PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV"

Transkrypt

1 INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV Warszawa 2015

2 2 I. Cel i zakres tematyczny Celem edukacji jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej oraz doświadczeń z praktyki gospodarczej z zakresu metodyki budowy, wdrażania i rozwoju zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem. II. Wykładowcy Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem dydaktycznym, co pozwoli na zachowanie właściwych relacji pomiędzy teorią, a praktyką gospodarczą. III. Adresaci Studia przeznaczone są dla osób, które pracują lub też zamierzają podjąć pracę w zawodzie: Menedżera działu IT, Kierownika Projektu, Konsultanta ds. wdrożeń systemów zintegrowanych, Analityka, Specjalisty w zakresie projektowania baz danych oraz aplikacji analitycznych, Audytora Projektu. Program studiów stanowi również kompleksową ofertę edukacyjną dla osób, które zamierzają dopiero rozpocząć pracę w branży IT. Od uczestników nie jest wymagana wcześniejsza znajomość zagadnień budowy i wdrażania systemów informatycznych oraz tematyki baz i hurtowni danych. Statystyki ubiegłych lat dowodzą, że nasze studia podyplomowe wybierają przede wszystkim osoby z wykształceniem wyższym ekonomicznym (około 40% Słuchaczy) oraz technicznym, ale nie informatycznym (około 30% Słuchaczy). Praktycznie, od Kandydatów oczekujemy umiejętności pracy w środowisku Windows oraz znajomości aplikacji pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point). Na studia podyplomowe zgłaszają się również osoby pracujące w branży informatycznej lub posiadające wcześniejsze doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych (około 20-25% Słuchaczy). Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, w ramach danej edycji studiów podyplomowych, organizowane są specjalne grupy ćwiczeniowe i laboratoryjne (80% zajęć SPISZ stanowią ćwiczenia projektowe i laboratoria komputerowe), co sprzyja indywidualizacji nauczania oraz gwarantuje odpowiedni poziom zajęć. IV. Czesne Opłata za całość studiów podyplomowych Informatyczne Systemy Zarządzania Edycja XXIV wynosi zł wpłata jednorazowa. Proponujemy również dwa warianty płatności ratalnych: Wariant I. Pierwsza rata w wysokości zł płatna przy zapisie. Druga rata w wysokości zł płatna nie później niż do dnia 18 października 2015, czyli jeszcze przed rozpoczęciem zajęć SPISZ. Wariant II. Pierwsza rata w wysokości zł płatna przy zapisie. Druga rata w wysokości zł płatna nie później niż do dnia 24 stycznia Rachunek bankowy SGH: Tytuł płatności: (numer studiów podpyl.) oraz NAZWISKO i IMIĘ Uczestnika. W przypadku wpłaty w ratach prosimy o dopisanie odpowiednio: "I rata" lub "II rata". np KOWALSKI JAN I rata

3 3 V. Rekrutacja Rekrutacja Kandydatów na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Wniesienie opłaty za studia (lub odpowiedniej raty), przesłanie elektronicznej kopii potwierdzenia płatności, a następnie przesłanie kompletu wymaganych dokumentów są równoważne z przyjęciem. Z uwagi na naturalną zwłokę spowodowaną czasem realizacji przelewów bankowych oraz księgowaniem dokumentów płatności, prosimy o niezwłoczne przesłanie elektronicznej kopii dowodu wpłaty (np. plik.pdf) bezpośrednio na adres studiów podyplomowych tj. w celu przypisania miejsca. Następnie, prosimy o przesłanie kompletu dokumentów: Kwestionariusz osobowy; Podanie o przyjęcie na studia; Ankieta dotycząca źródeł pozyskiwania informacji o studiach podyplomowych prowadzonych przez SGH; Kopia dyplomu ukończenia uczelni wyższej (dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera); 2 fotografie; Dowód wpłaty czesnego (lub odpowiedniej jego raty) na konto Uczelni; W przypadku płatności ratami oświadczenie o terminie wpłaty drugiej raty. Dokumenty aplikacyjne należy przesłać drogą pocztową na adres: mgr Inga Moczulska Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Szkoła Główna Handlowa ul. Madalińskiego 6/ Warszawa Dokumenty można również złożyć osobiście: Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej WTORKI w godz ul. Madalińskiego 6/8 pokój 239, II p VI. Organizacja kształcenia Program kształcenia obejmuje swoim zakresem wykłady, ćwiczenia, laboratoria komputerowe prowadzone w układzie dwudniowych, sobotnio-niedzielnych zjazdów (łącznie 14 zjazdów). Semestr I (Wykłady i Ćwiczenia projektowe) październik listopad listopad grudzień styczeń 2016

4 4 Semestr II (Laboratoria komputerowe) W semestrze drugim zajęcia laboratoryjne będą odbywały się równolegle w dwóch cyklach zjazdów: Cykl 1 Cykl luty luty luty luty marzec marzec marzec kwiecień kwiecień kwiecień kwiecień maj maj maj czerwiec czerwiec czerwiec czerwiec 2016 VII. Program kształcenia BLOK I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Zasadnicza część wykładów i ćwiczeń zostanie poświęcona przedstawieniu współczesnych metod i technik organizacji i zarządzania informatycznym przedsięwzięciem projektowym. Omówione zostaną: kluczowe zagadnienia z zakresu strategii informatyzacji przedsiębiorstwa, techniki planowania, harmonogramowania i kontroli realizacji przedsięwzięcia, a także metody szacowania nakładów oraz metody oceny ryzyka projektu informatycznego. Prezentowane na zajęciach treści zostaną bogato zilustrowane przykładami z praktyki gospodarczej, w oparciu o wiedzę i doświadczenia wiodących firm branży IT. Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania zespołem analityków, projektantów i programistów, a także analizy i oceny poziomu jakości oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych. Uczestnicy otrzymają pakiet specjalistycznego oprogramowania komputerowego wspomagającego warsztat pracy menadżera IT. BLOK II ANALIZA I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Program zajęć obejmuje swoim zakresem m.in.: techniki przygotowania specyfikacji wymagań, metody prowadzenia prac analitycznych z wykorzystaniem standardu UML (ang. Unified Modeling Language), techniki modelowania danych, funkcji i procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Blok ten obejmuje również laboratoria komputerowe z zakresu budowy i eksploatacji baz danych w środowisku MS SQL Server Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności: projektowania relacyjnych baz danych, konstrukcji i optymalizacji zapytań w języku Transact-SQL, administracji i zarządzania bezpieczeństwem serwera baz danych.

5 5 BLOK III ZARZĄDZANIE PROJEKTEM WDROŻENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLASY MRP/ERP Celem zajęć jest przekazanie Słuchaczom praktycznych doświadczeń z zakresu zarządzania projektem wdrożenia systemu klasy MRP/ERP na przykładzie metodologii i oprogramowania firmy SAP. Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu: opracowania umowy oraz prowadzenia procedur przetargowych, organizacji prac i zespołów wdrożeniowych, kontroli i monitorowania przedsięwzięcia, zarządzania konfiguracją oraz adaptacją pakietu zintegrowanego do specyfiki i potrzeb przedsiębiorstwa oraz organizacji serwisu i obsługi technicznej. Integralny element zajęć stanowią ćwiczenia i warsztaty menadżerskie z zakresu metodyki zarządzania projektami wdrożeniowymi firmy SAP ACCELERATED SAP. BLOK IV BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS Słuchacze, pod kierunkiem Wykładowcy, przejdą pełny cykl projektowy związany z budową i wdrożeniem systemu analitycznego w środowisku MS SQL Server Business Intelligence Studio Słuchacze poznają techniki modelowania danych w systemach analitycznych (hurtownie danych), narzędzia wspomagające proces ekstrakcji danych z systemów informatycznych przedsiębiorstw, a także rozwiązania dotyczące budowy i wdrażania systemów wspomagających prowadzenie wielokryterialnych analiz biznesowych (OLAP) oraz zarządzania tzw. dużymi wolumenami danych (BIG DATA). Program zajęć obejmuje również współczesne metody pozyskiwania wiedzy z danych (DATA MINING) oraz techniki prognozowania i symulacji. Integralny element zajęć stanowi prezentacja narzędzi wspomagających proces tworzenia graficznych zestawień i raportów z wykorzystaniem pakietu MS SQL Server 2014 Reporting Services, a także MS Excel 2013 (mechanizm tabel przestawnych). Po ukończeniu cyklu zajęć laboratoryjnych, Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu tworzenia kompleksowych rozwiązań klasy Business Intelligence dedykowanych dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Typ Nazwa przedmiotu Wymiar godzin BLOK I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W W W/CW Strategie informatyzacji przedsiębiorstw (e-economy; e-commerce; e-government) Szacowanie nakładów na informatyczne przedsięwzięcia projektowe Architektura korporacyjna (ang. Enterprise Architecture) W/CW Audyt systemów i usług informatycznych 6 LAB LAB LAB Planowanie, harmonogramowanie i monitorowanie projektów Zarządzanie programem projektów Zarządzanie pracą grupową i kontrola przepływu zasobów w projektach

6 6 BLOK II ANALIZA I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W Zarządzanie produkcją oprogramowania komputerowego 12 W/CW Metody obiektowe w analizie i projektowaniu systemów informatycznych CW Projektowanie systemów relacyjnych baz danych 6 LAB Budowa, eksploatacja i administracja bazami danych 16 LAB Konstrukcja zapytań do systemów baz danych Transact SQL 16 LAB Bazy danych mechanizmy przetwarzania danych 8 LAB Bazy danych optymalizacja i bezpieczeństwo 8 BLOK III W ZARZĄDZANIE PROJEKTEM WDROŻENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Zintegrowane systemy informatyczne na przykładzie rozwiązań firmy SAP W/CW Metody, techniki i standardy zarządzania projektami 6 CW CW CW Organizacja procesu przygotowania umów na zakup systemów i usług informatycznych Strategie przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia systemu MRP/ERP na przykładzie rozwiązań firmy SAP Organizacja wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego na przykładzie rozwiązań firmy SAP BLOK IV BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS LAB Hurtownie danych 8 LAB Mechanizmy ekstrakcji, konwersji i zasilania hurtowni danych 8 LAB LAB LAB Systemy wspomagania decyzji wielowymiarowa analiza danych, OLAP Metody inteligentnej eksploracji danych DATA MINING, MDX Systemy wspomagania decyzji techniki projektowania zestawień i raportów W wykład, CW ćwiczenia projektowe, LAB laboratorium komputerowe W trakcie rocznych studiów podyplomowych Słuchacze wykonają dwa projekty semestralne. Projekty te realizowane będą pod kierunkiem Wykładowcy w dwu lub trzyosobowych zespołach. Uzyskanie pozytywnej oceny z poszczególnych prac projektowych jest równoważne z zaliczeniem, objętych programem kształcenia SPISZ, bloków tematycznych

7 7 Wiedzę oraz nabyte umiejętności praktyczne Słuchacze wykorzystają w fazie realizacji projektu dyplomowego (projekt zespołowy), który stanowi syntezę wymienionych projektów semestralnych. Osoby, które spełnią powyższe wymagania otrzymają: dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych Informatyczne Systemy Zarządzania, wydany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. VIII. Certyfikacja Program zajęć poświęcony organizacji wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP został opracowany przy współudziale firmy SAP POLSKA. Program zajęć obejmuje swoim zakresem wykłady, ćwiczenia projektowe i warsztaty menedżerskie, podczas których uczestnicy SPISZ poznają sprawdzone metody zarządzania przedsięwzięciem wdrożeniowym (m.in. zasady organizacji prac analitycznych i projektowych, konstrukcję harmonogramu i budżetu przedsięwzięcia, techniki zarządzania zespołami ludzkimi). Uczestnicy SPISZ otrzymają certyfikat: Zarządzanie procesem wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego z zastosowaniem metodyki ASAP. Certyfikat ten zostanie wydany przez SAP POLSKA. Program kształcenia z zakresu metod, technik i narzędzi wspomagających projektowanie baz danych oraz budowy współczesnych aplikacji biznesowych został opracowany w ścisłej współpracy z krajowym przedstawicielstwem korporacji MICROSOFT. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie posiada status autoryzowanego ośrodka szkoleniowego AATC (ang. Authorized Academic Training Center) oraz uprawnienia do podpisywania certyfikatów z przeprowadzonych szkoleń komputerowych. Uczestnicy SPISZ otrzymają certyfikaty ukończenia następujących szkoleń: Zarządzanie Projektami (2 certyfikaty): MS 55054: Mastering Microsoft Project 2013 MS 55028: Share Point 2013 Power User Budowa i eksploatacja baz danych (2 certyfikaty): MS 20461: Querying Microsoft SQL Server MS 20464: Developing Microsoft SQL Server Databases Systemy Business Intelligence (2 certyfikaty): MS 20463: Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server MS 20467: Designing Self-Service Business Intelligence and Big Data Solutions

8 8 IX. Infrastruktura sale dydaktyczne i laboratoria komputerowe Zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia projektowe) prowadzone są w nowoczesnych, klimatyzowanych salach wyposażonych w sprzęt audio-wizyjny (projektory multimedialne). Do dyspozycji Słuchaczy oddajemy również dwa, nowe laboratoria komputerowe wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy (maszyny 64 bitowe klasy IBM PC, INTEL, 8GB RAM). Komputery pracują pod kontrolą systemu operacyjnego MS Windows Server w wydzielonym na potrzeby realizacji zajęć laboratoryjnych segmencie sieci komputerowej. Program zajęć laboratoryjnych został opracowany w ścisłej współpracy z firmą Microsoft. Uczestnicy zajęć otrzymają komplet oryginalnych materiałów dydaktycznych. Laboratoria komputerowe realizowane są w języku polskim. X. Oprogramowanie komputerowe Na mocy specjalnej licencji uzyskanej w ramach programu współpracy Szkoły Głównej Handlowej i firmy MICROSOFT uczestnikom studiów podyplomowych zostaną przekazane (w ramach czesnego) następujące pakiety oprogramowania komputerowego: Microsoft Windows 7 Professional Microsoft Windows 8.1 Professional Microsoft Windows 2012 Server MS Office System Access 2013 MS Office System Visio 2013 MS Office System Project 2013 MS Office System Project Server 2013 MS Office System Share Point Server 2013 Microsoft SQL 2012 / 2014 Server Developer / Enterprise Edition Microsoft Visual Studio.NET 2012 Professional Edition XI. Materiały do zajęć dydaktycznych Słuchacze otrzymają pakiet materiałów dydaktycznych zawierający: podręczniki, ćwiczenia wraz z zestawem rozwiązań i odpowiedzi oraz multimedialne kursy i szkolenia w formule e-learning. Słuchacze otrzymają między innymi: Podręczniki m.in. z zakresu: Zintegrowane systemy informatyczne klasy MRP/ERP architektura, funkcjonalność, kastomizacja (ok. 60 stron). Organizacja procesu przygotowania umów na zakup systemów i usług informatycznych (ok. 240 stron). Szacowanie nakładów na projektowanie systemów informatycznych zarządzania (ok. 250 stron). Bazy i hurtownie danych projektowanie, implementacja, bezpieczeństwo (ok. 300 stron) PAKIET MATERIAŁÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO OBEJMUJE 15 PŁYT DVD (około 100 GB)

9 9 XII. Absolwenci umiejętności, kompetencje, oferta pracy zawodowej Kluczowe umiejętności i kompetencje Umiejętności z zakresu przygotowania strategicznego planu wdrażania rozwiązań, systemów i usług informatycznych w przedsiębiorstwach oraz instytucjach sektora publicznego. Umiejętności identyfikacji, specyfikacji i formalizacji wymagań użytkownika oraz umiejętności prowadzenia i dokumentowania prac analitycznych. Umiejętności z zakresu przygotowania SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz umowy na zakup systemów i usług informatycznych. Umiejętności z zakresu kalkulacji nakładów inwestycyjnych na budowę i wdrażanie systemów informatycznych, a także wyceny kosztów usług analitycznych, programistycznych i projektowych. Umiejętności z zakresu operacyjnego zarządzania przedsięwzięciem I.T., w tym planowania, harmonogramowania, kontroli i optymalnego wykorzystania zasobów w projektach informatycznych. Umiejętności z zakresu analizy, projektowania oraz implementacji baz i hurtowni danych oraz rozwiązań klasy Business Intelligence z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych firmy Microsoft. Oferty pracy (na podstawie badań ścieżek kariery zawodowej Absolwentów SPISZ) Analityk biznesowy Specjalista I.T. z zakresu budowy, eksploatacji i administrowania systemami baz danych w środowisku Microsoft SQL Server. Specjalista I.T. z zakresu projektowania i wdrażania kompleksowych systemów analitycznych z wykorzystaniem pakietu Microsoft Business Intelligence Studio. Konsultant ds. wdrożeń systemów MRP/ERP, w tym pakietu zintegrowanego SAP. Kierownik Zespołu Wdrożeniowego Kierownik Projektu I.T. Audytor Projektu Dyrektor Działu / Departamentu I.T. Zatrudnienie (na podstawie badań ścieżek kariery zawodowej Absolwentów SPISZ) Etatowa praca w wiodących firmach branży I.T. (firmy integratorskie: dostawcy sprzętu, oprogramowania, systemów, usług i technologii I.T., partnerzy: IBM, SAP, ORACLE, MICROSOFT, SAS i inni). Własna działalność gospodarcza ukierunkowana na świadczenie usług w zakresie projektowania, wdrażania i doradztwa w obszarze systemów i technologii I.T.

10 10 STRATEGIE INFORMATYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW (e-economy; e-commerce; e-government) Cel zajęć. Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu metod i technik strategicznego zarządzania zasobami I.T. w przedsiębiorstwie, organizacji prac nad realizacją strategii informatyzacji, zawartością strategicznego planu rozwoju informatyki oraz oceną szans i zagrożeń związanych z procesem outsourcing u produktów i usług informatycznych. Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Wykład akademicki 6 godzin Zakres tematyczny. Strategiczny plan informatyzacji przedsiębiorstwa cele, metody opracowywania, zawartość dokumentu. Cechy charakterystyczne tzw. dużych systemów informatycznych realizowanych dla administracji państwowej. Przykłady udanych i chybionych wdrożeń tej kategorii systemów w Polsce w ostatnich latach. Analiza i ocena efektów ekonomicznych inwestycji (m.in. determinanty ryzyka, metody oceny efektywności projektów, czynniki wpływające na przekroczenie oszacowanych dla projektu zasobów, przyczyny przerwania prac). Zasady zapobiegania niepowodzeniu projektów IT. Koszty fiaska dużych systemów w skali makroekonomicznej. Koncepcja outsourcing u produktów i usług informatycznych. Przykłady konstrukcji strategii informatyzacji przedsiębiorstwa projekt strategii dla sektora bankowego oraz miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego. Koordynator prof. hab. Michał GOLIŃSKI; wykładowca SGH SZACOWANIE NAKŁADÓW NA INFORMATYCZNE PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE Cel zajęć. Celem wykładu jest zapoznanie Słuchaczy ze współcześnie stosowanymi metodami wymiarowania i estymacji informatycznych przedsięwzięć projektowych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona tzw. metodom wymiarowania rozmiaru funkcjonalnego systemu informatycznego, zarówno pierwszej jak i drugiej generacji. Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Wykład akademicki 12 godzin Zakres tematyczny. Wprowadzenie skala, skutki oraz przyczyny chaosu w projektowaniu systemów informatycznych. Techniki wymiarowania projektów informatycznych. Wymagania wobec metod pomiaru i szacowania wielkości systemów informatycznych. Rodzaje metod pomiaru i szacowania wielkości systemów informatycznych. Metody oparte na jednostkach programowych. Metody oparte na jednostkach umownych Metoda Punktów Funkcyjnych (pierwsza generacja) oraz Metoda COSMIC-FFP (druga generacja). Porównanie metod pomiaru i szacowania wielkości systemów informatycznych. Klasyfikacja kosztów. Prawo Brooks'a. Miary czasu pracy. Determinanty kosztów działań projektowych. Studium wykonalności projektu. Produktywność systemu informatycznego. Metody wartościowania przedsięwzięć I.T: metody tradycyjne, metody dyskontowe, EVA, TCO Gartner Group. Koordynator prof. dr hab. Beata CZARNACKA CHROBOT; wykładowca SGH

11 11 ARCHITEKTURA KORPORACYJNA (ENTERPRISE ARCHITECTURE) Cel zajęć. Celem zajęć jest przedstawienie całościowej koncepcji wdrożenia architektury korporacyjnych w przedsiębiorstwach oraz organizacjach publicznych. Omówione zostaną uwarunkowania strategiczne, organizacyjne i informatyczne związane z realizacją tej klasy przedsięwzięcia, a także korzyści i kluczowe czynniki sukcesu. Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Wykład / Ćwiczenia projektowe 6 godzin Zakres tematyczny. Aspekty strategiczne definicja celu, pryncypiów i korzyści z wdrożenia architektury korporacyjnej. Domeny architektoniczne (architektura biznesowa, architektura danych, architektura aplikacji, architektura infrastruktury technicznej). Metodyki formalne: Zachman Framework, TOGAF, TRM Technical Reference Model, EAMM Enterprise Architecture Maturity Model. Zarządzanie projektem wdrożenia architektury korporacyjnej (identyfikacja, specyfikacja, formalizacja wymagań i ram architektonicznych, opracowanie norm, standardów i wytycznych wdrożeniowych, metodyka realizacji przedsięwzięcia, techniki modelowania procesów, reguł, komponentów architektonicznych, repozytoria metadanych i wiedzy korporacyjnej, przegląd pakietów wspomagających zarządzanie architekturą korporacyjną). Estymacja kosztów wdrożenia architektury korporacyjnej. Koordynator prof. dr hab. Andrzej SOBCZAK; wykładowca SGH AUDYT SYSTEMÓW I USŁUG INFORMATYCZNYCH Cel zajęć. Słuchacze nabędą praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia audytu jakości oprogramowania, systemów i usług I.T. Omówiona zostanie metodyka wdrażania i kontroli systemu bezpieczeństwa informatycznego przedsiębiorstwa. Integralny element zajęć stanowi analiza wybranych aktów normatywnych z zakresu bezpieczeństwa informacji. Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Wykład / Ćwiczenia projektowe 6 godzin Zakres tematyczny. Metodyka prowadzenia audytu informatycznego. Etapy: plan audytu, realizacja audytu (organizacja, procesy, procedury, usługi, infrastruktura, systemy informatyczne), opracowanie raportu końcowego, kontrola realizacji zaleceń. Audyt systemu zarządzania usługami wg ISO/IEC Normy dotyczące bezpieczeństwa: ISO 27000, ISO 17799, normy IDEE. Akty prawne: Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o ochronie informacji niejawnych, Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej. Zasady opracowania polityki bezpieczeństwa przedsiębiorstwa oraz zakresu zadań Inspektora zabezpieczeń. Infrastruktura i organizacja systemu bezpieczeństwa: nadzór i ochrona zasobów, zabezpieczenia fizyczne, autoryzacja i kontrola dostępu, bezpieczeństwo sieci komputerowych, problematyka naruszania zasad bezpieczeństwa i procedury reagowania. Koordynator dr inż. Katarzyna SKROBAN; adiunkt Wydz. Zarządzania Politechniki Warszawskiej

12 12 PLANOWANIE, HARMONOGRAMOWANIE I MONITOROWANIE PROJEKTÓW Cel zajęć. Słuchacze poznają techniki planowania, harmonogramowania i monitorowania projektów oraz nabędą umiejętności elastycznego doboru zasobów (technicznych, organizacyjnych, personalnych). Słuchacze, pod kierunkiem Wykładowcy, opracują projekt organizacji przedsięwzięcia z wykorzystaniem pakietu MS Project Professional Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Laboratorium komputerowe 16 godzin Zakres tematyczny. Definiowanie celu, zakresu funkcjonalnego i budżetu przedsięwzięcia. Techniki planowania i harmonogramowania projektów informatycznych. Struktura podziału pracy (ang. Work Breakdown Structure). Zarządzanie zespołem: kryteria selekcji kadr do przedsięwzięcia informatycznego, wielkość i struktura zespołu. Budżetowanie projektów informatycznych. Techniki monitorowania i kontroli realizacji przedsięwzięć. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem pakietu MS Project Professional 2013: definiowanie projektu, zarządzanie zdaniami (zadania zwykłe i punkty kontrolne, czas realizacji zadania, podział zadań), wyznaczanie kolejności realizacji zadań, wykres Gantta, relacje pomiędzy zadaniami, zarządzanie ograniczeniami, sterowanie zadaniami, koszty projektu (koszty stałe i koszty realizacji zadań), przepływy finansowe, monitorowanie projektu i analiza odchyleń. Koordynator mgr inż. Piotr ZAWADZKI, certyfikowany trener Microsoft ZARZĄDZANIE PROGRAMEM PROJEKTÓW Cel zajęć. Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu koordynacji działań w grupie powiązanych ze sobą projektów informatycznych. Zajęcia zostaną przeprowadzone w formule case study z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego techniki pracy grupowej MS Project Professional 2013 oraz MS Project Server Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Laboratorium komputerowe 16 godzin Zakres tematyczny. Definicja standardów i procedur zarządzania programem projektów. Ćwiczenia: zarządzanie zasobami (koszty materiałów, sprzętu, usług), dostępność zasobów w funkcji czasu (uwzględnienie urlopów i przeglądów technicznych), zmienność kosztów zasobów w funkcji czasu, przydzielanie zasobów do zadań, ustalanie czasu pracy i dni wolnych (kalendarze), rozwiązywanie konfliktów przydziału zasobów (delegowanie zadań, praca w nadgodzinach, zlecenia dla podwykonawców). Ćwiczenia z wykorzystaniem MS Project Server 2013: definicja programu projektu, techniki wymiany danych pomiędzy projektami, współdzielenie zadań i zasobów, praca grupowa, optymalizacja i rozwiązywanie problemów z nadmiernym obciążeniem zasobów w poszczególnych projektach, controlling kosztów programu projektów, alerty biznesowe, statystyki i raportowanie. Koordynator mgr inż. Piotr ZAWADZKI, certyfikowany trener Microsoft

13 13 ZARZĄDZANIE PRACĄ GRUPOWĄ I KONTROLA PRZEPŁYWU ZASOBÓW W PROJEKTACH Cel zajęć. Słuchacze poznają systemy pracy grupowej, techniki zarządzania obiegiem informacji, dokumentów i decyzji w przedsiębiorstwie, a także zasady optymalnej alokacji zasobów w projektach. Ćwiczenia i warsztaty projektowe zostaną zrealizowane z wykorzystaniem oprogramowania MS Share Point Portal Server Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Laboratorium komputerowe 16 godzin Zakres tematyczny. Definicja procedur zarządzania przepływem informacji, dokumentów i decyzji. Systemy wspomagające zarządzanie pracą grupową (ang. Work-Flow). Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem MS Share Point Portal Server 2013: definicja procesu, procesy sekwencyjne i stanowe, budowa struktury dokumentu elektronicznego, udziałowcy procesu (role, uprawnienia, kompetencje), operacje związane tworzeniem, weryfikacją i kontrolą przepływu dokumentów, metryka dokumentu, mechanizmy kontroli wersji dokumentu, repozytorium dokumentów. Monitorowanie obiegu dokumentów m.in. definicja punktów kontrolnych, analiza przyczyn opóźnień w procesie realizacji zadań, optymalizacja i poprawa efektywności przepływu zasobów. Wdrożenie portalu korporacyjnego m.in. zarządzanie treścią witryn internetowych, prawa dostępu, biblioteki, zasoby tematyczne. Koordynator mgr inż. Piotr ZAWADZKI, certyfikowany trener Microsoft ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO Cel zajęć. Celem zajęć jest omówienie problematyki budowy oprogramowania, a także zarządzania procesem produkcji, eksploatacji, konserwacji i rozwoju współczesnych aplikacji biznesowych. Wykładowca przedstawi zbiór doświadczeń związanych z identyfikacją typowych ryzyk w procesie tworzenia oprogramowania oraz metodami ich eliminacji. Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Wykład akademicki 12 godzin Zakres tematyczny. Cykl życia systemu informatycznego przejście od celów organizacji, poprzez studium wykonalności, analizę i projekt techniczny, aż do implementacji, wdrożenia i bieżącej eksploatacji systemu informatycznego. Modele produkcji oprogramowania (model ewolucyjny, prototypowanie, montaż z gotowych elementów, programowanie ekstremalne). Metody, narzędzia i języki programowania. Kontrola jakości. Zarządzanie eksploatacją, serwisem i rozwojem oprogramowania. Normy, standardy, polityka jakości. Ocena jakości i niezawodności produktów programowych (statystyczna kontrola jakości, przeglądy, inspekcje). Weryfikacja, walidacja i testowanie oprogramowania (testy funkcjonalne, testy użyteczności, testy akceptacyjne, testowanie wydajności). Klasyfikacja i numerowanie wersji produktów programowych. Narzędzia CASE (ang. Computer Aided Software Engineering). Koordynator prof. dr hab. Andrzej KOBYLIŃSKI; Kierownik KIG SGH

14 14 METODY OBIEKTOWE W ANALIZIE I PROJEKTOWANIU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Cel zajęć. Celem zajęć jest przedstawienie roli inżynierii wymagań w procesie budowy i wdrożenia systemu informatycznego. Słuchacze poznają techniki analizy i projektowania systemów informatycznych z wykorzystaniem standardu UML (ang. Unified Modeling Language). Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Wykład / Ćwiczenia projektowe 12 godzin Zakres tematyczny. Rola inżynierii wymagań w projekcie informatycznym. Metody identyfikacji, weryfikacji i dokumentowania wymagań użytkowników. Zarządzanie zmianami w wymaganiach w fazie analizy oraz w fazie konstrukcji oprogramowania (ocena zasadności zmian, oszacowanie kosztów, analiza ryzyka potencjalnego przekroczenia budżetu i terminu realizacji projektu). Geneza oraz obszary zastosowania technologii obiektowej w projekcie informatycznym. Rodzaje modeli tworzonych w fazie analizy i projektowania. Notacja UML (ang. Unified Modeling Language). Budowa modelu obiektowego (strategie bottom-up, inside-out).techniki prowadzenia prac analitycznych: ujęcie statyczne (diagramy klas, diagramy pakietów) oraz dynamiczne (diagramy przypadków użycia, interakcji, diagramy stanów, diagramy czynności). Projektowanie zależności pomiędzy diagramami. Koordynator prof. dr hab. Andrzej SOBCZAK; wykładowca SGH PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW RELACYJNYCH BAZ DANYCH Cel zajęć. Słuchacze poznają techniki analizy i projektowania systemów informatycznych oraz zasady budowy relacyjnych struktur danych. Ćwiczenia projektowe stanowią wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych z zakresu implementacji systemów baz danych w środowisku Microsoft SQL 2014 Server. Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Ćwiczenia projektowe 6 godzin Zakres tematyczny. Identyfikacja, formalizacja i zapis wymagań użytkowników na potrzeby realizacji projektu systemu bazodanowego. Podstawy projektowania relacyjnych baz danych za pomocą diagramów związków encji ERD (ang. Entity Relationship Diagram). Encje i atrybuty. Związki między encjami. Budowa modelu logicznego danych. Cykl życia encji. Reprezentowanie przepływów danych, magazynów danych, encji i związków w słowniku danych. Kontrola poprawności słownika danych. Budowa i optymalizacja fizycznego modelu bazy danych. Schematy baz danych. Klucz główny, sztuczny i obcy. Tabele przechowujące dane operacyjne (np. kartoteka klientów), tabele z danymi historycznymi (np. zlecenia, faktury) oraz tabele słownikowe (np. asortyment materiałów). Redundancja i normalizacja danych. Transformacja diagramu klas na model relacyjnej bazy danych. Koordynator dr Przemysław Polak; wykładowca SGH

15 15 BUDOWA, EKSPLOATACJA I ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH Cel zajęć. Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu implementacji relacyjnych baz danych w środowisku Microsoft SQL 2014 Server (m.in. techniki tworzenia: tabel, relacji, diagramów baz danych, kontrola integralności danych, przegląd wybranych procedur administracyjnych). Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Laboratorium komputerowe 16 godzin Zakres tematyczny. Budowa baz danych (tabele danych, relacje, diagramy baz danych, skrypty). Konstrukcja tabel danych, ograniczeń i typów zdefiniowanych przez użytkownika (typy danych, uprawnienia, ograniczenia: domyślne, unikatowe, klucza głównego i obcego). Reguły integralności (integralność na poziomie pól, integralność na poziomie tabel, integralność na poziomie relacji). Charakterystyka systemowych baz danych. Kontrola dostępu do baz danych (zarządzanie kontami logowania, konta administracyjne, strategia tworzenia i zmiany haseł). Zarządzanie uprawnieniami w bazach danych (uprawnienia dotyczące obiektów oraz poleceń Transact SQL). Role (zarządzanie rolami na poziomie serwera oraz na poziomie bazy danych). Monitorowanie wydajności serwera bazy danych SQL Server Profiler. Koordynator mgr inż. Rafał TOKARSKI; certyfikowany trener Microsoft KONSTRUKCJA ZAPYTAŃ DO SYSTEMÓW BAZ DANYCH TRANSACT SQL Cel zajęć. Na przykładzie realizacji projektu systemu bazodanowego wspomagającego funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjno handlowego, Słuchacze poznają techniki: selekcji, wielokryterialnego wyszukiwania i łączenia danych w pożądane struktury z wykorzystaniem instrukcji języka Transact SQL. Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Laboratorium komputerowe 16 godzin Zakres tematyczny. Semantyka i składnia języka SQL. Operacje selekcji, wyszukiwania i sortowania rekordów danych. Kryteria filtrowania danych. Formatowanie zbiorów wyników. Implementacja perspektyw łączenie danych z wielu tabel w pożądane przez użytkownika zestawienia i raporty. Grupowanie i agregacja danych. Konstrukcja zapytań zagnieżdżonych. Operacje na danych: wstawianie, modyfikowanie oraz usuwanie wierszy w tabelach danych. Funkcje standardowe: matematyczne, statystyczne, logiczne, daty i czasu, tekstowe. Funkcje definiowane przez użytkownika. Mechanizmy kontroli poprawności danych i obsługi błędów. Ćwiczenia praktyczne: analiza potrzeb i wymagań informacyjnych użytkowników, konstrukcja skryptów i zapytań w języku Transact SQL, weryfikacja, walidacja i testowanie poszczególnych rozwiązań. Koordynator mgr inż. Rafał TOKARSKI; certyfikowany trener Microsoft

16 16 BAZY DANYCH MECHANIZMY PRZETWARZANIA DANYCH Cel zajęć. Kontynuacja i rozwinięcie umiejętności z zakresu konstrukcji poleceń w języku Transact SQL na przykładzie wzorca projektowego, tj. systemu bazodanowego dla przedsiębiorstwa produkcyjno handlowego. Ćwiczenia praktyczne: techniki przetwarzania danych (procedury, wyzwalacze, transakcje) w relacyjnych bazach danych. Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Laboratorium komputerowe 8 godzin Zakres tematyczny. Zasady projektowania systemów informatycznych w architekturze klient serwer w środowisku Microsoft SQL 2014 Server. Mechanizmy wstawiania, aktualizacji i usuwania rekordów danych za pomocą procedur przechowywanych po stronie serwera baz danych (ang. stored procedure), wyzwalaczy (ang. trigger) i transakcji (ang. transaction). Procedury przechowywane: przeznaczenie, konstrukcja skryptów w języku Transact SQL, symulacje i testowanie. Procedury zagnieżdżone i rekurencyjne. Parametryzacja procedur przechowywanych. Wyzwalacze: przeznaczenie, budowa wyzwalaczy AFTER, INSTEAD, DELETE, ćwiczenia praktyczne. Transakcje łączenie poszczególnych poleceń języka SQL w grupy. Techniki zatwierdzania lub anulowanie zmian wprowadzanych do bazy danych. Metody izolacji transakcji, rozwiązywanie problemów z blokowaniem i zakleszczeniami. Koordynator mgr inż. Rafał TOKARSKI; certyfikowany trener Microsoft BAZY DANYCH OPTYMALIZACJA I BEZPIECZEŃSTWO Cel zajęć. Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu optymalizacji pracy systemu zarządzania bazami danych. Omówione zostaną techniki zabezpieczenia serwera Microsoft SQL 2014 Server, a także problematyka naruszania zasad bezpieczeństwa (m.in. techniki SQL Injection) oraz procedury reagowania. Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Laboratorium komputerowe 8 godzin Zakres tematyczny. Strategia budowy indeksów (struktura indeksu, typy indeksów: klastrowe, nieklastrowe, indeksowanie widoków). Partycjonowanie tabel i indeksów. Optymalizacja indeksów: Database Engine Tuning Advisor. Zarządzanie wydajnością zapytań (indeksy tabel, indeksy widoków, statystyki zapytań). Model bezpieczeństwa: model podmiot zabezpieczeń obiekt zabezpieczony uprawnienie. Polecenia Transact SQL umożliwiające zarządzanie dostępem i rolami. Szyfrowanie danych przechowywanych i przesyłanych. Mechanizmy zabezpieczeń: certyfikaty, klucze symetryczne i asymetryczne) Archiwizacja danych (tworzenie i przywracanie kopii, przenoszenie i odzyskiwanie baz danych). Studium przypadku: projektowanie strategii tworzenia kopii zapasowych. Przegląd wybranych rozszerzeń języka SQL: typ danych XML, typ geograficzny i przestrzenny. Koordynator mgr inż. Rafał TOKARSKI; certyfikowany trener Microsoft

17 17 ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZAŃ FIRMY SAP Cel zajęć. Przedmiot ma na celu zapoznanie Słuchaczy z problematyką kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstwa metodą wdrożenia systemu zintegrowanego klasy ERP. Omawiane zagadnienia będą ilustrowane przykładami z praktyki gospodarczej rozwiązania informatyczne dedykowane dla sektora średnich i dużych przedsiębiorstw. Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Wykład akademicki 6 godzin Zakres tematyczny. Standard MRP / ERP rys historyczny, ewolucja, funkcjonalność, technologia na przykładzie rozwiązań firm IFS, ORACLE, SAP. Rynek dostawców produktów i usług informatycznych. Zasady przygotowania umowy na zakup licencji oraz pakietu usług wdrożeniowych. Ocena stopnia kompromisu pomiędzy koniecznością wprowadzania zmian w standardowych modułach pakietu ERP, a rekonstrukcją procesów gospodarczych (kalkulacja kosztów, serwisowanie zmian i rozszerzeń funkcjonalnych, upgrade systemu). Zarządzanie konstelacją systemu zintegrowanego. Zarządzanie serwisem i bieżącą eksploatacją oprogramowania. Kierunki rozwoju: CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientami), SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), HRM (Zarządzanie Personelem) itp. Konwergencja systemów klasy Business Intelligence z oprogramowaniem ERP. Koordynator dr inż. Andrzej KAMIŃSKI; audytor projektów SAP METODY, TECHNIKI I STANDARDY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie Słuchaczy z praktycznymi metodami zarządzania jakością, czasem i budżetem przedsięwzięcia, a także technikami organizacji i kierowania zespołami projektowymi. Wykładowca przedstawi współczesne standardy zarządzania projektami czerpiąc inspirację z takich metodyk jak: PMBoK, PRINCE 2, AGILE, SCRUM. Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Wykład / Ćwiczenia projektowe 6 godzin Zakres tematyczny. Standardy zarządzania projektami PMBoK, PRINCE 2, AGILE, SCRUM (geneza, metody planowania, realizacji i kontroli prac, techniki prowadzenia dokumentacji projektowej, analiza porównawcza, implikacje praktyczne). Struktura zespołu projektowego kwalifikacje, rozkład zadań i obowiązków kierownika projektu, konsultantów, personelu technicznego. Kontrola zarządcza rola, kompetencje, funkcje Komitetu Sterującego. Planowanie budżetu przedsięwzięcia. Techniki motywacji zespołu (motywatory finansowe i pozafinansowe, optymalny dobór metod i technik motywowania). Infrastruktura techniczna projektu. Dokumentacja projektu. Metody szacowania ryzyka projektu. Aktualne problemy związane z współpracą grupy projektowej z beneficjentami projektu (tj. kadrą kierowniczą oraz przyszłymi użytkownikami systemu) oraz metody ich rozwiązywania. Koordynator dr Jerzy STAWICKI; menadżer projektów SAP

18 18 ORGANIZACJA PROCESU PRZYGOTOWANIA UMÓW NA ZAKUP SYSTEMÓW I USŁUG INFORMATYCZNYCH Cel zajęć. Program zajęć obejmuje przykłady dobrych praktyk, niepisanych standardów i zwyczajów wpływających na efektywniejszą realizację umów I.T., przykłady tzw. pułapek i sposobów ich unikania oraz prezentację przykładów najczęściej stosowanych istotnych postanowień umowy z punktu widzenia zamawiającego i wykonawcy. Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Ćwiczenia projektowe 12 godzin Zakres tematyczny. Charakterystyka różnych typów umów, gdy przedmiotem zamówienia są dostawy i usługi I.T. Umowy dotyczące zakupu licencji (uprawnienia, zakres, kopie, wypowiedzenie licencji). Umowy dotyczące zatrudniania kadry informatycznej. Umowy na przeprowadzenie szkoleń. Usługi serwisowania wdrożonych systemów informatycznych, w tym: usługi asysty technicznej, wsparcie, administracja sprzętem i oprogramowaniem. Umowy depozytu kodu źródłowego. Postanowienia służące minimalizowaniu ryzyka w procesie realizacji umowy, w tym sposoby rozwiązywania sporów między zamawiającym, a wykonawcą. Wzory istotne postanowienia umów. Organizacja przetargu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (zespół selekcyjny, specyfikacja wymagań, umowa, kryteria oceny ofert). Opracowanie SIWZ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Koordynator mgr Agata MICHAŁEK BUDZISZ; specjalista w zakresie zamówień publicznych STRATEGIE PRZYGOTOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA DO WDROŻENIA SYSTEMU MRP/ERP NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZAŃ FIRMY SAP Cel zajęć. Celem zajęć jest przekazanie Słuchaczom praktycznych doświadczeń z zakresu przygotowania projektu wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego, a także optymalnego doboru architektury technicznej oraz funkcjonalności pakietu MRP/ERP do specyfiki i potrzeb przedsiębiorstwa. Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Ćwiczenia projektowe 8 godzin Zakres tematyczny. Definicja standardów i procedur zarządzania projektem na przykładzie metodyki ASAP (ang. ACCELERATED SAP). Diagnoza informatyczna i organizacyjna. Decyzyjne kryteria wyboru pakietu zintegrowanego (zespół selekcyjny, kryteria, formularz porównawczy). Specyfikacja funkcjonalna i techniczna. Identyfikacja, dekompozycja i mapowanie procesów gospodarczych. Techniki prowadzenia i dokumentowania prac analitycznych, zasady przygotowania KONCEPCJI BIZNESOWEJ projektu wdrożeniowego wg. metodyki ASAP. Prezentacja studium przypadku: firma przygotowująca się do wdrożenia rozwiązania SAP. Ćwiczenia praktyczne z zakresu przygotowania projektu wdrożeniowego: karta projektu (uzasadnienie i cele biznesowe projektu), zakres przedsięwzięcia (procesy biznesowe i moduły pakietu zintegrowanego SAP). Koordynator dr Jerzy STAWICKI; menadżer projektów SAP

19 19 ORGANIZACJA WDROŻENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZAŃ FIRMY SAP Cel zajęć. Celem zajęć jest przeprowadzenie warsztatów i ćwiczeń zespołowych z zakresu zarządzania projektem wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego na przykładzie rozwiązań firmy SAP oraz metodyki ASAP (ang. ACCELERATED SAP). Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Ćwiczenia projektowe 8 godzin Zakres tematyczny. Zarządzanie projektem, planowanie prac i zadań wdrożeniowych, wg metodyki ASAP. Etapy: REALIZACJA (KONFIGURACJA), PRZYGOTOWANIE STARTU PRODUKTYWNEGO, NADZÓR I WSPOMAGANIE PO STARCIE. Techniki i procedury wdrożeniowe: konfiguracja oprogramowania, testowanie, scenariusze migracji danych, szkolenia, pilotażowe i produkcyjne uruchomienie system, wsparcie użytkowników po stracie produkcyjnym. Prezentacja studium przypadku: firma realizująca projekt wdrożenia rozwiązania SAP (branża spożywcza). Ćwiczenia z zakresu kluczowych zagadnień realizacji projektu wdrożeniowego: alokacja zasobów (personalnych, finansowych, technicznych), procedury kontroli realizacji prac wdrożeniowych, organizacja procesu szkolenia (planowanie szkoleń, szkolenia grupy wdrożeniowej, szkolenia użytkowników). Koordynator dr Jerzy STAWICKI; menadżer projektów SAP HURTOWNIE DANYCH Cel zajęć. Słuchacze poznają metodykę projektowania, architekturę techniczną, a także zasady wdrażania hurtowni danych w środowisku Microsoft SQL 2014 Server Business Intelligence Development Studio. Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Laboratorium komputerowe 8 godzin Zakres tematyczny. Charakterystyka usług analitycznych serwera MS SQL 2014 Server platforma Business Intelligence Development Studio. Architektura hurtowni danych oraz składnicy danych. Denormalizacja relacyjnych struktur danych na potrzeby przetwarzania analitycznego. Techniki implementacji hurtowni danych: tabele (fakty, wymiary), schemat danych (schemat gwiazdy, schemat płatka śniegu, schemat konstelacji tabel faktów), repozytorium (słowniki, meta-dane), agregacja danych w tabeli faktów, zarządzanie zmianami w tabeli wymiarów, częstotliwość aktualizacji i trwałość danych. Ćwiczenia z zakresu konstrukcji tabel faktów i tabel wymiarów. Modelowanie danych na potrzeby przetwarzania analitycznego ROLAP, MOLAP, HOLAP. Studium przypadku: budowa i wdrożenie hurtowni danych w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym. Koordynator mgr inż. Artur KOSZEWSKI certyfikowany trener Microsoft

20 20 MECHANIZMY EKSTRAKCJI, KONWERSJI I ZASILANIA HURTOWNI DANYCH Cel zajęć. Słuchacze poznają oprogramowanie wspomagające proces migracji danych z baz transakcyjnych do hurtowni danych. Program zajęć przewiduje praktyczne ćwiczenia z zakresu technik ekstrakcji, konwersji i zasilania hurtowni danych z wykorzystaniem pakietu MS SQL 2012 Server SIS (ang. System Integration Services). Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Laboratorium komputerowe 8 godzin Zakres tematyczny. Projektowanie scenariuszy migracji danych z wykorzystaniem narzędzi graficznych serwera MS SQL 2012 Server System Integration Services: projekt procesu migracji danych, adaptery danych, transformacje, sterowanie przepływem danych, obsługa zdarzeń. Integracja danych z różnych źródeł (pliki tekstowe, XML, bazy danych). Transformacje danych (konwersja danych, wyszukiwanie look-up, łączenie zbiorów, itp.). Transformacje synchroniczne i asynchroniczne. Transformacje typu Fuzzy Lookup (wyszukiwanie rozmyte). Wykrywanie i obsługa błędów przetwarzania. Skrypty. Integracja z platformą NET Framework. Programowanie pakietów SIS z wykorzystaniem instrukcji języka Visual Basic. Zabezpieczanie i wdrażanie pakietów SIS. Metody zarządzania jakością danych (ang. Data Quality). Monitorowanie i optymalizacja wydajności hurtowni danych. Koordynator mgr inż. Artur KOSZEWSKI certyfikowany trener Microsoft SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI WIELOWYMIAROWA ANALIZA DANYCH, OLAP Cel zajęć. Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu: implementacji systemów wspomagania decyzji kierowniczych z wykorzystaniem pakietu MS SQL 2014 Server Analysis Services (techniki wielowymiarowej analizy danych OLAP) oraz integracji tej kategorii systemów z oprogramowaniem biurowym. Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Laboratorium komputerowe 16 godzin Zakres tematyczny. Architektura aplikacji analitycznej w środowisku MS SQL 2014 Server Analysis Services. Implementacja wielowymiarowych struktur danych UDM (ang. Unified Dimensional Model). Zasady tworzenia kostek (ang. Cube) i wymiarów (ang. Dimensions), ich agregacja i przetwarzanie. Partycjonowanie kostek. Metody dostępu do danych wielowymiarowych. Skrypty (ODL, XMLA). Optymalizacja procesu przetwarzania kostek oraz wymiarów. Integracja serwera OLAP z oprogramowaniem MS Office wykorzystanie pakietu MS Excel (mechanizm tabel przestawnych) na potrzeby budowy aplikacji klienta OLAP. Narzędzia platformy Business Intelligence: zrównoważona karta wyników (ang. Balanced Scorecard), kokpit menedżerski (ang. Management DashBoard), kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicators). Koordynator mgr inż. Artur KOSZEWSKI; certyfikowany trener Microsoft

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIII

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIII INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i ich aplikacje

Bazy danych i ich aplikacje ORAZ ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH Celem Studiów jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami tworzenia i administrowania bazami oraz systemami informacyjnymi. W trakcie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kontraktor - Analityk Biznesowy

Kontraktor - Analityk Biznesowy Kontraktor - Analityk Biznesowy Imię i nazwisko: Antal International_JC Lokalizacja: Warszawa Dostępność: 1 miesiąc Godzinowy koszt współpracy: 110 PLN + VAT Znajomość języków obcych: Angielski - Bardzo

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji.

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji. OFERTA SZKOLENIOWA BAZY DANYCH O firmie: Firma Information & Technology Consulting specjalizuje się w szkoleniach w zakresie systemów bazodanowych Microsoft i Sybase oraz Zarządzania bezpieczeństwem informacji

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Cel przedmiotu. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Język angielski 2 Inżynieria oprogramowania

Cel przedmiotu. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Język angielski 2 Inżynieria oprogramowania Przedmiot: Bazy danych Rok: III Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt Liczba punktów ECTS: 4 C1 C2 C3 Cel przedmiotu

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 Program studiów opracował: Grzegorz Karpiuk CEL STUDIÓW 1. Zdobycie przez uczestników wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania projektami oraz

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Zenon Gniazdowski WWSI, ITE Andrzej Ptasznik WWSI

Bazy danych. Zenon Gniazdowski WWSI, ITE Andrzej Ptasznik WWSI Bazy danych Zenon Gniazdowski WWSI, ITE Andrzej Ptasznik WWSI Wszechnica Poranna Trzy tematy: 1. Bazy danych - jak je ugryźć? 2. Język SQL podstawy zapytań. 3. Mechanizmy wewnętrzne baz danych czyli co

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania Wstęp... 9 Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania 1. Systemy informatyczne zarządzania... 13 1.1. System informacyjny, system informatyczny, system informatyczny zarządzania...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tytuł zamówienia: Organizacja szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających na potrzeby realizacji projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dubowski. Doświadczenie zawodowe

Krzysztof Dubowski. Doświadczenie zawodowe Krzysztof Dubowski Data urodzenia 03.01.1975 Telefon: +48 602 603 138 E-mail: krzysztof@dubowski.pl Adres: Komisji Edukacji Narodowej 40/23 15-687 Białystok woj. podlaskie Doświadczenie zawodowe od 10.2012

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu Nazwa modułu: Systemy informatyczne w produkcji Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych Nazwa modułu w języku angielskim Modeling and Analysis of Information Systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2012 Zagadnienia do omówienia 1. Miejsce i rola w firmie 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia Kurs Administrator baz danych skierowany jest przede wszystkim do osób zamierzających rozwijać umiejętności w zakresie administrowania bazami danych.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl

Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Plan wykładów Wprowadzenie - integracja

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii

Hurtownie danych - przegląd technologii Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Plan wykład adów Wprowadzenie - integracja

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Dział Temat lekcji Ilość lekcji. godz. 1 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 3

Dział Temat lekcji Ilość lekcji. godz. 1 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 3 rzedmiot : Systemy baz Rok szkolny : 2015/2016 Klasa : INF godz. x 0 = 90 godz. Zawód : technik informatyk; symbol 5120 rowadzący : Jacek Herbut, Henryk Kuczmierczyk Henryk Kuczmierczyk Numer Dział Temat

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT Semestr 1 Moduły

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: BAZY DANYCH 2. Kod przedmiotu: Bda 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 21 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 i 3/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Co to jest jest oprogramowanie? 8. Co to jest inżynieria oprogramowania? 9. Jaka jest różnica pomiędzy inżynierią oprogramowania a informatyką?

Co to jest jest oprogramowanie? 8. Co to jest inżynieria oprogramowania? 9. Jaka jest różnica pomiędzy inżynierią oprogramowania a informatyką? ROZDZIAŁ1 Podstawy inżynierii oprogramowania: - Cele 2 - Zawartość 3 - Inżynieria oprogramowania 4 - Koszty oprogramowania 5 - FAQ o inżynierii oprogramowania: Co to jest jest oprogramowanie? 8 Co to jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski Bazy danych ITA-101 Wersja 1 Warszawa, wrzesień 2009 Wprowadzenie Informacje o kursie Opis kursu We współczesnej informatyce coraz większą

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja bazami danych Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Spis treści Wstęp... 15 Treść książki... 16 Adresaci książki... 16 Struktura książki... 17 Trzecie wydanie książki... 17 Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Przykłady e-learningu... 20 E-learning

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Koło Naukowe Informatyków FRAKTAL Opracował : Michał Wójcik, II rok MU IiE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt 0-618 Lublin tel. (+8 81) 58 7 1/ fax (+8 81) 58 5 80 Przedmiot: Rok: INF I Inżynieria Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 0 1 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć rzedmiot : Systemy operacyjne Rok szkolny : 015/016 Klasa : 3 INF godz. x 30 tyg.= 60 godz. Zawód : technik informatyk; symbol 35103 rowadzący : Jacek Herbut Henryk Kuczmierczyk Numer lekcji Dział Tematyka

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty przedmiotu Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy

Bardziej szczegółowo

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel Narzędzia CASE dla.net Autor: Łukasz Popiel 2 Czym jest CASE? - definicja CASE (ang. Computer-Aided Software/Systems Engineering) g) oprogramowanie używane do komputerowego wspomagania projektowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010

Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010 Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010 LondonSAM Polska, Kraków 2013 Firma WHITECOM Project Experience oraz LondonSAM Polska zapraszają serdecznie do udziału w szkoleniu poświęconym nauce narzędzia MS

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

SAP - zintegrowane systemy informatyczne

SAP - zintegrowane systemy informatyczne SAP - zintegrowane systemy informatyczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7405/7647 Cena netto 5 500,00 zł Cena brutto 5 500,00 zł Cena netto za godzinę 31,98 zł Cena brutto za godzinę 31,98

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing

STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing - Strona 1 z 5 - STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing Wielkopolska Szkoła Biznesu wyspecjalizowana jednostka dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH Databases Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH Wstęp. Architektura hurtowni. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH B. Inmon, 1996: Hurtownia to zbiór zintegrowanych, nieulotnych, ukierunkowanych

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Bartłomiej Graczyk Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence E mail: bartek@graczyk.info.pl Site: www.graczyk.info.pl Agenda

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe Prezentacja specjalności studiów II stopnia Inteligentne Technologie Internetowe Koordynator specjalności Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk Tematyka studiów Internet jako zbiór informacji Przetwarzanie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Marek Bieniasz Sławomir Umpirowicz Piotr Miszewski Kraków, 10 13 września 2012 Plan prezentacji Informacje

Bardziej szczegółowo