KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy lub Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank Pekao S.A. KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem, udziela ochrony ubezpieczeniowej osobom fizycznym, zwanym dalej Ubezpieczonymi, które zawarły z Bankiem Pekao SA, zwanym dalej Ubezpieczającym, umowę kredytu mieszkaniowego, zwaną dalej umową kredytu. 2 Terminom użytym w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: 1) choroba przewlekła - schorzenie, którego objawy utrzymują się dłużej niż cztery tygodnie, a w trakcie jego przebiegu mogą występować okresy zaostrzenia, zmniejszenia lub czasowego ustąpienia objawów, i które zostało zdiagnozowane lub było leczone przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej; 2) czasowa niezdolność do pracy - niemożność świadczenia przez Ubezpieczonego pracy, potwierdzona wydanym zgodnie z przepisami prawa zaświadczeniem lekarskim; dotyczy także wykonywania pracy w ramach prowadzenia działalności gospodarczej (indywidualnie lub w formie spółki osobowej), przy czym za datę wystąpienia czasowej niezdolności uważa się dzień następny po upływie 60 dni liczonych od pierwszego dnia czasowej niezdolności do pracy; 3) data utraty pracy - dzień następny po upływie 60 dni liczonych od daty rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego, nie wcześniej jednak niż dzień następny po dniu, w którym Ubezpieczony uzyskał status bezrobotnego oraz uprawnienia do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa,; 4) deklaracja zgody - pisemne oświadczenie kredytobiorcy o zgodzie na objęcie ochroną ubezpieczeniową stanowiące element treści umowy kredytu lub odrębny dokument (formularz dostarczony przez Ubezpieczyciela); 5) kredyt - kredyt na cele mieszkaniowe udzielony Ubezpieczonemu przez Ubezpieczającego na podstawie umowy kredytu, z okresem kredytowania nie krótszym niż okres ochrony ubezpieczeniowej; 6) kredytobiorca - osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem Pekao SA umowę kredytu; 7) konwersja kredytu - zdarzenie w okresie kredytowania, po zajściu którego kredyt przechodzi z okresu wykorzystania w okres spłaty tj. kredytobiorca w miejsce rat odsetkowych spłaca raty kapitałowo - odsetkowe; 8) nagłe zachorowanie - stan chorobowy powstały w sposób nagły, wymagający natychmiastowej pomocy medycznej; 9) nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia lub zmarł; 10) rata kapitałowo-odsetkowa - rata kredytu składająca się z kapitału i odsetek z tytułu korzystania przez kredytobiorcę z kredytu, przypadająca do spłaty w terminie wynikającym z zawartej z Ubezpieczającym umowy kredytu po zajściu konwersji kredytu; 11) rata odsetkowa - rata kredytu składająca się z odsetek wynikających z umowy kredytu, przypadająca do spłaty w terminie wskazanym w umowie kredytu przed zajściem konwersji kredytu; 12) stosunek pracy - stosunek zawarty pomiędzy pracodawcą a Ubezpieczonym powstały na podstawie umowy o pracę, zawarty na czas nieokreślony lub określony; 13) stosunek służbowy - stosunek zawarty pomiędzy pracodawcą a Ubezpieczonym na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, zawarty na czas nieokreślony lub określony; 14) Ubezpieczyciel - Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1, Sopot, numer KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony w całości: zł, wykonujące działalność ubezpieczeniową za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa; 15) Ubezpieczający - Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna; z siedzibą w Warszawie, adres Warszawa, ul. Grzybowska 53/57, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o numerze NIP: , Regon: , o kapitale zakładowym opłaconym w kwocie zł, według stanu na dzień 28 grudnia 2012 roku; 16) Ubezpieczony - kredytobiorca, który złożył Ubezpieczającemu deklarację zgody; 17) Umowa - Generalna umowa grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty pracy, czasowej niezdolności do pracy lub śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku dla kredytobiorców kredytów mieszkaniowych udzielonych przez Bank Pekao S.A. zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem; 1

2 18) umowa o pracę - umowa o pracę w rozumieniu Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 ze zm.); 19) uposażony - osoba lub inny podmiot wskazany przez Ubezpieczonego, któremu wypłacane jest świadczenie w przypadku śmierci Ubezpieczonego; 20) uprawniony - Ubezpieczający, Ubezpieczony lub inna osoba uprawniona do otrzymania świadczenia w przypadku wystąpienia wypadku; 21) uruchomienie kredytu - wypłata pierwszej części lub całości kredytu, dokonana zgodnie z postanowieniami umowy kredytu; 22) utrata pracy - zdarzenie polegające na utracie zatrudnienia wskutek rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartych z Ubezpieczonym na czas nieokreślony, w wyniku którego Ubezpieczony zyskuje status bezrobotnego i uprawnienia do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia; 23) wcześniejsza spłata kredytu - rozwiązanie umowy kredytu wskutek całkowitej spłaty kredytu przed terminem spłaty ostatniej raty kredytu przewidzianym pierwotnie w umowie kredytu; 24) wiek - liczba ukończonych pełnych lat życia; 25) wypadek - zajście zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia są: 1) w ubezpieczeniu spłaty kredytu na wypadek utraty pracy - utrata pracy przez Ubezpieczonego, 2) w ubezpieczeniu spłaty kredytu na wypadek czasowej niezdolności do pracy - czasowa niezdolność do pracy spowodowana nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem Ubezpieczonego, 3) w ubezpieczeniu spłaty kredytu na wypadek śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku - śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła ona w okresie do 180 dni od daty nieszczęśliwego wypadku. 2. Ubezpieczyciel spełni świadczenie, w zależności od statusu zatrudnienia wskazanego poniżej, w wysokości określonej w 8-10, w przypadku wystąpienia następujących wypadków: 1) utraty pracy przez Ubezpieczonego - w odniesieniu do kredytobiorców, którzy byli zatrudnieni na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartych na czas nieokreślony, 2) czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego - w odniesieniu do kredytobiorców, którzy w dniu rozpoczęcia się czasowej niezdolności do pracy prowadzili działalność gospodarczą (indywidualnie lub w formie spółki osobowej) lub byli zatrudnieni na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartych na czas określony albo wykonywali działalność zarobkową w innej formie (z wyłączeniem stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartych na czas nieokreślony), 3) śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku - w odniesieniu do kredytobiorców, którzy w dniu nieszczęśliwego wypadku powodującego śmierć prowadzili działalność gospodarczą (indywidualnie lub w formie spółki osobowej) lub byli zatrudnieni na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartych na czas określony albo wykonywali działalność zarobkową w innej formie (z wyłączeniem stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartych na czas nieokreślony) lub uzyskiwali przychody z tytułu emerytury lub renty lub innych źródeł i nie uzyskiwali przychodów z tytułu źródeł opisanych w pkt 1) powyżej. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 4 1. W przypadku utraty pracy odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy: 1) utrata pracy nastąpiła przed upływem 90 dni od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową, 2) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem stosunku pracy lub stosunku służbowego na wniosek Ubezpieczonego, 3) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem stosunku pracy lub stosunku służbowego za porozumieniem stron, 4) utrata pracy nastąpiła w wyniku wypowiedzenia warunków pracy lub płacy, 5) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego z Ubezpieczonym bez wypowiedzenia, w rozumieniu przepisów prawa pracy. 2. W przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku i czasowej niezdolności do pracy odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy zajście wypadku objętego ubezpieczeniem nastąpiło w wyniku: 1) samobójstwa lub usiłowania popełnienia samobójstwa - jeżeli samobójstwo lub usiłowanie samobójstwa nastąpiło w okresie do 2 lat od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową, 2) działania Ubezpieczonego, który pozostawał pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, za pozostawanie pod wpływem alkoholu rozumie się stan powstały w wyniku wprowadzenia do organizmu Ubezpieczonego takiej ilości alkoholu, że jego zawartość wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,2 alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm 3, 3) aktów wojny (w tym wojny domowej), uczestnictwa w zamieszkach, przestępstwach, aktach terroryzmu lub sabotażu, 4) eksplozji atomowej oraz napromieniowania (za wyjątkiem pojedynczych przypadków nie związanych z aktywnością zawodową), 5) następstw i konsekwencji chorób przewlekłych stwierdzonych przez lekarza przed dniem rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wypadków zaistniałych przed tym dniem, 6) poddania się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób, chyba że miały bezpośredni związek z wypadkiem, 7) zdarzeń powstałych podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień (prawo jazdy, dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym), 8) uprawiania przez Ubezpieczonego niebezpiecznych dyscyplin sportu, za które uważa się: boks, bobsleje, saneczkarstwo, sporty motorowe, jeździectwo, alpinizm, lotniarstwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, szermierkę, sporty obronne, kajakarstwo wysokogórskie, taternictwo jaskiniowe, skoki do wody, nurkowanie 2

3 Infolinia *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora z wykorzystaniem aparatów oddechowych, szybownictwo oraz czynnym udziałem w zawodach związanych z wyczynowym uprawianiem sportu, wyścigach i rajdach (z wyłączeniem rajdów pieszych), 9) uczestnictwa w locie, w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu wojskowego lub prywatnego nie posiadającego licencji na przewóz pasażerów, 10) umyślnego samookaleczenia lub uszkodzenia ciała na prośbę Ubezpieczonego. OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 9. Niezależnie od postanowień ust. 8 powyżej, Ubezpieczony może zrezygnować z obejmowania ochroną ubezpieczeniową w dowolnym momencie. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym składka ubezpieczeniowa za każdy dzień niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej zostanie zwrócona Ubezpieczającemu przez Ubezpieczyciela. 10. Ubezpieczonemu przysługuje prawo odstąpienia od ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji zgody. OKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 5 1. Ubezpieczeniem może zostać objęta każda osoba fizyczna, która w dniu podpisania deklaracji zgody spełnia łącznie wszystkie warunki określone poniżej: 1) jest kredytobiorcą lub współkredytobiorcą, której udzielono jednego lub więcej kredytów w łącznej wysokości nie przekraczającej PLN, z zastrzeżeniem, iż ograniczenie dotyczy wyłącznie kredytów udzielonych w ramach obowiązujących umów kredytu, przy zawieraniu których kredytobiorca lub współkredytobiorca został objęty ubezpieczeniem na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, 2) jej wiek wraz z okresem ochrony ubezpieczeniowej nie przekracza 65 lat, 3) ma miejsce zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Objęcie ubezpieczeniem kredytobiorców, których wiek przekracza limit 65 lat lub którym udzielono kredytów w wysokości wyższej niż PLN, wymaga każdorazowo zgody Ubezpieczyciela udzielonej na piśmie. Zgoda Ubezpieczyciela wymagana jest również wtedy, gdy udzielany kredyt nie przekracza PLN, lecz jego kwota wraz z innymi kredytami, udzielonymi w ramach obowiązujących umów kredytu, przy zawieraniu których kredytobiorca został objęty ubezpieczeniem na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia - przekracza PLN. 3. Przy obliczaniu łącznych kwot kredytów, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej pod uwagę brana jest łączna kwota aktualnego zadłużenia z tytułu kapitału na dzień obejmowania ochroną ubezpieczeniową. 4. W przypadku kredytobiorców, o których mowa w ust. 2, Ubezpieczyciel może objęcie ubezpieczeniem uzależnić od wypełnienia przez kredytobiorcę kwestionariusza medycznego lub przeprowadzenia badania lekarskiego na koszt Ubezpieczyciela w zakresie niezbędnym do oszacowania ryzyka. 5. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową osoby, o której mowa w ust. 1 i 2 jest, aby osoba ta łącznie: 1) złożyła deklarację zgody, 2) zawarła z Ubezpieczającym umowę kredytu. 6. Jeżeli deklaracja zgody stanowi element treści umowy kredytu podpisanej przez kredytobiorcę, podpisanie umowy kredytu uważa się jednocześnie za złożenie deklaracji zgody. 7. Złożenie deklaracji zgody następuje w chwili zawierania umowy kredytu. 8. Odstąpienie przez Kredytobiorcę od umowy kredytu w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu wypłaty kredytu jest równoznaczne z rezygnacją Kredytobiorcy w tej samej dacie z obejmowania go ochroną ubezpieczeniową Objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową może nastąpić po spełnieniu warunków określonych w Okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego rozpoczyna się od godziny 24:00 dnia, w którym kredytobiorca złożył deklarację zgody, jednakże nie wcześniej niż w dniu uruchomienia kredytu przez Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 3. W przypadku ubezpieczenia utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy odpowiedzialność Ubezpieczyciela względem Ubezpieczonego rozpoczyna się dziewięćdziesiątego dnia po dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową. 4. Okres ochrony ubezpieczeniowej wynosi 4 lata od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową. 5. Z zastrzeżeniem postanowień 14, odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się z upływem okresu ochrony ubezpieczeniowej. 6. W przypadku, gdy po dniu złożenia deklaracji zgody następuje zmiana statusu zatrudnienia Ubezpieczonego na taki, który powoduje nabycie praw do otrzymania świadczenia w razie zajścia czasowej niezdolności do pracy, przez kolejne 180 dni od dnia takiej zmiany statusu zatrudnienia udzielana jest wyłącznie ochrona na wypadek śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku. Po tym okresie przysługuje ochrona na zasadach opisanych w 3, w zależności od aktualnego statusu zatrudnienia. Do okresu 180 dni wlicza się czas zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub stosunku służbowego zawartych na okres próbny, jeżeli bezpośrednio po nim nastąpiło zatrudnienie przez tego samego pracodawcę. 7. W przypadku, gdy po dniu złożenia deklaracji zgody następuje zmiana statusu zatrudnienia Ubezpieczonego na taki, który powoduje nabycie praw do otrzymania świadczenia w przypadku utraty pracy, przez kolejne 180 dni od dnia takiej zmiany statusu zatrudnienia udzielana jest wyłącznie ochrona w na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Do okresu 180 dni wlicza się czas zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub stosunku służbowego zawartych na okres próbny, jeżeli bezpośrednio po nim nastąpiło zatrudnienie na czas nieokreślony przez tego samego pracodawcę. 8. Okresy ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, o których mowa w ust. 3, 6 oraz ust. 7 powyżej, uwzględniane są w wyliczeniu wysokości składki ubezpieczeniowej. 3

4 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 7 1. Składka ubezpieczeniowa ustalana jest po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego. 2. Składka ubezpieczeniowa jest opłacana przez Ubezpieczającego. SUMA UBEZPIECZENIA - WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 1. Świadczenie Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia utraty pracy przez Ubezpieczonego równe jest kwocie rat odsetkowych lub rat kapitałowo - odsetkowych należnych z tytułu zawartej przez Ubezpieczonego umowy kredytu i wypłacane jest miesięcznie w wysokości odpowiadającej kwocie każdej kolejnej miesięcznej raty odsetkowej lub raty kapitałowo - odsetkowej i w terminie ich płatności, przypadających do zapłaty po dacie utraty pracy. 2. W przypadku drugiej i każdej następnej utraty pracy, wypłata świadczenia miesięcznego przez Ubezpieczyciela następuje w terminach płatności rat odsetkowych lub kapitałowo - odsetkowych kredytu przypadających po 60 dniu od daty utraty pracy. 3. Łączna kwota świadczeń Ubezpieczyciela z tytułu utraty pracy przez Ubezpieczonego razem z łączną kwotą świadczeń wypłaconych z tytułu ubezpieczenia na wypadek czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, nie może przekroczyć kwoty równej 12-krotnej wysokości raty odsetkowej lub raty kapitałowoodsetkowej kredytu, której termin płatności upłynął bezpośrednio przed datą pierwszej utraty pracy, bez względu na liczbę zdarzeń (utrat pracy) w czasie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do Ubezpieczonego. Jeżeli w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej nastąpiła konwersja umowy kredytu za podstawę wyliczenia łącznej kwoty świadczenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nawet w okolicznościach korzystania ze świadczenia ubezpieczeniowego przed konwersją, uznaje się pierwszą ratę kapitałowo-odsetkową, której termin płatności przypada po dokonaniu konwersji. 4. W każdym przypadku świadczenie, o którym mowa w ust. 1, przestaje być wypłacane począwszy od: 1) ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył 65 lat, z wyjątkiem osób, dla których obowiązuje wyższy limit wieku, na który Ubezpieczyciel wyraził zgodę na piśmie - w takim przypadku ochrona wygasa w dniu, w którym Ubezpieczony ukończył zaakceptowany wyższy wiek, 2) pierwszego dnia po dacie ponownego zatrudnienia. 5. W przypadku kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej po wcześniejszej spłacie kredytu, z tytułu ubezpieczenia utraty pracy przez Ubezpieczonego, wypłaca się świadczenie miesięczne wyliczane według formuły: kwota kredytu z dnia zawarcia umowy kredytu dzielona przez ilość miesięcy spłaty kredytu określonego w umowie kredytu w dniu jej zawarcia. Tak wyliczona kwota odpowiada miesięcznej racie kapitałowo - odsetkowej i jest wypłacana zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej Świadczenie Ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego równe jest kwocie rat odsetkowych lub rat kapitałowo - odsetkowych należnych z tytułu zawartej przez Ubezpieczonego umowy kredytu i wypłacane jest miesięcznie w wysokości odpowiadającej kwocie każdej kolejnej miesięcznej raty odsetkowej lub raty kapitałowo - odsetkowej i w terminie ich płatności, przypadających do zapłaty po dacie wystąpienia czasowej niezdolności do pracy, z zastrzeżeniem ust Łączna kwota świadczeń z tytułu wystąpienia czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego razem z łączną kwotą świadczeń wypłaconych z tytułu ubezpieczenia na wypadek utraty pracy na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, nie może przekroczyć kwoty równej 12-krotnej wysokości raty odsetkowej lub raty kapitałowo - odsetkowej kredytu, której termin płatności upłynął bezpośrednio przed datą pierwszej niezdolności do pracy, bez względu na liczbę wypadków (czasowych niezdolności do pracy) w czasie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do jednego Ubezpieczonego. Jeżeli w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej nastąpiła konwersja umowy kredytu, za podstawę wyliczenia łącznej kwoty świadczenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, uznaje się pierwszą ratę kapitałowo-odsetkową, której termin płatności przypada po dokonaniu konwersji. 3. W każdym przypadku świadczenie, o którym mowa w ust. 1, przestaje być wypłacane począwszy od: 1) ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył 65 lat, z wyjątkiem osób, dla których obowiązuje wyższy limit wieku na który Ubezpieczyciel wyraził zgodę na piśmie - w takim przypadku świadczenie przestaje być wypłacane ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył zaakceptowany wyższy wiek, 2) pierwszego dnia po zakończeniu okresu czasowej niezdolności do pracy. 4. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do odmowy wypłaty całości lub części świadczenia w przypadku stwierdzenia, że w czasie niezdolności do pracy Ubezpieczony wykonywał pracę zawodową. 5. Jeżeli nawrót niezdolności do pracy Ubezpieczonego w wyniku tej samej przyczyny nastąpi przed upływem 60 dni licząc od dnia zakończenia okresu czasowej niezdolności do pracy, Ubezpieczyciel rozpoczyna realizację świadczenia, o którym mowa w ust. 1, przypadającego na okres kolejnej niezdolności do pracy, od pierwszego dnia nawrotu niezdolności. 6. Jeżeli nawrót niezdolności do pracy Ubezpieczonego w wyniku tej samej przyczyny nastąpi po upływie 60 dni licząc od dnia zakończenia okresu czasowej niezdolności do pracy, będzie on traktowany jako nowe zdarzenie wywołujące obowiązek kolejnego świadczenia. W takim przypadku Ubezpieczyciel rozpoczyna realizację świadczenia, o którym mowa w ust. 1, przypadających na okres kolejnej niezdolności do pracy po upływie 60 kolejnych dni kolejnej niezdolności do pracy. 7. W przypadku kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej po wcześniejszej spłacie kredytu, z tytułu wystąpienia czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego wypłaca się świadczenie miesięczne wyliczane według formuły: kwota kredytu z dnia zawarcia umowy kredytu dzielona przez ilość miesięcy spłaty kredytu określonego w umowie kredytu w dniu jej zawarcia. Tak wyliczona kwota odpowiada miesięcznej racie kapitałowo - odsetkowej i jest wypłacana zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej. 4

5 Infolinia *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, w poszczególnym dniu trwania ochrony ubezpieczeniowej, równa jest łącznie: 1) kapitałowi kredytu pozostającemu do spłaty w tym dniu trwania ochrony ubezpieczeniowej, 2) odsetkom, według przewidzianej umową kredytu stopy, liczonym od nieprzeterminowanej części kapitału za okres do dnia wypłaty świadczenia, jednak nie dłuższy niż 60 dni. 2. W przypadku śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie równe sumie ubezpieczenia, której wysokość określona jest zgodnie z ust. 1, obliczanej na dzień śmierci, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 3. W przypadku kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej po wcześniejszej spłacie kredytu, świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku ustalane jest według formuły: kwota kredytu z dnia zawarcia umowy kredytu dzielona przez okres umowy kredytu w miesiącach z dnia jej zawarcia pomnożona przez liczbę miesięcy pozostających do daty spłaty kredytu z dnia jej zawarcia z zaokrągleniem do pełnego miesiąca. WYPŁATA ŚWIADCZENIA Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie na podstawie uznania roszczenia w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego związanego z zaistnieniem szkody, zasadności roszczeń i wysokości świadczenia, w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. 2. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie lub świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. 3. Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania lub świadczenia okazało się niemożliwe, odszkodowanie lub świadczenie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe jednakże bezsporną część odszkodowania lub świadczenia Ubezpieczyciel wypłaca w terminie określonym w ust Świadczenia z tytułu zajścia wypadków objętych ochroną ubezpieczeniową, wypłacane są uposażonemu lub uprawnionemu. Jeżeli uprawnionym jest Ubezpieczający może on żądać wypłaty świadczeń z tytułu zajścia zdarzeń ubezpieczeniowych do chwili całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu umowy kredytu oraz do wysokości zadłużenia z tytułu umowy kredytu. W sytuacji kiedy uprawnionym jest Ubezpieczający, świadczenie jemu wypłacone przeznaczane jest na spłatę zobowiązań Ubezpieczonego wynikających z umowy kredytu. 2. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, świadczenie przysługujące zgodnie z aktualnym statusem zatrudnienia z tytułu ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek utraty pracy lub ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek czasowej niezdolności do pracy zgodnie z 3, świadczenie w kwocie przewyższającej kwotę zadłużenia z tytułu umowy kredytu wypłacane jest Ubezpieczonemu lub innemu uprawnionemu niebędącemu Ubezpieczającym. 3. W przypadku, gdy świadczenie z tytułu ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku swoją wartością przewyższa wartość zobowiązań Ubezpieczonego wynikających z umowy kredytu, świadczenie należne jest osobie wskazanej przez Ubezpieczonego w deklaracji zgody, jako uposażony do świadczenia ubezpieczeniowego w kwocie przewyższającej kwotę zadłużenia z tytułu umowy kredytu. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał osoby uposażonej (o której mowa w zdaniu poprzedzającym), świadczenie w kwocie przewyższającej kwotę zadłużenia z tytułu umowy pożyczki przysługuje niżej wymienionym osobom, w następującej kolejności: 1) małżonkowi - w całości, 2) dzieciom - w równych częściach w braku małżonka, 3) rodzicom - w równych częściach w braku małżonka i dzieci, 4) innym spadkobiercom Ubezpieczonego - w częściach wskazanych w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZPATRZENIA ROSZCZENIA W przypadku wystąpienia wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Ubezpieczyciela o czasowej niezdolności do pracy albo utracie pracy, w zależności od ryzyka objętego ochroną ubezpieczeniową w stosunku do danego Ubezpieczonego. 2. W przypadku wystąpienia wypadku z ubezpieczenia utraty pracy dokumenty potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia to: 1) każdorazowo po utracie pracy: a) zgłoszenie roszczenia o wypłatę świadczenia, b) oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy, c) zaświadczenie o uzyskaniu statusu bezrobotnego, d) ostatnia umowę o pracę, e) świadectwo pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia, f) deklaracja zgody, g) inne dokumenty potrzebne do ustalenia zasadności roszczenia o wypłatę lub wysokości świadczenia niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania; 2) przed każdorazową wypłatą świadczenia miesięcznego: a) dowód pobrania zasiłku dla bezrobotnych za okres, w którym przypada termin płatności raty, b) zawiadomienie o najbliższej spłacie kredytu/zaświadczenie o wysokości raty kredytu przypadającej do zapłaty w okresie, za który przysługuje świadczenie. 3. W przypadku wystąpienia wypadku z ubezpieczenia czasowej niezdolności do pracy dokumenty potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia to: 1) każdorazowo po wystąpieniu czasowej niezdolności do pracy: a) zgłoszenie roszczenia o wypłatę świadczenia, b) stosowne zaświadczenie lekarskie określające przewidywany okres przerwy w pracy, jeżeli miał miejsce pobyt w szpitalu - historię pobytu w szpitalu (kartę informacyjną leczenia szpitalnego), c) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę lub stosunku służbowego zawartych na czas określony w dniu rozpoczęcia się czasowej niezdolności do pracy, d) deklaracja zgody, 5

6 e) inne dokumenty potrzebne do ustalenia zasadności roszczenia o wypłatę lub wysokości świadczenia (np. dodatkowa dokumentacja medyczna) niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania; 2) przed każdorazową wypłatą świadczenia miesięcznego: a) dowody wypłat zasiłku chorobowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, b) zawiadomienie o najbliższej spłacie kredytu/zaświadczenie o wysokości raty kredytu przypadającej do zapłaty w okresie czasowej niezdolności do pracy. 4. W przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku dokumenty potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia to: a) zgłoszenie roszczenia o wypłatę świadczenia, b) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego, c) zaświadczenie o przyczynie śmierci (kartę zgonu), d) deklaracja zgody, e) informacja o saldzie zadłużenia w dniu śmierci - dostarcza Ubezpieczający, f) inne dokumenty potrzebne do ustalenia zasadności roszczenia o wypłatę lub wysokości świadczenia niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania (np. dodatkowa dokumentacja medyczna). 5. Ubezpieczony w przypadku wystąpienia wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową w ubezpieczeniu czasowej niezdolności do pracy powinien bez zwłoki poddać się leczeniu i postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. 6. Ubezpieczony, na prośbę i na koszt Ubezpieczyciela, powinien poddać się badaniom lekarskim u lekarza wyznaczonego przez Ubezpieczyciela. Informacje dotyczące wyników badań, udzielone Ubezpieczycielowi, będą wykorzystane jedynie w związku z udzielaną ochroną ubezpieczeniową. 7. Wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 2-4 mogą być dostarczone Ubezpieczycielowi jako kopie. Ubezpieczyciel może zażądać oryginałów tych dokumentów do wglądu. 8. Wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 2-4, wystawiane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 9. W braku dokumentów wymienionych w ust. 1-8, Ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia w całości lub w odpowiedniej części w zależności od tego, w jakim stopniu ich brak miał wpływ na ustalenie okoliczności zdarzenia lub wysokości świadczenia. WYGAŚNIĘCIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ Ochrona ubezpieczeniowa wygasa w stosunku do Ubezpieczonego: 1) z upływem 4-letniego okresu ochrony ubezpieczeniowej, przy czym: a) jeżeli Ubezpieczający odracza Ubezpieczonemu termin spłaty kredytu (prolongata odpowiedzialność Ubezpieczyciela przedłuża się o okres prolongaty, nie dłużej jednak niż przez sześć miesięcy, z tym zastrzeżeniem, że warunki prolongaty nie mają wpływu na zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela), b) Ubezpieczyciel, na wniosek Ubezpieczającego, może przedłużyć okres ubezpieczenia do maksymalnie dwunastu miesięcy, licząc od daty przewidzianej pierwotnie jako dzień spłaty ostatniej raty kredytu, c) Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego przedłuża okres ubezpieczenia do maksymalnie dwunastu miesięcy od daty przewidzianej pierwotnie jako dzień spłaty ostatniej raty kredytu w przypadku zawieszenia spłaty kredytu zgodnie z art. 131 Ustawy z dnia r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2004, Nr 241, poz 2416 z późn. zm.), z tym zastrzeżeniem, że w okresie zawieszenia spłaty kredytu odpowiedzialność Ubezpieczyciela ogranicza się do ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, 2) ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył 65 lat, z wyjątkiem osób, dla których obowiązuje wyższy limit wieku na który Ubezpieczyciel wyraził zgodę na piśmie - w takim przypadku ochrona wygasa w dniu, w którym Ubezpieczony ukończył zaakceptowany wyższy wiek, 3) 30 dnia po dniu określonym w umowie kredytu jako termin spłaty ostatniej raty kredytu, z zastrzeżeniem pkt 2), 4) w dniu śmierci Ubezpieczonego, 5) w odniesieniu do czasowej niezdolności do pracy, odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygasa od dnia, w którym lekarz orzecznik wydał orzeczenie o trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub Ubezpieczony nabył uprawnienia do renty lub emerytury z ubezpieczenia społecznego, 6) w dniu wcześniejszej spłaty kredytu, o ile Ubezpieczony, składając deklarację zgody, nie wyraził woli kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, 7) dnia następnego po dniu rezygnacji z ubezpieczenia, przy czym za rezygnację z ubezpieczenia uważa się pisemne oświadczenie Ubezpieczonego w tym przedmiocie złożone Ubezpieczycielowi za pośrednictwem Ubezpieczającego, w tym również w sytuacji opisanej w 5 ust. 10 powyżej, 8) w dniu rozwiązania umowy kredytu przez Ubezpieczającego. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 15 Jeżeli uprawniony do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z ustaleniami Ubezpieczyciela co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo co do wysokości świadczenia, może w ciągu 30 dni od dnia otrzymania stanowiska Ubezpieczyciela zgłosić na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd Ubezpieczyciela Skargi i zażalenia Ubezpieczonego lub innego uprawnionego z umowy ubezpieczenia rozpatrywane są przez Zarząd Ubezpieczyciela lub upełnomocnionego pracownika Ubezpieczyciela, w terminie 30 dni, po przesłaniu ich w formie pisemnej do Ubezpieczyciela na adres: Sopot, ul. Hestii 1, lub mailem na adres: bądź też mogą być kierowane do Miejskiego i Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. 2. Po rozpatrzeniu skarg i zażaleń, o których mowa w ust. 1, stanowisko Ubezpieczyciela przesyłane jest pisemnie listem poleconym lub w innej uzgodnionej formie na adres wskazany w treści skargi lub zażalenia. 3. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 6

7 Infolinia *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora 17 Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia Ubezpieczyciela, Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym. 18 W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej, Kodeksu cywilnego, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2008 Nr 69, poz. 415 ze. zm.) oraz Kodeksu pracy i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego Umowa podlega prawu polskiemu. 2. Spory wynikające z Umowy mogą być rozpatrywane przez sądy według właściwości ogólnej albo przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, uposażonego lub innego uprawnionego z Umowy. Spory wynikające z Umowy mogą być również poddane pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. 20 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem 3 czerwca 2013 roku. 7

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczający - Kredytobiorca, który zawiera Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem; Ubezpieczający zawsze jest jednocześnie Ubezpieczonym.

Ubezpieczający - Kredytobiorca, który zawiera Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem; Ubezpieczający zawsze jest jednocześnie Ubezpieczonym. Karta Produktu na Wypadek Utraty Dochodu oraz Zgonu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank Pekao S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A. KOD: KHNL-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminy użyte w niniejszych

Bardziej szczegółowo

KOD: KH-PEKAO 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KH-PEKAO 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Dochodu oraz Zgonu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank Pekao S.A. KOD: KH-PEKAO 01/15 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

KOD: KK-ALRN 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KK-ALRN 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Salda Zadłużenia na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Zgonu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank SA

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Grupowego od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy dla Klientów Banku nr 03/05/2009

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca zapisów Warunków Ubezpieczenia. 1 ust. 3, pkt 4-6, pkt 34, 35; 2 ust. 2, 3, 4; 3 ust. 1, 2, 4, ust. 7; 5 ust.

Informacja dotycząca zapisów Warunków Ubezpieczenia. 1 ust. 3, pkt 4-6, pkt 34, 35; 2 ust. 2, 3, 4; 3 ust. 1, 2, 4, ust. 7; 5 ust. Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Dochodu oraz Zgonu W Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank Pekao S.A. KOD: KH-PEKAO 01/16 Informacja

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI NA WYPADEK UTRATY PRACY ALBO CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO ZGONU W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DLA POŻYCZKOBIORCÓW ALIOR BANK S.A. ZAWIERAJĄCYCH UMOWY

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Posiadaczy Kart Płatniczych Kredytowych Banku Pekao S.A.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Posiadaczy Kart Płatniczych Kredytowych Banku Pekao S.A. Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Posiadaczy Kart Płatniczych Kredytowych Banku Pekao S.A. kod: KKL-PEKAO 01/13 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków

Bardziej szczegółowo

KOD: KH-PEKAO 02/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KH-PEKAO 02/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Dochodu oraz Zgonu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank Pekao S.A. KOD: KH-PEKAO 02/15 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A. KOD: PGL-TM 02/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia, zwanych warunkami

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210 Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy albo Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHL-DNB 01/11 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. KOD: KHMSP-RF 01/13 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych Warunkach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie na życie kredytobiorców Szczególne Warunki Ubezpieczenia zakres: zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

KM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Salda Zadłużenia na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy Albo Zgonu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Kod: PGNL-PEKAO 01/11. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Kod: PGNL-PEKAO 01/11. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy lub Poważnego Zachorowania dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A. Kod: Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce KOD: WU/UFK/ZAINWESTUJ W SUROWCE/I-2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

KOD: PGNL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: PGNL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Zgonu W Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych Karta produktu została opracowana przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA. Celem karty jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KOD: KKNL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KKNL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Salda Zadłużenia na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Zgonu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO LEASINGOBIORCÓW W CARDIF POLSKA S.A

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO LEASINGOBIORCÓW W CARDIF POLSKA S.A SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO LEASINGOBIORCÓW W CARDIF POLSKA S.A Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Leasingobiorców (indeks EFL/01car),

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Szczególne Warunki Ubezpieczenia - zakres: zgon ubezpieczonego oraz trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego powstała na

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart (indeks WU/02KK), zwane dalej WU/02KK, mają zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne OWU/SPÓŁKIMEDYCZNE/I-2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PAKIET VIP

KARTA PRODUKTU PAKIET VIP KARTA PRODUKTU Ubezpieczenie na Życie, na Wypadek Trwałej i Całkowitej Niezdolności do pracy oraz Poważnego Zachorowania Kredytobiorców Kredytów Hipotecznych udzielanych przez Bank Zachodni WBK S.A. PAKIET

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Praca na Wypadek Utraty Pracy i Pobytu w Szpitalu dla Klientów Oney Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Praca na Wypadek Utraty Pracy i Pobytu w Szpitalu dla Klientów Oney Polska S.A. Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.ergohestia.pl Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Praca na Wypadek Utraty Pracy i Pobytu w Szpitalu dla Klientów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie dla Pożyczkobiorców PKO Banku Polskiego SA

Ubezpieczenie na życie dla Pożyczkobiorców PKO Banku Polskiego SA Ubezpieczenie na życie dla Pożyczkobiorców PKO Banku Polskiego SA KARTA PRODUKTU Przedsiębiorstwo: 1. PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, numer zezwolenia na wykonywanie działalności

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW

WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Użyte w niniejszym Wyciągu określenia oznaczają: 1) Ubezpieczyciel w przypadku ryzyka śmierci, trwałej i całkowitej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. ŻYCIE

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. ŻYCIE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. ŻYCIE 10 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców hipotecznych

Bardziej szczegółowo

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A Karta SYGNATURA: Produktu: KP/01/10/2015 Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu: Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Leasingobiorców i Pożyczkobiorców Impuls - Leasing Polska Sp. z o.o.

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Leasingobiorców i Pożyczkobiorców Impuls - Leasing Polska Sp. z o.o. Infolinia: 58 555 61 00* *opłata jak za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.ergohestia.pl Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Leasingobiorców i Pożyczkobiorców Impuls - Leasing Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne. WYCIĄG ZE SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MAXIMA, MAXIMA PLUS, VISA REAL MAXIMA PLUS, TESCO MASTERCARD, VISA E.LECLERC, VISA CASTORAMA, VISA MIX ELECTRONICS, VISA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06)

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców (indeks WU/M/06), zwane dalej WU mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING Wypełniony formularz należy przesłać na adres: Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 2 do Umowy. Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KC000002

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 2 do Umowy. Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KC000002 Załącznik nr 1 do Aneksu nr 2 do Umowy Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KC000002 Informacja do Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A.

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/16 Nazwa ubezpieczenia Numer jednostki redakcyjnej wzorca Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia kredytobiorców na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków do nowo udzielonego kredytu hipotecznego lub finansowego

Umowa grupowego ubezpieczenia kredytobiorców na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków do nowo udzielonego kredytu hipotecznego lub finansowego WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH NA WYPADEK NASTĘPSTW NIESZCZĘSLIWYCH WYPADKÓW DO NOWO UDZIELONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO LUB FINANSOWEGO (WU NNW) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTU ODNAWIALNEGO

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTU ODNAWIALNEGO WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTU ODNAWIALNEGO ( kod Warunków Ubezpieczenia UCC111) Ubezpieczenie na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, czasowej niezdolności

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z warunków ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Wyciąg z warunków ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Wyciąg z warunków ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Użyte w niniejszym wyciągu określenia oznaczają: 1) Ubezpieczyciel w przypadku ryzyka zgonu, całkowitej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze Definicje Ubezpieczający jest to strona, która zawarła umowę i jest zobowiązana do opłacania składki Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Grupowe Kredytobiorców Kredytów Hipotecznych BENEFIA

Ubezpieczenie Grupowe Kredytobiorców Kredytów Hipotecznych BENEFIA WARIANT II PODSTAWOWY WYCIĄG Z UMOWY GENERALNEJ NR 19/03/2009 UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH STANOWIACY OGOLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (OWU) Aneks z dnia 01.06.2010. Euro Bank

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części indywidualnej Umowy Ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków. Karta Produktu została przygotowana na podstawie Rekomendacji U dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Aneksu nr 9 Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku BPH S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy z dnia 01 października 2003 r Załącznik nr 11 do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo