Procedury Funkcje Pakiety. Tworzenie procedury

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedury Funkcje Pakiety. Tworzenie procedury"

Transkrypt

1 Podprogramy tworzy się za pomocą instrukcji CREATE. Tworzenie procedury Składnia CREATE [OR REPLACE] PROCEDURE nazwa_procedury [(param1 [IN OUT IN OUT] typ_danych [:= DEFAULT wyrażenie], param2 [IN OUT IN OUT] typ_danych [:= DEFAULT wyrażenie],...)] AS IS [ zmienna1 TYP_DANYCH; zmienna2 TYP_DANYCH;...] instrukcje;... [EXCEPTION WHEN nazwa_wyjątku THEN instrukcje;...] END [nazwa_procedury]; W celu zmiany kodu procedury należy procedurę usunąć i ponownie ją utworzyć. Słowa kluczowe OR REPLACE umożliwiają przeprowadzenie tych czynności w jednej operacji. Jeżeli procedura istnieje, to jest bez ostrzeżenia usuwana (DROP PROCEDURE). Jeżeli nie istnieje, to jest tworzona. Brak słów OR REPLACE przy próbie utworzenia już istniejącej procedury, spowoduje błąd. Ponieważ instrukcja CREATE jest operacją DDL, zarówno przed utworzeniem procedury, jak i po nim następuje wykonanie niejawnej instrukcji COMMIT. Treść procedury jest blokiem PL/SQL składającym się z sekcji: deklaracji, wykonania i wyjątków. Sekcja deklaracji znajduje się pomiędzy słowami kluczowymi AS IS, a. Sekcja wykonania (obowiązkowa) znajduje się pomiędzy słowami i EXCEPTION lub jeśli sekcja wyjątków nie występuje i END. Nazwa procedury może być opcjonalnym parametrem 1

2 końcowej instrukcji END, co jest dobrym stylem programowania i zwiększa czytelność kodu, a kompilatorowi umożliwia wcześniejsze oznaczenie niedopasowanych par -END. Składnia Tworzenie funkcji CREATE [OR REPLACE] FUNCTION nazwa_funkcji [(param1 IN OUT IN OUT typ_danych [:= DEFAULT wyrażenie], param2 IN OUT IN OUT typ_danych [:= DEFAULT wyrażenie],...)] RETURN typ_danych AS IS [ zmienna1 TYP_DANYCH; zmienna2 TYP_DANYCH;...] instrukcje; [EXCEPTION WHEN nazwa_wyjątku THEN instrukcje;...] END [nazwa_funkcji]; Składnia tworzenia funkcji jest bardzo podobna do składni tworzenia procedury. Różnica polega na wywołaniu: wywołanie procedury jest instrukcją PL/SQL, natomiast wywołanie funkcji jest częścią wyrażenia. Jeżeli funkcja lub procedura nie ma argumentów, to zarówno w deklaracji, jak i w wywołaniu procedury, czy funkcji nie używa się nawiasów. Podanie typu zwracanej wartości w funkcji jest obowiązkowe. Instrukcja RETURN wewnątrz bloku funkcji umożliwia przekazanie sterowania oraz zwracanej wartości funkcji do środowiska wywołującego. RETURN wyrażenie; gdzie wyrażenie jest zwracaną wartością funkcji. Jeśli typ zwracanego wyrażenia nie posiada 2

3 odpowiedniego, zadeklarowanego wcześniej typu, to nastąpi konwersja do tego typu. Po wykonaniu instrukcji RETURN sterowanie jest natychmiast przekazywane do środowiska wywołującego. Jeśli w bloku kodu funkcji występuje więcej niż jedna instrukcja RETURN, to tylko jedna z nich zostanie wykonana. Usuwanie procedur i funkcji DROP PROCEDURE nazwa_procedury; DROP FUNCTION nazwa_funkcji; DROP jest jedną z instrukcji DDL, zatem zarówno przed wykonaniem, jak i po jest wykonywana niejawna instrukcja COMMIT. Parametry formalne procedury lub funkcji mogą przyjmować jeden z trzech trybów: IN OUT IN OUT Wartość przekazywana do programu. Wewnątrz procedury nie można zmieniać parametru. Zachowuje się jak stała. Jest domyślnym trybem parametru. Wartość zwracana do środowiska. Podanie jakiejkolwiek wartości tego parametru podczas wywołania procedury jest ignorowane. Zachowuje się jak nie inicjowana zmienna (jej wartością jest NULL). Wartość przekazywana do programu i zwracana do środowiska. Używamy, gdy zmienna ma być zarówno odczytywana jak i zmieniana, a następnie zwracana do programu wywołującego. Zachowuje się jak zainicjowana zmienna. UWAGA: Parametry faktyczne odpowiadające parametrom formalnym w trybie IN OUT i OUT muszą być zmiennymi, a nie stałymi lub wyrażeniami. Podczas wywoływania procedury lub funkcji przekazywane są wartości parametrów faktycznych. Wewnątrz procedury odwołania do tych parametrów odbywają się za pośrednictwem parametrów formalnych. Wraz z wartościami przekazywane są również ograniczenia parametrów. Stąd w deklaracji procedury lub funkcji niedozwolone jest ograniczanie długości parametrów typu CHAR lub VARCHAR2 oraz precyzji i skali parametrów typu NUMBER. Aby zapobiec wystąpieniu ewentualnych błędów wykonania związanych z ograniczeniami, należy, np. w formie komentarzy, 3

4 dokumentować wszystkie wymagania tych ograniczeń. Warto również w procedurze lub funkcji umieścić komentarz z opisem działania podprogramu. Jedynym przypadkiem wprowadzania ograniczeń dla parametrów formalnych jest użycie atrybutu %TYPE. Najprostsze procedury Przykład 1 Procedura, która nic nie robi. CREATE OR REPLACE PROCEDURE nic_nie_robi IS NULL; -- Musi być. Nie można nic nie wpisać. END; / Załadowanie oraz sprawdzenie statusu: SQL> CREATE OR REPLACE PROCEDURE nic_nie_robi IS 2 3 NULL; 4 END; 5 / Procedure created. SQL> SELECT object_name, object_type, status FROM user_objects WHERE object_name = 'NIC_NIE_ROBI'; OBJECT_NAME OBJECT_TYPE STATUS NIC_NIE_ROBI PROCEDURE VALID 4

5 Przykład 2 CREATE OR REPLACE PROCEDURE nic_nie_robi IS NULLL; END; / PARAMETRY PROCEDURY Parametry podprogramu mogą być przekazywane na jeden z dwóch sposobów przez: 1. odwołanie do odpowiedniego parametru formalnego jest dostarczany wskaźnik do parametru faktycznego lub 2. przez wartość zachodzi kopiowanie wartości z parametru faktycznego do parametru formalnego. Domyślnym sposobem przekazywania parametru dla trybu IN jest odwołanie, a dla trybów OUT i IN OUT wartość. Użycie modyfikatora NOCOPY w deklaracji parametru powoduje, że kompilator PL/SQL próbuje przekazać parametr przez odwołanie, a nie przez wartość. Toteż stosowanie modyfikatora NOCOPY dla parametru w trybie IN jest błędne i wychwytywane jako błąd przez kompilator. UWAGA: W sytuacji, gdy parametr jest przekazywany przez odwołanie, modyfikacja parametru formalnego i faktycznego zachodzi jednocześnie, co w razie wystąpienia nieobsłużonego wyjątku może prowadzić do utraty początkowej wartości parametru faktycznego. Modyfikator NOCOPY zostanie zignorowany, gdy: Parametr faktyczny jest elementem tablicy indeksowanej. W przypadku, gdy jest całą zawartością tabeli, ograniczenie nie ma zastosowania. Parametr faktyczny jest ograniczony precyzją, skalą lub NOT NULL. Ograniczenie nie ma zastosowania dla parametrów znakowych. Wynika to stąd, że kompilator PL/SQL sprawdza naruszenie ograniczeń tylko w sytuacji wychodzenia z podprogramu, podczas kopiowania wartości z parametru formalnego do faktycznego. Jeżeli występuje naruszenie ograniczenia, to początkowa wartość parametru 5

6 faktycznego nie może ulec zmianie, co nie jest możliwe kiedy korzystamy z modyfikatora NOCOPY. Parametr formalny i faktyczny są rekordami zadeklarowanymi jako zmienne sterujące pętli lub powstały przez użycie atrybutu %ROWTYPE, a ograniczenia dla odpowiadających sobie pól różnią się od siebie. Przekazywanie parametrów faktycznych wymaga niejawnej konwersji typów danych. Podprogram bierze udział w wywołaniu zdalnej procedury (RPC) (wywołanie procedury wykonywane za pośrednictwem łącza do zdalnego serwera. Parametry przesyłane przez sieć nie mogą być przekazywane przez odwołanie). UWAGA: Zaletą stosowania modyfikatora NOCOPY jest zwiększenie wydajności. Notacja pozycyjna i imienna wywołania procedury Przykład 3 CREATE OR REPLACE PROCEDURE callme (a NUMBER, b NUMBER) IS NULL; END; / Procedure created. SQL> EXECUTE callme(); callme(); END; PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to 'CALLME' Notacja pozycyjna (ang. Positional Notation) SQL> EXECUTE callme (2, 5); PL/SQL procedure successfully completed. Notacja imienna (ang. Named Notation) SQL> EXECUTE callme (a => 2, b => 5); PL/SQL procedure successfully completed. UWAGA: W notacji imiennej podaje się zarówno nazwę parametru formalnego, jak i faktycznego. Pozwala to na dowolną zmianę kolejności parametrów. 6

7 Notacja imienna SQL> EXECUTE callme (b => 2, a => 5); PL/SQL procedure successfully completed. Notacja mieszana (ang. Mixed Notation) SQL> EXECUTE callme (2, b => 5); PL/SQL procedure successfully completed. Notacja mieszana SQL> EXECUTE callme (b => 5, 2); callme(b => 5, 2); END; PLS-00312: a positional parameter association may not follow a named association UWAGA: Notacja pozycyjna i imienna mogą być stosowane jednocześnie, ale pierwsze argumenty muszą być określone pozycyjnie. Notacja mieszana SQL> EXECUTE callme (2, a => 5); callme(2, a => 5); END; PLS-00703: multiple instances of named argument in list TYPY ZMIENNYCH IN, OUT, IN OUT Przykład 4 Jak odwoływać się do typu IN UWAGA: Zmiennej typu IN nie można modyfikować wewnątrz procedury. SQL> CREATE OR REPLACE PROCEDURE callme (test IN NUMBER) IS 2 3 test := 4; 4 END; 5 / Warning: Procedure created with compilation errors. 7

8 SQL> SHOW ERRORS Errors for PROCEDURE CALLME: LINE/COL ERROR 3/3 PLS-00363: expression 'TEST' cannot be used as an assignment target 3/3 PL/SQL: Statement ignored POPRAWNIE: CREATE OR REPLACE PROCEDURE callme (test IN NUMBER) IS DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Wartosc zmiennej test: ' test); END; SQL> EXECUTE callme(10); Wartosc zmiennej test: 10 PL/SQL procedure successfully completed. Przykład 5 Typ OUT CREATE OR REPLACE PROCEDURE callme (test OUT NUMBER) IS DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Wartosc zmiennej test przed: ' test); -- Przetestuj, gdy będzie: test := test Jaki stąd wniosek? test := 10; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Wartosc zmiennej test po: ' test); END; Procedure created. Wywołana zostaje procedura, która zwraca do środowiska wywołującego wartość zmiennej. UWAGA: Wartość parametru podczas wywołania procedury jest ignorowana. 8

9 DECLARE x NUMBER := 5; callme(x); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Wartosc zmiennej x: ' x); END; UWAGA: Parametr OUT musi być zmienną. Nie może to być stała ani też wyrażenie, np. zm1 + zm2. SQL> EXECUTE callme (2); callme (2); END; PLS-00363: expression '2' cannot be used as an assignment target Przykład 6 Typ IN OUT CREATE OR REPLACE PROCEDURE callme (test IN OUT NUMBER) IS DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Wartosc zmiennej test przed: ' test); test := test + 10; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Wartosc zmiennej test po: ' test); END; / Procedure created. Procedura zwraca do środowiska wywołującego wartość zmiennej. Ponieważ zmienna jest typu IN OUT, więc wartość tego parametru podczas wywołania procedury NIE jest ignorowana. 9

10 DECLARE x NUMBER := 5; callme(x); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Wartosc zmiennej x: ' x); END; / Wartosc zmiennej test przed: 5 Wartosc zmiennej test po: 15 Wartosc zmiennej x: 15 PL/SQL procedure successfully completed. Poniższe wywołanie NIE jest poprawne. SQL> EXECUTE callme (2); callme (2); END; PLS-00363: expression '2' cannot be used as an assignment target UWAGI: Notacja pozycyjna Istotny jest dobór nazw parametrów faktycznych. Nazwy parametrów formalnych i faktycznych są od siebie niezależne. Należy pamiętać, że po zmianie kolejności parametrów formalnych, zmianie muszą ulec wszystkie wywołania procedury. Jest zwięzła. Wartości domyślne nadaje się parametrom formalnych od strony prawej. Notacja imienna Czytelne skojarzenie parametrów formalnych i faktycznych. Po zmianie nazw parametrów formalnych, zmianie muszą ulec wywołania procedur. Kolejność parametrów formalnych i faktycznych jest niezależna. Dłuższy kod. Stosowanie wartości domyślnych dla parametrów formalnych niezależnie od tego, który parametr posiada wartość domyślną. 10

11 CALL Instrukcja SQL. CALL nazwa_podprogramu ([lista_argumentów]) [INTO zmienna]; gdzie zmienna jest zmienną wykorzystywaną do uzyskania wartości wyniku funkcji. CALL: Jest instrukcją SQL, a więc nie może być używana wewnątrz bloku PL/SQL chyba, że zastosujemy dynamiczny SQL (EXECUTE IMMEDIATE). Użycie nawiasów jest obowiązkowe, nawet gdy podprogram nie ma argumentów lub wszystkie posiadają wartości domyślne. Klauzula INTO jest wykorzystywana tylko dla zmiennych wynikowych lub w funkcjach. PODSUMOWANIE: Procedury i funkcje mogą zwracać więcej niż jedną wartość (parametry wyjściowe OUT). Mogą posiadać sekcje deklaracji, wykonania oraz obsługi błędów. Dopuszczalne jest użycie wartości domyślnych. W wywołaniu można stosować zarówno notację pozycyjną, jak i imienną. Możliwe jest stosowanie modyfikatora NOCOPY. Zad.1 Zdefiniuj funkcję SUMA, która zwróci sumę płac podstawowych pracowników z zespołu, którego nazwa jest parametrem funkcji. Zad.2 Zdefiniuj funkcję ROCZNA_PLACA zwracającą roczną płacę podstawową pracownika o numerze, który jest parametrem funkcji. Zad.3 Zdefiniuj funkcję NAJGORZEJ, która zwróci wartość płacy podstawowej najgorzej zarabiającego pracownika w zespole, którego identyfikator jest parametrem funkcji. Wykorzystaj wartość 11

12 zwracaną przez funkcję, stanowiącą parametr kursora, do wypisania numerów i nazwisk pracowników zarabiających tyle, co najgorzej zarabiający pracownik w zespole, którego identyfikator podaje użytkownik z klawiatury (możliwe użycie tylko pętli podstawowej LOOP). Zad.4 Zdefiniuj i uruchom procedurę WYPISZ, która wypisze nazwy zespołów, w których zatrudnionych jest, co najmniej czterech pracowników. Zad.5 Zdefiniuj dwie funkcje MIN i MAX zwracające odpowiednio najniższą i najwyższą płacę podstawową. Korzystając z funkcji MIN i MAX wypisać nazwy etatów, na których nikt z pracowników nie otrzymuje ani najniższej ani najwyższej pensji. Zad.6 Zdefiniuj funkcje ILE_ZARABIA zwracającą płacę podstawową pracownika, którego nazwisko podane jest, jako parametr funkcji. (Jeżeli jest kilku pracowników o tym samym nazwisku, to funkcja zwraca średnią płacę tych pracowników). W bloku wypisać numery i nazwiska pracowników, którzy zarabiają więcej niż ORKA i mniej niż LUBICZ. 12

13 PAKIETY Składnia Specyfikacja pakietu. CREATE [OR REPLACE] PACKAGE nazwa_pakietu AS IS 1. deklaracje stałych, zmiennych, kursorów dostępnych na zewnątrz pakietu 2. deklaracje publicznych procedur i funkcji END [nazwa_pakietu]; Ciało pakietu. CREATE [OR REPLACE] PACKAGE BODY nazwa_pakietu AS IS 1. deklaracje stałych, zmiennych, kursorów dostępnych tylko wewnątrz pakietu 2. definicje publicznych procedur i funkcji 3. definicje prywatnych procedur i funkcji [] --opcjonalny blok inicjujący zmienne pakietu w momencie pierwszego odwołania do pakietu END [nazwa_pakietu]; Pakiet składa się z dwóch części: specyfikacji zawiera deklaracje publicznych obiektów pakietu: zmiennych, stałych i kursorów o własnościach: istnieją w czasie całej sesji użytkownika; każda sesja dysponuje odrębną kopią takich zmiennych, stałych i kursorów; w momencie rozpoczęcia sesji zmienne te przyjmują domyślnie wartość NULL; użytkownik może dowolnie modyfikować wartości zmiennych w ramach swojej sesji. Zmienne publiczne mogą być inicjalizowane wartościami innymi niż domyślne na dwa sposoby: przez zadeklarowanie zmiennej i nadanie jej wartości w części specyfikacji pakietu, np. create package A is B number(2):=10; 13

14 w tzw. bloku inicjalizującym. Przy czym należy pamiętać, że polecenia zawarte w bloku inicjalizującym są wykonywane tylko w momencie pierwszego wywołania pakietu w danej sesji. oraz wyjątków i podprogramów; ciała zawiera definicje zmiennych, stałych, kursorów, wyjątków, procedur oraz funkcji; poza elementami globalnymi, ciało może również zawierać lokalne obiekty niedostępne na zewnątrz pakietu. Komentarz: Pakiet grupuje powiązane logicznie procedury, funkcje i kursory. Ukrywa szczegóły implementacji. Użytkownikowi są udostępniane tylko specyfikacje pakietów. Zwiększają funkcjonalność. Zmienne zadeklarowane w pakietach istnieją przez całą sesję użytkownika. Dzięki temu mogą one służyć do wzajemnej komunikacji różnych procesów. Zwiększa szybkość działania. Procedury i funkcje mogą być umieszczane w dowolnej kolejności w specyfikacji oraz w ciele pakietu. Ciało pakietu musi zawierać definicje wszystkich programów wymienionych w specyfikacji. Odwrotna zasada nie musi już być spełniona. Ciało pakietu może zawierać programy, które nie są wymienione w specyfikacji. Takieprogramy mają charakter programów prywatnych i są dostępne TYLKO wewnątrz pakietu, gdzie są zdefiniowane. Innymi słowy programu prywatnego nie można w żaden sposób wywołać "ręcznie" (np. z poziomu innego pakietu lub z poziomu programu SQL*Plus). Przeciążanie procedur i funkcji wewnątrz pakietu: Nie można przeciążać dwóch podprogramów, jeżeli ich parametry różnią się tylko nazwą lub trybem. Nie można przeciążać dwóch funkcji tylko na podstawie różnicy typów zwracanych przez nie wartości. Parametry funkcji przeciążanych muszą różnić się rodzinami typów np. do jednej rodziny należą typy CHAR i VARCHAR2. 14

15 Przykład 1 Zdefiniować pakiet o nazwie p_rachunki, który składa się z trzech procedur: nowy_rachunek otwierający nowy rachunek bankowy, operacja_na_rachunku umożliwiającej dokonanie wpłaty, wypłaty lub naliczenia odsetek i statystyka wyświetlającej informacje o liczbie rachunków otwartych w ramach bieżącej sesji użytkownika oraz liczbie wpłat i wypłat. Pakiet ma się składać z trzech bloków: specyfikacji, definicji ciała pakietu i bloku inicjującego, wykorzystanego do nadania zmiennym publicznym liczba_wplat, liczba_wyplat i liczba_nowych_rach wartości 0. /* specyfikacja pakietu */ CREATE OR REPACE PACKAGE p_rachunki IS PROCEDURE nowy_rachunek (...); PROCEDURE operacja_na_rachunku (num_rachunku VARCHAR2, operacja VARCHAR2 DEFAULT 'wyplata', kwota_operacji NUMBER); PROCEDURE statystyka; END p_rachunki; / /* definicja pakietu */ CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY p_rachunki IS PROCEDURE nowy_rachunek(...) END nowy_rachunek; PROCEDURE operacje_na_rachunku(num_rachunku VARCHAR2, operacja VARCHAR2 DEFAULT 'wyplata', kwota_operacji NUMBER) 15

16 = 't' IS suma_na_koncie NUMBER(8,2); odsetki NUMBER(8,2) DEFAULT 0; // zaksięgowanie operacji na rachunku; IF operacja = 'wyplata' THEN SELECT kwota INTO suma_na_koncie FROM rachunki WHERE nr_rachunku = num_rachunku; IF suma_na_koncie >= kwota_operacji THEN UPDATE rachunki SET kwota = kwota-kwota_operacji, zrealizowane WHERE nr_rachunku = num_rachunku; liczba_wyplat:=liczba_wyplat+1; ELSE RAISE_APPLICATION_ERROR(-20090,'Na koncie jest tylko: ' TO_CHAR(suma_na_koncie)); END IF; ELSIF operacja='wplata' THEN UPDATE rachunki SET kwotra = nvl(kwota,0)+kwota_operacji, zrealizowane ='t' WHERE nr_rachunku = num_rachunku; liczba_wplat:=liczba_wplat+1; ELSIF operacja='odsetki' THEN SELECT kwota*oprocentowanie/12 INTO odsetki FROM rachunki WHERE nr_rachunku = num_rachunku; UPDATE rachunki SET kwota = kwota + odsetki WHERE nr_rachunku = num_rachunku; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Naliczono odsetki: ' to_char(odsetki)); END IF; 16

17 END operacja_na_rachunku; PROCEDURE statystyka IS DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Liczba nowych rachunków: ' TO_CHAR(liczba_nowych_rach)); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Liczba wplat: ' TO_CHAR(liczba_wplat)); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Liczba wyplat: ' TO_CHAR(liczba_wyplat)); END statystyka; liczba_wyplat:=0; liczba_wplat:=0; liczba_nowych_rach:=0; END p_rachunki; / Kompilacja pakietu: ALTER PACKAGE nazwa_pakietu COMPILE [BODY] Użycie opcjonalnego słowa body umożliwia kompilację wyłącznie ciała pakietu. Pominięcie tego słowa powoduje kompilację zarówno specyfikacji, jak i ciała pakietu. Wywoływanie procedur i funkcji ze zdefiniowanego pakietu przykłady p_rachunki.operacje_na_rachunku( '123L2', 'wplata', ); p_rachunki.statystyka; END; / Polecenie DROP PACKAGE nazwa_pakietu; 17

18 usuwa zarówno specyfikację, jak i ciało pakietu. Zapisane w bazie danych podprogramy (object_name, object_type, status) możemy przejrzeć korzystając z perspektywy systemowej o nazwie USER_OBJECT. Zad.1 Utwórz tabele i wypełnij je danymi z wykorzystaniem procedury, która w przypadku, gdy w tabeli nie ma danych kluczowi głównemu nada wartość początkową 1 w przeciwnym przypadku, klucz główny przyjmie wartość o 1 większą od najwyższej wartości dla tego pola; pozostałe wartości, które nie mają określonej wartości domyślnej, użytkownik wprowadza interaktywnie i stanowią one parametry procedury: klienci nazwa Null? Typ nr_klienta not null number(4) nazwisko not null varchar2(15) adres not null varchar2(25) rachunki nazwa Null? Typ nr_rachunku not null varchar2(10) nr_klienta number(4) termin not null number(4) typ_rachunku not null varchar2(10) oprocentowanie not null number(4,2) // domyślnie 3.3 waluta not null varchar2(3) // domyślnie 'zl' kwota number(8,2) data_zalozenia date //domyślna data bieżąca 18

19 operacje_log UWAGA: tej tabeli nie wypełniamy danymi!!! nazwa Null? Typ lp number(4) nr_rachunku varchar2(10) data date //domyślnie wartość bieżącej daty typ_operacji varchar2(13) kwota number(8,2) zrealizowane char(1) // wartość domyślna 'n'; dopuszczalne wartości: 't' tak; 'n'- nie; 'w' wstrzymano Zad.2 Zdefiniuj w pakiecie p_rachunki (przykład 1 wykład) procedurę nowy_rachunek ( ), której argumentami są kolejne kolumny tabeli rachunki (bez kolumny data_zalozenia) z wartościami domyślnymi dla kolumny typ_rachunku 'A-Vista', oprocentowanie 3, waluta 'USD', kwota null. Zad.3 Zdefiniować pakiet rekurencja składający się z: funkcji znajdz_szefow przeszukuje rekurencyjnie hierarchię zależności służbowych między pracownikami. Parametrem funkcji jest numer pracownika, dla którego funkcja wyznacza numer przełożonego. Ponieważ każdy przełożony może także mieć swoich przełożonych, funkcja wywoływana jest rekurencyjnie dopóki nie zostanie znaleziony pracownik, który nie ma przełożonego. function znajdz_szefow(nr_prac in number) return number; wyznacz szefa pracownika o numerze nr_prac. Jeżeli nie znaleziono szefa to wywołaj wyjątek brak_danych (wołanie wyjątku raise_application_error(-20090, 'Brak danych'); w przeciwnym przypadku wyznacz nazwisko pracownika-szefa i wypisz jego numer i nazwisko na ekranie oraz rekurencyjnie wywołaj funkcję znajdz_szefow. procedury wolaj_znajdz_szefow wyznacza nazwisko pracownika o numerze podanym jako parametr procedury; wypisuje na ekranie numer i nazwisko tego pracownika oraz wywołuje funkcję znajdz_szefow. 19

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze Cechy bloków nazwanych: w postaci skompilowanej trwale przechowywane na serwerze wraz z danymi wykonywane na żądanie użytkownika lub w

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I Podprogramy Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I Procedury do przeprowadzenia akcji Funkcje do obliczania wartości Pakiety do zbierania logicznie

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa)

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa) Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa dwunasty PL/SQL, c.d. 1 / 37 SQL to za mało SQL brakuje możliwości dostępnych w językach proceduralnych.

Bardziej szczegółowo

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN Procedury zapamiętane w Interbase - samodzielne programy napisane w specjalnym języku (właściwym dla serwera baz danych Interbase), który umożliwia tworzenie zapytań, pętli, instrukcji warunkowych itp.;

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Programowanie w PL/SQL

Oracle11g: Programowanie w PL/SQL Oracle11g: Programowanie w PL/SQL OPIS: Kurs pozwala zrozumieć zalety programowania w języku PL/SQL. Studenci uczą się tworzyć bloki kodu wykonywanego po stronie serwera, który może być współużytkowany

Bardziej szczegółowo

DECLARE typ [( )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } ];

DECLARE <nazwa_zmiennej> typ [(<rozmiar> )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } <wartość> ]; Braki w SQL obsługi zdarzeń i sytuacji wyjątkowych funkcji i procedur użytkownika definiowania złożonych ograniczeń integralnościowych Proceduralny SQL Transact- SQL używany przez Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL PL/SQL Zaawansowane tematy PL/SQL Cele Przypomnienie kursorów Przypomnienie procedur i funkcji składowanych Poznanie pakietów składowanych 2 Bazę danych Oracle możemy traktować jakby była złożona z dwóch

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wprowadzenie Definiowanie wyzwalaczy DML Metadane wyzwalaczy Inne zagadnienia, tabele mutujące Wyzwalacze INSTEAD OF Wyzwalacze

Bardziej szczegółowo

ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko. Typy rozproszonych baz danych. Systemy klient-serwer. Klient-serwer: Przykład

ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko. Typy rozproszonych baz danych. Systemy klient-serwer. Klient-serwer: Przykład ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko Typy rozproszonych baz Systemy typu klient-serwer (jeden serwer) Jednorodna rozproszona baza (kilka serwerow, jeden system zarzadzania baza ) Niejednorodna

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Niniejsze ćwiczenie zaprezentuje składowane w bazie danych programy PL/SQL: procedury, funkcje, pakiety oraz

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW

ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW Położenie podprogramów Jak wiemy, podprogramy i pakiety jako bloki nazwane, mogą być składowane w słowniku danych. Podprogram najpierw tworzy się za pomocą polecenia

Bardziej szczegółowo

Oracle10g: Programowanie w PL/SQL

Oracle10g: Programowanie w PL/SQL Oracle10g: Programowanie w PL/SQL OPIS: Szkolenie dotyczy użytkowników Oracle8i, Oracle9i i Oracle10g. Ten kurs pozwala zrozumieć zalety tego potężnego narzędzia programowania do PL/SQL. Studenci uczą

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 9. Dynamiczny SQL. Dynamiczny SQL 2012-01-20

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 9. Dynamiczny SQL. Dynamiczny SQL 2012-01-20 Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 9 Dynamiczny SQL, NDS, EXECUTE IMMEDIATE, Pakiet DBMS_SQL, Obiekty w PL/SQL, Tworzenie, wywoływanie, dziedziczenie, etc. dr inż. Agnieszka Bołtuć Dynamiczny SQL Pozwala

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów SQL3 wprowadza następujące kolekcje: zbiory ( SETS ) - zestaw elementów bez powtórzeń, kolejność nieistotna listy ( LISTS ) - zestaw

Bardziej szczegółowo

SQL 4 Structured Query Lenguage

SQL 4 Structured Query Lenguage Wykład 5 SQL 4 Structured Query Lenguage Instrukcje sterowania danymi Bazy Danych - A. Dawid 2011 1 CREATE USER Tworzy nowego użytkownika Składnia CREATE USER specyfikacja użytkownika [, specyfikacja użytkownika]...

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika Programowanie w SQL procedury i funkcje UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika 1. Funkcje o wartościach skalarnych ang. scalar valued

Bardziej szczegółowo

Cele. Definiowanie wyzwalaczy

Cele. Definiowanie wyzwalaczy WYZWALACZE Definiowanie wyzwalaczy Cele Wyjaśnić cel istnienia wyzwalaczy Przedyskutować zalety wyzwalaczy Wymienić i opisać cztery typy wyzwalaczy wspieranych przez Adaptive Server Anywhere Opisać dwa

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 7. Pakiety. Zalety pakietów 2011-01-13

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 7. Pakiety. Zalety pakietów 2011-01-13 Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 7 Pakiety: specyfikacja, ciało, Wywoływanie elementów pakietów, Przeciążanie podprogramów z pakietów, Inicjowanie pakietów, Deklaracje uprzedzające, Funkcje pakietowe

Bardziej szczegółowo

Ada-95. Dariusz Wawrzyniak

Ada-95. Dariusz Wawrzyniak Część I Wskaźniki Plan Typy wskaźnikowe i obiekty wskazywane 1 Typy wskaźnikowe i obiekty wskazywane 2 3 4 Plan Typy wskaźnikowe i obiekty wskazywane 1 Typy wskaźnikowe i obiekty wskazywane 2 3 4 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio

Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio Temat: Aplikacje w Data Studio 1. Projekty Tworzenie procedur, UDF, trygerów zaczynamy od utworzenia projektu File -> New -> Project wybieramy Data Development Project.

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Cz III. Transakcje, Triggery

BAZY DANYCH Cz III. Transakcje, Triggery BAZY DANYCH Cz III Transakcje, Triggery Transakcje Definicja: Zbiór operacji (modyfikacja danych, usuwanie, wstawianie, tworzenie obiektów bazodanowych), które albo wszystkie kończone są sukcesem, albo

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 4 Wsady Procedury składowane Procedury składowane tymczasowe, startowe Zmienne tabelowe Funkcje

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: Grupa A (LATARNIE) Imię i nazwisko: Numer albumu: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: Nazwisko prowadzącego: 11: 12: Suma: Ocena: Zad. 1 (10 pkt) Dana jest relacja T. Podaj wynik poniższego zapytania (podaj

Bardziej szczegółowo

Bloki anonimowe w PL/SQL

Bloki anonimowe w PL/SQL Język PL/SQL PL/SQL to specjalny język proceduralny stosowany w bazach danych Oracle. Język ten stanowi rozszerzenie SQL o szereg instrukcji, znanych w proceduralnych językach programowania. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Październik 2015. Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska. Systemy baz danych - wykład III. dr inż.

Październik 2015. Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska. Systemy baz danych - wykład III. dr inż. 1/40 Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Październik 2015 2/40 Plan wykładu Uzupełnienie projektu fizycznego Czym jest PL/SQL Bloki w PL/SQL Wykorzystanie 3/40 Projekt

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH SIECI HOTELI

BAZA DANYCH SIECI HOTELI Paulina Gogół s241906 BAZA DANYCH SIECI HOTELI Baza jest częścią systemu zarządzającego pewną siecią hoteli. Składa się z tabeli powiązanych ze sobą różnymi relacjami. Służy ona lepszemu zorganizowaniu

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu PL/SQL. PL/SQL - historia TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH

Plan wykładu PL/SQL. PL/SQL - historia TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH Plan wykładu 2 TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH Wykład 2: Wprowadzenie do PL/SQL: bloki anonimowe, zmienne, kursory Wprowadzenie do PL/SQL Bloki Podstawowe składowe języka Zmienne i stałe Kursory Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu Projekt fizyczny bazy danych Wprowadzenie PL/SQL PL/SQL Cechy PL/SQL

Plan wykładu Projekt fizyczny bazy danych Wprowadzenie PL/SQL PL/SQL Cechy PL/SQL Plan wykładu Uzupełnienie projektu fizycznego Czym jest PL/SQL Bloki w PL/SQL Zmienne i stałe Instrukcje sterujące Wykorzystanie SQL w PL/SQL Kursory Wyjątki Projekt fizyczny bazy danych Braki projektu

Bardziej szczegółowo

D D L S Q L. Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia?

D D L S Q L. Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia? D D L S Q L Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia? D D L S Q L - p o d s t a w y DDL SQL (Data Definition Language) Jest to zbiór instrukcji i definicji danych, którym posługujemy się

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE... Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...3 2.1. Składnia... 3 2.2. Przykłady... 4 2.3. Najprostsze

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Wykorzystanie Szablonów Danych (ang. Data templates) jest to jedna z metod tworzenia raportów w technologii XML Publisher bez użycia narzędzia

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 6. Co to są wyjątki? Co to są wyjątki? 2010-12-02

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 6. Co to są wyjątki? Co to są wyjątki? 2010-12-02 Plan wykładu Wyjątki Deklarowanie, zgłaszanie, obsługa wyjątków Przekazywanie wyjątków Funkcje Procedury BAZY DANYCH II WYKŁAD 6 dr inż. Agnieszka Bołtuć Co to są wyjątki? Co to są wyjątki? Wyjątki są

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 1 Wprowadzenie Dostęp do bazy danych Program SQL*Plus Podstawy PL/SQL - 2 - Wprowadzenie Dlaczego warto uczyć się o Oracle u? Oracle

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Wykład nr 6 Analizy danych w systemach GIS Jak pytać bazę danych, żeby otrzymać sensowną odpowiedź......czyli podstawy języka SQL INSERT, SELECT, DROP, UPDATE

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 3 Podstawy programowania w T-SQL Zmienne i operatory Instrukcje sterujące Komunikaty Format daty

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE,

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, Programowanie w SQL definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, kontynuacja działania od instrukcji za podaną etykietą GOTO etykieta, wyjście bezwarunkowe

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 4 Wyjątki PL/SQL Mechanizmy dotyczące błędów Typy wyjątków Obsługa wyjątków PL/SQL Obsługa błędów predefiniowanych, użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania 2

Wstęp do programowania 2 Wstęp do programowania 2 wykład 1 rekordy z wyróżnikami Agata Półrola Wydział Matematyki UŁ 2005/2006 Egzamin z I roku - problemy Problemy z wczytywaniem danych: skip_line Problemy z obliczeniami: zerowanie

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Podstawy języka SQL Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Plan wykładu Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność danych Współbieżność

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz

Systemowe aspekty baz Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

SQL w języku PL/SQL. 2) Instrukcje języka definicji danych DDL DROP, CREATE, ALTER, GRANT, REVOKE

SQL w języku PL/SQL. 2) Instrukcje języka definicji danych DDL DROP, CREATE, ALTER, GRANT, REVOKE Instrukcje SQL dzielimy na następujące kategorie: 1) Instrukcje języka manipulowania danymi (DML) SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, SET TRANSACTION, EXPLAIN PLAN 2) Instrukcje języka definicji danych DDL

Bardziej szczegółowo

Instrukcje SQL można podzielić na pięć kategorii, które zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Instrukcje SQL można podzielić na pięć kategorii, które zostały przedstawione w poniższej tabeli. SQL W JĘZYKU PL/SQL Strukturalny język zapytań SQL określa sposób manipulowania danymi w bazie danych. Konstrukcje proceduralne języka PL/SQL stają się bardziej użyteczne w połączeniu z mocą przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście.

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście. Rodzaje triggerów Triggery DML na tabelach INSERT, UPDATE, DELETE Triggery na widokach INSTEAD OF Triggery DDL CREATE, ALTER, DROP Triggery na bazie danych SERVERERROR, LOGON, LOGOFF, STARTUP, SHUTDOWN

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu):

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): Utwórz bazę danych Cw: CREATE DATABASE Cw Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): DBCC USEROPTIONS Przykład z zapisem do tabeli tymczasowej: --Jeśli istnieje tabela tymczasowa

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I Ważne informacje Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I WYKŁAD 1: Wprowadzenie do przedmiotu, proceduralny język SQL 1. Sylabus w USOS ie: Ogólny

Bardziej szczegółowo

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 3 1 Bazy Danych Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka SQL, tworzenie, modyfikacja, wypełnianie tabel 3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota 1)

Bardziej szczegółowo

SQL (ang. Structured Query Language)

SQL (ang. Structured Query Language) SQL (ang. Structured Query Language) SELECT pobranie danych z bazy, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Rozkaz INSERT Rozkaz insert dodaje nowe wiersze

Bardziej szczegółowo

I. Język manipulowania danymi - DML (Data Manipulation Language). Polecenia INSERT, UPDATE, DELETE

I. Język manipulowania danymi - DML (Data Manipulation Language). Polecenia INSERT, UPDATE, DELETE Wykład 9 Implementacja języka SQL w systemach baz danych Oracle manipulowanie danymi (DML), tworzenie, modyfikowanie i usuwanie obiektów bazy danych: tabel i perspektyw, więzów integralności, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Obiektowe bazy danych Ćwiczenia laboratoryjne (?)

Obiektowe bazy danych Ćwiczenia laboratoryjne (?) Obiektowe bazy danych Ćwiczenia laboratoryjne (?) Tworzenie typów obiektowych 1. Zdefiniuj typ obiektowy reprezentujący SAMOCHODY. Każdy samochód powinien mieć markę, model, liczbę kilometrów oraz datę

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz danych

Systemowe aspekty baz danych Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X Wrocław 2006 INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl INTERNETOWE BAZY DANYCH PLAN NA DZIŚ zajęcia 1: 2. Procedury składowane

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Opracowała: Katarzyna Harężlak Access Basic jest językiem programowania wykorzystywanym w celu powiązania obiektów aplikacji w jeden spójny system. PROCEDURY I

Bardziej szczegółowo

Oracle Developer Suite. Budowa aplikacji użytkownika końcowego

Oracle Developer Suite. Budowa aplikacji użytkownika końcowego Oracle Developer Suite Budowa aplikacji użytkownika końcowego Składniki pakietu Oracle Developer Suite Oracle Forms Builder formularze (aplikacje dostępne z poziomu przeglądarki internetowej, model 3-warstwowy)

Bardziej szczegółowo

41. Zmienne lokalne muszą mieć nazwę, którą poprzedza (maksymalnie 128 znaków) oraz typ (każdy z wyjątkiem: text, ntext oraz image)

41. Zmienne lokalne muszą mieć nazwę, którą poprzedza (maksymalnie 128 znaków) oraz typ (każdy z wyjątkiem: text, ntext oraz image) Elementy języka T-SQL 40. Polecenie PRINT jest wykorzystywane do przekazania wiadomości tekstowej (maksymalna długość 8000 znaków) Przykład PRINT 'Aktualna data: '+convert(char(8),getdate()) PRINT 'Aktualny

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Programowania, laboratorium 02

Wstęp do Programowania, laboratorium 02 Wstęp do Programowania, laboratorium 02 Zadanie 1. Napisać program pobierający dwie liczby całkowite i wypisujący na ekran największą z nich. Zadanie 2. Napisać program pobierający trzy liczby całkowite

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektów

Programowanie obiektów Programowanie obiektów lokalne tabele tymczasowe, globalne tabele tymczasowe, zmienne lokalne, zmienne globalne przypisane wartości zmiennym 1 T-SQL Transact SQL (T-SQL), tak jak inne języki programoawania

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Stanisława Porzycka-Strzelczyk porzycka@agh.edu.pl home.agh.edu.pl/~porzycka Konsultacje: wtorek godzina 16-17, p. 350 A (budynek A0) 1 SQL Język SQL (ang.structured

Bardziej szczegółowo

SQL> startup pfile=./admin/pfile/initdbx.ora. SQL> create spfile from pfile='$home/admin/pfile/initdbx.ora' create user bolek identified by bolek;

SQL> startup pfile=./admin/pfile/initdbx.ora. SQL> create spfile from pfile='$home/admin/pfile/initdbx.ora' create user bolek identified by bolek; Administrowanie użytkownikami Ćwiczenia laboratoryjne (2) Przygotowanie środowiska 1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem miner.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz dwie sesje w dwóch różnych

Bardziej szczegółowo

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL,

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL, Mój projekt przedstawia bazę danych noclegów składającą się z 10 tabel. W projekcie wykorzystuje program LibreOffice Base do połączenia psql z graficznym interfejsem ( kilka formularzy przedstawiających

Bardziej szczegółowo

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678');

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678'); polecenie UPDATE służy do aktualizacji zawartości wierszy tabel lub perspektyw składnia: UPDATE { } SET { { = DEFAULT NULL}, {

Bardziej szczegółowo

W SQL Serwerze 2008 wprowadzono parametry tablicowe (Table Valued Parameters - TVP).

W SQL Serwerze 2008 wprowadzono parametry tablicowe (Table Valued Parameters - TVP). Procedury składowane c.d. Parametry tablicowe w Transact-SQL. W SQL Serwerze 2008 wprowadzono parametry tablicowe (Table Valued Parameters - TVP). Zadanie 1. Proszę napisad procedurę składowaną, która

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych Plan wykładu Bazy danych Wykład 9: Przechodzenie od diagramów E/R do modelu relacyjnego. Definiowanie perspektyw. Diagramy E/R - powtórzenie Relacyjne bazy danych Od diagramów E/R do relacji SQL - perspektywy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i usługi sieciowe

Bazy danych i usługi sieciowe Bazy danych i usługi sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2014 1 / 16 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_danych_i_usługi_sieciowe_-_2014z

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Wykład IV Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie konceptualne implementacyjne Modelowanie pojęciowe na encjach

Wykład IV Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie konceptualne implementacyjne Modelowanie pojęciowe na encjach Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie odwzorowanie rzeczywistych obiektów świata rzeczywistego w systemie informatycznym. Modele - konceptualne reprezentacja obiektów w

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 5 Kursory w SQL Serverze Wprowadzenie Modele kursorów Używanie kursorów Rodzaje kursorów Praca

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wyzwalacze Wprowadzenie Tworzenie wyzwalacza Wyzwalacze typu,,po'' Wyzwalacze typu,,zamiast''

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 3, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Konstrukcja kodu programów w Javie 2. Identyfikatory, zmienne 3. Typy danych 4. Operatory, instrukcje sterujące instrukcja warunkowe,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Wykład 8. Podprogramy języka PL/SQL

Wykład 8. Podprogramy języka PL/SQL Wykład 8. Podprogramy języka PL/SQL Podprogramami w informatyce określa się jednostki programowe opracowane w celu stanowienia części większego programu, ale możliwe do wykorzystania również w innych warunkach.

Bardziej szczegółowo

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 2. Poprawna definicja wskażnika b to: a) float *a, **b = &a; b) float

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia, role, synonimy

Uprawnienia, role, synonimy Uprawnienia, role, synonimy Schemat, użytkownicy, autoryzacja użytkowników, uprawnienia systemowe i obiektowe, nadawanie i odbieranie uprawnień, tworzenie ról, przywileje, synonimy Schematy i użytkownicy

Bardziej szczegółowo

2010-11-22 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH PODSTAWOWE KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA OGRANICZENIA DOSTĘPU DO DANYCH

2010-11-22 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH PODSTAWOWE KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA OGRANICZENIA DOSTĘPU DO DANYCH PLAN WYKŁADU Bezpieczeństwo w języku SQL Użytkownicy Uprawnienia Role BAZY DANYCH Wykład 8 dr inż. Agnieszka Bołtuć OGRANICZENIA DOSTĘPU DO DANYCH Ograniczenie danych z tabeli dla określonego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Aspekty aktywne baz danych

Aspekty aktywne baz danych Aspekty aktywne baz danych Aktywne aspekty baz danych Baza danych powinna zapewniać pewne własności i niezmienniki; Własności te powinny mogą być zapisane do bazy danych, a baza danych powinna zapewniać

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2011 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2011 1 / 15 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_Danych_i_Usługi_Sieciowe_-_2011z

Bardziej szczegółowo

Delphi Laboratorium 3

Delphi Laboratorium 3 Delphi Laboratorium 3 1. Procedury i funkcje Funkcja jest to wydzielony blok kodu, który wykonuje określoną czynność i zwraca wynik. Procedura jest to wydzielony blok kodu, który wykonuje określoną czynność,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 5. Temat: Funkcje agregujące, klauzule GROUP BY, HAVING

Laboratorium nr 5. Temat: Funkcje agregujące, klauzule GROUP BY, HAVING Laboratorium nr 5 Temat: Funkcje agregujące, klauzule GROUP BY, HAVING Celem ćwiczenia jest zaprezentowanie zagadnień dotyczących stosowania w zapytaniach języka SQL predefiniowanych funkcji agregujących.

Bardziej szczegółowo

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk Wstęp wprowadzający do laboratorium 2 mgr inż. Rafał Grycuk Plan prezentacji 1. Czym jest T-SQL i czym się różni od standardu SQL 2. Typy zapytań 3. Zapytanie typu SELECT 4. Słowo o indeksach T-SQL (1)

Bardziej szczegółowo

Generowanie dokumentów XML z tabel relacyjnych - funkcje SQLX

Generowanie dokumentów XML z tabel relacyjnych - funkcje SQLX Aktualizowanie dokumentów XML ( Oracle ) do aktualizowania zawartości dokumentów XML służy między innymi funkcja updatexml. wynikiem jej działania jest oryginalny dokument ze zmodyfikowanym fragmentem,

Bardziej szczegółowo

SQL :: Data Definition Language

SQL :: Data Definition Language SQL :: Data Definition Language 1. Zaproponuj wydajną strukturę danych tabela) do przechowywania macierzy o dowolnych wymiarach w bazie danych. Propozycja struktury powinna zostać zapisana z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 10. SQL Widoki

Bazy danych 10. SQL Widoki Bazy danych 10. SQL Widoki P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2005/06 Widoki, AKA Perspektywy W SQL tabela, która utworzono za pomoca zapytania CREATE TABLE, nazywa się tabela

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Język SQL część 2 Wykład dla studentów matem

Bazy danych Język SQL część 2 Wykład dla studentów matem Bazy danych Język SQL część 2 Wykład dla studentów matematyki 21 marca 2015 Zapytania na kilku tabelach Czasem poszukiwana informacja znajduje się w kilku tabelach. Aby zapytanie dotyczyło kilku tabel,

Bardziej szczegółowo

Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592. Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami

Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592. Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592 Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami Spis treści Założenia Projektowe...1 Schemat Bazy Danych...1

Bardziej szczegółowo

Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych.

Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych. Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych. 1. Rodzaje pamięci używanej w programach Pamięć komputera, dostępna dla programu,

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Tomasz Sokół ZZI, IL, PW Czas START uruchamianie środowiska VBA w Excelu Alt-F11 lub Narzędzia / Makra / Edytor Visual Basic konfiguracja środowiska VBA przy

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka SQL Co to jest SQL? Możliwości SQL SQL*Plus

Podstawy języka SQL Co to jest SQL? Możliwości SQL SQL*Plus Podstawy języka SQL Co to jest SQL? Structured Query Language uchodzi za standard języka zapytań kierowanych do systemu zarządzania bazą danych. SQL jest językiem deklaratywnym tj. takim, w którym istotne

Bardziej szczegółowo