POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210"

Transkrypt

1 Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy albo Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. KOD: PGNL-BOŚ 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: 1) data utraty pracy - dzień następny po upływie 30 dni liczonych od daty rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego, nie wcześniej jednak niż dzień następny po dniu, w którym Ubezpieczony uzyskał status bezrobotnego; 2) deklaracja zgody - pisemne oświadczenie Pożyczkobiorcy o zgodzie na objęcie ubezpieczeniem, stanowiące załącznik do umowy pożyczki i składane przy jej zawieraniu u Ubezpieczającego; 3) harmonogram spłat - dokument określający terminy płatności rat przewidzianych umową pożyczki, wysokości tych rat i wysokość zadłużenia Pożyczkobiorcy w ramach umowy pożyczki po spłacie każdej z rat; 4) nieszczęśliwy wypadek - nagłe, niezależne od woli Ubezpieczonego i gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną zgonu, pod warunkiem, że nastąpił on w ciągu 180 dni od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku; 5) pierwotny harmonogram spłat pożyczki - pierwszy obowiązujący w umowie pożyczki harmonogram spłat; 6) pożyczka - pożyczka gotówkowa udzielana przez Ubezpieczającego na podstawie umowy pożyczki, określającej wysokość oraz warunki spłaty pożyczki, zawartej przez Ubezpieczonego z Ubezpieczającym; 7) Pożyczkobiorca - osoba fizyczna, której Ubezpieczający udzielił pożyczki na podstawie umowy pożyczki; 8) status bezrobotnego - uzyskiwany przez osobę fizyczną status, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) lub w rozumieniu innych mających zastosowanie do Ubezpieczonego odpowiednich przepisów prawa polskiego; 9) stosunek pracy - stosunek pracy na czas określony i stosunek pracy na czas nieokreślony; 10) stosunek pracy na czas nieokreślony - umowa o pracę zawarta na podstawie przepisów kodeksu pracy lub kontrakt menedżerski, w których nie jest określony końcowy termin ich obowiązywania; 11) stosunek pracy na czas określony - umowa o pracę zawarta na podstawie przepisów kodeksu pracy lub kontrakt menedżerski, w których jest określony końcowy termin ich obowiązywania; 12) stosunek służbowy - stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę; 13) Ubezpieczający - Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 12; 14) ubezpieczenie/ochrona ubezpieczeniowa - odpowiedzialność Ubezpieczyciela względem Ubezpieczonego polegająca na zobowiązaniu do zapłaty określonego w warunkach ubezpieczenia świadczenia w razie zajścia wypadku, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w 8-9 Warunków Ubezpieczenia; 15) Ubezpieczony - Pożyczkobiorca objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia; 16) Ubezpieczyciel - Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS , NIP , posiadającą kapitał zakładowy opłacony w całości w kwocie zł, wykonująca działalność ubezpieczeniową za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa; 17) umowa ubezpieczenia - Umowa ubezpieczenia spłaty pożyczki na wypadek utraty pracy albo śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku dla pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Nr CAUG/004/09/BWZB zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem; 18) Uprawniony - Ubezpieczony lub inna osoba wskazana przez Ubezpieczonego jako upoważniona do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego; 19) utrata pracy - zdarzenie polegające na: a) utracie zatrudnienia wskutek: - rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego, - wygaśnięcia stosunku pracy na skutek śmierci pracodawcy, będącego osobą fizyczną, - wykreślenia wpisu działalności gospodarczej z ewidencji działalności gospodarczej, b) niepozostawaniu w innym stosunku pracy lub stosunku służbowym przez okres co najmniej 30 dni liczonych od daty rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego, o którym mowa pod lit. a), c) uzyskaniu, w wyniku utraty zatrudnienia w sposób określony pod lit. a) powyżej, przez Ubezpieczonego statusu bezrobotnego, przy czym warunki określone pod lit. a) - c) powyżej muszą zostać spełnione łącznie, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w 8 niniejszych Warunków Ubezpieczenia; OS/OW118/1210 1

2 20) wiek Ubezpieczonego - wiek Ubezpieczonego określony jako różnica lat pomiędzy aktualną datą a datą urodzenia Ubezpieczonego; 21) wypadek - zajście zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, jakim jest: a) w ubezpieczeniu spłaty pożyczki na wypadek utraty pracy: i utrata przez Ubezpieczonego pracy świadczonej na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego, ii w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - zaprzestanie prowadzenia i wykreślenie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, b) w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków, śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w 8-9 Warunków Ubezpieczenia. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 2 1. Przedmiotem ubezpieczenia są: 1) w ubezpieczeniu spłaty pożyczki na wypadek utraty pracy - następstwa utraty pracy przez Ubezpieczonego, powodujące ograniczenie zdolności finansowej lub niezdolność finansową do wywiązywania się z obowiązku spłaty rat pożyczki, albo 2) w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku doznanego przez Ubezpieczonego, jeżeli nastąpiła ona w okresie do 180 dni od daty nieszczęśliwego wypadku, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w 8-9 Warunków Ubezpieczenia. OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 3 1. Ubezpieczeniem może zostać objęty Pożyczkobiorca, który w dniu przystąpienia do ubezpieczenia spełnia łącznie wszystkie warunki określone poniżej: 1) jest w wieku powyżej 18 lat, 2) jego wiek wraz z okresem spłaty pożyczki nie przekracza 65 lat, 3) zawarł umowę pożyczki na kwotę nie wyższą niż zł (słownie: sto tysięcy złotych), na okres kredytowania nie dłuższy niż 84 miesiące, 4) podpisał deklarację zgody, 5) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 6) posiada stałe miejsce zameldowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Pożyczkobiorca może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia, z tytułu każdej kolejnej zawartej z Ubezpieczającym umowy pożyczki, pod warunkiem, że: 1) suma początkowych kwot pożyczek z tytułu dotychczasowych umów pożyczki (w związku z którymi Ubezpieczony objęty jest ochroną ubezpieczeniową) oraz kolejnej (nowo zawieranej) umowy pożyczki nie przekracza zł (słownie: sto tysięcy złotych), 2) umowa taka zawarta została w czasie trwania umowy ubezpieczenia. 3. Niezależnie od wymogów wskazanych w ust. 1 powyżej, ochroną ubezpieczeniową z tytułu utraty pracy może być objęty Pożyczkobiorca, który: 1) nie pozostaje, na dzień przystąpienia do ubezpieczenia, w okresie wypowiedzenia stosunku pracy, bądź nie nastąpiło pisemne odwołanie Pożyczkobiorcy zatrudnionego na podstawie stosunku służbowego, 2) w przypadku osoby zatrudnionej na podstawie stosunku pracy - był zatrudniony nieprzerwanie przez ostatnie 3 miesiące (na dzień zajścia wypadku), przy czym liczba pracodawców w tym okresie mogła być większa niż jeden, 3) w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą - przez ostatnie 6 miesięcy (na dzień zajścia wypadku) nieprzerwanie prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub innych przepisów regulujących zasady prowadzenia działalności gospodarczej i nie został złożony wniosek o wyrejestrowanie działalności gospodarczej lub wniosek o upadłość. 4. Osoba, która spełnia wymogi wskazane w ust. 3 powyżej, jest obejmowana ochroną w zakresie utraty pracy. 5. Osoba, która nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 3 powyżej, jest obejmowana ochroną w zakresie śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku. 6. Z zastrzeżeniem ust. 7, Ubezpieczyciel w zależności od statusu zatrudnienia, o którym mowa poniżej w trakcie trwania ubezpieczenia obejmuje ochroną ubezpieczeniową wyłącznie jedno z ryzyk: utratę pracy albo śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku. W przypadku zmiany statusu zatrudnienia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia zmienia się ryzyko, w zakresie którego Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową, z dniem poprzedzającym zmianę statusu zatrudnienia wygasa ochrona z tytułu dotychczasowego ryzyka. Ubezpieczyciel spełni świadczenie, w zależności od statusu zatrudnienia wskazanego poniżej, w wysokości określonej w 5 i 6 w przypadku: 1) utraty pracy przez Ubezpieczonego - w odniesieniu do Pożyczkobiorców, którzy w dniu wystąpienia wypadku byli zatrudnieni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego lub prowadzili działalność gospodarczą, 2) śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku - w odniesieniu do Pożyczkobiorców, którzy w dniu śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem nie spełniają kryteriów objęcia ochroną z tytułu utraty pracy, wskazanych w pkt 1) powyżej oraz w ust Zmiana statusu zatrudnienia na taki, który powoduje nabycie praw do otrzymania świadczenia w razie zajścia utraty pracy, powoduje, że przez kolejne 90 dni od dnia takiej zmiany statusu zatrudnienia udzielana jest wyłącznie ochrona na wypadek śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku. Po tym okresie przysługuje ochrona z tytułu utraty pracy. Do okresu 90 dni wlicza się czas zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub stosunku służbowego zawartych na okres próbny, jeżeli bezpośrednio po nim nastąpiło zatrudnienie przez tego samego pracodawcę. 8. Ochroną ubezpieczeniową w związku z zawarciem jednej umowy pożyczki może zostać objętych nie więcej niż 4 Pożyczkobiorców będących odpowiedzialnymi solidarnie za zobowiązania wynikające z tej umowy pożyczki. 2 OS/OW118/1210

3 Infolinia *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 4 1. Wysokość jednorazowej składki ubezpieczeniowej, niezależnie od liczby Pożyczkobiorców obejmowanych ochroną ubezpieczeniową w ramach jednej umowy pożyczki, należnej z tytułu ochrony ubezpieczeniowej, uzależniona jest od kwoty pożyczki określonej w umowie pożyczki (całkowita kwota pożyczki), długości okresu kredytowania oraz aktualnie obowiązującej stawki za ubezpieczenie. W przypadku dwóch lub więcej Pożyczkobiorców obejmowanych ochroną ubezpieczeniową w związku z jedną umową pożyczki składka z tytułu obejmowania ochroną ubezpieczeniową jednego z nich równa jest składce wyliczonej zgodnie ze zdaniem pierwszym podzielonej przez liczbę wszystkich Ubezpieczonych objętych ochroną w związku z daną umową pożyczki. 2. Składka ubezpieczeniowa z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej płatna jest przez Ubezpieczającego. 3. Zwrot składki ubezpieczeniowej przysługuje za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. SUMA UBEZPIECZENIA I ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWE 5 1. W ubezpieczeniu spłaty pożyczki na wypadek utraty pracy sumę ubezpieczenia na wszystkie wypadki powstałe w okresie ubezpieczenia stanowi maksymalnie 12 miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z harmonogramu spłat aktualnego na dzień wypadku, nie więcej niż kwota pożyczki określona w umowie pożyczki (całkowita kwota pożyczki), z zastrzeżeniem ust Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do jednej pożyczki dla wszystkich przypadków utraty pracy w okresie ubezpieczenia, niezależnie od liczby Ubezpieczonych objętych ochroną ubezpieczeniową w związku z zawarciem danej umowy pożyczki. 3. Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest miesięcznie w wysokości odpowiadającej kwocie każdej kolejnej miesięcznej raty kapitałowo - odsetkowej wynikającej z aktualnego na dzień wypadku harmonogramu spłaty pożyczki, w terminie ich płatności, przypadających do zapłaty po 30 dniu od daty utraty pracy, z zastrzeżeniem ust. 5-7 oraz 7 i W przypadku drugiej i każdej następnej utraty pracy, wypłata świadczenia miesięcznego przez Ubezpieczyciela następuje w terminach płatności rat pożyczki przypadających po 30 dniu od daty drugiej i każdej następnej utraty pracy. 5. Świadczenie miesięczne z tytułu utraty pracy Ubezpieczonego nie może być wyższe niż zł (słownie: dwa tysiące złotych). 6. W każdym przypadku świadczenie, o którym mowa w ust. 3 i 4, przestaje być wypłacane począwszy od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym Ubezpieczony: 1) został zatrudniony u nowego pracodawcy bądź przywrócony do pracy u poprzedniego pracodawcy, 2) utracił status bezrobotnego. 7. Niezależnie od postanowień ust. 6, świadczenie, o którym mowa w ust. 3 i 4 przestaje być wypłacane począwszy od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym rozwiązaniu uległby stosunek pracy lub stosunek służbowy zawarte z Ubezpieczonym na czas określony W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków sumę ubezpieczenia stanowi aktualne na dzień śmierci Ubezpieczonego saldo zadłużenia wynikające z umowy pożyczki. 2. W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków świadczenie jest wypłacane w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem 7 i W przypadku Ubezpieczonych będących odpowiedzialnymi solidarnie za zobowiązania z tytułu jednej umowy pożyczki, wysokość świadczenia należnego jednemu Ubezpieczonemu równa jest kwocie świadczenia, o którym mowa w 5-6 powyżej, podzielonej przez liczbę objętych ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczonych będących odpowiedzialnymi solidarnie za zobowiązania z tytułu danej umowy pożyczki. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 8 1. W przypadku utraty pracy odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy: 1) utrata pracy nastąpiła przed upływem 90 dni od daty przystąpienia do ubezpieczenia, 2) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem stosunku pracy lub stosunku służbowego przez Ubezpieczonego, 3) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem stosunku pracy lub stosunku służbowego za porozumieniem stron, 4) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego z Ubezpieczonym bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 lub art. 53 Kodeksu pracy, tj. z winy Ubezpieczonego bądź z uwagi na jego długotrwałą nieobecność w pracy przekraczającą okresy wskazane w art. 53 Kodeksu pracy lub w przypadku rozwiązania jednostronnie przez pracodawcę stosunku służbowego na podstawie innych ustaw, 5) utrata pracy nastąpiła w wyniku zakończenia stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartych na czas określony z powodu ich wygaśnięcia z powodu zakończenia okresu, na jaki zostały zawarte, 6) w związku z drugą i każdą następną utratą pracy jeżeli nastąpiła ona na skutek rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tym samym pracodawcą, 7) w związku z drugą i każdą następną utratą pracy jeżeli nie upłynął termin 90 dni od nawiązania kolejnego stosunku pracy lub stosunku służbowego. 2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, jeżeli w chwili objęcia ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony wiedział, że w okresie odpowiedzialności może utracić pracę. Dodatkowo uważa się, że w chwili objęcia ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony wiedział, że w okresie ubezpieczenia może utracić pracę, jeśli w tym dniu był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ale w okresie sześciu miesięcy przed tym dniem albo w tym dniu zatrudniający go pracodawca dokonał przynajmniej jednej z następujących czynności: 1) złożył Ubezpieczonemu pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, 2) zakomunikował na piśmie zakładowej organizacji związkowej zamiar wypowiedzenia Ubezpieczonemu umowy o pracę, OS/OW118/1210 3

4 3) zawiadomił pisemnie zakładowe organizacje związkowe albo powiatowy urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są nieszczęśliwe wypadki doznane w wyniku: 1) popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa lub samobójstwa; 2) samookaleczenia lub uszkodzenia ciała na prośbę Ubezpieczonego; 3) działań wojennych, stanu wojennego, zamieszek oraz aktów terroryzmu lub sabotażu, 4) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego bez wymaganego uprawnienia, jeżeli takie uprawnienia są prawnie wymagane; 5) udziału przez Ubezpieczonego w zajęciach rekreacyjnych lub sportowych o wysokim stopniu ryzyka oraz w przygotowaniach do nich, przy czym za zajęcia rekreacyjne lub sportowe o wysokim stopniu ryzyka uważa się: spadochroniarstwo, wspinaczkę górską w górach wysokich powyżej m n.p.m. (z wyjątkiem wspinaczki skalnej oraz zorganizowanego pobytu w górach wysokich powyżej m n.p.m. pod kierunkiem przewodnika turystycznego posiadającego uprawnienia przewodnika górskiego dla określonego obszaru górskiego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (j. t. Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz ze zm.) lub pobytu organizowanego przez przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych wpisanego do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z wykorzystaniem atestowanego sprzętu wspinaczkowego, przy zachowaniu powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa), speleologię, żeglarstwo morskie, rafting, nurkowanie (z wyjątkiem nurkowania do głębokości 25 metrów przy zachowaniu zasad dobrego nurkowania oraz powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz szczególnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w nurkowaniu oraz przy posiadaniu uprawnień nurkowych wydawanych przez organizacje nurkowe i przy wykorzystaniu atestowanego sprzętu), jak również kaskaderstwo, parkour, sporty lotnicze; zajęciem rekreacyjnym lub sportowym o wysokim stopniu ryzyka nie jest m. in. rekreacyjne uprawianie windsurfingu, jazda na rowerze, gra w piłkę nożną, siatkówka lub koszykówka, żeglarstwo śródlądowe, pływanie rekreacyjne, narciarstwo i snowboard; 6) uczestnictwa w locie, w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu wojskowego lub prywatnego nie posiadającego licencji na przewóz pasażerów; 7) działania w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków albo innych środków odurzających; za stan po użyciu alkoholu rozumie się stan powstały w wyniku wprowadzenia do organizmu Ubezpieczonego takiej ilości alkoholu, że jego zawartość wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,2 alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje śmierci powstałej w następstwie zawału serca lub udaru mózgu. CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA Ochrona ubezpieczeniowa, a tym samym odpowiedzialność Ubezpieczyciela w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego, rozpoczyna się z dniem uruchomienia pożyczki, jednak nie wcześniej niż z dniem następującym po dniu złożenia przez niego deklaracji zgody. 2. Ubezpieczony obejmowany jest ochroną ubezpieczeniową przez okres trwania umowy pożyczki, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszych warunków ubezpieczenia, a w szczególności 3 i 11 poniżej. 3. Odstąpienie przez Ubezpieczonego od umowy pożyczki, w terminie określonym w tej umowie, skutkuje jednoczesnym odstąpieniem od ubezpieczenia. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym uznaje się, że ochrona ubezpieczeniowa nie rozpoczyna się, a składka ubezpieczeniowa zostaje zwrócona w pełnej wysokości do Ubezpieczającego. 4. Ubezpieczonemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji zgody Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych kończy się: 1) z dniem śmierci Ubezpieczonego, 2) z dniem ukończenia przez Ubezpieczonego 65. roku życia, 3) z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia (wskutek wypłaty świadczenia lub świadczeń ubezpieczeniowych), 4) z dniem wymagalności ostatniej raty określonej w pierwotnym harmonogramie spłat, 5) z dniem, w którym doręczono Ubezpieczycielowi lub Ubezpieczającemu oświadczenie Ubezpieczonego o rezygnacji z ubezpieczenia, jak również w sytuacji opisanej w 10 ust. 3-4 powyżej. 2. Rozwiązanie umowy pożyczki (m. in. na skutek całkowitej spłaty pożyczki) przed datą wymagalności ostatniej raty określonej w pierwotnym harmonogramie spłat skutkuje zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej wyłącznie pod warunkiem jednoczesnego złożenia przez Ubezpieczonego oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5). W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem W przypadku rozwiązania umowy pożyczki przed dniem wymagalności ostatniej raty określonej w pierwotnym harmonogramie spłat, ochrona ubezpieczeniowa do tej daty udzielana jest na zasadach określonych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że do ustalenia wysokości sumy ubezpieczenia lub świadczeń określonych w 5-9 bierze się saldo zadłużenia wynikające z pierwotnego harmonogramu spłat lub wysokość i terminy płatności rat wynikające z pierwotnego harmonogramu spłat W przypadku Ubezpieczonych będących odpowiedzialnymi solidarnie za zobowiązania z tytułu jednej umowy pożyczki - zakończenie ochrony ubezpieczeniowej udzielanej jednemu z nich, jak również rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez jednego 4 OS/OW118/1210

5 Infolinia *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora z nich, przed terminem określonym w 11 ust. 1 pkt 4, nie powoduje zakończenia ochrony ubezpieczeniowej udzielanej pozostałym Ubezpieczonym. W sytuacji określonej w zdaniu pierwszym ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na zasadach określonych w niniejszych warunkach ubezpieczenia. W sytuacji określonej w zdaniu pierwszym wysokość sumy ubezpieczenia lub świadczeń określonych w 5-9 należnych danemu Ubezpieczonemu (spośród kontynuujących ochronę ubezpieczeniową) równa jest kwocie odpowiedniego świadczenia, podzielonej przez liczbę wszystkich Ubezpieczonych kontynuujących ochronę ubezpieczeniową. Postanowienia zdań poprzedzających mają zastosowanie począwszy od dnia następującego po dniu zakończenia ochrony ubezpieczeniowej udzielanej Ubezpieczonemu rezygnującemu z tej ochrony ubezpieczeniowej. 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, nie występuje okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, w związku z powyższym nie przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej. ROZPATRYWANIE ROSZCZENIA W przypadku utraty pracy Ubezpieczony obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Ubezpieczyciela o tym fakcie. 2. W przypadku zgłoszenia roszczenia z ubezpieczenia spłaty pożyczki na wypadek utraty pracy w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia potrzebne są następujące dokumenty: 1) każdorazowo po utracie pracy: a) wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia (formularze dostępne są w placówkach Ubezpieczającego), b) oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu stosunku pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą, c) dokumenty potwierdzające fakt i przyczynę rozwiązania kontraktu menedżerskiego, d) świadectwo pracy, e) zaświadczenie o uzyskaniu statusu bezrobotnego, f) poświadczona przez pracownika Ubezpieczającego za zgodność z oryginałem kopia umowy pożyczki, g) aktualny na dzień wypadku harmonogram spłat lub pierwotny harmonogram spłat, 2) przed każdorazową wypłatą świadczenia miesięcznego - potwierdzenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bezrobotnym lub dowód pobrania zasiłku dla bezrobotnych za okres, w którym przypada termin płatności raty. 3. W przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia potrzebne są następujące dokumenty: 1) formularz zgłoszenia roszczenia ze szczegółowym opisem okoliczności wypadku (formularze dostępne są w placówkach Ubezpieczającego), 2) dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia m.in.: skrócony odpis aktu zgonu, zaświadczenie o przyczynie zgonu lub karta zgonu zawierająca określenie przez lekarza przyczyny zgonu, 3) poświadczona przez pracownika Ubezpieczającego za zgodność z oryginałem kopia umowy pożyczki, 4) aktualny na dzień wypadku harmonogram spłat pożyczki lub pierwotny harmonogram spłat. 4. W uzasadnionych przypadkach Ubezpieczyciel wymagać może innych dokumentów niż wskazane w ust. 2 i 3, potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia. 5. O dokumentach, o których mowa w ust. 2-4 powyżej, Ubezpieczyciel informuje osobę zgłaszającą roszczenie pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę. WYPŁATA ŚWIADCZENIA Świadczenia z tytułu zajścia wypadków objętych ochroną ubezpieczeniową, wypłacane są Uprawnionemu wyznaczonemu przez Ubezpieczonego w deklaracji zgody, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej. 2. W przypadku kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej po rozwiązaniu umowy pożyczki przed datą wymagalności ostatniej raty określonej w pierwotnym harmonogramie spłat, Uprawnionym do świadczenia z tytułu utraty pracy jest Ubezpieczony. 3. Jeżeli z chwilą śmierci Ubezpieczonego nie został wyznaczony Uposażony - Uprawniony do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczonego, świadczenie, o którym mowa w 6, przysługuje członkom rodziny zmarłego w następującej kolejności: 1) małżonkowi, w całości, 2) dzieciom, w równych częściach, 3) rodzicom, w równych częściach. 4. W przypadku braku osób wskazanych w ust. 2 powyżej, świadczenie, o którym mowa w 6, przysługuje innym ustawowym spadkobiercom zmarłego - w równych częściach Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym, na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia, w wyniku własnych ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności roszczenia i wysokości świadczenia, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. 2. Gdyby wyjaśnienie w terminie określonym w ust. 1 okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną cześć świadczenia Ubezpieczyciel wypłaca w terminie określonym w ust Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym osobę występującą z roszczeniem na piśmie w terminie określonym odpowiednio w ust. 1 albo w ust. 2, podając okoliczności i podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty. OS/OW118/1210 5

6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 16 Wszelkie rozliczenia wynikające z umowy ubezpieczenia, w tym wypłaty wszelkich świadczeń ubezpieczeniowych dokonywane są w złotych polskich. 22 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia obowiązują od dnia 29 października 2012 roku i mają zastosowanie do osób zawierających umowy pożyczki od tego dnia. 17 Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i wnioski składane Ubezpieczycielowi albo przez Ubezpieczyciela, powinny być złożone na piśmie Podatki i opłaty związane z otrzymaniem świadczenia ubezpieczeniowego nie obciążają Ubezpieczyciela. 2. Opłaty związane z płatnością składek ubezpieczeniowych obciążają Ubezpieczającego. 19 W przypadku zmiany systemu monetarnego w Rzeczypospolitej Polskiej lub denominacji polskiej waluty, zobowiązania finansowe wynikające z umowy ubezpieczenia będą odpowiednio zmienione, zgodnie z kursem wymiany złotego ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski Skargi i zażalenia Ubezpieczonego, Uprawnionego lub innej osoby uprawnionej z umowy ubezpieczenia rozpatrywane są przez Zarząd Ubezpieczyciela lub upełnomocnionego pracownika Ubezpieczyciela, w terminie 30 dni, po przesłaniu ich w formie pisemnej do Ubezpieczyciela na adres: Sopot, ul. Hestii 1, lub mailem na adres: bądź też mogą być kierowane do Miejskiego i Powiatowego Rzecznika Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. 2. Po rozpatrzeniu skarg i zażaleń, o których mowa w ust. 1 powyżej, stanowisko Ubezpieczyciela przesyłane jest pisemnie lub w innej uzgodnionej formie na adres wskazany w treści skargi lub zażalenia. 3. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 4. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia, można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego, Uprawnionego lub innego uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 5. Strony dopuszczają możliwość pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z umowy ubezpieczenia w sądzie polubownym, utworzonym przy Rzeczniku Ubezpieczonych - Al. Jerozolimskie 44, Warszawa, działającym zgodnie z jego regulaminem W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 2. Umowa ubezpieczenia jest zawarta w języku polskim. Językiem stosowanym w relacjach Ubezpieczyciela Ubezpieczającego i Ubezpieczonych jest język polski. Prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia jest prawo polskie. 6 OS/OW118/1210

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Ogólne warunki indywidualnego kapitałowego ubezpieczenia na życie, zwane dalej OWU, stosuje się do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie Spis treści 1) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA indeks GOW/07/11/01 3 2) Ogólne warunki dodatkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT stanowią integralną część indywidualnych umów ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia KP1-G45 Grupowe ubezpieczenie na życie Bezpieczna przyszłość Spis treści Str. Wzór Dokument 3 OWU-G45 9 ZNW-G45 11 ZUU-G45 13 TUN-G45 15 TUP-G45 17 TZU-G45 19 TIC-G45 21 SZU-G45

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia Poniższe ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia (zwane dalej OWU) stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. Na marginesach treści OWU zostały zamieszczone komentarze,

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczenia ubezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczenia Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji, hospitalizacji spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 27 maja 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO Kod warunków: PNKP32 Kod warunków: PTKP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów ubezpieczenia podstawowego:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie Ksiazka GRUP 31-05-11 13:43 Page 1 Bezpieczna Grupa Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS IPG-OWU-0310 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 3 2 Jak należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY SPIS TREŚCI I. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Spis treści 1. Postanowienia ogólne str 3 2. Definicje str 3 3. Zawarcie umowy ubezpieczenia str 5 4. Suma

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania.

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania. Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Znajdujące się w ramkach w treści SWU komentarze i wyjaśnienia nie stanowią treści SWU. Pełnią jedynie funkcję informacyjną. POMOC Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Na wszelki wypadek na rzecz Abonentów T-Mobile 1 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie oraz na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ubezpieczenie na życie oraz na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku Pewne Wsparcie Ubezpieczenie na życie oraz na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia nr 8000KW15 Znajdujące się w ramkach w treści OWU komentarze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ubezpieczenia AA/NNW/OWU/3.00 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

OGÓLNE WARUNKI UMOWY INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UMOWY INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UMOWY INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE...3 WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ INDYWIDUALNEJ

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo