Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa"

Transkrypt

1 Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie do Umowy ubezpieczenia utraty pracy dla Kredytobiorców kredytów gotówkowych AURUM/PLATINIUM udzielonych przez PKO BP SA, zwanej dalej umową ubezpieczenia, zawartej pomiędzy Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwanym dalej Ubezpieczycielem a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną, zwaną dalej Ubezpieczającym, Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej osobom fizycznym, które zawarły z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim SA umowę kredytu AURUM/PLATINIUM, zwaną dalej umową kredytu. 2 Terminy użyte w niniejszych warunkach ubezpieczenia oznaczają: 1) bezrobotny - osobę fizyczną, która uzyskuje status bezrobotnego w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa; 2) czasowa niezdolność do pracy - niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów polskiego kodeksu pracy, w okresie której Ubezpieczonemu przysługuje prawo do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego; 3) data utraty pracy - dzień wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego, a także dzień ogłoszenia upadłości lub wyrejestrowania działalności gospodarczej i uzyskania statusu osoby bezrobotnej; 4) deklaracja zgody - pisemne oświadczenie Kredytobiorcy o zgodzie na objęcie ubezpieczeniem, stanowiące załącznik do umowy kredytu i składane przy jej zawieraniu u Ubezpieczającego; 5) kredyt - kredyt gotówkowy AURUM/PLATINIUM udzielany przez Ubezpieczającego w ramach umowy kredytu określającej wysokość oraz warunki spłaty kredytu, zawartej przez Ubezpieczonego z Ubezpieczającym na okres nie dłuższy niż 120 miesięcy, z możliwością spłaty zobowiązań finansowych miesięcznie, kwartalnie lub jednorazowo; 6) Kredytobiorca - osobę fizyczną, która zawarła z Ubezpieczającym umowę kredytu; 7) nieszczęśliwy wypadek - nagłe, niezależne od woli Ubezpieczonego i gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną zgonu, pod warunkiem, że nastąpił on w ciągu 180 dni od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku; 8) osoba bliska - małżonka, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z Ubezpieczonym, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych, teściów, zięcia i synową, ojczyma, macochę, pasierbów, przysposobionych i przysposabiających; 9) pierwotny harmonogram spłat kredytu - dokument określający terminy płatności wszystkich rat przewidzianych umową kredytu, wysokości tych rat i poziom zadłużenia Kredytobiorcy w ramach umowy kredytu w dniu zawarcia umowy kredytu, a w przypadku kredytów z jednorazową spłatą zobowiązań finansowych na koniec okresu kredytowania - umowa kredytu z dnia jej zawarcia; 10) poważne zachorowanie - określone poniżej zdarzenie dotyczące zdrowia Ubezpieczonego, zaistniałe (zdiagnozowane) w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela; a) zawał mięśnia sercowego - martwica części mięśnia sercowego spowodowana ostrym niedokrwieniem, której rozpoznanie potwierdzone musi być wystąpieniem trzech z wymienionych poniżej objawów: - typowy ból dławicowy stwierdzony w wywiadzie, - nowe, niewystępujące dotychczas, zmiany w obrazie EKG charakterystyczne dla przebytego zawału mięśnia sercowego, - charakterystyczny wzrost aktywności enzymów sercowych (CPK-MB, CPK), - charakterystyczny wzrost aktywności troponiny, - frakcja wyrzutowa lewej komory serca wynosząca mniej niż 45% (wg pomiaru uzyskanego w okresie co najmniej 3 miesięcy od daty zdarzenia); b) operacyjne wykonanie pomostów naczyniowych (by-passów) - dokonanie w działającym zgodnie z prawem szpitalu, przez uprawnionego lekarza i zgodnie ze wskazaniem lekarza zabiegu operacyjnego polegającego na wytworzeniu pomostów naczyniowych w celu ominięcia zwężonych lub całkowicie zamkniętych dwóch lub więcej tętnic wieńcowych; z zakresu ubezpieczenia wyłączone zostają wszelkie inne zabiegi na naczyniach wieńcowych, w tym zabieg angioplastyki przeskórnej; c) udar mózgu - incydent naczyniowo-mózgowy wywołujący objawy neurologiczne trwający dłużej niż 24 godziny i obejmujący: - zawał tkanki mózgowej, - krwotok wewnątrzczaszkowy lub podpajęczynówkowy, - zator materiałem pozaczaszkowym; wymagane jest utrzymywanie się utrwalonych ubytków neurologicznych przez okres dłuższy niż 3 miesiące; d) nowotwór złośliwy - choroba objawiająca się obecnością złośliwego guza, którą charakteryzuje niekontrolowany wzrost i rozprzestrzenianie się złośliwych komórek oraz naciekanie tkanek; pod pojęciem nowotwór złośliwy określa się również białaczkę oraz złośliwe schorzenia układu limfatycznego, takie jak ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina); klasyfikacja nowotworów złośliwych musi być weryfikowana badaniem histologicznym; z zakresu ubezpieczenia zostają wyłączone: - wszystkie nowotwory skóry poza czerniakiem złośliwym występującym w postaci inwazyjnej, - wszystkie nowotwory opisane histologicznie jako stadia przedinwazyjne, - nowotwory wykazujące zmiany typu carcinoma in situ, w tym dysplazja szyjki macicy, 1

2 - choroba Hodgkina w pierwszym stadium, - nowotwory będące objawem choroby AIDS lub zakażenia HIV; e) niewydolność nerek - końcowe stadium niewydolności nerek w postaci nieodwracalnego upośledzenia czynności obu nerek wymagającego stałego stosowania dializ lub przeprowadzenia zabiegu przeszczepienia nerki; f) przeszczep narządu - leczenie operacyjne polegające na przeszczepieniu Ubezpieczonemu jednego lub kilku z następujących narządów lub tkanek pochodzenia ludzkiego: serca, płuca, wątroby, nerki lub szpiku kostnego, pod warunkiem wykonania zabiegu w Polsce lub za granicą na podstawie decyzji uprawnionej instytucji w działającym zgodnie z prawem szpitalu i przez uprawnionego lekarza; g) utrata wzroku - całkowita i nieodwracalna utrata widzenia obuocznego w wyniku choroby lub wypadku niepodlegająca korekcji w rezultacie zabiegów medycznych; wystąpienie ślepoty musi być potwierdzone wynikiem badania okulistycznego; h) paraliż - całkowita i nieodwracalna utrata władzy w co najmniej dwóch kończynach, w wyniku porażenia spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą; wystąpienie porażenia musi być potwierdzone dokumentacją medyczną z okresu co najmniej trzech miesięcy przed dniem zgłoszenia roszczenia; i) poparzenie - oparzenie III stopnia obejmujące co najmniej 20% powierzchni ciała; wymagane jest przedstawienie karty informacyjnej z leczenia szpitalnego określającego stopień oparzenia oraz odsetek oparzonej powierzchni ciała; j) stwardnienie rozsiane - stwardnienie rozsiane musi być jednoznacznie rozpoznane przez lekarza neurologa w oparciu o wynik badania klinicznego; zmiany neurologiczne muszą występować u osoby ubezpieczonej nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy lub muszą być potwierdzone dwoma pobytami szpitalnymi; dodatkowo muszą występować potwierdzone objawy demielinizacyjne oraz zaburzenia czynności ruchowej oraz czuciowej; k) przeszczep zastawki serca - chirurgiczna wymiana jednej lub więcej zastawek serca z użyciem sztucznych lub natywnych zastawek serca; pod pojęciem wszczepienia zastawki serca określa się wymianę zastawek: aortalnej, mitralnej, płucnej lub trójdzielnej z użyciem sztucznych lub natywnych zastawek serca, gdy powodem takiej wymiany jest zwężenie, niedomykalność zastawki lub kombinacja obu tych czynników; z zakresu ubezpieczenia zostają wyłączone: - walwuloplastyka, - walwulotomia, - komisurotomia; l) operacja aorty - leczenie operacyjne wykonywane z powodu choroby aorty polegające na wycięciu oraz chirurgicznej wymianie zmienionego chorobowo odcinka aorty z użyciem przeszczepu; pod pojęciem operacji aorty określa się operację aorty piersiowej lub brzusznej lecz nie ich odgałęzień; urazowe uszkodzenie aorty jest wyłączone z zakresu odpowiedzialności; m) utrata mowy - całkowita i nieodwracalna utrata mowy w wyniku choroby lub urazu; utrata mowy musi trwać nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy; świadczenie nie zostanie wypłacone, jeżeli zgodnie z wiedzą medyczną jakakolwiek pomoc, przyrząd, leczenie lub wszczep spowoduje częściowe lub całkowite przywrócenie mowy; n) śpiączka - stan głębokiej utraty świadomości z brakiem reakcji na bodźce bólowe z zewnątrz oraz brakiem odruchu rogówkowego, trwający przynajmniej 96 godzin, wymagający zastosowania sprzętu podtrzymującego funkcje życiowe oraz cechujący się obecnością deficytu neurologicznego powodującego upośledzenia stopnia sprawności Ubezpieczonego w co najmniej 25%; świadczenie zostanie wypłacone, jeżeli śpiączka trwała dłużej niż 60 dni; o) utrata słuchu - obustronna i nieodwracalna utrata słuchu w obu uszach (z progiem słyszalności powyżej 90 decybeli) w wyniku choroby lub urazu; świadczenie nie zostanie wypłacone, jeżeli zgodnie z wiedzą medyczną jakakolwiek pomoc, przyrząd lub wszczep spowoduje częściowe lub całkowite przywrócenie słuchu; 11) stosunek pracy na czas nieokreślony - umowę o pracę zawartą na podstawie przepisów polskiego kodeksu pracy lub kontrakt menedżerski, w których nie jest określony termin jej rozwiązania; 12) stosunek pracy na czas określony - umowę o pracę zawartą na podstawie przepisów polskiego kodeksu pracy lub kontrakt menedżerski, w których jest określony termin jej rozwiązania; 13) stosunek służbowy - stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę; 14) Ubezpieczony - Kredytobiorcę objętego ochroną ubezpieczeniową z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem; 15) Uprawniony - Ubezpieczającego, Uposażonego lub inną osobę uprawnioną do świadczenia ubezpieczeniowego, wskazaną w deklaracji zgody; 16) Uposażony - podmiot wskazany przez Ubezpieczonego w deklaracji zgody lub na odpowiednim formularzu dostępnym w oddziałach Ubezpieczającego, uprawniony do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; 17) uruchomienie kredytu - wypłatę pierwszej części lub całości kredytu dokonaną zgodnie z postanowieniami umowy kredytu; 18) utrata pracy - zdarzenie polegające na utracie zatrudnienia przez Ubezpieczonego wskutek rozwiązania stosunku pracy zawartego na czas nieokreślony lub na czas określony lub stosunku służbowego, a także ogłoszenie upadłości lub wyrejestrowanie działalności gospodarczej, w wyniku którego Ubezpieczony zyskuje status bezrobotnego w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa; 19) wiek Ubezpieczonego - wiek Ubezpieczonego określony jako różnica lat pomiędzy aktualną datą a datą urodzenia Ubezpieczonego; 20) wypadek - zajście zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, jakim jest: a) w ubezpieczeniu spłaty kredytu na wypadek utraty pracy: - utrata przez Ubezpieczonego pracy świadczonej na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego, zawartych na czas nieokreślony lub czas określony, - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy (postanowienie o ogłoszeniu upadłości) lub odmowa jej ogłoszenia (umorzenie postępowania upadłościowego) wskutek braku wystarczającego majątku do przeprowadzenia procesu upadłości lub zaprzestanie prowadzenia i wyrejestrowanie działalności gospodarczej, b) w ubezpieczeniu czasowej niezdolności do pracy - pozostawanie niezdolnym do pracy przez okres co najmniej 30 następujących po sobie dni, c) w ubezpieczeniu poważnego zachorowania - dzień, w którym zdiagnozowano jeden ze stanów chorobowych, wskazanych w pkt 10), d) w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku. 2

3 Hestia Kontakt *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia są: 1) w ubezpieczeniu na wypadek utraty pracy - następstwa utraty pracy powodujące pogorszenie sytuacji finansowej Ubezpieczonego, 2) w ubezpieczeniu czasowej niezdolności do pracy - następstwa czasowej niezdolności do pracy powodujące pogorszenie sytuacji finansowej Ubezpieczonego, 3) w ubezpieczeniu poważnego zachorowania - następstwa poważnego zachorowania, powodujące pogorszenie sytuacji finansowej Ubezpieczonego, 4) w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku doznanego przez Ubezpieczonego, jeżeli nastąpiła ona w okresie do 180 dni od daty nieszczęśliwego wypadku. 2. W zależności od wybranego przez Ubezpieczonego wariantu ubezpieczenia, ubezpieczenie obejmuje następujący zakres świadczeń z tytułu utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy: 1) w wariancie podstawowym - spłatę zobowiązań Ubezpieczonego, wynikających z umowy kredytu, 2) w wariancie rozszerzonym: a) spłatę zobowiązań Ubezpieczonego, wynikających z umowy kredytu, b) wypłatę Ubezpieczonemu dodatkowego świadczenia. 3. Ubezpieczyciel spełni świadczenie, w zależności od częstotliwości spłaty zobowiązań, wieku Ubezpieczonego oraz od statusu zatrudnienia wskazanego poniżej, w wysokości określonej w 8-13, w przypadku wystąpienia następujących wypadków: 1) utraty pracy przez Ubezpieczonego oraz czasowej niezdolności do pracy - w odniesieniu do Kredytobiorców: a) którzy zawarli umowę kredytu z miesięczną lub kwartalną spłatą zobowiązań oraz b) nie posiadają ustalonego prawa do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego oraz c) są w wieku do 65 lat w dniu wystąpienia wypadku oraz byli zatrudnieni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartych na czas nieokreślony lub określony albo prowadzili działalność gospodarczą, 2) śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub wystąpienia poważnego zachorowania - w odniesieniu do Kredytobiorców, którzy w dniu zajścia wypadku nie spełniają kryteriów objęcia ochroną z tytułu utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy, wskazanych w pkt 1) oraz w 5 ust. 1 i 2. OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 4 1. Ubezpieczeniem może zostać objęta każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie wszystkie warunki określone poniżej: 1) jest w wieku powyżej 18 lat, 2) jej wiek wraz z okresem spłaty kredytu nie przekracza 70 lat, 3) zawarła z Ubezpieczającym umowę kredytu na kwotę nie wyższą niż zł (gdy kredyt udzielony jest w walucie obcej lub indeksowany do waluty obcej - do wyliczenia wartości kredytu w złotych polskich stosuje się wartość kwoty kredytu udzielonego w walucie obcej lub indeksowanego do waluty obcej oraz kurs kupna dewiz zamieszczony w pierwszej tabeli kursów opublikowanej przez Ubezpieczającego w dniu podpisania umowy kredytu), 4) podpisała deklarację zgody, 5) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 2. Odstąpienie przez Kredytobiorcę od umowy kredytu jest równoznaczne z rezygnacją Kredytobiorcy w tej samej dacie z ochrony ubezpieczeniowej. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, uznaje się, że ochrona ubezpieczeniowa nie rozpoczyna się, a składka ubezpieczeniowa zostaje zwrócona Ubezpieczającemu w pełnej wysokości. 3. W przypadku, gdy do umowy kredytu przystępuje dwóch Kredytobiorców, aby obaj mogli przystąpić do ubezpieczenia, każdy z nich musi spełnić warunki określone w ust Ochroną ubezpieczeniową z tytułu utraty pracy obejmowany jest Kredytobiorca, który zawarł umowę kredytu z miesięczną lub kwartalną spłatą zobowiązań finansowych wobec Ubezpieczającego oraz: 1) w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie pozostaje w okresie wypowiedzenia stosunku pracy, bądź nie nastąpiło pisemne odwołanie Kredytobiorcy zatrudnionego na podstawie stosunku służbowego, 2) w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą - przez ostatnie 12 miesięcy nieprzerwanie prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o prowadzeniu działalności gospodarczej i nie został złożony wniosek o wyrejestrowanie działalności gospodarczej lub wniosek o upadłość, 3) w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przystąpienie do ubezpieczenia nie był zarejestrowany jako bezrobotny, 4) nie posiada stwierdzonego prawa do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego. 2. Ochroną ubezpieczeniową z tytułu czasowej niezdolności do pracy obejmowany jest Kredytobiorca, który zawarł umowę kredytu z miesięczną lub kwartalną spłatą zobowiązań finansowych wobec Ubezpieczającego oraz w dniu objęcia ubezpieczeniem: 1) jest zdolny do pracy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym i 2) nie posiada stwierdzonego prawa do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego. 3. Ochroną ubezpieczeniową z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku i poważnego zachorowania obejmowany jest Kredytobiorca, który spełnia chociażby jedno z poniższych kryteriów: 1) zawarł umowę kredytu z jednorazową spłatą zobowiązań finansowych, 2) jest niezdolny do pracy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym i ma ustalone prawo do renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego, 3) ma ustalone prawo do emerytury, 4) jest w wieku powyżej 65 lat, 5) jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy zawartego na czas nieokreślony lub określony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 6) prowadzi działalność gospodarczą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 7) uzyskuje dochody z innych źródeł niż te, wskazane w 3 ust. 3 pkt 1) lit c). 4. Ubezpieczony, który w okresie trwania umowy kredytu spełnił którąkolwiek z przesłanek do objęcia ochroną ubezpieczeniową z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku i poważnego zachorowania, wymienioną w ust. 3, obejmowany jest ochroną ubezpieczeniową wyłącznie z tytułu śmierci w następstwie 3

4 nieszczęśliwego wypadku i poważnego zachorowania, począwszy od dnia spełnienia tej przesłanki. Z dniem objęcia Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku i poważnego zachorowania, ustaje odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu utraty pracy i czasowej niezdolności do pracy. 5. Zmiana statusu zatrudnienia Ubezpieczonego w trakcie trwania okresu ubezpieczenia na taki, który powoduje nabycie praw do otrzymania świadczenia w razie zajścia utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy powoduje, że przez kolejne 60 dni od dnia takiej zmiany statusu zatrudnienia udzielana jest wyłącznie ochrona na wypadek śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz na wypadek poważnego zachorowania. Po tym okresie przysługuje wyłącznie ochrona na wypadek utraty pracy oraz czasowej niezdolności do pracy. Do okresu 60 dni wlicza się czas zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub stosunku służbowego zawartych na okres próbny, jeżeli bezpośrednio po nim nastąpiło zatrudnienie przez tego samego pracodawcę. 6. Kredytobiorcy, którzy zawarli umowy kredytu z jednorazową spłatą kredytu na koniec okresu kredytowania nie są objęci ochroną ubezpieczeniową na wypadek utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy Kredytobiorca może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy ubezpieczenia, z tytułu każdej kolejnej zawartej z Ubezpieczającym umowy kredytu, pod warunkiem, że: 1) suma początkowych kwot kredytu z tytułu dotychczasowych umów kredytu (w związku z którymi Ubezpieczony objęty jest ochroną ubezpieczeniową) oraz kolejnej (nowo zawieranej) umowy kredytu nie przekracza zł (gdy kredyt udzielony jest w walucie obcej lub indeksowany do waluty obcej - do wyliczenia wartości kredytu w złotych polskich stosuje się wartość kwoty kredytu udzielonego w walucie obcej lub indeksowanego do waluty obcej oraz kurs kupna dewiz zamieszczonego w pierwszej tabeli kursów opublikowanej przez Ubezpieczającego w dniu podpisania umowy kredytu), 2) umowa taka zawarta została w czasie trwania umowy ubezpieczenia. 2. Przez dotychczasowe umowy kredytu, o których mowa w ust. 1 pkt 1), rozumie się wszelkie umowy kredytu lub umowy pożyczki, w związku z którymi Ubezpieczony objęty jest ochroną ubezpieczeniową, wynikającą ze stosunku ubezpieczeniowego łączącego Ubezpieczającego z Ubezpieczycielem. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 7 1. Wysokość miesięcznej składki ubezpieczeniowej należnej z tytułu ochrony ubezpieczeniowej uzależniona jest od oceny ryzyka ubezpieczeniowego, początkowej kwoty kredytu oraz od wybranego wariantu ubezpieczenia. 2. Składka ubezpieczeniowa płatna jest miesięcznie w terminie określonym w umowie ubezpieczenia. SUMA UBEZPIECZENIA - WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 1. W przypadku ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek utraty pracy w zakresie, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt 1) i 2 lit. a), sumę ubezpieczenia na wszystkie wypadki powstałe w okresie ubezpieczenia stanowi maksymalnie równowartość, w zależności od częstotliwości spłaty zobowiązań, 12-miesięcznych lub 4 kwartalnych rat wynikających z pierwotnego harmonogramu spłaty kredytu, z uwzględnieniem postanowień 13, nie więcej niż kwota udzielonego kredytu i nie więcej niż zł, (gdy kredyt udzielony jest w walucie obcej lub indeksowany do waluty obcej - do wyliczenia wartości kredytu w złotych polskich stosuje się wartość kwoty kredytu udzielonego w walucie obcej lub indeksowanego do waluty obcej oraz kurs kupna dewiz zamieszczony w pierwszej tabeli kursów opublikowanej przez Ubezpieczającego w dniu podpisania umowy kredytu). 2. Świadczenie wypłacane jest miesięcznie lub kwartalnie w wysokości odpowiadającej kwocie każdej kolejnej miesięcznej lub kwartalnej raty kapitałowo-odsetkowej wynikającej z pierwotnego harmonogramu spłaty kredytu, z uwzględnieniem postanowień 13, w terminach wymaganej ich płatności przypadających do zapłaty po 30 dniu od daty utraty pracy, z zastrzeżeniem ust. 4-9 oraz W przypadku kredytu udzielonego w walucie obcej lub indeksowanego do waluty obcej świadczenie z tytułu utraty pracy wypłacane jest w złotych polskich i stanowi kwotę wynikającą z zastosowania średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu roboczym poprzedzającym dzień spłaty raty kredytu, lecz nie więcej niż 130% wartości raty kredytu, która wynikałaby z zastosowania średniego kursu ogłaszanego przez NBP, 4. Maksymalna wysokość jednej raty świadczenia, o którym mowa w ust. 1, wynosi zł dla świadczenia miesięcznego oraz zł dla świadczenia kwartalnego. 5. W przypadku drugiej i każdej następnej utraty pracy wypłata świadczenia miesięcznego lub kwartalnego przez Ubezpieczyciela następuje w terminach płatności rat kredytu przypadających po 30 dniu od daty utraty pracy. 6. Świadczenie przestaje być wypłacane począwszy od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym Ubezpieczony: 1) ukończył 65 lat, 2) nabył uprawnienia do emerytury albo renty z ubezpieczenia społecznego, 3) został zatrudniony u nowego pracodawcy bądź przywrócony do pracy u poprzedniego pracodawcy, 4) utracił status bezrobotnego. 7. Niezależnie od postanowień ust. 6, świadczenie przestaje być wypłacane począwszy od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym rozwiązaniu uległby stosunek pracy lub stosunek służbowy zawarte z Ubezpieczonym na czas określony. 8. W przypadku, gdy umowa kredytu została udzielona dwóm Kredytobiorcom spełniającym kryteria objęcia ubezpieczeniem i przy ustalaniu ich zdolności kredytowej brane były pod uwagę dochody obydwojga Kredytobiorców (przy czym udział dochodów każdego z nich wynosił mniej niż 80%) to świadczenie z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego dotyczącego jednego z Kredytobiorców równe jest połowie sumy ubezpieczenia. Jeżeli przy ustalaniu zdolności kredytowej udział dochodów jednego z Kredytobiorców wynosił 80% lub więcej, to świadczenie z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego dotyczącego tego Kredytobiorcy równe jest 80% sumy ubezpieczenia, a drugiego Kredytobiorcy 20% sumy ubezpieczenia. 4

5 Hestia Kontakt *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora W przypadku zawarcia ubezpieczenia w wariancie rozszerzonym, suma ubezpieczenia dla świadczeń z tytułu utraty pracy, o których mowa w 3 ust. 2 pkt 2 lit. b, stanowi równowartość 6% kwoty kredytu wynikającej z pierwotnego harmonogramu spłat kredytu. 2. Świadczenie wypłacane jest miesięcznie lub kwartalnie, w wysokości 1% kwoty kredytu wynikającej z pierwotnego harmonogramu spłat kredytu dla świadczenia miesięcznego oraz 3% dla świadczenia kwartalnego, maksymalnie przez 6 miesięcy lub 2 kwartały, w terminie płatności rat kapitałowo-odsetkowych, wynikających z pierwotnego harmonogramu spłaty, w terminach wskazanych w 8 ust. 2, z uwzględnieniem postanowień W przypadku kredytu udzielonego w walucie obcej lub indeksowanego do waluty obcej, świadczenie, o którym mowa w ust. 2, wypłacane jest w złotych polskich i stanowi kwotę wynikającą z zastosowania średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu roboczym poprzedzającym dzień spłaty raty kredytu, lecz nie więcej niż 130% wartości raty kredytu, która wynikałaby z zastosowania średniego kursu ogłaszanego przez NBP 4. W przypadku zawarcia ubezpieczenia w wariancie rozszerzonym, jeżeli stroną umowy kredytu jest dwóch Kredytobiorców spełniających kryteria objęcia ubezpieczeniem i przy ustalaniu ich zdolności kredytowej brane były pod uwagę dochody obydwojga Kredytobiorców (przy czym udział dochodów każdego z nich wynosił mniej niż 80%) to świadczenie z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego dotyczącego jednego z Kredytobiorców równe jest połowie sumy ubezpieczenia. Jeżeli przy ustalaniu zdolności kredytowej udział dochodów jednego z Kredytobiorców wynosił 80% lub więcej, to świadczenie z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego dotyczącego tego Kredytobiorcy równe jest 80% sumy ubezpieczenia, a drugiego Kredytobiorcy 20% sumy ubezpieczenia W przypadku czasowej niezdolności do pracy w zakresie, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt 1) i 2) lit. a), sumę ubezpieczenia stanowi równowartość 12 miesięcznych lub 4 kwartalnych rat kapitałowoodsetkowych, wynikających z pierwotnego harmonogramu spłat kredytu, z uwzględnieniem postanowień 13, nie więcej niż kwota udzielonego kredytu i nie więcej niż zł. 2. Świadczenie wypłacane jest miesięcznie lub kwartalnie, w wysokości odpowiadającej kwocie każdej kolejnej miesięcznej lub kwartalnej raty kapitałowo-odsetkowej wynikającej z pierwotnego harmonogramu spłaty kredytu, z uwzględnieniem postanowień 13, której termin wymagalności przypada w okresie objętej odpowiedzialnością Ubezpieczyciela czasowej niezdolności do pracy, ale nie wcześniej niż po 30 dniu od rozpoczęcia okresu nieprzerwanej czasowej niezdolności do pracy. Maksymalna wysokość jednej raty wynosi zł dla kredytów spłacanych miesięcznie i zł dla kredytów spłacanych kwartalnie zł. 3. W przypadku kredytu udzielonego w walucie obcej lub indeksowanego do waluty obcej, świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy wypłacane jest w złotych polskich i stanowi kwotę wynikającą z zastosowania średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu roboczym poprzedzającym dzień spłaty raty kredytu, lecz nie więcej niż 130% wartości raty kredytu, która wynikałaby z zastosowania średniego kursu ogłaszanego przez NBP 4. Świadczenie, o którym mowa w ust. 2, przestaje być wypłacane począwszy od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym Ubezpieczony: 1) ukończył 65 lat, 2) nabył uprawnienia do emerytury albo renty z ubezpieczenia społecznego. 5. W przypadku, gdy umowa kredytu została udzielona dwóm Kredytobiorcom, spełniającym kryteria objęcia ubezpieczeniem i przy ustalaniu ich zdolności kredytowej brane były pod uwagę dochody obydwojga Kredytobiorców (przy czym udział dochodów każdego z nich wynosił mniej niż 80%) to świadczenie z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego dotyczącego jednego z Kredytobiorców równe jest połowie sumy ubezpieczenia. Jeżeli przy ustalaniu zdolności kredytowej udział dochodów jednego z Kredytobiorców wynosił 80% lub więcej, to świadczenie z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego dotyczącego tego Kredytobiorcy równe jest 80% sumy ubezpieczenia, a drugiego Kredytobiorcy 20% sumy ubezpieczenia. 6. Jeżeli nawrót niezdolności do pracy Ubezpieczonego w wyniku tej samej przyczyny nastąpi przed upływem 30 dni licząc od dnia zakończenia okresu czasowej niezdolności do pracy, Ubezpieczyciel rozpoczyna realizację świadczenia, o którym mowa w ust. 1, przypadającego na okres kolejnej niezdolności do pracy, od pierwszego dnia nawrotu niezdolności. 7. Jeżeli nawrót niezdolności do pracy Ubezpieczonego w wyniku tej samej przyczyny nastąpi po upływie 30 dni licząc od dnia zakończenia okresu czasowej niezdolności do pracy, będzie on traktowany jako nowe zdarzenie wywołujące obowiązek kolejnego świadczenia. W takim przypadku Ubezpieczyciel rozpoczyna realizację świadczenia, o którym mowa w ust. 1, po upływie 30 kolejnych dni od rozpoczęcia kolejnej niezdolności do pracy W przypadku zawarcia ubezpieczenia w wariancie rozszerzonym suma ubezpieczenia dla świadczeń z tytułu czasowej niezdolności do pracy, o których mowa w 3 ust. 2 pkt 2) lit. b), stanowi równowartość 6% kwoty kredytu wynikającej z pierwotnego harmonogramu spłat kredytu (gdy kredyt udzielony jest w walucie obcej lub indeksowany do waluty obcej - do wyliczenia wartości kredytu w złotych polskich stosuje się wartość kwoty kredytu udzielonego w walucie obcej lub indeksowanego do waluty obcej oraz kurs kupna dewiz zamieszczony w pierwszej tabeli kursów opublikowanej przez Ubezpieczającego w dniu podpisania umowy kredytu). 2. Świadczenie wypłacane jest miesięcznie lub kwartalnie w wysokości 1% kwoty kredytu wynikającej z pierwotnego harmonogramu spłat kredytu dla świadczenia miesięcznego lub 3% dla świadczenia kwartalnego, maksymalnie przez 6 miesięcy lub 2 kwartały, w terminie płatności rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z pierwotnego harmonogramu spłaty, z uwzględnieniem postanowień 10 ust. 2 oraz 13 (gdy kredyt udzielony jest w walucie obcej lub indeksowany do waluty obcej - do wyliczenia wartości kredytu w złotych polskich stosuje się wartość kwoty kredytu udzielonego w walucie obcej lub indeksowanego do waluty obcej oraz kurs kupna dewiz zamieszczony w pierwszej tabeli kursów opublikowanej przez Ubezpieczającego w dniu podpisania umowy kredytu). 3. W przypadku kredytu udzielonego w walucie obcej lub indeksowanego do waluty obcej, świadczenie, o którym mowa w ust. 2, wypłacane jest w złotych polskich i stanowi kwotę wynikającą z zastosowania średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank 5

6 Polski w dniu roboczym poprzedzającym dzień spłaty raty kredytu, lecz nie więcej niż 130% wartości raty kredytu, która wynikałaby z zastosowania średniego kursu ogłaszanego przez NBP, 4. W przypadku zawarcia ubezpieczenia w wariancie rozszerzonym, gdy umowa kredytu została udzielona dwóm Kredytobiorcom spełniającym kryteria objęcia ubezpieczeniem i przy ustalaniu ich zdolności kredytowej brane były pod uwagę dochody obydwojga Kredytobiorców (przy czym udział dochodów każdego z nich wynosił mniej niż 80%), to świadczenie z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego dotyczącego jednego z Kredytobiorców równe jest połowie sumy ubezpieczenia. Jeżeli przy ustalaniu zdolności kredytowej udział dochodów jednego z Kredytobiorców wynosił 80% lub więcej, to świadczenie z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego dotyczącego tego Kredytobiorcy równe jest 80% sumy ubezpieczenia, a drugiego Kredytobiorcy 20% sumy ubezpieczenia W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków sumę ubezpieczenia stanowi 50% salda zadłużenia wynikającego z pierwotnego harmonogramu spłaty kredytu (gdy kredyt udzielony jest w walucie obcej lub indeksowany do waluty obcej - do wyliczenia wartości kredytu w złotych polskich stosuje się wartość kwoty kredytu udzielonego w walucie obcej lub indeksowanego do waluty obcej oraz kurs kupna dewiz zamieszczony w pierwszej tabeli kursów opublikowanej przez Ubezpieczającego w dniu podpisania umowy kredytu), z uwzględnieniem postanowień 13, aktualnego na dzień zajścia wypadku, z zastrzeżeniem postanowień ust W ubezpieczeniu na wypadek poważnego zachorowania sumę ubezpieczenia stanowi 40% salda zadłużenia wynikającego z pierwotnego harmonogramu spłaty kredytu, (gdy kredyt udzielony jest w walucie obcej lub indeksowany do waluty obcej - do wyliczenia wartości kredytu w złotych polskich stosuje się wartość kwoty kredytu udzielonego w walucie obcej lub indeksowanego do waluty obcej oraz kurs kupna dewiz zamieszczony w pierwszej tabeli kursów opublikowanej przez Ubezpieczającego w dniu podpisania umowy kredytu), z uwzględnieniem postanowień 13, aktualnego na dzień zgonu, z zastrzeżeniem ust W przypadku, gdy umowa kredytu została udzielona dwóm Kredytobiorcom spełniającym kryteria objęcia ubezpieczeniem i przy ustalaniu ich zdolności kredytowej brane były pod uwagę dochody obydwojga Kredytobiorców (przy czym udział dochodów każdego z nich wynosił mniej niż 80%) to świadczenie z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego dotyczącego jednego z Kredytobiorców równe jest połowie sumy ubezpieczenia. Jeżeli przy ustalaniu zdolności kredytowej udział dochodów jednego z Kredytobiorców wynosił 80% lub więcej, to świadczenie z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego dotyczącego tego Kredytobiorcy równe jest 80% sumy ubezpieczenia, a drugiego Kredytobiorcy 20% sumy ubezpieczenia. 4. W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków oraz poważnego zachorowania, w przypadku kredytu udzielonego w walucie obcej lub indeksowanego do waluty obcej, świadczenie z tytułu poważnego zachorowania lub śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest w złotych polskich i stanowi kwotę wynikającą z zastosowania średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu roboczym poprzedzającym dzień wypadku, lecz nie więcej niż 130% kwoty, która wynikałaby z zastosowania średniego kursu ogłaszanego przez NBP, W przypadku zmiany umowy kredytu w zakresie waluty kredytu, do określenia wysokości sumy ubezpieczenia stosuje się harmonogram spłat kredytu z dnia zawarcia aneksu do umowy kredytu, z uwzględnieniem postanowień 8 ust. 3, 9 ust. 3, 10 ust. 3, 11 ust. 3 oraz 12 ust W przypadku zmiany umowy kredytu w zakresie długości okresu kredytowania bądź wysokości rat wynikających z zastosowania zawieszenia w spłacie kredytu, do określenia wysokości sumy ubezpieczenia stosuje się harmonogram spłat kredytu z dnia zawarcia aneksu do umowy kredytu, z zastrzeżeniem ust Postanowienia ust. 2 w zakresie zmiany długości okresu kredytowania bądź wysokości rat mają zastosowanie jeżeli całkowity okres spłaty kredytu, włącznie z okresem o jaki go przedłużono, nie przekracza 120 miesięcy. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 14 W przypadku utraty pracy odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy: 1) utrata pracy nastąpiła przed upływem 60 dni od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową, 2) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem stosunku pracy lub stosunku służbowego na wniosek Ubezpieczonego, 3) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem stosunku pracy lub stosunku służbowego za porozumieniem stron, za wyjątkiem porozumienia stron dokonanego w ramach grupowego zwolnienia w rozumieniu przepisów o zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, 4) utrata pracy nastąpiła w wyniku odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych mu nowych warunków pracy lub płacy na podstawie wypowiedzenia tychże warunków w trybie art. 42 kodeksu pracy, 5) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego z Ubezpieczonym bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 lub art. 53 kodeksu pracy, tj. z winy Ubezpieczonego bądź z uwagi na jego długotrwałą nieobecność w pracy przekraczającą okresy wskazane w art. 53 kodeksu pracy lub w przypadku rozwiązania jednostronnie przez pracodawcę stosunku służbowego na podstawie innych ustaw, 6) utrata pracy nastąpiła w wyniku zakończenia stosunku pracy pracodawcy z Ubezpieczonym z powodu wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego, zawartych na czas określony, 7) doszło do drugiej i każdej następnej utraty pracy, jeżeli nastąpiła ona na skutek rozwiązania umowy o pracę z tym samym pracodawcą, gdy Ubezpieczyciel wypłacił świadczenie z tytułu pierwszej utraty pracy u tego pracodawcy, 8) doszło do drugiej i każdej następnej utraty pracy, jeżeli nie upłynął termin 60 dni od nawiązania kolejnego stosunku pracy lub stosunku służbowego Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku, jeżeli wypadek nastąpi bezpośrednio lub pośrednio w wyniku: 6

7 Hestia Kontakt *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora 1) udziału w zajęciach rekreacyjnych lub sportowych o wysokim stopniu ryzyka, takich jak na przykład: sport spadochronowy, wspinaczka wysokogórska, speleologia, żeglarstwo morskie, nurkowanie, kaskaderstwo, sporty lotnicze, 2) udziału w wyścigach lub rajdach pojazdów: lądowych, wodnych, powietrznych oraz w przygotowaniach do nich, 3) udziału w przestępstwie z winy umyślnej lub usiłowaniu popełnienia przestępstwa z winy umyślnej, 4) popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary, kwalifikowanego jako przestępstwo z winy umyślnej, co wykazano w toku postępowania przygotowawczego (o ile na skutek zgonu lub stanu zdrowia Ubezpieczonego nie wydano prawomocnego orzeczenia sądu), 5) działań wojennych, zamieszek, powstań lub przewrotów wojskowych bądź czynnego udziału w aktach przemocy lub terroryzmu, 6) wypadku lotniczego, jeżeli Ubezpieczony nie był pasażerem samolotu licencjonowanych linii lotniczych, 7) katastrof, w wyniku których nastąpiło skażenia jądrowe, chemiczne, biologiczne bądź napromieniowanie, 8) działania w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości bądź w wyniku uszkodzeń trzustki lub wątroby spowodowanych spożywaniem alkoholu, 9) nieuzasadnionego nieskorzystania z porady lekarskiej, nieprzestrzegania zaleceń lekarza lub niezleconego przez lekarza użycia leków bądź narkotyków, 10) umyślnego samookaleczenia ciała, samobójstwa lub próby samobójczej, 11) choroby AIDS lub zarażenia HIV bądź pochodnymi, 12) choroby psychicznej, zaburzeń psychicznych lub schorzeń wynikających z uzależnienia od środków psychoaktywnych, 13) chorób, których objawy występowały bądź obrażeń ciała doznanych w okresie 12 miesięcy przed datą objęcia Ubezpieczonego odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, 14) prowadzenia pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego bez uprawnień, 15) uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem, zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi (bez względu na to, przez kogo były wykonywane). 2. W ubezpieczeniu poważnego zachorowania odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy wypadek nastąpi w okresie 90 dni od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową. 3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje śmierci powstałej w następstwie zawału serca lub udaru mózgu. 4. W ubezpieczeniu czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do odmowy wypłaty całości lub części świadczenia w przypadku stwierdzenia, że w czasie niezdolności do pracy Ubezpieczony wykonywał pracę zawodową. CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA Ochrona ubezpieczeniowa, a tym samym odpowiedzialność Ubezpieczyciela w odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych, rozpoczyna się następnego dnia po tym, gdy Ubezpieczony oświadczył Ubezpieczającemu, że chce skorzystać z zastrzeżenia na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej (tj. wypełnił i podpisał deklarację zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową) i po postawieniu do dyspozycji Ubezpieczonego kwoty kredytu. Ubezpieczający zgłasza Ubezpieczycielowi fakt wyrażenia zgody przez Ubezpieczonego na objęcie ochroną ubezpieczeniową w terminie ustalonym pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem. 2. Ubezpieczenie zawiera się na okres trwania umowy kredytu, nie dłużej jednak niż na 120 miesięcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnego Ubezpieczonego kończy się: 1) z datą zgonu Ubezpieczonego, 2) z datą wypłaty pełnej sumy ubezpieczenia w odniesieniu do poszczególnych ubezpieczeń, wskazanych w 3 ust. 1, 3) z końcem okresu spłaty kredytu określonego w pierwotnym harmonogramie spłat kredytu, z zastrzeżeniem pkt 4) i 13, 4) z końcem okresu spłaty kredytu w przypadku, gdy zobowiązania finansowe z tytułu udzielonego kredytu zostaną spłacone przed terminem spłaty kredytu wynikającym z pierwotnego harmonogramu spłaty kredytu, z zastrzeżeniem postanowień 13. 5) w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia: a) z ostatnim dniem miesięcznego okresu, w którym Ubezpieczony złożył Ubezpieczającemu rezygnację z ubezpieczenia, występującego przed dniem wymagalności raty kredytu, (dotyczy sytuacji, gdy kredyt spłacany jest w ratach miesięcznych, kapitałowo-odsetkowych bądź odsetkowych, i nie występuje karencja lub zawieszenie spłaty), b) z ostatnim dniem miesięcznego okresu, w którym Ubezpieczony złożył Ubezpieczającemu rezygnację z ubezpieczenia, występującego przed dniem, w którym przypadałby dzień wymagalności raty kredytu, gdyby nie istniała karencja lub zawieszenie spłaty (dotyczy sytuacji, gdy kredyt spłacany jest w ratach miesięcznych, kapitałowo-odsetkowych bądź odsetkowych, i występuje karencja w spłacie kredytu lub zawieszenie spłaty rat kredytu), c) z ostatnim dniem miesięcznego okresu występującego przed dniem, w którym przypadałby dzień wymagalności kolejnej miesięcznej składki ubezpieczeniowej gdyby Ubezpieczony nie złożył rezygnacji z ubezpieczenia (dotyczy sytuacji, gdy kredyt spłacany jest w ratach kwartalnych lub jednorazowo na koniec okresu kredytowania), 6) z upływem ostatniego dnia dodatkowego terminu zapłaty wymagalnej składki ubezpieczeniowej. ROZPATRYWANIE ROSZCZEŃ Ubezpieczyciel jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia roszczenia przekazać - w formie pisemnej albo drogą elektroniczną - Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu informację o otrzymaniu zgłoszenia roszczenia oraz poinformować, jakie dodatkowe dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 2. Ustalenie zasadności i wysokości świadczeń następuje na podstawie pełnej dokumentacji wymaganej przez Ubezpieczyciela. 3. W razie wystąpienia wypadku z ubezpieczenia utraty pracy, w celu rozpatrzenia roszczenia i wypłaty świadczenia, Ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć Ubezpieczycielowi: 1) każdorazowo po utracie pracy: a) wypełniony formularz Zgłoszenia roszczenia (formularze dostępne są w placówkach Ubezpieczającego), b) oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy w rozumieniu przepisów polskiego prawa pracy, c) zaświadczenie o uzyskaniu statusu bezrobotnego, d) ostatnią umowę o pracę, 7

8 e) świadectwo pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia, f) poświadczoną przez osobę upoważnioną przez Ubezpieczającego za zgodność z oryginałem kopię umowy kredytu wraz ze wszystkimi aneksami, g) kopię deklaracji zgody, h) inne dokumenty wymagane przez Ubezpieczyciela niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia o wypłatę i wysokości świadczenia. 2) przed każdorazową wypłatą świadczenia miesięcznego - potwierdzenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bezrobotnym lub dowód pobrania zasiłku dla bezrobotnych za okres, w którym przypada termin płatności raty. 4. W razie wystąpienia czasowej niezdolności do pracy wypłata świadczenia uzależniona będzie od przedstawienia Ubezpieczycielowi dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności roszczenia, a w szczególności: 1) wypełnionego formularza Ubezpieczyciela Zgłoszenie roszczenia (formularze dostępne są w placówkach Ubezpieczającego), 2) zwolnienia lekarskiego wydanego przez lekarza, potwierdzającego niezdolność do pracy wraz z oświadczeniem pracodawcy potwierdzającym okres nieobecności Ubezpieczonego w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy, 3) dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia, 4) dokumentacji dotyczącej nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nieszczęśliwy wypadek jest przyczyną czasowej niezdolności do pracy, 5) poświadczonej przez osobę upoważnioną przez Ubezpieczającego za zgodność z oryginałem kopii umowy kredytu wraz ze wszystkimi aneksami, 6) kopii deklaracji zgody oraz 7) innych dokumentów wymaganych przez Ubezpieczyciela, niezbędnych do ustalenia zasadności roszczenia o wypłatę i wysokości świadczenia. 5. W razie wystąpienia poważnego zachorowania, Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Ubezpieczyciela oraz przedłożyć Ubezpieczycielowi następujące dokumenty: 1) formularz Zgłoszenia roszczenia ze szczegółowym opisem okoliczności wypadku, 2) dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia, m.in.: diagnozę medyczną potwierdzającą wystąpienie poważnego zachorowania, dokumentację medyczną z przebiegu leczenia, 3) poświadczoną przez osobę upoważnioną przez Ubezpieczającego za zgodność z oryginałem kopię umowy kredytu wraz ze wszystkimi aneksami, 4) kopię deklaracji zgody, 5) inne dokumenty wymagane przez Ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia o wypłatę i wysokości świadczenia. 6. W razie zgonu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, Uposażony w celu uzyskania należnego mu świadczenia zobowiązany jest za pośrednictwem Ubezpieczającego niezwłocznie zawiadomić Ubezpieczyciela oraz przedłożyć Ubezpieczycielowi następujące dokumenty: 1) formularz Zgłoszenia roszczenia ze szczegółowym opisem okoliczności wypadku, 2) dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia m.in.: skrócony odpis aktu zgonu, zaświadczenie o przyczynie zgonu lub karta zgonu zawierająca określenie przez lekarza przyczyny zgonu, 3) poświadczoną przez osobę upoważnioną przez Ubezpieczającego za zgodność z oryginałem kopię umowy kredytu, 4) kopię deklaracji zgody, 5) dokumentację dotyczącą nieszczęśliwego wypadku, 6) inne dokumenty wymagane przez Ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia o wypłatę i wysokości świadczenia. 7. Wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 3-6, winny być dostarczone Ubezpieczycielowi na koszt Ubezpieczonego lub Uprawnionego. 8. Wszystkie dokumenty wystawiane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego na koszt Ubezpieczonego lub Uprawnionego i w takiej formie przedłożone Ubezpieczycielowi. 18 W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego obowiązków wymienionych w 17, Ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia w całości lub w odpowiedniej części w zależności od tego, w jakim stopniu niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na ustalenie okoliczności zdarzenia lub wysokości świadczenia. WYPŁATA ŚWIADCZENIA Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie na podstawie uznania roszczenia w wyniku postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego związanego z zaistnieniem szkody, zasadności roszczeń i wysokości świadczenia, w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. 2. W ubezpieczeniu spłaty kredytu na wypadek utraty pracy Ubezpieczyciel wypłaca świadczenia w terminie wskazanym w 8 ust. 3, jednakże pierwsza rata przypadająca po dniu zgłoszenia wypadku zostanie wypłacona w terminie 30 dni, licząc od daty zawiadomienia o wypadku. 3. W ubezpieczeniu spłaty kredytu na wypadek czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczyciel wypłaca świadczenia w terminie wskazanym w 10 ust. 2, jednakże pierwsza rata przypadająca po dniu zgłoszenia wypadku zostanie wypłacona w terminie 30 dni, licząc od daty zawiadomienia o wypadku. 4. Jeżeli w terminie określonym w ust. 1-3 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania lub świadczenia okazało się niemożliwe, odszkodowanie lub świadczenie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną część odszkodowania lub świadczenia Ubezpieczyciel wypłaca w terminie określonym w ust Świadczenia z tytułu zajścia wypadków objętych ochroną ubezpieczeniową, wypłacane są Uprawnionemu. 2. Uprawnionym do odbioru świadczeń jest Ubezpieczający, z zastrzeżeniem ust. 3 i Uprawnionym do odbioru świadczenia z tytułu zgonu w następstwie nieszczęśliwego wypadku jest osoba wskazana przez Ubezpieczonego. 4. W wariancie rozszerzonym, Uprawnionym do odbioru świadczeń, o których mowa w 9 i 11, jest Ubezpieczony. 5. Jeżeli z chwilą śmierci Ubezpieczonego nie został wyznaczony Uposażony, świadczenie, o którym mowa w 12 ust. 1, przysługuje członkom rodziny zmarłego w następującej kolejności: 8

9 Hestia Kontakt *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora 1) małżonkowi - w całości, 2) dzieciom - w równych częściach, 3) rodzicom - w równych częściach, 4) innym ustawowym spadkobiercom zmarłego - w równych częściach. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 21 Jeżeli Ubezpieczony lub Uprawniony do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z ustaleniami Ubezpieczyciela co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo co do wysokości świadczenia, może w ciągu 30 dni od dnia otrzymania stanowiska Ubezpieczyciela zgłosić na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd Ubezpieczyciela Skargi i zażalenia Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub innego Uprawnionego ze stosunku ubezpieczenia rozpatrywane są przez Zarząd Ubezpieczyciela lub upełnomocnionego pracownika, w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia doręczenia skargi lub zażalenia na adres siedziby Ubezpieczyciela, bądź też mogą być kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych. 2. Po rozpatrzeniu skarg i zażaleń, o których mowa w ust. 1, stanowisko Ubezpieczyciela przesyłane jest pisemnie listem poleconym na adres wskazany w treści skargi lub zażalenia Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Ubezpieczyciela powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym. 2. Jeżeli Ubezpieczony zmienił adres i nie zawiadomił o tym Ubezpieczyciela, pismo Ubezpieczyciela skierowane na ostatni znany adres Ubezpieczonego wywiera skutki prawne od chwili, w której byłoby doręczone, gdyby Ubezpieczony nie zmienił adresu. 24 W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej, kodeksu cywilnego, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz kodeksu pracy Spory wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia mogą być rozpatrywane przez sądy według właściwości ogólnej albo przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub innego uprawnionego ze stosunku ubezpieczenia. 2. Umowa ubezpieczenia podlega prawu polskiemu. 26 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia obowiązują od dnia 1 sierpnia 2009 roku i mają zastosowanie do osób zawierających umowy kredytu od tego dnia. 9

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. KOD: KHL-DNB 02/11 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Grupowego od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy dla Klientów Banku nr 03/05/2009

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHL-DNB 01/11 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez PKO BP S.A. od Dnia 20 Lutego 2012 Roku

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez PKO BP S.A. od Dnia 20 Lutego 2012 Roku Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez PKO BP S.A. od Dnia 20 Lutego 2012 Roku Wariant Rozszerzony POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHL-DNB 02/11 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy Posiadaczy Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy Posiadaczy Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy Posiadaczy Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej KOD: KK-PKO BP NL 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A. KOD: KHNL-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminy użyte w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Ryzyk Związanych z Wykonywaniem Zawodu Nauczyciela

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Ryzyk Związanych z Wykonywaniem Zawodu Nauczyciela Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Ryzyk Związanych z Wykonywaniem Zawodu Nauczyciela KOD: NAU 01/10 Poniższa tabela informuje, które z zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima KOD: AL 01/11 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE uprawniony do otrzymania świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego w sytuacjach wskazanych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

kod: KK-PKO BP NL 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE

kod: KK-PKO BP NL 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy albo Trwałego Inwalidztwa Posiadaczy Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczedności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej kod: KK-PKO BP NL 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp S.a. od dnia 9 lutego 2014 r.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp S.a. od dnia 9 lutego 2014 r. Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp S.a. od dnia 9 lutego 2014 r. Wariant Rozszerzony POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PAKIET VIP

KARTA PRODUKTU PAKIET VIP KARTA PRODUKTU Ubezpieczenie na Życie, na Wypadek Trwałej i Całkowitej Niezdolności do pracy oraz Poważnego Zachorowania Kredytobiorców Kredytów Hipotecznych udzielanych przez Bank Zachodni WBK S.A. PAKIET

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Aneksu nr 9 Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku BPH S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy z dnia 01 października 2003 r Załącznik nr 11 do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa

Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Posiadających Kredyty Aurum/Platinium w PKO BP SA Karta Produktu jest materiałem informacyjnym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210 Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy albo Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (STU ERGO Hestia SA) UBEZPIECZONY/UBEZPIECZAJĄCY

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (STU ERGO Hestia SA) UBEZPIECZONY/UBEZPIECZAJĄCY Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Posiadających Kredyty Aurum/Platinium w PKO BP SA Karta Produktu jest materiałem informacyjnym

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy lub Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

Umowa indywidualnego ubezpieczenia z Pożyczkobiorcami posiadającymi Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA.

Umowa indywidualnego ubezpieczenia z Pożyczkobiorcami posiadającymi Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA. Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Posiadających Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA Karta Produktu jest materiałem

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW

WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Użyte w niniejszym Wyciągu określenia oznaczają: 1) Ubezpieczyciel w przypadku ryzyka śmierci, trwałej i całkowitej

Bardziej szczegółowo

KOD: KK-ALRN 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KK-ALRN 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Salda Zadłużenia na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Zgonu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank SA

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA (STU Ergo Hestia SA) UBEZPIECZONY/UBEZPIECZAJĄCY

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA (STU Ergo Hestia SA) UBEZPIECZONY/UBEZPIECZAJĄCY Karta Produktu Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Hipotecznego/Pożyczki Hipotecznej dla Klientów Posiadających Kredyty lub Pożyczki Hipoteczne Udzielone przez PKO BP SA albo PKO Bank Hipoteczny SA Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części indywidualnej Umowy Ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki C U Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki US/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Commercial Union

Bardziej szczegółowo

Altima, Aspira Terminowe ubezpieczenia na życie. Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

Altima, Aspira Terminowe ubezpieczenia na życie. Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora Altima, Aspira Terminowe na życie 1 Ubezpieczenie na Życie ALTIMA I. opis produktu Charakter Odbiorca produktu Warunki przystąpienia Okres Składka Składka dodatkowa Suma i zakres Umowy dodatkowe Indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia. 2 1.1. Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę

Bardziej szczegółowo

kod: KKNL-PKO BP 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE

kod: KKNL-PKO BP 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy albo Trwałego Inwalidztwa Posiadaczy Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej kod: KKNL-PKO BP 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A.

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Piekary Śląskie, dnia 21.04.2011r MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi których przedmiotem zamówienia jest: ubezpieczenie grupowe na życie

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ ZAKRES UBEZPIECZENIA A. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A. KOD: PGL-TM 02/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia, zwanych warunkami

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06)

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców (indeks WU/M/06), zwane dalej WU mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A Karta SYGNATURA: Produktu: KP/01/10/2015 Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu: Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 19.09.2011 r. KONSTRUKCJA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA Dotycząca Umowy Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania

NOTA INFORMACYJNA Dotycząca Umowy Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania NOTA INFORMACYJNA Dotycząca Umowy Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania Ogólne Warunki Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania dla Klientów Credit Agricole Bank

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce KOD: WU/UFK/ZAINWESTUJ W SUROWCE/I-2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU Ubezpieczenie na Życie Polisa dla Ciebie KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162A 02-342 Warszawa AGENT UBEZPIECZENIOWY PLUS BANK S.A. Al. Stanów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI NA WYPADEK UTRATY PRACY ALBO CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO ZGONU W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DLA POŻYCZKOBIORCÓW ALIOR BANK S.A. ZAWIERAJĄCYCH UMOWY

Bardziej szczegółowo

Umowa indywidualnego ubezpieczenia z Pożyczkobiorcami, posiadającymi Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA.

Umowa indywidualnego ubezpieczenia z Pożyczkobiorcami, posiadającymi Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA. Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Posiadających Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA Karta Produktu jest materiałem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA Dotycząca Umowy Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania

NOTA INFORMACYJNA Dotycząca Umowy Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania NOTA INFORMACYJNA Dotycząca Umowy Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania Ogólne Warunki Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania dla Klientów Credit Agricole Bank

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Ubezpieczenie Składki OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA SKŁADKI US/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Kod: PGNL-PEKAO 01/11. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Kod: PGNL-PEKAO 01/11. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy lub Poważnego Zachorowania dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A. Kod: Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

2 pkt 12), 29), 33) 16 ust. 1 pkt 1), ust. 3-4, 2 pkt 12), 16 ust. 2 pkt 3) i ust pkt 11), 12) 16 ust. 2 pkt 1

2 pkt 12), 29), 33) 16 ust. 1 pkt 1), ust. 3-4, 2 pkt 12), 16 ust. 2 pkt 3) i ust pkt 11), 12) 16 ust. 2 pkt 1 WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA CZŁONKÓW KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA UBEZPIECZONYCH W GRUPIE OTWARTEJ OBEJMOWANYCH OCHRONĄ OD DNIA 1 KWIETNIA 2017 R. Poniższa tabela informuje, które z postanowień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie dla Pożyczkobiorców PKO Banku Polskiego SA

Ubezpieczenie na życie dla Pożyczkobiorców PKO Banku Polskiego SA Ubezpieczenie na życie dla Pożyczkobiorców PKO Banku Polskiego SA KARTA PRODUKTU Przedsiębiorstwo: 1. PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, numer zezwolenia na wykonywanie działalności

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych Karta produktu została opracowana przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA. Celem karty jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING Wypełniony formularz należy przesłać na adres: Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Wariant 2 Proporcjonalny (zgon oraz trwała niezdolność do pracy)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Wariant 2 Proporcjonalny (zgon oraz trwała niezdolność do pracy) Załącznik nr 2 do Umowy Grupowego Ubezpieczenia Na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie spłaty zadłużenia nr 9956 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Wariant 2 Proporcjonalny (zgon oraz trwała niezdolność do pracy)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie na życie kredytobiorców Szczególne Warunki Ubezpieczenia zakres: zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY PZU S.A. I STU ERGO HESTIA S.A.

DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY PZU S.A. I STU ERGO HESTIA S.A. DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY I Wysokość świadczeń i składka UBEZPIECZONY Członek stowarzyszenia Członek stowarzyszenia i jego rodzina * Kwota za dzień Składka miesięczna Kwota za dzień Składka

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo