Regulamin świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

2 Rozdział I 1. Postanowienia ogólne 1.1. Działając na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 poz. 94) Bank BGŻ BNP Paribas S.A. wprowadza Regulamin świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGZ BNP Paribas S.A Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia na rzecz Klienta Usług Doradztwa Inwestycyjnego oraz prawa i obowiązki stron wynikające z zawarcia Umowy o świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego Bank prowadzi działalność maklerską określoną w niniejszym Regulaminie na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego w formie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A Regulamin został opracowany na podstawie 24 ust. 13 Rozporządzenia Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

3 a) Badania Inwestycyjne całokształt niezbędnych działań wykonywanych na potrzeby opracowania Rekomendacji Inwestycyjnych; b) Bank Bank BGŻ BNP Paribas S.A.; c) Biuro Maklerskie Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A., wyodrębniona organizacyjnie jednostka Banku prowadząca działalność maklerską, działająca na zasadach oddziału; d) Doradca doradca inwestycyjny lub makler papierów wartościowych posiadający uprawnienia do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego na podstawie Ustawy; e) Departament Bankowości Prywatnej departament Banku funkcjonujący w ramach obszaru małych przedsiębiorstw i klientów indywidualnych w Banku; f) Doradca Finansowy upoważniony pracownik Banku, zatrudniony w komórkach lub jednostkach organizacyjnych Banku poza Biurem Maklerskim; g) Instrument Finansowy papier wartościowy, tytuł uczestnictwa w instytucji wspólnego inwestowania, instrument rynku pieniężnego lub instrument pochodny, o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy; h) Klient osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, oraz posiadająca Rachunek Bankowy, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę. Zgodnie z Polityką kategoryzacji klientów Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Biuro Maklerskie klasyfikuje wszystkich Klientów jako Klientów detalicznych; i) Oddział oddział lub inna wyodrębniona jednostka organizacyjna Banku, w której Doradcy Finansowi wykonują czynności związane z usługami doradztwa inwestycyjnego; j) Portfel Inwestycyjny aktywa posiadane przez Klienta, które Klient zamierza przeznaczyć pod Usługę Doradztwa Inwestycyjnego i które obejmują: - Instrumenty Finansowe zarejestrowane na Rachunkach Maklerskich prowadzonych na rzecz Klientów Biura Maklerskiego, - Instrumenty Finansowe zaewidencjonowane na rejestrach prowadzonych na rzecz Klienta za pośrednictwem Banku, - środki pieniężne zgromadzone w Banku na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościoworozliczeniowych, rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych, rachunkach płatnych na każde żądanie oraz środki pieniężne na Rachunku Maklerskim prowadzonym na rzecz Klienta Biura Maklerskiego; k) Rachunek Bankowy - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek rozliczeniowy należący do Klienta, prowadzony przez Bank; l) Raport Analityczny opracowanie dokumentujące Rekomendacje Inwestycyjne udzielane w ramach usług doradztwa inwestycyjnego; m) Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej; n) Rachunek Maklerski - rachunek papierów wartościowych prowadzony na rzecz Klientów Biura Maklerskiego, na którym zarejestrowane Instrumenty Finansowe znajdujace się w obrocie publicznym i niepublicznym; o) Rekomendacja Inwestycyjna udzielane w formie pisemnej zalecenie podjęcia określonej decyzji inwestycyjnej przez Klienta w odniesieniu do konkretnych Instrumentów Finansowych, uwzględniające indywidualną sytuację, profil ryzyka i potrzeby Klienta, przygotowane w ramach świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego, na podstawie wyników Badań Inwestycyjnych. Takie zalecenie nie jest rekomendacją w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715); p) Rozporządzenie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U.2012, poz 1078); q) Umowa Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla kientów bankowości prywatnej, zawierana w formie pisemnej; r) Usługa Doradztwa Inwestycyjnego usługa polegająca na udzielaniu Rekomendacji Inwestycyjnych poprzez sporządzanie comiesięcznych Raportów Analitycznych. Raporty Analityczne są sporządzane na rzecz Klienta w oparciu o jego indywidualne cele inwestycyjne oraz wiedzę i doświadczenie w zakresie inwestowania w Instrumenty Finansowe oraz zawierają zalecenia: - kupna, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu określonych w raporcie Analitycznym Instrumentów Finansowych albo powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej tych instrumentów, - wykonania lub powstrzymania się od wykonania uprawnień wynikających z określonego Instrumentu Finansowego skazanego w Raporcie Analitycznym do zakupu, sprzedaży subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu Instrumentu Finansowego;

4 s) Ustawa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U poz. 94) lub inny akt prawny zastępujący wyżej wymienioną ustawę, Rozdział II 2. Usługa Doradztwa Inwestycyjnego Doradztwo Inwestycyjne 2.1. W ramach świadczenia Usługi Doradztwa Inwestycyjnego Biuro Maklerskie przygotowuje i przekazuje Klientowi w formie pisemnej Rekomendacje Inwestycyjne dotyczące: kupna, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu określonych Instrumentów Finansowych albo powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej tych instrumentów, wykonania lub powstrzymania się od wykonania uprawnień wynikających z określonego Instrumentu Finansowego do zakupu, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu Instrumentu Finansowego Usługa Doradztwa Inwestycyjnego jest świadczona w oparciu o przekazane przez Klienta informacje na temat jego indywidualnych celów inwestycyjnych i sytuacji finansowej Biuro Maklerskie świadczy Usługę Doradztwa Inwestycyjnego w odniesieniu do Instrumentów Finansowych dopuszczonych lub niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego oraz w odniesieniu do Instrumentów Finansowych znajdujących się w ofercie podmiotów z grupy kapitałowej BNP Paribas Świadczenie Usługi Doradztwa Inwestycyjnego następuje na podstawie Umowy Usługa Doradztwa Inwestycyjnego na rzecz Klientów Biura Maklerskiego świadczona jest wyłącznie przez Doradców w ramach działalności Biura Maklerskiego. 3. Czynności przed zawarciem umowy 3.1. Przed zawarciem Umowy Biuro Maklerskie przekazuje Klientowi przy użyciu trwałego nośnika informacji lub poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biura Maklerskiego: Wymagane zgodnie z 10 Rozporządzenia informacje dotyczące Banku, Biura Maklerskiego oraz usługi, która ma być świadczona na podstawie Umowy, wzór Umowy oraz Regulamin, inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa, niezbędne do podpisania Umowy, informację o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usług na rzecz Klienta zgodnie z Regulaminem zarządzania konfliktami interesów w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Biura Maklerskiego Banki BGŻ BNP Paribas S.A., ogólny opis istoty Instrumentów Finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te Instrumenty Finansowe, w sposób umożliwiający Klientowi podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych, informację o dokonanej przez Biuro Maklerskie klasyfikacji Klienta, zgodnie z Polityką kategoryzacji klientów Banku BGŻ BNP Paribas S.A Przed zawarciem Umowy Biuro Maklerskie zwraca się do Klienta o przedstawienie: informacji dotyczących poziomu wiedzy Klienta o inwestowaniu w zakresie Instrumentów Finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, jego sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych, niezbędnych do dokonania oceny czy Instrumenty Finansowe będące przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie Umowy, są odpowiednie dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację i cele inwestycyjne informacji niezbędnych do ustalenia, czy przy należytym uwzględnieniu charakteru i zakresu świadczonej usługi określona transakcja, rekomendowana w toku świadczenia usługi: realizuje cele inwestycyjne Klienta, nie jest związana z ryzykiem, którego poziom przekraczałby możliwości inwestycyjne Klienta, ma charakter pozwalający na jej zrozumienie i dokonanie oceny ryzyka z nią związanego przez Klienta, biorąc pod uwagę posiadane przez niego doświadczenie i wiedzę informacji o zapoznaniu się z ryzykiem inwestycyjnym związanym z inwestowaniem w Instrumenty Finansowe, innych informacji oraz dokumentów, o ile wynikają z obowiązujących przepisów prawa lub są niezbędne do podpisania i wykonywania Umowy, w szczególności dokumentu tożsamości.

5 3.3. Przed zawarciem Umowy Biuro Maklerskie dokona badania odpowiedniości przy pomocy formularza, zgodnie 16 Rozporządzenia w oparciu o informacje, o których mowa w punktach i Regulaminu przekazane przez Klienta, jak również w oparciu o informacje dotyczące Klienta posiadane przez Bank, w celu dokonania oceny czy usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy oraz Instrumenty Finansowe będące przedmiotem oferowanej usługi są odpowiednie dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację i cele inwestycyjne Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Biura Maklerskiego o każdej zmianie w danych określonych w punktach i 3.2.2, mających wpływ na dokonaną przez Biuro Maklerskie ocenę odpowiedniości, o której mowa w punkcie Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Biuro Maklerskie może odstąpić od żądania informacji, o których mowa w punkcie 3.2., o ile jest w ich posiadaniu, a informacje te są aktualne W przypadku Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, informacje, o których mowa w punkcie 3.2, przedstawiają osoby uprawnione do reprezentowania Klienta, które następnie podpiszą Umowę. Biuro Maklerskie dokona badania odpowiedniości, o którym mowa w punkcie 3.3. w odniesieniu do osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, w oparciu o informacje przedstawione przez osoby uprawnione do jej reprezentowania, o których mowa w zdaniu poprzednim. 4. Warunki zawierania Umowy 4.1. Wraz z zawarciem Umowy Klient składa osobiście, a w przypadku Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, poprzez osoby uprawnione do reprezentowania Klienta, pisemne oświadczenie stwierdzające, iż każda decyzja inwestycyjna Klienta podejmowana na podstawie udzielonej mu przez Doradcę Rekomendacji Inwestycyjnej jest wyłącznie decyzją Klienta, a jej konsekwencje ponosi wyłącznie Klient W przypadku, gdy posiadaczami Rachunku Bankowego są dwie osoby, Umowę może podpisać wyłącznie jedna z nich. W takim wypadku posiadacze Rachunku Bankowego zobowiązani są wskazać osobę upoważnioną do zawarcia Umowy Biuro Maklerskie uzależnia podpisanie Umowy od posiadania przez Klienta Rachunku Bankowego oraz akceptacji i podpisania przez Klienta dokumentów wymaganych przepisami obowiązującego prawa oraz innych, określonych przez Biuro Maklerskie, w tym wskazanych w punkcie Biuro Maklerskie odmawia zawarcia Umowy z Klientem w przypadku, gdy: Klient odmawia przedstawienia dokumentów wymaganych do zawarcia Umowy lub okazane dokumenty budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Klient odmawia złożenia oświadczenia w zakresie ryzyka związanego z inwestowaniem w Instrumenty Finansowe, po otrzymaniu od Biura Maklerskiego informacji określonych w punkcie Klient odmawia przedstawienia informacji niezbędnych do dokonania oceny poziomu wiedzy i doświadczenia Klienta w dziedzinie inwestycji odpowiedniej dla określonego rodzaju Instrumentów Finansowych lub usługi maklerskiej, sytuacji finansowej Klienta oraz jego celów inwestycyjnych, 4.5. W sytuacji, gdy Biuro Maklerskie stwierdzi brak odpowiedniości usługi maklerskiej lub Instrumentu Finansowego bedącego jej przedmiotem dla Klienta, Biuro Maklerskie pisemnie informuje Klienta, że usługa, do której Klient zamierza przystąpić, jest dla Klienta w ocenie Biura Maklerskiego nieodpowiednia oraz wyjaśnia mu w sposób zrozumiały dla Klienta, na czym brak odpowiedniości polega Jeżeli, pomimo uzyskania informacji, o której mowa w punkcie 4.5., Klient chce zawrzeć Umowę, Biuro Maklerskie odbiera od Klienta, a w przypadku Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, od osób upoważnionych do jego reprezentacji, pisemne oświadczenie, że został poinformowany o braku odpowiedniości usługi lub Instrumentu Finansowego bedącego jej przedmiotem oraz iż Umowa zostaje zawarta na wyraźne żądanie Klienta. W sytuacji takiej Biuro Maklerskie informuje Klienta pisemnie, że nie jest w stanie działać w najlepiej pojętym interesie Klienta z uwagi na brak odpowiedniości, jednakże pomimo tego dołoży należytej staranności przy jej świadczeniu W przypadku, gdy Klient odmawia złożenia oświadczeń, o których mowa w punkcie 4.6., Biuro Maklerskie odmawia zawarcia Umowy z Klientem.

6 4.8. Biuro Maklerskie może odmówić zawarcia Umowy z Klientem w przypadku, gdy istnieje konflikt interesów mogący mieć wpływ na należyte wykonywanie Umowy przez Bank Dokumenty składane przez Klienta w związku z Umową Klient składa bądź w oryginałach bądź w uwierzytelnionych kopiach. W przypadku składania kopii Biuro Maklerskie może zażądać przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów Biuro Maklerskie może zażądać, aby zagraniczne dokumenty urzędowe lub zagraniczne dokumenty o charakterze dokumentów urzędowych, zostały uwierzytelnione przez notariusza oraz dodatkowo legalizowane przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny właściwy dla siedziby zagranicznej osoby lub potwierdzone w trybie Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961r. (Dz. U. Nr 112, poz. 938) oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 5. Rekomendacje Inwestycyjne 5.1. Podstawę do przygotowania przez Biuro Maklerskie Rekomendacji Inwestycyjnych stanowią Badania Inwestycyjne O wyborze Instrumentów Finansowych, których dotyczą Badania Inwestycyjne, a także zakresie tych badań decyduje Biuro Maklerskie, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa Przy wyborze zalecanych Instrumentów Finansowych Doradca kierował się będzie między innymi: przewidywaną stopą zwrotu z inwestycji, ryzykiem, mającym wpływ na ostateczną stopę zwrotu z inwestycji, historycznymi stopami zwrotu na danym Instrumencie Finansowym (w szczególności ich powtarzalność, zmienność, zgodność z założonymi celami inwestycyjnymi emitenta, wystawcy Instrumentu Finansowego), kosztami nabycia i zbycia Instrumentu Finansowego (np. prowizje, opłaty manipulacyjne, innymi dodatkowymi opłatami), 5.4. Przy Badniach Inwestycyjnych Doradca może wykorzystywać następujące źródła: publicznie dostępne materiały prasowe oraz dostępne analizy inwestycyjne innych firm inwestycyjnych, serwisy: Bloomberg oraz strony emitentów instrumentów finansowych, informacje uzyskane bezpośrednio od emitentów, których dotyczą analizy, informacje uzyskane od emitentów należących do tej samej lub pokrewnej branży, co podmiot, którego dotyczy analiza, specjalistyczne opracowania z grupy kapitałowej BNP Paribas. Przy wykorzystaniu tego źródła i zalecenia Klientowi podjęcia decyzji inwestycyjnej w odniesieniu do Instrumentu Finansowego z grupy kapitałowej BNP Paribas, Rekomendacja Inwestycyjna powinna zawierać informację o tym, przedstawioną w sposób rzetelny, jasny i niebudzący wątpliwości Badania Inwestycyjne mogą bazować na innych źródłach niż wymienione w pkt jeżeli byłoby to uwarunkowane charakterem analizy lub innej rekomendacji W przypadku wątpliwości w zakresie wiarygodności jednego ze źródeł informacji wymienionych w ust. 5.4 Biuro Maklerskie zamieszcza w treści Rekomendacji Inwestycyjnej stosowne zastrzeżenie Badania Inwestycyjne mogą obejmować: analizę sytuacji na wybranych rynkach finansowych, analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstw w poszczególnych branżach, zastosowanie modeli scoringowych pozwalających na selekcję Instrumentów Finansowych na podstawie uzyskanej punktacji lub pozycji w rankingu, analizę finansową papierów wartościowych lub innych Instrumentów Finansowych, streszczenia analiz i rekomendacji, o których mowa w pkt Rekomendacja Inwestycyjna zawiera następujące elementy: zalecenie podjęcia określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych Instrumentów Finansowych, uzasadnienie merytoryczne, które stanowi podstawę do stworzenia Rekomendacji Inwestycyjnej, fakty, na których oparta została Rekomendacja Inwestycyjna, wyodrębnione w stosunku do samodzielnej oceny interpretacji, ocen, opinii i innego rodzaju sądów wartościujących, co powinno pozwolić na dokonanie obiektywnej weryfikacji otrzymanej przez Klienta Rekomendacji Inwestycyjnej, w przypadku produktów emitowanych przez podmiot z grupy kapitałowej BNP Paribas, informację wskazującą na ten fakt, jak również czy jako źródło Badań Inwestycyjnych zostały wykorzystane opracowania podmiotów z grupy kapitałowej BNP Paribas,

7 imię, nazwisko i tytuł zawodowy osoby sporządzającej Rekomendację Inwestycyjną Rekomendacje Inwestycyjne sporządzane są w Biurze Maklerskim w oparciu o jedną lub połaczenie kilku z następujących metod analitycznych, co będzie uzaleznione od indywidualnego charakteru świadczonej Usługi Doradztwa Inwestycyjnegoo na rzecz danego Klienta: w przypadku akcji: metoda DCF (zdyskontowanych strumieni pieniężnych), metoda porównawcza (porównanie odpowiednich wskaźników rynkowych, przy których jest notowana spółka z podobnymi wskaźnikami dla innych firm z tej samej branży bądź branż pokrewnych), modele ilościowe, w tym scoringowe, poparte badaniami na temat ich skuteczności oraz pozwalające na wyznaczenie oczekiwanej stopy zwrotu, w przypadku obligacji: analiza zmian krzywych rentowności, duration poszczególnego papieru wartościowego oraz wpływ czynników makroekonomicznych na wycenę instrumentów dłużnych, stabilność finansowa emitenta oraz płynnośc na poszczególnym papierze wartościowym, w przypadku instrumentów pochodnych analizowane jest aktywo stanowiące instrument bazowy dla instrumentu pochodnego, uwzględniając wpływ na zaangażowanie netto poszczególnego aktywa w Portfelu Inwestycyjnym przy zastosowaniu instrumentu pochodnego Biuro Maklerskie może wykorzystać inną metodę analityczną niż metody wymienione w pkt. 5.9., jeżeli byłoby to uwarunkowane charakterem Rekomendacji Inwestycyjnych Zalecenia podjęcia przez Klienta określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do Instrumentów Finansowych może nie być skutkiem zmiany oceny atrakcyjności Instrumentu Finansowego, a może jedynie wynikać z decyzji alokacyjnych dopasowujących aktualny skład Portfela Inwestycyjnego Klienta do portfela zalecanego Rekomendacja Inwestycyjna jest ważna do momentu wydania kolejnego Raportu Analitycznego zawierającego Rekomendajcę Inwestycyjną w odniesieniu do poszczególnego Instrumentu Finansowego. Sporządzając Rekomendację Inwestycyjną Biuro Maklerskie dochowuje należytej staranności i sumienności m.in. poprzez: wykonywanie Badań Inwestycyjnych na bazie racjonalnych podstaw, popartych analizą danych, w oparciu o zweryfikowane informacje, rozważną ocenę, które czynniki są istotne w zakresie analiz inwestycji oraz ich uzasadnienie, odróżnianie faktów od opinii w prezentowanych badaniach, spełnianie wymogów prawnych, którym podlega działalność Biura Maklerskiego Doradca, wykonując Usługę Doradztwa Inwestycyjnego, przed udzieleniem Rekomendacji Inwestycyjnej uwzględnia wiedzę i doświadczenie, cele inwestycyjne i sytuację finansową Klienta Rekomendacje Inwestycyjne nie mogą być traktowane i postrzegane przez Klienta korzystającego z Usługi Doradztwa Inwestycyjnego jako zapewnienie lub gwarancja osiągnięcia potencjalnych lub spodziewanych zysków z inwestycji. Ostateczną decyzję odnośnie nabycia lub zbycia Instrumentu Finansowego podejmuje Klient, wyłącznie na podstawie indywidualnych, podjętych niezależnie od Biura Maklerskiego, decyzji na jego własne ryzyko i odpowiedzialność W treści Rekomendacji Inwestycyjnej są ujawniane wszelkie znane Doradcom powiązania i okoliczności, które mogłyby wpłynąć na obiektywność sporządzanych Rekomendacji Inwestycyjnych, w tym informacje na temat zaangażowania kapitałowego Banku w Instrumenty Finansowe będące przedmiotem Rekomendacji Inwestycyjnej oraz istnienie słusznego interesu lub istotnego konfliktu interesów, jaki zachodzi pomiędzy Bankiem a emitentem Instrumentów Finansowych będących przedmiotem Rekomendacji Inwestycyjnej.Treść Rekomendacji Inwestycyjnej również zawiera wskazanie silnych i słabych stron zastosowanych metod analizy instrumentów finansowych, w sposób umożliwiający adresatom zalecenia dokonanie oceny ryzyka inwestowania w dane Instrumenty Finansowe zgodnie z zaleceniem Przygotowywana Rekomendacja Inwestycyjna jest utajniona do momentu jej udostępnienia Klientowi z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa Biuro Maklerskie przekazuje Klientom Rekomendacje Inwestycyjne w formie pisemnej w sposób określony w punkcie 6.5. Rekomendacja Inwestycyjna może zostać odczytana Klientowi przez pracownika Zespołu Przyjmowania i Przekazywania Zleceń Biura Maklerskiego za pośrednictwem nagrywanych linii telefonicznych. Rekomendacje Inwestycyjne są przekazywane co miesiąc, natomiast według uznania Biura Maklerskiego może być wysłana dodatkowa Rekomendacja Inwestycyjna w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń rynkowych.

8 5.18. Wszystkie Rekomendacje Inwestycyjne przygotowane przez Biuro Maklerskie w ramach świadczenia Usługi Doradztwa Inwestycyjnego podlegają ochronie prawa autorskiego. Klient może wykorzystywać otrzymywanie z Biura Maklerskiego Rekomendacje Inwestycyjne dla własnych potrzeb, bez prawa ich rozpowszechniania, kopiowania, udostępniania odpłatnie, czy nieodpłatnie, czy jakiejkolwiek innej formy przekazywania ich osobom trzecim, w cześci lub całości. 6. Raporty analityczne 6.1. Raport Analityczny odnosi się do składu Portfela Inwestycyjnego Klienta, którego Usługa Doradztwa Inwestycyjnego dotyczy oraz wpływu sytuacji rynkowej na wartość posiadanych Instrumentów Finansowych Raport Analityczny zawiera informację na temat wartości Portfela Inwestycyjnego oraz podsumowanie kluczowych informacji rynkowych, mających wpływ na wartość Portfela Inwestycyjnego Klienta, informacje odnośnie użytej metodologii oraz źródła danych użytych podczas Badań Inwestycyjnych oraz informacje co do ich wiarygodności, metody wyceny instrumentów finansowych 6.3. Raport Analityczny zawiera również Rekomendacje Inwestycyjne, o której mowa w punkcie 5 Regulaminu. Każdy kolejny Raport Analityczny zawiera informacje historyczne w zakresie Rekomendacji Inwestycyjnych udzielonych Klientowi w okresie ostatnich trzech miesięcy, w szczególności informacje dotyczące zarekomendowanego kierunku transakcyjnego oraz daty przekazania tych Rekomendacji Inwestycyjnych Klientowi Raport Analityczny jest przekazywany co miesiąc, nie później niż do 5-go (piątego) dnia roboczego każdego miesiaca Raport Analityczny jest doręczany Klientowi w formie pisemnej, jedną z wybranych przez Klienta dróg komunikacji spośród wskazanych poniżej: za pośrednictwem Doradcy Finansowego, na adres Klienta wskazany w Umowie, w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Klienta Doradcy Finansowi wykonują czynności pomocnicze związane z zawieraniem i realizacją umów świadczenia Usługi Doradztwa Inwestycyjnego na podstawie art. 113 ust. 1 Ustawy, bazując na informacjach przekazanych przez Biuro Maklerskie, polegające na: przekazaniu Klientowi informacji określonych w punkcie 3.1. niniejszego Regulaminu, doręczeniu Klientowi Raportu Analitycznego, o ile Umowa nie stanowi inaczej, przekazaniu do Biura Maklerskiego informacji od Klienta określonych w punkcie 3.2. niniejszego Regulaminu, przekazaniu do Biura Maklerskiego otrzymanych od Klienta reklamacji, pytań, wniosków lub innych oświadczeń woli związanych z Usługą Doradztwa Inwestycyjnego bieżącym uzgodnieniu z Klientem ostatecznej wartości Portfela Inwestycyjnego, do którego jest świadczona Usługa Doradztwa Inwestycyjnego. 7. Obowiązki Klienta 7.1. Klienci są zobowiązani do: wykorzystywania Rekomendacji Inwestycyjnych, o których mowa powyżej, wyłącznie dla potrzeb własnych, nieudostępniania Rekomendacji Inwestycyjnych, o których mowa powyżej, osobom trzecim, nieupubliczniania Rekomendacji Inwestycyjnych, o których mowa powyżej oraz jakichkolwiek treści zawartych w Raporcie Analitycznym zapewnienia wolnej przestrzeni w elektronicznej skrzynce pocztowej, niezbędnej do otrzymywania wiadomości wysyłanych przez Biuro Maklerskie w ramach usługi świadczonej za pośrednictwem poczty elektronicznej. 8. Ustanowienie i odwołanie pełnomocnictwa 8.1. Klient może ustanawiać pełnomocników do wykonywania Umowy, w zakresie ustalonym w pełnomocnictwie i zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i Regulaminie Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw Pełnomocnictwo udzielane jest w formie pisemnej w obecności pracownika Oddziału Banku lub notariusza. Pełnomocnictwo udzielane i odwoływane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej winno być poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczną, placówkę konsularną lub podmiot umocowany do tego przez Bank, z zastrzeżeniem potwierdzenia autentyczności formy notarialnej tego poświadczenia w sposób wymagany w stosunkach z krajem, w

9 którym działa notariusz (w szczególności poprzez dołączenie apostille). Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Udzielenie pełnomocnictwa i jego odwołanie staje się skuteczne w stosunku do Biura Maklerskiego od dnia jego otrzymania Biuro Maklerskie może nie przyjąć pełnomocnictwa, jeżeli powstaną uzasadnione wątpliwości, co do jego treści, zakresu, wiarygodności lub prawidłowości Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić pisemnie Biuro Maklerskie o odwołaniu lub wygaśnięciu pełnomocnictwa Pełnomocnictwo może zostać zmienione przez Klienta. Do zmiany pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego punktu Klient odpowiada za działania pełnomocnika Pełnomocnictwo wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika oraz z dniem rozwiązania Umowy. 9. Reklamacje Postanowienia końcowe Rozdział III 9.1. Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przez Biuro Maklerskie usług określonych Umową mogą być składane drogą listowną, za pośrednictwem telefonu lub w Oddziałach Reklamacja dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania przez Biuro Maklerskie usług określonych Umową powinna zostać niezwłocznie złożona przez Klienta W reklamacji należy podać wszelkie informacje, jakie mogą być pomocne przy jej rozpatrzeniu, jak również dołączyć lub przekazać do Biura Maklerskiego kopie dokumentów związanych z reklamowaną czynnością, wskazujące zasadność reklamacji Wszelkie reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przez Biuro Maklerskie usług określonych Umową będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. W sprawach szczególnie zawiłych termin ten może ulec wydłużeniu, przy czym Biuro Maklerskie zawiadamia Klienta o przyczynach zwłoki i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy nie dłuższy jednak niż 30 dni. Do terminów tych nie wlicza się okresu oczekiwania przez Biuro Maklerskie na dokumenty lub informacje od Klienta lub podmiotów trzecich w przypadku, gdy takie dokumenty lub informacje są w ocenie Biura Maklerskiego niezbędne do rozpatrzenia reklamacji Na złożoną reklamację Biuro Maklerskie udzieli odpowiedzi pisemnie lub telefonicznie według wyboru Klienta. 10. Zakres odpowiedzialności Biura Maklerskiego Biuro Maklerskie świadcząc Usługę Doradztwa Inwestycyjnego, w tym sporządzając Rekomendacje Inwestycyjne dla Klienta, dochowuje należytej staranności przewidzianej dla firm inwestycyjnych i bierze pod uwagę najlepiej pojęty interes Klienta, z uwzględnieniem wskazanych przez niego celów inwestycyjnych i sytaucji finansowej, jednak żadne informacje uzyskane przez Klienta od Biura Maklerskiego nie mogą być traktowane i postrzegane przez Klienta jako zapewnienie lub gwarancja osiągnięcia potencjalnych lub oczekiwanych korzyści lub zysków z rekomendowanej przez Biuro Maklerskie transakcji. Ostateczną decyzję dotycząca nabycia lub zbycia Instrumentu Finansowego podejmuje Klient, wyłącznie na podstawie indywidualnej decyzji Biuro Maklerskie odpowiada za szkody rzeczywiste powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Biuro Maklerskie obowiązków zawartych w Umowie i Regulaminie, chyba że szkody powstały na skutek okoliczności, za które Biuro Maklerskie odpowiedzialności nie ponosi Biuro Maklerskie informuje, że korzystanie z poczty elektronicznej lub internetowych metod transmisji danych związane jest z ryzykiem nieautoryzowanego dostępu do przesyłanych danych, utraty poufności bądź modyfikacji przesyłanych danych, będące poza kontrolą Biura Maklerskiego. 11. Opłaty i prowizje Biuro Maklerskie pobiera od Klientów opłatę z tytułu świadczonych Usług Doradztwa Inwestycyjnego w wysokości określonej w tabeli opłat i prowizji Biura Maklerskiego.

10 11.2. Klient jest zobowiązany do zapewnienia na Rachunku Bankowym w ustalonym w Umowie dniu naliczania opłat, o których mowa w punkcie 11.1., środków pieniężnych w wysokości równej co najmniej kwocie opłat należnych dla Biura Maklerskiego W przypadku braku środków na Rachunku Bankowym Klienta w dniu naliczania opłat, o których mowa w punkcie 11.1., Biuro Maklerskie wystawia Klientowi wezwanie do zapłaty należnych opłat Klient ma obowiązek uregulowania zobowiązania w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty Biuro Maklerskie może wypowiedzieć Umowę, gdy Klient nie ureguluje swojego zobowiązania względem Biura Maklerskiego w terminie wskazanym w punkcie Tryb i warunki wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy Rozwiązanie Umowy może nastąpić poprzez jej wypowiedzenie przez którąkolwiek ze stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Data złożenia wypowiedzenia jest liczona od momentu doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem punktu Jednomiesięczny okres wypowiedzenia, o którym mowa w punkcie 12.1 obejmuje pełny miesiac kalendarzowy rozpoczynający się po dacie złożenia wypowiedzenia. Opłata za świadczenie Usługi Doradztwa Inwestycyjnego, o której mowa w punkcie 11.1, pobierana jest do końca okresu wypowedznia Umowa ulega również rozwiązaniu z dniem: śmierci Klienta będącego osobą fizyczną rozwiązania Klienta będącego osob prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zaprzestania przez Bank prowadzenia działalności maklerskiej polegającej na świadczeniu Usług Doradztwa Inwestycyjnego, zamknięcia Rachunku Bankowego Rażące naruszenia Regulaminu bądź Umowy uprawniają każdą ze Stron do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w punkcie Biuro Maklerskie może wypowiedzieć Umowę tylko z ważnych powodów: Zaprzestanie świadczenia Usługi Doradztwa Inwestycyjengo przez Biuro Maklerskie, Podanie przez Klienta w trakcie zawarcia lub realizacji Umowy nieprawdzinych informacji, które uzasadniałyby okoliczność, że gdyby Biuro Maklerskie nie działałoby pod ich wpływem, nie zawarłoby Umowy z Klientem, w tym posłużenie się dokumentami nieprawdziwymi, przerobionymi lub podrobionymi. 13. Zmiana postanowień Regulaminu Biuro Maklerskie może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, do których należą: a) wprowadzenie przez Biuro Maklerskie nowych rozwiązań funkcjonalnych, organizacyjnych, technicznych, informatycznych lub teleinformatycznych mających wpływ na usługi świadczone na podstawie Umowy i Regulaminu, o ile nie wpłynie to negatywnie na możliwość należytego wykonania Umowy oraz nie będzie naruszało interesu Klienta; b) wprowadzenie przez Biuro Maklerskie nowych usług związanych z czynnościami objętymi Regulaminem lub modyfikacja istniejących, o ile nie wpłynie to negatywnie na możliwość należytego wykonania Umowy oraz nie będzie naruszało interesu Klienta; c) zmiana obowiązujących przepisów prawa lub wydanie przez uprawnione organy administracji publicznej rekomendacji, zaleceń albo interpretacji lub wydanie przez zobowiązań stron Umowy. Biuro Maklerskie może dokonać zmiany w zakresie wynikającym z przyczyny uzasadniającej zmianę Informacja o zmienionym Regulaminie wraz z pełnym tekstem zmodyfikowanego Regulaminu i informacją o dacie wprowadzenia tych zmian w życie, podawana będzie do wiadomości na stronie internetowej Biura Maklerskiego oraz zostanie doręczona Klientowi w sposób określony w Umowie Doręczenie Klientowi informacji o zmienionym Regulaminie wraz z pełnym tekstem zmodyfikowanego Regulaminu i informacją o dacie wprowadzenia tych zmian w życie jest dokonywane w terminie umożliwiającym Klientowi wypowiedzenie Umowy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach i pełnego tekstu zmienionego Regulaminu z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w pkt przed wejściem w życie zmian wprowadzanych zmienionym Regulaminem i następuje:

11 w przypadku Klienta, który wyraził zgodę na przekazywanie i doręczanie informacji za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji na wskazany przez Klienta adres - za pośrednictwem elektronicznego kanału komunikacji, w pozostałych przypadkach - drogą pocztową, na adres korespondencyjny Klient w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu wraz z pełnym tekstem zmodyfikowanego Regulaminu i informacją o dacie wejścia tych zmian w życie może wypowiedzieć Umowę, w przeciwnym razie uznaje się, że zmiana została przez niego zaakceptowana Zmieniony Regulamin wiąże Klienta po wejściu w życie zmian wynikających ze zmodyfikowanego Regulaminu, o ile Klient w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu nie wypowie Umowy Oświadczenie Klienta, że nie przyjmuje zmienionego Regulaminu będzie równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy, z zachowaniem terminu przewidzianego w punkcie Postanowienia końcowe Wszelkie ogólne komunikaty dotyczące wykonywania Umowy są publikowane do wiadomości Klientów na stronie internetowej Biura Maklerskiego lub udostępniane przy użyciu trwałego nośnika informacji w sposób określony w Umowie Językiem komunikacji pomiędzy Biurem Maklerskim a Klientem, w tym dokumentów sporządzanych w ramach wykonania Umowy, jest język polski.

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Regulaminy i Tabela Opłat i Prowizji

Regulaminy i Tabela Opłat i Prowizji Regulaminy i Tabela Opłat i Prowizji Czerwiec 2012 Spis treści: 1. Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia 3 instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów. finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów. finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. (obowiązuje od 12 października 2015r.) Postanowienia ogólne 1 1. DM Consus świadczy usługi maklerskie na podstawie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... pomiędzy:

zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z klientem Bankowości Prywatnej niebędącym osobą fizyczną) zawarta w dniu... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów Bank BGŻ BNP Paribas SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna Załącznik do Decyzji Nr 083/2015 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. dla umów zawartych do 25.10.2015 r. obowiązuje od 16.11.2015 r. dla umów zawartych od 26.10.2015 r. obowiązuje od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A.

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A. Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A. 1/10 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta oraz Biura Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy. 3.1. prowadzony w PLN, 3.2. prowadzony w EUR, 3.3. prowadzony w USD,

1 Przedmiot Umowy. 3.1. prowadzony w PLN, 3.2. prowadzony w EUR, 3.3. prowadzony w USD, Umowa o świadczenie usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez RDM Wealth Management S.A.

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez RDM Wealth Management S.A. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 30 /2015 z dnia 25 listopada 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego nr Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez RDM Wealth

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Rozdział1. Postanowienia ogólne. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.

Rozdział1. Postanowienia ogólne. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SPORZĄDZANIA ANALIZ INWESTYCYJNYCH, ANALIZ FINANSOWYCH ORAZ INNYCH REKOMENDACJI O CHARAKTERZE OGÓLNYM DOTYCZĄCYCH TRANSAKCJI W ZAKRESIE INSTUMRNTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

c. Doradztwo inwestycyjne usługa maklerska opisana w art. 76 Ustawy;

c. Doradztwo inwestycyjne usługa maklerska opisana w art. 76 Ustawy; REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO, SPORZĄDZANIA ANALIZ INWESTYCYJNYCH, ANALIZ FINANSOWYCH ORAZ INNYCH REKOMENDACJI O CHARAKTERZE OGÓLNYM W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem derywatów, określa

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących Klientowi na

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta www.gbsbank.pl Broszura informacyjna MiFID Zgodnie z wymogiem 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO, SPORZĄDZANIA ANALIZ INWESTYCYJNYCH, ANALIZ FINANSOWYCH ORAZ INNYCH REKOMENDACJI O CHARAKTERZE OGÓLNYM W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych

Regulamin świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych Regulamin świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa: a) warunki i

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ GETIN NOBLE BANK SA ZA POŚREDNICTWEM BANKOWOŚCI telefonicznej i internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 27 czerwca 2011 r. 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Invista Dom Maklerski S.A. określa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 337/2011 Zarządu Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31 lipca 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 337/2011 Zarządu Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31 lipca 2014 r. Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. Historia zmian Uchwała Nr 138/2009 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZADZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

Strona 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZADZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Strona 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZADZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług zarządzania portfelem instrumentów

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW ecard S.A.

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW ecard S.A. REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW ecard S.A. I. PRZEDMIOT REGULAMINU. II. III. IV. 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji klientów ecard S.A. (dalej: ECARD)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Getin Noble Bank S.A.

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Getin Noble Bank S.A. Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Getin Noble Bank S.A.. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki i tryb zawierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej)

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne Rozdział 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: dnia r. PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Deutsche Bank

Spis treści. Deutsche Bank Poziom: 3a Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Biura Maklerskiego Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O. Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa KRS 0000061809, Sąd Rejonowy dla m.

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 1. Postanowienia ogólne 1 Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ).

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ). Informacja dotycząca ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz informacja na temat usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczególne warunki inwestowania przez osoby powiązane

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych Obowiązuje od dnia 03 lutego 2014 roku Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych Regulamin reguluje zasady przyjmowania i przekazywania przez Biuro Maklerskie

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. PKO BP Finat Sp. z o.o. Strona 1/5 1 Definicje i zasady ogólne 1. Niniejszy dokument określa zasady

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin Spółka Akcyjna na dzień 31.07.2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin Spółka Akcyjna na dzień 31.07.2014 r. Raport bieżący nr 38 z dnia 03.07.2014 r. Temat : Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin Spółka Akcyjna na dzień 31.07.2014 r. Treść raportu : OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Towarzystwo ) 1. Firma Towarzystwa: BPS Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji o Kliencie

Formularz informacji o Kliencie Formularz informacji o Kliencie Zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami W poszanowaniu potrzeb Klientów, Akcjonariuszy oraz osób trzecich, z uwzględnieniem Zasad ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Spis treści

Regulamin. Spis treści REGULAMIN Spis treści Regulamin Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Tryb i warunki zawierania Umowy...5 Rozdział 3. Działanie przez pełnomocnika...8 Rozdział 4. Tryb składania, modyfikowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy:

zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy: Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy: Deutsche Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie, z siedzibą w Warszawie przy, Al. Armii Ludowej 26, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

instrumentów bazowych instrumentów pochodnych lub analizie sprawozdań finansowych nie będące rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia, 10)

instrumentów bazowych instrumentów pochodnych lub analizie sprawozdań finansowych nie będące rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia, 10) Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKU TERMINOWYM UPRAWNIEŃ DO EMISJI CO2 (REGULAMIN RT CO2)

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKU TERMINOWYM UPRAWNIEŃ DO EMISJI CO2 (REGULAMIN RT CO2) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKU TERMINOWYM UPRAWNIEŃ DO EMISJI CO2 (REGULAMIN RT CO2) (obowiązuje od 01 grudnia 2014r.) Postanowienia ogólne 1 1. DM Consus

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo