Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Praca z SQL Plus

2 Agenda Dlaczego SQL*Plus Wersje SQL*Plus w Oracle na systemie operacyjnym Windows Uruchamianie SQL*Plus i łczenie si z baz danych Rozwizywanie problemu ORA ORACLE not available Wykonywanie zapisanych zapyta Domylny katalog dla SQL*Plus Polecenie host Praca z edytora tekstu z poziomu SQL*Plus Czyszczenie ekranu za pomoc CLEAR SCREEN

3 Agenda Jak efektywnie uywa SQL*Plus Przydatne ustawienia Jak zmieni rozmiar i nazwy czcionki w SQL*Plus Jak zignorowa puste linie w SQL*Plus? SQL*Plus i zmienne zwizane Jak zapisa wyeksportowa wyniku zapytania do plik Excel Jak zakoczy prac z SQL*Plus Dokumenty, zasoby

4 Dlaczego SQL *Plus Miejsce SQL*Plus w rodowisko Oracle SQL*Plus jest programem dostpu do bazy danych Oracle w trybie znakowym, który jest instalowany przy kadej instalacji baz danych Graficzne narzdzia, wygodne, - nie zawsze dostpne, - komercyjne, róne interfejsy rónych producentów isqlplus - dostpny w Oracle 10g W starszych wersjach SQL * Plus - podstawowe narzdzie do administracji wraz z Server Manager (svrmgr do wersji bazy danych Oracle 8.2) (teraz Oracle Enterprise Manager)

5 Historia SQL*Plus Oryginalna nazwa UFI (User Friendly Interface) Autor narzdzia SQL*Plus Bruce Scott. Kady DBA i uytkownik zaawansowany zna uytkownika Scott z hasło tiger - właciciel schematu Scott z przykładowymi tabelami, które s instalowane z kad wersj baz danych Oracle, któr instalujemy z przykładowymi schematami pocztkowo wprowadzanie kwerend i otrzymywanie ich wyników; nastpne moliwoci skryptowe - raz przetestowa, zachowa zapytania formatowanie wyników zapyta

6 Do czego jest uywany SQL*Plus Wsadowe wykonywanie polece SQL (wykonywanie skryptów SQL); Interaktywne wykonywanie polece SQL - wprowadzanie, redagowanie, zachowywanie, drukowanie, wykonywanie; Wykonywanie bloki PL/SQL /Blok PL/SQL - grupa powizanych operatorów PL/SQL, które tworz blok anonimowy (nienazwany); Formatowanie wyników zapyta w raporty i eksportowanie ich do Excela, do plików tekstowych lub strony HTML; Uzyskanie informacji o obiektach przechowywane w bazy danych (describe);

7 Do czego jest uywany SQL*Plus Kopiowanie danych midzy instancjami (copy); Administracja instancji bazy danych (teraz przewanie z uyciem Oracle Enterprise Manager) - uruchamianie skryptów podczas instalacji (aktualizacji, migracji) produktów Oracle; Eksport (ekstrakcja) informacji z bazy danych do płaskiego pliku. - dane o stałej szerokoci kolumn; - comma-delimited file - plik stosujcy przecinek, przy eksportu informacji, która póniej jest wprowadzana do Excela lub Ms Access. Tworzenie kodu SQL poprzez zapytania SQL.

8 Ograniczenia SQL*Plus Co musimy bra po uwag? SQL*Plus ni jest w stanie zaprezentowa informacja która jest w - binarnej formie ani - typu LOB (multimedialna, dwikowa, graficzna...) W SQL*Plus brakuje stwierdzenie IF Nie ma moliwoci budowy ptli Jest bardzo ograniczone przetwarzanie błdów Jest bardzo ograniczone wsparcie kontroli wprowadzonych przez uytkownika wartoci.

9 Typy polece SQL*Plus Według autorów ksiki Oracle 8 server. Ksiga eksperta * mona wyróni sze typów polece SQL*Plus: inicjujce rodowisko SQL*Plus; polecenia wykonywalne SQL*Plus; polecenie edycyjne SQL*Plus; polecenia formatujce SQL*Plus; polecenia dostpu do rónych baz danych; inne polecenia. * Joe Greene, Oracle 8 server. Ksiga eksperta, Helion 2000, s. 526

10 Typy polece SQL*Plus Data Definiton Language (DDL) polecenia, które umoliwiaj nam konserwowa i modyfikowa baz danych - CREATE TABLE tworzy tabele, - CREATE TABLESPACE tworzy przestrzenie tabel (tablespaces) - CREATE INDEX - CREATE USER Data Manipulation Commands (DMC) - INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT

11 Wersje programu SQL*Plus w systemach operacyjnych Windows S dwie wersje programu SQL*Plus w systemach operacyjnych Windows: - sqlplusw.exe wersja dla systemu Windows - sqlplus.exe wersja dla systemu Ms DOS.

12 Uruchamianie SQL*Plus i łczenie si do baz danych W celu uruchomienia SQL*Plus naley: - wybra program SQL*Plus z programów - wybra skrót do programu SQL *Plus - wybra cieka i program Przy uruchomieniu programu bez parametrów si pojawia okno dialogowe w którym naley wprowadzi - User (Uytkownik) - Password (Hasło) - Service (Nazwa usługi łczenia do bazy danych) Porgram SQL*Plus mona uruchomi równie z parametrami sqlplusw naprzykład sqlplusw Uwaga w systemach Linux/Unix polecenie sqlplus musi by wprowadzone małymi literami, poniewa te systemy odróniaj małe i due litery i Root <>root, SqlPlus<>sqlplus.

13 Uruchamianie SQL*Plus i łczenie si do baz danych Jeeli chcemy uy opcji roli (SYSDBA, SYSOPER) w systemie operacyjnym Ms Windows role musz by ujte w. Z poziomu MS-DOS wpisujemy: Sqlplusw as SYSDBA sqlplusw /nolog uruchamia SQL*Plus bez łczenia si do bazy danych Naley wykona polecenia CONNECT w celu połczenia z baz danych. SQL>CONNECT SQL> CONNECT Poprzez polecenie CONNECT równie moemy si przełcza midzy instancjami bazy danych naprzykłd SQL>CONNECT

14 Uruchamianie SQL*Plus i łczenie si do baz danych Mona równie ukaza w wierszu polece przy uruchamianiu SQL*Plus nazwa pliku, który ma by wykonany przy uruchamianiu SQL*Plus Ze wzgldów bezpieczestwa wyej podane logowanie naley unika. Jeeli przy uruchomieniu SQL*Plus wstawimy -S program SQL*Plus nie wywietli informacji o wersji bazy danych do której si połczylimy. Sqlplusw -S

15 Co jeeli nie moemy si połczy z instancj bazy danych Jeeli si pojawi przy próbach uruchomienia SQL*Plus: ORA ORACLE not available / baza danych Oracle jest niedostpna/ ORA Shared memory realm does not exist naley najpierw z poziomu Oracle Enterprise Manager uruchomi (startup) instancji bazy danych i wtedy si połczy za pomoc SQL * Plus Administrator bazy danych moe ograniczy dostp uytkowników do bazy danych Oracle z uyciem SQL*Plus poprzez tabel PRODUCT_USER_PROFILE lub poprzez PROFILES.

16 Jak uzyska pomoc? SQL>HELP SQL>HELP INDEX pokazuje listy dostpnych tematów pomocy SQL>HELP TOPIC pokazuje listy dostpnych tematów pomocy, kady na osobnym wierszu. Nastpne moemy wpisa polecenia dla którego chcemy uzyska pomoc naprzykład SQL>HELP [POLECENIE] SQL>HELP CL lub SQL>HELP CLEAR

17 Polecenia SQL*Plus Wszystkie polecenia SQL*Plus s niezalenie od wielkoci liter - moemy stosowa małe, due lub małe i due litery. Polecenia SQL>clear screen SQL>CLEAR SCREEN SQL>CLEAR screen s równowane. Uwaga nazwy plików w skryptach SQL w zalenoci od systemu operacyjnego s lub nie zalenie od wielkoci liter. W Windows nie mamy zalenoci, natomiast w Unix/Linux jest zaleno nazwy plików od wielkoci liter i Nasze_zapytanie.sql nie jest jednakowe z nasze_zapyanie.sql.

18 Wykonywanie polece SQL*Plus Polecenia SQL*Plus nie musz by zakoczane ;, ale mona na koniec wstawia ;. HOST lub HOST;

19 Bufor SQL*Plus SQL*Plus przechowuje w buforze kopi ostatnie wykonanej kwerendy (zapytania) lub blok PL/SQL. Tam równie jest przechowywana tre wprowadzonego zapytania. W buforze s przechowywane polecenia SQL, bloki kodu PL/SQL ale nie polecenia SQL*Plus. Na przykład w buforze nie bdzie przechowywane SET SERVEROUTPUT ON. Zawarto bufora mona zachowa na dysku w plik, który póniej mona wykona jako skrypt SQL. SAVE nazwa_pliku[.ext] [CRE[ATE] REP[LACE] APP[END]]

20 Skrypt SQL Skrypt SQL jest plik tekstowy, który zawiera jedna lub wicej kwerend (zapyta). W nim moe by odwołanie do kolejnych skryptów SQL. W momencie wykonywania zapyta z pliku SQL one s wykonywane tak, ja by były wprowadzane z klawiatury. Skrypt SQL moe zawiera zapytania SQL, polecenia SQL*Plus, bloki SQL. W skryptach SQL moemy przechowywa naszej wiedzy dotyczcej administracji, strojenia, ldowania danych, okrelonej wiedzy biznesowej... Skrypty oszczdzaj czas i pomyłek przy ponownym wprowadzeniu zapytania. Skrypty SQL s uywane przez firmy Oracle przy instalacji bazy danych, jej aktualizacji, migracji, przy instalacji nowych produktów.

21 Wykonywanie zapisanych zapyta, kwerend SQL>START d:\oracle\product\10.1.0\wntest\bin\test /jeeli rozszerzenie??? Zapytania jest sql??? Moe by ominite/ Na przykład jeeli mamy - zapytanie_1.sql - zapytanie_2.txt w celu ich wykonania naley: SQL jest jednakowe z SQL SQL

22 Wykonywanie zapisanych zapyta, kwerend - działa tak samo z tym rónicy, e poszukuje skryptu w katalogu z którym był zapuszczony główny skrypt. Jest uywane do wykonywania zapyta SQL, które zawieraj odwołania do kilku plików SQL w tym samym katalogu. Naprzykład plik wykonaj.sql posiada

23 Wykonywanie zapisanych zapyta, kwerend W SQL*Plus zapytania s zakoczane: ; / pusty wiersz Symbol ; oznacza wykonywanie zapytania. Symbol / oznacza, e trzeba wykona zapytania. Pusty wiersz oznacza, e jest zakoczone wprowadzanie zapytania ale jeszcze nie naley go wykonywa. Uwaga - puste wiersze w długich zapyta w celu czytelnoci zapytania. Ustawienia rodowiskowe SET SQLBLANKLINES.

24 Wstawianie komentarzy W skryptach SQL w celu ich łatwiejsze czytanie, uporzdkowanie naley stosowa nagłówki, które okrelaj: do czego jest uywany dany skrypt, w której wersji bazy danych jeeli jest z Internetu, z której strony autor skryptu data utworzenia skryptu grupa do której naley dany skrypt przykłdowe wywołanie skryptu przykładowe wyniki działania skryptu

25 Wstawianie komentarzy REM [ARK] - komentarz na jednym wierszu /*... Komentarze na kilku wierszach obowizkowo z spacji po /* i spacji przed */ */ -- komentarz na jednym wierszu W komentarzach nie wolno uywa &

26 Wstawianie komentarzy Rem - Zapytanie o placach w schemacie Scott -- To te jest komentarz SELECT ename, sal from scott.emp; /* Teraz wstawiamy kometarze na dwóch wierszach

27 Polecenie host Poleceniem: SQL>host SQL>ho SQL>$ lub lub widzimy nasz katalog roboczy. Jestemy w stanie wykona polece MS DOS i wróci z powrotem do SQL*Plus po wpisaniu polecenia exit. Równie, moemy wykona polecenie systemu operacyjnego i wróci do SQL*Plus automatycznie po wykonaniu polecenia $ dir

28 Domylny katalog dla SQL*Plus Dlaczego jest wane ustawiania domylnego katalogu? Stosujc domylny katalog nie musimy wprowadza pełn ciek dostpu do skryptu, którego chcemy wykona, uruchomi. W domylnym katalogu s zapisywane pliki tymczasowe przez SQL*Plus. Katalog BIN przechowuje programy i nie jest zalecane aby tam były przechowywane skrypty SQL. W produkcyjnych rodowiskach moemy mie podkatalogi na przykład TUNING, EXPORT...

29 Domylny katalog dla SQL*Plus Jaki jest domylny katalog dla SQL*Plus? Domylnym katalogiem dla SQL*Plus jest ten katalog, - w którym uytkownik był w momencie uruchomienia SQL*Plus; - $ORACLE_HOME\BIN. ORACLE_HOME oznacza główny katalog, w którym jest zainstalowane oprogramowanie Oracle.

30 Domylny katalog dla SQL*Plus Katalogi, które s przeszukiwane o skryptach SQL s okrelane w zmiennej rodowiskowej SQLPATH. W celu jej zmiany naley edytowa rejestr Windows. - Uruchamiany cmd\regedit32. - Wyszukujemy SQLPATH i edytujemy tej zmiennej. Inna moliwo jest przejcie do katalogu w którym s przechowywane nasze pliki sql i uruchomienie stamtd SQL*Plus poprzez wykonywanie polecenia ORACLE_HOME\bin\sqlplusw.exe w naszym przypadku Oracle\client\bin\sqlplusq.exe

31 Polecenie DESCRIBE Poleceniem DESCRIBE (DESC) uzyskujemy opis tabeli, widoku (perspektywy), synonimu, opis funkcji lub procedury. DESCRIBE Naprzkład chcemy uzyska opis tabeli hr.regions. Orzymamy opis kolumn, typ danych, długo (ile znaków po przecinku) DESCRIBE lub DESC

32 Polecenie DESCRIBE Druga metoda uzyskania informacji jest Oracle Data Dictionary - zbiór tabel systemowych, które zbieraj informacji o obiektach w bazie danych (repozytorium informacji o obiektach w bazie danych). Właciciel tabeli opisujcych obiektów w bazie Oracle jest uzytkownik SYS. W celu uzyskaniu informacji o tabele hr.regions naley zada pytanie do dwóch tabel z Oracle Data Dictionary: - ALL_TABLES; - ALL_TAB_COLUMNS.

33 Polecenie DESCRIBE Jeeli nas interesuje kwestia bezpieczestwa - kto ma dostp do danej tabeli, to moemy uzyska odpowied z widoków: - ALL_TAB_PRIVS - ALL_COL_PRIVS - DBA_TAB_PRIVS_MADE - DBA_COL_PRIVS_MADE W celu dostpu do powyszych widoków, kiedy chcemy uzyska informacj o tabelach, które maj inny właciciel ni my musimy posiada uprawnienia DBA.

34 Polecenie DESCRIBE W celu uzyskaniu informacji o indeksach w bazie naley uy tabeli: - ALL_INDEXES - ALL_IND_COLUMNS. Moemy uzyska informacji o - wszystkich indeksach zwizanych z dan tabel lub - opis jednego indeksu

35 Polecenie DESCRIBE Wyzwalacze (triggers) Informacja o wyzwalaczach (triggers) jest przechowywana w: - ALL_TRIGGERS; - ALL_TRIGGER_COLS Synonimy (alternatywna nazwa tabeli) Kiedy w naszych programach zamiast tabeli uywamy ich synonimy zabezpieczamy si przed zmian w nazwy, właciciela, miejsca tabeli. W celu otrzymaniu informacji o synonimach naley zada zapytanie do tabeli ALL_SYNONYMS.

36 Polecenie PROMPT Wywietla na monitorze pusty wiersz lub zawarto tekstu. PRO [MPT] <tekst> Polecenie PROMPT jest stosowane do opisu jakiej informacji dostarcz dany skrypt, zapytanie, raport. Polecenie PROMPT jest stosowane wraz z ACCEPT w celu wywietlania informacji dotyczcej wprowadzania niezbdnej informacji.

37 Polecenie ACCEPT Polecenie ACCEPT prosi uytkownika o podaniu wartoci zmiennej i zapisuje tej wartoci w zmiennej uytkownika. Polecenie ACCEPT pozwała w pewnym stopniu kontrolowa wartoci, których uytkownik prowadza (typ danych). Na przykład uytkownik nie moe wprowadzi litery, tam gdzie s wymagane wartoci. ACC [EPT] <nazwa_zmiennej> [<typ zmiennej>] FOR [MAT] <format> [DEF [AULT] <warto_domylna>] typ_zmiennej ::= NUM [BER] CHAR DATE SQL> PROMPT SQL> PROMPT Prosz wprowadzi minimalnej płacy (850) SQL> ACCEPT sal_min number prompt Minimalna_płaca:

38 Polecenie ACCEPT SQL> PROMPT SQL> PROMPT Prosz wprowadzi minimalnej płacy (850) Prosz wprowadzi minimalnej płacy (850) SQL> ACCEPT sal_min number prompt Minimalna_płaca: Minimalna_płaca: 870 SQL> SELECT ename, sal from scott.emp where sal>&sal_min; old 1: SELECT ename, sal from scott.emp where sal>&sal_min new 1: SELECT ename, sal from scott.emp where sal> 870 ENAME Płaca ALLEN 1,600 WARD 1,250 JONES 2, rows selected.

39 Metodologia tworzenia raportów w SQL*Plus Zbieranie informacji, podejmowanie decyzji wraz z uytkownikiem dla którego jest przeznaczony dany raport Jakie informacje potrzebujemy Jaki tytuł raportu - Data czas wykonania raportu Jaka czstotliwo wykonania Jakie zmienne bd okrela zakres raportu Jakie kolumny w raportu Czy bdzie suma i suma czstkowa w raporcie (TOTAL, SUBTOTAL) Nagłówek raportu Które tabele bdziemy uywa?

40 Metodologia tworzenia raportów w SQL*Plus Kto bdzie wykonywał dany raport (jako uytkownik biznesowy, administrator, uytkownik z wikszymi uprawnieniami) Czy tworzy skrót do automatycznego wykonywania raportu w którym s przechowywane uytkownik i hasło? Zasada bezpieczestwa, role... Jaka wersja SQL*Plus w Windows bdzie uywana sqlplus lub sqlplusw? Jaka nazwa skryptu tworzcego raportu? W jakim katalogu bdzie przechowywany? Uwagi, które wyjaniaj kwestie zwizane z raportu w celu uniknicia dwuznacznoci w jego interpretacji.

41 Metodologia tworzenia raportów w SQL*Plus Cały proces tworzenia raportu - zapyta SQL zachowujemy w pliku dla póniejszego wykonania lub zmiany. Proces tworzenia raportu jest interaktywny proces - budowa zapytania; - formatowanie wyników zapytania; - rozmiar strony - parametr ile wiersze na strony SET NEWPAGE 0 SET PAGESIZE 55 - ile symbole na wierszu SET LINESIZE 80 - nagłówek raportu TTITLE CENTER NAZWA RAPORTU SKIP 2 - LEFT ODDZIAL LEFT ============================= - =============================

42 Metodologia tworzenia raportów w SQL*Plus - stopka raportu BTITLE LEFT SKIP 1 LEFT Uruchomił SQL.USER RIGHT Strona FORMAT 999 SQL.PNO - formatowanie nagłówek kolumn COLUMN pole_1 HEADING Nagłówek 1 FORMAT 999 COLUMN pole_2 HEADING Nagłówek 2 FORMAT A20 - WORD_WRAPED COLUMN pole_3 HEADING Data FORMAT A11

43 Metodologia tworzenia raportów w SQL*Plus - po zakoczeniu raportu wyłczenie tytułów i nagłówków TTITLE OFF BTITLE OFF - przerwy na stronach - BREAK - test pierwszego wariantu raportu; - wstawianie sum, sum czstkowych (TOTAL, SUBTOTAL) polecenia BREAK i COMPUTE - akceptacja i proponowanie zmian przez uytkownika; - kolejny wariant raportu

44 Metodologia tworzenia raportów w SQL*Plus - Komentarze, teraz wiemy co zrobilimy: - Czy za par miesicy bdziemy pamita? - Praca w grupie -- Nazwa pliku :...sql -- Działanie Data Utworzenia -- Data Modyfikacji Autor Wymagana informacja wejciowa Przykładowy wynik...

45 Formatowanie wyników zapytania W SQL*Plus moemy formatowa wyników zapytania w celu okrelenia jak maj by wywietlane dane, nazwa kolumn, nagłówki stron. Obecnie s dostpne graficzne narzdzia do edycji zapyta i eksportu wyników do Excelu (Toad) lub tworzenia raportów (Oracle Reports). W isqlplus wyniki zapytania s lepiej przedstawione ni w SQL*Plus. Podstawa formatowania wyników w SQL*Plus jest polecenie COLUMN COL [UMN].

46 Formatowanie wyników zapytania COL nazwa_kolumna format 9, ukazuje, e format kolumny nazwa_kolumna bdzie liczbowy z dwóch znaków po przecinu i, oddzielajca tysicach. COL nazwa_kolumna heading NAGLÓWEK KOLUMNY oznacza, e nazwa_kolumna bdzie miała nagłówek pod nazwy NAGLÓWEK KOLUMNY Naprzykład COL sal format 9, COL sal heading Płaca Select sal, ename from scott.emp;

47 Formatowanie wyników zapytania SET LINESIZE 80 ustała szeroko linii raportu na 80 symboli SET PAGESIZE 50 ustała liczb linii (50) na stronie raportu. SET TERMOUT OFF zapobiega wywietlaniu wyników zapytania na monitorze. Ta opcja jest uywana przy korzystaniu z polecenia SPOOL. SET ECHO OFF nie wywietla polece SQL.

48 Zapis w pliku i wydruk wyników wykonania zapytania Do tego celu jest wykorzystywane polecenie SPOOL SPO [OL] nazwa_pliku.??? OFF OUT Standardowe rozszerzenie nazwy pliku jest LST lub LIS Polecenie SPOOL OFF wyłcza spooling Polecenie SPOOL OUT wysyła wynik na drukarce. Jeeli ustawimy zmienn rodowiskow SET TERMOUT OFF wynik zapytania nie bdzie wywietlany na monitorze. W Windows domylny katalog plików jest $ORACLE_HOME\BIN. Ten katalog nie jest najlepsze miejsce dla przechowywaniu plików ze skryptami.

49 Praca z edytora tekstu z poziomu SQL*Plus Jeeli nam si nie podoba wbudowany w SQL*Plus edytor tekstu moemy stosowa domylny edytor (w Windows notepad; w Unix/Linux - VI) Kiedy jestemy w SQL * Plus i chcemy uruchomi domylnego edytora naley wpisa: SQL> edit nazwa_zapytania.sql lub SQL>ed plik.sql Uruchomi si domylny edytor SQL

50 Czyszczenie ekranu za pomoc CLEAR SCREEN Jeeli chcemy wyczy ekran naley zastosowa polecenia CLEAR SCREEN lub CL SCR

51 Strojenie zapyta SQL Uzyskanie informacji o czasie wykonywania zapyta SET AUTOTRACE ON OFF

52 Uzyskanie informacji o czasie wykonywania zapyta W celu uzyskaniu informacji o czasie niezbdnym dla wykonania poszczególnych zapyta (kwerend) i planowane ich wykonywaniu ( póniejsza ich optymalizacji) naley uy polecenia TIMING. TIMI[NG] START [nazwa_zegara] SHOW STOP Opcja START - uruchamia mierzenie czasu wykonywania kwerendy. Opcja SHOW pokazuje czas, który upłynł od uruchomienia zegara. Opcja STOP zatrzymuje zegara i go usuwa z bufora.

53 Uzyskanie informacji o czasie wykonywania zapyta timig start zegar select * from hr.regions; timing show timig stop W celu usunicia wszystkich uruchomionych zegarów naley zastosowa polecenia CLEAR TIMING. Jeeli ustawimy opcji rodowiska SET AUTOTRACE ON bdziemy utrzymywa po kadym wykonaniu zapytania jaki czas był potrzebny.

54 SET AUTOTRACE ON OFF Jeeli mamy zapytania, o których uwaamy, e s złe zoptymalizowane moemy uzyska informacje jak one s przetwarzane przez Oracle w celu optymalizacji ich wykonania. Stosujc ustawienia zmiennej rodowiskowej SQL*Plus AUTOTRACE na ON uzyskujemy analiza wykonania zapytania (EXPLAIN PLAN). SET AUTOTRACE ON Wykonanie zapytania, dla którego chcemy uzyska planu wykonania Utrzymanie na monitorze planu wykonania zapytania SET AUTOTRACE OFF - wyłcza tej opcji Przed uyciem opcji AUTOTRACE musi by utworzona tabela PLAN_TABLE, jeeli nie istnieje z uyciem skryptu UTLXPLAN.SQL. Problemy zwizane z uyciem tej metody napotykamy wtedy, kiedy chcemy uzyska plany wykonania zapyta, które maj długi czas wykonania.

55 Przydatne ustawienia Co jest przydatne zmieni, doda w SQL*Plus: Jeeli si łczymy do rónych instancji Oracle (rónych) baz danych jest przydatne wiedzie do której bazy si łczymy Równie jest przydatne wiedzie czas, który jest potrzebny do wykonania poszczególnych kwerend. Zmieni domylnego edytora w Windows z notatnik na Wordpad.exe lub vi.exe (dla pracujcych pod Unix/Linux) Jak to zrobi (osign)? W pliku konfiguracyjnym GLOGIN.SQL jest przechowywana informacja o personalizacji rodowiska SQL*Plus, która obowizuje dla wszystkich uytkowników danego komputera, którzy si loguj do bazy Oracle przy uyciu SQL*Plus. Plik GLOGIN.SQL jest wykonywany automatyczne przy kadym uruchomieniem SQL*Plus. W pliku konfiguracyjnym LOGIN.SQL jest przechowywana informacja o profilu uytkownika.

56 Przydatne ustawienia - nazwa instancji bazy danych Przechodzimy od katalogu ORACLE_HOME d:\oracle\client Przechodzimy do katalogu SQL Plus \sqlplus\admin Edytujemy lub tworzymy plik Glogin.sql Dodajemy nastpujcy tekst set lines 100 set pages 100 set termout off col dbname new_value prompt_dbname select substr(global_name,1,instr(global_name,. )-1) dbname from global_name; set sqlprompt &&prompt_dbname> set termout on set time on Herve Deschamps, Useful Prompt in SQL*Plus

57 Przydatne ustawienia - zmiana domylnego edytora z notatnik na wordpad Zmieni domylnego edytora w Windows z notatnik na Wordpad.exe lub vi.exe (dla pracujcych pod Unix/Linux) jest przydatne Naley skopiowa edytora z Program Files\Windows NT\Accessories do ORACLE_HOME\BIN Naley doda wiersz do glogin.sql define_editor= wordpad.exe

58 Polecenie DEFINE Polecenie DEFINE bez parametrów pokazuje ustawie zmiennych uytkownika - edytor - wersja instancji bazy danych - identyfikator serwisu (instancji) - uytkownika - rola SQL>define a=text SQL>define a DEFINE A = "text" (CHAR) UNDEFINE <nazwa_zmiennej> - parametr traci przyswojon mu warto poprzez polecenia DEFINE - usuwa zmienne uytkownika wprowadzone poprzez polecenia DEFINE.

59 Jak zmieni rozmiar i nazwy czcionki w SQL*Plus? Jeeli uruchomimy sqlplus.exe (nie sqlplusw.exe) to wybieramy lewy górny kt i lewym przyciskiem myszy wybieramy właciwoci. Moemy zmieni czcionki, kolory, układ. Jeeli chcemy zmieni czcionki dla sqlplusw (SQL*Plus dla Windows) to musimy zrobi te zmiany w rejestrach Windows. Uruchamiany cmd\regedit32. Wybieramy HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE \ ORACLE \ ORACLE_HOME. Tworzymy nowe wpisy w rejestru: - SQLPLUS_FONT i wprowadzany czcionki, której chcemy uywa; - SQLPLUS_FONT_SIZE i okrelamy jaki rozmiar czcionki nam odpowiada. Zamykamy regedit i uruchamiamy sqlplusw.exe w celu zobaczenia czy jest efekt wskutek dokonanych przez nas zmian.

60 Jak zignorowa puste linie w SQL*Plus? Jeeli ten parametr nie jest ustawiony i mamy puste linie przy jego wykonaniu otrzymamy błd. W celu uniknicia błdów, kiedy mamy puste linie w skrypcie naley wprowadzi w SQL*Plus Set sqlblanklines on

61 Wykonywanie bloków PL/SQL PL/SQL jest jzyk programowania opracowany i rozwijany przez firm Oracle, który jest proceduralne rozszerzenie jzyka SQL. PL/SQL jest uywany do pisania przechowanych w bazie danych procedur, funkcji, pakietów, wyzwalaczy i zaczynajc od Oracle8 równie typy obiektowe. SQL*Plus był na pocztku jedynym narzdziem uywanym do pisaniu kodu PL/SQL, jego weryfikacji i wykonaniu.

62 Wykonywanie bloków PL/SQL W celu wprowadzenia bloków PL/SQL trzeb by w reimie PL/SQL. SQL*Plus przechodzi w tym stanie jeeli: - W wierszu polece SQL*Plus jest wprowadzone jedno z kluczowych słów DECLARE lub BEGIN. - Wprowadzone jest polecenie SQl, które jest uywane do tworzenia obiektów programowych, naprzykład CREATE PROCEDURE CREATE PACKAGE W celu zakoczeniu i wykonaniu bloku PL/SQL naley wprowadzi na nowym wierszu symbol /.

63 Wykonywanie bloków PL/SQL W celu wywietlenia wyników procedury (kodu) bloku anonimowego naley wprowadzi polecenie SET SERVEROUTPUT ON Ta opcja jest włczona do momentu zakoczenia pracy z SQL*Plus lub wydania polecenia SET SERVEROUTPUT OFF Przykładowy blok anonimowy (nienazwany) kodu PL/SQL. Wykonywany jest pakiet DBMS.OUTPUT. BEGIN DBMS.OUTPUT.PUT_LINE( Witam Was ); END; Po zakoczeniu wprowadzania kodu naley wpisa / na nowej linii.

64 Wprowadzenie wartoci parametrów w czasie wykonania Przy wykonywanie skryptów SQL moemy podawa wartoci parametrów w wierszu polece. SQL*Plus podstawia podan przez nas warto parametru w zapytaniu. Tak uzyskujemy bardziej inteligentny kod, nie musimy zmienia zapytania, jak si zmieniaj wartoci parametrów stosowanych do filtrowania, ograniczenia wyniku parametr1, parametr 2... Parametr n Chcemy uzyska informacji o pracowników, którzy pracuj w departamencie 10 SQL>clear buffer /wyczyszczamy bufora/ SQL> input SQL>select ename, sal from scott.emp where deptno=&1 SQL>save d:\oracle\product\10.1.0\wntest\bin\placa 10

65 Wprowadzenie wartoci parametrów w czasie wykonania SQL>clear buffer /wyczyszczamy bufora/ SQL> input select ename, sal from scott.emp where deptno=&1 and sal>&2 save d:\oracle\product\10.1.0\wntest\bin\placa chcemy uzyska informacje o pracowników, którzy pracuj w 10 departamencie i maj płac powyej 2500

66 Wprowadzenie wartoci parametrów w czasie wykonania SQL>select &func.(&col.) from &tab; Enter value for func: MAX Enter value for col: SAL Enter value for tab: scott.emp old 1: select &func.(&col.) from &tab new 1: select MAX(SAL) from scott.emp MAX(SAL) Uwaga jeeli zmienna jest przed symbolem bez odstpu naley po ni zastosowa.

67 Wprowadzenie wartoci parametrów w czasie wykonania SQL>Select max(&col), avg(&col), min(&col) from &tab; Enter value for col: sal Enter value for col: sal Enter value for col: sal Enter value for tab: scott.emp old 1: Select max(&col), avg(&col), min(&col) from &tab new 1: Select max(sal), avg(sal), min(sal) from scott.emp MAX(SAL) AVG(SAL) MIN(SAL) ,

68 Wprowadzenie wartoci parametrów w czasie wykonania W celu tylko jednorazowego wprowadzania wartoci zmiennej, która jest uywana kilkakrotnie naley zamiast & zastosowa && SQL>Select max(&&col), avg(&&col), min(&&col) from &tab; Enter value for col: sal Enter value for tab: scott.emp old 1: Select max(&&col), avg(&&col), min(&&col) from &tab new 1: Select max(sal), avg(sal), min(sal) from scott.emp MAX(SAL) AVG(SAL) MIN(SAL) , Uwaga w stosowaniu symbolu & w komentarzach!

69 SQL*Plus i zmienne zwizane (bind variables) Zmienne zwizane (bind variables) s uywane w celu podania wartoci dla skryptu SQL w którym nie chcemy eby optymalizator zmieniał planu wykonania zapytania. Zmienne zwizane (bind variables) s zmienne, które maj typ (number, varchar2...) i rozmiar, długo (20..). Stosujc zmienne zwizane (bind variables) w skryptach SQL*Plus moemy podawa wartoci które utrzymujemy w wyniku wykonania bloku PL/SQL z powrotem do SQL*Plus.

70 SQL*Plus i zmienne zwizane (bind variables) var gr1 number; var gr2 varchar2(20); exec :gr1 :=7369; exec :gr2 := GARRY ; print gr1; print gr2; select :gr1, :gr2 from dual; select * from scott.emp where empno= :gr1; SQL*Plus Tips,

71 Wybór tabeli do eksportu do select owner, table_name from all_tables where rownum<3; Excela select * from hr.regions;

72 Jak zapisa wyeksportowa wyniku zapytania do plik Excel Ten skrypt pokazuje jak wyeksportowa wyniku zapytania w SQL *Plus do pliku arkusza kalkulacyjnego SET LINESIZE 999 VERIFY OFF FEEDBACK OFF SET MARKUP HTML ON ENTMAP ON SPOOL ON PREFORMAT OFF DEFINE table_name=&l Enter value for l:hr.regions /tabela REGIONS naleca do uytkownika HR/ SPOOL & table_name..xls SELECT * FROM &table_name; SPOOL OFF SET MARKUP HTML OFF ENTMAP OFF SPOOL OFF PREFORMAT ON SET LINESIZE 80 VERIFY ON FEEDBACK ON Start Excel z SQL*Plus w graficznym trybie (sqlplusw.exe) HOST START excel.exe &table_name..xls

73 Jak zapisa wyeksportowa wyniku zapytania do plik Excel SET MARKUP HTML [ON OFF] [HEAD text] [BODY text] [ENTMAP {ON OFF}] [SPOOL {ON OFF}] [PRE[FORMAT] {ON OFF}] - podstawa do eksportu do arkusza kalkulacyjnego Excel

74 Administracja przy pomocy SQL*Plus Przy pomocy SQL*Plus (oraz Oracle Enterprise Manager) moemy: startowa, uruchamia baz danych STARTUP zatrzymywa baz danych SHUTDOWN [NORMAL] SHUTDOWN IMMEDIATE SHUTDOWN ABORT zmienia trybu archiwizacji SHOW LOGSOURCE SHOW AUTORECOVERY monitorowa uycie pamici - System Global Area (SGA) SHOW SGA zmienia parametry instancji

75 Polecenie SHOW Stosujc polecenia SHOW uzyskuje informacje o parametrach bazy danych i zmiennych rodowiska SHO[W] ALL PARAMETERS [parameter_name] SGA - wymaga uprawnienia DBA SPOO[L] SQLCODE USER LNO PNO REL[EASE] RECYC[LEBIN] [oryginalna_nazwa] BTI[TLE] / TTI[TLE]

76 Polecenie SET

77 Jak zakoczy prac z SQL*Plus? W celu zakoczenia pracy programu SQL*Plus naley wpisa: SQL>exit SQL>quit zamykanie okna SQL*Plus

78 Tematy, które nie rozpatrywalimy Polecenie COMPUTE Polecenie BREAK Polecenie PAUSE Polecenia redagowania w SQL*Plus /Append, Changes, Input, Del.../ oraz polecenie SAVE - zachowywanie zawartoci bufora do pliku Polecenie REPHEADER, REPFOOTER Polecenie COPY - kopiowanie danych z jednej do drugiej bazy danych Polecenie SAVE - zachowanie zawartoci buffera w pliku Ustawie rodowiska SQL*Plus Zachowanie w pliku zawartoci ustawie rodowiska SQL*Plus - STORE SET SHOW ALL - wywietlenie zmiennych rodowiska SQL*Plus Administracja bazy danych przy uyciu SQL*Plus

79 Dokumentacja na temat SQL*Plus SQL SQL*Plus Quick Reference Release 10.1 December 2003 Part No. B SQL*Plus Tips, Jonathan Gennick, Oracle SQL*Plus:The Definitive Guide, O Reilly, ISBN: Bill Pribyl, Steven Feurstein, Oracle PL/SQL, Helion, 2002, s Joe Grene, Oracle 8 Server, Ksiga Eksperta, Helion, 2000, s

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 1 Wprowadzenie Dostęp do bazy danych Program SQL*Plus Podstawy PL/SQL - 2 - Wprowadzenie Dlaczego warto uczyć się o Oracle u? Oracle

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Złczenia tabel. Perspektywy cd. Wykład 9: Programowanie aplikacji baz danych po stronie serwera. Sekwencje Wyzwalacze

Bazy danych. Plan wykładu. Złczenia tabel. Perspektywy cd. Wykład 9: Programowanie aplikacji baz danych po stronie serwera. Sekwencje Wyzwalacze Plan wykładu Bazy danych Wykład 9: Programowanie aplikacji baz danych po stronie serwera Sekwencje Wyzwalacze Bloki anonimowe Funkcje Procedury Pakiety Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami 106 Plan prezentacji 107 Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami Schematy a użytkownicy Tworzenie użytkowników, uwierzytelnianie Przywileje systemowe i obiektowe, role Profile kontrola wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Architektura komunikacji

Architektura komunikacji isqlplus Agenda 1 Rozwój produktu isql*plus ma swoje początki w wersji Oracle 8i, kiedy jest zakończony pierwszy etap prac nad projektem. Interfejs użytkownika jest cienki klient - przeglądarka internetowa,

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 1 Cele kursu Kurs daje wskazówki jak za pomocą Oracle Enterprise Manager można wykonać większość podstawowych czynności administracyjnych.

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Wykorzystanie Szablonów Danych (ang. Data templates) jest to jedna z metod tworzenia raportów w technologii XML Publisher bez użycia narzędzia

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście.

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście. Rodzaje triggerów Triggery DML na tabelach INSERT, UPDATE, DELETE Triggery na widokach INSTEAD OF Triggery DDL CREATE, ALTER, DROP Triggery na bazie danych SERVERERROR, LOGON, LOGOFF, STARTUP, SHUTDOWN

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów - od kandydata wymaga się zaprezentowania umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu. Kandydat powinien wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Programowanie w PL/SQL

Oracle11g: Programowanie w PL/SQL Oracle11g: Programowanie w PL/SQL OPIS: Kurs pozwala zrozumieć zalety programowania w języku PL/SQL. Studenci uczą się tworzyć bloki kodu wykonywanego po stronie serwera, który może być współużytkowany

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 5 Zmiana przestrzeni tabel użytkownika Za pomocą SQL*Plus alter user USER_NAME temporary tablespace TEMPOR_NAME; gdzie: USER_NAME

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM INFORMATYKI 0

LABORATORIUM INFORMATYKI 0 1. Uruchomi VS Express 2. Wybra z menu File, New Project 3. W oknie dialogowym New Project a. Podwietli Windows Application b. W pole Name wpisa własna nazw np. Program7 4. Zostanie utworzony szkielet

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

SQL> startup pfile=./admin/pfile/initdbx.ora. SQL> create spfile from pfile='$home/admin/pfile/initdbx.ora' create user bolek identified by bolek;

SQL> startup pfile=./admin/pfile/initdbx.ora. SQL> create spfile from pfile='$home/admin/pfile/initdbx.ora' create user bolek identified by bolek; Administrowanie użytkownikami Ćwiczenia laboratoryjne (2) Przygotowanie środowiska 1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem miner.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz dwie sesje w dwóch różnych

Bardziej szczegółowo

Bloki anonimowe w PL/SQL

Bloki anonimowe w PL/SQL Język PL/SQL PL/SQL to specjalny język proceduralny stosowany w bazach danych Oracle. Język ten stanowi rozszerzenie SQL o szereg instrukcji, znanych w proceduralnych językach programowania. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I Podprogramy Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I Procedury do przeprowadzenia akcji Funkcje do obliczania wartości Pakiety do zbierania logicznie

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów SQL3 wprowadza następujące kolekcje: zbiory ( SETS ) - zestaw elementów bez powtórzeń, kolejność nieistotna listy ( LISTS ) - zestaw

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

Program Import Kontrahentów XLS dla Subiekta GT.

Program Import Kontrahentów XLS dla Subiekta GT. Program Import Kontrahentów XLS dla Subiekta GT. Do czego służy program? Program umożliwia import kontrahentów z plików.xls (MS Excel, OpenOffice) do Subiekta. Użytkownik tworząc schematy importu ustala,

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia, role, synonimy

Uprawnienia, role, synonimy Uprawnienia, role, synonimy Schemat, użytkownicy, autoryzacja użytkowników, uprawnienia systemowe i obiektowe, nadawanie i odbieranie uprawnień, tworzenie ról, przywileje, synonimy Schematy i użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Oracle database 10g Express edition - darmowa baza danych dla małych i rednich firm

Oracle database 10g Express edition - darmowa baza danych dla małych i rednich firm Oracle database 10g Express edition - darmowa baza danych dla małych i rednich firm Petre Iltchev (Piotr Ilczew) Wysza Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechliskiego e-mail: pilczew@yahoo.com

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH 13. PL/SQL

PODSTAWY BAZ DANYCH 13. PL/SQL PODSTAWY BAZ DANYCH 13. PL/SQL 1 Wprowadzenie do języka PL/SQL Język PL/SQL - rozszerzenie SQL o elementy programowania proceduralnego. Możliwość wykorzystywania: zmiennych i stałych, instrukcji sterujących

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów baz danych

Projektowanie systemów baz danych Projektowanie systemów baz danych Seweryn Dobrzelewski 4. Projektowanie DBMS 1 SQL SQL (ang. Structured Query Language) Język SQL jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do

Bardziej szczegółowo

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN Procedury zapamiętane w Interbase - samodzielne programy napisane w specjalnym języku (właściwym dla serwera baz danych Interbase), który umożliwia tworzenie zapytań, pętli, instrukcji warunkowych itp.;

Bardziej szczegółowo

Typy bazy danych Textract

Typy bazy danych Textract Typy bazy danych Typy bazy danych bazy tekstowe, Textract, http://www.textract.com - bazy tekstowe, np. archiwum gazety, dla setek gigabajtów, szybkie wyszukiwanie i indeksacja informacji bazy danych bez

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Kreator raportów Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe

Bardziej szczegółowo

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Microsoft Authenticode Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode wersja 1.1 Spis treci 1. WSTP... 3 2. TWORZENIE KLUCZA PRYWATNEGO I CERTYFIKATU... 3 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u

Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u Language Automatic Firmware Update Wizard Contents Dostp do kreatora Proces aktualizacji firmware'u (uruchomiony z trybu normalnego) Proces aktualizacji

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH - 2005/2006-1- A Nazwisko i imię: Kierunek: Rok studiów: Pytanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkty 5 5 5

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane

Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane Podprogramy, procedury i funkcje składowane, typy argumentów, wywoływanie procedur i funkcji, poziomy czystości funkcji 1 Podprogramy Procedury (wykonują określone

Bardziej szczegółowo

Szkolenie MS Word i MS Excel

Szkolenie MS Word i MS Excel Szkolenie MS Word i MS Excel ZAKRES Przewidywany termin szkolenia wrzesień/październik 2015 Liczba uczestników w grupie wynosi 10-12 osób Ilość dni szkolenia: 2 dni (7 godz. zegarowych łącznie z przerwami/1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Potrafi wymienić Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Virtual Box-a i SQLPLUS-a

Instrukcja korzystania z Virtual Box-a i SQLPLUS-a Instrukcja korzystania z Virtual Box-a i SQLPLUS-a Wstęp W tej instrukcji zawarte są procedury dotyczące użytkowania VirtualBox-a i SQLPLUS-a w zakresie: 1. Virtual Box a. podłączanie zewnętrznych współdzielonych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Zalenoci funkcyjne. Wykład 4: Relacyjny model danych - zalenoci funkcyjne. SQL - podzapytania A B

Bazy danych. Plan wykładu. Zalenoci funkcyjne. Wykład 4: Relacyjny model danych - zalenoci funkcyjne. SQL - podzapytania A B Plan wykładu Bazy danych Wykład 4: Relacyjny model danych - zalenoci funkcyjne. SQL - podzapytania Definicja zalenoci funkcyjnych Klucze relacji Reguły dotyczce zalenoci funkcyjnych Domknicie zbioru atrybutów

Bardziej szczegółowo

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk Wstęp wprowadzający do laboratorium 2 mgr inż. Rafał Grycuk Plan prezentacji 1. Czym jest T-SQL i czym się różni od standardu SQL 2. Typy zapytań 3. Zapytanie typu SELECT 4. Słowo o indeksach T-SQL (1)

Bardziej szczegółowo

Terminologia baz danych

Terminologia baz danych Terminologia baz danych Terminologia Banki danych - bazy danych w których przechowuje si informacj historyczne. Hurtownie danych (data warehouse): zweryfikowane dane z rónych baz, przydatne do analiz i

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i strony WWW

Bazy danych i strony WWW Bazy danych i strony WWW Obsługa baz danych poprzez strony WWW Niezbędne narzędzia: serwer baz danych np. MySQL serwer stron WWW np. Apache przeglądarka stron WWW interpretująca język HTML język skryptowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC 1.1. Elementy budowy fizycznej mikrokomputera 1.1.1. Jednostka centralna 1.1.2. Urządzenia wejściowe 1.1.3. Urządzenia wyjściowe 1.2.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Użytkownicy

Ćwiczenie 4. Użytkownicy Ćwiczenie 4. Użytkownicy 1. Uruchomienie/sprawdzenie środowiska do ćwiczeń Czas trwania: 10 minut Dwiczenie będzie realizowane na wirtualnej maszynie, na której został zainstalowany system zarządzania

Bardziej szczegółowo

PAMIĘĆ OPERACYJNA...107

PAMIĘĆ OPERACYJNA...107 SPIS TREŚCI: Od Autora...9 PODSTAWY...11 Charakterystyka systemu...13 Standardy...15 PIERWSZE KROKI...31 Uruchomienie...33 Instalacja na twardym dysku...34 Czynności poinstalacyjne...49 Program instalacyjny...49

Bardziej szczegółowo

ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko. Typy rozproszonych baz danych. Systemy klient-serwer. Klient-serwer: Przykład

ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko. Typy rozproszonych baz danych. Systemy klient-serwer. Klient-serwer: Przykład ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko Typy rozproszonych baz Systemy typu klient-serwer (jeden serwer) Jednorodna rozproszona baza (kilka serwerow, jeden system zarzadzania baza ) Niejednorodna

Bardziej szczegółowo

Procedury wyzwalane. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1

Procedury wyzwalane. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1 Procedury wyzwalane procedury wyzwalane, cel stosowania, typy wyzwalaczy, wyzwalacze na poleceniach DML i DDL, wyzwalacze typu INSTEAD OF, przykłady zastosowania, zarządzanie wyzwalaczami 1 Procedury wyzwalane

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Blaski i cienie wyzwalaczy w relacyjnych bazach danych. Mgr inż. Andrzej Ptasznik

Blaski i cienie wyzwalaczy w relacyjnych bazach danych. Mgr inż. Andrzej Ptasznik Blaski i cienie wyzwalaczy w relacyjnych bazach danych. Mgr inż. Andrzej Ptasznik Technologia Przykłady praktycznych zastosowań wyzwalaczy będą omawiane na bazie systemu MS SQL Server 2005 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5 1 z 5 geometry Pakiet słuy do okrelenia parametrów strony, podobnie jak vmargin.sty, ale w sposób bardziej intuicyjny. Parametry moemy okrela na dwa sposoby: okrelc je w polu opcji przy wywołaniu pakiety:

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Program Import dokumentów XLS dla Subiekta GT.

Program Import dokumentów XLS dla Subiekta GT. Program Import dokumentów XLS dla Subiekta GT. Do czego służy program? Program umożliwia import dokumentów z plików.xls (MS Excel, OpenOffice) do Subiekta. Użytkownik tworząc schematy importu ustala, które

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6 Programowanie - Zaawansowane

Lekcja 6 Programowanie - Zaawansowane Lekcja 6 Programowanie - Zaawansowane Akademia im. Jana Dªugosza w Cz stochowie Wst p Wiemy ju»: co to jest program i programowanie, jak wygl da programowanie, jak tworzy programy za pomoc Baltiego. Na

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych Komputerów Tryb linii komend i programowanie wsadowe w systemach DOS/Windows

Laboratorium Systemów Operacyjnych Komputerów Tryb linii komend i programowanie wsadowe w systemach DOS/Windows Laboratorium Systemów Operacyjnych Komputerów Tryb linii komend i programowanie wsadowe w systemach DOS/Windows 1. Tryb linii komend Tryb linii komend pozwala użytkownikowi na zlecanie wykonywania operacji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Pracujemy z gotową bazą danych MSAccess o nazwie KOMIS.MDB. Baza ta składa się z kilku tabel, rys. 1 Rys. 1. Diagram relacji. Wybierając w MSAccess,

Bardziej szczegółowo

DECLARE <nazwa_zmiennej> typ [(<rozmiar> )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } <wartość> ];

DECLARE <nazwa_zmiennej> typ [(<rozmiar> )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } <wartość> ]; Braki w SQL obsługi zdarzeń i sytuacji wyjątkowych funkcji i procedur użytkownika definiowania złożonych ograniczeń integralnościowych Proceduralny SQL Transact- SQL używany przez Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Sposoby przekazywania parametrów w metodach.

Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Temat: Definiowanie i wywoływanie metod. Zmienne lokalne w metodach. Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Pojcia klasy i obiektu wprowadzenie. 1. Definiowanie i wywoływanie metod W dotychczas omawianych

Bardziej szczegółowo

Oracle10g: Programowanie w PL/SQL

Oracle10g: Programowanie w PL/SQL Oracle10g: Programowanie w PL/SQL OPIS: Szkolenie dotyczy użytkowników Oracle8i, Oracle9i i Oracle10g. Ten kurs pozwala zrozumieć zalety tego potężnego narzędzia programowania do PL/SQL. Studenci uczą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 I. Kurs komputerowy podstawowy (I stopnia). 1. Ilość osób 9. 2. Ilość godzin 51 godzin dydaktycznych (w tym 1 godzina na egzamin wewnętrzny). Do łącznej liczby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU C-STATION

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU C-STATION soft line 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 72, tel/fax 071 7827161, tel. 071 7889287, kom. 0509 896026, e-mail: softline@geo.pl, www.softline.geo.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU C-STATION Spis treci 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI...

ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI... SPIS TREŚCI: Od Autora... 11 ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI... 13 PROGRAMY PREFERENCYJNE... 15 Czcionki systemowe... 15 Tła okien... 18 Tryb wyświetlania... 22 Zegar i data systemowa... 24 Urządzenia wejścia

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacze. do automatycznego generowania wartości kluczy głównych. Składnia instrukcji tworzacej wyzwalacz

Wyzwalacze. do automatycznego generowania wartości kluczy głównych. Składnia instrukcji tworzacej wyzwalacz Wyzwalacze Wyzwalacze są specjalnymi procedurami składowanymi, uruchamianymi automatycznie w następstwie zaistnienia określonego typu zdarzenia. Ich główne zadanie polega na wymuszaniu integralności danych

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja instalacji Kalipso wywiady środowiskowe I. Na systemie operacyjnym Ubuntu (TM) II. Na systemie operacyjnym Windows INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93

Bardziej szczegółowo

Administracja bazami danych

Administracja bazami danych Administracja bazami danych dr inż. Grzegorz Michalski Na podstawie wykładów dra inż. Juliusza Mikody Klient tekstowy mysql Program mysql jest prostym programem uruchamianym w konsoli shell do obsługi

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31 Strona: 1 z 31 Explorer Analyzer 1 Uruchamianie programu i raportu PoniŜsze czynności uruchamiają program Bex Analyzer oraz wybrany raport z hurtowni danych. 1. uruchom z menu Start>Programy>Business Explorer>Analyzer

Bardziej szczegółowo

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera :

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : Oracle Designer Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : - modelowanie procesów biznesowych - analizę systemu informatycznego - projektowanie

Bardziej szczegółowo

RELACYJNE BAZY DANYCH TEORIA. Bazy danych to uporzdkowany zbiór informacji z okrelonej dziedziny lub tematyki przeznaczony do wyszukiwania

RELACYJNE BAZY DANYCH TEORIA. Bazy danych to uporzdkowany zbiór informacji z okrelonej dziedziny lub tematyki przeznaczony do wyszukiwania RELACYJNE BAZY DANYCH TEORIA Bazy danych to uporzdkowany zbiór informacji z okrelonej dziedziny lub tematyki przeznaczony do wyszukiwania W kadej bazie danych mona wyodrbni dwa składniki: - model danych,

Bardziej szczegółowo

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678');

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678'); polecenie UPDATE służy do aktualizacji zawartości wierszy tabel lub perspektyw składnia: UPDATE { } SET { { = DEFAULT NULL}, {

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykáadu. Zale*noci funkcyjne. Wykáad 4: Relacyjny model danych - zale*noci funkcyjne. A B

Bazy danych. Plan wykáadu. Zale*noci funkcyjne. Wykáad 4: Relacyjny model danych - zale*noci funkcyjne. A B Plan wykáadu Bazy danych Wykáad 4: Relacyjny model danych - zale*noci funkcyjne. Maágorzata Krtowska Wydziaá Informatyki Politechnika Biaáostocka Deficja zale*noci funkcyjnych Klucze relacji Reguáy dotyczce

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012:

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012: Systemy baz danych 16.04.2013 1. Plan: 10. Implementacja Bazy Danych - diagram fizyczny 11. Implementacja Bazy Danych - implementacja 2. Zadania: 1. Przygotować model fizyczny dla wybranego projektu bazy

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści 3 Wstęp... 9 1. Informatyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem... 15 1.1. Związek informatyki z zarządzaniem przedsiębiorstwem... 17 1.2. System informacyjny a system informatyczny... 21 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo