities S.A., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZECHOWYWANIA I REJESTROWANIA ZMIAN STANU POSIADANIA INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A.

REGULAMIN PRZECHOWYWANIA I REJESTROWANIA ZMIAN STANU POSIADANIA INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A. REGULAMIN PRZECHOWYWANIA I REJESTROWANIA ZMIAN STANU POSIADANIA INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A. Przyjęty Uchwałą nr 1/VII/2014 Zarządu Spółki Akcyjnej Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI SKŁADANYCH PRZEZ KLIENTÓW SATURN TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ORAZ UCZESTNIKÓW FUNDUSZY UTWORZONYCH I

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI SKŁADANYCH PRZEZ KLIENTÓW SATURN TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ORAZ UCZESTNIKÓW FUNDUSZY UTWORZONYCH I PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI SKŁADANYCH PRZEZ KLIENTÓW SATURN TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ORAZ UCZESTNIKÓW FUNDUSZY UTWORZONYCH I ZARZĄDZANYCH PRZEZ SATURN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo