Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Wałbrzych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Wałbrzych"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 218/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia r. Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Wałbrzych Ilekroć w instrukcji jest mowa o: 1 1. ustawie o rachunkowości rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. nr 76, poz. 694 z późn. zmianami), 2. rozporządzeniu rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych z dnia ( Dz.U. z 2006r. nr 142, poz z późn. zmianami), 3. ustawie o finansach publicznych rozumie się przez to ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. nr 249, poz z późn. zmianami), 4. jednostkach- rozumie się przez to wszystkie jednostki budżetowe oraz zakłady budżetowe Gminy Wałbrzych. 2 Niniejsza instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego dotyczy wszystkich jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Gminy Wałbrzych sporządzających sprawozdanie na dzień 31 grudnia każdego roku. 1

2 3 1. Przed sporządzeniem sprawozdania finansowego jednostki, powinny przeprowadzić inwentaryzację aktywów i pasywów zgodnie z przepisami art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości. 2. Jeżeli przeprowadzenie spisu z natury składników majątku lub uzgodnienie sald w drodze ich potwierdzenia przez kontrahentów z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe prawidłowy stan aktywów i pasywów należy ustalić drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i ich weryfikacji. 3. Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane rzetelnymi, kompletnymi i poprawnie zakwalifikowanymi do zaksięgowania dowodami księgowymi. 4. Sprawozdanie finansowe zgodnie rozporządzeniem powinno składać się z bilansu, rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzone na obowiązujących formularzach. 5. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych powinno zostać złożone do dnia 31 marca roku następnego w kancelarii Prezydenta Miasta Wałbrzycha. 6. Sprawozdanie finansowe powinno obejmować okres od 1 stycznia do 31 grudnia okresu sprawozdawczego, oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedniego. 7. Sprawozdanie finansowe powinno przedstawiać rzetelny i wiarygodny obraz sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. 8. Sprawozdanie finansowe sporządza się w złotych i groszach. 9. Sprawozdanie finansowe powinno być prawidłowe pod względem formalnym i rachunkowym, wolne od błędów księgowych podpisane przed głównego księgowego (księgowego) oraz kierownika (dyrektora) jednostki. 2

3 4 1. Bilans jednostki powinien być sporządzony na podstawie zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych, w uzupełnieniu o zestawienia sald niektórych kont analitycznych. 2. Dane wykazane w kolumnach stan na początek roku powinny być zgodne z danymi, które są wykazane w kolumnach stan na koniec roku w bilansie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy Sporządzając bilans jednostka powinna stosować się do prowadzonej polityki rachunkowości jednostki oraz obowiązujących przepisów z uwzględnieniem poniższych wskazówek: Aktywa A. AKTYWA TRWAŁE Suma pozycji (I+II+III+IV+V) Wartości niematerialne i prawne Saldo końcowe konta 020 skorygowane o umorzenie wartości niematerialnych i prawnych. I Rzeczowe aktywa trwałe Suma pozycji od I1 do I3 1. Środki trwałe Suma salda końcowego konta 011 skorygowanego o umorzenie środków trwałych oraz salda końcowego konta Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) Wykazuje się saldo końcowe konta Środki przekazane na Część salda konta 201 lub 240 pomniejszone o ewentualne odpisy poczet inwestycji aktualizujące należności. II Należności długoterminowe Część salda Wn konta 226. IV. V. Długoterminowe aktywa finansowe Wartość mienia zlikwidowanych jednostek Saldo końcowe Wn konta 030 pomniejszone o odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe. Saldo końcowe konta 015. B. Aktywa obrotowe Suma pozycji (I+II+III+IV+V) Zapasy Suma pozycji od.1.1 do Materiały 1.2. Półprodukty i produkty w toku Wykazuje się stan końcowy konta 310 oraz saldo Wn konta 300 dot. materiałów skorygowane o stan odchyleń dotyczących zapasów materiałów. W jednostkach, które ewidencjonują koszty na kontach zespołu 5 wykazuje się saldo Wn konta 500 oraz 530, natomiast w jednostkach które ujmują koszty na kontach zespołu 4 wykazuje się saldo Wn konta 600 dot. ewentualnie półfabrykatów Produkty gotowe Saldo Wn konta 600 skorygowane o saldo końcowe konta

4 1.4. Towary Stan zapasów towarów zaewidencjonowany na koncie 330 oraz saldo Wn konta 300 dot. towarów skorygowane o występujące odchylenia od cen ewidencyjnych towarów. I Należności krótkoterminowe Suma pozycji od I1.1.-I Należności z tytułu dostaw i usług 1.2. Należności od budżetów Saldo Wn konta Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych 1.4. Pozostałe należności 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych Saldo Wn konta 201 pomniejszone o odpisy aktualizujące należności oraz Wn 221 w części stanowiącej działalność statutową. Saldo Wn Konta 229 w części dotyczącej rozrachunków z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy. Sumę sald Wn konta 221z wyłączeniem kwoty wykazanej w poz. 1, 234 oraz cześć salda Wn konta 226 i 240 pomniejszoną o ewentualne odpisy aktualizacyjne tych należności. Suma sald Wn konta 222 oraz Wn 223 II Środki pieniężne Suma pozycji od II1.1-II Środki pieniężne w kasie Saldo końcowe konta Środki pieniężne na rachunkach bankowych 1.3 Inne środki pieniężne IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe Jednostki budżetowe wykazują sumę sald końcowych kont 130, 132, 135, 137, 138 oraz 139 natomiast zakłady budżetowe salda końcowe kont 131, 135, 137,138, 139. Wartość posiadanych czeków obcych, weksli płatnych do 3 miesięcy od daty wystawienia oraz środków pieniężnych w drodze zaewidencjonowanych na koncie 140. Ujmuje się saldo końcowe konta 140 pomniejszone o wartość wykazaną w pozycji B.II1.3. V. Rozliczenia międzyokresowe Saldo końcowe Wn konta 640. C. INNE AKTYWA Wszystkie inne aktywa, które nie zostały wykazane w pozycjach A i B. Pasywa A. FUNDUSZ Suma (I+II+III+IV+V+VI) Fundusz jednostki Saldo końcowe konta 800. I Wynik finansowy netto Kwota powinna być zgodna pozycją Wynik finansowy netto w rachunku zysków i strat sporządzanym za ten sam okres sprawozdawczy Zysk netto (+) Saldo Ma konta Strata netto (-) Saldo Wn konta 860 II Nadwyżka srodków obrotowych (-) Saldo końcowe konta 820. IV. V. Odpisy z wyniku finansowego (-) Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek V Inne B. Fundusze celowe C. Zobowiązania długoterminowe Nie dotyczy zakładów budżetowych oraz jednostek budżetowych i powinna wykazywać kwotę zero. Odzwierciedlenie salda końcowego konta 855. Część salda końcowego konta 853, która odpowiada funduszowi celowemu. Saldo końcowe kont rozrachunkowych zespołu 2 w części dotyczącej zobowiązań o terminie płatności dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. 4

5 D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Suma (I+II) Suma pozycji od 1.1 do 1.8 Saldo końcowe Ma konta 201, Ma Zobowiązania wobec budżetów Saldo końcowe Ma konta Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 1.5. Pozostałe zobowiązania Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych Saldo końcowe Ma konta 229. Saldo Ma konta 231. Suma sald kont Ma 221,Ma 234 oraz część salda Ma konta 226 i sumy do wyjaśnienia ujęte na koncie 240. Część salda Ma konta 240 odpowiadającej zobowiązaniom z tytułu kaucji gwarancyjnych, depozytów oraz zabezpieczenia wykonania umów. Saldo końcowe Ma konta 222 oraz Ma konta 223 i Rezerwy na zobowiązania Odzwierciedlenie kwoty stanu rezerw występującej na koncie 840. I Fundusze specjalne Suma sald funduszy występujących w jednostce. Pozycja ta wykazuje sumę sald końcowych konta 853 pomniejszonego o kwotę dotyczącą funduszu celowego, który wykazywany w bilansie jest w pozycji B oraz konta 851. E. Rozliczenia międzyokresowe Suma (I+II) Rozliczenia międzyokresowe przychodów Saldo końcowe konta 840 skorygowane odpowiednio o kwotę rezerw wykazanych w poz. D.1.8. I Inne rozliczenia międzyokresowe Saldo końcowe Ma konta 640. F. Inne pasywa Ujmuje się wszystkie inne pasywa jednostki nie wykazane w w/w pozycjach. 6 Zobowiązuje się jednostki do sporządzania i dołączenia do bilansu informacji dodatkowej w zakresie określonym w załączniku Nr 1 niniejszej instrukcji Jednostki sporządzają rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) według obowiązującego wzoru określonego w załączniku Nr 8 rozporządzenia. 2. Dane wykazane w kolumnie stan na początek roku powinny być zgodne ze stanem końcowym wykazanym w rachunku zysków i strat roku poprzedzającego rok sprawozdawczy. 5

6 3. Sporządzając rachunek zysków i strat, pojęcie zysków i przychodów oraz strat i kosztów należy stosować zgodnie z definicją zawartą w ustawie o rachunkowości. 8 Jednostki budżetowe w rachunku zysków i strat powinny wykazywać poszczególne pozycje zgodnie z poniższymi wskazówkami: Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat Jednostki budżetowe A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: Suma pozycji od A.I do A.V Przychody netto ze sprzedaży produktów Obrót konta 700 strona Ma 1. W tym : dotacje zaliczane do przychodów ( podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ) Nie dotyczy. Należy wykazać 0 I II IV. Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna ) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów V. Pozostałe dochody budżetowe Saldo konta 490 przenoszone na koniec roku na konto 860 Saldo Ma- wykazać ze znakiem + Saldo Wn - wykazać ze znakiem - Koszt obrotów wewnętrznych wartość produktów wytwarzanych w jednostce i zwiększających niektóre aktywa Suma zapisów na kontach: strona Ma 730+Ma 760 w części odpowiadającej przychodom ze sprzedaży materiałów Ma konta 750 w części dotyczącej przychodów finansowych z tytułu dochodów budżetowych 031, 037, 039, 041, 042, 043, 047, 048, 049, 050, 069 B. Koszty działalności operacyjnej Suma pozycji od B.I do B.XI Zapis Wn 860 w korespondencji z kontem 401 Kwota powinna być zgodna z pozycją D.II oraz kwotą Amortyzacja zmniejszenia funduszu w zestawieniu zmian funduszu poz. II5. I Zużycie materiałów i energii 421,422,423,424,426,474,475 Usługi obce 427,428 z wyłączeniem kwoty wykazywanej w poz. II VI, 430,433,434,435,436, 437,438,439, 440, IV. Podatki i opłaty 285,414, 443,446,447,448,449,450, 451,452,453, V. Wynagrodzenia 401, 404, 409, 410,417, 419, V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 6

7 VI dla pracowników Pozostałe koszty rodzajowe VII Wartość sprzedanych towarów i materiałów IX. Udzielone dotacje Nie dotyczy 411, 412,413, 428- w części dot. ochrony zdrowia pracowników, 444, 470, 302-ekwiwalenty Pozostałe koszty zaewidencjonowane na koncie 400 nie ujęte w pozycjach od B.II do B.VI 302 w pozostałej części nie ujętej w poz. VI, 418, 441,442, 454. Strona Wn konta 730+Wn 760 w części dotyczącej osiągnięcia kosztów związanych ze sprzedanymi towarami i materiałami. X. Inne świadczenia finansowane z budżetu 304, 305, 311, 324, 325,326, X Pozostałe obciążenia Pozostałe koszty działalności operacyjnej nie wykazane we wcześniejszych pozycjach 303,415, 416,456, 457, 458, 459, 461 C. Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A B ) (A-B) D. Pozostałe przychody operacyjne Suma pozycji od D. do D.IV. Przychody ze zbycia środków trwałych, wartości Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych trwałych w budowie zaewidencjonowane na koncie 760 I Dotacje Nie dotyczy należy wykazać 0 II Pokrycie amortyzacji Kwota na koncie Ma 761 równocześnie na Wn 401 Kwota powinna być zgodna z pozycją B.I oraz kwotą zmniejszenia funduszu w zestawieniu zmian funduszu jednostki poz. 2.5 IV. Inne przychody operacyjne Kwota konta 760 strona Ma pomniejszona o kwotę wykazaną w pozycji A.IV. E. Pozostałe koszty operacyjne Suma pozycji od E.I do E.II Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów 605, 606, wykazane w sprawozdaniu Rb-34 własnych jednostek budżetowych I Pozostałe koszty operacyjne Koszty zaewidencjonowane na koncie 760 nie wykazane w innych pozycjach Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej F. ( C + D E ) (C+D-E) G. Przychody finansowe Suma pozycji od G.I do G.II Dywidendy i udziały w zyskach 073, 074 I Odsetki 089,090,091,092 II Inne Pozostałe przychody finansowe zaewidencjonowane na stronie Ma konta 750 H. Koszty finansowe Suma pozycji od H.I do H.II Odsetki Strona Wn konta 750 w części dotyczącej odsetek, pomniejszona o kwotę odpowiadającą odsetkom od inwestycji w okresie realizacji 807, 811 I Inne Strona Wn konta 750 pomniejszona odpowiednio o kwotę wykazaną w poz. H. oraz A.V. Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej ( F + G H ) (F+G-H) 7

8 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J. - J.I ) (J.I-J.II) Zyski nadzwyczajne Strona Ma konta 860 dot. zysków nadzwyczajnych I Straty nadzwyczajne Strona Wn konta 860 dot. strat nadzwyczajnych K. Zysk ( strata ) brutto ( I ± J ) (I-J) lub (I+J) L. Podatek dochodowy Nie dotyczy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty ) oraz nadwyżki środków obrotowych Nie dotyczy N. Zysk ( strata ) netto ( K - L - M ) (K-L-M) 9 Zakłady budżetowe powinny sporządzać rachunek zysków i strat zgodnie z poniższymi wytycznymi: Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat Zakłady budżetowe A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: Suma pozycji od A.I do A.V Przychody netto ze sprzedaży produktów Strona Ma konta 700 oraz Ma konta W tym : dotacje zaliczane do przychodów ( podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ) 241,251,265 wykazane w sprawozdaniu Rb-30 I II IV. Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna ) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Saldo końcowe konta 490 Saldo Ma- wykazać ze znakiem + Saldo Wn - wykazać ze znakiem Kwoty powinny odpowiadać kwotom wykazanym w sprawozdaniu Rb-30 odpowiednio pozycja K 100 oraz P 100 Koszt obrotów wewnętrznych wartość produktów wytwarzanych w jednostce i zwiększających niektóre aktywa strona Wn 490 w kwocie odpowiadającej obrotom wewnętrznym Suma zapisów na kontach: strona ma Ma 760 w części odpowiadającej przychodom ze sprzedaży materiałów V. Pozostałe dochody budżetowe Nie dotyczy B. Koszty działalności operacyjnej Suma pozycji od B.I do B.XI Amortyzacja Zapis Wn 860 w korespondencji z kontem 401 Kwota powinna być zgodna z pozycją D.II oraz kwotą zmniejszenia funduszu w zestawieniu zmian funduszu poz. II5. 8

9 I II IV. Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty V. Wynagrodzenia V VI VII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i materiałów 421,422,423,424,426,474, ,428 z wyłączeniem kwoty wykazywanej w poz. VI, 430,433,434,435,436, 437,438,439, 440, 285,414, 443,446,447,448,449,450, 451,452,453, 401, 404, 409, 410,417, 419, 411, 412,413, 428- w części dot. ochrony zdrowia pracowników, 444, 470, 302-ekwiwalenty Pozostałe koszty zaewidencjonowane na koncie 400 nie ujęte w pozycjach od B.II do B.VI 302 w pozostałej części nie ujętej w poz. VI, 418, 441,442, 454. Strona Wn konta 730+Wn 760 w części dotyczącej osiągnięcia kosztów związanych ze sprzedanymi towarami i materiałami. IX. Udzielone dotacje Nie dotyczy X. Inne świadczenia finansowane z budżetu 304, 305, 311, 324, 325,326, X Pozostałe obciążenia Pozostałe koszty działalności operacyjnej nie wykazane we wcześniejszych pozycjach C. Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A - B ) A -B D. Pozostałe przychody operacyjne Suma pozycji od D. do D.IV. Przychody ze zbycia środków trwałych, wartości Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych trwałych w budowie zaewidencjonowany na koncie 760 w części niepodlegającej przekazaniu do budżetu I Dotacje Nie dotyczy należy wykazać 0 Kwota na koncie Ma 761 równocześnie na Wn 401 Kwota powinna być zgodna z pozycją B.I oraz kwotą II Pokrycie amortyzacji zmniejszenia funduszu w zestawieniu zmian funduszu jednostki poz. II5. Kwota konta 760 strona Ma pomniejszona o kwotę IV. Inne przychody operacyjne wykazaną w pozycji A.IV. E. Pozostałe koszty operacyjne Suma pozycji od E.I do E.II Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych 605,608, wykazane w sprawozdaniu Rb-30 I F. Pozostałe koszty operacyjne Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C + D - E ) koszty wykazane w sprawozdaniu Rb-30 pozycji P 100 (C+D-E) G. Przychody finansowe Suma pozycji od G.I do G.II Dywidendy i udziały w zyskach Nie dotyczy I Odsetki 092 sprawozdanie Rb-30 Pozostałe przychody finansowe zaewidencjonowane II Inne na na stronie Ma konta 750 9

10 H. Koszty finansowe Suma pozycji od H.I do H.II Strona Wn konta 750 w części dotyczącej odsetek, pomniejszona o kwotę odpowiadającą odsetkom Odsetki od inwestycji w okresie realizacji Strona Wn konta 750 pomniejszona odpowiednio I Inne o kwotę wykazaną w poz. H. Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej ( F + G - H ) (F+ G-H) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J. - J.I ) (J. J.I) Zyski nadzwyczajne Strona Ma konta 860 dot. zysków nadzwyczajnych I Straty nadzwyczajne Strona Wn konta 860 dot. strat nadzwyczajnych K. Zysk ( strata ) brutto ( I ± J ) (I-J) lub (I+J) L. Podatek dochodowy Strona Wn konta 870 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty ) oraz nadwyżki środków obrotowych Saldo konta 820= poz. P. 120 Rb 30 N. Zysk ( strata ) netto ( K - L - M ) (K-L-M) Jednostki budżetowe oraz zakłady budżetowe sporządzają zestawienie zmian w funduszu jednostki według obowiązującego wzoru określonego w załączniku Nr 9 rozporządzenia. 2. Dane wykazane w kolumnie stan na początek roku powinny być zgodne ze stanem końcowym wykazanym w zestawieniu zmian w funduszu jednostki za poprzedni rok sprawozdawczy. 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządza się w złotych i groszach. 4. Dane wykazywane w zestawieniu zmian funduszu jednostki powinny być wykazywane zgodnie z poniższymi wskazówkami: Nazwa pozycji Fundusz jednostki na początek okresu ( BO ) Jednostki budżetowe, zakłady budżetowe Saldo Ma konta 800 na dzień Xr. 1 Zwiększenia funduszu ( z tytułu ) Suma pozycji od 1.1. do Zysk bilansowy za rok ubiegły Saldo Ma konta 860 ustalane 10

11 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 1.3. Dotacje i środki na inwestycje 1.4. Aktualizacja środków trwałych 1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje 1.6. Inne zwiększenia na dzień roku poprzedniego Przeksięgowane pod datą sprawozdania wydatki budżetowe z konta 223 = kwota powinna być zgodna ze sprawozdaniem Rb-28 S za rok za który sporządza się sprawozdanie finansowe poz. Wydatki wykonane ogółem Wydatki budżetowe, z których sfinansowano inwestycje strona Wn konta 810 oraz saldo Wn konta 740, odzwierciedleniem powinna być suma (605,606) wykazanych w sprawozdaniu Rb-28 S oraz Rb-34 Nierozliczona kwota z aktualizacji wyceny środków trwałych z 1995r. zaewidencjonowana na stronie Ma funduszu jednostki Nieodpłatne przyjęcie środków trwałych zaewidencjonowane na koncie 011 oraz środków trwałych w budowie konto 080 Nieodpłatnie otrzymane wartości niematerialne i prawne zaewidencjonowane na koncie 020 oraz wydatki dokonane ze środków funduszy pomocowych zaewidencjonowane na Wn konta 228 oraz pozostałe zwiększenia funduszu nie wykazane w pozostałych pozycjach 2. Zmniejszenia funduszu jednostki Suma poz. od 2.1. do Strata za rok ubiegły 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły 2.4. Dotacje i środki na inwestycje 2.5. Pokrycie amortyzacji 2.6. Aktualizacja środków trwałych 2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji Strata bilansowa roku ubiegłego przeniesiona z Wn konta 860 Przeksięgowane pod datą sprawozdania finansowego zrealizowane dochody budżetowe konta 222 = Rb 27 S Saldo końcowe przeniesione z konta 820 Przekazane dotacje i środki na inwestycje zaewidencjonowane na koncie 810 Równowartość amortyzacji ujętej na koncie 401, pozycja powinna być zgodna z RZiS poz. D.III oraz B. Nierozliczona kwota z aktualizacji wyceny środków trwałych z 1995 roku powodująca zmniejszenie wartości początkowej Wartość księgowa sprzedanych i przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie zaewidencjonowana na koncie 011,

12 2.8. Inne zmniejszenia Inne zmniejszenia zaewidencjonowane na koncie funduszu Pozycja powinna być zgodna z poz. 3. Wynik netto (+,-) A.II Pasywa Bilans jednostki a) zysk netto Ma 860 b) strata netto Wn 860 I c) odpisy z zysku II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych Pozycja (I + 1 2) Kwota powinna być zgodna z kwotą w poz. pasywa A. Bilansu Saldo końcowe konta 800 pozycja powinna być zgodna z poz. A Pasywa Bilansu jednostki 11 Sporządzając sprawozdanie finansowe należy pamiętać, iż niniejsza instrukcja ma na celu ujednolicenie wykazywania poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego przez jednostki. W przypadku rozbieżności pomiędzy sposobem księgowania i prowadzenia polityki rachunkowości w jednostce i niniejszą instrukcją należy dołączyć odpowiednią informację w celu wskazania różnic. 12 Instrukcja ma zastosowanie po raz pierwszy przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2007 rok. 13 Wprowadza się następujące załączniki, które należy obligatoryjnie załączać do sprawozdania finansowego. Zał. Nr 1 Informacja dodatkowa. Zał. Nr 2 Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto). 12

13 Zał. Nr 3 Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (umorzenie). Zał. Nr 4 Zmiany w stanie należności krótkoterminowych. Zał. Nr 5 Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych. Zał. Nr 6 Informacje o środkach pieniężnych. Zał. Nr 7 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych. Zał. Nr 8 Protokół weryfikacji salda należności z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień X r. Zał. Nr 9 Protokół weryfikacji salda należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń sporządzony na dzień X r. Zał. Nr 10 Protokół inwentaryzacji salda Pozostałych należności sporządzony na dzień X r. Zał. Nr 11 Protokół inwentaryzacji saldo Zobowiązań z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień X r. Zał. Nr 12 Protokół weryfikacji salda zobowiązań wobec budżetów i z tytułu ubezpieczeń społecznych sporządzony na dzień X r. Zał. Nr 13 Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu wynagrodzeń sporządzony na dzień X r. Zał. Nr 14 Różnica pomiędzy kosztami a wydatkami. Zał. Nr 15 Struktura przychodów i kosztów z podziałem na poszczególne rodzaje działalności. Zał. Nr 16 Kserokopia wyciągu bankowego z ostatniego dnia ostatniego miesiąca okresu sprawozdawczego. Zał. Nr 17 Kserokopia potwierdzeń sald z kontrahentami na ostatni dzień ostatniego miesiąca okresu sprawozdawczego. 13

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień r.

Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień r. Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień 31.12.2014r. 1. Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego. Gmina Korfantów. AKTYWA Stan na początek PASYWA Stan

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Przerośl za 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Przerośl za 2015r. ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Przerośl za 2015r. Na podstawie art.270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

0, ,00 I. Zapasy 0,00. 0, , Materiały 1.2. Półprodukty i produkty w toku 1.3. Produkty gotowe. społecznych

0, ,00 I. Zapasy 0,00. 0, , Materiały 1.2. Półprodukty i produkty w toku 1.3. Produkty gotowe. społecznych Miejski Ośrodek Kultury ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny BILANS sporządzony na dzień 31.12.2013r. Burmistrz Miasta Lędziny AKTYWA Stan na Stan na Stan na Stan na PASYWA 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/125/2017. z dnia 25 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/125/2017. z dnia 25 maja 2017 r. UCHWAŁA Nr XXIV/125/2017 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego. Gmina PRUSZCZ. sporządzony na r. dzień. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego. Gmina PRUSZCZ. sporządzony na r. dzień. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina PRUSZCZ ul.główna 33 86-120 PRUSZCZ Numer identyfikacyjny REGON 092351050 BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego dzień Gmina

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 896/2016 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH. z dnia 1 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 896/2016 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH. z dnia 1 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 896/2016 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Przesmykach ul.11 Listopada 13 08-109 PRZESMYKI Numer identyfikacyjny REGON 711582569 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat: Powiatowy Urząd Pracy Andersa 2 BILANS jednostki budżetowej Powiat Legnicki 59-220 Legnica Numer identyfikacyjny REGON 390729807 sporządzony na dzień 31-12-2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/165/14 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 28 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIII/165/14 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 28 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXIII/165/14 RADY GMINY DZIADKOWICE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2013 rok. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RZGÓW ul.500-lecia 22 95-030 RZGÓW Numer identyfikacyjny REGON 472057827 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Turawa ul.opolska 39c 46-045 TURAWA Numer identyfikacyjny REGON 531413320 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - - 64-400 MIĘDZYCHÓD Numer identyfikacyjny REGON 210967060 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r. Adresat:

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dobrzyń nad Wisłą ul.szkolna 1 87-610 DOBRZYŃ NAD WISŁĄ Numer identyfikacyjny REGON 910866531 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pl.jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN Numer identyfikacyjny REGON 510742362 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łambinowice ul.zawadzkiego 29 48-316 ŁAMBINOWICE Numer identyfikacyjny REGON 531412846 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO KOBYŁKA ul.wołomińska 1 05-230 KOBYŁKA Numer identyfikacyjny REGON 013269663 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Sandomierzu ul.mickiewicza 34 27-600 SANDOMIERZ Numer identyfikacyjny REGON 830409235 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/104/12 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 30 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/104/12 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 30 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/104/12 RADY GMINY W DWIKOZACH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dwikozach za rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ul.bogumińska 2 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Numer identyfikacyjny REGON 276255230 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gorzyce ul.kościelna 15 44-350 GORZYCE Numer identyfikacyjny REGON 276258724 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Prószków ul.opolska 17 46-060 PRÓSZKÓW Numer identyfikacyjny REGON 531413248 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WEJHEROWO Osiedle Przyjaźni 6 84-200 WEJHEROWO Numer identyfikacyjny REGON 191675445 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona)

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/96/2008 BILANS Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach sporządzony na dzień 31.12.2007r. (wersja uproszczona) ul. Strażacka

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2009 rok Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 41/17 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 maja 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 41/17 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 maja 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 41/17 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 maja 2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za 2016 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/95/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 3 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/95/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 3 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/95/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dwikozach za rok 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.70.2015. z dnia 25 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.70.2015. z dnia 25 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.70.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przekazania organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania finansowego za 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, OBIEGU I KONTROLI JEDNOSTKOWYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ŁĄCZNYCH

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, OBIEGU I KONTROLI JEDNOSTKOWYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ŁĄCZNYCH Załącznik do Zarządzenia nr 88 Prezydenta Olsztyna z dnia 12 marca 2013 r. INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, OBIEGU I KONTROLI JEDNOSTKOWYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ŁĄCZNYCH

Bardziej szczegółowo

, ,49 1. Środki trwałe

, ,49 1. Środki trwałe SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 BILANS (DO 2015) Wykonano dnia: 15.03.2016 Rok: Miesiąc: Obroty: 2014 Grudzień Łącznie z niezaksięgowanymi AKTYWA stan na początek roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

ST lfl:r/o ~f A JafJ~k

ST lfl:r/o ~f A JafJ~k Uchwała 383/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku Projekt z dnia 18 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 TEP Aktywa 2007 A K T Y W A na 31.12.2006 na 31.12.2007 A.AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończ. prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3.

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Wyników Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. Nr 152 poz. 1223 z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 10 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 10 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości i zakładowego planu kont budżetu Gminy Raczki i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

BILANS Fundacja "dodaj dzieciom skrzydeł " NIP: Chorzów REGON: ul. Gwarecka 4/1 na dzień

BILANS Fundacja dodaj dzieciom skrzydeł  NIP: Chorzów REGON: ul. Gwarecka 4/1 na dzień BILANS Fundacja "dodaj dzieciom skrzydeł " NIP: 6272561879 41500 Chorzów REGON: 240269360 ul. Gwarecka 4/1 na dzień 31.12.2011 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

A Aktywa trwałe ,27

A Aktywa trwałe ,27 Nazwa Jednostki: Szpital Uniwersytecki w Krakowie Ulica: Kopernika 36 Kraków KOD WYSZCZEGÓLNIENIE 31.03.2015 r. 1 2 4 A Aktywa trwałe 321 931 082,27 A.I. Wartości niematerialne i prawne 181 194,31 A.I.1

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU

ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Nr 69/11 z dnia 30 grudnia 2011r. dotyczącym polityki rachunkowości Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD DO ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD DO ROKU Załącznik do Uchwały nr 01/02/2016, z dnia 19 lutego 2016 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 ROKU Sprawozdanie zawiera: 1. Oświadczenie kierownictwa;

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA AFRYKA INACZEJ

FUNDACJA AFRYKA INACZEJ SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 2013-01-01-2013-12-31 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja Afryka Inaczej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sarmackiej 15/6 została ustanowiona dnia 31 lipca

Bardziej szczegółowo