Strategia obligacyjna (odsłona 6)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia obligacyjna (odsłona 6)"

Transkrypt

1 22 mar 13 4 kwi kwi kwi 13 8 maj maj maj 13 7 cze cze cze 13 8 lip lip lip 13 6 sie sie sie 13 Strategia obligacyjna (odsłona 6) Podsumowanie ostatniej strategii W ciągu miesiąca portfel wzrósł o 0,68%. Drugi miesiąc z rzędu wsparciem dla wyniku uzyskanego na strategii obligacyjnej są korzystne zmiany cen netto obligacji. Chod tym razem wkład tego czynnika w wynik był znacznie mniej pozytywny niż poprzednio, ale najważniejsze, że dodatkowo przyczynił się do wzrostu wartości portfela. Tym bardziej, że przyjęty benchmark w tym czasie obniżył się o 1,7%. Wskazywane w strategii obligacje skarbowe serii WZ0117 i WZ0118 wspierały wynik. W przekroju branżowym wszystkie branże pozytywnie kontrybuowały w wyniku, w tym zwłaszcza spółki wierzytelnościowe. Tym razem nie nastąpił żaden wykup obligacji, ale z kilku serii obligacji wpłynęły odsetki. W efekcie stan wolnej gotówki jest wysoki (3,1 mln PLN). Na rynku nie ma jednak serii obligacji o odpowiedniej wielkości emisji z satysfakcjonującą płynnością i jakością emitenta. W związku, z czym gotówka pozostaje niewykorzystana. Publikacje wyników spółek pozwoliły na dokonanie ponownej oceny kondycji emitentów. Nasze obawy dotyczące Kofoli zmniejszyły się, ale mniej komfortowe są wyniki Kredyt Inkaso. Stopa zwrotu: 2,72% Rentownośd roczna*: 6,29% *- przy założeniu powtarzalności uzyskanego wyniku Strategia inwestycyjna założenia: Wartośd początkowa portfela wynosi 100 mln PLN. Portfel został skonstruowany głównie w oparciu o obligacje korporacyjne, a jego dopełnieniem są obligacje skarbowe. Udział poszczególnych emitentów nie powinien istotnie przekraczad poziomu 5% wielkości portfela. Przy doborze obligacji uwzględniamy ich płynnośd, wielkośd emisji i jakośd emitenta. Emitenci są selekcjonowani w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe, w tym m.in. dług netto/ebitda, wskaźnik EM score Altmana i współczynnik wypłacalności. Do oceny emitenta wprowadziliśmy wewnętrzny indeks inwestycyjny oparty na kilku wybranych wskaźnikach finansowych Determinanty wzrostu wartości portfela (dane w tys. PLN) 4,00% Stopa zwrotu: portfel vs. benchmark ,00% ,00% ,00% 0,00% ,00% -2,00% portfel benchmark (TBSP - indeks obligacji skarbowych) wartośd początkowa zmiana ceny netto narosłe odsetki otrzymane odsetki wartośd bieżąca Źródło: Opracowanie własne Źródło: Opracowanie własne Struktura terminowa i branżowa zapadalności obligacji Wynik w przekroju branżowym i udział obligacji w okresie Źródło: Opracowanie własne do 1Y do 2Y do 3Y 3Y+ wszystkie bankowa 0,0% 0,0% 0,0% 25,7% 25,7% wierzytelności 5,9% 5,9% 0,5% 3,2% 15,5% obligacje skarbowe 0,0% 0,0% 0,0% 12,6% 12,6% deweloperska 0,0% 4,2% 1,1% 5,0% 10,3% paliwowa 0,0% 0,0% 0,0% 10,3% 10,3% energetyczna 0,0% 0,0% 0,0% 5,1% 5,1% finanse 0,0% 0,0% 0,0% 5,1% 5,1% kurierska 4,6% 0,0% 0,0% 0,0% 4,6% chemiczna 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 3,7% informatyczna 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 2,6% spożywcza 0,2% 2,3% 0,0% 0,0% 2,5% sanitarna 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 2,0% SUMA 10,7% 18,6% 3,6% 67,0% 100,0% udział w portfelu [w %] wkład w wynik [w PLN] wkład w wynik [w %] bankowa 25,7% ,6% wierzytelności 15,5% ,5% obligacje skarbowe 12,6% ,7% deweloperska 10,3% ,2% paliwowa 10,3% ,4% energetyczna 5,1% ,4% finanse 5,1% ,5% kurierska 4,6% ,5% chemiczna 3,7% ,8% informatyczna 2,6% ,2% spożywcza 2,5% ,4% sanitarna 2,0% ,7% SUMA 100,0% ,0% Źródło: Opracowanie własne 1

2 Strategia obligacyjna podsumowanie emitent seria nominał ilośd wartośd bieżąca* z wartośd bieżąca* z zmiana wartości bieżącej otrzymane odsetki** *- uwzględniająca zmiany cen i narosłe odsetki, ale nie uwzględniająca odsetek otrzymanych **- obejmuje zarówno wpływy odsetkowe, jak i uzyskane prawa do odsetek oraz wykupione obligacje ***- nie uwzględniając kosztów transakcyjnych ****- uwzględnia nabyte prawa do odsetek (ta częśd gotówki nie zostanie rozdysponowana w bieżącym okresie) łaczny wynik [w PLN] stopa zwrotu w okresie*** rentownośd roczna stopa zwrotu narastająco BS Ostrów Maz. BOM ,31% 5,38% Bank BPS BPS ,98% 2,73% Bank BPS BPS ,62% 2,64% Bank BPS BPS ,97% 3,92% BS Biała Rawska BRB ,58% 2,94% SK Bank BSW ,28% 3,22% Dom Development DOM ,72% 3,04% Energa ENG ,47% 2,38% Ferro FRO ,97% 3,08% Getin GNB ,05% 3,38% Getin GNB ,78% 2,97% Getin GNB ,01% 3,20% Getin GNB ,92% 3,03% GPW GPW ,21% 1,21% ING ING ,41% 1,84% Kofola KFL ,72% 2,10% Kofola KFL ,29% 2,25% Kredyt Inkaso KRI ,94% 4,41% Kredyt Inkaso KRI ,88% 3,52% Kredyt Inkaso KRI ,05% -0,51% Kruk KRU ,80% 1,80% Kruk KRU ,33% 3,88% Kruk KRU ,35% 3,10% PBS Sanok PBS ,23% 3,69% PBS Sanok PBS ,05% 3,22% PCC Rokita PCR ,74% 4,19% PCC Rokita PCR ,06% 4,13% PGNiG PGN ,44% 2,47% PKN Orlen PKN ,56% 2,84% PRESCO PRE ,30% 3,72% PRESCO PRE ,07% 3,96% PRESCO PRE ,63% 2,60% Robyg ROB ,43% 4,97% Robyg ROB ,03% 2,83% Robyg ROB ,91% 0,23% SBK Kraków SBK ,51% 1,59% Siódemka SIO ,99% 3,71% Sygnity SGN ,84% 3,92% Skarb Paostwa WZ ,81% 3,92% Skarb Paostwa WZ ,71% 1,92% wszystkie obligacje ,68% 6,29% 2,72% gotówka**** suma Na tle obligacji z portfela relatywnie słabo prezentowały się obligacje spółdzielcze, co może byd wynikiem nieco rozczarowujących częśd rynku wyników banków spółdzielczych, a z drugiej strony koocówką okresów odsetkowych niektórych serii obligacji. W efekcie w strukturze portfela jedynie wybrane obligacje spółdzielcze negatywnie wpływały na portfel. Sezon publikacji wyników dostarczył nowych informacji o kondycji finansowej emitentów. Ogólnie pozytywnie oceniamy kondycję finansową emitentów z portfela, ale niektórzy z nich rozczarowali. 2

3 Istotne wydarzenia: 1. Wynik netto Krakowskiego Banku Spółdzielczego zmniejszył się o 75% r/r. Chociaż bank zwiększył akcję kredytową to za sprawą spadku stóp procentowych zmniejszyły się przychody z odsetek, co zaciążyło na wyniku netto. Relacja kosztów do dochodów (C/I) wzrosła do 83,8% pomimo tego, że koszty działania banku były pod kontrolą. Jednocześnie obniżyła się marża odsetkowa netto banku o 0,6 pp. do 3,2%. Jakośd portfela kredytowego pogorszyła się (do 7%), ale pozostaje dobra na tle rynku. Bank przebudował strukturę aktywów w kierunku zwiększenia udziału dłużnych papierów wartościowych (w strukturze dominują papiery NBP i skarbowe) kosztem należności od sektora finansowego. Ponadto zauważalny jest niski poziom pokrycia rezerwami kredytów zagrożonych (ok. 25%), co bank tłumaczy wysoką jakością zabezpieczeo. KBS zamierza zwiększad akcję kredytową w obszarze kredytów detalicznych i poprawid wynik odsetkowy. Współczynnik wypłacalności banku wzrósł do 11,1%, ale jest poniżej poziomu rekomendowanego przez KNF. Tym nie mniej wskaźnik jest na bezpiecznym poziomie. Wewnętrzny indeks wskazuje na umiarkowane ryzyko inwestycji. 2. Wskaźniki i wyniki ING nie budzą zastrzeżeo. Wynik odsetkowy co prawda obniżył się, ale na skutek znacząco lepszego wyniku na inwestycjach (na dłużnych papierach) wynik z działalności podstawowej udało się powtórzyd. W warunkach niewielkiego wzrostu kosztów (relacja C/I lekko wzrosła do 56,6%) i niższego niż przed rokiem salda rezerw bank poprawił wyniki. Bank funkcjonuje na niższej marży odsetkowej netto. Jakośd portfela kredytowego jest bardzo wysoka (4,8%), a wskaźnik pokrycia rezerwami wyniósł ok. 62%. Za sprawą obniżenia wymogu kapitałowego bank poprawił współczynnik wypłacalności do 15,8%. 3. Brak długu netto powoduje, że obligacje GPW również są bezpieczne. Natomiast same wyniki schodzą na drugi plan. 4. Dom Development nie zachwyca wynikami. Po wypłacie dywidendy stan gotówki obniżył się przez co dług netto wzrósł do blisko 132 mln PLN, ale w dalszym ciągu pozycja gotówkowa jest silna, a dług pod kontrolą. Przy EBITDA na poziomie ok. 114 mln PLN relacja długu netto/ebitda wynosi 1,2x. Także w porównaniu do kapitałów własnych poziom zadłużenia netto jest pod kontrolą (0,2x). Bardzo bezpiecznie prezentuje się także wskaźnik Altmana, który wzrósł za sprawą przyrostu aktywów obrotowych. 5. Na tle Dom Development gorzej prezentują się wskaźniki zadłużenia Robyga (dług netto/ebitda 3,2x, dług netto/kapitały własne 0,3x). Pomimo wypłaty dywidendy pozycja gotówkowa tego dewelopera dalej umocniła się (225 mln PLN). Jednak mając na uwadze plany spółki w zakresie kontraktacji sprzedaży oraz niskiego poziomu oferty, to można spodziewad się, że Robyg może zwiększyd swoją aktywnośd zakupową gruntów, co obniżyłoby poziom gotówki i skutkowało zwiększenie zadłużenia odsetkowego netto. Tym nie mniej wskaźniki finansowe na podstawie, których oceniamy kondycje finansową Robyga są przynajmniej póki co zadowalające. Wyniki chod w 2Q 13 były słabsze niż w rekordowym 1Q 13 to i tak lepsze od konsensusu. Należy podkreślid projektowy charakter działalności. Przestrzeo do lepszego wyniku ograniczał fakt, że ilośd gotowych niesprzedanych mieszkao jest najniższa od ok. 2 lat. W 3Q 13 planowane jest zakooczenie 3 etapów inwestycyjnych, z których sprzedano ok. 300 lokali. 6. Pod kontrolą pozostaje także dług netto Energi, chod zwiększył się do 2,0 mld PLN. Relacja wskaźnika długu netto/ebitda i długu netto/kapitałów własnych pogorszyła się odpowiednio do 1,8x i 0,3x. Grupa raportuje silnie dodatnie przepływy z działalności operacyjnej i poprawia wyniki. 7. Poprawa marży i wyniku operacyjnego przez Ferro przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu zadłużenia odsetkowego spowodowało, że wskaźnik długu netto/ebitda obniżył się do 2,8x, a długu netto/kapitałów własnych do 0,5x. Poziom kosztów finansowych jest 5-krotnie mniejszy niż EBIT, więc nawet w przypadku pogorszenia wyniku operacyjnego o połowę koszty finansowe będą pokryte wynikiem z działalności operacyjnej. Wskaźnik Altmana jest na bezpiecznym poziomie 6,87x. 8. Pozytywne wyniki opublikował PGNiG. Analiza wskaźnikowa również i w tym przypadku stwarza pewien komfort. 9. Z punktu widzenia obligatariusza skokowo niższy zysk netto PCC Rokita nie zmienia obrazu kondycji finansowej Grupy, która pozostaje dobra. Tym bardziej, że wpływ na to miały zdarzenia jednorazowe z 2Q 12. Po ich wyłączeniu wynik netto poprawiłby się o 14% r/r. Gorzej, że podstawowy obszar działalności stał się mniej rentowny i tylko dzięki poprawie w pozostałych segmentach udało się poprawid marżę zysku brutto ze sprzedaży. Wyniki operacyjne były wyraźnie wyższe niż przed rokiem, a wskaźniki zadłużenia pozostały na zbliżonym poziomie do tego z 1Q 13, czyli dług netto/ebitda w rejonie 1,4x, a dług netto/kapitały własne 0,4x. Przyrost aktywów obrotowych poprawił wskaźnik Altmana do 6,85x. 10. Poprawa wyników operacyjnych (skutek nie tylko wyższych marż, ale także cięcia kosztów operacyjnych), niewielki wzrost kapitałów własnych i zmniejszenie zadłużenia netto w Sygnity korzystnie wpływa na wskaźniki. Wskaźnik 3

4 Altmana poprawił się, ale jest stosunkowo niski (4,65x), co powoduje, że jest to ryzykowny papier. Jednak większośd wskaźników prezentuje się korzystnie. 11. Kofola zwiększyła sprzedaż, ale w dalszym ciągu widoczna jest presja na marże brutto ze sprzedaży. Strata netto z 1Q 13 została pokryta wysokim zyskiem w 2Q 13. Zmniejszenie krótkoterminowego zadłużenia odsetkowego pozwoliło na spadek długu netto i poprawę wskaźników zadłużeniowych (dług netto/ebitda 2,1x, a dług netto/kapitały własne 0,5x). Kapitał pracujący (w 1Q 13 częśd zobowiązao długoterminowych została przekwalifikowana jako krótkoterminowe) pozostaje ujemny, co ciąży na wskaźniku Altmana, który jest na niskim poziomie 3,45x. Jednak ujemny poziom kapitału pracującego nie wydaje się byd problemem. Grupa obecnie walczy na silnie konkurencyjnym rynku i stara się utrzymad swoją pozycję. Z tego względu poprawa wyników w 2Q 13 (wspierana sezonowym wzrostem popytu na napoje) jest pozytywna i może zmniejszad obawy czy spółce uda się przetrwad na tak ciężkim rynku. Wskaźniki płynności, chod uległy poprawie to w dalszym ciągu są niskie (wsk. płynności bieżącej 0,71x, a płynności szybkiej 0,46x). Wcześniejsze obawy o kondycję emitenta zmniejszyły się. Wewnętrzny indeks inwestycyjny jest na niskim, umiarkowanym poziomie. 12. Największym negatywnym zaskoczeniem jest Kredyt Inkaso. Wskutek zmian w polityce rachunkowości kapitały własne Grupy uległy znacznemu obniżeniu (wyłączony został kapitał z przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży) i wskaźnik długu netto/kapitałów własnych wyraźnie wzrósł do 1,4x. Co prawda wskaźnik ten znajduje się na niższym poziomie niż lidera branży (Kruk; 1,6x z danych za 1Q 13), ale Kredyt Inkaso jest też w innym etapie rozwoju i poziom wyniku operacyjnego w relacji do długu netto staje się w tych warunkach niekomfortowo wysoki. Tym bardziej, że EBITDA do kosztów finansowych jest blisko wartości uznawanych przez nas za akceptowany poziom. Wynik na poszczególnych pozycjach w okresie ( ) KRU1116 KRU0914 PRE0814 GNB0218 BOM0221 2,35% 2,33% 2,30% 2,05% 1,31% KFL1214 PBS0720 PRE0815 KRI0916 ROB ,29% 1,23% 1,07% 1,05% 1,03% 10 GNB0418 SIO1213 BPS0718 FRO0416 KRI0414 1,01% 0,99% 0,98% 0,97% 0,94% 8 GNB0518 ROB0616 KRI0615 SGN0215 WZ ,92% 0,91% 0,88% 0,84% 0,81% KRU0514 GNB0318 PCR0615 KFL1213 DOM ,80% 0,78% 0,74% 0,72% 0,72% 2 WZ0118 PRE1213 PKN0219 SBK1020 ENG1019 0,71% 0,63% 0,56% 0,51% 0,47% 0 PGN0617 ROB0415 ING1217 BSW0721 GPW0117 0,44% 0,43% 0,41% 0,28% 0,21% PCR1014 PBS1021 BRB0425 BPS0720 BPS1122 0,06% -0,05% -0,58% -0,62% -0,97% Rozkład stóp zwrotu w obligacje z portfela (ilośd serii) poniżej 0 0-0,2% 0,2-0,4% 0,4-0,6% 0,6-0,8% 0,8-1,0% 1,0-1,2% 1,2-1,4% 1,4%+ Wewnętrzny indeks inwestycyjny Dokonaliśmy selekcji emitentów w oparciu o wybrane wskaźniki tworząc wewnętrzny indeks inwestycyjny, który jest modelem scoringowym. Dla spółek nie będących bankami bierzemy pod uwagę następujące wskaźniki: Dług netto / EBITDA (waga 0,3); Altman EM Score (waga 0,3); EBIT / koszty finansowe (waga 0,2); Dług netto / kapitały własne (0,1); Zmiana EBIT (0,1). Istotne znaczenie mają więc wskaźniki zadłużeniowe, ale także wskaźnik ogólnej kondycji emitenta (indeks Altmana w wersji dla rynków wschodzących). Wartośd wewnętrznego indeksu mieści się w przedziale 0-10, gdzie im wyższa wartośd tym lepszy rating. Przyjmujemy, że spółki posiadające wewnętrzny indeks inwestycyjny na poziomie 9-10 są o niskim ryzyku. W przedziale 5-8 o umiarkowanym ryzyku, a poniżej 5 o podwyższonym ryzyku. 4

5 Podobny indeks stworzyliśmy dla banków. Przy czym został on zbudowany z 3 wskaźników: Współczynnik wypłacalności (0,4); Jakośd portfela kredytowego (0,3); Relacja kosztów do dochodów (0,3). Współczynnik wypłacalności jest wskaźnikiem pozwalającym ocenid kondycję finansową banku i odzwierciedla stosunek kapitałów własnych do funduszy ważonych ryzykiem. Ze względu na to, że głównym obszarem ryzyka w banku jest portfel to wewnętrzny wskaźnik uwzględnia także, jakośd portfela kredytowego. Obejmuje on także efektywnośd kosztową banku, która w istotny sposób determinuje wyniki finansowe. Udział obligacji z podwyższonym ryzykiem w strategii obligacyjnej jest niski na poziomie ok. 10%. Tą grupę papierów stanowią obligacje Banku BPS i Podkarpackiego Banku Spółdzielczego (PBS) w Sanoku. Efektywnośd kosztowa tych banków jest niska. W przypadku Banku BPS na uwagę zwraca także niska jakośd portfela kredytowego, dla PBS stosunkowo niski poziom współczynnika wypłacalności. W przypadku PBS należy mied na uwadze, że KNF wyraził zgodę na zaliczenie środków z emisji PBS0523 do funduszy uzupełniających banku. Tym samym czynnik ten będzie korzystnie wpływał na współczynnik wypłacalności. PBS Sanok wyniki za 1H 13 opublikuje we 18 września br., a Bank BPS 30 września. Wybrane wskaźniki finansowe i wewnętrzny indeks inwestycyjny waga dla wewnętrznego indeksu 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 seria emient dług netto / dług netto / EBIT / koszty Altman EM wewnętrzny współczynnik jakośd portfela zmiana EBIT EBITDA kapitały własne finansowe score indeks wypłacalności kredytowego C/I BOM0221 BS Ostrów Mazowiecka 9 14% 3% 45% BPS0718 BPS Warszawa 4 11% 11% 81% BPS0720 BPS Warszawa 4 11% 11% 81% BPS1122 BPS Warszawa 4 11% 11% 81% BRB0425 BS Biała Rawska 6 10% 3% 51% BSW0721 SK Bank 6 11% 5% 62% DOM0217 Dom Development 1,2 0,2 17,8 0,1 9,98 10 ENG1019 Energa 1,2 0,3 2,5 0,0 6,25 9 FRO0416 Ferro 2,1 0,5 6,0-0,2 6,87 8 GNB0218 Getin Noble Bank 7 12% 15% 42% GNB0318 Getin Noble Bank 7 12% 15% 42% GNB0418 Getin Noble Bank 7 12% 15% 42% GNB0518 Getin Noble Bank 7 12% 15% 42% GPW0117 GPW -1,0-0,4 12,8 0,2 8,44 10 ING1217 ING 8 16% 5% 58% KFL1213 Kofola 2,0 0,5 2,2-0,8 3,45 5 KFL1214 Kofola 2,0 0,5 2,2-0,8 3,45 5 KRI0414 Kredyt Inkaso 4,6 1,4 1,6 0,6 9,60 6 KRI0615 Kredyt Inkaso 4,6 1,4 1,6 0,6 9,60 6 KRI0916 Kredyt Inkaso 4,6 1,4 1,6 0,6 9,60 6 KRU0514 Kruk 3,6 1,6 2,7 0,2 10,29 7 KRU0914 Kruk 3,6 1,6 2,7 0,2 10,29 7 KRU1116 Kruk 3,6 1,6 2,7 0,2 10,29 7 PBS0720 PBS Sanok 4 9% 7% 78% PBS1021 PBS Sanok 4 9% 7% 78% PCR0615 PCC Rokita 0,6 0,4 15,9 0,5 6,85 10 PCR1014 PCC Rokita 0,6 0,4 15,9 0,5 6,85 10 PGN0617 PGNiG 0,8 0,2 8,3 3,1 7,20 10 PKN0219 PKN Orlen 1,7 0,2 0,8-0,8 7,00 7 PRE0814 PRESCO 2,4 0,5 2,9-0,7 6,27 7 PRE0815 PRESCO 2,4 0,5 2,9-0,7 6,27 7 PRE1213 PRESCO 2,4 0,5 2,9-0,7 6,27 7 ROB0415 Robyg 4,4 0,3 1,8 0,6 6,81 7 ROB0615 Robyg 4,4 0,3 1,8 0,6 6,81 7 ROB0616 Robyg 4,4 0,3 1,8 0,6 6,81 7 SBK1020 KBS Kraków 5 11% 7% 79% SIO1213 Siódemka 1,1 0,2 2,6 1,0 3,55 7 SGN0215 Sygnity 0,8 0,1 2,2 3,6 4,65 8 WZ0117 Skarb Paostwa 10 WZ0118 Skarb Paostwa 10 5

6 Struktura portfela seria emitent udział w portfelu YTM ilośd (w szt.) data wykupu branża BOM0221 BS Ostrów Maz. 1,0% 6,23% bank BPS0718 Bank BPS 1,0% 5,64% bank BPS0720 Bank BPS 1,0% 7,26% bank BPS1122 Bank BPS 3,1% 6,59% bank BRB0425 BS Biała Rawska 1,0% 6,11% bank BSW0721 SK Bank 1,0% 5,75% bank DOM0217 Dom Development 5,0% 6,25% deweloperska ENG1017 Energa 5,1% 3,86% energetyczna FRO0416 Ferro 2,0% 7,22% sanitarna GNB0218 Getin 0,5% 6,24% bank GNB0318 Getin 3,1% 6,26% bank GNB0418 Getin 0,5% 6,22% bank GNB0518 Getin 1,0% 6,14% bank GPW0117 GPW 5,1% 3,73% finanse ING1217 ING 5,1% 3,61% bank KFL1213 Kofola 0,2% 3,74% spożywcza KFL1214 Kofola 2,3% 5,17% spożywcza KRI0414 Kredyt Inkaso 2,1% 5,80% wierzytelności KRI0615 Kredyt Inkaso 2,0% 7,72% wierzytelności KRI0916 Kredyt Inkaso 1,0% 8,55% wierzytelności KRU0514 Kruk 1,3% 4,77% wierzytelności KRU0914 Kruk 1,8% 3,84% wierzytelności KRU1116 Kruk 2,1% 5,52% wierzytelności PBS0720 PBS Sanok 2,6% 6,24% bank PBS1021 PBS Sanok 2,4% 5,83% bank PCR0615 PCC Rokita 1,6% 6,46% chemiczna PCR1014 PCC Rokita 2,1% 5,11% chemiczna PGN0617 PGNiG 5,2% 3,41% paliwowa PKN0219 PKN Orlen 5,2% 3,79% paliwowa PRE0814 PRESCO 2,0% 6,76% wierzytelności PRE0815 PRESCO 0,5% 5,77% wierzytelności PRE1213 PRESCO 2,5% 8,15% wierzytelności ROB0415 Robyg 3,1% 7,45% deweloperska ROB0615 Robyg 1,0% 5,90% deweloperska ROB0616 Robyg 1,1% 6,90% deweloperska SBK1020 SBK Kraków 2,2% 6,29% bank SIO1213 Siódemka 4,6% 13,75% kurierska SGN0215 Sygnity 2,6% 9,12% informatyczna WZ0117 Skarb Paostwa 8,0% 3,24% skarbowe WZ0118 Skarb Paostwa 4,5% 3,18% skarbowe CAŁY PORTFEL 100,0% 5,66% YTM przy założeniu, że stawka WIBOR 3M i 6M pozostanie na obecnym poziomie, tj. 2,71% i 2,73%. 6

7 Załącznik 1. Płynnośd poszczególnych pozycji portfela - obroty w relacji do ilości obligacji w portfelu. emitent seria wolumen obrotu w okresie wolumen obrotu narastająco ilośd obligacji w portfelu płynnośd w okresie płynnośd narastająco Getin GNB % 2655% GPW GPW % 496% Getin GNB % 469% Bank BPS BPS % 396% Getin GNB % 253% Getin GNB % 210% Kofola KFL % 122% Bank BPS BPS % 102% Bank BPS BPS % 86% PCC Rokita PCR % 80% Kruk KRU % 76% Kredyt Inkaso KRI % 75% PRESCO PRE % 69% PBS Sanok PBS % 59% PCC Rokita PCR % 59% SK Bank BSW % 58% Robyg ROB % 49% PRESCO PRE % 42% PBS Sanok PBS % 39% Robyg ROB % 32% BS Ostrów Maz. BOM % 25% BS Biała Rawska BRB % 23% Ferro FRO % 22% Kofola KFL % 20% Kruk KRU % 14% PKN Orlen PKN % 14% Robyg ROB % 10% KBS Kraków SBK % 8% Energa ENG % 8% PRESCO PRE % 7% Kruk KRU % 2% PGNiG PGN % 2% Kredyt Inkaso KRI % 1% Dominium DOM % 0% ING ING % 0% Kredyt Inkaso KRI % 0% Siódemka SIO % 0% Sygnity SGN % 0% 7

8 Dom Maklerski Banku BPS SA ul. Płocka 11/ Warszawa, tel.: , fax.: Biuro Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego: Marcin Stebakow, MPW handel, przemysł spożywczy p.o. Dyrektora Biura Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego tel.: (22) Kamil Artyszuk obligacje tel.: (22) Damian Szparaga, MPW energetyka tel.: (22) Marta Czajkowska-Bałdyga banki tel.: (22) Kamil Szlaga chemia tel.: (22) Analitycy techniczni: Jacek Borawski Biuro Sprzedaży: Mirosław Sobczak Dyrektor Biura Sprzedaży tel.: (22) Beata Zbrzezna, MPW tel.: (22) Departament Operacji: Piotr Majka, MPW Dyrektor Departamentu Operacji Tel.: (22) Bogdan Dzimira, MPW, Doradca Inwestycyjny Tel.: (22) Jan Woźniak, MPW tel.: (22) Artur Kobos, MPW Tel.: (22) Lech Kucharski, MPW tel.: (22) Bartosz Szaniawski tel.: (22) Krzysztof Solus, MPW tel.: (22) Wyjaśnienia dotyczące stosowanej terminologii fachowej i wskaźników: Altman EM score wskaźnik Altmana dla rynków wschodzących, który jest miernikiem oceny kondycji finansowej spółki. Wzór: 6,56*x1+3,26*x2+6,72*x3+1,05*x4+3,25 Cena brutto cena rynkowa powiększona o narosłe odsetki. C/I czyli koszty do dochodów. Wskaźnik efektywności kosztowej liczony według wzoru: (koszty działania + amortyzacja)*100%/wynik na działalności bankowej Dług netto zobowiązania odsetkowe pomniejszone o stan środków pieniężnych. Duration duration Macaulay a EBITDA wynik operacyjny powiększony o amortyzację Jakośd portfela kredytowego stosunek kredytów zagrożonych do kredytów ogółem Koszt nabycia uwzględnia wartośd nominalną obligacji, jego cenę rynkową, wartośd narosłych odsetek oraz koszty transakcyjne (prowizja 0,19%). Okres odsetkowy okres wyrażony jako liczba dni służący do obliczenia należnych odsetek od obligacji. Oprocentowanie bieżące oprocentowanie obligacji naliczane od wartości nominalnej obligacji od pierwszego dnia okresu odsetkowego. Oprocentowanie może byd stałe lub zmienne. Płynnośd w okresie i narastająco relacja wolumenu obrotów do ilości obligacji w portfelu, czyli jaka częśd z posiadanych obligacji można było kupid/sprzedad na rynku w danym horyzoncie czasu. Premia jej wartośd za przedterminowy wykup na żądanie emitenta jest liczona od wartości nominalnej obligacji. TBSP indeks obligacji skarbowych YTM rentownośd w okresie do wykupu Wewnętrzne ratingi inwestycyjne zostały wyliczone na podstawie 5 wskaźników, tj. Altman EM Score, dług netto/ebitda, dług netto/kapitały własne, EBIT/koszty finansowe i zmianę EBIT. Dla banków obliczany jest na podstawie współczynnika wypłacalności, udziale kredytów zagrożonych w strukturze kredytów ogółem i relacji kosztów do dochodów banku. Maksymalna wartośd wewnętrznego ratingu wynosi 10. Podwyższone ryzyko inwestycyjne występuje wówczas, gdy wskaźnik znajduje się poniżej 5, w przedziale 5-8 ryzyko jest umiarkowane, a powyżej tego poziomu ryzyko uznawane jest za niskie. WIBOR 6M koszt pieniądza 6-cio miesięcznego na rynku międzybankowym. Współczynnik wypłacalności stosunek kapitałów własnych do aktywów ważonych ryzykiem. Strategia obligacyjna wyraża wiedzę oraz poglądy jej autorów według stanu na dzieo sporządzenia niniejszego opracowania. Materiał został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności i dokładności. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstaoców Warszawy 1. Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 19 października 2005 r. Nr 206, poz. 1715). DM Banku BPS SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceo, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowao celem publikacji, bez pisemnej zgody DM Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Jest prawdopodobne, iż DM Banku BPS S.A. świadczył, świadczy lub będzie świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu.dm Banku BPS S.A., jego akcjonariusze i pracownicy mogą posiadad długie lub krótkie pozycje w akcjach emitentów lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitentów wymienionych w opracowaniu. 8

Strategia obligacyjna (odsłona 5)

Strategia obligacyjna (odsłona 5) 22 mar 13 4 kwi 13 15 kwi 13 25 kwi 13 8 maj 13 17 maj 13 28 maj 13 7 cze 13 18 cze 13 27 cze 13 8 lip 13 17 lip 13 Strategia obligacyjna (odsłona 5) Podsumowanie ostatniej strategii Wartośd portfela bardzo

Bardziej szczegółowo

Strategia obligacyjna (odsłona 9)

Strategia obligacyjna (odsłona 9) 22 mar 13 4 kwi 13 15 kwi 13 25 kwi 13 8 maj 13 17 maj 13 28 maj 13 7 cze 13 18 cze 13 27 cze 13 8 lip 13 17 lip 13 26 lip 13 6 sie 13 16 sie 13 27 sie 13 5 wrz 13 16 wrz 13 25 wrz 13 4 paź 13 15 paź 13

Bardziej szczegółowo

Strategia obligacyjna

Strategia obligacyjna 22 mar 13 22 mar 13 22 mar 13 13 lip 15 6 sie 15 1 wrz 15 13 lip 15 6 sie 15 Strategia obligacyjna Podsumowanie ostatniej strategii W ciągu 35 dni portfela wzrosła o 0,21%. Wsparciem dla wyniku były przede

Bardziej szczegółowo

Strategia obligacyjna

Strategia obligacyjna 22 mar 13 22 kwi 13 20 maj 13 14 cze 13 10 lip 13 5 sie 13 22 mar 13 22 kwi 13 20 maj 13 14 cze 13 10 lip 13 5 sie 13 30 sie 13 25 wrz 13 21 paź 13 18 lis 13 12 gru 13 15 sty 14 10 lut 14 6 mar 14 1 kwi

Bardziej szczegółowo

Strategia obligacyjna

Strategia obligacyjna Podsumowanie ostatniej strategii W ciągu 24 dni wartość portfela wzrosła o 0,01%. Wsparciem dla wyniku była przede wszystkim wypłata odsetek. Negatywny wpływ wywarła zmiana cen netto. Spadła cena prawie

Bardziej szczegółowo

Strategia obligacyjna

Strategia obligacyjna 22 mar 13 22 kwi 13 20 maj 13 14 cze 13 10 lip 13 5 sie 13 30 sie 13 25 wrz 13 21 paź 13 18 lis 13 12 gru 13 15 sty 14 10 lut 14 6 mar 14 1 kwi 14 29 kwi 14 26 maj 14 Strategia obligacyjna Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia obligacyjna

Strategia obligacyjna 22 mar 13 22 kwi 13 20 maj 13 14 cze 13 10 lip 13 5 sie 13 30 sie 13 25 wrz 13 21 paź 13 18 lis 13 12 gru 13 15 sty 14 10 lut 14 6 mar 14 1 kwi 14 29 kwi 14 26 maj 14 20 cze 14 16 lip 14 11 sie 14 5 wrz

Bardziej szczegółowo

Modelowy portfel obligacji (odsłona 1)

Modelowy portfel obligacji (odsłona 1) 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 2Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'16 2Q'16 3Q'16 4Q'16 Modelowy portfel obligacji (odsłona 1) Strategia pierwsza odsłona Zakooczenie sezonu publikacji wyników to dobry

Bardziej szczegółowo

Strategia obligacyjna

Strategia obligacyjna Podsumowanie ostatniej strategii W ciągu 31 dni wartość portfela wzrosła o 0,24%. Wsparciem dla wyniku była przede wszystkim wypłata odsetek. Negatywny wpływ wywarła zmiana cen netto. Spadła cena prawie

Bardziej szczegółowo

ŚWIECE JAPOŃSKIE Leksykon praca autorska Jacek Borawski, 27 stycznia 2014

ŚWIECE JAPOŃSKIE Leksykon praca autorska Jacek Borawski, 27 stycznia 2014 MACD (-.2952) 5 Relative Strength Index (55.22) CCC (123.8, 124.3, 117., 117.9, -4.6) 14 135 13 125 12 115 1 5 14 21 28 4 CCC Objęcie Bessy 2 1 x MACD (-.9379) Relative Strength Index (42.76) GTC (7.48,

Bardziej szczegółowo

Obligacyjny newsletter

Obligacyjny newsletter Przebudowa portfela Przełom roku to okres podsumowao i przebudowy portfeli (głównie przez inwestorów instytucjonalnych). Zwiększona aktywnośd na rynku Catalyst jest już widoczna w podwyższonym poziomie

Bardziej szczegółowo

Raport o obligacjach: Dobry otwarcie sezonu publikacji wyników y, r.

Raport o obligacjach: Dobry otwarcie sezonu publikacji wyników y, r. niskie umiarkowane podwyższone Podwyższamy ocenę Dom Development, GPW i PKN Orlen Początek sezonu publikacji wyników dał podstawy do zmiany oceny 4 z rynku Catalyst. Ponownie podwyższyliśmy WII dla PKN

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Raport o obligacjach: Współczynniki wypłacalności wzrosną pozytywna strona zmian prawnych y, r.

Raport o obligacjach: Współczynniki wypłacalności wzrosną pozytywna strona zmian prawnych y, r. niskie umiarkowane podwyższone Raport o obligacjach: Oferty ze stałym kuponem nie będą normą Chociaż oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w znacznym stopniu wygasły, to jednak wzrost stóp procentowych

Bardziej szczegółowo

Raport o obligacjach: Jakośd emitentów może budzid obawy

Raport o obligacjach: Jakośd emitentów może budzid obawy niskie umiarkowane podwyższone Raport o obligacjach: Sezon publikacji wyników Trwający sezon publikacji wyników dostarcza nowych danych pozwalających na powtórne dokonanie kondycji emitentów. Częśd spółek

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. Citi Handlowy Departament Strategii i Relacji Inwestorskich Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. Podsumowanie II kwartału 2017 roku Konsekwentny rozwój działalności klientowskiej:

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Raport o obligacjach: Mimo ożywienia gospodarczego skumulowane WII jest niskie

Raport o obligacjach: Mimo ożywienia gospodarczego skumulowane WII jest niskie niskie ryzyko umiarkowane ryzyko podwyższone ryzyko Raport o obligacjach: Stopy procentowe później w górę Nowa projekcja inflacyjna jest silnym argumentem dla przeciwników podwyżek stóp procentowych. RPP

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 28 roku -1- Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27r. /PLN MM/ 3 25 69 42 2 15 85 54 112 1 5 26 31

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. 14 listopada, 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie III kwartału 2017 roku Kontynuacja pozytywnych trendów Budowa aktywów klientowskich

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 Najważniejsze informacje 2014 Spółka podpisała umowę na wykup wierzytelności w wysokości 60 mln zł w 2015 roku Przychody (przychody netto ze sprzedaży, operacyjne i finansowe) wyniosły

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. Nr 1 w Polsce 10 kwietnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014 Kluczowe założenia Strategii Budowa zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby

Bardziej szczegółowo

OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE

OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE Puls EXTRA - 2017-09-26 Catalyst - Obligacje spółdzielcze OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE Obligacje o wartości nominalnej 100 PLN Kurs na godz. 15:18 Ticker BID ASK YTM BID YTM ASK Kupon Wykup serii (lata) KBS0518*

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki skonsolidowane za 2012 rok. 14 lutego 2013

Wstępne wyniki skonsolidowane za 2012 rok. 14 lutego 2013 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2012 rok 14 lutego 2013 Rekordowy zysk netto Zysk netto od debiutu na GPW Zysk do podziału (mln zł) Zysk skonsolidowany Grupy (mln zł) 1

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok 14 lutego 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie 2016 roku Wzrost aktywów klientowskich zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Kurs na zysk! Oferta obligacji serii AF 1. Oprocentowanie 4,88%* Współoferujący

Kurs na zysk! Oferta obligacji serii AF 1. Oprocentowanie 4,88%* Współoferujący Kurs na zysk! Oferta obligacji serii AF 1 Oprocentowanie 4,88%* Współoferujący * Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji serii AF 1 w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r.

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. 16 lutego 2015 r. 1 I 20 AGENDA PREZENTACJI Najważniejsze wydarzenia w 4. kwartale 2014 r. Konsolidacja Grupy BEST Wyniki finansowe Podsumowanie 2014

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE

OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE Catalyst - Obligacje spółdzielcze OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE Obligacje o wartości nominalnej 100 PLN Kurs na godz. 15:20 Ticker BID ASK BID ASK Kupon Wykup serii (lata) KBS0518* 98,51 100,50 7,5 4,5 5,31 0,7

Bardziej szczegółowo

Raport o obligacjach: krok do przodu na drodze do poprawy rynku y, 22 piernika 2008 r.

Raport o obligacjach: krok do przodu na drodze do poprawy rynku y, 22 piernika 2008 r. sty 4 kwi 4 lip 4 paź 4 sty 5 kwi 5 lip 5 paź 5 sty 6 kwi 6 lip 6 paź 6 sty 7 kwi 7 lip 7 paź 7 sty 8 kwi 8 lip 8 paź 8 sty 9 kwi 9 lip 9 paź 9 sty 1 kwi 1 lip 1 paź 1 sty 11 kwi 11 lip 11 paź 11 sty 12

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze Na koniec marca 2017 r. działało 558 banków, w tym 355 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 201 w SGB-Banku SA w

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku Prezentacja raportu za rok 215 Kraków, 31 maja 216 roku Rok 215 w liczbach 195% wzrost przychodów netto ze sprzedaży r/r 148% wzrost zysku netto r/r 48 mln zł łączna wartość inwestycji w portfele wierzytelności

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 216 roku 1 maja 216 r. AGENDA GrupaBEST jedenzliderówbranży Najważniejsze wydarzenia w 216 roku Najlepszy kwartał w historii Grupy Wysoki

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Renata Karkowska, ćwiczenia Zarządzanie ryzykiem 1

Dr hab. Renata Karkowska, ćwiczenia Zarządzanie ryzykiem 1 1 Rodzaje i źródła ryzyka stopy procentowej: Ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania, np. 6M kredyt o stałym oprocentowaniu finansowany miesięcznymi lokatami o zmiennym oprocentowaniu. Ryzyko podstawy

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - rynek akcji

Puls parkietu - rynek akcji WIG (40,304.34, 40,310.69, 40,113.30, 40,273.65, +25.0195) SK-45 SK-15 SK-200 43500 43000 42500 42000 41500 41000 40500 40000 39500 39000 38500 38000 37500 2012 February March April May 2012 February March

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1Q 2017 r. Everest Capital

Podsumowanie wyników za 1Q 2017 r. Everest Capital Podsumowanie wyników za 1Q 2017 r. Everest Capital Warszawa, 19 czerwca 2017 Everest Capital Sp. z o.o. Seria Ticker Wartość emisji (mln PLN) D EVC0418 30,0 E EVC1118 20,0 Kupon WIBOR 6M + 5,00% WIBOR

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r.

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r. Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I półroczu 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I półroczu 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding Q1 2012 prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 15 maja 2012 r. GRUPA GETIN HOLDING Podsumowanie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE

OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE Catalyst - Obligacje spółdzielcze Obligacje o wartości nominalnej 100 PLN Kurs na godz. 14:01 Ticker BID ASK BID ASK Kupon Wykup serii (lata) KBS0518* 98,51 99,80 6,6 5,5 5,31 1,19

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2013 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

mbank Polish Corporate Bond Index (mbank PCBI)

mbank Polish Corporate Bond Index (mbank PCBI) mbank Polish Corporate Bond Index (mbank PCBI) Raport miesięczny luty Data publikacji: marca Karol Prażmo, CFA Administrator Indeksu + 9 7 karol.prazmo@mbank.pl Łukasz Gula Administrator Indeksu + lukasz.gula@mbank.pl

Bardziej szczegółowo