1.Pozaksięgowy 2. Kalkulacyjny 3. Porównawczy 4. Korekta wyniku 5.Podział wyniku. Wynik finansowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.Pozaksięgowy 2. Kalkulacyjny 3. Porównawczy 4. Korekta wyniku 5.Podział wyniku. Wynik finansowy"

Transkrypt

1 1.Pozaksięgowy. Kalkulacyjny 3. Porównawczy 4. Korekta wyniku 5.Podział wyniku Wynik finansowy

2 Wynik pozaksięgowy Ustalany co miesiąc dla celów zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych(pit) lub prawnych (CIT). Termin wpłaty zaliczki to 0 każdego miesiąca. Nie składa się deklaracji, tylko w programach FK sporządza się zestawienie pomocnicze dla celów podatku dochodowego. Wpłat do US dokonuje się bezgotówkowo.

3 Wynik finansowy pozaksięgowy 1. Przychody ze sprzedaży. - koszty działalności operacyjnej 3. =wynik ze sprzedaży 4. + pozostałe przychody operacyjne 5. -pozostałe koszty operacyjne 6. =wynik z działalności operacyjnej 7. +przychody finansowe 8. -koszty finansowe 9. =wynik z działalności gospodarczej 10. +zyski nadzwyczajne 11. -straty nadzwyczajne 1. =wynik brutto 13. -podatek dochodowy 14. =wynik netto Wynik z poz.działalności operacyjnej Wynik z działalności finansowej

4 Wariant kalkulacyjny +Zespół 5,koszt własny- -Wynik finansowy + -Sprzedaż produktów + +Wartośd sprzed. tow. materiałów- -Sprzedaż towarów, materiałów Koszty finansowe- 1 -Przychody finansowe+ +Pozostałe koszty operacyjne- -Pozostałe przychody operacyjne Straty nadzwyczajne- -Zyski nadzwyczajne+ 1 +Podatek dochodowy-

5 Wariant kalkulacyjny-cd. + Koszty rodzajowe- -Rozliczenie kosztów+ 3 1.Przeksięgowanie dodatnich elementów wyniku finansowego.. Przeksięgowanie ujemnych elementów wyniku finansowego. 3. Przeksięgowanie kosztów rodzajowych na koniec roku. Konto 490 Rozliczenie kosztów ulega rozliczeniu. Rachunek zysków i strat w tym samym wariancie.

6 Wariant porównawczy +Zespół 4 - -Wynik finansowy + -Sprzedaż produktów + +Wartośd sprzed. tow., materiałów- -Sprzedaż towarów, materiałów Koszty finansowe- 1 -Przychody finansowe + +Pozostałe koszty operacyjne- -Pozostałe przychody operacyjne Straty nadzwyczajne- -Zyski nadzwyczajne+ 1 +Podatek dochodowy-

7 Wariant porównawczy-cd. - Rozliczenie kosztów + -Wynik finansowy + - Rozliczenie kosztów + 3 a 3 b + Koszt własny sprzedaży- - Rozliczenie kosztów Zespół Przeksięgowanie dodatnich elementów wyniku finansowego.. Przeksięgowanie ujemnych elementów wyniku finansowego. 3. Zmiana stanu produktów: a) zmniejszenie b) zwiększenie 4. Przeksięgowanie kosztu własnego i kosztów zespołu 5.

8 Wariant porównawczy- cd Konto 490 Rozliczenie kosztów nie rozlicza się, wykazuje saldo zwane zmianą stanu produktów. Saldo to przeksięgowuje się na wynik finansowy po stronie Wn lub Ma w zależności od rodzaju salda. W tym samym wariancie sporządzany jest rachunek zysków i strat.

9 Korekta wyniku finansowego Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art.3) i prawnych (art.16) nie uznają za KUP wielu pozycji kosztowych księgowanych w koszty zgodnie z UOR. Nie stanowią KUP: odsetki karne, kary umowne, darowizny, amortyzacja samochodu osobowego o wartości pow. 0 tys.euro, koszty pracy własnej właściciela, przedawnione wierzytelności.

10 Korekta wyniku finansowego Przychody zwolnione z opodatkowania-art.1 updf i art.15 updp to: otrzymane odszkodowania, umorzone zobowiązania, zwrot vat-u, otrzymane darowizny. Koszty nie stanowiące KUP odejmuje się od sumy kosztów zwiększajac tym samym podstawę opodatkowania Przychody zwolnione z podatku odejmuje się od sumy przychodów

11 Podatek dochodowy o Ustala się go co miesiąc do dnia 0 bm. i wpłaca do urzędu skarbowego o Sposób ustalenia podatku Przychody- koszty= dochód Dochód-koszty bez KUP-przychody wolne od podatku = podstawa opodatkowania o 18 %x podstawa opodatkowania = podatek o Wynik netto występuje w bilansie w pasywach własnych VIII zysk(strata) netto

12 Podatek dochodowy-ewidencja +Podatek dochodowy- +-Rozr.publ.-prawne+- +Rachunek bankowy- 1 - Wynik finansowy Naliczenie podatku dochodowego. Zapłata podatku dochodowego 3. Przeksięgowanie na wynik finansowy

13 Podział wyniku finansowego Decyzje podejmują walne zgromadzenia jednostek w następnym roku w terminie zatwierdzenia sprawozdao (6m-cy od momentu bilansowego) Stratę pokrywa się pomniejszając dochody w następnych okresach w czasie -5 lat. Zysk przeznacza się na różne cele. Wykorzystuje się konto 80 Rozliczenie wyniku finansowego.

14 -Wynik finansowy + Rozliczenie wyniku finansowego -Wynik finansowy+ 1a 1b -Kapitał samofinansowania+ Rozrachunki z tyt.wynagrodzeo 3 -Kapitał samofinansowania+ 4 rozr. z udziałowcami i akcjonar. Rozrachunki z ZUS 8 5 -Fundusz socjalny + Pozostałe rozrachunki 6 7

15 Operacje 1. Przeksięgowanie wyniku finansowego w następnym roku a. strata b. zysk netto. Przeksięgowanie zysku netto na kapitał samofinansowania 3. Pokrycie straty z kapitału samofinansowania 4. Przeznaczenie zysku netto na nagrody i premie dla pracowników 5. ZUS od nagród i premii. 6. Przeznaczenie zysku netto na fundusz socjalny. 7. Przeznaczenie zysku netto na cele charytatywne. 8. Przeznaczenie zysku netto na dywidendy.

16 Konto 80 w bilansie Konto Rozliczenie wyniku finansowego występuje w pasywach bilansu w pozycji A.VII Zysk(strata)z lat ubiegłych Przykład 1 Ustalid wynik pozaksiegowo dla nast. pozycji: Sprzedaż produktów , koszty rodzajowe , poz.przychody operacyjne 5 000,przychody finansowe 1 00, pozostałe koszty operacyjne 000, koszty finansowe 1 300, straty nadzw.1 000

17 Rozwiązanie przykład 1 1. Przychody ze sprzedaży koszty działalności operacyjnej =wynik ze sprzedaży zysk 4. + pozostałe przychody operacyjne pozostałe koszty operacyjne =wynik z działalności operacyjnej przychody finansowe koszty finansowe =wynik z działalności gospodarczej zyski nadzwyczajne 11. -straty nadzwyczajne =wynik brutto podatek dochodowy 18 % =wynik netto 67158

18 Przykład - w.kalkulacyjny Sprzedaż wyrobów , koszty rodzajowe , koszty zarządu 0 000, koszt własny , poz. przychody operacyjne 3 000, poz. koszty operacyjne 1500 przychody finansowe 000, koszty finansowe 1 400, zyski nadzw. 400, straty nadzw. 600

19 Rozwiązanie przykład - Wynik finansowy+ - Rozliczenie kosztów Sk OB

20 Przykład 3 - w.porównawczy Koszty rodzajowe , sprzedaż produktów , koszt własny , koszty zarządu , poz.przychody operacyjne 4 000, poz.koszty operacyjne 3 000, przychody finansowe 000, koszty finansowe 1 300

21 Rozwiązanie przykład 3 - Wynik finansowy+ - Rozliczenie kosztów Sk OB Sk

22 Dziękuję za uwagę

Rachunkowość finansowa kapitały własne, fundusze specjalne i wynik finansowy. Ewidencja kapitałów własnych

Rachunkowość finansowa kapitały własne, fundusze specjalne i wynik finansowy. Ewidencja kapitałów własnych 1 Ewidencja kapitałów własnych 1. Wartość udziałów wnoszonych przez udziałowców i akcjonariuszy 2. Utworzenie kapitału zapasowego (rezerwowego) z zysku netto 3a. Zwiększenie kapitału (funduszu) z aktualizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2014r. INFORMACJA DODATKOWA I. 1. Metody wyceny ujęte są w opisie do planu kont. Wycena według cen nabycia lub kosztu własnego. 2. W roku obrotowym zmiana metod księgowości

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Rachunek zysków i strat jest sposobem wyjaśnienia zmian w sytuacji firmy pomiędzy momentami bilansowymi. Równanie bilansowe może zostać przekształcone aby

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W TORUNIU RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO WYKŁADOWCA : mgr Jadwiga Kowalska sekretarz

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Marvipol S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 roku

Marvipol S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 roku Marvipol S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 roku Spis treści Strona Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA DLA WYTWÓRCÓW I INNYCH PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH O SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESIE I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I DANYCH NIEZBĘDNYCH DO

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Rachunkowość. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Rachunkowość Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Zadanie egzaminacyjne Hurtownia Odzieży Skórzanej Renifer sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prowadzi sprzedaż

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE:

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: OCENA: dopuszczający - określić formy organizacyjne rachunkowości, - określić podstawowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 34 / 2006 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 27 grudnia 2006r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I. Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Edenred. PIT podstawa prawna

Rozwiązania Edenred. PIT podstawa prawna Rozwiązania Edenred Wartość kart Ticket Holiday finansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie powoduje zwiększenia podstawy wymiaru składki ZUS. Wartość kart Ticket Holiday w przypadku dofinansowania

Bardziej szczegółowo

SSF. Prowadzący: dr Karolina Gościniak

SSF. Prowadzący: dr Karolina Gościniak Wykład 7: Tematyka: SSF Prowadzący: dr Karolina Gościniak REZERWY (MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, KSR nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe,

Bardziej szczegółowo

podatkową księgę przychodów i rozchodów

podatkową księgę przychodów i rozchodów BIBLIOTEKA Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Forma opodatkowania Obowiązkowe prowadzenie dodatkowych ewidencji Niezbędna dokumentacja Remanent i zamknięcie księgi Prowadzenie księgi

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU Skrócony rachunek zysków i strat... 3 Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Skrócony bilans... 5 Skrócone

Bardziej szczegółowo