Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A."

Transkrypt

1 Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A. KOD: KHNL-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminy użyte w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia oznaczają: 1) choroba przewlekła - schorzenie, którego objawy utrzymują się dłużej niż cztery tygodnie, a w trakcie jego przebiegu mogą występować okresy zaostrzenia, zmniejszenia lub czasowego ustąpienia objawów i które zostało zdiagnozowane lub było leczone przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej; 2) czasowa niezdolność do pracy - trwającą nieprzerwanie, nie krócej niż 60 dni niemożność świadczenia przez Ubezpieczonego pracy na podstawie stosunku pracy zawartego z Ubezpieczonym na czas określony krótszy niż okres spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem spłaty, potwierdzoną wydanym zgodnie z przepisami prawa zaświadczeniem lekarskim, dotyczy także prowadzenia działalności gospodarczej (indywidualnie lub w formie spółki osobowej) lub wykonywania działalności zarobkowej w innej formie; 3) deklaracja zgody - pisemne oświadczenie Kredytobiorcy o zgodzie na objęcie ubezpieczeniem, składane Ubezpieczającemu przy zawieraniu umowy kredytu, mogące stanowić załącznik do umowy kredytu lub część jej treści; złożenie deklaracji zgody jest warunkiem niezbędnym dla objęcia Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową; 4) harmonogram spłat - dokument określający terminy płatności wszystkich rat przewidzianych umową kredytu, wysokości tych rat i poziom zadłużenia Kredytobiorcy w ramach umowy kredytu po spłacie każdej z rat; 5) karencja - okres wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w zakresie ochrony ubezpieczeniowej uwzględniany w wyliczeniu wysokości składki ubezpieczeniowej, występujący w zakresie i w sytuacjach wskazanych w niniejszych warunkach ubezpieczenia; 6) kredyt - kredyt zabezpieczony na nieruchomości zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Banku; 7) kredytobiorca - osobę fizyczną, której Bank udzielił kredytu na podstawie umowy kredytu; 8) nagłe zachorowanie - stan chorobowy powstały w sposób nagły, wymagający natychmiastowej pomocy medycznej; 9) nieszczęśliwy wypadek - nagłe, niezależne od woli Ubezpieczonego i gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego; 10) osoby bliskie - małżonka, osoby pozostające w konkubinacie, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych, teściów, zięciów i synowe, ojczyma, macochę, pasierba, przysposobionych i przysposabiających; 11) rata - ratę kapitałowo-odsetkową kredytu przypadającą do spłaty w terminie płatności określonym w harmonogramie spłat; 12) stosunek pracy - stosunek służbowy lub umowę o pracę; 13) stosunek służbowy - zatrudnienie na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, do których zastosowanie mają przepisy prawa polskiego; 14) Ubezpieczający / Bank - Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 94; 15) Ubezpieczony - Kredytobiorcę objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia; 16) Ubezpieczyciel - Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1; 17) umowa o pracę - umowę o pracę w rozumieniu Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94), do której zastosowanie mają przepisy prawa polskiego; 18) umowa ubezpieczenia - Umowę ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy dla kredytobiorców Alior Bank S.A. NR CAUG/006/08/BWZB; 19) Uprawniony - Ubezpieczonego lub inną osobę wskazaną przez Ubezpieczonego jako upoważnioną do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego; 20) uruchomienie kredytu - wypłatę pierwszej części lub całości kredytu dokonaną zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej; 21) utrata pracy - zdarzenie polegające na utracie zatrudnienia wskutek rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartych z Ubezpieczonym na czas nieokreślony lub określony, nie krótszy niż okres spłaty kredytu zgodnie harmonogramem spłat, lub rozwiązania umowy o pracę na skutek śmierci pracodawcy, będącego osobą fizyczną, w wyniku którego Ubezpieczony zyskuje status bezrobotnego i uprawnienia do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia; 22) zdarzenie ubezpieczeniowe - odpowiednio utrata pracy przez Ubezpieczonego lub czasowa niezdolność do pracy Ubezpieczonego w rozumieniu niniejszych Warunków Ubezpieczenia. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 2 Przedmiotem ubezpieczenia są: 1) w ubezpieczeniu spłaty kredytu na wypadek utraty pracy - następstwa utraty pracy przez Ubezpieczonego, powodujące ograniczenie zdolności finansowej lub niezdolność finansową do wywiązywania się z obowiązku spłaty rat, albo 2) w ubezpieczeniu spłaty kredytu na wypadek czasowej 1

2 niezdolności do pracy - czasowa niezdolność do pracy spowodowana nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem Ubezpieczonego, powodująca ograniczenie zdolności finansowej lub niezdolność finansową do wywiązywania się z obowiązku spłaty rat. OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 3 1. Ubezpieczeniem może zostać objęty Kredytobiorca, który w dacie składania deklaracji zgody: 1) będzie miał ukończony 18 rok życia i jednocześnie nie będzie miał ukończonego 65 roku życia, 2) będzie zatrudniony na podstawie stosunku pracy lub będzie prowadził działalność gospodarczą (indywidualnie lub w formie spółki osobowej) lub będzie wykonywał działalność zarobkową w innej formie. 2. Ochroną ubezpieczeniową z tytułu utraty pracy obejmowany jest Kredytobiorca, który w dacie składania deklaracji zgody jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy zawartego na czas nieokreślony lub określony, nie krótszy niż okres spłaty kredytu określony w harmonogramie spłat obowiązującym w dniu rozwiązania stosunku pracy. 3. Ochroną ubezpieczeniową z tytułu czasowej niezdolności do pracy obejmowany jest Kredytobiorca, który w dacie składania deklaracji zgody prowadzi działalność gospodarczą (indywidualnie lub w formie spółki osobowej) lub jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy zawartego na czas określony krótszy niż wskazany w ust. 2 albo wykonuje działalność zarobkową w innej formie (z wyłączeniem stosunku pracy zawartego na czas nieokreślony) lub mimo spełniania wymogów wskazanych w ust. 2 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego nie może uzyskać statusu osoby bezrobotnej w przypadku rozwiązania stosunku pracy. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5-8, Kredytobiorca w danym momencie obejmowany jest ochroną ubezpieczeniową wyłącznie z tytułu wystąpienia jednego ze zdarzeń ubezpieczeniowych, o których mowa w ust Ubezpieczony, który w okresie trwania umowy kredytu spełnił przesłanki objęcia go ochroną ubezpieczeniową z tytułu utraty pracy, o których mowa w ust. 2, obejmowany jest ochroną ubezpieczeniową z tytułu utraty pracy począwszy od dnia spełnienia tych przesłanek. Z dniem poprzedzającym objęcie ochroną ubezpieczeniową z tytułu utraty pracy ustaje ochrona ubezpieczeniowa z tytułu czasowej niezdolności do pracy. 6. Ubezpieczony, który w okresie trwania umowy kredytu spełnił przesłanki do objęcia go ochroną ubezpieczeniową z tytułu czasowej niezdolności do pracy, określone w ust. 3, obejmowany jest ochroną ubezpieczeniową z tytułu czasowej niezdolności do pracy począwszy od dnia spełnienia tych przesłanek. Z dniem poprzedzającym objęcie ochroną ubezpieczeniową z tytułu czasowej niezdolności do pracy ustaje ochrona ubezpieczeniowa z tytułu utraty pracy. 7. W przypadku spełniania w danym momencie wymogów do objęcia ochroną ubezpieczeniową z tytułu utraty pracy oraz jednocześnie czasowej niezdolności do pracy, udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa z tytułu utraty pracy. 8. W stosunku do ochrony ubezpieczeniowej udzielanej Ubezpieczonemu stosuje się karencję przez okres 60 dni liczoną od daty rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela określonej w 9 ust. 1. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 4 1. Wysokość składki ubezpieczeniowej, należnej z tytułu ochrony ubezpieczeniowej, uzależniona jest od aktualnych: salda zadłużenia oraz obowiązującej stawki za ubezpieczenie w wysokości określonej w załączniku do niniejszych warunków ubezpieczenia. 2. Jeżeli stroną umowy kredytu jest dwóch lub więcej Kredytobiorców (Współkredytobiorcy), spełniających kryteria określone w 3 powyżej, każdy z nich obejmowany jest ochroną ubezpieczeniową na zasadach określonych w niniejszych warunkach ubezpieczenia. W sytuacji określonej w zdaniu poprzedzającym podstawę obliczenia wysokości składki ubezpieczeniowej należnej z tytułu obejmowania ubezpieczeniem danego Kredytobiorcy, ustala się dzieląc saldo zadłużenia (aktualne w dniu obliczenia składki ubezpieczeniowej) przez liczbę Kredytobiorców będących stroną danej umowy kredytu. Liczba Kredytobiorców objętych ubezpieczeniem w związku z zawarciem jednej umowy kredytu nie może przekroczyć W przypadku kredytu udzielonego w walucie obcej lub indeksowanego walutą obcą, kwota stanowiąca podstawę obliczenia składki ubezpieczeniowej wyrażona w walucie obcej zostaje przeliczona na złote polskie po kursie sprzedaży danej waluty obcej obowiązującym w Banku (ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut) w dniu wymagalności raty przypadającej do spłaty w miesiącu, za który składka jest należna. 4. Składka ubezpieczeniowa z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej przekazywana jest Ubezpieczycielowi z częstotliwością miesięczną przez Ubezpieczającego. SUMA UBEZPIECZENIA. WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 5 1. Suma ubezpieczenia na wypadek utraty pracy i czasowej niezdolności do pracy równa jest 12 ratom. 2. Suma ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, stanowi górny limit odpowiedzialności w każdym kolejnym pięcioletnim okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, niezależnie od liczby zdarzeń ubezpieczeniowych, zaistniałych w kolejnych pięcioletnich okresach obejmowania danego Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową. sumę ubezpieczenia w stosunku do każdego z nich stanowi 12 świadczeń, z których każde równe jest racie podzielonej przez liczbę Ubezpieczonych. 4. W przypadku kredytu udzielonego w walucie obcej lub indeksowanego walutą obcą świadczenie miesięczne, o którym mowa w 6 ust. 1 lub w 7 ust. 1, przeliczane jest na złote polskie z zastosowaniem kursu sprzedaży danej waluty obcej obowiązującego u Ubezpieczającego w dniu, w którym przypada termin płatności raty stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości świadczenia, z zastrzeżeniem ust W sytuacji określonej w ust. 4 świadczenie wypłacane w złotych polskich stanowi kwotę nie wyższą niż 110% kwoty, jaka wynikałaby z zastosowania kursu sprzedaży danej waluty wykorzystanego do obliczenia składki ubezpieczeniowej, której termin płatności przypadał bezpośrednio przed datą wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Składka, o której mowa w 2

3 Infolinia: * *opłata jak za połączenie zgodnie z cennikiem operatora zdaniu poprzedzającym jest składką należną z tytułu ochrony ubezpieczeniowej udzielanej Ubezpieczonemu, którego dotyczy roszczenie Z zastrzeżeniem ust. 2-5, świadczenie Ubezpieczyciela z tytułu utraty pracy przez Ubezpieczonego wypłacane jest miesięcznie w kwocie każdej kolejnej raty, której termin płatności przypada począwszy od dnia, w którym Ubezpieczony zarejestrował się jako bezrobotny i uzyskał prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. 2. Wysokość oraz terminy płatności świadczeń miesięcznych z tytułu utraty pracy określane są na podstawie harmonogramu spłat obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. wysokość świadczenia miesięcznego przypadającego na każdego z nich ustala się dzieląc świadczenie, o którym mowa w ust. 1, przez liczbę Ubezpieczonych. 4. Łączna kwota świadczeń Ubezpieczyciela z tytułu utraty pracy razem z łączną kwotą świadczeń wypłaconych z tytułu czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, nie może przekroczyć kwoty równej 12 ratom w każdym kolejnym pięcioletnim okresie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela, bez względu na liczbę zdarzeń ubezpieczeniowych w czasie tych kolejnych pięcioletnich okresów trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego. 5. W każdym przypadku świadczenie, o którym mowa w ust. 1, przestaje być wypłacane począwszy od: 1) ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył 65 lat, 2) dnia w którym Ubezpieczony nabył uprawnienia do emerytury albo renty z ubezpieczenia społecznego, 3) pierwszego dnia po dacie ponownego zatrudnienia Z zastrzeżeniem ust. 2-7, świadczenie Ubezpieczyciela z tytułu czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego wypłacane jest miesięcznie w kwocie każdej kolejnej raty, której termin płatności przypada począwszy od pierwszego dnia czasowej niezdolności do pracy. 2. Wysokość oraz terminy płatności świadczeń miesięcznych z tytułu czasowej niezdolności do pracy określane są na podstawie harmonogramu spłat obowiązującego w pierwszym dniu czasowej niezdolności do pracy. wysokość świadczenia miesięcznego przypadającego na każdego z nich ustala się dzieląc świadczenie, o którym mowa w ust. 1, przez liczbę Ubezpieczonych. 4. Łączna kwota świadczeń z tytułu czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego razem z łączną kwotą świadczeń z tytułu utraty pracy na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, nie może przekroczyć kwoty równej 12 ratom w każdym kolejnym pięcioletnim okresie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela, bez względu na liczbę zdarzeń ubezpieczeniowych w czasie tych kolejnych pięcioletnich okresów trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego. 5. W każdym przypadku świadczenie, o którym mowa w ust. 1, przestaje być wypłacane począwszy od: 1) ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył 65 lat, 2) dnia w którym Ubezpieczony nabył uprawnienia do emerytury albo renty z ubezpieczenia społecznego, 3) pierwszego dnia po zakończeniu okresu czasowej niezdolności do pracy. 6. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do odmowy wypłaty całości lub części świadczenia w przypadku stwierdzenia, że w czasie niezdolności do pracy Ubezpieczony wykonywał pracę zawodową. 7. Jeżeli nawrót niezdolności do pracy Ubezpieczonego w wyniku tej samej przyczyny nastąpi przed upływem 60 dni licząc od dnia zakończenia poprzedniego okresu czasowej niezdolności do pracy, Ubezpieczyciel rozpoczyna realizację świadczenia, o którym mowa w ust. 1, przypadającego na okres kolejnej niezdolności do pracy, od pierwszego dnia nawrotu niezdolności do pracy. 8. Jeżeli nawrót niezdolności do pracy Ubezpieczonego w wyniku tej samej przyczyny nastąpi po upływie 60 dni licząc od dnia zakończenia okresu czasowej niezdolności do pracy, będzie on traktowany jako nowe zdarzenie ubezpieczeniowe wywołujące obowiązek kolejnego świadczenia. W takim przypadku Ubezpieczyciel rozpoczyna realizację świadczenia, o którym mowa w ust. 1, przypadającego na okres kolejnej niezdolności do pracy po upływie 60 dni od pierwszego dnia nawrotu niezdolności do pracy. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 8 1. W przypadku utraty pracy odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona gdy: 1) utrata pracy nastąpiła przed upływem 60 dni od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową, 2) w dniu utraty pracy Ubezpieczony był zatrudniony przez okres krótszy niż 3 miesiące przed dniem utraty pracy na podstawie stosunku pracy, 3) utrata pracy nastąpiła w związku z wypowiedzeniem stosunku pracy przez Ubezpieczonego, 4) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem stosunku pracy za porozumieniem stron, 5) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem przez pracodawcę stosunku pracy z Ubezpieczonym bez wypowiedzenia, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów polskiego prawa pracy. 2. W przypadku czasowej niezdolności do pracy odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy nastąpiła w wyniku: 1) usiłowania popełnienia samobójstwa - jeżeli usiłowanie samobójstwa nastąpiło w okresie do 2 lat od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową, przy czym dotyczy to także uszkodzenia ciała Ubezpieczonego na jego prośbę; 2) działania Ubezpieczonego, który pozostawał w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, chyba, że nie miało to wpływu na wystąpienie zdarzenia; przez stan po użyciu alkoholu rozumie się stan powstały w wyniku wprowadzenia do organizmu Ubezpieczonego takiej ilości alkoholu, że jego zawartość wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,2 alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm 3 ; 3

4 3) aktów wojny (w tym wojny domowej), uczestnictwa Ubezpieczonego w zamieszkach, przestępstwach, aktach terroryzmu lub sabotażu; 4) eksplozji atomowej oraz napromieniowania Ubezpieczonego (za wyjątkiem pojedynczych przypadków nie związanych z aktywnością zawodową Ubezpieczonego); 5) następstw i konsekwencji chorób przewlekłych u Ubezpieczonego stwierdzonych przez lekarza przed dniem rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub nieszczęśliwych wypadków zaistniałych przed tym dniem; 6) zdarzeń powstałych podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień (prawo jazdy, dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym); 7) udziału przez Ubezpieczonego w zajęciach rekreacyjnych lub sportowych o wysokim stopniu ryzyka oraz w przygotowaniach do nich, przy czym za zajęcia rekreacyjne lub sportowe o wysokim stopniu ryzyka uważa się: spadochroniarstwo, wspinaczkę górską w górach wysokich powyżej 1500 m n.p.m. (z wyjątkiem wspinaczki skalnej oraz zorganizowanego pobytu w górach wysokich powyżej 1500 m n.p.m. pod kierunkiem przewodnika turystycznego posiadającego uprawnienia przewodnika górskiego dla określonego obszaru górskiego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (j. t. Dz. U. z 2004r., Nr 223, poz ze zm.) lub pobytu organizowanego przez przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych wpisanego do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z wykorzystaniem atestowanego sprzętu wspinaczkowego, przy zachowaniu powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa), speleologię, żeglarstwo morskie, rafting, nurkowanie (z wyjątkiem nurkowania do głębokości 25 metrów przy zachowaniu zasad dobrego nurkowania oraz powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz szczególnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w nurkowaniu oraz przy posiadaniu uprawnień nurkowych wydawanych przez organizacje nurkowe i przy wykorzystaniu atestowanego sprzętu), jak również kaskaderstwo, parkour, sporty lotnicze; zajęciem rekreacyjnym lub sportowym o wysokim stopniu ryzyka nie jest m. in. rekreacyjne uprawianie windsurfingu, jazda na rowerze, gra w piłkę nożną, siatkówka lub koszykówka, żeglarstwo śródlądowe, pływanie rekreacyjne, narciarstwo i snowboard; 8) uczestnictwa Ubezpieczonego w locie, w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu wojskowego lub prywatnego nie posiadającego licencji na przewóz pasażerów. CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 9 1. Objęcie ubezpieczeniem, w odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych, następuje z dniem wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy, pod warunkiem złożenia przez Ubezpieczonego deklaracji zgody. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela względem Ubezpieczonego rozpoczyna się sześćdziesiątego pierwszego dnia po dniu określonym zgodnie z postanowieniami ust Odstąpienie przez Ubezpieczonego od umowy kredytu, w terminie określonym w umowie kredytu, skutkuje jednoczesną rezygnacją z ubezpieczenia. 10 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych kończy się: 1) z dniem płatności ostatniej raty określonym w ostatnim obowiązującym harmonogramie spłat, 2) z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia, 3) z ostatnim dniem miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył 65 lat, 4) w chwili śmierci Ubezpieczonego, 5) z dniem rozwiązania umowy kredytu, 6) z dniem wydania przez lekarza orzecznika orzeczenia o trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub nabycia przez Ubezpieczonego uprawnienia do renty lub emerytury z ubezpieczenia społecznego, 7) w przypadku nieopłacenia składki ubezpieczeniowej mimo upływu dodatkowego terminu zapłaty, jaki Ubezpieczyciel wyznaczył Ubezpieczającemu - z końcem tego terminu, 8) z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia, przy czym Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczeń z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego, które zaszło przed dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia 9) z ostatnim dniem miesiąca, w którym doręczono Ubezpieczycielowi lub Ubezpieczającemu oświadczenie Ubezpieczonego o rezygnacji z ubezpieczenia. DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZPATRZENIA ROSZCZENIA W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Ubezpieczyciela o zajściu czasowej niezdolności do pracy albo utracie pracy, w zależności od ryzyka objętego ochroną ubezpieczeniową w stosunku do danego Ubezpieczonego. Uprawniony może zgłosić roszczenie, w związku z zaistniałym zdarzeniem, bezpośrednio u Ubezpieczyciela, pod numerem infolinii: Zgłoszenie roszczenie możliwe jest również w placówce Ubezpieczającego. 2. W przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu utraty pracy dokumenty potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wypłaty świadczenia to: 1) każdorazowo po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego: a) oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy, b) zaświadczenie o uzyskaniu statusu bezrobotnego oraz uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych, c) kopia ostatniej umowy o pracę, d) kopia świadectwa pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia, e) kopia umowy kredytu wraz z harmonogramem spłat obowiązującym w dniu rozwiązania stosunku pracy, f) inne dokumenty wymagane przez Ubezpieczyciela, potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia, o których Ubezpieczyciel informuje osobę zgłaszającą roszczenie w odrębnym piśmie, 2) przed każdorazową wypłatą świadczenia miesięcznego: dowód pobrania zasiłku dla bezrobotnych za okres, w którym przypada termin płatności raty. 4

5 Infolinia: * *opłata jak za połączenie zgodnie z cennikiem operatora 3. W przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy dokumenty potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia to: 1) każdorazowo po wystąpieniu czasowej niezdolności do pracy: a) zaświadczenie lekarskie określające przewidywany okres przerwy w pracy, jeżeli miał miejsce pobyt w szpitalu - dokumenty dotyczące historii pobytu w szpitalu (karta informacyjna leczenia szpitalnego), b) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy zawartego na czas określony w dniu rozpoczęcia się czasowej niezdolności do pracy, c) kopia umowy kredytu wraz z harmonogramem spłat obowiązującym w pierwszym dniu czasowej niezdolności do pracy, d) inne dokumenty wymagane przez Ubezpieczyciela, potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia, o których Ubezpieczyciel informuje osobę zgłaszającą roszczenie w odrębnym piśmie (np. dodatkowa dokumentacja medyczna), 2) przed każdorazową wypłatą świadczenia miesięcznego: dowody wypłat zasiłku chorobowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zaświadczenie lekarskie wydane zgodnie z przepisami prawa polskiego (w przypadku nieodprowadzania składek z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego). 4. Ubezpieczony w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową w ubezpieczeniu czasowej niezdolności do pracy powinien bez nieuzasadnionej zwłoki poddać się leczeniu i postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. 5. Ubezpieczony, na prośbę i na koszt Ubezpieczyciela, powinien poddać się badaniom lekarskim u lekarza wyznaczonego przez Ubezpieczyciela. Informacje dotyczące wyników badań, udzielone Ubezpieczycielowi, będą wykorzystane jedynie w związku z udzielaną ochroną ubezpieczeniową. WYPŁATA ŚWIADCZENIA Świadczenia z tytułu zajścia zdarzeń ubezpieczeniowych wypłacane są Uprawnionemu. 2. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenia na podstawie uznania roszczenia w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego związanego z zaistnieniem zdarzenia ubezpieczeniowego, zasadności roszczeń i wysokości świadczeń. 3. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenia w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszych Warunków Ubezpieczenia. 4. Jeżeli w terminie określonym w ust. 3 zdanie drugie wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną część odszkodowania lub świadczenia Ubezpieczyciel wypłaca w terminie określonym w ust Wypłata świadczenia jest dokonywana na koszt Ubezpieczyciela. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 13 Wszelkie rozliczenia wynikające z umowy ubezpieczenia, w tym wypłaty wszelkich świadczeń ubezpieczeniowych dokonywane są w złotych polskich. 14 Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Ubezpieczyciela albo przez Ubezpieczyciela, powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym Podatki i opłaty związane z otrzymaniem świadczenia ubezpieczeniowego nie obciążają Ubezpieczyciela. 2. Opłaty związane z płatnością składek ubezpieczeniowych obciążają Ubezpieczającego. 16 W przypadku zmiany systemu monetarnego w Polsce lub denominacji polskiej waluty, zobowiązania finansowe wynikające ze stosunku ubezpieczenia będą odpowiednio zmienione, zgodnie z kursem wymiany złotego ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski Skargi i zażalenia Ubezpieczonego lub innego Uprawnionego z tytułu umowy ubezpieczenia rozpatrywane są przez Zarząd Ubezpieczyciela lub upełnomocnionego pracownika Ubezpieczyciela w terminie 30 dni, po przesłaniu ich drogą pisemną na adres siedziby Ubezpieczyciela, bądź też mogą być kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych. 2. Po rozpatrzeniu skarg i zażaleń, o których mowa w ust. 1 powyżej, stanowisko Ubezpieczyciela przesyłane jest pisemnie, listem poleconym na adres wskazany w treści skargi lub zażalenia. 3. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia, można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub innego Uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 18 W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 19 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia obowiązują od dnia 30 kwietnia 2012 roku i mają zastosowanie do osób zawierających umowy kredytu od tego dnia. 5

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI NA WYPADEK UTRATY PRACY ALBO CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO ZGONU W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DLA POŻYCZKOBIORCÓW ALIOR BANK S.A. ZAWIERAJĄCYCH UMOWY

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210 Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy albo Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp S.a. od dnia 9 lutego 2014 r.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp S.a. od dnia 9 lutego 2014 r. Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp S.a. od dnia 9 lutego 2014 r. Wariant Rozszerzony POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira KOD: AT 01/11 I. Postanowienia ogólne POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz kod: HF 01/07 I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A. Załącznik nr 2 do Umowy Generalnej nr 127/03/2010 WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 10/03/12 z dnia 29.03.2012

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT stanowią integralną część indywidualnych umów ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczenia ubezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczenia Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji, hospitalizacji spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW FM BANK PBP S.A.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW FM BANK PBP S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie klientów FM Bank PBP S.A. zawartej w dniu 1 lutego 2013 r. SPIS ROZDZIAŁÓW: POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 OBOWIĄZKI STRON... 3 ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE...

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Ogólne warunki indywidualnego kapitałowego ubezpieczenia na życie, zwane dalej OWU, stosuje się do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jak ochronić siebie i najbliższych - Pakietowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jak ochronić siebie i najbliższych - Pakietowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jak ochronić siebie i najbliższych - Pakietowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków SPIS TREŚCI: DEFINICJE str 1 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 27 maja 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE HILIFE DLA LEASINGOBIORCÓW I POŻYCZKOBIORCÓW RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE HILIFE DLA LEASINGOBIORCÓW I POŻYCZKOBIORCÓW RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A Nieszczęśliwym wypadkiem. Za dzień pobytu przyjmuje sie każdą pełną dobę pobytu Ubezpieczonego w szpitalu; 6) Korzystający jest to podmiot gospodarczy, który zawarł Umowę leasingu w rozumieniu obowiązującego

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie Spis treści 1) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA indeks GOW/07/11/01 3 2) Ogólne warunki dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia KP1-G45 Grupowe ubezpieczenie na życie Bezpieczna przyszłość Spis treści Str. Wzór Dokument 3 OWU-G45 9 ZNW-G45 11 ZUU-G45 13 TUN-G45 15 TUP-G45 17 TZU-G45 19 TIC-G45 21 SZU-G45

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Spis treści 1. Postanowienia ogólne str 3 2. Definicje str 3 3. Zawarcie umowy ubezpieczenia str 5 4. Suma

Bardziej szczegółowo

www.bankmillennium.pl TeleMillennium 801 331 331

www.bankmillennium.pl TeleMillennium 801 331 331 WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI W BANKU MILLENNIUM (zwana dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia spłaty pożyczki w Banku Millennium (zwane dalej WU) regulują zasady,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY RAT POŻYCZKI FIRMOWEJ DLA POŻYCZKOBIORCÓW BRE BANKU S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY RAT POŻYCZKI FIRMOWEJ DLA POŻYCZKOBIORCÓW BRE BANKU S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY RAT POŻYCZKI FIRMOWEJ DLA POŻYCZKOBIORCÓW BRE BANKU S.A. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Pożyczki Firmowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia szpitalnego Opieka Medyczna

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia szpitalnego Opieka Medyczna Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia szpitalnego Opieka Medyczna Kod warunków: Z0GP34 Kod warunków: SUGP34 Kod warunków: SGGP34 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się

Bardziej szczegółowo