ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN I OPIS ZASAD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NA RACHUNEK DAJĄCEGO ZLECENIE. Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin i opis zasad określa sposób prowadzenia działalności maklerskiej przez Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, czyli czynności maklerskich, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy o obrocie. 2. Jeżeli w treści Regulaminu nie wskazano inaczej, postanowienia Regulaminu odnoszą się łącznie do obydwu czynności (usług) maklerskich, o których mowa w ust. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 2 a) Domu Maklerskim rozumie się przez to Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. b) Regulaminie rozumie się przez to niniejszy regulamin i opis zasad prowadzenia działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie przez Dom Maklerski; c) Umowie umowę, o której mowa w 2 ust. 5 i 24 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2009r., Nr 204, poz. 1577) (dalej Rozporządzenie o warunkach postępowania ), zawartą pomiędzy Domem Maklerskim a Klientem, w zakresie pośredniczenia w obrocie instrumentami finansowymi poza obrotem zorganizowanym, obejmującym przyjmowanie i przekazywanie zleceń lub wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, której ostateczny przedmiot i zakres podlega każdorazowo uzgodnieniu z Klientem; d) Kliencie rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej: która zawarła z Domem Maklerskim Umowę, z którą Umowa ma zostać zawarta w przypadku podejmowania przez Dom Maklerski działań mających na celu zawarcie Umowy, niezależnie od kwalifikacji takiego podmiotu jako Klienta Detalicznego lub Klienta Profesjonalnego. e) Kliencie Profesjonalnym - rozumie się przez to Klienta, o którym mowa w art. 3 pkt 39b) Ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 211, poz z późn. zmianami) (dalej Ustawa o obrocie ); Strona: 1/14

2 f) Kliencie Detalicznym - rozumie się przez to Klienta, o którym mowa w art. 3 pkt 39c) Ustawy o obrocie; g) Instrumentach finansowych - należy przez to rozumieć papiery wartościowe oraz niebędące papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumenty rynku pieniężnego Działalność Domu Maklerskiego jest regulowana przepisami prawa, Regulaminem, aktami prawnymi wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz Umowę. 2. W zakresie pośredniczenia w obrocie instrumentami finansowymi poza obrotem zorganizowanym, tj. przyjmowania i przekazywanie zleceń lub wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, w szczególności obowiązują przepisy: a) Ustawy o obrocie; b) Rozporządzenia o warunkach postępowania. ROZDZIAŁ II. POSTĘPOWANIE Z KLIENTAMI 4 Badanie adekwatności 1. Przed zawarciem Umowy, Dom Maklerski zwraca się do Klienta o przedstawienie informacji niezbędnych do dokonania oceny Klienta, dotyczącej jego: a) poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych; b) doświadczenia inwestycyjnego. 2. Klient jest obowiązany niezwłocznie informować Dom Maklerski o każdorazowej istotnej zmianie informacji, przekazanych zgodnie z ust Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, Dom Maklerski dokonuje oceny, czy usługa objęta Umową jest dla Klienta odpowiednia, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację. 4. Jeżeli zgodnie z oceną, o której mowa w ust. 3, usługa, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy, jest nieodpowiednia dla danego Klienta, Dom Maklerski informuje o tym Klienta. 5. W przypadku nieuzyskania informacji, o których mowa w ust. 1 lub uzyskania informacji niewystarczających, Dom Maklerski ostrzega Klienta, że uniemożliwia mu to dokonanie oceny, czy przewidziana usługa lub instrument finansowy są dla Klienta odpowiednie. 6. Przepisów ust. 1 5 nie stosuje się do Umowy zawieranej z Klientem Profesjonalnym, o ile Klient Profesjonalny nie zażądał traktowania go jak klienta Detalicznego lub Dom Maklerski nie postanowił o traktowaniu Klienta Profesjonalnego, jak Klienta Detalicznego. Strona: 2/14

3 4a Badanie adekwatności w odniesieniu do wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie w sposób, o którym mowa w art. 73 ust. 2 Ustawy o obrocie. 1. W przypadku, gdy Umowa obejmuje wykonywanie przez Dom Maklerski zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych poprzez zawieranie przez Dom Maklerski na własny rachunek umów sprzedaży instrumentów finansowych ze zleceniodawcą, Dom Maklerski uzależnia zawarcie Umowy od złożenia przez Klienta oświadczenia o jego sytuacji finansowej. 2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do Umowy zawieranej z Klientem Profesjonalnym, chyba, że Klient Profesjonalny zażądał traktowania go jak klienta Detalicznego, Dom Maklerski postanowił o traktowaniu Klienta Profesjonalnego, jak Klienta Detalicznego lub Klient został uznany za Klienta Profesjonalnego na swój wniosek, w trybie o którym mowa w art. 3a ust. 1 Ustawy o obrocie. 5 Zawieranie Umowy 1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi maklerskiej przez Dom Maklerski na rzecz Klienta jest zawarcie Umowy. 2. Umowa jest zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Umowa jest sporządzana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Klienta i Domu Maklerskiego. 4. Umowa może zawierać zlecenie nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub ramowe warunki przyjmowania i wykonywania zleceń. 5. Umowa powinna zawierać co najmniej następujące elementy: a) zakres czynności, do jakich wykonania zobowiązuje się Dom Maklerski, b) podstawowe parametry realizacji zlecenia, w tym w szczególności harmonogram realizacji podstawowych czynności, o których mowa w lit. a), lub zasady ustalania takiego harmonogramu, w przypadku Umów zawierających zlecenie nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, c) zgodę Klienta na doprowadzenie przez Dom Maklerski do zawarcia transakcji poza obrotem zorganizowanym. d) dane i numer rachunku bankowego Domu Maklerskiego, na który Klient przekazuje należne Domowi Maklerskiemu opłaty i prowizje 5 a Zawieranie Umowy w odniesieniu do usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie 1. Umowa obejmująca świadczenie przez Dom Maklerski usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, niezależnie od wymogów określonych w 5, zawiera także co najmniej następujące elementy a) numer lub inne dane rachunku bankowego Klienta, na który Dom Maklerski przekazuje środki pochodzące ze zbycia instrumentów finansowych na rachunek Klienta lub numer lub inne dane rachunku pieniężnego Klienta prowadzonego przez Dom Maklerski, na który Klient przekazuje środki przeznaczone na nabycie instrumentów finansowych na rachunek Klienta lub dane innego rachunku przeznaczonego do rozliczenia zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. b) zobowiązanie Klienta do informowania Domu Maklerskiego o wszystkich istotnych zdarzeniach prawnych mających wpływ na istnienie i treść ewidencjonowanych przez Dom Maklerski praw i do Strona: 3/14

4 przedstawiania Domowi Maklerskiemu odpowiednich dokumentów, które potwierdzają ten stan zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. c) system kryteriów, na podstawie których będzie ustalana możliwość wykonania przez Dom Maklerski takich zleceń, jeżeli usługa obejmować ma zawieranie przez Dom Maklerski na własny rachunek umów sprzedaży instrumentów finansowych ze zleceniodawcą. Wymogu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stosuje się do Umowy zawieranej z Klientem Profesjonalnym, chyba, że Klient Profesjonalny zażądał traktowania go jak klienta Detalicznego, Dom Maklerski postanowił o traktowaniu Klienta Profesjonalnego, jak Klienta Detalicznego lub Klient został uznany za Klienta Profesjonalnego na swój wniosek, w trybie o którym mowa w art. 3a ust. 1 Ustawy o obrocie d) katalog rodzajów instrumentów finansowych, których może dotyczyć świadczenie usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. ROZDZIAŁ III. ŚWIADCZENIE USŁUGI POŚREDNICZENIA W OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI POZA OBROTEM ZORGANIZOWANYM 6 Składanie zleceń 1. Klient składa zlecenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności: a) dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Klienta, a w przypadku składania zlecenia przez pełnomocnika Klienta, także dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację pełnomocnika Klienta, b) datę i czas wystawienia zlecenia, c) rodzaj i liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia, d) przedmiot zlecenia, e) określenie ceny, f) oznaczenie terminu ważności zlecenia, g) podpis Klienta lub jego pełnomocnika, h) ewentualne dodatkowe warunki wykonania lub przekazania zlecenia (instrukcje), o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa i regulaminami obowiązującymi w Domu Maklerskim. 3. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1, może zawierać większą liczbę osobnych zleceń. 7 Przyjmowanie, przekazywanie i wykonywanie zleceń 1. Dom Maklerski przyjmuje zlecenia, o których mowa w 6, w siedzibie Domu Maklerskiego lub innym miejscu, za pośrednictwem osób wchodzących w skład zarządu Domu Maklerskiego lub upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego. 2. Dom Maklerski, przyjmując zlecenie, o którym mowa w 6, potwierdza przyjęcie zlecenia. Strona: 4/14

5 3. W przypadku złożenia przez dwóch lub więcej Klientów zleceń, o których mowa w 6, obejmujących te same instrumenty finansowe, Dom Maklerski przekazuje lub wykonuje zlecenia zgodnie z kolejnością ich przyjęcia, chyba że co innego wynika z warunków zleceń określonych przez Klientów, charakteru zleceń, panujących warunków rynkowych lub jeśli taka kolejność byłaby sprzeczna z interesem Klienta. 7a Warunki anulowania zleceń - w odniesieniu do usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 1. Anulowanie zlecenia lub jego modyfikacja jest dopuszczalna, o ile nie doszło do zawarcia transakcji realizującej zlecenie przez Dom Maklerski. W przypadku, gdy zlecenie zostało zrealizowane częściowo, anulowanie zlecenia lub jego modyfikacja może być przyjęta jedynie dla niezrealizowanej jego części. 2. Anulowanie lub modyfikacja następuje w trybie i terminach przyjętych dla składania zlecenia. 8 Kojarzenie podmiotów w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji w odniesieniu do usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. 1. Dom Maklerski poszukuje podmiotów w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji, z uwzględnieniem warunków określonych w zleceniu Klienta. 2. W przypadku znalezienia podmiotu zainteresowanego zawarciem transakcji na warunkach określonych w zleceniu Klienta, Dom Maklerski kojarzy podmioty w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji. 9 Zawieranie i rozliczanie transakcji w odniesieniu do usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 1. Dom Maklerski w wykonaniu zlecenia zawiera transakcje na warunkach określonych w zleceniu. 2. Dom Maklerski jest zobowiązany do niezwłocznej realizacji złożonego zlecenia, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz 10 ust. 1, chyba że co innego wynika z treści zlecenia. 3. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, w celu poprawnego wykonania obowiązków określonych powyżej Klient jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji zlecenia przez Dom Maklerski. Dom Maklerski w terminie 3 dni roboczych od dokonania weryfikacji i ustalenia poprawności przedłożonych dokumentów wykonuje zlecenie lub przekazuje zlecenie. W przypadku nie przedłożenia przez Klienta wszelkich wymaganych dokumentów w odpowiedniej formie zlecenie nie zostanie zrealizowane, a Dom Maklerski nie będzie ponosił odpowiedzialności z tego tytułu. 4. W przypadku, gdy na podstawie Umowy Dom Maklerski świadczy usługi nabywania lub zbywania instrumentów rynku niepublicznego Dom Maklerski prowadzi dla Klienta ewidencję, z zastrzeżeniem że prowadzenie ewidencji nie jest wymagane w przypadku incydentalnego świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia danych instrumentów finansowych lub w przypadku gdy dane instrumenty finansowe są rejestrowane w ewidencji innego rodzaju, na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku incydentalnego świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, Dom Maklerski otwiera ewidencję instrumentów rynku niepublicznego lub zawiera umowę o prowadzenie ewidencji, jeżeli Klient złożył takie żądanie. Zasady prowadzenia przez Dom Maklerski ewidencji, o której mowa w ust. 4, określa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH W ZAKRESIE EWIDENCJONOWANIA INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH KLIENTÓW W MERCURIUS DOM MAKLERSKI Sp. z.o.o. Strona: 5/14

6 10 Płatności za nabywane i zbywane instrumenty finansowe w odniesieniu do usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych ( 10-12) 1. W przypadku Klientów dla których Dom Maklerski prowadzi rachunki pieniężne, zlecenie złożone przez Klienta jest wykonywane nie wcześniej, niż w momencie przekazania przez Klienta na rachunek pieniężny środków finansowych w wysokości umożliwiającej jego pełną realizację, chyba że Umowa stanowi inaczej. 2. Klient przekazuje środki niezbędne do wykonania zlecenia na rachunek pieniężny Klienta prowadzony przez Dom Maklerski wskazany w Umowie, w terminach umożliwiających uznanie tego rachunku przed planowanym zawarciem transakcji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. 3. Dom Maklerski przekazuje środki pochodzące ze zbycia instrumentów finansowych na rachunek klienta wskazany w Umowie niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania przez Dom Maklerski środków finansowych pochodzących z ich zbycia. 4. W przypadku Klientów, dla których Dom Maklerski nie prowadzi rachunków pieniężnych, zlecenie złożone przez Klienta jest wykonywane nie wcześniej, niż w momencie zawarcia przez Dom Maklerski umowy o gwarantowanie zapłaty z podmiotem prowadzącym rachunek pieniężny Klienta, chyba że w Umowie z Klientem ustalono inny sposób rozliczenia nabycia instrumentów finansowych, w szczególności poprzez bezpośrednie rozliczenie pieniężne pomiędzy Klientem a zbywcą instrumentów albo bezpośrednie rozliczenie pomiędzy Klientem a Domem Maklerskim w przypadku wykonywania zleceń w sposób określony w 73 ust. 2 Ustawy Środki Klientów, o których mowa w 10 ust. 1, są deponowane na rachunkach pieniężnych Klientów odrębnie od środków pieniężnych Domu Maklerskiego. 2. W przypadku, gdy Klient nie przekazuje na rachunek pieniężny Klienta prowadzony przez Dom Maklerski środków pieniężnych w wysokości i terminach wynikających z Umowy, w tym także wynikających z cennika, o którym mowa w 21, Dom Maklerski może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym albo zaspokoić się ze środków Klienta zgromadzonych na rachunkach pieniężnych Klienta lub na innych rachunkach bankowych do których Klient udzielił upoważnienia do dysponowania Domowi Maklerskiemu. W przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Dom Maklerski zachowuje roszczenie o wynagrodzenie za usługi wykonane do momentu rozwiązania Umowy. 12 Przekazywanie Klientowi informacji Dom Maklerski niezwłocznie przekazuje Klientowi istotne informacje dotyczący świadczonej na jego rzecz usługi maklerskiej. 13 Przekazywanie Klientowi informacji w odniesieniu do usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie 1. Po wykonaniu zlecenia Dom Maklerski niezwłocznie, jednak nie później niż do końca następnego dnia roboczego, przekazuje Klientowi informacje obejmujące: a) dane Domu Maklerskiego, b) dane Klienta, c) datę i czas zawarcia transakcji, d) rodzaj transakcji: kupno lub sprzedaż, e) oznaczenie instrumentu finansowego, Strona: 6/14

7 f) liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia, g) cenę, po jakiej zostało wykonane zlecenie, h) łączną wartość transakcji, i) całkowitą wartość pobranych opłat i prowizji, jak również innych kosztów wykonania zlecenia, oraz - na żądanie Klienta - zestawienie poszczególnych pozycji pobranych opłat i prowizji oraz innych kosztów wykonania zlecenia, j) w przypadku wykonania zlecenia poprzez zawarcie przez Dom Maklerski na własny rachunek umowy sprzedaży instrumentów finansowych ze zleceniodawcą - informację o takim sposobie wykonania zlecenia, k) w przypadku wykonania zlecenia poprzez zawarcie transakcji, której drugą stroną był inny klient Domu Maklerskiego - informację o takim sposobie wykonania zlecenia. 2. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, zasady przekazywania Klientowi pozostałych informacji dotyczących świadczonej na jego rzecz usługi maklerskiej są każdorazowo określane w Umowie. 3. W przypadku świadczenia usług na rzecz Klienta Profesjonalnego, postanowień ust. 1 nie stosuje się. W takim przypadku Dom Maklerski niezwłocznie po wykonaniu zlecenia przekazuje Klientowi Profesjonalnemu istotne informacje dotyczące jego realizacji. 14 Odpowiedzialność Domu Maklerskiego za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Dom Maklerski odpowiada za szkody poniesione przez Klienta w związku z nienależytym wykonaniem Umowy przez Dom Maklerski na zasadach ogólnych. ROZDZIAŁ IV. KONFLIKT INTERESÓW ORAZ SKARGI KLIENTÓW 15 W zakresie konfliktu interesów zastosowanie ma Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów przez Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. 16 Skargi Klientów 1. Dom Maklerski przyjmuje reklamacje w formie pisemnej, ustne (telefonicznie bądź osobiście do protokołu podczas wizyty klienta) bądź w formie elektronicznej. 2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Dom Maklerski. Odpowiedź na reklamacje powinna zawierać w szczególności elementy określone w art. 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. 3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin na rozpatrzenie reklamacji może zostać przedłużony, o czym klient jest informowany na piśmie bądź w formie elektronicznej z zastrzeżeniem ust Ww. informacja powinna zawierać wyjaśnienie przyczyny opóźnienia, jak również przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi. Nie może on jednak przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed upływem terminu na jej rozpatrzenie. Strona: 7/14

8 4. Dom Maklerski powiadamia klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej na adres wskazany w reklamacji. Na wniosek klienta Dom Maklerski może przekazać odpowiedź na reklamacje drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku klienta. 5. W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w ust. 2, a w określonych przypadkach terminu określonego w ust. 3, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta. ROZDZIAŁ V. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA - W ODNIESIENIU DO USŁUGI PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ORAZ WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Dom Maklerski, w zakresie usługi wykonywania zleceń, wykonuje złożone zlecenia, wyłącznie w jednym miejscu wykonania zlecenia, to jest w Domu Maklerskim. Dom Maklerski nie wykonuje zleceń na rynku regulowanym, w alternatywnym systemie obrotu, ani nie zawiera transakcji z podmiotami realizującymi zadania związane z organizacją rynku regulowanego lub zapewniającymi płynność instrumentów finansowych ani tez wykonującymi zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, w których podmioty te są stronami transakcji. 2. Dom Maklerski podejmuje działania mające na celu uzyskanie możliwie najlepszych wyników dla Klienta, przyjmując następujące wagi dla poniższych kryteriów wykonania zlecenia, w zależności od kategorii płynności instrumentu finansowego: a) dla instrumentów o dużej płynności: - cena instrumentu finansowego 40%, - koszty wykonania zlecenia 10%, - prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia 20%, - czas zawarcia transakcji 15%, - wielkość zlecenia 10%, - charakter zlecenia 5%. b) dla instrumentów o średniej płynności: - cena instrumentu finansowego 30%, - koszty wykonania zlecenia 5%, - prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia 35%, - czas zawarcia transakcji 15%, - wielkość zlecenia 10%, - charakter zlecenia 5%. c) dla instrumentów o niskiej płynności: - cena instrumentu finansowego 15%, - koszty wykonania zlecenia 5%, - prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia 50%, - czas zawarcia transakcji 15%, - wielkość zlecenia 10%, - charakter zlecenia 5%. 3. Dom Maklerski dokonuje wyboru miejsca wykonania zlecenia, które uzyska najlepszy współczynnik best execution. Współczynnik best execution oblicza się jako sumę iloczynów ocen poszczególnych kryteriów i wag przypisanych tym kryteriom: Strona: 8/14

9 Kryterium/wartość kryterium cena instrumentu finansowego w przypadku zlecenia zbycia instrumentu finansowego cena instrumentu finansowego w przypadku zlecenia nabycia instrumentu finansowego koszty wykonania transakcji <90%CN 110%CN wykonania 130%KN >90%CN <110%CN wykonania <130%KN >95%CN <105%CN wykonania <115%KN najwyższa z oferowanych (CN) najniższa z oferowanych (CN) najniższe z oferowanych (KN) czas zawarcia transakcji 10 dni 6 10 dni 3 5 dni 0 2 dni prawdopodobieństwo zawarcia transakcji o zakładanej wielkości i rozliczenia wielkość zlecenia < 3000 zł 3000 zł zł charakter zlecenia lub inne aspekty mające wpływ na wykonanie zlecenia (zależne od specyfiki instrumentu finansowego) bardzo niskie niskie wysokie bradzo wysokie zł zł > zł 4. W przypadku zlecenia Klienta detalicznego ust. 2 i 3 nie znajduje zastosowania. Najlepszy wynik określa się w ujęciu ogólnym przy uwzględnieniu dwóch kryteriów: ceny instrumentu finansowego i kosztów związanych z wykonaniem zlecenia. związane z wykonaniem zlecenia obejmują wszystkie koszty ponoszone przez Klienta bezpośrednio w związku z wykonaniem danego zlecenia, w tym opłaty pobierane przez miejsce wykonania, opłaty z tytułu rozrachunku i rozliczenia transakcji oraz wszelkie inne opłaty związane z wykonaniem zlecenia. 5. Kryteriów, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 Dom Maklerski nie stosuje w przypadku, gdy Klient określił szczegółowe warunki, na jakich zlecenie ma zostać wykonane lub przekazane, w zakresie wyznaczonym tymi szczegółowymi warunkami. 6. Lista miejsc wykonania zlecenia nabycia lub zbycia instrumentu finansowego, w przypadku świadczenia przez Dom Maklerski usługi wykonywania zleceń: a. Dom Maklerski. 17a 1. Dom Maklerski, w zakresie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń, zobowiązany jest do podjęcia wszelkich uzasadnionych działań w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla klienta w związku ze świadczeniem usługi na jego rzecz, uwzględniając odpowiednio cenę instrumentu finansowego, koszty związane z wykonaniem zlecenia, czas zawarcia transakcji, prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia, wielkość zlecenia, jego charakter lub inne aspekty mające istotny wpływ na wykonanie zlecenia. 2. Dom Maklerski podejmuje działania mające na celu uzyskanie możliwie najlepszych wyników dla Klienta, przyjmując następujące wagi dla poniższych kryteriów wykonania zlecenia, w zależności od kategorii płynności instrumentu finansowego: Strona: 9/14

10 a) dla instrumentów o dużej płynności: - cena instrumentu finansowego 40%, - koszty wykonania zlecenia 10%, - prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia 20%, - czas zawarcia transakcji 15%, - wielkość zlecenia 10%, - charakter zlecenia 5%. b) dla instrumentów o średniej płynności: - cena instrumentu finansowego 30%, - koszty wykonania zlecenia 5%, - prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia 35%, - czas zawarcia transakcji 15%, - wielkość zlecenia 10%, - charakter zlecenia 5%. c) dla instrumentów o niskiej płynności: - cena instrumentu finansowego 15%, - koszty wykonania zlecenia 5%, - prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia 50%, - czas zawarcia transakcji 15%, - wielkość zlecenia 10%, - charakter zlecenia 5%. 3. Dom Maklerski dokonuje wyboru miejsca wykonania zlecenia, które uzyska najlepszy współczynnik best execution. Współczynnik best execution oblicza się jako sumę iloczynów ocen poszczególnych kryteriów i wag przypisanych tym kryteriom: Kryterium/wartość kryterium cena instrumentu finansowego w przypadku zlecenia zbycia instrumentu finansowego cena instrumentu finansowego w przypadku zlecenia nabycia instrumentu finansowego koszty wykonania transakcji <90%CN 110%CN wykonania 130%KN >90%CN <110%CN wykonania <130%KN >95%CN <105%CN wykonania <115%KN Strona: 10/14 najwyższa z oferowanych (CN) najniższa z oferowanych (CN) najniższe z oferowanych (KN) czas zawarcia transakcji 10 dni 6 10 dni 3 5 dni 0 2 dni prawdopodobieństwo zawarcia transakcji o zakładanej wielkości i rozliczenia wielkość zlecenia < 3000 zł 3000 zł zł charakter zlecenia lub inne aspekty mające wpływ na wykonanie zlecenia (zależne od specyfiki instrumentu finansowego) bardzo niskie niskie wysokie bradzo wysokie zł zł > zł 4. W przypadku zlecenia Klienta detalicznego ust. 2 i 3 nie znajduje zastosowania. Najlepszy wynik określa się w ujęciu ogólnym przy uwzględnieniu dwóch kryteriów: ceny instrumentu finansowego i kosztów związanych z wykonaniem zlecenia. związane z wykonaniem zlecenia obejmują wszystkie koszty ponoszone przez Klienta bezpośrednio w związku z wykonaniem danego zlecenia, w tym opłaty pobierane

11 przez miejsce wykonania, opłaty z tytułu rozrachunku i rozliczenia transakcji oraz wszelkie inne opłaty związane z wykonaniem zlecenia. 5. Kryteriów, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 Dom Maklerski nie stosuje w przypadku, gdy Klient określił szczegółowe warunki, na jakich zlecenie ma zostać wykonane lub przekazane, w zakresie wyznaczonym tymi szczegółowymi warunkami. 6. Lista miejsc wykonania zlecenia nabycia lub zbycia instrumentu finansowego, w przypadku świadczenia przez Dom Maklerski usługi przyjmowania i przekazywania zleceń: a) w przypadku jednostek uczestnictwa fundusz inwestycyjny otwarty, który zbył jednostki uczestnictwa. ROZDZIAŁ VI. OGÓLNE WARUNKI UMOWNE 18 Dane podstawowe Przed zawarciem Umowy, Dom Maklerski przekazuje Klientowi, przy użyciu trwałego nośnika informacji lub poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego oraz usługi, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy. 1. Informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają w szczególności: a) firmę Domu Maklerskiego, b) dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Domem Maklerskim, c) sposoby komunikowania się Klienta z Domem Maklerskim, a w szczególności sposoby przekazywania zleceń do Domu Maklerskiego, d) wskazanie języków, w których Klient może kontaktować się z Domem Maklerskim i w których sporządzane będą dokumenty oraz przekazywane informacje, e) oświadczenie potwierdzające, że Dom Maklerski posiada zezwolenie oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił Domowi Maklerskiemu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, f) wskazanie zakresu usług maklerskich świadczonych przez Dom Maklerski, g) wskazanie szczegółowych zasad świadczenia usługi, na podstawie zawieranej Umowy, h) opis kosztów, jakie Klient będzie ponosił w związku z daną usługą maklerską, w tym w szczególności wskazanie opłat i prowizji pobieranych przez Dom Maklerski oraz zasad ich wnoszenia przez Klienta oraz sposób i tryb określania ich wysokości lub informację o uregulowaniu tych kwestii w Umowie, i) informacje dotyczące stosowanej polityki działania w najlepiej pojętym interesie klienta, j) wskazanie podstawowych zasad załatwiania przez Dom Maklerski skarg Klientów składanych w związku ze świadczonymi przez Dom Maklerski usługami maklerskimi, k) wskazanie podstawowych zasad postępowania Domu Maklerskiego w przypadku powstania konfliktu interesów, oraz informacja, że na żądanie Klienta mogą mu zostać przekazane szczegółowe informacje dotyczące tych zasad, przy użyciu trwałego nośnika informacji, l) w odniesieniu do usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych -jeśli Umowa zakłada wykonywanie przez Dom Maklerski zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych poprzez zawieranie przez Dom Maklerski na własny rachunek umów sprzedaży instrumentów finansowych ze zleceniodawcą - system kryteriów, o których mowa w 5a ust. 1. pkt c). 2. Przepisu ust. 2 pkt a) k) nie stosuje się w przypadku, gdy Umowa zawierana jest z Klientem Profesjonalnym, o ile Klient Profesjonalny nie zażądał aby traktowano go jako Klienta Detalicznego. Przepisów ust. 2 pkt l) nie stosuje się do Umowy zawieranej z Klientem Profesjonalnym, chyba, że Klient Profesjonalny zażądał Strona: 11/14

12 traktowania go jak klienta Detalicznego, Dom Maklerski postanowił o traktowaniu Klienta Profesjonalnego, jak Klienta Detalicznego lub Klient został uznany za Klienta Profesjonalnego na swój wniosek, w trybie o którym mowa w art. 3a ust. 1 Ustawy o obrocie. 19 W celu identyfikacji Klienta na potrzeby zawarcia Umowy, Klient przedkłada w Domu Maklerskim następujące dokumenty: a) w przypadku osób fizycznych albo ich przedstawicieli ustawowych - dokument stwierdzający na podstawie odrębnych przepisów tożsamość osoby, a także imię, nazwisko, obywatelstwo oraz adres osoby, a ponadto numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, lub dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca, lub kod kraju w przypadku przedstawienia paszportu; b) w przypadku osób prawnych odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, wskazujący nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej adres, numer identyfikacji podatkowej, a także dokument stwierdzający dane określone w lit. a), dotyczące osób reprezentujących tę osobę, c) w przypadku jednostek organizacyjnych, niemających osobowości prawnej - dokument, wskazujący nazwę, formę organizacyjną, siedzibę i jej adres, numer identyfikacji podatkowej, a także dokument stwierdzający dane określone w lit. a), dotyczące osób reprezentujących tę jednostkę, 20 Pełnomocnictwa 1. Klienta może reprezentować pełnomocnik w dowolnym zakresie, pod warunkiem że pełnomocnictwo zostało udzielone przez Klienta w formie pisemnej z jednoczesną identyfikacją przez Dom Maklerski zarówno Klienta, jak i pełnomocnika, zgodnie z postanowieniami 19. W celu identyfikacji Klienta, Dom Maklerski może zażądać pełnomocnictwa w formie notarialnej, a w przypadku osób lub jednostek zagranicznych innego potwierdzenia tożsamości osoby lub jednostki zgodnego z prawem międzynarodowym, prawem polskim lub zwyczajami przyjętymi w obrocie gospodarczym. 2. Dom Maklerski nie uznaje na potrzeby realizacji Regulaminu i Umowy pełnomocnictw udzielonych warunkowo. 21 Opłaty i prowizje 1. Jeżeli wysokość opłat i prowizji związanych ze świadczeniem przez Dom Maklerski usług maklerskich lub sposób określania ich wysokości, a także terminy ich wnoszenia nie zostały określone w Umowie, wysokość opłat i prowizji związanych ze świadczeniem przez Dom Maklerski usług maklerskich lub sposób określania ich wysokości, a także terminy ich wnoszenia określa Tabela Opłat i Prowizji, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu, który stanowi integralną część Regulaminu. 2. W przypadku zmiany Tabeli Opłat i Prowizji, o której mowa w ust. 1, Dom Maklerski informuje o tym pisemnie Klienta, którego zmiana dotyczy przed wprowadzeniem zmiany w życie w taki sposób, aby Klient mógł wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. 3. Nie stanowi zmiany Tabeli Opłat i Prowizji jej rozszerzenie o pozycje związane z wprowadzeniem przez Dom Maklerski nowych usług, a także obniżenie opłat lub prowizji.. 4. Zarząd Domu Maklerskiego może w Umowie wyrazić zgodę na odroczenie płatności oraz stosowanie opłat i prowizji innych niż wyrażone w Tabeli Opłat i Prowizji. Strona: 12/14

13 5. Klient wnosi opłaty i prowizje związane ze świadczoną usługą maklerską w formie przelewu na rachunek bankowy Domu Maklerskiego wskazany w Umowie lub w inny sposób wskazany w Umowie. 6. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Dom Maklerski nie przyjmuje opłat i prowizji innych niż wskazane w 8 ust. 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia o warunkach postępowania. 22 Rozwiązanie Umowy 1. Klient może odstąpić od Umowy tylko wtedy, gdy Dom Maklerski nie podjął jeszcze żadnych prac związanych z realizacją jej przedmiotu, lecz nie później niż w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Odstąpienie następuje w trybie pisemnego oświadczenia Klienta przekazanego do Domu Maklerskiego. 2. Dom Maklerski może odstąpić od Umowy, jeśli Klient nie uiścił jeszcze żadnych opłat lub prowizji,, lecz nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy. Odstąpienie następuje w trybie pisemnego oświadczenia Domu Maklerskiego przekazanego Klientowi. 3. Strony Umowy mogą wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od daty doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej. 4. Umowa ulega rozwiązaniu także z dniem: a) śmierci Klienta w przypadku osób fizycznych, b) rozwiązania, likwidacji, rozpoczęcia postępowania upadłościowego Klienta w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, niemających osobowości prawnej, c) utraty przez Dom Maklerski zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie świadczonej usługi, przy czym Dom Maklerski zachowuje prawo do wynagrodzenia za świadczenie usługi do dnia rozwiązania Umowy chyba, że Umowa stanowi inaczej. 5. Dom Maklerski może zmienić Regulamin, cennik usług o którym mowa w 21, a także politykę działania w najlepiej pojętym interesie klienta lub politykę wykonywania zleceń o których mowa w 17 i 17a, informując Klienta o zmianach w formie pisemnej z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, przy czym, w przypadku, gdyby informacja o powyższych zmianach została doręczona do Klienta w terminie uniemożliwiającym wypowiedzenie Umowy z zachowaniem terminu wskazanego w Umowie, względem Klienta stosuje się postanowienia dotychczasowego brzmienia powyższych dokumentów, nie dłużej, niż do upływu terminu wypowiedzenia Umowy liczonego od momentu otrzymania przez Klienta informacji o powyższych zmianach. 6. Dom Maklerski może dokonać zmian, o których mowa w ustępie poprzednim z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: a. zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących usług świadczonych przez Dom Maklerski; b. zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sadów albo decyzji, rekomendacji lub zaleceń organów władzy i administracji publicznej wpływających na usługi świadczone przez Dom Maklerski na podstawie Regulaminu; c. dostosowanie usług świadczonych przez Dom Maklerski na podstawie Regulaminu do warunków rynkowych; d. dostosowanie usług do zmian wprowadzanych w funkcjonującym w Domu Maklerskim systemie informatycznym wpływających na usługi świadczone przez Dom Maklerski na podstawie Regulaminu; e. zmianę zakresu lub formy usług świadczonych przez Dom Maklerski na podstawie Regulaminu. Strona: 13/14

14 22a Rozwiązanie Umowy w odniesieniu do usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie Niezależnie od postanowień 22, Dom Maklerski może odstąpić od Umowy obejmującej wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, jeżeli Klient nie złożył jeszcze żadnych zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 23 Regulamin, w tym zawarta w nim polityka wykonywania zleceń i polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta, podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku. Przegląd dokonywany jest przez inspektora nadzoru zatrudnionego w Domu Maklerskim lub przez innego uprawnionego pracownika Domu Maklerskiego. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 24 Strona: 14/14

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta RDM Wealth Management S.A.

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta RDM Wealth Management S.A. Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta RDM Wealth Management S.A. Firma Inwestycyjna Klient Pośrednik Doradca 1. Definicje RDM Wealth Management S.A. osoba fizyczna, osoba prawna lub

Bardziej szczegółowo

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A 1 Niniejsza informacja skierowana jest do klientów detalicznych. Począwszy od maja 2015 r. ERSTE Securities Polska S.A. zaprzestał świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Polityka została opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym:

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Polityka została opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym: Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

1. Przed podpisaniem Umowy Time AM przekazuje potencjalnemu Klientowi:

1. Przed podpisaniem Umowy Time AM przekazuje potencjalnemu Klientowi: Regulamin świadczenia przez Time Asset Management S.A. (dalej jako: Time AM ) usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia (odkupienia) jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ).

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ). Informacja dotycząca ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz informacja na temat usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. mdommaklerski.pl Spis treści I. Wstęp...19 II. Zawarcie Umowy Derywatów oraz warunki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia między: Panem/Panią data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Informacje dla klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski sp. z o.o. oraz usług świadczonych na podstawie umowy

Informacje dla klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski sp. z o.o. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Informacje dla klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski sp. z o.o. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących Klientowi na

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO Zwana dalej "Umową"

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania Skarg i Reklamacji Klientów Copernicus Securities Spółka Akcyjna. Przyjęty uchwałą Zarządu w dniu 30 października 2015 r.

Regulamin rozpatrywania Skarg i Reklamacji Klientów Copernicus Securities Spółka Akcyjna. Przyjęty uchwałą Zarządu w dniu 30 października 2015 r. Regulamin rozpatrywania Skarg i Reklamacji Klientów Copernicus Securities Spółka Akcyjna Przyjęty uchwałą Zarządu w dniu 30 października 2015 r. Copernicus Securities S.A., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna Postanowienia ogólne Niniejsza Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI SKŁADANYCH PRZEZ KLIENTÓW SATURN TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ORAZ UCZESTNIKÓW FUNDUSZY UTWORZONYCH I

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI SKŁADANYCH PRZEZ KLIENTÓW SATURN TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ORAZ UCZESTNIKÓW FUNDUSZY UTWORZONYCH I PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI SKŁADANYCH PRZEZ KLIENTÓW SATURN TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ORAZ UCZESTNIKÓW FUNDUSZY UTWORZONYCH I ZARZĄDZANYCH PRZEZ SATURN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO Przyjęty Uchwałą nr 1/VII/2014 Zarządu Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI W DOM MAKLERSKI INC S.A.

REGULAMIN ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI W DOM MAKLERSKI INC S.A. REGULAMIN ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI W DOM MAKLERSKI INC S.A. A. Definicje i postanowienia ogólne 1 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem oznaczają: a. DM, Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus)

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) 1 CEL POLITYKI 1. Celem niniejszej polityki jest określenie sposobów klasyfikacji Klientów Secus w zakresie świadczonych na ich rzecz

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Towarzystwo ) 1. Firma Towarzystwa: BPS Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących klientowi na mocy 37 ust. 1 lub

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy określa zasady składania i rozpatrywania reklamacji Klientów w EFIX DOM

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Deutsche Bank

Spis treści. Deutsche Bank Poziom: 3a Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Biura Maklerskiego Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA, W SPRAWIE REALIZACJI ZLECEŃ I DYSPOZYCJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ TELEFONU I INNYCH URZĄDZEŃ (ver.1) zawarty w w dniu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTÓW I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA ŻĄDANIA O ZMIANĘ KLASYFIKACJI W DOMU MAKLERSKIM W INVESTMENTS S.A.

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTÓW I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA ŻĄDANIA O ZMIANĘ KLASYFIKACJI W DOMU MAKLERSKIM W INVESTMENTS S.A. PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTÓW I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA ŻĄDANIA O ZMIANĘ KLASYFIKACJI W DOMU MAKLERSKIM W INVESTMENTS S.A. Metryka wewnętrznego aktu prawnego Domu Maklerskiego W Investments

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez mbank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia przez mbank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych BRE Bank SA Regulamin świadczenia przez mbank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (obowiązuje od 15.08.2011 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zgłaszania i rozpatrywania reklamacji Metrofinance Sp. z o. o.

Regulamin zgłaszania i rozpatrywania reklamacji Metrofinance Sp. z o. o. Regulamin zgłaszania i rozpatrywania reklamacji Metrofinance Sp. z o. o. Niniejszy Regulamin zgłaszania i rozpatrywania reklamacji został przyjęty na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Spis treści

Regulamin. Spis treści REGULAMIN Spis treści Regulamin Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Tryb i warunki zawierania Umowy...5 Rozdział 3. Działanie przez pełnomocnika...8 Rozdział 4. Tryb składania, modyfikowania

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W SKARBIEC TFI S.A.

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W SKARBIEC TFI S.A. REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W SKARBIEC TFI S.A. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Definicje... 2 3. Reklamacja... 3 4. Złożenie i przyjęcie reklamacji... 3 5. Rozpatrzenie reklamacji...

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Regulamin rozpatrywania reklamacji przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1 Definicje Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Umowa o świadczenie usług maklerskich Dnia.. Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rozdział I [Postanowienia ogólne] 1. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. Definicje

1 Postanowienia ogólne. Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Celem utworzenia Programu Inwestycyjnego Superior, oferowanego przez BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z

Bardziej szczegółowo

1. Firma Towarzystwa : NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN TFI )

1. Firma Towarzystwa : NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN TFI ) Informacja dotycząca NN Investment Partners Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz informacja na temat usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O. Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa KRS 0000061809, Sąd Rejonowy dla m.

Bardziej szczegółowo

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczególne warunki inwestowania przez osoby powiązane

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Spis treści I. Wstęp............................................... 42 II. Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem derywatów, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna Załącznik do Decyzji Nr 083/2015 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. dla umów zawartych do 25.10.2015 r. obowiązuje od 16.11.2015 r. dla umów zawartych od 26.10.2015 r. obowiązuje od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI KLIENTA W DOMU MAKLERSKIM W INVESTMENTS S.A.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI KLIENTA W DOMU MAKLERSKIM W INVESTMENTS S.A. PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI KLIENTA W DOMU MAKLERSKIM W INVESTMENTS S.A. Metryka wewnętrznego aktu prawnego Domu Maklerskiego W Investments S.A. Podstawa prawna wydania aktu prawnego Uchwała

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka )

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka ) 1. Definicje POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka ) 1. Klient - krajowa lub zagraniczna osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie Bychawa, październik 2015 r. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny...

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny... UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z osobą fizyczną klientem Bankowości Prywatnej) zawarta w dniu... pomiędzy: Bankiem BGŻ

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych

Regulamin świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych Regulamin świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa: a) warunki i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 27 czerwca 2011 r. 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Invista Dom Maklerski S.A. określa

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Getin Noble Bank S.A.

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Getin Noble Bank S.A. Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Getin Noble Bank S.A.. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki i tryb zawierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. (obowiązuje od 12 października 2015r.) Postanowienia ogólne 1 1. DM Consus świadczy usługi maklerskie na podstawie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie instrumentów finansowych rynku niepublicznego przez Secus Asset Management S.A.

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie instrumentów finansowych rynku niepublicznego przez Secus Asset Management S.A. Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie instrumentów finansowych rynku niepublicznego przez Secus Asset Management S.A. ROZDZIAŁ SPIS TREŚCI STRONA I. Postanowienia ogólne... 2 II. Tryb i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na rachunek własny

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na rachunek własny REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na rachunek własny 1 1. Regulamin określa zasady świadczenia Klientom przez Bank Polska Kasa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego

Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12 (budynek Senator), 00-085 Warszawa www.leggmason.pl Podstawowe zasady prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy:

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: dnia r. PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian do Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochronny Środowiska S.A. zagraniczny rynek kasowy (dalej Regulamin )

Wykaz zmian do Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochronny Środowiska S.A. zagraniczny rynek kasowy (dalej Regulamin ) Wykaz zmian do Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochronny Środowiska S.A. zagraniczny rynek kasowy (dalej Regulamin ) 1. Zmienia się 1 ust. 1 Regulaminu i nadaje się mu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZECHOWYWANIA I REJESTROWANIA ZMIAN STANU POSIADANIA INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A.

REGULAMIN PRZECHOWYWANIA I REJESTROWANIA ZMIAN STANU POSIADANIA INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A. REGULAMIN PRZECHOWYWANIA I REJESTROWANIA ZMIAN STANU POSIADANIA INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A. Przyjęty Uchwałą nr 1/VII/2014 Zarządu Spółki Akcyjnej Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW PRZEZ PRIVATE WEALTH CONSULTING. Warszawa, styczeń 2017 r.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW PRZEZ PRIVATE WEALTH CONSULTING. Warszawa, styczeń 2017 r. PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW PRZEZ PRIVATE WEALTH CONSULTING Warszawa, styczeń 2017 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Zasady rozpatrywania reklamacji składanych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie instrumentów finansowych rynku niepublicznego przez Secus Asset Management S.A.

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie instrumentów finansowych rynku niepublicznego przez Secus Asset Management S.A. Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie instrumentów finansowych rynku niepublicznego przez Secus Asset Management S.A. ROZDZIAŁ SPIS TREŚCI STRONA I. Postanowienia ogólne... 2 II. Tryb i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A. 43-300 Bielsko-Biała ul. Stojałowskiego 27 REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A. obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu z Lokatą

Regulamin Funduszu z Lokatą ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin Funduszu z Lokatą stan na dzień 25.07.2015 Str. 1 / 8 Spis treści Spis treści... 2 Rozdział I - Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo