Regulamin świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

2 Rozdział I 1. Postanowienia ogólne 1.1. Działając na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 poz. 94) Bank BGŻ BNP Paribas S.A. wprowadza Regulamin świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGZ BNP Paribas S.A Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia na rzecz Klienta Usług Doradztwa Inwestycyjnego oraz prawa i obowiązki stron wynikające z zawarcia Umowy o świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego Bank prowadzi działalność maklerską określoną w niniejszym Regulaminie na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego w formie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A Regulamin został opracowany na podstawie 24 ust. 13 Rozporządzenia Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

3 a) Badania Inwestycyjne całokształt niezbędnych działań wykonywanych na potrzeby opracowania Rekomendacji Inwestycyjnych; b) Bank Bank BGŻ BNP Paribas S.A.; c) Biuro Maklerskie Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A., wyodrębniona organizacyjnie jednostka Banku prowadząca działalność maklerską, działająca na zasadach oddziału; d) Doradca doradca inwestycyjny lub makler papierów wartościowych posiadający uprawnienia do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego na podstawie Ustawy; e) Departament Bankowości Prywatnej departament Banku funkcjonujący w ramach obszaru małych przedsiębiorstw i klientów indywidualnych w Banku; f) Doradca Finansowy upoważniony pracownik Banku, zatrudniony w komórkach lub jednostkach organizacyjnych Banku poza Biurem Maklerskim; g) Instrument Finansowy papier wartościowy, tytuł uczestnictwa w instytucji wspólnego inwestowania, instrument rynku pieniężnego lub instrument pochodny, o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy; h) Klient osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, oraz posiadająca Rachunek Bankowy, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę. Zgodnie z Polityką kategoryzacji klientów Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Biuro Maklerskie klasyfikuje wszystkich Klientów jako Klientów detalicznych; i) Oddział oddział lub inna wyodrębniona jednostka organizacyjna Banku, w której Doradcy Finansowi wykonują czynności związane z usługami doradztwa inwestycyjnego; j) Portfel Inwestycyjny aktywa posiadane przez Klienta, które Klient zamierza przeznaczyć pod Usługę Doradztwa Inwestycyjnego i które obejmują: - Instrumenty Finansowe zarejestrowane na Rachunkach Maklerskich prowadzonych na rzecz Klientów Biura Maklerskiego, - Instrumenty Finansowe zaewidencjonowane na rejestrach prowadzonych na rzecz Klienta za pośrednictwem Banku, - środki pieniężne zgromadzone w Banku na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościoworozliczeniowych, rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych, rachunkach płatnych na każde żądanie oraz środki pieniężne na Rachunku Maklerskim prowadzonym na rzecz Klienta Biura Maklerskiego; k) Rachunek Bankowy - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek rozliczeniowy należący do Klienta, prowadzony przez Bank; l) Raport Analityczny opracowanie dokumentujące Rekomendacje Inwestycyjne udzielane w ramach usług doradztwa inwestycyjnego; m) Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej; n) Rachunek Maklerski - rachunek papierów wartościowych prowadzony na rzecz Klientów Biura Maklerskiego, na którym zarejestrowane Instrumenty Finansowe znajdujace się w obrocie publicznym i niepublicznym; o) Rekomendacja Inwestycyjna udzielane w formie pisemnej zalecenie podjęcia określonej decyzji inwestycyjnej przez Klienta w odniesieniu do konkretnych Instrumentów Finansowych, uwzględniające indywidualną sytuację, profil ryzyka i potrzeby Klienta, przygotowane w ramach świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego, na podstawie wyników Badań Inwestycyjnych. Takie zalecenie nie jest rekomendacją w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715); p) Rozporządzenie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U.2012, poz 1078); q) Umowa Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla kientów bankowości prywatnej, zawierana w formie pisemnej; r) Usługa Doradztwa Inwestycyjnego usługa polegająca na udzielaniu Rekomendacji Inwestycyjnych poprzez sporządzanie comiesięcznych Raportów Analitycznych. Raporty Analityczne są sporządzane na rzecz Klienta w oparciu o jego indywidualne cele inwestycyjne oraz wiedzę i doświadczenie w zakresie inwestowania w Instrumenty Finansowe oraz zawierają zalecenia: - kupna, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu określonych w raporcie Analitycznym Instrumentów Finansowych albo powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej tych instrumentów, - wykonania lub powstrzymania się od wykonania uprawnień wynikających z określonego Instrumentu Finansowego skazanego w Raporcie Analitycznym do zakupu, sprzedaży subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu Instrumentu Finansowego;

4 s) Ustawa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U poz. 94) lub inny akt prawny zastępujący wyżej wymienioną ustawę, Rozdział II 2. Usługa Doradztwa Inwestycyjnego Doradztwo Inwestycyjne 2.1. W ramach świadczenia Usługi Doradztwa Inwestycyjnego Biuro Maklerskie przygotowuje i przekazuje Klientowi w formie pisemnej Rekomendacje Inwestycyjne dotyczące: kupna, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu określonych Instrumentów Finansowych albo powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej tych instrumentów, wykonania lub powstrzymania się od wykonania uprawnień wynikających z określonego Instrumentu Finansowego do zakupu, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu Instrumentu Finansowego Usługa Doradztwa Inwestycyjnego jest świadczona w oparciu o przekazane przez Klienta informacje na temat jego indywidualnych celów inwestycyjnych i sytuacji finansowej Biuro Maklerskie świadczy Usługę Doradztwa Inwestycyjnego w odniesieniu do Instrumentów Finansowych dopuszczonych lub niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego oraz w odniesieniu do Instrumentów Finansowych znajdujących się w ofercie podmiotów z grupy kapitałowej BNP Paribas Świadczenie Usługi Doradztwa Inwestycyjnego następuje na podstawie Umowy Usługa Doradztwa Inwestycyjnego na rzecz Klientów Biura Maklerskiego świadczona jest wyłącznie przez Doradców w ramach działalności Biura Maklerskiego. 3. Czynności przed zawarciem umowy 3.1. Przed zawarciem Umowy Biuro Maklerskie przekazuje Klientowi przy użyciu trwałego nośnika informacji lub poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biura Maklerskiego: Wymagane zgodnie z 10 Rozporządzenia informacje dotyczące Banku, Biura Maklerskiego oraz usługi, która ma być świadczona na podstawie Umowy, wzór Umowy oraz Regulamin, inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa, niezbędne do podpisania Umowy, informację o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usług na rzecz Klienta zgodnie z Regulaminem zarządzania konfliktami interesów w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Biura Maklerskiego Banki BGŻ BNP Paribas S.A., ogólny opis istoty Instrumentów Finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te Instrumenty Finansowe, w sposób umożliwiający Klientowi podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych, informację o dokonanej przez Biuro Maklerskie klasyfikacji Klienta, zgodnie z Polityką kategoryzacji klientów Banku BGŻ BNP Paribas S.A Przed zawarciem Umowy Biuro Maklerskie zwraca się do Klienta o przedstawienie: informacji dotyczących poziomu wiedzy Klienta o inwestowaniu w zakresie Instrumentów Finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, jego sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych, niezbędnych do dokonania oceny czy Instrumenty Finansowe będące przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie Umowy, są odpowiednie dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację i cele inwestycyjne informacji niezbędnych do ustalenia, czy przy należytym uwzględnieniu charakteru i zakresu świadczonej usługi określona transakcja, rekomendowana w toku świadczenia usługi: realizuje cele inwestycyjne Klienta, nie jest związana z ryzykiem, którego poziom przekraczałby możliwości inwestycyjne Klienta, ma charakter pozwalający na jej zrozumienie i dokonanie oceny ryzyka z nią związanego przez Klienta, biorąc pod uwagę posiadane przez niego doświadczenie i wiedzę informacji o zapoznaniu się z ryzykiem inwestycyjnym związanym z inwestowaniem w Instrumenty Finansowe, innych informacji oraz dokumentów, o ile wynikają z obowiązujących przepisów prawa lub są niezbędne do podpisania i wykonywania Umowy, w szczególności dokumentu tożsamości.

5 3.3. Przed zawarciem Umowy Biuro Maklerskie dokona badania odpowiedniości przy pomocy formularza, zgodnie 16 Rozporządzenia w oparciu o informacje, o których mowa w punktach i Regulaminu przekazane przez Klienta, jak również w oparciu o informacje dotyczące Klienta posiadane przez Bank, w celu dokonania oceny czy usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy oraz Instrumenty Finansowe będące przedmiotem oferowanej usługi są odpowiednie dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację i cele inwestycyjne Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Biura Maklerskiego o każdej zmianie w danych określonych w punktach i 3.2.2, mających wpływ na dokonaną przez Biuro Maklerskie ocenę odpowiedniości, o której mowa w punkcie Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Biuro Maklerskie może odstąpić od żądania informacji, o których mowa w punkcie 3.2., o ile jest w ich posiadaniu, a informacje te są aktualne W przypadku Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, informacje, o których mowa w punkcie 3.2, przedstawiają osoby uprawnione do reprezentowania Klienta, które następnie podpiszą Umowę. Biuro Maklerskie dokona badania odpowiedniości, o którym mowa w punkcie 3.3. w odniesieniu do osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, w oparciu o informacje przedstawione przez osoby uprawnione do jej reprezentowania, o których mowa w zdaniu poprzednim. 4. Warunki zawierania Umowy 4.1. Wraz z zawarciem Umowy Klient składa osobiście, a w przypadku Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, poprzez osoby uprawnione do reprezentowania Klienta, pisemne oświadczenie stwierdzające, iż każda decyzja inwestycyjna Klienta podejmowana na podstawie udzielonej mu przez Doradcę Rekomendacji Inwestycyjnej jest wyłącznie decyzją Klienta, a jej konsekwencje ponosi wyłącznie Klient W przypadku, gdy posiadaczami Rachunku Bankowego są dwie osoby, Umowę może podpisać wyłącznie jedna z nich. W takim wypadku posiadacze Rachunku Bankowego zobowiązani są wskazać osobę upoważnioną do zawarcia Umowy Biuro Maklerskie uzależnia podpisanie Umowy od posiadania przez Klienta Rachunku Bankowego oraz akceptacji i podpisania przez Klienta dokumentów wymaganych przepisami obowiązującego prawa oraz innych, określonych przez Biuro Maklerskie, w tym wskazanych w punkcie Biuro Maklerskie odmawia zawarcia Umowy z Klientem w przypadku, gdy: Klient odmawia przedstawienia dokumentów wymaganych do zawarcia Umowy lub okazane dokumenty budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Klient odmawia złożenia oświadczenia w zakresie ryzyka związanego z inwestowaniem w Instrumenty Finansowe, po otrzymaniu od Biura Maklerskiego informacji określonych w punkcie Klient odmawia przedstawienia informacji niezbędnych do dokonania oceny poziomu wiedzy i doświadczenia Klienta w dziedzinie inwestycji odpowiedniej dla określonego rodzaju Instrumentów Finansowych lub usługi maklerskiej, sytuacji finansowej Klienta oraz jego celów inwestycyjnych, 4.5. W sytuacji, gdy Biuro Maklerskie stwierdzi brak odpowiedniości usługi maklerskiej lub Instrumentu Finansowego bedącego jej przedmiotem dla Klienta, Biuro Maklerskie pisemnie informuje Klienta, że usługa, do której Klient zamierza przystąpić, jest dla Klienta w ocenie Biura Maklerskiego nieodpowiednia oraz wyjaśnia mu w sposób zrozumiały dla Klienta, na czym brak odpowiedniości polega Jeżeli, pomimo uzyskania informacji, o której mowa w punkcie 4.5., Klient chce zawrzeć Umowę, Biuro Maklerskie odbiera od Klienta, a w przypadku Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, od osób upoważnionych do jego reprezentacji, pisemne oświadczenie, że został poinformowany o braku odpowiedniości usługi lub Instrumentu Finansowego bedącego jej przedmiotem oraz iż Umowa zostaje zawarta na wyraźne żądanie Klienta. W sytuacji takiej Biuro Maklerskie informuje Klienta pisemnie, że nie jest w stanie działać w najlepiej pojętym interesie Klienta z uwagi na brak odpowiedniości, jednakże pomimo tego dołoży należytej staranności przy jej świadczeniu W przypadku, gdy Klient odmawia złożenia oświadczeń, o których mowa w punkcie 4.6., Biuro Maklerskie odmawia zawarcia Umowy z Klientem.

6 4.8. Biuro Maklerskie może odmówić zawarcia Umowy z Klientem w przypadku, gdy istnieje konflikt interesów mogący mieć wpływ na należyte wykonywanie Umowy przez Bank Dokumenty składane przez Klienta w związku z Umową Klient składa bądź w oryginałach bądź w uwierzytelnionych kopiach. W przypadku składania kopii Biuro Maklerskie może zażądać przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów Biuro Maklerskie może zażądać, aby zagraniczne dokumenty urzędowe lub zagraniczne dokumenty o charakterze dokumentów urzędowych, zostały uwierzytelnione przez notariusza oraz dodatkowo legalizowane przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny właściwy dla siedziby zagranicznej osoby lub potwierdzone w trybie Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961r. (Dz. U. Nr 112, poz. 938) oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 5. Rekomendacje Inwestycyjne 5.1. Podstawę do przygotowania przez Biuro Maklerskie Rekomendacji Inwestycyjnych stanowią Badania Inwestycyjne O wyborze Instrumentów Finansowych, których dotyczą Badania Inwestycyjne, a także zakresie tych badań decyduje Biuro Maklerskie, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa Przy wyborze zalecanych Instrumentów Finansowych Doradca kierował się będzie między innymi: przewidywaną stopą zwrotu z inwestycji, ryzykiem, mającym wpływ na ostateczną stopę zwrotu z inwestycji, historycznymi stopami zwrotu na danym Instrumencie Finansowym (w szczególności ich powtarzalność, zmienność, zgodność z założonymi celami inwestycyjnymi emitenta, wystawcy Instrumentu Finansowego), kosztami nabycia i zbycia Instrumentu Finansowego (np. prowizje, opłaty manipulacyjne, innymi dodatkowymi opłatami), 5.4. Przy Badniach Inwestycyjnych Doradca może wykorzystywać następujące źródła: publicznie dostępne materiały prasowe oraz dostępne analizy inwestycyjne innych firm inwestycyjnych, serwisy: Bloomberg oraz strony emitentów instrumentów finansowych, informacje uzyskane bezpośrednio od emitentów, których dotyczą analizy, informacje uzyskane od emitentów należących do tej samej lub pokrewnej branży, co podmiot, którego dotyczy analiza, specjalistyczne opracowania z grupy kapitałowej BNP Paribas. Przy wykorzystaniu tego źródła i zalecenia Klientowi podjęcia decyzji inwestycyjnej w odniesieniu do Instrumentu Finansowego z grupy kapitałowej BNP Paribas, Rekomendacja Inwestycyjna powinna zawierać informację o tym, przedstawioną w sposób rzetelny, jasny i niebudzący wątpliwości Badania Inwestycyjne mogą bazować na innych źródłach niż wymienione w pkt jeżeli byłoby to uwarunkowane charakterem analizy lub innej rekomendacji W przypadku wątpliwości w zakresie wiarygodności jednego ze źródeł informacji wymienionych w ust. 5.4 Biuro Maklerskie zamieszcza w treści Rekomendacji Inwestycyjnej stosowne zastrzeżenie Badania Inwestycyjne mogą obejmować: analizę sytuacji na wybranych rynkach finansowych, analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstw w poszczególnych branżach, zastosowanie modeli scoringowych pozwalających na selekcję Instrumentów Finansowych na podstawie uzyskanej punktacji lub pozycji w rankingu, analizę finansową papierów wartościowych lub innych Instrumentów Finansowych, streszczenia analiz i rekomendacji, o których mowa w pkt Rekomendacja Inwestycyjna zawiera następujące elementy: zalecenie podjęcia określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych Instrumentów Finansowych, uzasadnienie merytoryczne, które stanowi podstawę do stworzenia Rekomendacji Inwestycyjnej, fakty, na których oparta została Rekomendacja Inwestycyjna, wyodrębnione w stosunku do samodzielnej oceny interpretacji, ocen, opinii i innego rodzaju sądów wartościujących, co powinno pozwolić na dokonanie obiektywnej weryfikacji otrzymanej przez Klienta Rekomendacji Inwestycyjnej, w przypadku produktów emitowanych przez podmiot z grupy kapitałowej BNP Paribas, informację wskazującą na ten fakt, jak również czy jako źródło Badań Inwestycyjnych zostały wykorzystane opracowania podmiotów z grupy kapitałowej BNP Paribas,

7 imię, nazwisko i tytuł zawodowy osoby sporządzającej Rekomendację Inwestycyjną Rekomendacje Inwestycyjne sporządzane są w Biurze Maklerskim w oparciu o jedną lub połaczenie kilku z następujących metod analitycznych, co będzie uzaleznione od indywidualnego charakteru świadczonej Usługi Doradztwa Inwestycyjnegoo na rzecz danego Klienta: w przypadku akcji: metoda DCF (zdyskontowanych strumieni pieniężnych), metoda porównawcza (porównanie odpowiednich wskaźników rynkowych, przy których jest notowana spółka z podobnymi wskaźnikami dla innych firm z tej samej branży bądź branż pokrewnych), modele ilościowe, w tym scoringowe, poparte badaniami na temat ich skuteczności oraz pozwalające na wyznaczenie oczekiwanej stopy zwrotu, w przypadku obligacji: analiza zmian krzywych rentowności, duration poszczególnego papieru wartościowego oraz wpływ czynników makroekonomicznych na wycenę instrumentów dłużnych, stabilność finansowa emitenta oraz płynnośc na poszczególnym papierze wartościowym, w przypadku instrumentów pochodnych analizowane jest aktywo stanowiące instrument bazowy dla instrumentu pochodnego, uwzględniając wpływ na zaangażowanie netto poszczególnego aktywa w Portfelu Inwestycyjnym przy zastosowaniu instrumentu pochodnego Biuro Maklerskie może wykorzystać inną metodę analityczną niż metody wymienione w pkt. 5.9., jeżeli byłoby to uwarunkowane charakterem Rekomendacji Inwestycyjnych Zalecenia podjęcia przez Klienta określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do Instrumentów Finansowych może nie być skutkiem zmiany oceny atrakcyjności Instrumentu Finansowego, a może jedynie wynikać z decyzji alokacyjnych dopasowujących aktualny skład Portfela Inwestycyjnego Klienta do portfela zalecanego Rekomendacja Inwestycyjna jest ważna do momentu wydania kolejnego Raportu Analitycznego zawierającego Rekomendajcę Inwestycyjną w odniesieniu do poszczególnego Instrumentu Finansowego. Sporządzając Rekomendację Inwestycyjną Biuro Maklerskie dochowuje należytej staranności i sumienności m.in. poprzez: wykonywanie Badań Inwestycyjnych na bazie racjonalnych podstaw, popartych analizą danych, w oparciu o zweryfikowane informacje, rozważną ocenę, które czynniki są istotne w zakresie analiz inwestycji oraz ich uzasadnienie, odróżnianie faktów od opinii w prezentowanych badaniach, spełnianie wymogów prawnych, którym podlega działalność Biura Maklerskiego Doradca, wykonując Usługę Doradztwa Inwestycyjnego, przed udzieleniem Rekomendacji Inwestycyjnej uwzględnia wiedzę i doświadczenie, cele inwestycyjne i sytuację finansową Klienta Rekomendacje Inwestycyjne nie mogą być traktowane i postrzegane przez Klienta korzystającego z Usługi Doradztwa Inwestycyjnego jako zapewnienie lub gwarancja osiągnięcia potencjalnych lub spodziewanych zysków z inwestycji. Ostateczną decyzję odnośnie nabycia lub zbycia Instrumentu Finansowego podejmuje Klient, wyłącznie na podstawie indywidualnych, podjętych niezależnie od Biura Maklerskiego, decyzji na jego własne ryzyko i odpowiedzialność W treści Rekomendacji Inwestycyjnej są ujawniane wszelkie znane Doradcom powiązania i okoliczności, które mogłyby wpłynąć na obiektywność sporządzanych Rekomendacji Inwestycyjnych, w tym informacje na temat zaangażowania kapitałowego Banku w Instrumenty Finansowe będące przedmiotem Rekomendacji Inwestycyjnej oraz istnienie słusznego interesu lub istotnego konfliktu interesów, jaki zachodzi pomiędzy Bankiem a emitentem Instrumentów Finansowych będących przedmiotem Rekomendacji Inwestycyjnej.Treść Rekomendacji Inwestycyjnej również zawiera wskazanie silnych i słabych stron zastosowanych metod analizy instrumentów finansowych, w sposób umożliwiający adresatom zalecenia dokonanie oceny ryzyka inwestowania w dane Instrumenty Finansowe zgodnie z zaleceniem Przygotowywana Rekomendacja Inwestycyjna jest utajniona do momentu jej udostępnienia Klientowi z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa Biuro Maklerskie przekazuje Klientom Rekomendacje Inwestycyjne w formie pisemnej w sposób określony w punkcie 6.5. Rekomendacja Inwestycyjna może zostać odczytana Klientowi przez pracownika Zespołu Przyjmowania i Przekazywania Zleceń Biura Maklerskiego za pośrednictwem nagrywanych linii telefonicznych. Rekomendacje Inwestycyjne są przekazywane co miesiąc, natomiast według uznania Biura Maklerskiego może być wysłana dodatkowa Rekomendacja Inwestycyjna w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń rynkowych.

8 5.18. Wszystkie Rekomendacje Inwestycyjne przygotowane przez Biuro Maklerskie w ramach świadczenia Usługi Doradztwa Inwestycyjnego podlegają ochronie prawa autorskiego. Klient może wykorzystywać otrzymywanie z Biura Maklerskiego Rekomendacje Inwestycyjne dla własnych potrzeb, bez prawa ich rozpowszechniania, kopiowania, udostępniania odpłatnie, czy nieodpłatnie, czy jakiejkolwiek innej formy przekazywania ich osobom trzecim, w cześci lub całości. 6. Raporty analityczne 6.1. Raport Analityczny odnosi się do składu Portfela Inwestycyjnego Klienta, którego Usługa Doradztwa Inwestycyjnego dotyczy oraz wpływu sytuacji rynkowej na wartość posiadanych Instrumentów Finansowych Raport Analityczny zawiera informację na temat wartości Portfela Inwestycyjnego oraz podsumowanie kluczowych informacji rynkowych, mających wpływ na wartość Portfela Inwestycyjnego Klienta, informacje odnośnie użytej metodologii oraz źródła danych użytych podczas Badań Inwestycyjnych oraz informacje co do ich wiarygodności, metody wyceny instrumentów finansowych 6.3. Raport Analityczny zawiera również Rekomendacje Inwestycyjne, o której mowa w punkcie 5 Regulaminu. Każdy kolejny Raport Analityczny zawiera informacje historyczne w zakresie Rekomendacji Inwestycyjnych udzielonych Klientowi w okresie ostatnich trzech miesięcy, w szczególności informacje dotyczące zarekomendowanego kierunku transakcyjnego oraz daty przekazania tych Rekomendacji Inwestycyjnych Klientowi Raport Analityczny jest przekazywany co miesiąc, nie później niż do 5-go (piątego) dnia roboczego każdego miesiaca Raport Analityczny jest doręczany Klientowi w formie pisemnej, jedną z wybranych przez Klienta dróg komunikacji spośród wskazanych poniżej: za pośrednictwem Doradcy Finansowego, na adres Klienta wskazany w Umowie, w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Klienta Doradcy Finansowi wykonują czynności pomocnicze związane z zawieraniem i realizacją umów świadczenia Usługi Doradztwa Inwestycyjnego na podstawie art. 113 ust. 1 Ustawy, bazując na informacjach przekazanych przez Biuro Maklerskie, polegające na: przekazaniu Klientowi informacji określonych w punkcie 3.1. niniejszego Regulaminu, doręczeniu Klientowi Raportu Analitycznego, o ile Umowa nie stanowi inaczej, przekazaniu do Biura Maklerskiego informacji od Klienta określonych w punkcie 3.2. niniejszego Regulaminu, przekazaniu do Biura Maklerskiego otrzymanych od Klienta reklamacji, pytań, wniosków lub innych oświadczeń woli związanych z Usługą Doradztwa Inwestycyjnego bieżącym uzgodnieniu z Klientem ostatecznej wartości Portfela Inwestycyjnego, do którego jest świadczona Usługa Doradztwa Inwestycyjnego. 7. Obowiązki Klienta 7.1. Klienci są zobowiązani do: wykorzystywania Rekomendacji Inwestycyjnych, o których mowa powyżej, wyłącznie dla potrzeb własnych, nieudostępniania Rekomendacji Inwestycyjnych, o których mowa powyżej, osobom trzecim, nieupubliczniania Rekomendacji Inwestycyjnych, o których mowa powyżej oraz jakichkolwiek treści zawartych w Raporcie Analitycznym zapewnienia wolnej przestrzeni w elektronicznej skrzynce pocztowej, niezbędnej do otrzymywania wiadomości wysyłanych przez Biuro Maklerskie w ramach usługi świadczonej za pośrednictwem poczty elektronicznej. 8. Ustanowienie i odwołanie pełnomocnictwa 8.1. Klient może ustanawiać pełnomocników do wykonywania Umowy, w zakresie ustalonym w pełnomocnictwie i zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i Regulaminie Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw Pełnomocnictwo udzielane jest w formie pisemnej w obecności pracownika Oddziału Banku lub notariusza. Pełnomocnictwo udzielane i odwoływane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej winno być poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczną, placówkę konsularną lub podmiot umocowany do tego przez Bank, z zastrzeżeniem potwierdzenia autentyczności formy notarialnej tego poświadczenia w sposób wymagany w stosunkach z krajem, w

9 którym działa notariusz (w szczególności poprzez dołączenie apostille). Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Udzielenie pełnomocnictwa i jego odwołanie staje się skuteczne w stosunku do Biura Maklerskiego od dnia jego otrzymania Biuro Maklerskie może nie przyjąć pełnomocnictwa, jeżeli powstaną uzasadnione wątpliwości, co do jego treści, zakresu, wiarygodności lub prawidłowości Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić pisemnie Biuro Maklerskie o odwołaniu lub wygaśnięciu pełnomocnictwa Pełnomocnictwo może zostać zmienione przez Klienta. Do zmiany pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego punktu Klient odpowiada za działania pełnomocnika Pełnomocnictwo wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika oraz z dniem rozwiązania Umowy. 9. Reklamacje Postanowienia końcowe Rozdział III 9.1. Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przez Biuro Maklerskie usług określonych Umową mogą być składane drogą listowną, za pośrednictwem telefonu lub w Oddziałach Reklamacja dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania przez Biuro Maklerskie usług określonych Umową powinna zostać niezwłocznie złożona przez Klienta W reklamacji należy podać wszelkie informacje, jakie mogą być pomocne przy jej rozpatrzeniu, jak również dołączyć lub przekazać do Biura Maklerskiego kopie dokumentów związanych z reklamowaną czynnością, wskazujące zasadność reklamacji Wszelkie reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przez Biuro Maklerskie usług określonych Umową będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. W sprawach szczególnie zawiłych termin ten może ulec wydłużeniu, przy czym Biuro Maklerskie zawiadamia Klienta o przyczynach zwłoki i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy nie dłuższy jednak niż 30 dni. Do terminów tych nie wlicza się okresu oczekiwania przez Biuro Maklerskie na dokumenty lub informacje od Klienta lub podmiotów trzecich w przypadku, gdy takie dokumenty lub informacje są w ocenie Biura Maklerskiego niezbędne do rozpatrzenia reklamacji Na złożoną reklamację Biuro Maklerskie udzieli odpowiedzi pisemnie lub telefonicznie według wyboru Klienta. 10. Zakres odpowiedzialności Biura Maklerskiego Biuro Maklerskie świadcząc Usługę Doradztwa Inwestycyjnego, w tym sporządzając Rekomendacje Inwestycyjne dla Klienta, dochowuje należytej staranności przewidzianej dla firm inwestycyjnych i bierze pod uwagę najlepiej pojęty interes Klienta, z uwzględnieniem wskazanych przez niego celów inwestycyjnych i sytaucji finansowej, jednak żadne informacje uzyskane przez Klienta od Biura Maklerskiego nie mogą być traktowane i postrzegane przez Klienta jako zapewnienie lub gwarancja osiągnięcia potencjalnych lub oczekiwanych korzyści lub zysków z rekomendowanej przez Biuro Maklerskie transakcji. Ostateczną decyzję dotycząca nabycia lub zbycia Instrumentu Finansowego podejmuje Klient, wyłącznie na podstawie indywidualnej decyzji Biuro Maklerskie odpowiada za szkody rzeczywiste powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Biuro Maklerskie obowiązków zawartych w Umowie i Regulaminie, chyba że szkody powstały na skutek okoliczności, za które Biuro Maklerskie odpowiedzialności nie ponosi Biuro Maklerskie informuje, że korzystanie z poczty elektronicznej lub internetowych metod transmisji danych związane jest z ryzykiem nieautoryzowanego dostępu do przesyłanych danych, utraty poufności bądź modyfikacji przesyłanych danych, będące poza kontrolą Biura Maklerskiego. 11. Opłaty i prowizje Biuro Maklerskie pobiera od Klientów opłatę z tytułu świadczonych Usług Doradztwa Inwestycyjnego w wysokości określonej w tabeli opłat i prowizji Biura Maklerskiego.

10 11.2. Klient jest zobowiązany do zapewnienia na Rachunku Bankowym w ustalonym w Umowie dniu naliczania opłat, o których mowa w punkcie 11.1., środków pieniężnych w wysokości równej co najmniej kwocie opłat należnych dla Biura Maklerskiego W przypadku braku środków na Rachunku Bankowym Klienta w dniu naliczania opłat, o których mowa w punkcie 11.1., Biuro Maklerskie wystawia Klientowi wezwanie do zapłaty należnych opłat Klient ma obowiązek uregulowania zobowiązania w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty Biuro Maklerskie może wypowiedzieć Umowę, gdy Klient nie ureguluje swojego zobowiązania względem Biura Maklerskiego w terminie wskazanym w punkcie Tryb i warunki wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy Rozwiązanie Umowy może nastąpić poprzez jej wypowiedzenie przez którąkolwiek ze stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Data złożenia wypowiedzenia jest liczona od momentu doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem punktu Jednomiesięczny okres wypowiedzenia, o którym mowa w punkcie 12.1 obejmuje pełny miesiac kalendarzowy rozpoczynający się po dacie złożenia wypowiedzenia. Opłata za świadczenie Usługi Doradztwa Inwestycyjnego, o której mowa w punkcie 11.1, pobierana jest do końca okresu wypowedznia Umowa ulega również rozwiązaniu z dniem: śmierci Klienta będącego osobą fizyczną rozwiązania Klienta będącego osob prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zaprzestania przez Bank prowadzenia działalności maklerskiej polegającej na świadczeniu Usług Doradztwa Inwestycyjnego, zamknięcia Rachunku Bankowego Rażące naruszenia Regulaminu bądź Umowy uprawniają każdą ze Stron do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w punkcie Biuro Maklerskie może wypowiedzieć Umowę tylko z ważnych powodów: Zaprzestanie świadczenia Usługi Doradztwa Inwestycyjengo przez Biuro Maklerskie, Podanie przez Klienta w trakcie zawarcia lub realizacji Umowy nieprawdzinych informacji, które uzasadniałyby okoliczność, że gdyby Biuro Maklerskie nie działałoby pod ich wpływem, nie zawarłoby Umowy z Klientem, w tym posłużenie się dokumentami nieprawdziwymi, przerobionymi lub podrobionymi. 13. Zmiana postanowień Regulaminu Biuro Maklerskie może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, do których należą: a) wprowadzenie przez Biuro Maklerskie nowych rozwiązań funkcjonalnych, organizacyjnych, technicznych, informatycznych lub teleinformatycznych mających wpływ na usługi świadczone na podstawie Umowy i Regulaminu, o ile nie wpłynie to negatywnie na możliwość należytego wykonania Umowy oraz nie będzie naruszało interesu Klienta; b) wprowadzenie przez Biuro Maklerskie nowych usług związanych z czynnościami objętymi Regulaminem lub modyfikacja istniejących, o ile nie wpłynie to negatywnie na możliwość należytego wykonania Umowy oraz nie będzie naruszało interesu Klienta; c) zmiana obowiązujących przepisów prawa lub wydanie przez uprawnione organy administracji publicznej rekomendacji, zaleceń albo interpretacji lub wydanie przez zobowiązań stron Umowy. Biuro Maklerskie może dokonać zmiany w zakresie wynikającym z przyczyny uzasadniającej zmianę Informacja o zmienionym Regulaminie wraz z pełnym tekstem zmodyfikowanego Regulaminu i informacją o dacie wprowadzenia tych zmian w życie, podawana będzie do wiadomości na stronie internetowej Biura Maklerskiego oraz zostanie doręczona Klientowi w sposób określony w Umowie Doręczenie Klientowi informacji o zmienionym Regulaminie wraz z pełnym tekstem zmodyfikowanego Regulaminu i informacją o dacie wprowadzenia tych zmian w życie jest dokonywane w terminie umożliwiającym Klientowi wypowiedzenie Umowy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach i pełnego tekstu zmienionego Regulaminu z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w pkt przed wejściem w życie zmian wprowadzanych zmienionym Regulaminem i następuje:

11 w przypadku Klienta, który wyraził zgodę na przekazywanie i doręczanie informacji za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji na wskazany przez Klienta adres - za pośrednictwem elektronicznego kanału komunikacji, w pozostałych przypadkach - drogą pocztową, na adres korespondencyjny Klient w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu wraz z pełnym tekstem zmodyfikowanego Regulaminu i informacją o dacie wejścia tych zmian w życie może wypowiedzieć Umowę, w przeciwnym razie uznaje się, że zmiana została przez niego zaakceptowana Zmieniony Regulamin wiąże Klienta po wejściu w życie zmian wynikających ze zmodyfikowanego Regulaminu, o ile Klient w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu nie wypowie Umowy Oświadczenie Klienta, że nie przyjmuje zmienionego Regulaminu będzie równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy, z zachowaniem terminu przewidzianego w punkcie Postanowienia końcowe Wszelkie ogólne komunikaty dotyczące wykonywania Umowy są publikowane do wiadomości Klientów na stronie internetowej Biura Maklerskiego lub udostępniane przy użyciu trwałego nośnika informacji w sposób określony w Umowie Językiem komunikacji pomiędzy Biurem Maklerskim a Klientem, w tym dokumentów sporządzanych w ramach wykonania Umowy, jest język polski.

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Poznań, dnia 15 lutego 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 [Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem.

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NABYCIA LUB ZBYCIA POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NIEREGULOWANEGO OBROTU POZAGIEŁDOWEGO (OVER-THE-COUNTER) ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK DNB NORD POLSKA S.A

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK DNB NORD POLSKA S.A REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK DNB NORD POLSKA S.A. USŁUGI PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA DYSPOZYCJI I ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA W INSTYTUCJACH WSPÓLNEGO INWESTOWANIA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH Wersja obowiązująca od dnia 14 maja 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Załącznik do uchwały nr 15/2014/DS/GOS Prezesa Zarządu BGK z dnia 21 stycznia 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TRANSAKCJI POCHODNYCH Z KLIENTAMI BANKU GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/21 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne

Duma Przedsiębiorcy 1/21 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne 1/21 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez dla spółek (obowiązuje od dnia 30 stycznia 2014 r.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r.

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku) Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Niniejszy Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. 1 Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Agent Rozliczeniowy bank lub przedsiębiorca, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie:

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie: Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) oraz prowadzenia Rachunków CFD i Rachunków Pieniężnych - model Non Dealing Desk (NDD) z dnia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych)

Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych) Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 18.09.2012r. Jacek Gębala,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS

OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS Obowiązujące od 17.11.2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 1.1. Definicje... 2 1.2. Zastosowanie Ogólnych warunków... 4 1.3. Zmiana Ogólnych warunków, Warunków świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A.

R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A. Załącznik nr 1 do Umowy o zarządzanie portfelem. R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A. I. Postanowienia ogólne. 1 "Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo