Strategia obligacyjna (odsłona 5)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia obligacyjna (odsłona 5)"

Transkrypt

1 22 mar 13 4 kwi kwi kwi 13 8 maj maj maj 13 7 cze cze cze 13 8 lip lip 13 Strategia obligacyjna (odsłona 5) Podsumowanie ostatniej strategii Wartośd portfela bardzo dynamicznie wzrosła, w przeciągu 3 tygodni o 0,55%. Przy założeniu powtarzalności tego wyniku uzyskalibyśmy wynik rzędu 9,21%. Wsparciem dla uzyskanego wyniku były nie tylko odsetki, ale także zmiana cen obligacji. Czynnik ten w osiągniętym wyniku miał wkład rzędu 32%. W przekroju branżowym szczególnie mocne były obligacje spółek z branży wierzytelnościowej i deweloperskiej, które w strukturze portfela stanowią ok. 10% portfela, a ich wkład w wynik z rozliczenia ostatniej odsłony jest o ok. 8 pp. większy. W tym kontekście przypominamy, że w naszym portfelu branżę tą reprezentują dwie silne spółki: Robyg i Dom Development. Z kolei negatywnie wyróżniały się obligacje z branży medycznej (Voxel), które zostały przedterminowo wykupione. Pozwoliło to na uzyskanie wysokiego poziomu gotówki, co umożliwiło nam na zwiększenie zaangażowania w obligacje Robyga. Obligacje tego emitenta serii C zostały przedterminowo Stopa zwrotu: 2,03% Rentownośd roczna*: 6,22% *- przy założeniu powtarzalności uzyskanego wyniku Strategia inwestycyjna założenia: Wartośd początkowa portfela wynosi 100 mln PLN. Portfel został skonstruowany głównie w oparciu o obligacje korporacyjne, a jego dopełnieniem są obligacje skarbowe. Udział poszczególnych emitentów nie powinien istotnie przekraczad poziomu 5% wielkości portfela. Przy doborze obligacji uwzględniamy ich płynnośd, wielkośd emisji i jakośd emitenta. Emitenci są selekcjonowani w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe, w tym m.in. dług netto/ebitda, wskaźnik EM score Altmana i współczynnik wypłacalności. wykupione wczoraj (w poniedziałek 22 lipca), co otwiera nam drogę do wejścia w obligacje serii I (limit na emitenta). Portfel rośnie szybciej niż przyjęty benchmark Determinanty wzrostu wartości portfela (dane w tys. PLN) początkowa 181 zmiana ceny netto -98 narosłe odsetki otrzymane odsetki bieżąca 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% -2,00% Stopa zwrotu: portfel vs. benchmark portfel benchmark (TBSP - indeks obligacji skarbowych) Struktura terminowa i branżowa zapadalności obligacji do 1Y do 2Y do 3Y 3Y+ wszystkie bankowa 0,0% 0,0% 0,0% 25,3% 25,3% wierzytelności 5,9% 5,9% 0,5% 3,1% 15,4% obligacje skarbowe 0,0% 0,0% 0,0% 12,3% 12,3% deweloperska 1,1% 4,1% 0,0% 5,1% 10,3% paliwowa 0,0% 0,0% 0,0% 10,3% 10,3% energetyczna 0,0% 0,0% 0,0% 5,1% 5,1% finanse 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 5,0% kurierska 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% chemiczna 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 3,6% informatyczna 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 2,6% spożywcza 0,2% 2,3% 0,0% 0,0% 2,4% sanitarna 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% 1,9% medyczna 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% SUMA 12,8% 18,4% 2,5% 66,3% 100,0% Wynik w przekroju branżowym i udział obligacji w okresie udział w portfelu [w %] wkład w wynik [w PLN] wkład w wynik [w %] bankowa 25,3% ,8% wierzytelności 15,4% ,5% obligacje skarbowe 12,3% ,7% deweloperska 10,3% ,1% paliwowa 10,3% ,0% energetyczna 5,1% ,6% finanse 5,0% ,3% kurierska 4,5% ,2% chemiczna 3,6% ,0% informatyczna 2,6% ,2% spożywcza 2,4% ,0% sanitarna 1,9% ,5% medyczna 1,2% ,8% SUMA 100,0% ,0% 1

2 Strategia obligacyjna podsumowanie emitent seria nominał ilośd bieżąca* z bieżąca* z zmiana wartości bieżącej otrzymane odsetki** *- uwzględniająca zmiany cen i narosłe odsetki, ale nie uwzględniająca odsetek otrzymanych **- obejmuje zarówno wpływy odsetkowe, jak i uzyskane prawa do odsetek oraz wykupione obligacje ***- nie uwzględniając kosztów transakcyjnych ****- uwzględnia nabyte prawa do odsetek (ta częśd gotówki nie zostanie rozdysponowana w bieżącym okresie) łaczny wynik [w PLN] stopa zwrotu w okresie*** rentownośd roczna stopa zwrotu narastająco BS Ostrów Maz. BOM ,42% 4,30% Bank BPS BPS ,29% 1,95% Bank BPS BPS ,91% 3,26% Bank BPS BPS ,52% 3,80% BS Biała Rawska BRB ,37% 3,58% SK Bank BSW ,16% 1,65% Dom Development DOM ,44% 2,36% Energa ENG ,28% 1,95% Ferro FRO ,15% 3,71% Getin GNB ,64% 1,69% Getin GNB ,80% 2,34% Getin GNB ,77% 2,05% Getin GNB ,97% 2,05% GPW GPW ,71% 1,29% ING ING ,22% 1,47% Kofola KFL ,49% 1,46% Kofola KFL ,23% 1,08% Kredyt Inkaso KRI ,49% 3,58% Kredyt Inkaso KRI ,46% 2,74% Kredyt Inkaso KRI ,52% 2,88% Kruk KRU ,72% 1,07% Kruk KRU ,32% 1,68% Kruk KRU ,83% 0,81% PBS Sanok PBS ,64% 2,54% PBS Sanok PBS ,24% 3,33% PCC Rokita PCR ,14% 3,55% PCC Rokita PCR ,93% 3,19% PGNiG PGN ,24% 2,07% PKN Orlen PKN ,31% 2,32% PRESCO PRE ,20% 2,24% PRESCO PRE ,78% 2,95% PRESCO PRE ,94% 2,83% Robyg ROB ,24% 5,13% Robyg ROB ,74% 1,40% Robyg ROB ,21% 2,18% SBK Kraków SBK ,53% 3,48% Siódemka SIO ,52% 3,05% Sygnity SGN ,47% 1,14% Voxel VOX ,34% 1,50% Skarb Paostwa WZ ,54% 0,51% Skarb Paostwa WZ ,74% 0,80% wszystkie obligacje ,55% 6,22% 2,03% gotówka**** suma Portfel mocno wzrósł w krótkim horyzoncie czasu. Ze względu na przedterminowe wykupy obligacji Voxel i Robyga obligacji znajdujących się w jego strukturze zmniejszyła się i nastąpił znaczący wzrost gotówki. W strukturze portfela dominują obligacje ze zmiennym kuponem, w związku z tym przy ewentualnej zmianie poziomu rynkowych stóp procentowych portfel nie powinien ulegad większym zmianom. Udział obligacji ze stałym oprocentowaniem wynosi ok. 6,9%, a ich duration ważone udziałem w portfelu wynosi 0,10. 2

3 Istotne wydarzenia: 1. Voxel dokonał przedterminowego wykupu obligacji serii B (VOX0614). Spółka co prawda przeprowadziła emisję obligacji serii C i D, ale nie znajdą się one w portfelu. Wynika to z tego, iż wskaźnik Altmana (EM Score) spółki jest na niezadowalająco niskim poziomie. Ma to związek z wcześniejszym przejściem obligacji serii B do zobowiązao krótkoterminowych w skutek czego kapitał pracujący Voxel był ujemny, co zaciążyło na wskaźniku. Wprowadzone przez nas wewnętrzne ograniczenie nie pozwala nam na powtórne umieszczenie tych obligacji w portfelu. 2. Przedterminowy wykup został także dokonany przez Robyg (ROB1213). Spółka przeprowadziła w ostatnich tygodniach 2 emisje obligacji. Przy czym w przypadku tej spółki spełnione są wszystkie kryteria. Atrakcyjnośd tych obligacji wzmacnia relatywnie wysoka płynnośd (jak na warunki rynku Catalyst) innych serii obligacji wyemitowanych przez spółkę. W odróżnieniu od obligacji serii C (ROB1213), obligacje serii I (ROB0616) mają zmienne oprocentowanie oparte na stawce WIBOR 6M powiększone o marżę 450 pb. Przy bieżącej cenie rynkowej i założeniu, że koszt pieniądza na rynku międzybankowym pozostanie na dotychczasowym niskim poziomie 2,71% to rentownośd w okresie do wykupu wyniesie 6,7%. 3. Siódemka skupuje obligacje własne serii C (SIO1213) w celu umorzenia o łącznej wartości nominalnej 15 mln PLN (ok. 17% wielkości emisji). Papiery weszły w ostatni okres odsetkowy. W przypadku tej spółki, podobnie jak i Voxel, zmiany w strukturze terminowej zobowiązao spowodowały, że wskaźnik Altmana jest na niskim poziomie. Spółka zwiększa jednak skalę działalności, co widoczne jest w dynamice przychodów i utrzymuje dotychczasowe poziomy rentowności. Od strony wielkości zadłużenia jest przestrzeo do tego, żeby zwiększyd dług (dług netto/ebitda 1,1x, a dług netto/kapitałów własnych 0,2x). Z tego względu spółka nie powinna mied problemów ze zrolowaniem przynajmniej części zadłużenia. 4. PKN Orlen w 2Q 13 poniósł stratę na działalności operacyjnej i wyniku netto odpowiednio w wysokości 137 i 229 mln PLN. Dług pozostaje pod kontrolą. Według danych za 2Q 13 dług netto PKN Orlen zmniejszył się o 37% i w relacji do wyniku z działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację wynosi 1,65x. Tym samym wskaźnik ten obniżył się o 0,7 pp. Natomiast dług netto w relacji do kapitałów własnych wynosi 0,19x. Wynik na poszczególnych pozycjach w okresie ( ) ROB0415 KFL1214 GNB0318 BRB0425 PRE0814 GNB0518 2,24% 2,23% 1,80% 1,37% 1,20% 0,97% PRE1213 PCR1014 BPS0720 KRU1116 PRE0815 GNB0418 0,94% 0,93% 0,91% 0,83% 0,78% 0,77% WZ0118 ROB0615 KRU0514 GPW0117 GNB0218 WZ0117 0,74% 0,74% 0,72% 0,71% 0,64% 0,54% KRI0916 BPS1122 SIO1213 KFL1213 KRI0414 SGN0215 0,52% 0,52% 0,52% 0,49% 0,49% 0,47% KRI0615 DOM0217 BOM0221 KRU0914 PKN0219 ENG1017 0,46% 0,44% 0,42% 0,32% 0,31% 0,28% PBS1021 PGN0617 ING1217 ROB1213 PCR0615 FRO0416 0,24% 0,24% 0,22% 0,21% -0,14% -0,15% BSW0721 BPS0718 VOX0614 SBK1020 PBS0720-0,16% -0,29% -0,34% -0,53% -0,64% Rozkład stóp zwrotu w obligacje z portfela (ilośd serii) poniżej 0 0-0,2% 0,2-0,4% 0,4-0,6% 0,6-0,8% 0,8-1,0% 1,0-1,2% 1,2-1,4% 1,4%+ Sezon publikacji wyników dopiero rozpoczyna się. Banki spółdzielcze będą publikowały wyniki za 1H 13 w drugiej połowie września. Kondycja emitentów obligacji znajdujących się w strategii obligacyjnej jest dobra. Nie wykluczamy, że przy ewentualnym pogorszeniu się wskaźników moglibyśmy starad się zmniejszyd zaangażowanie w konkretne obligacje. Dotyczy to jednak przede wszystkim obligacji Kofoli, gdyż obligacji Siódemki nie są płynne żeby móc próbowad ewentualnie wyjśd z tej inwestycji, chod na ten moment pozytywnie oceniamy tą spółkę kurierską. W przypadku Kofoli termin wykupu obligacji serii A2 przypada na koniec grudnia 2014 r., więc w razie konieczności nie wykluczamy zmniejszenia zaangażowania. Ponad połowa portfela spełnia przyjęte przez nas kryterium dotyczące płynności obligacji zakładające, że w przekroju roku istnieje możliwośd wyjścia z połowy obligacji znajdujących się w portfelu. Ponadto płynnośd budowana jest przez udział obligacji skarbowych i zdywersyfikowaną strukturę portfela, w której jest 42 serie papierów, dzięki czemu regularnie spływają odsetki. W przyszłości portfel mógłby zostad uzupełniony o obligacje Debt Trading, czyli kolejnej spółki z branży wierzytelnościowej, która ma relatywnie niski poziom zadłużenia. Podjęto uchwałę w sprawie emisji obligacji serii C o wartości do 30 mln PLN. Na ten moment nie są znane wszystkie parametry emisji. 3

4 Struktura portfela seria emitent udział w portfelu YTM ilośd (w szt.) data wykupu branża BOM0221 BS Ostrów Maz. 1,0% 6,37% bank BPS0718 Bank BPS 1,0% 4,79% bank BPS0720 Bank BPS 1,0% 6,49% bank BPS1122 Bank BPS 3,1% 6,50% bank BRB0425 BS Biała Rawska 1,1% 6,10% bank BSW0721 SK Bank 1,0% 5,87% bank DOM0217 Dom Development 5,2% 6,39% deweloperska ENG1017 Energa 5,1% 3,90% energetyczna FRO0416 Ferro 2,0% 6,99% sanitarna GNB0218 Getin 0,5% 6,65% bank GNB0318 Getin 3,1% 6,70% bank GNB0418 Getin 0,5% 6,51% bank GNB0518 Getin 1,0% 6,43% bank GPW0117 GPW 5,1% 3,86% finanse ING1217 ING 5,0% 3,65% bank KFL1213 Kofola 0,2% 5,67% spożywcza KFL1214 Kofola 2,3% 7,40% spożywcza KRI0414 Kredyt Inkaso 2,1% 6,93% wierzytelności KRI0615 Kredyt Inkaso 2,0% 8,00% wierzytelności KRI0916 Kredyt Inkaso 1,1% 7,07% wierzytelności KRU0514 Kruk 1,3% 5,46% wierzytelności KRU0914 Kruk 1,8% 5,85% wierzytelności KRU1116 Kruk 2,1% 6,43% wierzytelności PBS0720 PBS Sanok 2,6% 6,20% bank PBS1021 PBS Sanok 2,4% 5,74% bank PCR0615 PCC Rokita 1,6% 6,44% chemiczna PCR1014 PCC Rokita 2,1% 5,47% chemiczna PGN0617 PGNiG 5,1% 3,48% paliwowa PKN0219 PKN Orlen 5,3% 3,89% paliwowa PRE0814 PRESCO 2,1% 8,80% wierzytelności PRE0815 PRESCO 0,5% 6,42% wierzytelności PRE1213 PRESCO 2,6% 7,90% wierzytelności ROB0415 Robyg 3,1% 6,85% deweloperska ROB0615 Robyg 1,0% 6,82% deweloperska ROB0616 Robyg 1,1% 6,70% deweloperska ROB1213 Robyg 9,30% deweloperska SBK1020 SBK Kraków 2,2% 6,17% bank SIO1213 Siódemka 4,6% 9,83% kurierska SGN0215 Sygnity 2,6% 8,47% informatyczna WZ0117 Skarb Paostwa 8,0% 3,14% skarbowe WZ0118 Skarb Paostwa 4,5% 3,10% skarbowe CAŁY PORTFEL 100,0% 5,64% YTM przy założeniu, że stawka WIBOR 3M i 6M pozostanie na obecnym poziomie, tj. 2,69% i 2,71%. 4

5 Załącznik 1. Wybrane wskaźniki finansowe seria emitent dług netto / EBITDA dług netto / EBITDA gotów. dług netto / EBITDA / koszty Altman Z-Score kapitały własne finansowe współczynnik wypłacalności kredyty zagrożone / kredyty ogółem dług netto / EBITDA gotów. BOM0221 BS Ostrów Maz. 13,5% 4,0% BPS0718 Bank BPS 10,8% 10,7% BPS0720 Bank BPS 10,8% 10,7% BPS1122 Bank BPS 10,8% 10,7% BRB0425 BS Biała Rawska 10,2% 3,2% BSW0721 SK Bank 10,6% 5,3% DOM0217 Dom Development 0,3 0,0 20,2 8,78 ENG1019 Energa 0,7 0,1 4,2 6,52 FRO0416 Ferro 3,5 0,6 3,9 6,94 GNB0218 Getin 12,2% 6,1% GNB0318 Getin 12,2% 6,1% GNB0418 Getin 12,2% 6,1% GNB0518 Getin 12,2% 6,1% GPW0117 GPW -1,2-0,3 9,1 8,96 ING1217 ING 15,2% 4,1% KFL1213 Kofola 2,3 0,5 5,6 3,40 KFL1214 Kofola 2,3 0,5 5,6 3,40 KRI0414 Kredyt Inkaso 4,7 0,5 1,6 11,46 5,62 KRI0615 Kredyt Inkaso 4,7 0,5 1,6 11,46 5,62 KRI0916 Kredyt Inkaso 4,7 0,5 1,6 11,46 5,62 KRU0514 Kruk 1,8 1,6 2,8 10,35 1,89 KRU0914 Kruk 1,8 1,6 2,8 10,35 1,89 KRU1116 Kruk 1,8 1,6 2,8 10,35 1,89 PBS0720 PBS Sanok 9,3% 6,7% PBS1021 PBS Sanok 9,3% 6,7% PCR0615 PCC Rokita 1,4 0,4 7,1 6,59 PCR1014 PCC Rokita 1,4 0,4 7,1 6,59 PGN0617 PGNiG 0,9 0,2 11,0 7,00 PKN0219 PKN Orlen 1,7 0,2 2,8 7,00 PRE0814 PRESCO 2,4 b.d. 0,5 3,0 6,28 b.d. PRE0815 PRESCO 2,4 b.d. 0,5 3,0 6,28 b.d. PRE1213 PRESCO 2,4 b.d. 0,5 3,0 6,28 b.d. ROB0415 Robyg 2,3 0,3 3,9 6,96 ROB0615 Robyg 2,3 0,3 3,9 6,96 ROB0616 Robyg 2,3 0,3 3,9 6,96 SBK1020 SBK Kraków 10,2% 7,8% SIO1213 Siódemka 1,1 0,2 3,1 3,79 SGN0215 Sygnity 1,1 0,1 2,3 4,60 WZ0117 Skarb Paostwa WZ0118 Skarb Paostwa 5

6 Załącznik 2. Płynnośd poszczególnych pozycji portfela - obroty w relacji do ilości obligacji w portfelu. emitent seria wolumen obrotu w okresie wolumen obrotu narastająco ilośd obligacji w portfelu płynnośd w okresie płynnośd narastająco Getin GNB % 2262% GPW GPW % 474% Bank BPS BPS % 301% Getin GNB % 298% Getin GNB % 228% Getin GNB % 179% Kofola KFL % 117% Bank BPS BPS % 85% Kredyt Inkaso KRI % 75% PCC Rokita PCR % 67% PBS Sanok PBS % 52% PCC Rokita PCR % 52% Robyg ROB % 47% Robyg ROB % 44% Bank BPS BPS % 40% PRESCO PRE % 39% SK Bank BSW % 37% PBS Sanok PBS % 36% Robyg ROB % 29% BS Ostrów Maz. BOM % 24% BS Biała Rawska BRB % 22% Kofola KFL % 20% Voxel VOX % 15% PRESCO PRE % 15% PKN Orlen PKN % 14% Kruk KRU % 14% Ferro FRO % 13% Energa ENG % 8% PRESCO PRE % 7% KBS Kraków SBK % 6% Kruk KRU % 4% PGNiG PGN % 2% Kruk KRU % 2% Kredyt Inkaso KRI % 1% Dom Development DOM % 0% ING ING % 0% Kredyt Inkaso KRI % 0% Siódemka SIO % 0% Sygnity SGN % 0% 6

7 Dom Maklerski Banku BPS SA ul. Płocka 11/ Warszawa, tel.: , fax.: Biuro Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego: Marcin Stebakow, MPW handel, przemysł spożywczy p.o. Dyrektora Biura Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego tel.: (22) Kamil Artyszuk obligacje tel.: (22) Damian Szparaga, MPW energetyka tel.: (22) Analitycy techniczni: Jacek Borawski Biuro Sprzedaży: Mirosław Sobczak Dyrektor Biura Sprzedaży tel.: (22) Beata Zbrzezna, MPW tel.: (22) Departament Operacji: Piotr Majka, MPW Dyrektor Departamentu Operacji Tel.: (22) Bogdan Dzimira, MPW, Doradca Inwestycyjny Tel.: (22) Jan Woźniak, MPW tel.: (22) Artur Kobos, MPW Tel.: (22) Lech Kucharski tel.: (22) Bartosz Szaniawski tel.: (22) Krzysztof Solus, MPW tel.: (22) Wyjaśnienia dotyczące stosowanej terminologii fachowej i wskaźników: Cena brutto cena rynkowa powiększona o narosłe odsetki. Duration duration Macaulay a Koszt nabycia uwzględnia nominalną obligacji, jego cenę rynkową, narosłych odsetek oraz koszty transakcyjne (prowizja 0,19%). Okres odsetkowy okres wyrażony jako liczba dni służący do obliczenia należnych odsetek od obligacji. Oprocentowanie bieżące oprocentowanie obligacji naliczane od wartości nominalnej obligacji od pierwszego dnia okresu odsetkowego. Oprocentowanie może byd stałe lub zmienne. Płynnośd w okresie i narastająco relacja wolumenu obrotów do ilości obligacji w portfelu, czyli jaka częśd z posiadanych obligacji można było kupid/sprzedad na rynku w danym horyzoncie czasu. Premia jej za przedterminowy wykup na żądanie emitenta jest liczona od wartości nominalnej obligacji. TBSP indeks obligacji skarbowych YTM rentownośd w okresie do wykupu WIBOR 6M koszt pieniądza 6-cio miesięcznego na rynku międzybankowym. Strategia obligacyjna wyraża wiedzę oraz poglądy jej autorów według stanu na dzieo sporządzenia niniejszego opracowania. Materiał został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności i dokładności. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstaoców Warszawy 1. Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 19 października 2005 r. Nr 206, poz. 1715). DM Banku BPS SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceo, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowao celem publikacji, bez pisemnej zgody DM Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Jest prawdopodobne, iż DM Banku BPS S.A. świadczył, świadczy lub będzie świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu.dm Banku BPS S.A., jego akcjonariusze i pracownicy mogą posiadad długie lub krótkie pozycje w akcjach emitentów lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitentów wymienionych w opracowaniu. 7

Strategia obligacyjna (odsłona 9)

Strategia obligacyjna (odsłona 9) 22 mar 13 4 kwi 13 15 kwi 13 25 kwi 13 8 maj 13 17 maj 13 28 maj 13 7 cze 13 18 cze 13 27 cze 13 8 lip 13 17 lip 13 26 lip 13 6 sie 13 16 sie 13 27 sie 13 5 wrz 13 16 wrz 13 25 wrz 13 4 paź 13 15 paź 13

Bardziej szczegółowo

Strategia obligacyjna (odsłona 6)

Strategia obligacyjna (odsłona 6) 22 mar 13 4 kwi 13 15 kwi 13 25 kwi 13 8 maj 13 17 maj 13 28 maj 13 7 cze 13 18 cze 13 27 cze 13 8 lip 13 17 lip 13 26 lip 13 6 sie 13 16 sie 13 27 sie 13 Strategia obligacyjna (odsłona 6) Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia obligacyjna

Strategia obligacyjna 22 mar 13 22 mar 13 22 mar 13 13 lip 15 6 sie 15 1 wrz 15 13 lip 15 6 sie 15 Strategia obligacyjna Podsumowanie ostatniej strategii W ciągu 35 dni portfela wzrosła o 0,21%. Wsparciem dla wyniku były przede

Bardziej szczegółowo

Strategia obligacyjna

Strategia obligacyjna Podsumowanie ostatniej strategii W ciągu 24 dni wartość portfela wzrosła o 0,01%. Wsparciem dla wyniku była przede wszystkim wypłata odsetek. Negatywny wpływ wywarła zmiana cen netto. Spadła cena prawie

Bardziej szczegółowo

Strategia obligacyjna

Strategia obligacyjna 22 mar 13 22 kwi 13 20 maj 13 14 cze 13 10 lip 13 5 sie 13 22 mar 13 22 kwi 13 20 maj 13 14 cze 13 10 lip 13 5 sie 13 30 sie 13 25 wrz 13 21 paź 13 18 lis 13 12 gru 13 15 sty 14 10 lut 14 6 mar 14 1 kwi

Bardziej szczegółowo

Strategia obligacyjna

Strategia obligacyjna 22 mar 13 22 kwi 13 20 maj 13 14 cze 13 10 lip 13 5 sie 13 30 sie 13 25 wrz 13 21 paź 13 18 lis 13 12 gru 13 15 sty 14 10 lut 14 6 mar 14 1 kwi 14 29 kwi 14 26 maj 14 20 cze 14 16 lip 14 Podsumowanie ostatniej

Bardziej szczegółowo

Strategia obligacyjna

Strategia obligacyjna 22 mar 13 22 kwi 13 20 maj 13 14 cze 13 10 lip 13 5 sie 13 30 sie 13 25 wrz 13 21 paź 13 18 lis 13 12 gru 13 15 sty 14 10 lut 14 6 mar 14 1 kwi 14 29 kwi 14 26 maj 14 20 cze 14 16 lip 14 11 sie 14 5 wrz

Bardziej szczegółowo

Modelowy portfel obligacji (odsłona 1)

Modelowy portfel obligacji (odsłona 1) 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 2Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'16 2Q'16 3Q'16 4Q'16 Modelowy portfel obligacji (odsłona 1) Strategia pierwsza odsłona Zakooczenie sezonu publikacji wyników to dobry

Bardziej szczegółowo

Strategia obligacyjna (odsłona 11)

Strategia obligacyjna (odsłona 11) 22 mar 13 22 kwi 13 20 maj 13 14 cze 13 10 lip 13 5 sie 13 30 sie 13 25 wrz 13 21 paź 13 18 lis 13 12 gru 13 15 sty 14 10 lut 14 6 mar 14 1 kwi 14 Strategia obligacyjna (odsłona 11) Podsumowanie ostatniej

Bardziej szczegółowo

Strategia obligacyjna

Strategia obligacyjna 22 mar 13 22 kwi 13 20 maj 13 14 cze 13 10 lip 13 5 sie 13 30 sie 13 25 wrz 13 21 paź 13 18 lis 13 12 gru 13 15 sty 14 10 lut 14 6 mar 14 1 kwi 14 29 kwi 14 26 maj 14 Strategia obligacyjna Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia obligacyjna

Strategia obligacyjna Podsumowanie ostatniej strategii W ciągu 39 dni portfela wzrosła o 0,08%. Wsparciem dla wyniku była przede wszystkim wypłata odsetek. Negatywny wpływ wywarła zmiana cen netto. Spadła cena prawie połowy

Bardziej szczegółowo

Strategia obligacyjna

Strategia obligacyjna 22 mar 13 22 kwi 13 20 maj 13 14 cze 13 10 lip 13 5 sie 13 30 sie 13 25 wrz 13 21 paź 13 18 lis 13 12 gru 13 15 sty 14 10 lut 14 6 mar 14 1 kwi 14 29 kwi 14 26 maj 14 20 cze 14 16 lip 14 11 sie 14 5 wrz

Bardziej szczegółowo

Strategia obligacyjna

Strategia obligacyjna 22 mar 13 22 kwi 13 20 maj 13 14 cze 13 10 lip 13 5 sie 13 30 sie 13 25 wrz 13 21 paź 13 18 lis 13 12 gru 13 15 sty 14 10 lut 14 6 mar 14 1 kwi 14 29 kwi 14 26 maj 14 20 cze 14 16 lip 14 11 sie 14 5 wrz

Bardziej szczegółowo

Strategia obligacyjna

Strategia obligacyjna Podsumowanie ostatniej strategii W ciągu 31 dni wartość portfela wzrosła o 0,24%. Wsparciem dla wyniku była przede wszystkim wypłata odsetek. Negatywny wpływ wywarła zmiana cen netto. Spadła cena prawie

Bardziej szczegółowo

ŚWIECE JAPOŃSKIE Leksykon praca autorska Jacek Borawski, 27 stycznia 2014

ŚWIECE JAPOŃSKIE Leksykon praca autorska Jacek Borawski, 27 stycznia 2014 MACD (-.2952) 5 Relative Strength Index (55.22) CCC (123.8, 124.3, 117., 117.9, -4.6) 14 135 13 125 12 115 1 5 14 21 28 4 CCC Objęcie Bessy 2 1 x MACD (-.9379) Relative Strength Index (42.76) GTC (7.48,

Bardziej szczegółowo

MCI (MCI) Portfel Analizy Technicznej - Nr 3 praca autorska Jacek Borawski, Sławomir Rudaś 3 kwietnia 2014

MCI (MCI) Portfel Analizy Technicznej - Nr 3 praca autorska Jacek Borawski, Sławomir Rudaś 3 kwietnia 2014 MCI (MCI) Relative Strength Index (5.0486) MACD (-0.05835) 0 MCI (9.000, 9.68000, 9.400, 9.600, +0.3000) 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 40000 30000 0000 9 16 3 30 7 014 13 0 7 3 10 17 4 3 10 17 4 31 x10 Powód

Bardziej szczegółowo

ROBYG (ROB) BIULETYN INWESTORA GIEŁDOWEGO Portfel Analizy Technicznej - Nr 1 praca autorska Jacek Borawski, Sławomir Rudaś 1 kwietnia 2014

ROBYG (ROB) BIULETYN INWESTORA GIEŁDOWEGO Portfel Analizy Technicznej - Nr 1 praca autorska Jacek Borawski, Sławomir Rudaś 1 kwietnia 2014 Biuletyn Inwestora Giełdowego prowadzony jest od dnia 01.04.r. Kwota startowa wynosi 100 000 zł. Sygnały podawane są w oparciu o ROBYG (ROB) Relative Strength Index (51.7981) MACD (-0.01016) ROBYG (2.36000,

Bardziej szczegółowo

Obligacyjny newsletter

Obligacyjny newsletter Przebudowa portfela Przełom roku to okres podsumowao i przebudowy portfeli (głównie przez inwestorów instytucjonalnych). Zwiększona aktywnośd na rynku Catalyst jest już widoczna w podwyższonym poziomie

Bardziej szczegółowo

OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE

OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE Catalyst - Obligacje spółdzielcze OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE Obligacje o wartości nominalnej 100 PLN Kurs na godz. 12:01 Ticker BID ASK BID ASK Kupon Wykup serii (lata) PBS1021 60,02 69,99 24,5 18,4 4,98 3,0

Bardziej szczegółowo

OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE

OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE Catalyst - Obligacje spółdzielcze OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE Obligacje o wartości nominalnej 100 PLN Ticker BID ASK BID ASK Kurs na godz. 13:58 Kupon Wykup serii (lata) PBS1021 53,20 63,00 27,1 20,9 4,98 3,3

Bardziej szczegółowo

OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE

OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE Catalyst - Obligacje spółdzielcze OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE Obligacje o wartości nominalnej 100 PLN Ticker BID ASK BID ASK Kurs na godz. 11:14 Kupon Wykup serii (lata) PBS1021 53,20 63,00 27,1 20,9 4,98 3,3

Bardziej szczegółowo

OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE

OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE Catalyst - Obligacje spółdzielcze OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE Obligacje o wartości nominalnej 100 PLN Kurs na godz. 12:02 Ticker BID ASK BID ASK Kupon Wykup serii (lata) PBS1021 60,05 69,99 24,5 18,4 4,98 3,0

Bardziej szczegółowo

Raport o obligacjach: Dobry otwarcie sezonu publikacji wyników y, r.

Raport o obligacjach: Dobry otwarcie sezonu publikacji wyników y, r. niskie umiarkowane podwyższone Podwyższamy ocenę Dom Development, GPW i PKN Orlen Początek sezonu publikacji wyników dał podstawy do zmiany oceny 4 z rynku Catalyst. Ponownie podwyższyliśmy WII dla PKN

Bardziej szczegółowo

Raport o obligacjach: Jakośd emitentów może budzid obawy

Raport o obligacjach: Jakośd emitentów może budzid obawy niskie umiarkowane podwyższone Raport o obligacjach: Sezon publikacji wyników Trwający sezon publikacji wyników dostarcza nowych danych pozwalających na powtórne dokonanie kondycji emitentów. Częśd spółek

Bardziej szczegółowo

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 370 praca autorska Jacek Borawski, 4 marca 2019

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 370 praca autorska Jacek Borawski, 4 marca 2019 ? Byki 1 - Santander Polska 2 - Apator 3 - Eurocash 4 - Instal Kraków 1 - Pfleiderer 2 - PGNiG 3 - PKN Orlen 4 - Ailleron Niedźwiedzie Z przegięciem w dół Krótkoterminowy boczniak trwa w najlepsze. Tydzień

Bardziej szczegółowo

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 358 praca autorska Jacek Borawski, 26 listopada 2018

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 358 praca autorska Jacek Borawski, 26 listopada 2018 ? 1 - Orange PL 2 - Polnord 3 - Zepak 4 - Kernel Byki 1 - Wielton 2 - JSW 3 - PKP Cargo 4 - Stalprodukt Niedźwiedzie Powrót do pęku średnich Byki nieśmiało wracają do gry. Ich siła opierała się głównie

Bardziej szczegółowo

Raport o obligacjach: krok do przodu na drodze do poprawy rynku y, 22 piernika 2008 r.

Raport o obligacjach: krok do przodu na drodze do poprawy rynku y, 22 piernika 2008 r. sty 4 kwi 4 lip 4 paź 4 sty 5 kwi 5 lip 5 paź 5 sty 6 kwi 6 lip 6 paź 6 sty 7 kwi 7 lip 7 paź 7 sty 8 kwi 8 lip 8 paź 8 sty 9 kwi 9 lip 9 paź 9 sty 1 kwi 1 lip 1 paź 1 sty 11 kwi 11 lip 11 paź 11 sty 12

Bardziej szczegółowo

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 362 praca autorska Jacek Borawski, 7 stycznia 2019

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 362 praca autorska Jacek Borawski, 7 stycznia 2019 ? 1 - Orange 2 - Playway 3 - PZU 4 - Ciech Byki Niedźwiedzie 1 - Benefit Systems 2 - Alumetal 3 - Asbis 4 - Bank Handlowy Gotowi na wszystko Konsolidacja trwa i wydaje się że końca jej nie widać, na szczęście

Bardziej szczegółowo

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 351 praca autorska Jacek Borawski, 8 października 2018

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 351 praca autorska Jacek Borawski, 8 października 2018 ? 1 - Selvita 2 - Pekabex 3 - Projprzem 4 - Serinus Byki 1 - Budimex 2 - Alior Bank 3 - Forte 4 - PKP Cargo Niedźwiedzie Styk równowagi...uczestnicy rynku mają nie lada orzech do zgryzienia. Dobre sesje

Bardziej szczegółowo

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 350 praca autorska Jacek Borawski, 1 października 2018

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 350 praca autorska Jacek Borawski, 1 października 2018 ? Byki 1 - PGNiG 2 - PKO BP 3 - Kęty 4 - Asseco Poland 1 - Budimex 2 - Polwax 3 - PCC Rokita 4 - Eurocash Niedźwiedzie Trzy w jednym...koniec tygodnia, miesiąca i kwartału jednego dnia to rzadkość. Właściwie

Bardziej szczegółowo

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 363 praca autorska Jacek Borawski, 14 stycznia 2019

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 363 praca autorska Jacek Borawski, 14 stycznia 2019 ? 1 - PKP Cargo 2 - ING BŚK 3 - Bogdanka 4 - Stalexport Byki 1 - Kania 2 - Polimex 3 - Selvita 4 - JSW Niedźwiedzie Powstanie styczniowe Byki nadal prą i w piątek doszło do wybicia z trójkątnej konsolidacji

Bardziej szczegółowo

mbank Polish Corporate Bond Index (mbank PCBI)

mbank Polish Corporate Bond Index (mbank PCBI) mbank Polish Corporate Bond Index (mbank PCBI) Raport miesięczny luty Data publikacji: marca Karol Prażmo, CFA Administrator Indeksu + 9 7 karol.prazmo@mbank.pl Łukasz Gula Administrator Indeksu + lukasz.gula@mbank.pl

Bardziej szczegółowo

OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE

OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE Catalyst - Obligacje spółdzielcze Obligacje o wartości nominalnej 100 PLN Kurs na godz. 14:12 Ticker BID ASK BID ASK Kupon Wykup serii (lata) KBS0518* 98,51 100,00 6,6 5,3 5,31 1,17

Bardziej szczegółowo

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 346 praca autorska Jacek Borawski, 3 września 2018

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 346 praca autorska Jacek Borawski, 3 września 2018 ? 1 - Ambra 2 - Mabion 3 - Inter Cars 4 - Mangata Byki Niedźwiedzie 1 - Sanok 2 - AmRest 3 - CCC 4 - Bank Handlowy Do szkoły po nauki...być może końcówka tygodnia nie była dla popytu udana, ale byki okazały

Bardziej szczegółowo

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 360 praca autorska Jacek Borawski, 17 grudnia 2018

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 360 praca autorska Jacek Borawski, 17 grudnia 2018 ? Byki 1 - GTC 2 - Ropczyce 3 - Asseco Poland 4 - Zepak 1 - JSW 2 - Kernel 3 - Impexmetal 4 - Forte Niedźwiedzie A jednak się kręci (w miejscu) Kurs porusza się w strefie dołka wybicia z 28-listopada i

Bardziej szczegółowo

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 366 praca autorska Jacek Borawski, 4 lutego 2019

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 366 praca autorska Jacek Borawski, 4 lutego 2019 ? 1 - Tauron 2 - Trakcja 3 - Wielton 4 - Zepak Byki 1 - Kęty 2 - Kruszwica 3 - Mabion 4 - PKN Orlen Niedźwiedzie W bieli czyli w zieleni Zakończył się pierwszy miesiąc roku, rozpoczął luty. Pamiętamy,

Bardziej szczegółowo

Obligacje okazja czyni inwestora Raport Poran y, 22 piernika 2008 r.

Obligacje okazja czyni inwestora Raport Poran y, 22 piernika 2008 r. wrz-9 paź-9 lis-9 gru-9 sty-1 lut-1 mar-1 kwi-1 maj-1 cze-1 lip-1 sie-1 wrz-1 paź-1 lis-1 gru-1 sty-11 lut-11 mar-11 kwi-11 maj-11 cze-11 lip-11 sie-11 wrz-11 paź-11 lis-11 gru-11 sty-12 lut-12 mar-12

Bardziej szczegółowo

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 301 praca autorska Jacek Borawski, 16 października 2017

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 301 praca autorska Jacek Borawski, 16 października 2017 Relative Strength Index (.6313) MACD (15.3683) WIG2 (2,538.56, 2,546.32, 2,528.16, 2,528.16, -9.53)? 2 1 25 2 24 2 23 2 22 22 24 2 8 15 22 29 5 1 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 x1 2 9 16 23 3 1 - mbank

Bardziej szczegółowo

Raport o obligacjach: Współczynniki wypłacalności wzrosną pozytywna strona zmian prawnych y, r.

Raport o obligacjach: Współczynniki wypłacalności wzrosną pozytywna strona zmian prawnych y, r. niskie umiarkowane podwyższone Raport o obligacjach: Oferty ze stałym kuponem nie będą normą Chociaż oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w znacznym stopniu wygasły, to jednak wzrost stóp procentowych

Bardziej szczegółowo

Kalkulator rentowności obligacji

Kalkulator rentowności obligacji 1 z 7 26.02.2018, 12:01 Nowe zasady dotyczące cookies. Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w "Polityce

Bardziej szczegółowo

Kalkulator rentowności obligacji

Kalkulator rentowności obligacji 1 z 7 27.02.2018, 08:44 Nowe zasady dotyczące cookies. Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w "Polityce

Bardziej szczegółowo

OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE

OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE Catalyst - Obligacje spółdzielcze Obligacje o wartości nominalnej 100 PLN Kurs na godz. 13:25 Ticker BID ASK BID ASK Kupon Wykup serii (lata) KBS0518* 98,60 100,99 6,8 4,3 5,31 0,99

Bardziej szczegółowo

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 327 praca autorska Jacek Borawski, 23 kwietnia 2018

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 327 praca autorska Jacek Borawski, 23 kwietnia 2018 Relative Strength Index (.134) MACD (-3.2382) WIG2 (2,322.32, 2,334.22, 2,298.2, 2,298.2, -26.5)? 2 1-1 -2 - - - 26 2 25 2 24 2 23 2 22 22 x1 ugust 14 21 28 4 11 16 23 6 13 2 2 4 11 18 2 3 8 218 15 22

Bardziej szczegółowo

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 375 praca autorska Jacek Borawski, 15 kwietnia 2019

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 375 praca autorska Jacek Borawski, 15 kwietnia 2019 ? Byki Niedźwiedzie 1 - Agora 2 - Polenergia 3 - Play 4 - Playway 1 - Alior Bank 2 - Polnord 3 - Trakcja 4 - Pfleiderer Przedświąteczne zawiłości Byki i niedźwiedzie nadal urządzają sobie w tej strefie

Bardziej szczegółowo

Raport o obligacjach: Mimo ożywienia gospodarczego skumulowane WII jest niskie

Raport o obligacjach: Mimo ożywienia gospodarczego skumulowane WII jest niskie niskie ryzyko umiarkowane ryzyko podwyższone ryzyko Raport o obligacjach: Stopy procentowe później w górę Nowa projekcja inflacyjna jest silnym argumentem dla przeciwników podwyżek stóp procentowych. RPP

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - rynek akcji

Puls parkietu - rynek akcji WIG (40,304.34, 40,310.69, 40,113.30, 40,273.65, +25.0195) SK-45 SK-15 SK-200 43500 43000 42500 42000 41500 41000 40500 40000 39500 39000 38500 38000 37500 2012 February March April May 2012 February March

Bardziej szczegółowo

OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE

OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE Puls EXTRA - 2017-09-26 Catalyst - Obligacje spółdzielcze OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE Obligacje o wartości nominalnej 100 PLN Kurs na godz. 15:18 Ticker BID ASK YTM BID YTM ASK Kupon Wykup serii (lata) KBS0518*

Bardziej szczegółowo

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 368 praca autorska Jacek Borawski, 18 lutego 2019

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 368 praca autorska Jacek Borawski, 18 lutego 2019 ? Byki 1 - Asseco Poland 2 - Santander Polska 3 - Stalexport 4 - Live Chat Niedźwiedzie 1 - CCC 2 - Dębica 3 - Bank Handlowy 4 - Polnord Na linii ognia Uformowanie minimów podczas czwartkowej oraz piątkowej

Bardziej szczegółowo

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 364 praca autorska Jacek Borawski, 21 stycznia 2019

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 364 praca autorska Jacek Borawski, 21 stycznia 2019 ? 1 - Millennium 2 - Ambra 3 - Lentex 4 - mbank Byki Niedźwiedzie 1 - Arctic Paper 2 - Rainbow Tours 3 - Voxel 4 - Alumetal Cichociemni Byki sukcesywnie powiększają przewagę. Pięć wyższych zamknięć od

Bardziej szczegółowo

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 334 praca autorska Jacek Borawski, 11 czerwca 2018

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 334 praca autorska Jacek Borawski, 11 czerwca 2018 Relative Strength Index (.732) MACD (-8.25799)? 7 WIG2 (2,2.53, 2,2.53, 2,244.42, 2,2.6, -2.6899) 26 2 25 2 24 2 23 2 22 22 21 4 7 December 218 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 3 9 16 23 7 x1 1 Byki 1 -

Bardziej szczegółowo

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 365 praca autorska Jacek Borawski, 28 stycznia 2019

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 365 praca autorska Jacek Borawski, 28 stycznia 2019 ? Byki 1 - GTC 2 - Wirtualna Polska 3 - Lentex 4 - PZU 1 - Pekao SA 2 - Budimex 3 - Asbis 4 - Alumetal Niedźwiedzie W bieli czyli w zieleni Byki punktują. Styczeń zapowiada się wzrostowo i trudno wyobrazić

Bardziej szczegółowo

mbank Polish Corporate Bond Index (mbank PCBI)

mbank Polish Corporate Bond Index (mbank PCBI) mbank Polish Corporate Bond Index (mbank PCBI) Raport miesięczny wrzesień Data publikacji: października Karol Prażmo, CFA Administrator Indeksu + karol.prazmo@mbank.pl Łukasz Gula Administrator Indeksu

Bardziej szczegółowo

Obligacje w okresie dekoniunktury

Obligacje w okresie dekoniunktury lip 1 sie 1 wrz 1 paź 1 lis 1 gru 1 sty 11 lut 11 mar 11 kwi 11 maj 11 cze 11 lip 11 sie 11 wrz 11 paź 11 lis 11 gru 11 sty 1 lut 1 mar 1 kwi 1 maj 1 cze 1 lip 1 sie 1 wrz 1 paź 1 Obligacje w okresie dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Renata Karkowska, ćwiczenia Zarządzanie ryzykiem 1

Dr hab. Renata Karkowska, ćwiczenia Zarządzanie ryzykiem 1 1 Rodzaje i źródła ryzyka stopy procentowej: Ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania, np. 6M kredyt o stałym oprocentowaniu finansowany miesięcznymi lokatami o zmiennym oprocentowaniu. Ryzyko podstawy

Bardziej szczegółowo

mbank Polish Corporate Bond Index (mbank PCBI)

mbank Polish Corporate Bond Index (mbank PCBI) mbank Polish Corporate Bond Index (mbank PCBI) Raport miesięczny październik Data publikacji: listopada Karol Prażmo, CFA Administrator Indeksu + 9 karol.prazmo@mbank.pl Łukasz Gula Administrator Indeksu

Bardziej szczegółowo

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 336 praca autorska Jacek Borawski, 25 czerwca 2018

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 336 praca autorska Jacek Borawski, 25 czerwca 2018 Relative Strength Index (.546) MACD (-24.237) WIG2 (2,158.13, 2,174.15, 2,155.2, 2,162.88, +11.7)? 7 2 1-1 -2 - - - 26 2 25 2 24 strefa podstawowego oporu 2 23 2 22 22 21 21 22 2 5 12 1 26 5 12 1 26 3

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

mbank Polish Corporate Bond Index (mbank PCBI)

mbank Polish Corporate Bond Index (mbank PCBI) mbank Polish Corporate Bond Index (mbank PCBI) Raport miesięczny styczeń Data publikacji: lutego Karol Prażmo, CFA Administrator Indeksu + 9 karol.prazmo@mbank.pl Łukasz Gula Administrator Indeksu + lukasz.gula@mbank.pl

Bardziej szczegółowo

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 344 praca autorska Jacek Borawski, 20 sierpnia 2018

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 344 praca autorska Jacek Borawski, 20 sierpnia 2018 ? Byki 1 - Bogdanka 2 - Neuca 3 - Instal Kraków 4 - Polnord Niedźwiedzie 1 - Tauron 2 - mbank 3 - JSW 4 - Cyfrowy Polsat PAS...Po trzech sesjach walki i próby sił piątek odarł byki ze złudzeń. Tego dnia

Bardziej szczegółowo

mbank Polish Corporate Bond Index (mbank PCBI)

mbank Polish Corporate Bond Index (mbank PCBI) mbank Polish Corporate Bond Index (mbank PCBI) Raport miesięczny grudzień Data publikacji: stycznia Karol Prażmo, CFA Administrator Indeksu + 9 karol.prazmo@mbank.pl Łukasz Gula Administrator Indeksu +

Bardziej szczegółowo

OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE

OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE Catalyst - Obligacje spółdzielcze OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE Obligacje o wartości nominalnej 100 PLN Kurs na godz. 15:20 Ticker BID ASK BID ASK Kupon Wykup serii (lata) KBS0518* 98,51 100,50 7,5 4,5 5,31 0,7

Bardziej szczegółowo

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 359 praca autorska Jacek Borawski, 10 grudnia 2018

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 359 praca autorska Jacek Borawski, 10 grudnia 2018 ? 1 - Apator 2 - Ropczyce 3 - Ciech 4 - Neuca Byki Niedźwiedzie 1 - KGHM 2 - Santander PL 3 - LC Corp 4 - Biomed Lublin Grudniowe nieścisłości Byki wróciły do gry. Stało się to na sesji 28 XI a utworzona

Bardziej szczegółowo

Obligacje spółdzielcze jeszcze bardziej bezpieczne

Obligacje spółdzielcze jeszcze bardziej bezpieczne sierpnia r. Struktura rynku obligacji Catalyst pod względem wielkości emisji (w %): Obligacje skarbowe 9, Obligacje korporacyjne 7, Obligacje komunalne, Obligacje spółdzielcze,7 Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 216 roku 1 maja 216 r. AGENDA GrupaBEST jedenzliderówbranży Najważniejsze wydarzenia w 216 roku Najlepszy kwartał w historii Grupy Wysoki

Bardziej szczegółowo

Kurs na zysk! Oferta obligacji serii AF 1. Oprocentowanie 4,88%* Współoferujący

Kurs na zysk! Oferta obligacji serii AF 1. Oprocentowanie 4,88%* Współoferujący Kurs na zysk! Oferta obligacji serii AF 1 Oprocentowanie 4,88%* Współoferujący * Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji serii AF 1 w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 2017 r. Everest Capital sp. z o.o.

Podsumowanie wyników za 2017 r. Everest Capital sp. z o.o. Podsumowanie wyników za 2017 r. Everest Capital sp. z o.o. Warszawa, 21 marca 2018 Everest Capital Sp. z o.o. Seria Ticker Wartość emisji (mln PLN) E EVC1118 17,9 K EVC0621 55,0 L - 50,0 Kupon WIBOR 6M

Bardziej szczegółowo

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 279

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 279 Relative Strength Index (.8099) MACD (37.91) WIG20 (2,367.93, 2,374.62, 2,358.91, 2,368., +3.507)? 80 30 20 10 24 20 23 2300 22 2200 21 2100 20 2000 19 1900 18 000 x1000 Byki 1 - Ailleron 2 - Dom Development

Bardziej szczegółowo

OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE

OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE Catalyst - Obligacje spółdzielcze Obligacje o wartości nominalnej 100 PLN Kurs na godz. 15:19 Ticker BID ASK BID ASK Kupon Wykup serii (lata) KBS0518* 98,50 101,00 6,8 4,2 5,31 1,01

Bardziej szczegółowo

Skrót najważniejszych informacji. Emisje w trakcie / zapowiedziane. Zakończone emisje. Miesięcznik kredytowy

Skrót najważniejszych informacji. Emisje w trakcie / zapowiedziane. Zakończone emisje. Miesięcznik kredytowy Skrót najważniejszych informacji Admiral Boats - Członek Rady Nadzorczej sprzedał obligacje za ok.,4 mln zł Fast Finance - Brak całościowego wykupu obligacji serii FFI916; częściowy wykup serii zapadającej

Bardziej szczegółowo

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 316 praca autorska Jacek Borawski, 12 lutego 2018

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 316 praca autorska Jacek Borawski, 12 lutego 2018 Relative Strength Index (29.) MACD (-24.1667) WIG2 (2,396.78, 2,9.64, 2,375.41, 2,382.79, -23.6899)? 2 1-1 -2 26 2 25 2 24 2 23 2 24 31 7 14 21 28 4 11 August 18 25 2 9 16 23 6 13 2 27 4 11 18 27 3 8 218

Bardziej szczegółowo

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 335 praca autorska Jacek Borawski, 18 czerwca 2018

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 335 praca autorska Jacek Borawski, 18 czerwca 2018 Relative Strength Index (42.4748) MACD (-7.44699)? 7 WIG2 (2,2.9, 2,245.12, 2,23.1, 2,23.1, -35.3799) 26 2 25 2 24 2 23 2 22 22 21 4 11 18 27 3 8 December 218 15 22 29 5 12 19 26 3 9 16 23 7 x Byki 1 -

Bardziej szczegółowo

Raport o obligacjach: Banki zrzeszające poprawiają wyniki kosztem banków spółdzielczych y, r.

Raport o obligacjach: Banki zrzeszające poprawiają wyniki kosztem banków spółdzielczych y, r. % mln PLN % mln PLN Raport o obligacjach: Szanse na obniżki stóp procentowych rosną, ale w dalszym ciągu wydają się niewielkie Zgodnie z oczekiwaniami RPP pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym

Bardziej szczegółowo

OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE

OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE Catalyst - Obligacje spółdzielcze Obligacje o wartości nominalnej 100 PLN Kurs na godz. 14:01 Ticker BID ASK BID ASK Kupon Wykup serii (lata) KBS0518* 98,51 99,80 6,6 5,5 5,31 1,19

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1Q 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 24 maja 2018 r.

Podsumowanie wyników za 1Q 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 24 maja 2018 r. Podsumowanie wyników za 1Q 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 24 maja 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Seria Ticker Wartość emisji (mln zł) Kupon Data emisji Data wykupu Zabezpieczenie Rynek notowań D

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna Strona 1 z 5 RAPORT BIEŻĄCY Numer w roku Rok bieżący Data sporządzenia Temat raportu Podstawa prawna 30 19-04- Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji zamiennych Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 339 praca autorska Jacek Borawski, 16 lipca 2018

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 339 praca autorska Jacek Borawski, 16 lipca 2018 Relative Strength Index (46.1014) MACD (-14.9483) WIG20 (2,171.87, 2,171.87, 2,1.88, 2,154.28, -23.3899)? 55 45 35 30 0-5 -10-15 -20-25 -30-35 - -45 strefa podstawowego oporu 20 23 2300 22 2200 21 2100

Bardziej szczegółowo

OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE

OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE Catalyst - Obligacje spółdzielcze Obligacje o wartości nominalnej 100 PLN Kurs na godz. 15:13 Ticker BID ASK YTM BID YTM ASK Kupon Wykup serii (lata) KBS0518* 100,01 100,50 5,3 4,8

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1Q 2017 r. Everest Capital

Podsumowanie wyników za 1Q 2017 r. Everest Capital Podsumowanie wyników za 1Q 2017 r. Everest Capital Warszawa, 19 czerwca 2017 Everest Capital Sp. z o.o. Seria Ticker Wartość emisji (mln PLN) D EVC0418 30,0 E EVC1118 20,0 Kupon WIBOR 6M + 5,00% WIBOR

Bardziej szczegółowo

Obligacje udany debiut nowych obligacji spółdzielczych Raport Poran y, 22 piernika 2008 r.

Obligacje udany debiut nowych obligacji spółdzielczych Raport Poran y, 22 piernika 2008 r. wrz-9 paź-9 lis-9 gru-9 sty-1 lut-1 mar-1 kwi-1 maj-1 cze-1 lip-1 sie-1 wrz-1 paź-1 lis-1 gru-1 sty-11 lut-11 mar-11 kwi-11 maj-11 cze-11 lip-11 sie-11 wrz-11 paź-11 lis-11 gru-11 sty-12 lut-12 mar-12

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 3Q 2017 r. Everest Capital sp. z o.o.

Podsumowanie wyników za 3Q 2017 r. Everest Capital sp. z o.o. Podsumowanie wyników za 3Q 2017 r. Everest Capital sp. z o.o. Warszawa, 21 grudnia 2017 Everest Capital Sp. z o.o. Seria Ticker Wartość emisji (mln PLN) E EVC1118 20,0 K EVC0621 55,0 Kupon WIBOR 6M + 5,00%

Bardziej szczegółowo

OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE

OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE Catalyst - Obligacje spółdzielcze OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE Obligacje o wartości nominalnej 100 PLN Kurs na godz. 13:39 Ticker BID ASK YTM BID YTM ASK Kupon Wykup serii (lata) KBS0518* 98,00 100,00 8,5 5,3

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku Prezentacja raportu za rok 215 Kraków, 31 maja 216 roku Rok 215 w liczbach 195% wzrost przychodów netto ze sprzedaży r/r 148% wzrost zysku netto r/r 48 mln zł łączna wartość inwestycji w portfele wierzytelności

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Nota Informacyjna BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Obligacje na okaziciela serii C Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia 1.600 obligacji na okaziciela serii C do Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1H 2017 r. Everest Capital

Podsumowanie wyników za 1H 2017 r. Everest Capital Podsumowanie wyników za 1H 2017 r. Everest Capital Warszawa, 6 października 2017 Everest Capital Sp. z o.o. Seria Ticker Wartość emisji (mln PLN) D EVC0418 30,0 E EVC1118 20,0 Kupon WIBOR 6M + 5,00% WIBOR

Bardziej szczegółowo

Raport o obligacjach: Mniej emitentów o podwyższonym ryzyku y, r.

Raport o obligacjach: Mniej emitentów o podwyższonym ryzyku y, r. niskie ryzyko umiarkowan e ryzyko podwyższone ryzyko Raport o obligacjach: WII bez większych zmian Sezon publikacji wyników dobiega kooca. Biorąc pod uwagę ilośd emitentów będących w grupie podwyższonego

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1Q 2018 r. Everest Capital sp. z o.o.

Podsumowanie wyników za 1Q 2018 r. Everest Capital sp. z o.o. Podsumowanie wyników za 1Q 2018 r. Everest Capital sp. z o.o. Warszawa, 3 lipca 2018 Everest Capital Sp. z o.o. Seria Ticker Wartość emisji (mln PLN) K EVC0621 55,0 L EVC0921 50,0 Kupon WIBOR 6M + 5,00%

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Inwestor rozważa nabycie obligacji wieczystej (konsoli), od której będzie otrzymywał na koniec każdego półrocza kupon w wysokości 80 zł. Wymagana przez inwestora stopa zwrotu w terminie do wykupu

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU Gdynia, dnia 8 listopada 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Okres dynamicznego wzrostu Kluczowe

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1H 2018 r. Everest Capital sp. z o.o.

Podsumowanie wyników za 1H 2018 r. Everest Capital sp. z o.o. Podsumowanie wyników za H 08 r. Everest Capital sp. z o.o. Warszawa, 8 września 08 Everest Capital Sp. z o.o. Seria Ticker Wartość emisji (mln PLN) K EVC06 55,0 L EVC09 50,0 Kupon WIBOR 6M + 5,00% WIBOR

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU Warszawa, 14 maja 2010 r. 1 GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE DANE NA KONIEC I KWARTAŁU 2010 R. 26,3 mld zł Saldo kredytów

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE sierpnia 2014 r.

Grupa BEST PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE sierpnia 2014 r. Grupa BEST PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 29 sierpnia 2014 r. AGENDA Grupa BEST najważniejsze informacje dotyczące I półrocza 2014 Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe za I półrocze 2014 Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za pierwsze półrocze 2012 roku Warszawa, sierpień 2012

Wyniki skonsolidowane za pierwsze półrocze 2012 roku Warszawa, sierpień 2012 MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za pierwsze półrocze 2012 roku Warszawa, sierpień 2012 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - rynek akcji 2011-07-04

Puls parkietu - rynek akcji 2011-07-04 SK-15 SK-200 WIG SK-45 50500 50000 49500 49000 48500 48000 47500 47000 46500 46000 45500 45000 44500 February March April May June July SK-45 SP500 SK-200 SK-15 February March April May June July 15000

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r.

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. 16 lutego 2015 r. 1 I 20 AGENDA PREZENTACJI Najważniejsze wydarzenia w 4. kwartale 2014 r. Konsolidacja Grupy BEST Wyniki finansowe Podsumowanie 2014

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Powtórzenie. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Powtórzenie Ćwiczenia ZPI 1 Zadanie 1. Średnia wartość stopy zwrotu dla wszystkich spółek finansowych wynosi 12%, a odchylenie standardowe 5,1%. Rozkład tego zjawiska zbliżony jest do rozkładu normalnego.

Bardziej szczegółowo