KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy lub Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank Pekao S.A. KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem, udziela ochrony ubezpieczeniowej osobom fizycznym, zwanym dalej Ubezpieczonymi, które zawarły z Bankiem Pekao SA, zwanym dalej Ubezpieczającym, umowę kredytu mieszkaniowego, zwaną dalej umową kredytu. 2 Terminom użytym w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: 1) choroba przewlekła - schorzenie, którego objawy utrzymują się dłużej niż cztery tygodnie, a w trakcie jego przebiegu mogą występować okresy zaostrzenia, zmniejszenia lub czasowego ustąpienia objawów, i które zostało zdiagnozowane lub było leczone przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej; 2) czasowa niezdolność do pracy - niemożność świadczenia przez Ubezpieczonego pracy, potwierdzona wydanym zgodnie z przepisami prawa zaświadczeniem lekarskim; dotyczy także wykonywania pracy w ramach prowadzenia działalności gospodarczej (indywidualnie lub w formie spółki osobowej), przy czym za datę wystąpienia czasowej niezdolności uważa się dzień następny po upływie 60 dni liczonych od pierwszego dnia czasowej niezdolności do pracy; 3) data utraty pracy - dzień następny po upływie 60 dni liczonych od daty rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego, nie wcześniej jednak niż dzień następny po dniu, w którym Ubezpieczony uzyskał status bezrobotnego oraz uprawnienia do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa,; 4) deklaracja zgody - pisemne oświadczenie kredytobiorcy o zgodzie na objęcie ochroną ubezpieczeniową stanowiące element treści umowy kredytu lub odrębny dokument (formularz dostarczony przez Ubezpieczyciela); 5) kredyt - kredyt na cele mieszkaniowe udzielony Ubezpieczonemu przez Ubezpieczającego na podstawie umowy kredytu, z okresem kredytowania nie krótszym niż okres ochrony ubezpieczeniowej; 6) kredytobiorca - osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem Pekao SA umowę kredytu; 7) konwersja kredytu - zdarzenie w okresie kredytowania, po zajściu którego kredyt przechodzi z okresu wykorzystania w okres spłaty tj. kredytobiorca w miejsce rat odsetkowych spłaca raty kapitałowo - odsetkowe; 8) nagłe zachorowanie - stan chorobowy powstały w sposób nagły, wymagający natychmiastowej pomocy medycznej; 9) nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia lub zmarł; 10) rata kapitałowo-odsetkowa - rata kredytu składająca się z kapitału i odsetek z tytułu korzystania przez kredytobiorcę z kredytu, przypadająca do spłaty w terminie wynikającym z zawartej z Ubezpieczającym umowy kredytu po zajściu konwersji kredytu; 11) rata odsetkowa - rata kredytu składająca się z odsetek wynikających z umowy kredytu, przypadająca do spłaty w terminie wskazanym w umowie kredytu przed zajściem konwersji kredytu; 12) stosunek pracy - stosunek zawarty pomiędzy pracodawcą a Ubezpieczonym powstały na podstawie umowy o pracę, zawarty na czas nieokreślony lub określony; 13) stosunek służbowy - stosunek zawarty pomiędzy pracodawcą a Ubezpieczonym na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, zawarty na czas nieokreślony lub określony; 14) Ubezpieczyciel - Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1, Sopot, numer KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony w całości: zł, wykonujące działalność ubezpieczeniową za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa; 15) Ubezpieczający - Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna; z siedzibą w Warszawie, adres Warszawa, ul. Grzybowska 53/57, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o numerze NIP: , Regon: , o kapitale zakładowym opłaconym w kwocie zł, według stanu na dzień 28 grudnia 2012 roku; 16) Ubezpieczony - kredytobiorca, który złożył Ubezpieczającemu deklarację zgody; 17) Umowa - Generalna umowa grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty pracy, czasowej niezdolności do pracy lub śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku dla kredytobiorców kredytów mieszkaniowych udzielonych przez Bank Pekao S.A. zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem; 1

2 18) umowa o pracę - umowa o pracę w rozumieniu Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 ze zm.); 19) uposażony - osoba lub inny podmiot wskazany przez Ubezpieczonego, któremu wypłacane jest świadczenie w przypadku śmierci Ubezpieczonego; 20) uprawniony - Ubezpieczający, Ubezpieczony lub inna osoba uprawniona do otrzymania świadczenia w przypadku wystąpienia wypadku; 21) uruchomienie kredytu - wypłata pierwszej części lub całości kredytu, dokonana zgodnie z postanowieniami umowy kredytu; 22) utrata pracy - zdarzenie polegające na utracie zatrudnienia wskutek rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartych z Ubezpieczonym na czas nieokreślony, w wyniku którego Ubezpieczony zyskuje status bezrobotnego i uprawnienia do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia; 23) wcześniejsza spłata kredytu - rozwiązanie umowy kredytu wskutek całkowitej spłaty kredytu przed terminem spłaty ostatniej raty kredytu przewidzianym pierwotnie w umowie kredytu; 24) wiek - liczba ukończonych pełnych lat życia; 25) wypadek - zajście zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia są: 1) w ubezpieczeniu spłaty kredytu na wypadek utraty pracy - utrata pracy przez Ubezpieczonego, 2) w ubezpieczeniu spłaty kredytu na wypadek czasowej niezdolności do pracy - czasowa niezdolność do pracy spowodowana nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem Ubezpieczonego, 3) w ubezpieczeniu spłaty kredytu na wypadek śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku - śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła ona w okresie do 180 dni od daty nieszczęśliwego wypadku. 2. Ubezpieczyciel spełni świadczenie, w zależności od statusu zatrudnienia wskazanego poniżej, w wysokości określonej w 8-10, w przypadku wystąpienia następujących wypadków: 1) utraty pracy przez Ubezpieczonego - w odniesieniu do kredytobiorców, którzy byli zatrudnieni na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartych na czas nieokreślony, 2) czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego - w odniesieniu do kredytobiorców, którzy w dniu rozpoczęcia się czasowej niezdolności do pracy prowadzili działalność gospodarczą (indywidualnie lub w formie spółki osobowej) lub byli zatrudnieni na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartych na czas określony albo wykonywali działalność zarobkową w innej formie (z wyłączeniem stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartych na czas nieokreślony), 3) śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku - w odniesieniu do kredytobiorców, którzy w dniu nieszczęśliwego wypadku powodującego śmierć prowadzili działalność gospodarczą (indywidualnie lub w formie spółki osobowej) lub byli zatrudnieni na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartych na czas określony albo wykonywali działalność zarobkową w innej formie (z wyłączeniem stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartych na czas nieokreślony) lub uzyskiwali przychody z tytułu emerytury lub renty lub innych źródeł i nie uzyskiwali przychodów z tytułu źródeł opisanych w pkt 1) powyżej. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 4 1. W przypadku utraty pracy odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy: 1) utrata pracy nastąpiła przed upływem 90 dni od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową, 2) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem stosunku pracy lub stosunku służbowego na wniosek Ubezpieczonego, 3) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem stosunku pracy lub stosunku służbowego za porozumieniem stron, 4) utrata pracy nastąpiła w wyniku wypowiedzenia warunków pracy lub płacy, 5) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego z Ubezpieczonym bez wypowiedzenia, w rozumieniu przepisów prawa pracy. 2. W przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku i czasowej niezdolności do pracy odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy zajście wypadku objętego ubezpieczeniem nastąpiło w wyniku: 1) samobójstwa lub usiłowania popełnienia samobójstwa - jeżeli samobójstwo lub usiłowanie samobójstwa nastąpiło w okresie do 2 lat od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową, 2) działania Ubezpieczonego, który pozostawał pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, za pozostawanie pod wpływem alkoholu rozumie się stan powstały w wyniku wprowadzenia do organizmu Ubezpieczonego takiej ilości alkoholu, że jego zawartość wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,2 alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm 3, 3) aktów wojny (w tym wojny domowej), uczestnictwa w zamieszkach, przestępstwach, aktach terroryzmu lub sabotażu, 4) eksplozji atomowej oraz napromieniowania (za wyjątkiem pojedynczych przypadków nie związanych z aktywnością zawodową), 5) następstw i konsekwencji chorób przewlekłych stwierdzonych przez lekarza przed dniem rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wypadków zaistniałych przed tym dniem, 6) poddania się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób, chyba że miały bezpośredni związek z wypadkiem, 7) zdarzeń powstałych podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień (prawo jazdy, dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym), 8) uprawiania przez Ubezpieczonego niebezpiecznych dyscyplin sportu, za które uważa się: boks, bobsleje, saneczkarstwo, sporty motorowe, jeździectwo, alpinizm, lotniarstwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, szermierkę, sporty obronne, kajakarstwo wysokogórskie, taternictwo jaskiniowe, skoki do wody, nurkowanie 2

3 Infolinia *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora z wykorzystaniem aparatów oddechowych, szybownictwo oraz czynnym udziałem w zawodach związanych z wyczynowym uprawianiem sportu, wyścigach i rajdach (z wyłączeniem rajdów pieszych), 9) uczestnictwa w locie, w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu wojskowego lub prywatnego nie posiadającego licencji na przewóz pasażerów, 10) umyślnego samookaleczenia lub uszkodzenia ciała na prośbę Ubezpieczonego. OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 9. Niezależnie od postanowień ust. 8 powyżej, Ubezpieczony może zrezygnować z obejmowania ochroną ubezpieczeniową w dowolnym momencie. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym składka ubezpieczeniowa za każdy dzień niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej zostanie zwrócona Ubezpieczającemu przez Ubezpieczyciela. 10. Ubezpieczonemu przysługuje prawo odstąpienia od ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji zgody. OKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 5 1. Ubezpieczeniem może zostać objęta każda osoba fizyczna, która w dniu podpisania deklaracji zgody spełnia łącznie wszystkie warunki określone poniżej: 1) jest kredytobiorcą lub współkredytobiorcą, której udzielono jednego lub więcej kredytów w łącznej wysokości nie przekraczającej PLN, z zastrzeżeniem, iż ograniczenie dotyczy wyłącznie kredytów udzielonych w ramach obowiązujących umów kredytu, przy zawieraniu których kredytobiorca lub współkredytobiorca został objęty ubezpieczeniem na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, 2) jej wiek wraz z okresem ochrony ubezpieczeniowej nie przekracza 65 lat, 3) ma miejsce zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Objęcie ubezpieczeniem kredytobiorców, których wiek przekracza limit 65 lat lub którym udzielono kredytów w wysokości wyższej niż PLN, wymaga każdorazowo zgody Ubezpieczyciela udzielonej na piśmie. Zgoda Ubezpieczyciela wymagana jest również wtedy, gdy udzielany kredyt nie przekracza PLN, lecz jego kwota wraz z innymi kredytami, udzielonymi w ramach obowiązujących umów kredytu, przy zawieraniu których kredytobiorca został objęty ubezpieczeniem na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia - przekracza PLN. 3. Przy obliczaniu łącznych kwot kredytów, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej pod uwagę brana jest łączna kwota aktualnego zadłużenia z tytułu kapitału na dzień obejmowania ochroną ubezpieczeniową. 4. W przypadku kredytobiorców, o których mowa w ust. 2, Ubezpieczyciel może objęcie ubezpieczeniem uzależnić od wypełnienia przez kredytobiorcę kwestionariusza medycznego lub przeprowadzenia badania lekarskiego na koszt Ubezpieczyciela w zakresie niezbędnym do oszacowania ryzyka. 5. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową osoby, o której mowa w ust. 1 i 2 jest, aby osoba ta łącznie: 1) złożyła deklarację zgody, 2) zawarła z Ubezpieczającym umowę kredytu. 6. Jeżeli deklaracja zgody stanowi element treści umowy kredytu podpisanej przez kredytobiorcę, podpisanie umowy kredytu uważa się jednocześnie za złożenie deklaracji zgody. 7. Złożenie deklaracji zgody następuje w chwili zawierania umowy kredytu. 8. Odstąpienie przez Kredytobiorcę od umowy kredytu w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu wypłaty kredytu jest równoznaczne z rezygnacją Kredytobiorcy w tej samej dacie z obejmowania go ochroną ubezpieczeniową Objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową może nastąpić po spełnieniu warunków określonych w Okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego rozpoczyna się od godziny 24:00 dnia, w którym kredytobiorca złożył deklarację zgody, jednakże nie wcześniej niż w dniu uruchomienia kredytu przez Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 3. W przypadku ubezpieczenia utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy odpowiedzialność Ubezpieczyciela względem Ubezpieczonego rozpoczyna się dziewięćdziesiątego dnia po dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową. 4. Okres ochrony ubezpieczeniowej wynosi 4 lata od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową. 5. Z zastrzeżeniem postanowień 14, odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się z upływem okresu ochrony ubezpieczeniowej. 6. W przypadku, gdy po dniu złożenia deklaracji zgody następuje zmiana statusu zatrudnienia Ubezpieczonego na taki, który powoduje nabycie praw do otrzymania świadczenia w razie zajścia czasowej niezdolności do pracy, przez kolejne 180 dni od dnia takiej zmiany statusu zatrudnienia udzielana jest wyłącznie ochrona na wypadek śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku. Po tym okresie przysługuje ochrona na zasadach opisanych w 3, w zależności od aktualnego statusu zatrudnienia. Do okresu 180 dni wlicza się czas zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub stosunku służbowego zawartych na okres próbny, jeżeli bezpośrednio po nim nastąpiło zatrudnienie przez tego samego pracodawcę. 7. W przypadku, gdy po dniu złożenia deklaracji zgody następuje zmiana statusu zatrudnienia Ubezpieczonego na taki, który powoduje nabycie praw do otrzymania świadczenia w przypadku utraty pracy, przez kolejne 180 dni od dnia takiej zmiany statusu zatrudnienia udzielana jest wyłącznie ochrona w na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Do okresu 180 dni wlicza się czas zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub stosunku służbowego zawartych na okres próbny, jeżeli bezpośrednio po nim nastąpiło zatrudnienie na czas nieokreślony przez tego samego pracodawcę. 8. Okresy ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, o których mowa w ust. 3, 6 oraz ust. 7 powyżej, uwzględniane są w wyliczeniu wysokości składki ubezpieczeniowej. 3

4 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 7 1. Składka ubezpieczeniowa ustalana jest po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego. 2. Składka ubezpieczeniowa jest opłacana przez Ubezpieczającego. SUMA UBEZPIECZENIA - WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 1. Świadczenie Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia utraty pracy przez Ubezpieczonego równe jest kwocie rat odsetkowych lub rat kapitałowo - odsetkowych należnych z tytułu zawartej przez Ubezpieczonego umowy kredytu i wypłacane jest miesięcznie w wysokości odpowiadającej kwocie każdej kolejnej miesięcznej raty odsetkowej lub raty kapitałowo - odsetkowej i w terminie ich płatności, przypadających do zapłaty po dacie utraty pracy. 2. W przypadku drugiej i każdej następnej utraty pracy, wypłata świadczenia miesięcznego przez Ubezpieczyciela następuje w terminach płatności rat odsetkowych lub kapitałowo - odsetkowych kredytu przypadających po 60 dniu od daty utraty pracy. 3. Łączna kwota świadczeń Ubezpieczyciela z tytułu utraty pracy przez Ubezpieczonego razem z łączną kwotą świadczeń wypłaconych z tytułu ubezpieczenia na wypadek czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, nie może przekroczyć kwoty równej 12-krotnej wysokości raty odsetkowej lub raty kapitałowoodsetkowej kredytu, której termin płatności upłynął bezpośrednio przed datą pierwszej utraty pracy, bez względu na liczbę zdarzeń (utrat pracy) w czasie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do Ubezpieczonego. Jeżeli w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej nastąpiła konwersja umowy kredytu za podstawę wyliczenia łącznej kwoty świadczenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nawet w okolicznościach korzystania ze świadczenia ubezpieczeniowego przed konwersją, uznaje się pierwszą ratę kapitałowo-odsetkową, której termin płatności przypada po dokonaniu konwersji. 4. W każdym przypadku świadczenie, o którym mowa w ust. 1, przestaje być wypłacane począwszy od: 1) ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył 65 lat, z wyjątkiem osób, dla których obowiązuje wyższy limit wieku, na który Ubezpieczyciel wyraził zgodę na piśmie - w takim przypadku ochrona wygasa w dniu, w którym Ubezpieczony ukończył zaakceptowany wyższy wiek, 2) pierwszego dnia po dacie ponownego zatrudnienia. 5. W przypadku kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej po wcześniejszej spłacie kredytu, z tytułu ubezpieczenia utraty pracy przez Ubezpieczonego, wypłaca się świadczenie miesięczne wyliczane według formuły: kwota kredytu z dnia zawarcia umowy kredytu dzielona przez ilość miesięcy spłaty kredytu określonego w umowie kredytu w dniu jej zawarcia. Tak wyliczona kwota odpowiada miesięcznej racie kapitałowo - odsetkowej i jest wypłacana zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej Świadczenie Ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego równe jest kwocie rat odsetkowych lub rat kapitałowo - odsetkowych należnych z tytułu zawartej przez Ubezpieczonego umowy kredytu i wypłacane jest miesięcznie w wysokości odpowiadającej kwocie każdej kolejnej miesięcznej raty odsetkowej lub raty kapitałowo - odsetkowej i w terminie ich płatności, przypadających do zapłaty po dacie wystąpienia czasowej niezdolności do pracy, z zastrzeżeniem ust Łączna kwota świadczeń z tytułu wystąpienia czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego razem z łączną kwotą świadczeń wypłaconych z tytułu ubezpieczenia na wypadek utraty pracy na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, nie może przekroczyć kwoty równej 12-krotnej wysokości raty odsetkowej lub raty kapitałowo - odsetkowej kredytu, której termin płatności upłynął bezpośrednio przed datą pierwszej niezdolności do pracy, bez względu na liczbę wypadków (czasowych niezdolności do pracy) w czasie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do jednego Ubezpieczonego. Jeżeli w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej nastąpiła konwersja umowy kredytu, za podstawę wyliczenia łącznej kwoty świadczenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, uznaje się pierwszą ratę kapitałowo-odsetkową, której termin płatności przypada po dokonaniu konwersji. 3. W każdym przypadku świadczenie, o którym mowa w ust. 1, przestaje być wypłacane począwszy od: 1) ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył 65 lat, z wyjątkiem osób, dla których obowiązuje wyższy limit wieku na który Ubezpieczyciel wyraził zgodę na piśmie - w takim przypadku świadczenie przestaje być wypłacane ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył zaakceptowany wyższy wiek, 2) pierwszego dnia po zakończeniu okresu czasowej niezdolności do pracy. 4. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do odmowy wypłaty całości lub części świadczenia w przypadku stwierdzenia, że w czasie niezdolności do pracy Ubezpieczony wykonywał pracę zawodową. 5. Jeżeli nawrót niezdolności do pracy Ubezpieczonego w wyniku tej samej przyczyny nastąpi przed upływem 60 dni licząc od dnia zakończenia okresu czasowej niezdolności do pracy, Ubezpieczyciel rozpoczyna realizację świadczenia, o którym mowa w ust. 1, przypadającego na okres kolejnej niezdolności do pracy, od pierwszego dnia nawrotu niezdolności. 6. Jeżeli nawrót niezdolności do pracy Ubezpieczonego w wyniku tej samej przyczyny nastąpi po upływie 60 dni licząc od dnia zakończenia okresu czasowej niezdolności do pracy, będzie on traktowany jako nowe zdarzenie wywołujące obowiązek kolejnego świadczenia. W takim przypadku Ubezpieczyciel rozpoczyna realizację świadczenia, o którym mowa w ust. 1, przypadających na okres kolejnej niezdolności do pracy po upływie 60 kolejnych dni kolejnej niezdolności do pracy. 7. W przypadku kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej po wcześniejszej spłacie kredytu, z tytułu wystąpienia czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego wypłaca się świadczenie miesięczne wyliczane według formuły: kwota kredytu z dnia zawarcia umowy kredytu dzielona przez ilość miesięcy spłaty kredytu określonego w umowie kredytu w dniu jej zawarcia. Tak wyliczona kwota odpowiada miesięcznej racie kapitałowo - odsetkowej i jest wypłacana zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej. 4

5 Infolinia *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, w poszczególnym dniu trwania ochrony ubezpieczeniowej, równa jest łącznie: 1) kapitałowi kredytu pozostającemu do spłaty w tym dniu trwania ochrony ubezpieczeniowej, 2) odsetkom, według przewidzianej umową kredytu stopy, liczonym od nieprzeterminowanej części kapitału za okres do dnia wypłaty świadczenia, jednak nie dłuższy niż 60 dni. 2. W przypadku śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie równe sumie ubezpieczenia, której wysokość określona jest zgodnie z ust. 1, obliczanej na dzień śmierci, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 3. W przypadku kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej po wcześniejszej spłacie kredytu, świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku ustalane jest według formuły: kwota kredytu z dnia zawarcia umowy kredytu dzielona przez okres umowy kredytu w miesiącach z dnia jej zawarcia pomnożona przez liczbę miesięcy pozostających do daty spłaty kredytu z dnia jej zawarcia z zaokrągleniem do pełnego miesiąca. WYPŁATA ŚWIADCZENIA Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie na podstawie uznania roszczenia w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego związanego z zaistnieniem szkody, zasadności roszczeń i wysokości świadczenia, w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. 2. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie lub świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. 3. Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania lub świadczenia okazało się niemożliwe, odszkodowanie lub świadczenie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe jednakże bezsporną część odszkodowania lub świadczenia Ubezpieczyciel wypłaca w terminie określonym w ust Świadczenia z tytułu zajścia wypadków objętych ochroną ubezpieczeniową, wypłacane są uposażonemu lub uprawnionemu. Jeżeli uprawnionym jest Ubezpieczający może on żądać wypłaty świadczeń z tytułu zajścia zdarzeń ubezpieczeniowych do chwili całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu umowy kredytu oraz do wysokości zadłużenia z tytułu umowy kredytu. W sytuacji kiedy uprawnionym jest Ubezpieczający, świadczenie jemu wypłacone przeznaczane jest na spłatę zobowiązań Ubezpieczonego wynikających z umowy kredytu. 2. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, świadczenie przysługujące zgodnie z aktualnym statusem zatrudnienia z tytułu ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek utraty pracy lub ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek czasowej niezdolności do pracy zgodnie z 3, świadczenie w kwocie przewyższającej kwotę zadłużenia z tytułu umowy kredytu wypłacane jest Ubezpieczonemu lub innemu uprawnionemu niebędącemu Ubezpieczającym. 3. W przypadku, gdy świadczenie z tytułu ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku swoją wartością przewyższa wartość zobowiązań Ubezpieczonego wynikających z umowy kredytu, świadczenie należne jest osobie wskazanej przez Ubezpieczonego w deklaracji zgody, jako uposażony do świadczenia ubezpieczeniowego w kwocie przewyższającej kwotę zadłużenia z tytułu umowy kredytu. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał osoby uposażonej (o której mowa w zdaniu poprzedzającym), świadczenie w kwocie przewyższającej kwotę zadłużenia z tytułu umowy pożyczki przysługuje niżej wymienionym osobom, w następującej kolejności: 1) małżonkowi - w całości, 2) dzieciom - w równych częściach w braku małżonka, 3) rodzicom - w równych częściach w braku małżonka i dzieci, 4) innym spadkobiercom Ubezpieczonego - w częściach wskazanych w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZPATRZENIA ROSZCZENIA W przypadku wystąpienia wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Ubezpieczyciela o czasowej niezdolności do pracy albo utracie pracy, w zależności od ryzyka objętego ochroną ubezpieczeniową w stosunku do danego Ubezpieczonego. 2. W przypadku wystąpienia wypadku z ubezpieczenia utraty pracy dokumenty potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia to: 1) każdorazowo po utracie pracy: a) zgłoszenie roszczenia o wypłatę świadczenia, b) oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy, c) zaświadczenie o uzyskaniu statusu bezrobotnego, d) ostatnia umowę o pracę, e) świadectwo pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia, f) deklaracja zgody, g) inne dokumenty potrzebne do ustalenia zasadności roszczenia o wypłatę lub wysokości świadczenia niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania; 2) przed każdorazową wypłatą świadczenia miesięcznego: a) dowód pobrania zasiłku dla bezrobotnych za okres, w którym przypada termin płatności raty, b) zawiadomienie o najbliższej spłacie kredytu/zaświadczenie o wysokości raty kredytu przypadającej do zapłaty w okresie, za który przysługuje świadczenie. 3. W przypadku wystąpienia wypadku z ubezpieczenia czasowej niezdolności do pracy dokumenty potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia to: 1) każdorazowo po wystąpieniu czasowej niezdolności do pracy: a) zgłoszenie roszczenia o wypłatę świadczenia, b) stosowne zaświadczenie lekarskie określające przewidywany okres przerwy w pracy, jeżeli miał miejsce pobyt w szpitalu - historię pobytu w szpitalu (kartę informacyjną leczenia szpitalnego), c) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę lub stosunku służbowego zawartych na czas określony w dniu rozpoczęcia się czasowej niezdolności do pracy, d) deklaracja zgody, 5

6 e) inne dokumenty potrzebne do ustalenia zasadności roszczenia o wypłatę lub wysokości świadczenia (np. dodatkowa dokumentacja medyczna) niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania; 2) przed każdorazową wypłatą świadczenia miesięcznego: a) dowody wypłat zasiłku chorobowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, b) zawiadomienie o najbliższej spłacie kredytu/zaświadczenie o wysokości raty kredytu przypadającej do zapłaty w okresie czasowej niezdolności do pracy. 4. W przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku dokumenty potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia to: a) zgłoszenie roszczenia o wypłatę świadczenia, b) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego, c) zaświadczenie o przyczynie śmierci (kartę zgonu), d) deklaracja zgody, e) informacja o saldzie zadłużenia w dniu śmierci - dostarcza Ubezpieczający, f) inne dokumenty potrzebne do ustalenia zasadności roszczenia o wypłatę lub wysokości świadczenia niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania (np. dodatkowa dokumentacja medyczna). 5. Ubezpieczony w przypadku wystąpienia wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową w ubezpieczeniu czasowej niezdolności do pracy powinien bez zwłoki poddać się leczeniu i postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. 6. Ubezpieczony, na prośbę i na koszt Ubezpieczyciela, powinien poddać się badaniom lekarskim u lekarza wyznaczonego przez Ubezpieczyciela. Informacje dotyczące wyników badań, udzielone Ubezpieczycielowi, będą wykorzystane jedynie w związku z udzielaną ochroną ubezpieczeniową. 7. Wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 2-4 mogą być dostarczone Ubezpieczycielowi jako kopie. Ubezpieczyciel może zażądać oryginałów tych dokumentów do wglądu. 8. Wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 2-4, wystawiane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 9. W braku dokumentów wymienionych w ust. 1-8, Ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia w całości lub w odpowiedniej części w zależności od tego, w jakim stopniu ich brak miał wpływ na ustalenie okoliczności zdarzenia lub wysokości świadczenia. WYGAŚNIĘCIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ Ochrona ubezpieczeniowa wygasa w stosunku do Ubezpieczonego: 1) z upływem 4-letniego okresu ochrony ubezpieczeniowej, przy czym: a) jeżeli Ubezpieczający odracza Ubezpieczonemu termin spłaty kredytu (prolongata odpowiedzialność Ubezpieczyciela przedłuża się o okres prolongaty, nie dłużej jednak niż przez sześć miesięcy, z tym zastrzeżeniem, że warunki prolongaty nie mają wpływu na zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela), b) Ubezpieczyciel, na wniosek Ubezpieczającego, może przedłużyć okres ubezpieczenia do maksymalnie dwunastu miesięcy, licząc od daty przewidzianej pierwotnie jako dzień spłaty ostatniej raty kredytu, c) Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego przedłuża okres ubezpieczenia do maksymalnie dwunastu miesięcy od daty przewidzianej pierwotnie jako dzień spłaty ostatniej raty kredytu w przypadku zawieszenia spłaty kredytu zgodnie z art. 131 Ustawy z dnia r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2004, Nr 241, poz 2416 z późn. zm.), z tym zastrzeżeniem, że w okresie zawieszenia spłaty kredytu odpowiedzialność Ubezpieczyciela ogranicza się do ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, 2) ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył 65 lat, z wyjątkiem osób, dla których obowiązuje wyższy limit wieku na który Ubezpieczyciel wyraził zgodę na piśmie - w takim przypadku ochrona wygasa w dniu, w którym Ubezpieczony ukończył zaakceptowany wyższy wiek, 3) 30 dnia po dniu określonym w umowie kredytu jako termin spłaty ostatniej raty kredytu, z zastrzeżeniem pkt 2), 4) w dniu śmierci Ubezpieczonego, 5) w odniesieniu do czasowej niezdolności do pracy, odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygasa od dnia, w którym lekarz orzecznik wydał orzeczenie o trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub Ubezpieczony nabył uprawnienia do renty lub emerytury z ubezpieczenia społecznego, 6) w dniu wcześniejszej spłaty kredytu, o ile Ubezpieczony, składając deklarację zgody, nie wyraził woli kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, 7) dnia następnego po dniu rezygnacji z ubezpieczenia, przy czym za rezygnację z ubezpieczenia uważa się pisemne oświadczenie Ubezpieczonego w tym przedmiocie złożone Ubezpieczycielowi za pośrednictwem Ubezpieczającego, w tym również w sytuacji opisanej w 5 ust. 10 powyżej, 8) w dniu rozwiązania umowy kredytu przez Ubezpieczającego. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 15 Jeżeli uprawniony do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z ustaleniami Ubezpieczyciela co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo co do wysokości świadczenia, może w ciągu 30 dni od dnia otrzymania stanowiska Ubezpieczyciela zgłosić na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd Ubezpieczyciela Skargi i zażalenia Ubezpieczonego lub innego uprawnionego z umowy ubezpieczenia rozpatrywane są przez Zarząd Ubezpieczyciela lub upełnomocnionego pracownika Ubezpieczyciela, w terminie 30 dni, po przesłaniu ich w formie pisemnej do Ubezpieczyciela na adres: Sopot, ul. Hestii 1, lub mailem na adres: bądź też mogą być kierowane do Miejskiego i Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. 2. Po rozpatrzeniu skarg i zażaleń, o których mowa w ust. 1, stanowisko Ubezpieczyciela przesyłane jest pisemnie listem poleconym lub w innej uzgodnionej formie na adres wskazany w treści skargi lub zażalenia. 3. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 6

7 Infolinia *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora 17 Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia Ubezpieczyciela, Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym. 18 W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej, Kodeksu cywilnego, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2008 Nr 69, poz. 415 ze. zm.) oraz Kodeksu pracy i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego Umowa podlega prawu polskiemu. 2. Spory wynikające z Umowy mogą być rozpatrywane przez sądy według właściwości ogólnej albo przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, uposażonego lub innego uprawnionego z Umowy. Spory wynikające z Umowy mogą być również poddane pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. 20 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem 3 czerwca 2013 roku. 7

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI NA WYPADEK UTRATY PRACY ALBO CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO ZGONU W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DLA POŻYCZKOBIORCÓW ALIOR BANK S.A. ZAWIERAJĄCYCH UMOWY

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210 Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy albo Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp S.a. od dnia 9 lutego 2014 r.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp S.a. od dnia 9 lutego 2014 r. Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp S.a. od dnia 9 lutego 2014 r. Wariant Rozszerzony POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 10/03/12 z dnia 29.03.2012

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT stanowią integralną część indywidualnych umów ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT,

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira KOD: AT 01/11 I. Postanowienia ogólne POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW Credit Agricole Bank Polska S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW Credit Agricole Bank Polska S.A. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW Credit Agricole Bank Polska S.A. Spis treści ARTYKUŁ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ARTYKUŁ 2 - PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 ARTYKUŁ 3 - PRZYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A. Załącznik nr 2 do Umowy Generalnej nr 127/03/2010 WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz kod: HF 01/07 I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Ogólne warunki indywidualnego kapitałowego ubezpieczenia na życie, zwane dalej OWU, stosuje się do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

www.bankmillennium.pl TeleMillennium 801 331 331

www.bankmillennium.pl TeleMillennium 801 331 331 WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI W BANKU MILLENNIUM (zwana dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia spłaty pożyczki w Banku Millennium (zwane dalej WU) regulują zasady,

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW FM BANK PBP S.A.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW FM BANK PBP S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie klientów FM Bank PBP S.A. zawartej w dniu 1 lutego 2013 r. SPIS ROZDZIAŁÓW: POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 OBOWIĄZKI STRON... 3 ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230)

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) SPIS TREŚCI str. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE 2 ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ 3 WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 27 maja 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia KP1-G45 Grupowe ubezpieczenie na życie Bezpieczna przyszłość Spis treści Str. Wzór Dokument 3 OWU-G45 9 ZNW-G45 11 ZUU-G45 13 TUN-G45 15 TUP-G45 17 TZU-G45 19 TIC-G45 21 SZU-G45

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia Poniższe ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia (zwane dalej OWU) stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. Na marginesach treści OWU zostały zamieszczone komentarze,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie

Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie (kod produktu: TER) 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A. stanowią załącznik

Bardziej szczegółowo