Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku"

Transkrypt

1 Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie do Umowy ubezpieczenia utraty pracy dla Pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych udzielonych przez PKO BP SA, zwanej dalej umową ubezpieczenia, zawartej pomiędzy Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwanym dalej Ubezpieczycielem a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. zwaną dalej Ubezpieczającym, Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej osobom fizycznym, które zawarły z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną umowę pożyczki gotówkowej, zwaną dalej umową pożyczki. 2 Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: 1) bezrobotny - osoba fizyczna, która uzyskuje status bezrobotnego w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa; 2) data utraty pracy - dzień następny po upływie 30 dni liczonych od daty rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego, a także ogłoszenia upadłości lub wyrejestrowania działalności gospodarczej, nie wcześniej jednak niż dzień następny po dniu, w którym Ubezpieczony zarejestrował się jako bezrobotny; 3) deklaracja zgody - pisemne oświadczenie Pożyczkobiorcy o zgodzie na objęcie ubezpieczeniem, stanowiące załącznik do umowy pożyczki i składane Ubezpieczającemu najpóźniej przy jej zawarciu; złożenie deklaracji zgody jest warunkiem niezbędnym dla objęcia Pożyczkobiorcy ochroną ubezpieczeniową; 4) nieszczęśliwy wypadek - nagłe, niezależne od woli Ubezpieczonego i gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną zgonu, pod warunkiem, że nastąpił on w ciągu 180 dni od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku; 5) osoba bliska - małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z Ubezpieczonym, rodzeństwo, wstępni, zstępni, teściowie, zięciowie i synowe, ojczym, macocha, pasierbowie, przysposobieni i przysposabiający; 6) pierwotny harmonogram spłat pożyczki - dokument określający terminy płatności wszystkich rat przewidzianych umową pożyczki, wysokości tych rat jak i poziom zadłużenia Pożyczkobiorcy w ramach umowy pożyczki po spłacie każdej z rat, sporządzony w dniu zawarcia umowy pożyczki; 7) pożyczka - pożyczka gotówkowa udzielona Ubezpieczonemu przez Ubezpieczającego na podstawie umowy pożyczki, inna niż udzielona za pośrednictwem systemu transakcyjnego Inteligo; 8) Pożyczkobiorca - osoba fizyczna, która zawarła z Ubezpieczającym umowę pożyczki; 9) rata - rata kapitałowo-odsetkowa pożyczki wynikająca z pierwotnego harmonogramu spłat pożyczki; 10) stosunek pracy - stosunek służbowy lub umowa o pracę; 11) umowa o pracę - umowa o pracę w rozumieniu Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 93 ze zm.) lub kontrakt menedżerski uregulowany przepisami prawa polskiego; 12) stosunek służbowy - zatrudnienie na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę uregulowane przepisami prawa polskiego; 13) Ubezpieczony - Pożyczkobiorca objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia; 14) umowa ubezpieczenia - Umowa ubezpieczenia utraty pracy dla Pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych udzielonych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną Nr CAUG/011/09/BWZB zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem; 15) Uposażony - podmiot wskazany przez Ubezpieczonego, uprawniony do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; 16) Uprawniony - Ubezpieczony, Ubezpieczający, Uposażony lub inna osoba uprawniona do świadczenia ubezpieczeniowego; 17) uruchomienie pożyczki - wypłata pierwszej części lub całości pożyczki dokonana zgodnie z postanowieniami umowy pożyczki; 18) utrata pracy - zdarzenie objęte ubezpieczeniem, polegające na: a) utracie zatrudnienia wskutek rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy zawartego z Ubezpieczonym lub ogłoszeniu upadłości (lub odmowie jej ogłoszenia wskutek braku wystarczającego majątku do przeprowadzenia procesu upadłości) lub wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, b) niepozostawaniu w innym stosunku pracy lub nieprowadzeniu innej działalności gospodarczej przez okres co najmniej 30 dni liczonych od daty rozwiązania stosunku pracy, ogłoszenia upadłości (lub odmowy jej ogłoszenia wskutek braku wystarczającego majątku do przeprowadzenia procesu upadłości) lub wyrejestrowania działalności gospodarczej, o których mowa w ppkt a), c)uzyskaniu w wyniku rozwiązania stosunku pracy, ogłoszenia upadłości (lub odmowy jej ogłoszenia wskutek braku wystarczającego majątku do przeprowadzenia procesu upadłości) lub wyrejestrowania działalności gospodarczej, o których mowa w ppkt a), statusu bezrobotnego, przy czym warunki określone w ppkt a) - c) muszą zostać spełnione łącznie, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela określonych w 8-9; 19) wiek Ubezpieczonego - wiek Ubezpieczonego określony jako różnica lat pomiędzy aktualną datą a datą urodzenia Ubezpieczonego; 20) zdarzenie ubezpieczeniowe - utrata pracy przez Ubezpieczonego albo śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku. OS/OW137/1106 1

2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia, w przypadku każdego wariantu ubezpieczenia, są: 1) następstwa utraty pracy przez Ubezpieczonego powodujące ograniczenie zdolności finansowej lub niezdolność finansową do wywiązywania się z obowiązku spłaty rat pożyczki albo 2) zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku. 2. W przypadku utraty pracy zakres świadczeń obejmuje: 1) w wariancie podstawowym - spłatę zobowiązań Ubezpieczonego, wynikających z umowy pożyczki w zakresie określonym niniejszymi warunkami ubezpieczenia 2) w wariancie rozszerzonym: a) spłatę zobowiązań Ubezpieczonego, wynikających z umowy pożyczki, w zakresie określonym niniejszymi warunkami ubezpieczenia b) wypłatę Ubezpieczonemu dodatkowego świadczenia. OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 4 1. Ubezpieczeniem może zostać objęty Pożyczkobiorca, który w dacie składania deklaracji zgody będzie miał ukończony 18 rok życia i jednocześnie w dacie zakończenia spłaty pożyczki nie będzie miał ukończonego 70 roku życia. 2. Oprócz spełnienia wymogów wskazanych w ust. 1, ochroną ubezpieczeniową na wypadek utraty pracy może być objęta osoba, która: 1) w przypadku zatrudnienia na podstawie: a) umowy o pracę - nie pozostaje na dzień przystąpienia do ubezpieczenia w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, b) stosunku służbowego - nie pozostaje na dzień przystąpienia do ubezpieczenia w okresie wypowiedzenia stosunku służbowego lub do dnia przystąpienia do ubezpieczenia nie została pisemnie odwołana z zajmowanego stanowiska, 2) w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przystąpienie do ubezpieczenia nie była zarejestrowana jako bezrobotna, 3) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - przez 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do ubezpieczenia nieprzerwanie prowadziła działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i do dnia przystąpienia do ubezpieczenia nie został złożony wniosek o wyrejestrowanie działalności gospodarczej lub wniosek o upadłość 4) nie ukończyła 65 roku życia 3. Osoba, która w dniu przystąpienia do ubezpieczenia spełnia wymogi wskazane w ust. 2, jest obejmowana ochroną ubezpieczeniową wyłącznie na wypadek utraty pracy. 4. Osoba, która w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 2, jest obejmowana ochroną ubezpieczeniową wyłącznie na wypadek zgonu w następstwie nieszczęśliwego wypadku. 5. Ubezpieczony, który w dacie składania deklaracji zgody lub w okresie trwania umowy pożyczki spełnił wszystkie przesłanki objęcia go ochroną ubezpieczeniową z tytułu utraty pracy, o których mowa w ust. 2, obejmowany jest ochroną ubezpieczeniową z tytułu utraty pracy, z upływem 60 dnia od momentu spełnienia tych przesłanek. Z dniem poprzedzającym dzień objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową z tytułu utraty pracy kończy się odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu zgonu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Do okresu 60 dni, o którym mowa powyżej, wlicza się czas zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zawartego na okres próbny, jeżeli bezpośrednio po okresie próbnym nastąpiło zatrudnienie przez tego samego pracodawcę. 6. Ubezpieczony, który w dacie składania deklaracji zgody lub w okresie trwania umowy pożyczki nie spełnił lub przestał spełniać przesłanki objęcia go ochroną ubezpieczeniową z tytułu utraty pracy, o których mowa w ust. 2, obejmowany jest ochroną ubezpieczeniową z tytułu zgonu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, począwszy od dnia złożenia deklaracji zgody lub od dnia, w którym przestał spełniać którąś z tych przesłanek. Z dniem poprzedzającym dzień objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową z tytułu zgonu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku kończy się odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu utraty pracy. 7. Pożyczkobiorca może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową w związku z każdą zawartą z Ubezpieczającym umową pożyczki, pod warunkiem, że: 1) suma kwot pożyczek z tytułu dotychczasowych umów pożyczki (w związku z którymi Ubezpieczony objęty jest ochroną ubezpieczeniową w ramach umów ubezpieczenia zawartych przez Ubezpieczającego z Ubezpieczycielem) oraz kolejnej (nowo zawieranej) umowy pożyczki nie przekracza zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych), 2) umowa pożyczki zawarta została w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia. 8. W przypadku, gdy stroną umowy pożyczki jest dwóch Pożyczkobiorców, aby obaj mogli przystąpić do ubezpieczenia, każdy z nich musi spełnić warunki określone w ust. 1. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 5 1. Wysokość jednorazowej składki ubezpieczeniowej, należnej z tytułu ochrony ubezpieczeniowej, uzależniona jest od oceny ryzyka ubezpieczeniowego, kwoty udzielonej pożyczki, zakresu ubezpieczenia oraz długości okresu trwania umowy pożyczki. 2. Składka ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowo z góry za cały okres ubezpieczenia w terminie określonym w umowie ubezpieczenia. 3. Za niewykorzystany okres ubezpieczenia Ubezpieczyciel zwraca składkę ubezpieczeniową wyliczoną za każdy dzień od dnia następującego po dniu zakończenia ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszych Warunków Ubezpieczenia. SUMA UBEZPIECZENIA - WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 6 1. W przypadku utraty pracy sumę ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia stanowi maksymalnie: 1) 30 rat, jednak nie więcej niż kwota udzielonej pożyczki - w odniesieniu do świadczenia, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a, 2 OS/OW137/1106

3 2)równowartość 12% kwoty pożyczki wynikającej z pierwotnego harmonogramu spłat pożyczki - w odniesieniu do świadczenia, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt 2 lit. b, z zastrzeżeniem ust Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do jednej pożyczki dla wszystkich przypadków utraty pracy w okresie ubezpieczenia. W przypadku, kiedy stroną umowy pożyczki jest dwóch Pożyczkobiorców, którzy złożyli deklaracje zgody, sumę ubezpieczenia przypadającą na każdego z nich stanowi połowa sumy ubezpieczenia wskazanej odpowiednio w ust. 1 pkt 1 i Świadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wypłacane jest miesięcznie w wysokości odpowiadającej kwocie każdej kolejnej raty, której termin płatności przypada po dacie utraty pracy, z zastrzeżeniem ust. 8 i Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w odniesieniu do świadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ograniczona jest do 12 rat w przypadku każdej utraty pracy. Łączna wysokość świadczeń miesięcznych, o których mowa w ust. 3, w całym okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia wskazanej w ust. 1 pkt Świadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wypłacane jest miesięcznie w wysokości 1% kwoty kredytu wynikającej z pierwotnego harmonogramu spłat pożyczki w terminie płatności każdej raty przypadającym po dacie utraty pracy, z zastrzeżeniem ust. 8 i Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w odniesieniu do świadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ograniczona jest do wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w ust. 1 pkt W przypadku drugiej i każdej następnej utraty pracy, wypłata świadczenia miesięcznego przez Ubezpieczyciela następuje w terminach płatności rat przypadających po dacie utraty pracy. 8. W każdym przypadku świadczenie, o którym mowa w ust. 3, 5 i 7, przestaje być wypłacane począwszy od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym Ubezpieczony: 1) ukończył 65 lat, 2) nabył uprawnienia do emerytury albo renty z ubezpieczenia społecznego, 3) został zatrudniony u nowego pracodawcy bądź przywrócony do pracy u poprzedniego pracodawcy, 4) utracił status bezrobotnego. 9. Niezależnie od postanowień ust. 8, świadczenie, o którym mowa w ust. 3, 5 i 7, przestaje być wypłacane począwszy od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym rozwiązaniu uległby stosunek pracy zawarty z Ubezpieczonym na czas określony. 10. W przypadku, kiedy stroną umowy pożyczki jest dwóch Pożyczkobiorców, którzy złożyli deklaracje zgody, świadczenie wypłacane miesięcznie przypadające na każdego z nich równe jest połowie świadczenia, o którym mowa odpowiednio w ust. 3, 5 i 7, z zastrzeżeniem postanowień 11 ust W przypadku zgonu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku sumę ubezpieczenia stanowi kwota udzielonej pożyczki, wynikająca z pierwotnego harmonogramu spłat pożyczki. 2. Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest Uprawnionemu w wysokości: 1) w przypadku obejmowania ochroną ubezpieczeniową w wariancie podstawowym - 100% sumy ubezpieczenia, 2) w przypadku obejmowania ochroną ubezpieczeniową w wariancie rozszerzonym - 130% sumy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust W przypadku, kiedy stroną umowy pożyczki jest dwóch Pożyczkobiorców, którzy złożyli deklaracje zgody, sumę ubezpieczenia przypadającą na każdego z nich stanowi połowa sumy ubezpieczenia wskazanej w ust. 1, z zastrzeżeniem postanowień 11 ust Uprawnionym do świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku jest wskazany przez Ubezpieczonego Uposażony. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 8 W przypadku utraty pracy odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy: 1) utrata pracy nastąpiła przed upływem 60 dni od daty spełnienia przesłanek określonych w 4 ust. 2, 2) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem stosunku pracy na wniosek Ubezpieczonego, 3) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem stosunku pracy za porozumieniem stron, za wyjątkiem porozumienia stron dokonanego w ramach grupowego zwolnienia w rozumieniu przepisów o zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, 4) utrata pracy nastąpiła w wyniku odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych mu nowych warunków pracy lub płacy na podstawie wypowiedzenia tychże warunków w trybie art. 42 Kodeksu pracy, 5) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem przez pracodawcę stosunku pracy z Ubezpieczonym bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 lub art. 53 Kodeksu pracy, tj. z winy Ubezpieczonego bądź z uwagi na jego długotrwałą nieobecność w pracy przekraczającą okresy wskazane w art. 53 Kodeksu pracy lub w przypadku rozwiązania w trybie natychmiastowym przez pracodawcę stosunku pracy na podstawie innych przepisów prawa polskiego, 6) utrata pracy nastąpiła w wyniku zakończenia stosunku pracy pracodawcy z Ubezpieczonym z powodu wygaśnięcia stosunku pracy, zawartych na czas określony wskutek upływu terminu, jaki został przewidziany jako termin rozwiązania stosunku pracy w umowie o pracę lub innym dokumencie potwierdzającym nawiązanie stosunku pracy, 7) w związku z drugą i każdą następną utratą pracy, jeżeli nastąpiła ona na skutek rozwiązania umowy o pracę z tym samym pracodawcą, gdy Ubezpieczyciel wypłacił świadczenie z tytułu pierwszej utraty pracy u tego pracodawcy, 8) w związku z drugą i każdą następną utratą pracy, jeżeli nie upłynął termin 60 dni od nawiązania kolejnego stosunku pracy Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, jeżeli zgon Ubezpieczonego spowodowany został nieszczęśliwym wypadkiem nastąpił w wyniku: 1) popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa z winy umyślnej, 3 OS/OW137/1106

4 2) samobójstwa, które miało miejsce w ciągu dwóch pierwszych lat od objęcia ochroną ubezpieczeniową danego Ubezpieczonego, 3) umyślnego samookaleczenia lub uszkodzenia ciała na prośbę Ubezpieczonego, 4) choroby psychicznej, zaburzeń psychicznych lub schorzeń wynikających z uzależnienia od środków psychoaktywnych, 5) działań wojennych, stanu wojennego, zamieszek oraz aktów terroryzmu lub sabotażu, 6) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego bez wymaganego uprawnienia, 7) udziału w zawodach, wyścigach i rajdach (z wyłączeniem rajdów pieszych), 8) uczestnictwa w locie, w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu wojskowego lub prywatnego nie posiadającego licencji na przewóz pasażerów, 9) działania w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków albo innych środków odurzających. 2. Ponadto Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z zgonu Ubezpieczonego spowodowanego następstwem: 1) zawału serca lub udaru mózgu, 2) umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego niezastosowania się do zaleceń lekarza, co miało wpływ na rozwój choroby, bądź też niezleconego przez lekarza użycia leków lub narkotyków. CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA Ochrona ubezpieczeniowa, a tym samym odpowiedzialność Ubezpieczyciela w odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych, rozpoczyna się następnego dnia po tym, gdy Ubezpieczony oświadczył Ubezpieczającemu, że chce skorzystać z zastrzeżenia na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej (tj. wypełnił i podpisał deklarację zgody), jednak nie wcześniej niż po postawieniu do dyspozycji Ubezpieczonego kwoty pożyczki. Ubezpieczający zgłasza Ubezpieczycielowi fakt wyrażenia zgody przez Ubezpieczonego na objęcie ochroną ubezpieczeniową w terminie ustalonym pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem. Objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową następuje z zastrzeżeniem warunków określonych w Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana na okres trwania umowy pożyczki, nie dłużej jednak niż na 96 miesięcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 oraz Odstąpienie przez Ubezpieczonego od umowy pożyczki skutkuje jednoczesnym odstąpieniem w tej samej dacie od ubezpieczenia. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym uznaje się, że ochrona ubezpieczeniowa nie rozpoczyna się, a składka ubezpieczeniowa zostaje zwrócona Ubezpieczającemu w pełnej wysokości Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych kończy się: 1) z dniem śmierci Ubezpieczonego, 2) z dniem ukończenia przez Ubezpieczonego 70 roku życia, 3) z dniem wypłaty pełnej sumy ubezpieczenia z tytułu utraty pracy, 4) z końcem okresu spłaty pożyczki określonego w pierwotnym harmonogramie spłat pożyczki (tożsamego z okresem, za który opłacono składkę ubezpieczeniową), 5) z dniem rozwiązania umowy pożyczki, 6) z dniem złożenia przez Ubezpieczonego Ubezpieczającemu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia, w tym również w sytuacji opisanej w 10 ust W sytuacji, kiedy ochroną ubezpieczeniową obejmowani są dwaj Pożyczkobiorcy będący stroną danej umowy pożyczki (zwani w dalszej części niniejszego ustępu odpowiednio pierwszym lub drugim Pożyczkobiorcą), zakończenie ochrony ubezpieczeniowej udzielanej jednemu z nich przed terminem określonym w ust. 1 pkt 4, nie powoduje zakończenia ochrony ubezpieczeniowej udzielanej drugiemu Pożyczkobiorcy. W sytuacji określonej w zdaniu pierwszym drugi Pożyczkobiorca obejmowany jest ochroną ubezpieczeniową z zastosowaniem sumy ubezpieczenia powiększonej o sumę ubezpieczenia, jaka przypadałaby na pierwszego Pożyczkobiorcę, gdyby ochrona ubezpieczeniowa była kontynuowana, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. Postanowienia zdań poprzedzających mają zastosowanie począwszy od dnia następującego po dniu zakończenia ochrony ubezpieczeniowej udzielanej pierwszemu Pożyczkobiorcy. 3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, mają zastosowanie ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela wskazane w 8 pkt 1, w stosunku do kwot świadczeń, które uległy zwiększeniu na skutek zakończenia ochrony ubezpieczeniowej udzielanej jednemu z Pożyczkobiorców, z zastrzeżeniem zdania następnego. Okres braku odpowiedzialności Ubezpieczyciela liczony jest od dnia następującego po dniu zakończenia ochrony ubezpieczeniowej udzielanej jednemu z Pożyczkobiorców. Ponadto od daty wskazanej w zdaniu poprzedzającym przestają mieć zastosowanie postanowienia 6 ust. 10. DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZPATRZENIA ROSZCZENIA W razie zgonu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku dokumenty potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia to: 1) formularz zgłoszenia roszczenia ze szczegółowym opisem okoliczności nieszczęśliwego wypadku będącego przyczyną zgonu, 2) skrócony odpis aktu zgonu (do wglądu), 3) zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu (lub karta zgonu) wystawione przez lekarza lub właściwe władze, 4) poświadczona przez pracownika Ubezpieczającego za zgodność z oryginałem kopia deklaracji zgody, 5) zaświadczenie o kwocie udzielonej pożyczki. 2. W przypadku wystąpienia utraty pracy dokumenty potrzebne rozpatrzenia roszczenia i wypłaty świadczenia to: 1) każdorazowo po utracie pracy: a) wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia (formularze dostępne są w placówkach Ubezpieczającego), b) oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy w rozumieniu przepisów polskiego prawa pracy, c) zaświadczenie o uzyskaniu statusu bezrobotnego, d) ostatnia umowa o pracę, e) świadectwo pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia, f) poświadczona przez pracownika Ubezpieczającego za zgodność z oryginałem kopia deklaracji zgody, 4 OS/OW137/1106

5 2) przed każdorazową wypłatą świadczenia miesięcznego: a)zawiadomienie o najbliższej spłacie pożyczki/zaświadczenie o wysokości raty pożyczki przypadającej do zapłaty w okresie, za który przysługuje świadczenie, b) potwierdzenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bezrobotnym lub dowód pobrania zasiłku dla bezrobotnych za okres, w którym przypada termin płatności raty. 3. W uzasadnionych przypadkach Ubezpieczyciel uprawniony jest do zażądania przedłożenia innych dokumentów niż wskazane w ust. 1 i 2, o ile będzie to potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia. Ubezpieczyciel, w odrębnym piśmie, informuje osobę zgłaszającą roszczenie o dokumentach, jakie są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości roszczenia. 4. Ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia w całości lub w odpowiedniej części w zależności od tego, w jakim stopniu brak dokumentów wymienionych w ust 1-3 miał wpływ na ustalenie odpowiedzialności lub wysokości świadczenia. 16 W przypadku zmiany systemu monetarnego w Polsce lub denominacji polskiej waluty, zobowiązania finansowe wynikające z umowy ubezpieczenia będą odpowiednio zmienione, zgodnie z kursem wymiany złotego ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski. 17 Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i wnioski Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uprawnionego i Ubezpieczyciela, powinny być dostarczane na piśmie, pod rygorem nieważności, za pokwitowaniem przyjęcia lub przesyłane listem poleconym. 18 W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej, Kodeksu cywilnego, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Kodeksu pracy oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. WYPŁATA ŚWIADCZENIA Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie na podstawie uznania roszczenia w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego związanego z zaistnieniem zdarzenia ubezpieczeniowego, zasadności roszczeń i wysokości świadczenia, w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym. 2. W przypadku utraty pracy Ubezpieczyciel wypłaca świadczenia w terminie wskazanym w 6 ust. 3 i Jeżeli w terminie określonym w ust. 1 i 2 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe jednakże bezsporną część świadczenia Ubezpieczyciel wypłaca w terminie określonym w ust. 1 i Świadczenia z tytułu wystąpienia zdarzeń ubezpieczeniowych objętych ochroną ubezpieczeniową, wypłacane są Uprawnionemu. Uprawnionym do świadczenia z tytułu utraty pracy wskazanego w 6 ust. 1 pkt 2 jest Ubezpieczony. 2. Jeżeli z chwilą śmierci Ubezpieczonego nie został wyznaczony Uposażony, świadczenie, o którym mowa w 7, przysługuje członkom rodziny zmarłego w następującej kolejności: 1) małżonkowi - w całości, 2) dzieciom - w równych częściach, 3) rodzicom - w równych częściach, 4) innym ustawowym spadkobiercom zmarłego - w równych częściach Skargi i zażalenia Ubezpieczonego lub innego Uprawnionego z umowy ubezpieczenia rozpatrywane są w terminie nieprzekraczającym 30 dni przez Zarząd Ubezpieczyciela lub umocowanego pracownika Ubezpieczyciela, po przesłaniu ich drogą pisemną na adres siedziby Ubezpieczyciela bądź też mogą być kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych. 2. Po rozpatrzeniu skarg i zażaleń, o których mowa w ust. 1, stanowisko Ubezpieczyciela przesyłane jest pisemnie, listem poleconym na adres wskazany w treści skargi lub zażalenia. 3. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia, można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub innej osoby uprawnionej z umowy ubezpieczenia. 20 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia obowiązują od dnia 1 czerwca 2011 roku i mają zastosowanie do osób zawierających umowy pożyczki od tego dnia. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 15 Wszelkie rozliczenia z tytułu umowy ubezpieczenia, w tym wypłaty wszelkich świadczeń ubezpieczeniowych, dokonywane są w złotych polskich. 5 OS/OW137/1106

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Ogólne warunki indywidualnego kapitałowego ubezpieczenia na życie, zwane dalej OWU, stosuje się do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia KP1-G45 Grupowe ubezpieczenie na życie Bezpieczna przyszłość Spis treści Str. Wzór Dokument 3 OWU-G45 9 ZNW-G45 11 ZUU-G45 13 TUN-G45 15 TUP-G45 17 TZU-G45 19 TIC-G45 21 SZU-G45

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS IPG-OWU-0310 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT stanowią integralną część indywidualnych umów ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia Poniższe ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia (zwane dalej OWU) stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. Na marginesach treści OWU zostały zamieszczone komentarze,

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie Spis treści 1) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA indeks GOW/07/11/01 3 2) Ogólne warunki dodatkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO Kod warunków: PNKP32 Kod warunków: PTKP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów ubezpieczenia podstawowego:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie Ksiazka GRUP 31-05-11 13:43 Page 1 Bezpieczna Grupa Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczenia ubezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczenia Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji, hospitalizacji spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania.

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania. Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Znajdujące się w ramkach w treści SWU komentarze i wyjaśnienia nie stanowią treści SWU. Pełnią jedynie funkcję informacyjną. POMOC Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Spis treści 1. Postanowienia ogólne str 3 2. Definicje str 3 3. Zawarcie umowy ubezpieczenia str 5 4. Suma

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

OGÓLNE WARUNKI UMOWY INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UMOWY INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UMOWY INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE...3 WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ INDYWIDUALNEJ

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Ogólnych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Na wszelki wypadek na rzecz Abonentów T-Mobile 1 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 27 maja 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY SPIS TREŚCI I. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

SUPER GRUPA OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA

SUPER GRUPA OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA SUPER GRUPA OGÓLNE WARUNKI OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA POSTANOWIENIA WSTĘPNE Niniejsze warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów Otwartego Ubezpieczenia na Życie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE str 3 DEFINICJE str 3 ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo