Kod: PGNL-PEKAO 01/11. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kod: PGNL-PEKAO 01/11. Rozdział 1. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy lub Poważnego Zachorowania dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A. Kod: Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie niniejszych Szczególnych warunków ubezpieczenia na wypadek utraty pracy, czasowej niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A., zwanych dalej SWU, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem, przejmuje na siebie ryzyko wystąpienia u Ubezpieczonego utraty pracy, czasowej niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 2. Użyte w niniejszych SWU określenia oznaczają: 1) Ubezpieczyciel - Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA; 2) Ubezpieczający - Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna; 3) Ubezpieczony - osoba objęta ubezpieczeniem, będąca Pożyczkobiorcą; w przypadku, gdy stroną umowy pożyczki jest więcej niż jeden Pożyczkobiorca, Ubezpieczonym jest tylko jeden z nich, wskazany w Deklaracji Zgody na Objęcie Ochroną Ubezpieczeniową ; 4) Pożyczkobiorca - osoba fizyczna, która zawarła z Ubezpieczającym umowę pożyczki; 5) uprawniony - Ubezpieczony lub osoba wskazana przez Ubezpieczonego jako upoważniona do otrzymania świadczenia w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem; 6) pożyczka - pożyczka udzielana Ubezpieczonemu przez Ubezpieczającego na podstawie umowy pożyczki; 7) ubezpieczenie - ochrona ubezpieczeniowa udzielona przez Ubezpieczyciela na warunkach umowy ubezpieczenia oraz niniejszych SWU, w razie zajścia zdarzeń w nich przewidzianych; 8) świadczenie - suma pieniężna wypłacana uprawnionemu w wypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszych SWU; 9) wiek - liczba ukończonych pełnych lat życia; 10) utrata pracy - zdarzenie objęte ubezpieczeniem, polegające na: a) utracie zatrudnienia wskutek rozwiązania przez pracodawcę z Ubezpieczonym stosunku pracy na czas nieokreślony, b) niepozostawaniu w innym stosunku pracy przez okres minimum 60 dni liczonych od daty rozwiązania stosunku pracy, o którym mowa w ppkt a), c) uzyskaniu, w wyniku rozwiązania stosunku pracy, o którym mowa w ppkt a), przez Ubezpieczonego statusu bezrobotnego oraz uprawnienia do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, przy czym warunki określone w ppkt a) - c) muszą zostać spełnione łącznie, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela określonych w Rozdziale 9 niniejszych SWU; 11) data utraty pracy - dzień następny po upływie 60 dni liczonych od daty rozwiązania z Ubezpieczonym stosunku pracy na czas nieokreślony, nie wcześniej jednak niż dzień następny po dniu zarejestrowania się Ubezpieczonego jako bezrobotnego we właściwym Urzędzie Pracy i uzyskania uprawnienia do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa; 12) czasowa niezdolność do pracy - niemożność świadczenia dotychczasowej pracy przez Ubezpieczonego trwająca nieprzerwanie przez okres minimum 30 dni liczonych od pierwszego dnia niezdolności do pracy potwierdzona stosownym zaświadczeniem lekarskim (druk ZUS ZLA), z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela określonych w Rozdziale 9 niniejszych SWU; 13) data wystąpienia czasowej niezdolności do pracy - dzień następny po upływie 30 dni liczonych od pierwszego dnia czasowej niezdolności do pracy; 14) pierwotny harmonogram spłat - dokument generowany przez Ubezpieczającego w dniu wypłaty pożyczki, określający prognozowane terminy płatności wszystkich rat przewidzianych umową pożyczki, wysokości tych rat i poziom zadłużenia Pożyczkobiorcy w ramach umowy pożyczki po spłacie każdej z rat; 15) poważne zachorowanie - co najmniej jedna z niżej zdefiniowanych chorób, o ile jej stwierdzenie przez lekarza nastąpiło po dniu objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela określonych w Rozdziale 9 niniejszych SWU: a) udar mózgu - nagłe, ogniskowe uszkodzenie mózgu powstałe w następstwie zmian naczyniowych, powodujące powstanie trwałych ubytków neurologicznych; rozpoznanie musi zostać poparte świeżymi zmianami w obrazie tomografii komputerowej lub jądrowego rezonansu magnetycznego. Ubezpieczeniem nie są objęte jakiekolwiek epizody przemijającego niedokrwienia mózgu; b) niewydolność nerek - schyłkowe stadium choroby nerek wyrażające się nieodwracalnym upośledzeniem czynności obu nerek oraz stanowiące bezwzględne wskazanie do przewlekłej dializoterapii lub przeszczepu nerek; c) chirurgiczne pomostowanie naczyń wieńcowych - operacja chirurgiczna przy otwartej klatce piersiowej mająca na celu zlikwidowanie zwężenia lub niedrożności tętnic wieńcowych przez wszczepienie pomostu omijającego, poprzedzona angiografią wykazującą istotne zwężenie tętnicy wieńcowej z wyłączeniem wszelkich innych zabiegów na naczyniach wieńcowych; d) przeszczep narządu - leczenie operacyjne polegające na przeszczepieniu Ubezpieczonemu, jednego lub kilku z następujących

2 narządów lub tkanek pochodzenia ludzkiego: serca, płuca, wątroby, nerki lub szpiku kostnego, pod warunkiem wykonania zabiegu w Polsce lub za granicą na podstawie decyzji uprawnionej instytucji w działającym zgodnie z prawem szpitalu i przez uprawnionego lekarza; e) zawał serca - pierwszy w życiu Ubezpieczonego przypadek martwicy części mięśnia sercowego w następstwie nagłego przerwania dopływu krwi; rozpoznanie musi być oparte na łącznym wystąpieniu typowych objawów: bóle klatki piersiowej, świeże zmiany w zapisie EKG charakterystyczne dla świeżo przebytego zawału serca oraz znacznie zwiększony poziom enzymów sercowych we krwi; f) nowotwór (rak) - guz złośliwy, charakteryzujący się niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych powodujący naciekanie i niszczenie prawidłowych tkanek potwierdzony badaniem histopatologicznym przeprowadzonym przez wykwalifikowanego lekarza onkologa lub histopatologa, w tym białaczkę, chłoniaka złośliwego, choroba Hodgkina, złośliwe nowotwory szpiku kostnego, czerniak złośliwy oraz nowotwory skóry powodujące powstawanie przerzutów; nie są objęte odpowiedzialnością Ubezpieczyciela nowotwory będące wynikiem zakażenia wirusem HIV, nieinwazyjne nowotwory in-situ oraz inne nowotwory skóry; w dacie ukończenia przez Ubezpieczonego 70 roku życia odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu poważnego zachorowania ulega ograniczeniu do chorób wskazanych w ppkt a)-d); 16) umowa ubezpieczenia - Umowa Generalna Ubezpieczenia Grupowego na wypadek Utraty Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy lub Poważnego Zachorowania dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A. Nr CAUG/024/09/BWZB; 17) nieszczęśliwy wypadek - zdarzenie powstałe wyłącznie na skutek czynnika działającego z zewnątrz, w sposób nagły, niezależnie od woli Ubezpieczonego; 18) zdarzenie ubezpieczeniowe - wystąpienie jednego ze zdarzeń wskazanych w pkt 10), 12) lub 15) powyżej. Rozdział 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko wystąpienia u Ubezpieczonego zdarzeń wskazanych w ust. 2 poniżej. 2. Ubezpieczyciel spełni świadczenie w zależności od statusu zatrudnienia wskazanego poniżej, w wysokości określonej w Rozdziale 7, w razie zajścia następujących zdarzeń: 1) utraty pracy przez Ubezpieczonego - w odniesieniu do Pożyczkobiorców, którzy do dnia zajścia niniejszego zdarzenia byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub w ramach stosunku służbowego zawartego na czas nieokreślony, 2) czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego - w odniesieniu do Pożyczkobiorców, którzy w dniu rozpoczęcia czasowej niezdolności do pracy prowadzili działalność gospodarczą (indywidualnie lub w formie spółki osobowej) lub byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub stosunku służbowego zawartych na czas określony albo wykonywali działalność zarobkową w innej formie (z wyłączeniem umowy o pracę lub stosunku służbowego zawartych na czas nieokreślony), 3) poważnego zachorowania Ubezpieczonego - w odniesieniu do Pożyczkobiorców, którzy w dniu rozpoznania poważnego zachorowania uzyskiwali przychody z tytułu emerytury lub renty lub innych źródeł oraz nie uzyskiwali przychodów z tytułu źródeł opisanych w pkt 2) powyżej. Rozdział 3. Umowa ubezpieczenia Niniejsze SWU stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. Rozdział 4. Objęcie ochroną ubezpieczeniową 1. Ubezpieczeniem może zostać objęta każda osoba fizyczna, która w dniu podpisania Deklaracji Zgody na Objęcie Ochroną Ubezpieczeniową spełnia wszystkie warunki określone poniżej: 1) jest Pożyczkobiorcą, w tym współpożyczkobiorcą, któremu udzielono pożyczki(ek) w (łącznej) wysokości nieprzekraczającej zł, z zastrzeżeniem, iż ograniczenie dotyczy wyłącznie pożyczek, w związku z którymi Pożyczkobiorca jest objęty ubezpieczeniem w ramach Umowy Generalnej Ubezpieczenia Grupowego Pożyczkobiorców na wypadek utraty pracy, czasowej niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania nr CAUG/024/09/BWZB oraz Umowy Generalnej Ubezpieczenia Grupowego Pożyczkobiorców na wypadek utraty pracy nr CAUG/019/09/BWZB, 2) jej wiek, wraz z okresem, na który pożyczka została udzielona, nie przekracza: a) dla ryzyka poważnego zachorowania - 75 lat, b) dla ryzyka czasowej niezdolności do pracy - 70 lat, c) dla ryzyka utraty pracy - 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet, 3) której udzielono pożyczki na okres nie dłuższy niż 84 miesiące, 4) ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Objęcie ubezpieczeniem Pożyczkobiorców: 1) których wiek, w dacie zawarcia umowy pożyczki, powiększony o okres, na który pożyczka została udzielona, przekracza limit 75 lat lub 2) którym udzielono pożyczki w kwocie wyższej niż zł lub 3) którym udzielono pożyczki w kwocie nieprzekraczającej zł, lecz kwota tej pożyczki wraz z łączną kwotą innych udzielonych pożyczek przekracza zł, z zastrzeżeniem zdania następnego, wymaga każdorazowo zgody Ubezpieczyciela. Pod uwagę bierze się wyłącznie pożyczki, w związku z którymi Pożyczkobiorca jest objęty ubezpieczeniem w ramach Umowy Generalnej Ubezpieczenia Grupowego Pożyczkobiorców na wypadek utraty pracy, czasowej niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania nr CAUG/024/09/BWZB oraz Umowy Generalnej Ubezpieczenia Grupowego Pożyczkobiorców na wypadek utraty pracy nr CAUG/019/09/BWZB. Przy obliczaniu kwot pożyczek pod uwagę brana jest łączna kwota aktualnego zadłużenia z tytułu kapitału (w odniesieniu do obowiązujących umów pożyczek) lub łączna kwota aktualnego zadłużenia wynikająca z pierwotnego harmonogramu spłat (w odniesieniu do umów pożyczek, w przypadku których ubezpieczenie kontynuowane jest po dokonaniu przedterminowej całkowitej spłaty pożyczki). 3. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową osoby, o której mowa w ust. 1 i 2 jest, aby osoba ta: 1) wyraziła zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową poprzez złożenie pisemnej Deklaracji Zgody na Objęcie Ochroną Ubezpieczeniową, 2) zawarła z Ubezpieczającym umowę pożyczki,

3 Infolinia (+48) , * *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora 3) posiadała miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Wyrażenie zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową następuje w chwili zawierania umowy pożyczki, z zastrzeżeniem przypadku odstąpienia przez Pożyczkobiorcę od umowy pożyczki w terminie określonym w Ustawie o kredycie konsumenckim, co skutkuje jednoczesnym odstąpieniem przez Pożyczkobiorcę od ubezpieczenia. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym uznaje się, że ochrona ubezpieczeniowa nie rozpoczyna się, a składka ubezpieczeniowa zwracana jest Ubezpieczającemu w pełnej wysokości. 5. Niezależnie od postanowień ust. 4, Ubezpieczony może zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej przed terminem spłaty ostatniej raty pożyczki przewidzianym w pierwotnym harmonogramie spłat. W takim przypadku Ubezpieczającemu przysługuje ze strony Ubezpieczyciela zwrot składki ubezpieczeniowej za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 6. W przypadku, gdy dana pożyczka udzielana jest więcej niż jednemu Pożyczkobiorcy, ubezpieczeniem na podstawie niniejszych SWU może być objęty tylko jeden z nich, wskazany w Deklaracji Zgody na Objęcie Ochroną Ubezpieczeniową. Rozdział 5. Początek odpowiedzialności Ubezpieczyciela 1. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych Ubezpieczonych rozpoczyna się w dniu następującym po dniu podpisania Deklaracji Zgody na Objęcie Ochroną Ubezpieczeniową, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego Rozdziału. Objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową następuje po spełnieniu warunków określonych w Rozdziale Z zastrzeżeniem ust. 3, odpowiedzialność Ubezpieczyciela względem Ubezpieczonego w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, o ile nie powstało ono wskutek nieszczęśliwego wypadku, rozpoczyna się dziewięćdziesiątego dnia po dniu podpisania przez Ubezpieczonego Deklaracji Zgody na Objęcie Ochroną Ubezpieczeniową. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu uruchomienia pożyczki przez Ubezpieczającego. 4. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana na okres spłaty pożyczki, z zastrzeżeniem Rozdziału W przypadku, gdy po dniu podpisania Deklaracji Zgody na Objęcie Ochroną Ubezpieczeniową następuje zmiana statusu zatrudnienia Ubezpieczonego na taki, który powoduje nabycie praw do otrzymania świadczenia w razie utraty pracy, przez kolejne 90 dni od dnia takiej zmiany statusu zatrudnienia udzielana jest wyłącznie ochrona ubezpieczeniowa na wypadek czasowej niezdolności do pracy. Po tym okresie przysługuje ochrona ubezpieczeniowa na zasadach opisanych w Rozdziale 2, w zależności od aktualnego statusu zatrudnienia. Do okresu 90 dni wlicza się czas zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub stosunku służbowego zawartych na okres próbny, jeżeli nastąpiło po nim zatrudnienie przez tego samego pracodawcę. Rozdział 6. Składki Z tytułu świadczenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacania składek w wysokości i terminach przewidzianych w umowie ubezpieczenia. Rozdział 7. Uprawnienie do świadczenia, wysokość i wypłata świadczenia 1. Świadczenia z tytułu zajścia zdarzeń ubezpieczeniowych wypłacane są uprawnionemu. 2. W sytuacji kiedy uprawnionym jest Ubezpieczający, świadczenie jemu wypłacone przeznaczane jest na spłatę zobowiązań Ubezpieczonego wynikających z umowy pożyczki. 3. Powiadomienie Ubezpieczyciela przez Ubezpieczonego o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego powinno nastąpić niezwłocznie po dacie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. 4. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym. Jeżeli wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela okazałoby się niemożliwe, świadczenie powinno zostać spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe jednakże bezsporną część świadczenia Ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym. Do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia potrzebne są następujące dokumenty: 1) w przypadku utraty pracy - każdorazowo po utracie pracy: a) wypełniony i podpisany Wniosek o wypłatę świadczenia, b) zaświadczenie o uzyskaniu statusu bezrobotnego z prawem do zasiłku, c) ostatnia umowa o pracę, d) świadectwo pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia, e) kopia umowy pożyczki, f) Deklaracja Zgody na Objęcie Ochroną Ubezpieczeniową, g) pierwotny i aktualny harmonogram spłat (w sytuacji, kiedy jest to niezbędne dla określenia wysokości świadczenia), h) inne dokumenty potrzebne do ustalenia zasadności roszczenia o wypłatę lub wysokości świadczenia niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania, o których Ubezpieczyciel informuje odrębnym pismem osobę występująca z roszczeniem oraz przed każdorazową wypłatą świadczenia miesięcznego: i) dowód pobrania zasiłku dla bezrobotnych za okres, w którym przypada termin płatności raty, j) wystawione przez Bank zawiadomienie o najbliższej spłacie pożyczki/zaświadczenie o wysokości raty pożyczki przypadającej do zapłaty w okresie, za który przysługuje świadczenie, 2) w przypadku czasowej niezdolności do pracy - każdorazowo po wystąpieniu czasowej niezdolności do pracy: a) wypełniony i podpisany Wniosek o wypłatę świadczenia, b) zaświadczenie lekarskie (druk ZUS ZLA), określające przewidywany okres przerwy w pracy lub, jeżeli miał miejsce pobyt w szpitalu, historia pobytu w szpitalu, c) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę lub stosunku służbowego zawartych na czas określony w dniu rozpoczęcia się czasowej niezdolności do pracy, d) kopia umowy pożyczki, e) Deklaracja Zgody na Objęcie Ochroną Ubezpieczeniową, 3

4 f) inne dokumenty potrzebne do ustalenia zasadności roszczenia o wypłatę lub wysokości świadczenia (np. dodatkowa dokumentacja medyczna) niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania, o których Ubezpieczyciel informuje odrębnym pismem osobę występująca z roszczeniem, g) pierwotny i aktualny harmonogram spłat (w sytuacji, kiedy jest to niezbędne dla określenia wysokości świadczenia); oraz przed każdorazową wypłatą świadczenia miesięcznego: h) zaświadczenie lekarskie (druk ZUS ZLA) za okres, w którym przypada termin płatności raty, i) wystawione przez Bank zawiadomienie o najbliższej spłacie pożyczki/zaświadczenie o wysokości raty pożyczki przypadającej do zapłaty w okresie czasowej niezdolności do pracy, 3) w przypadku poważnego zachorowania: a) wypełniony i podpisany Wniosek o wypłatę świadczenia, b) dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego, c) zaświadczenie lub oświadczenie o źródle uzyskiwania dochodów w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz w dniu wystąpienia zdarzenia, d) informacja o saldzie zadłużenia na dzień rozpoznania poważnego zachorowania - dostarcza Ubezpieczający, e) kopia umowy pożyczki, f) Deklaracja Zgody na Objęcie Ochroną Ubezpieczeniową, g) inne dokumenty potrzebne do ustalenia zasadności roszczenia o wypłatę lub wysokości świadczenia (np. dodatkowa dokumentacja medyczna) niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania, o których Ubezpieczyciel informuje odrębnym pismem osobę występująca z roszczeniem. 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, z wyłączeniem Wniosku o wypłatę świadczenia, mogą być dostarczane jako kopie. Ubezpieczyciel może zażądać oryginałów tych dokumentów do wglądu. 6. Przysługujące świadczenie miesięczne z tytułu utraty pracy wypłacane jest osobie uprawnionej w kwocie raty pożyczki oraz w terminach płatności rat, począwszy od raty przypadającej po dacie utraty pracy. 7. W przypadku drugiej i każdej następnej utraty pracy, wypłata świadczenia miesięcznego przez Ubezpieczyciela następuje w terminach płatności rat pożyczki przypadających po dacie utraty pracy, nie później jednak niż w terminie określonym w ust W każdym przypadku świadczenie, o którym mowa w ust. 6, przestaje być wypłacane począwszy od: 1) ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył: 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet, 2) pierwszego dnia po dacie ponownego zatrudnienia, 3) pierwszego dnia po utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. 9. W przypadku wystąpienia czasowej niezdolności do pracy przysługujące świadczenie miesięczne wypłacane jest uprawnionemu w kwocie raty oraz terminach płatności rat kapitałowo-odsetkowych począwszy od raty przydającej po dacie wystąpienia czasowej niezdolności do pracy. 10. Łączna kwota świadczeń miesięcznych Ubezpieczyciela z tytułu utraty pracy oraz czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego w każdym 36-miesięcznym okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, nie może przekroczyć kwoty równej 6-krotnej wysokości raty pożyczki, której termin spłaty upłynął przed datą utraty pracy lub pierwszym dniem czasowej niezdolności do pracy, bez względu na liczbę zdarzeń (utrat pracy lub czasowych niezdolności do pracy) w czasie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do Ubezpieczonego, z tytułu umowy ubezpieczenia. 11. W każdym przypadku świadczenie, o którym mowa w ust. 9, przestaje być wypłacane począwszy od: 1) dnia, w którym lekarz orzecznik wydał orzeczenie o trwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub Ubezpieczony nabył uprawnienia do renty z ubezpieczenia społecznego, 2) ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył 70 lat, z wyjątkiem osób, dla których obowiązuje wyższy limit wieku, na który Ubezpieczyciel wyraził zgodę na piśmie - w takim przypadku świadczenie przestaje być wypłacane ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył dozwolony wyższy wiek, 3) pierwszego dnia po zakończeniu okresu czasowej niezdolności do pracy. 12. Jeżeli nawrót czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego w wyniku tej samej przyczyny nastąpi przed upływem 60 dni licząc od dnia zakończenia okresu czasowej niezdolności do pracy, Ubezpieczyciel rozpoczyna realizację świadczenia, o którym mowa w ust. 9, przypadającego na okres kolejnej czasowej niezdolności do pracy, od pierwszego dnia nawrotu niezdolności. 13. Jeżeli nawrót czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego w wyniku tej samej przyczyny nastąpi po upływie 60 dni licząc od dnia zakończenia okresu czasowej niezdolności do pracy, będzie on traktowany jako nowe zdarzenie czasowej niezdolności do pracy. 14. W przypadku wystąpienia u Ubezpieczonego poważnego zachorowania, Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie równe kapitałowi pożyczki pozostającemu do spłaty na dzień wystąpienia / rozpoznania / zdiagnozowania poważnego zachorowania (w zależności od jego charakteru) oraz odsetkom, według przewidzianej umową pożyczki stopy, liczonym od nieprzeterminowanej części kapitału za okres do dnia wypłaty świadczenia, jednak nie dłuższy niż 60 dni. 15. Jeżeli świadczenie nie przysługuje, Ubezpieczyciel informuje o tym zgłaszającego roszczenie na piśmie w terminie, o którym mowa w ust. 4, wskazując na okoliczności i podstawę prawną uzasadniające odmowę wypłaty świadczenia. 16. Jeżeli Uprawniony do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z ustaleniami Ubezpieczyciela co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo co do wysokości świadczenia, może w ciągu 30 dni od dnia otrzymania stanowiska Ubezpieczyciela zgłosić na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Ubezpieczyciela. 17. W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczonego lub osobę zgłaszającą roszczenie obowiązków wymienionych w ust. 4, Ubezpieczyciel zwraca się, w formie pisemnej, do Ubezpieczonego lub osoby zgłaszającej roszczenie o uzupełnienie brakujących dokumentów, a w przypadku nieuzupełnienia dokumentów odmawia wypłaty świadczenia w całości lub w odpowiedniej części, w zależności od tego, w jakim stopniu niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na ustalenie okoliczności zdarzenia lub wysokości świadczenia. 4

5 Infolinia (+48) , * *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora Rozdział 8. Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej Kontynuowanie ubezpieczenia w przypadku przedterminowej całkowitej spłaty pożyczki 1. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa w stosunku do Ubezpieczonego: 1) w ubezpieczeniu poważnego zachorowania - ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył 75 lat, z wyjątkiem osób, dla których obowiązuje wyższy limit wieku, na który Ubezpieczyciel wyraził zgodę - w takim przypadku ochrona wygasa w dniu, w którym Ubezpieczony ukończył dozwolony wyższy wiek, 2) w ubezpieczeniu czasowej niezdolności do pracy - ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył 70 lat, z wyjątkiem osób, dla których obowiązuje wyższy limit wieku, na który Ubezpieczyciel wyraził zgodę - w takim przypadku ochrona wygasa w dniu, w którym Ubezpieczony ukończył dozwolony wyższy wiek, 3) w ubezpieczeniu utraty pracy - ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył: a) 65 lat w przypadku mężczyzn, b) 60 lat w przypadku kobiet, 4) 30 dnia po dniu określonym w umowie pożyczki jako dzień spłaty ostatniej raty pożyczki, z zastrzeżeniem ust. 3, 5) w dniu zgonu Ubezpieczonego, 6) w odniesieniu do świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygasa od dnia, w którym lekarz orzecznik wydał orzeczenie o trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub Ubezpieczony nabył uprawnienia do renty lub emerytury z ubezpieczenia społecznego, 7) w dniu wypłaty świadczenia z tytułu wystąpienia u Ubezpieczonego poważnego zachorowania, 8) pierwszego dnia miesiąca po upływie 84 miesięcy od daty objęcia ubezpieczeniem Pożyczkobiorcy, 9) w ostatnim dniu miesiąca, w którym Ubezpieczający dokonał rozwiązania umowy pożyczki, 10) w ostatnim dniu miesiąca, w którym Ubezpieczony pisemnie zrezygnował z ochrony ubezpieczeniowej, 11) w ostatnim dniu miesiąca, w którym Ubezpieczony dokonał przedterminowej całkowitej spłaty pożyczki - w przypadku niezłożenia przez Ubezpieczonego pisemnego oświadczenia o kontynuowaniu ochrony ubezpieczeniowej zawartego w Deklaracji Zgody. 2. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z ust. 1 pkt 9-11, Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczającemu składkę za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. W okresie od daty rozwiązania umowy pożyczki lub rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej do dnia wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej wysokość świadczenia obliczana jest na zasadach określonych w ust. 5, a uprawnionym do świadczenia jest Ubezpieczony. 3. Jeżeli Ubezpieczający odracza Ubezpieczonemu termin spłaty pożyczki (prolongata), odpowiedzialność Ubezpieczyciela trwa do dnia całkowitej spłaty pożyczki, nie dłużej jednak niż przez sześć miesięcy od daty przewidzianej pierwotnie jako dzień spłaty ostatniej raty pożyczki; Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego może przedłużyć okres ubezpieczenia do maksymalnie dwunastu miesięcy, licząc od daty przewidzianej pierwotnie jako dzień spłaty ostatniej raty pożyczki. 4. W przypadku kontynuowania ubezpieczenia po dokonaniu wcześniejszej całkowitej spłaty pożyczki ochrona ubezpieczeniowa trwa do dnia, w którym przypada termin spłaty ostatniej raty pożyczki przewidziany w pierwotnym harmonogramie spłat, z uwzględnieniem postanowień ust W przypadku złożenia przez Ubezpieczonego, najpóźniej w dniu dokonania przez niego przedterminowej całkowitej spłaty pożyczki i rozwiązania umowy pożyczki przed terminem spłaty ostatniej raty pożyczki przewidzianym w pierwotnym harmonogramie spłat, oświadczenia o woli skorzystania z kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej, świadczenia wypłacane są Ubezpieczonemu (jako uprawnionemu), przy czym: 1) w przypadku świadczenia z tytułu utraty pracy - wysokość miesięcznego świadczenia obliczana jest według formuły: kwota pożyczki z dnia zawarcia umowy pożyczki dzielona przez okres umowy pożyczki w miesiącach z dnia jej zawarcia; Ubezpieczony nabywa uprawnienie do świadczenia od daty utraty pracy; 2) w przypadku świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy - wysokość miesięcznego świadczenia obliczana jest według formuły: kwota pożyczki z dnia zawarcia umowy pożyczki dzielona przez okres umowy pożyczki w miesiącach z dnia jej zawarcia; Ubezpieczony nabywa uprawnienie do świadczenia z upływem 30 dni pozostawania w stanie czasowej niezdolności do pracy; 3) w przypadku świadczenia z tytułu poważnego zachorowania - wysokość świadczenia obliczana jest na dzień wystąpienia poważnego zachorowania według formuły: kwota pożyczki z dnia zawarcia umowy pożyczki dzielona przez okres umowy pożyczki w miesiącach z dnia jej zawarcia pomnożona przez liczbę miesięcy pozostających do daty spłaty pożyczki z dnia jej zawarcia z zaokrągleniem do pełnego miesiąca. Rozdział 9. Wyłączenia odpowiedzialności 1. W odniesieniu do świadczenia z tytułu utraty pracy odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona w przypadku, gdy: 1) utrata pracy nastąpiła przed upływem 90 dni od daty objęcia ubezpieczeniem, 2) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika, 3) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem stosunku pracy lub stosunku służbowego za porozumieniem stron, za wyjątkiem porozumienia stron dokonanego w ramach grupowego zwolnienia w rozumieniu przepisów o zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, 4) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego z Ubezpieczonym bez wypowiedzenia, w rozumieniu przepisów prawa pracy. 2. W odniesieniu do świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona w przypadku, gdy zajście zdarzenia objętego ubezpieczeniem nastąpiło w wyniku: 1) usiłowania popełnienia samobójstwa, które miało miejsce w ciągu dwóch pierwszych lat od dnia objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową, 2) działania Ubezpieczonego wywołanego spożyciem alkoholu, zażyciem narkotyków lub innych środków odurzających, za 5

6 wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie lub zażycie tych środków nastąpiło zgodnie z zaleceniami lekarza, 3) aktów wojny (w tym wojny domowej), uczestnictwa w zamieszkach, przestępstwach, aktach terroryzmu lub sabotażu, 4) eksplozji atomowej oraz napromieniowania (za wyjątkiem pojedynczych przypadków nie związanych z aktywnością zawodową), 5) następstw i konsekwencji chorób stwierdzonych przez lekarza przed dniem rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wypadków zaistniałych przed tym dniem, 6) następstw i konsekwencji chorób stwierdzonych przez lekarza przed dniem rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu poważnego zachorowania w przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową z tego tytułu w związku ze zmianą statusu zatrudnienia, 7) nieuzasadnionego nieskorzystania z porady lekarskiej, nieprzestrzegania zaleceń lekarza lub poddania się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób, chyba że miały bezpośredni związek z wypadkiem, 8) zdarzeń powstałych podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień (prawo jazdy, dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym), 9) uprawiania przez Ubezpieczonego niebezpiecznych dyscyplin sportu, za które uważa się: boks, bobsleje, saneczkarstwo, sporty motorowe, jeździectwo, alpinizm, lotniarstwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, szermierkę, sporty obronne, kajakarstwo wysokogórskie, taternictwo jaskiniowe, skoki do wody, płetwonurkowanie, szybownictwo oraz czynnego udziału w zawodach związanych z wyczynowym uprawianiem sportu, wyścigach i rajdach (z wyłączeniem rajdów pieszych), 10) uczestnictwa w locie, w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu wojskowego lub prywatnego nie posiadającego licencji na przewóz pasażerów, 11) umyślnego samookaleczenia lub uszkodzenia ciała na prośbę Ubezpieczonego. 5. Po rozpatrzeniu skarg i zażaleń, o których mowa w ust. 4, stanowisko Ubezpieczyciela przesyłane jest pisemnie listem poleconym na adres wskazany w treści skargi lub zażalenia lub przez Rzecznika Ubezpieczonych. 6. Umowa ubezpieczenia podlega prawu polskiemu. 7. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia wchodzą w życie od dnia 14 marca 2011 roku i mają zastosowanie do osób zawierających umowy pożyczki od tego dnia. Rozdział 10. Postanowienia końcowe 1. Wszelka korespondencja adresowana do Ubezpieczyciela powinna być przekazywana w formie pisemnej, na adres: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, ul. Hestii 1, Sopot. 2. Sprawy sporne, wynikające ze stosunku ubezpieczenia, można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych SWU mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.). 4. Skargi i zażalenia Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego rozpatrywane są przez Zarząd Ubezpieczyciela lub upełnomocnionego pracownika, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia doręczenia skargi lub zażalenia na adres siedziby Ubezpieczyciela. Organem uprawnionym do rozpatrywania skarg jest także Rzecznik Ubezpieczonych. 6

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy lub Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTU ODNAWIALNEGO

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTU ODNAWIALNEGO WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTU ODNAWIALNEGO ( kod Warunków Ubezpieczenia UCC111) Ubezpieczenie na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, czasowej niezdolności

Bardziej szczegółowo

kod: KKNL-PEKAO 01/13 Rozdział 1. Postanowienia ogólne

kod: KKNL-PEKAO 01/13 Rozdział 1. Postanowienia ogólne Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy lub Poważnego Zachorowania dla Posiadaczy Kart Płatniczych Kredytowych Banku Pekao S.A. kod: KKNL-PEKAO 01/13 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW

WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Użyte w niniejszym Wyciągu określenia oznaczają: 1) Ubezpieczyciel w przypadku ryzyka śmierci, trwałej i całkowitej

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06)

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców (indeks WU/M/06), zwane dalej WU mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z warunków ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Wyciąg z warunków ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Wyciąg z warunków ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Użyte w niniejszym wyciągu określenia oznaczają: 1) Ubezpieczyciel w przypadku ryzyka zgonu, całkowitej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB POWAśNEGO ZACHOROWANIA DLA POśYCZKOBIORCÓW BANKU PEKAO S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczający - Kredytobiorca, który zawiera Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem; Ubezpieczający zawsze jest jednocześnie Ubezpieczonym.

Ubezpieczający - Kredytobiorca, który zawiera Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem; Ubezpieczający zawsze jest jednocześnie Ubezpieczonym. Karta Produktu na Wypadek Utraty Dochodu oraz Zgonu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank Pekao S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Posiadaczy Kart Płatniczych Kredytowych Banku Pekao S.A.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Posiadaczy Kart Płatniczych Kredytowych Banku Pekao S.A. Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Posiadaczy Kart Płatniczych Kredytowych Banku Pekao S.A. kod: KKL-PEKAO 01/13 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO LEASINGOBIORCÓW W CARDIF POLSKA S.A

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO LEASINGOBIORCÓW W CARDIF POLSKA S.A SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO LEASINGOBIORCÓW W CARDIF POLSKA S.A Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Leasingobiorców (indeks EFL/01car),

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Dochodu oraz Poważnego Zachorowania dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A.

Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Dochodu oraz Poważnego Zachorowania dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A. Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Dochodu oraz Poważnego Zachorowania dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A. KOD: PGNL-PEKAO 01/16 Informacja dotycząca zapisów Warunków Ubezpieczenia Rodzaj informacji

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

KOD: KH-PEKAO 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KH-PEKAO 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Dochodu oraz Zgonu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank Pekao S.A. KOD: KH-PEKAO 01/15 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI NA WYPADEK UTRATY PRACY ALBO CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO ZGONU W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DLA POŻYCZKOBIORCÓW ALIOR BANK S.A. ZAWIERAJĄCYCH UMOWY

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie na życie kredytobiorców Szczególne Warunki Ubezpieczenia zakres: zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Grupowego od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy dla Klientów Banku nr 03/05/2009

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A. KOD: KHNL-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminy użyte w niniejszych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG ZE SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY

WYCIĄG ZE SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY WYCIĄG ZE SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH Alsolia MasterCard Rozdział Postanowienia ogólne. Użyte w niniejszym Wyciągu określenia oznaczają: 1 ) ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

KOD: KK-ALRN 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KK-ALRN 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Salda Zadłużenia na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Zgonu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank SA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca zapisów Warunków Ubezpieczenia. 1 ust. 3, pkt 4-6, pkt 34, 35; 2 ust. 2, 3, 4; 3 ust. 1, 2, 4, ust. 7; 5 ust.

Informacja dotycząca zapisów Warunków Ubezpieczenia. 1 ust. 3, pkt 4-6, pkt 34, 35; 2 ust. 2, 3, 4; 3 ust. 1, 2, 4, ust. 7; 5 ust. Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Dochodu oraz Zgonu W Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank Pekao S.A. KOD: KH-PEKAO 01/16 Informacja

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210 Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy albo Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/03)

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/03) WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/03) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców (indeks WU/M/03), zwane dalej WU, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

KOD: KH-PEKAO 02/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KH-PEKAO 02/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Dochodu oraz Zgonu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank Pekao S.A. KOD: KH-PEKAO 02/15 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A. KOD: PGL-TM 02/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia, zwanych warunkami

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHL-DNB 01/11 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Dochodu oraz Poważnego Zachorowania dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A.

Karta Produktu Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Dochodu oraz Poważnego Zachorowania dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A. Karta Produktu Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Dochodu oraz Poważnego Zachorowania dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części indywidualnej

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart (indeks WU/02KK), zwane dalej WU/02KK, mają zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING Wypełniony formularz należy przesłać na adres: Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS M/05)

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS M/05) WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS M/05) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców Biznes raty (indeks M/05), zwane dalej WU/M/05,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

1 z 5 WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO O INDEKSIE WU/01 KK ORAZ WU/02 KK. Rozdział 1. Definicje

1 z 5 WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO O INDEKSIE WU/01 KK ORAZ WU/02 KK. Rozdział 1. Definicje Rozdział 1. Definicje WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO O INDEKSIE WU/01 KK ORAZ WU/02 KK 1. Użyte w niniejszym wyciągu określenia oznaczają: 1) aktywacja karty - zmiana statusu karty z nieaktywnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH VISA BANKU BPH S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH VISA BANKU BPH S.A. Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH VISA BANKU BPH S.A. WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MASTERCARD WORLD SIGNIA BANKU BPH S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MASTERCARD WORLD SIGNIA BANKU BPH S.A. Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Posiadaczy kart

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MAKRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MAKRO Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MAKRO WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Szczególne Warunki Ubezpieczenia - zakres: zgon ubezpieczonego oraz trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego powstała na

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

VOLKSWAGEN BANK POLSKA

VOLKSWAGEN BANK POLSKA VOLKSWAGEN BANK POLSKA Szczególne warunki ubezpieczenia grupowego kredytobiorców na wypadek zgonu, niezdolności do pracy, poważnego zachorowania oraz utraty stałego źródła dochodu. 56 01 08 13 1 / 7 SZCZEGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PAKIET VIP

KARTA PRODUKTU PAKIET VIP KARTA PRODUKTU Ubezpieczenie na Życie, na Wypadek Trwałej i Całkowitej Niezdolności do pracy oraz Poważnego Zachorowania Kredytobiorców Kredytów Hipotecznych udzielanych przez Bank Zachodni WBK S.A. PAKIET

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

KOD: PGNL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: PGNL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Zgonu W Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW

WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Użyte w niniejszym Wyciągu określenia oznaczają: 1) Ubezpieczyciel w przypadku ryzyka śmierci, trwałej i całkowitej

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A. Wariant Życie

Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A. Wariant Życie Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A. Wariant Życie Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części indywidualnej Umowy Ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU) GSU/ZUB/2014/01 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Poniższe terminy w rozumieniu UMOWY mają następujące znaczenie:

DEFINICJE. Poniższe terminy w rozumieniu UMOWY mają następujące znaczenie: WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO BEZPIECZNY PAKIET 5000 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia Programu ubezpieczeniowego Bezpieczny Pakiet 5000 (zwane dalej - Warunkami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce KOD: WU/UFK/ZAINWESTUJ W SUROWCE/I-2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Salda Zadłużenia na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy Albo Zgonu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne. WYCIĄG ZE SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MAXIMA, MAXIMA PLUS, VISA REAL MAXIMA PLUS, TESCO MASTERCARD, VISA E.LECLERC, VISA CASTORAMA, VISA MIX ELECTRONICS, VISA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A. Wariant Życie Plus

Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A. Wariant Życie Plus Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A. Wariant Życie Plus Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części indywidualnej Umowy Ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających kredyt gotówkowy Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających kredyt gotówkowy Szczególne Warunki Ubezpieczenia Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KB 0000018 Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających kredyt gotówkowy POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze - Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających

Bardziej szczegółowo

zakres ochrony ubezpieczeni owej Wysokość składki ubezpieczeni owej

zakres ochrony ubezpieczeni owej Wysokość składki ubezpieczeni owej W celu umożliwienia dokonania wyboru produktu owego, poniżej znajduje się materiał porównawczy umożliwiający porównanie ofert produktów owych. Materiał porównawczy nie jest elementem umowy a ani materiałem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Aneksu nr 9 Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku BPH S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy z dnia 01 października 2003 r Załącznik nr 11 do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. KOD: KHL-DNB 02/11 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHL-DNB 02/11 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki C U Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki US/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Commercial Union

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Ryzyk Związanych z Wykonywaniem Zawodu Nauczyciela

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Ryzyk Związanych z Wykonywaniem Zawodu Nauczyciela Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Ryzyk Związanych z Wykonywaniem Zawodu Nauczyciela KOD: NAU 01/10 Poniższa tabela informuje, które z zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK POWAŻNEGO ZACHOROWANIA DZIECKA TABELA INFORMACYJNA DO POSTANOWIEŃ UMOWY

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK POWAŻNEGO ZACHOROWANIA DZIECKA TABELA INFORMACYJNA DO POSTANOWIEŃ UMOWY UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK POWAŻNEGO ZACHOROWANIA DZIECKA Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego (CCI/1/2016) TABELA INFORMACYJNA DO POSTANOWIEŃ UMOWY RODZAJ INFORMACJI NUMER ZAPISU Z WZORCA

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Leasingobiorców i Pożyczkobiorców Impuls - Leasing Polska Sp. z o.o.

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Leasingobiorców i Pożyczkobiorców Impuls - Leasing Polska Sp. z o.o. Infolinia: 58 555 61 00* *opłata jak za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.ergohestia.pl Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Leasingobiorców i Pożyczkobiorców Impuls - Leasing Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia. 2 1.1. Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO BEZPIECZNA POŻYCZKA (obowiązują począwszy od 06.06.2013r) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia Pożyczkobiorców (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH Z OPCJĄ KREDYTU RATALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH Z OPCJĄ KREDYTU RATALNEGO Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH Z OPCJĄ KREDYTU RATALNEGO WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego

Bardziej szczegółowo

Rola Banku Agent ubezpieczeniowy.

Rola Banku Agent ubezpieczeniowy. KARTA INFROMACYJNA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY BEZPIECZNA POŻYCZKA SILVER PLUS WU_Pakiet W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Program ubezpieczeniowy Bezpieczna Pożyczka

Bardziej szczegółowo