PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIII"

Transkrypt

1 INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIII Warszawa 2014

2 2 I. Cel i zakres tematyczny Celem edukacji jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej oraz doświadczeń z praktyki gospodarczej z zakresu metodyki budowy, wdrażania i rozwoju zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem. II. Wykładowcy Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem dydaktycznym, co pozwoli na zachowanie właściwych relacji pomiędzy teorią, a praktyką gospodarczą. III. Adresaci Studia przeznaczone są dla osób, które pracują lub też zamierzają podjąć pracę w zawodzie: Menedżera działu IT, Kierownika Projektu, Konsultanta ds. wdrożeń systemów zintegrowanych, Analityka, Specjalisty w zakresie projektowania baz danych oraz aplikacji analitycznych, Audytora Projektu. Program studiów stanowi również kompleksową ofertę edukacyjną dla osób, które zamierzają dopiero rozpocząć pracę w branży IT. Od uczestników nie jest wymagana wcześniejsza znajomość zagadnień budowy i wdrażania systemów informatycznych oraz tematyki baz i hurtowni danych. Statystyki ubiegłych lat dowodzą, że nasze studia podyplomowe wybierają przede wszystkim osoby z wykształceniem wyższym ekonomicznym (około 40% Słuchaczy) oraz technicznym, ale nie informatycznym (około 30% Słuchaczy). Praktycznie, od Kandydatów oczekujemy umiejętności pracy w środowisku Windows oraz znajomości aplikacji pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point). Na studia podyplomowe zgłaszają się również osoby pracujące w branży informatycznej lub posiadające wcześniejsze doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych (około 20-25% Słuchaczy). Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, w ramach danej edycji studiów podyplomowych, organizowane są specjalne grupy ćwiczeniowe i laboratoryjne (80% zajęć SPISZ stanowią ćwiczenia projektowe i laboratoria komputerowe), co sprzyja indywidualizacji nauczania oraz gwarantuje odpowiedni poziom zajęć. IV. Czesne Opłata za całość studiów podyplomowych Informatyczne Systemy Zarządzania Edycja XXIII wynosi zł wpłata jednorazowa. Proponujemy również dwa warianty płatności ratalnych: Wariant I. Pierwsza rata w wysokości zł płatna przy zapisie. Druga rata w wysokości zł płatna nie później niż do dnia 27 marca 2015, czyli jeszcze przed rozpoczęciem zajęć SPISZ. Wariant II. Pierwsza rata w wysokości zł płatna przy zapisie. Druga rata w wysokości zł płatna nie później niż do dnia 25 sierpnia Rachunek bankowy SGH: Tytuł płatności: (numer studiów podpyl.) oraz NAZWISKO i IMIĘ Uczestnika. W przypadku wpłaty w ratach prosimy o dopisanie odpowiednio: "I rata" lub "II rata". np KOWALSKI JAN I rata

3 3 V. Rekrutacja Rekrutacja Kandydatów na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Wniesienie opłaty za studia (lub odpowiedniej raty), przesłanie elektronicznej kopii potwierdzenia płatności, a następnie przesłanie kompletu wymaganych dokumentów są równoważne z przyjęciem. Z uwagi na naturalną zwłokę spowodowaną czasem realizacji przelewów bankowych oraz księgowaniem dokumentów płatności, prosimy o niezwłoczne przesłanie elektronicznej kopii dowodu wpłaty (np. plik.pdf) bezpośrednio na adres studiów podyplomowych tj. w celu przypisania miejsca. Następnie, prosimy o przesłanie kompletu dokumentów: Kwestionariusz osobowy; Podanie o przyjęcie na studia; Ankieta dotycząca źródeł pozyskiwania informacji o studiach podyplomowych prowadzonych przez SGH; Kopia dyplomu ukończenia uczelni wyższej (dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera); 2 fotografie; Dowód wpłaty czesnego (lub odpowiedniej jego raty) na konto Uczelni; W przypadku płatności ratami oświadczenie o terminie wpłaty drugiej raty. Dokumenty aplikacyjne należy przesłać drogą pocztową na adres: mgr Inga Moczulska Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Szkoła Główna Handlowa ul. Madalińskiego 6/ Warszawa Dokumenty można również złożyć osobiście: Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej WTORKI w godz ul. Madalińskiego 6/8 pokój 239, II p VI. Organizacja kształcenia Program kształcenia obejmuje swoim zakresem wykłady, ćwiczenia, laboratoria komputerowe prowadzone w układzie dwudniowych, sobotnio-niedzielnych zjazdów (łącznie 14 zjazdów). Semestr I (Wykłady i Ćwiczenia projektowe) marzec kwiecień maj maj czerwiec 2015

4 4 Semestr II (Laboratoria komputerowe) W semestrze drugim zajęcia laboratoryjne będą odbywały się równolegle w dwóch cyklach zjazdów: Cykl 1 Cykl wrzesień wrzesień wrzesień wrzesień październik październik październik październik listopad listopad listopad listopad grudzień grudzień styczeń styczeń styczeń styczeń 2016 VII. Program kształcenia BLOK I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Zasadnicza część wykładów i ćwiczeń zostanie poświęcona przedstawieniu współczesnych metod i technik organizacji i zarządzania informatycznym przedsięwzięciem projektowym. Omówione zostaną: kluczowe zagadnienia z zakresu strategii informatyzacji przedsiębiorstwa, techniki planowania, harmonogramowania i kontroli realizacji przedsięwzięcia, a także metody szacowania nakładów oraz metody oceny ryzyka projektu informatycznego. Przedstawione zostaną również możliwości pozyskania środków Unii Europejskiej na realizację projektów informatycznych oraz przykłady realizacji tego typu przedsięwzięć w poprzednich lat. Prezentowane na zajęciach treści zostaną bogato zilustrowane przykładami z praktyki gospodarczej, w oparciu o wiedzę i doświadczenia wiodących firm branży IT. Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania zespołem analityków, projektantów i programistów, a także zakresu oceny poziomu jakości i bezpieczeństwa systemów informatycznych. Uczestnicy otrzymają pakiet specjalistycznego oprogramowania komputerowego wspomagającego warsztat pracy menadżera IT. BLOK II ANALIZA I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Program zajęć obejmuje swoim zakresem m.in.: techniki przygotowania specyfikacji wymagań, metody prowadzenia prac analitycznych z wykorzystaniem standardu UML (ang. Unified Modeling Language), techniki modelowania danych, funkcji i procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Blok ten obejmuje również laboratoria komputerowe z zakresu budowy i eksploatacji baz danych w środowisku MS SQL Server Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności: projektowania relacyjnych baz danych, konstrukcji i optymalizacji zapytań w języku Transact-SQL, administracji i zarządzania bezpieczeństwem serwera baz danych.

5 5 BLOK III ZARZĄDZANIE PROJEKTEM WDROŻENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLASY MRP/ERP Celem zajęć jest przekazanie Słuchaczom praktycznych doświadczeń z zakresu zarządzania projektem wdrożenia systemu klasy MRP/ERP na przykładzie metodologii i oprogramowania firmy SAP. Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu: opracowania umowy oraz prowadzenia procedur przetargowych, organizacji prac i zespołów wdrożeniowych, kontroli i monitorowania przedsięwzięcia, zarządzania konfiguracją oraz adaptacją pakietu zintegrowanego do specyfiki i potrzeb przedsiębiorstwa oraz organizacji serwisu i obsługi technicznej. Słuchacze poznają architekturę oraz funkcjonalność oprogramowania firmy SAP. BLOK IV BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS Słuchacze, pod kierunkiem Wykładowcy, przejdą pełny cykl projektowy związany z budową i wdrożeniem systemu analitycznego w środowisku MS SQL Server Business Intelligence Studio W ramach programu zająć laboratoryjnych, Słuchacze poznają: techniki modelowania danych w systemach analitycznych (hurtownie danych), narzędzia wspomagające proces ekstrakcji danych z systemów informatycznych przedsiębiorstw, a także rozwiązania dotyczące budowy i wdrożenia systemu wspomagającego prowadzenie wielokryterialnych analiz biznesowych (OLAP) oraz zarządzania tzw. dużymi wolumenami danych (BIG DATA) Słuchacze poznają współczesne metody pozyskiwania wiedzy z danych (DATA MINING), a także techniki prognozowania i symulacji. Integralny element zajęć stanowi również nabycie praktycznych umiejętności z zakresu tworzenia graficznych zestawień i raportów z wykorzystaniem pakietu MS SQL Server 2014 Reporting Services, a także MS Excel 2013 (mechanizm tabel przestawnych). Ukończenie cyklu zajęć laboratoryjnych pozwoli Słuchaczom na poznanie technik i narzędzi tworzenia kompleksowych rozwiązań klasy Business Intelligence dedykowanych dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Typ Nazwa przedmiotu Wymiar godzin BLOK I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W W Strategie informatyzacji przedsiębiorstw (e-economy; e-commerce; e-government) Szacowanie nakładów na informatyczne przedsięwzięcia projektowe W/CW Metody, techniki i standardy zarządzania projektami 6 W/CW Audyt systemów i usług informatycznych 6 LAB LAB LAB Planowanie, harmonogramowanie i monitorowanie projektów Zarządzanie zintegrowanym zespołem analityków, konsultantów, programistów Zarządzanie pracą grupową i kontrola przepływu zasobów w projektach

6 6 BLOK II ANALIZA I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W Zarządzanie produkcją oprogramowania komputerowego 12 W W/CW Architektura korporacyjna (ang. Enterprise Architecture) Metody obiektowe w analizie i projektowaniu systemów informatycznych CW Projektowanie systemów relacyjnych baz danych 6 LAB Budowa, eksploatacja i administracja bazami danych 16 LAB Konstrukcja zapytań do systemów baz danych Transact SQL 16 LAB BLOK III W CW CW CW LAB Bazy danych zarządzanie transakcjami, bezpieczeństwo i ochrona danych ZARZĄDZANIE PROJEKTEM WDROŻENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Zintegrowane systemy informatyczne MRP/ERP, B2B Organizacja procesu przygotowania umów na zakup systemów i usług informatycznych Strategie przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia systemu MRP/ERP na przykładzie rozwiązań firmy SAP Organizacja wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego na przykładzie rozwiązań firmy SAP Zintegrowane systemy informatyczne w logistyce na przykładzie rozwiązań firmy SAP BLOK IV BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS LAB Hurtownie danych 8 LAB Mechanizmy ekstrakcji, konwersji i zasilania hurtowni danych 8 LAB LAB LAB Systemy wspomagania decyzji wielowymiarowa analiza danych, OLAP Metody inteligentnej eksploracji danych DATA MINING, MDX Systemy wspomagania decyzji techniki projektowania zestawień i raportów W wykład, CW ćwiczenia projektowe, LAB laboratorium komputerowe W trakcie rocznych studiów podyplomowych Słuchacze wykonają dwa projekty semestralne. Projekty te realizowane będą pod kierunkiem Wykładowcy w dwu lub trzyosobowych zespołach. Uzyskanie pozytywnej oceny z poszczególnych prac projektowych jest równoważne z zaliczeniem, objętych programem kształcenia SPISZ, bloków tematycznych

7 7 Wiedzę oraz nabyte umiejętności praktyczne Słuchacze wykorzystają w fazie realizacji projektu dyplomowego (projekt zespołowy), który stanowi syntezę wymienionych projektów semestralnych. Osoby, które spełnią wymienione rygory otrzymają: dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych Informatyczne Systemy Zarządzania, wydany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. VIII. Certyfikacja Program zajęć poświęcony organizacji wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP został opracowany przy współudziale firmy SAP POLSKA. Program zajęć obejmuje swoim zakresem wykłady, ćwiczenia projektowe i laboratoria komputerowe, podczas których uczestnicy SPISZ poznają sprawdzone metody zarządzania przedsięwzięciem wdrożeniowym (m.in. zasady organizacji prac analitycznych i projektowych, konstrukcję harmonogramu i budżetu przedsięwzięcia, techniki zarządzania zespołami ludzkimi). Uczestnicy SPISZ otrzymają certyfikat: Zarządzanie procesem wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego z zastosowaniem metodyki ASAP. Certyfikat ten zostanie wydany przez SAP POLSKA. Program kształcenia z zakresu metod, technik i narzędzi wspomagających projektowanie baz danych oraz budowy współczesnych aplikacji biznesowych został opracowany w ścisłej współpracy z krajowym przedstawicielstwem korporacji MICROSOFT. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie posiada status autoryzowanego ośrodka szkoleniowego AATC (ang. Authorized Academic Training Center) oraz uprawnienia do podpisywania certyfikatów z przeprowadzonych szkoleń komputerowych. Uczestnicy SPISZ otrzymają certyfikaty ukończenia następujących szkoleń: Zarządzanie Projektami (2 certyfikaty): MS Mastering Microsoft Project 2013 MS Share Point 2013 Power User Budowa i eksploatacja baz danych (2 certyfikaty):: MS Querying Microsoft SQL Server MS Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server Systemy Business Intelligence (2 certyfikaty): MS Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server MS Designing Self-Service Business Intelligence and Big Data Solutions

8 8 IX. Infrastruktura sale dydaktyczne i laboratoria komputerowe Zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia projektowe) prowadzone są w nowoczesnych, klimatyzowanych salach wyposażonych w sprzęt audio-wizyjny (projektory multimedialne). Do dyspozycji Słuchaczy oddajemy również dwa, nowe laboratoria komputerowe wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy (maszyny 64 bitowe klasy IBM PC, INTEL, 4GB RAM). Komputery pracują pod kontrolą systemu operacyjnego MS Windows Server w wydzielonym na potrzeby realizacji zajęć laboratoryjnych segmencie sieci komputerowej. Program zajęć laboratoryjnych został opracowany w ścisłej współpracy z firmą Microsoft. Uczestnicy zajęć otrzymają komplet oryginalnych materiałów dydaktycznych. Laboratoria komputerowe realizowane są w języku polskim. X. Oprogramowanie komputerowe Na mocy specjalnej licencji uzyskanej w ramach programu współpracy Szkoły Głównej Handlowej i firmy MICROSOFT uczestnikom studiów podyplomowych zostaną przekazane (w ramach czesnego) następujące pakiety oprogramowania komputerowego: Microsoft Windows 7 Professional Microsoft Windows 8 / 8.1 Professional Microsoft Windows 2012 Server MS Office System Access 2013 MS Office System Visio 2013 MS Office System Project 2013 MS Office System Project Server 2013 MS Office System Share Point Server 2013 Microsoft SQL 2012 / 2014 Server Developer / Enterprise Edition Microsoft Visual Studio.NET 2012 Professional Edition XI. Materiały do zajęć dydaktycznych Słuchacze otrzymają pakiet materiałów dydaktycznych zawierający: podręczniki, ćwiczenia wraz z zestawem rozwiązań i odpowiedzi oraz multimedialne kursy i szkolenia w formule e-learning. Słuchacze otrzymają między innymi: Podręczniki m.in. z zakresu: Zintegrowane systemy informatyczne klasy MRP/ERP architektura, funkcjonalność, kastomizacja (ok. 60 stron). Organizacja procesu przygotowania umów na zakup systemów i usług informatycznych (ok. 240 stron). Szacowanie nakładów na projektowanie systemów informatycznych zarządzania (ok. 250 stron). Bazy i hurtownie danych projektowanie, implementacja, bezpieczeństwo (ok. 300 stron) PAKIET MATERIAŁÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO OBEJMUJE 15 PŁYT DVD (około 100 GB)

9 9 XII. Absolwenci umiejętności, kompetencje, oferta pracy zawodowej Kluczowe umiejętności i kompetencje Umiejętności z zakresu przygotowania strategicznego planu wdrażania rozwiązań, systemów i usług informatycznych w przedsiębiorstwach oraz instytucjach sektora publicznego. Umiejętności identyfikacji, specyfikacji i formalizacji wymagań użytkownika oraz umiejętności prowadzenia i dokumentowania prac analitycznych. Umiejętności z zakresu przygotowania SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz umowy na zakup systemów i usług informatycznych. Umiejętności z zakresu kalkulacji nakładów inwestycyjnych na budowę i wdrażanie systemów informatycznych, a także wyceny kosztów usług analitycznych, programistycznych i projektowych. Umiejętności z zakresu operacyjnego zarządzania przedsięwzięciem I.T., w tym planowania, harmonogramowania, kontroli i optymalnego wykorzystania zasobów w projektach informatycznych. Umiejętności z zakresu analizy, projektowania oraz implementacji baz i hurtowni danych oraz rozwiązań klasy Business Intelligence z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych firmy Microsoft. Oferty pracy (na podstawie badań ścieżek kariery zawodowej Absolwentów SPISZ) Analityk biznesowy Specjalista I.T. z zakresu budowy, eksploatacji i administrowania systemami baz danych w środowisku Microsoft SQL Server. Specjalista I.T. z zakresu projektowania i wdrażania kompleksowych systemów analitycznych z wykorzystaniem pakietu Microsoft Business Intelligence Studio. Konsultant ds. wdrożeń systemów MRP/ERP, w tym pakietu zintegrowanego SAP. Kierownik Zespołu Wdrożeniowego Kierownik Projektu I.T. Audytor Projektu Dyrektor Działu / Departamentu I.T. Zatrudnienie (na podstawie badań ścieżek kariery zawodowej Absolwentów SPISZ) Etatowa praca w wiodących firmach branży I.T. (firmy integratorskie: dostawcy sprzętu, oprogramowania, systemów, usług i technologii I.T., partnerzy: IBM, SAP, ORACLE, MICROSOFT, SAS i inni). Własna działalność gospodarcza ukierunkowana na świadczenie usług w zakresie projektowania, wdrażania i doradztwa w obszarze systemów i technologii I.T.

10 10 STRATEGIE INFORMATYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW (e-economy; e-commerce; e-government) Cel zajęć. Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu metod i technik strategicznego zarządzania zasobami I.T. w przedsiębiorstwie, organizacji prac nad realizacją strategii informatyzacji, zawartością strategicznego planu rozwoju informatyki oraz oceną szans i zagrożeń związanych z procesem outsourcing u produktów i usług informatycznych. Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Wykład akademicki 6 godzin Zakres tematyczny. Strategiczny plan informatyzacji przedsiębiorstwa cele, metody opracowywania, zawartość dokumentu. Cechy charakterystyczne tzw. dużych systemów informatycznych realizowanych dla administracji państwowej. Przykłady udanych i chybionych wdrożeń tej kategorii systemów w Polsce w ostatnich latach. Analiza i ocena efektów ekonomicznych inwestycji (m.in. determinanty ryzyka, metody oceny efektywności projektów, czynniki wpływające na przekroczenie oszacowanych dla projektu zasobów, przyczyny przerwania prac). Zasady zapobiegania niepowodzeniu projektów IT. Koszty fiaska dużych systemów w skali makroekonomicznej. Koncepcja outsourcing u produktów i usług informatycznych. Przykłady konstrukcji strategii informatyzacji przedsiębiorstwa projekt strategii dla sektora bankowego oraz miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego. Koordynator prof. hab. Michał GOLIŃSKI; wykładowca SGH SZACOWANIE NAKŁADÓW NA INFORMATYCZNE PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE Cel zajęć. Celem wykładu jest zapoznanie Słuchaczy ze współcześnie stosowanymi metodami wymiarowania i estymacji informatycznych przedsięwzięć projektowych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona tzw. metodom wymiarowania rozmiaru funkcjonalnego systemu informatycznego, zarówno pierwszej jak i drugiej generacji. Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Wykład akademicki 12 godzin Zakres tematyczny. Wprowadzenie skala, skutki oraz przyczyny chaosu w projektowaniu systemów informatycznych. Techniki wymiarowania projektów informatycznych. Wymagania wobec metod pomiaru i szacowania wielkości systemów informatycznych. Rodzaje metod pomiaru i szacowania wielkości systemów informatycznych. Metody oparte na jednostkach programowych. Metody oparte na jednostkach umownych Metoda Punktów Funkcyjnych (pierwsza generacja) oraz Metoda COSMIC-FFP (druga generacja). Porównanie metod pomiaru i szacowania wielkości systemów informatycznych. Klasyfikacja kosztów. Prawo Brooks'a. Miary czasu pracy. Determinanty kosztów działań projektowych. Studium wykonalności projektu. Produktywność systemu informatycznego. Metody wartościowania przedsięwzięć I.T: metody tradycyjne, metody dyskontowe, EVA, TCO Gartner Group. Koordynator prof. dr hab. Beata CZARNACKA CHROBOT; wykładowca SGH

11 11 METODY, TECHNIKI I STANDARDY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie Słuchaczy z praktycznymi metodami zarządzania jakością, czasem i budżetem przedsięwzięcia, a także technikami organizacji i kierowania zespołami projektowymi. Wykładowca przedstawi współczesne standardy zarządzania projektami czerpiąc inspirację z takich metodyk jak: PMBoK, PRINCE 2, AGILE, SCRUM. Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Wykład / Ćwiczenia projektowe 6 godzin Zakres tematyczny. Standardy zarządzania projektami PMBoK, PRINCE 2, AGILE, SCRUM (geneza, metody planowania, realizacji i kontroli prac, techniki prowadzenia dokumentacji projektowej, analiza porównawcza, implikacje praktyczne). Struktura zespołu projektowego kwalifikacje, rozkład zadań i obowiązków kierownika projektu, konsultantów, personelu technicznego. Kontrola zarządcza rola, kompetencje, funkcje Komitetu Sterującego. Planowanie budżetu przedsięwzięcia. Techniki motywacji zespołu (motywatory finansowe i pozafinansowe, optymalny dobór metod i technik motywowania). Infrastruktura techniczna projektu. Dokumentacja projektu. Metody szacowania ryzyka projektu. Aktualne problemy związane z współpracą grupy projektowej z beneficjentami projektu (tj. kadrą kierowniczą oraz przyszłymi użytkownikami systemu) oraz metody ich rozwiązywania. Koordynator dr Jerzy STAWICKI; certyfikowany trener SAP, menadżer projektów SAP AUDYT SYSTEMÓW I USŁUG INFORMATYCZNYCH Cel zajęć. Słuchacze nabędą praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia audytu jakości oprogramowania, systemów i usług I.T. Omówiona zostanie metodyka wdrażania i kontroli systemu bezpieczeństwa informatycznego przedsiębiorstwa. Integralny element zajęć stanowi analiza wybranych aktów normatywnych z zakresu bezpieczeństwa informacji. Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Wykład / Ćwiczenia projektowe 6 godzin Zakres tematyczny. Metodyka prowadzenia audytu informatycznego. Etapy: plan audytu, realizacja audytu (organizacja, procesy, procedury, usługi, infrastruktura, systemy informatyczne), opracowanie raportu końcowego, kontrola realizacji zaleceń. Audyt systemu zarządzania usługami wg ISO/IEC Normy dotyczące bezpieczeństwa: ISO 27000, ISO 17799, normy IDEE. Akty prawne: Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o ochronie informacji niejawnych, Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej. Zasady opracowania polityki bezpieczeństwa przedsiębiorstwa oraz zakresu zadań Inspektora zabezpieczeń. Infrastruktura i organizacja systemu bezpieczeństwa: nadzór i ochrona zasobów, zabezpieczenia fizyczne, autoryzacja i kontrola dostępu, bezpieczeństwo sieci komputerowych, problematyka naruszania zasad bezpieczeństwa i procedury reagowania. Koordynator dr inż. Katarzyna SKROBAN; adiunkt Wydz. Zarządzania Politechniki Warszawskiej

12 12 PLANOWANIE, HARMONOGRAMOWANIE I MONITOROWANIE PROJEKTÓW Cel zajęć. Słuchacze poznają techniki planowania, harmonogramowania i monitorowania projektów oraz nabędą umiejętności elastycznego doboru zasobów (technicznych, organizacyjnych, personalnych). Słuchacze, pod kierunkiem Wykładowcy, opracują projekt organizacji przedsięwzięcia z wykorzystaniem pakietu MS Project Professional Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Laboratorium komputerowe 10 godzin Zakres tematyczny. Definiowanie celu, zakresu funkcjonalnego i budżetu przedsięwzięcia. Techniki planowania i harmonogramowania projektów informatycznych. Struktura podziału pracy (ang. Work Breakdown Structure). Zarządzanie zespołem: kryteria selekcji kadr do przedsięwzięcia informatycznego, wielkość i struktura zespołu. Budżetowanie projektów informatycznych. Techniki monitorowania i kontroli realizacji przedsięwzięć. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem pakietu MS Project Professional 2013: definiowanie projektu, zarządzanie zdaniami (zadania zwykłe i punkty kontrolne, czas realizacji zadania, podział zadań), wyznaczanie kolejności realizacji zadań, wykres Gantta, relacje pomiędzy zadaniami, zarządzanie ograniczeniami, sterowanie zadaniami, koszty projektu (koszty stałe i koszty realizacji zadań), przepływy finansowe, monitorowanie projektu i analiza odchyleń. Koordynator mgr inż. Piotr ZAWADZKI, certyfikowany trener Microsoft ZARZĄDZANIE ZINTEGROWANYM ZESPOŁEM ANALITYKÓW, KONSULTANTÓW, PROGRAMISTÓW Cel zajęć. Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu: definiowania struktury i liczebności zespołu, selekcji kadr na potrzeby realizacji przedsięwzięcia informatycznego, zarządzania rolami i kompetencjami, organizacji i koordynacji prac zespołu projektowego, a także wykorzystania specjalistycznego oprogramowania w pracy Kierownika Projektu. Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Laboratorium komputerowe 10 godzin Zakres tematyczny. Wyznaczanie ścieżek i zadań krytycznych. Techniki sieciowe PERT, CPM, sieci stochastyczne. Pomiar efektywności pracy zespołu. Ćwiczenia z wykorzystaniem MS Project Professional 2013: zarządzanie zasobami (koszty materiałów, sprzętu, usług), dostępność zasobów w funkcji czasu (uwzględnienie urlopów i przeglądów technicznych), zmienność kosztów zasobów w funkcji czasu, przydzielanie zasobów do zadań, ustalanie czasu pracy i dni wolnych (kalendarze), rozwiązywanie konfliktów przydziału zasobów (delegowanie zadań, praca w nadgodzinach, zlecenia dla podwykonawców). Ćwiczenia z wykorzystaniem MS Project Server: definicja programu projektu, techniki wymiany danych pomiędzy projektami, współdzielenie zadań i zasobów, optymalizacja i rozwiązywanie problemów z nadmiernym obciążeniem zasobów w poszczególnych projektach, controlling. Koordynator mgr inż. Piotr ZAWADZKI, certyfikowany trener Microsoft

13 13 ZARZĄDZANIE PRACĄ GRUPOWĄ I KONTROLA PRZEPŁYWU ZASOBÓW W PROJEKTACH Cel zajęć. Słuchacze poznają systemy pracy grupowej, techniki zarządzania obiegiem informacji, dokumentów i decyzji w przedsiębiorstwie, a także zasady optymalnej alokacji zasobów w projektach. Ćwiczenia i warsztaty projektowe zostaną zrealizowane z wykorzystaniem oprogramowania MS Share Point Portal Server Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Laboratorium komputerowe 12 godzin Zakres tematyczny. Definicja procedur zarządzania przepływem informacji, dokumentów i decyzji. Systemy wspomagające zarządzanie pracą grupową (ang. Work-Flow). Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem MS Share Point Portal Server 2013: definicja procesu, procesy sekwencyjne i stanowe, budowa struktury dokumentu elektronicznego, udziałowcy procesu (role, uprawnienia, kompetencje), operacje związane tworzeniem, weryfikacją i kontrolą przepływu dokumentów, metryka dokumentu, mechanizmy kontroli wersji dokumentu, repozytorium dokumentów. Monitorowanie obiegu dokumentów m.in. definicja punktów kontrolnych, analiza przyczyn opóźnień w procesie realizacji zadań, optymalizacja i poprawa efektywności przepływu zasobów. Wdrożenie portalu korporacyjnego m.in. zarządzanie treścią witryn internetowych, prawa dostępu, biblioteki, zasoby tematyczne. Koordynator mgr inż. Piotr ZAWADZKI, certyfikowany trener Microsoft ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO Cel zajęć. Celem zajęć jest omówienie problematyki budowy oprogramowania, a także zarządzania procesem produkcji, eksploatacji, konserwacji i rozwoju współczesnych aplikacji biznesowych. Wykładowca przedstawi zbiór doświadczeń związanych z identyfikacją typowych ryzyk w procesie tworzenia oprogramowania oraz metodami ich eliminacji. Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Wykład akademicki 12 godzin Zakres tematyczny. Cykl życia systemu informatycznego przejście od celów organizacji, poprzez studium wykonalności, analizę i projekt techniczny, aż do implementacji, wdrożenia i bieżącej eksploatacji systemu informatycznego. Modele produkcji oprogramowania (model ewolucyjny, prototypowanie, montaż z gotowych elementów, programowanie ekstremalne). Metody, narzędzia i języki programowania. Kontrola jakości. Zarządzanie eksploatacją, serwisem i rozwojem oprogramowania. Normy, standardy, polityka jakości. Ocena jakości i niezawodności produktów programowych (statystyczna kontrola jakości, przeglądy, inspekcje). Weryfikacja, walidacja i testowanie oprogramowania (testy funkcjonalne, testy użyteczności, testy akceptacyjne, testowanie wydajności). Klasyfikacja i numerowanie wersji produktów programowych. Narzędzia CASE (ang. Computer Aided Software Engineering). Koordynator prof. dr hab. Andrzej KOBYLIŃSKI; Kierownik KIG SGH

14 14 ARCHITEKTURA KORPORACYJNA (ENTERPRISE ARCHITECTURE) Cel zajęć. Celem zajęć jest przedstawienie całościowej koncepcji wdrożenia architektury korporacyjnych w przedsiębiorstwach oraz organizacjach publicznych. Omówione zostaną uwarunkowania strategiczne, organizacyjne i informatyczne związane z realizacją tej klasy przedsięwzięcia, a także korzyści i kluczowe czynniki sukcesu. Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Wykład akademicki 6 godzin Zakres tematyczny. Aspekty strategiczne definicja celu, pryncypiów i korzyści z wdrożenia architektury korporacyjnej. Domeny architektoniczne (architektura biznesowa, architektura danych, architektura aplikacji, architektura infrastruktury technicznej). Metodyki formalne: Zachman Framework, TOGAF, TRM Technical Reference Model, EAMM Enterprise Architecture Maturity Model. Zarządzanie projektem wdrożenia architektury korporacyjnej (identyfikacja, specyfikacja, formalizacja wymagań i ram architektonicznych, opracowanie norm, standardów i wytycznych wdrożeniowych, metodyka realizacji przedsięwzięcia, techniki modelowania procesów, reguł, komponentów architektonicznych, repozytoria metadanych i wiedzy korporacyjnej, przegląd pakietów wspomagających zarządzanie architekturą korporacyjną). Estymacja kosztów wdrożenia architektury korporacyjnej. Koordynator prof. dr hab. Andrzej SOBCZAK; wykładowca SGH METODY OBIEKTOWE W ANALIZIE I PROJEKTOWANIU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Cel zajęć. Celem zajęć jest przedstawienie roli inżynierii wymagań w procesie budowy i wdrożenia systemu informatycznego. Słuchacze poznają techniki analizy i projektowania systemów informatycznych z wykorzystaniem standardu UML (ang. Unified Modeling Language). Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Wykład / Ćwiczenia projektowe 12 godzin Zakres tematyczny. Rola inżynierii wymagań w projekcie informatycznym. Metody identyfikacji, weryfikacji i dokumentowania wymagań użytkowników. Zarządzanie zmianami w wymaganiach w fazie analizy oraz w fazie konstrukcji oprogramowania (ocena zasadności zmian, oszacowanie kosztów, analiza ryzyka potencjalnego przekroczenia budżetu i terminu realizacji projektu). Geneza oraz obszary zastosowania technologii obiektowej w projekcie informatycznym. Rodzaje modeli tworzonych w fazie analizy i projektowania. Notacja UML (ang. Unified Modeling Language). Budowa modelu obiektowego (strategie bottom-up, inside-out).techniki prowadzenia prac analitycznych: ujęcie statyczne (diagramy klas, diagramy pakietów) oraz dynamiczne (diagramy przypadków użycia, interakcji, diagramy stanów, diagramy czynności). Projektowanie zależności pomiędzy diagramami. Koordynator prof. dr hab. Andrzej SOBCZAK; wykładowca SGH

15 15 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW RELACYJNYCH BAZ DANYCH Cel zajęć. Słuchacze poznają praktyczne techniki analizy i projektowania systemów informatycznych oraz zasady budowy i optymalizacji relacyjnych struktur danych. Ćwiczenia projektowe stanowią wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych z zakresu implementacji systemów baz danych w środowisku Microsoft SQL 2014 Server. Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Ćwiczenia projektowe 6 godzin Zakres tematyczny. Architektura systemu informatycznego klasy klient-serwer. Zasady projektowania relacyjnej bazy danych diagramy związków encji ERD (ang. Entity Relationship Diagram). Encje i atrybuty. Związki między encjami. Budowa modelu logicznego danych. Cykl życia encji. Reprezentowanie przepływów danych, magazynów danych, encji i związków w słowniku danych. Kontrola poprawności słownika danych. Budowa i optymalizacja fizycznego modelu bazy danych. Schematy baz danych. Klucz główny, sztuczny i obcy. Redundancja i normalizacja danych. Reguły integralności (integralność na poziomie pól, integralność na poziomie tabel, integralność na poziomie relacji). Tabele przechowujące dane operacyjne, słownikowe i historyczne. Transformacja diagramu klas na model relacyjnej bazy danych. Koordynator dr Przemysław Polak; wykładowca SGH BUDOWA, EKSPLOATACJA I ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH Cel zajęć. Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu implementacji relacyjnych baz danych w środowisku Microsoft SQL 2014 Server (m.in. techniki tworzenia: tabel, relacji, diagramów baz danych, kontrola integralności danych, przegląd wybranych procedur administracyjnych). Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Laboratorium komputerowe 16 godzin Zakres tematyczny. Budowa baz danych (tabele danych, relacje, diagramy baz danych, skrypty). Konstrukcja tabel danych, ograniczeń i typów zdefiniowanych przez użytkownika (typy danych, uprawnienia, ograniczenia: domyślne, unikatowe, klucza głównego i obcego). Charakterystyka systemowych baz danych. Kontrola dostępu do baz danych (zarządzanie kontami logowania, konta administracyjne, strategia tworzenia i zmiany haseł). Zarządzanie uprawnieniami w bazach danych (uprawnienia dotyczące obiektów oraz poleceń Transact- SQL). Role (zarządzanie rolami na poziomie serwera oraz na poziomie bazy danych). Monitorowanie wydajności serwera bazy danych SQL Server Profiler. Archiwizacja danych (tworzenie i przywracanie kopii, przenoszenie i odzyskiwanie baz danych). Studium przypadku: projektowanie strategii tworzenia kopii zapasowych. Koordynator mgr inż. Rafał TOKARSKI; certyfikowany trener Microsoft

16 16 KONSTRUKCJA ZAPYTAŃ DO SYSTEMÓW BAZ DANYCH TRANSACT SQL Cel zajęć. Słuchacze poznają zestaw instrukcji języka Transact-SQL umożliwiający wykonywanie operacji na danych (selekcja, modyfikacja, wstawianie i kasowanie rekordów) oraz techniki wielokryterialnego łączenia, grupowania i sortowania danych przechowywanych w różnych tabelach perspektywy. Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Laboratorium komputerowe 16 godzin Zakres tematyczny. Semantyka i składnia języka SQL. Sortowanie zestawu wyników i agregacja danych. Implementacja perspektyw łączenie danych z wielu tabel w pożądane struktury, budowa tzw. zapytań zagnieżdżonych. Operacje na danych: wstawianie, modyfikowanie oraz usuwanie wierszy w tabelach danych. Funkcje (funkcje standardowe: matematyczne, statystyczne, logiczne, daty i czasu, tekstowe, funkcje definiowane przez użytkownika). Mechanizmy kontroli poprawności danych i obsługi błędów. Strategia budowy indeksów (struktura indeksu, typy indeksów: klastrowe, nieklastrowe, indeksowanie widoków). Partycjonowanie tabel i indeksów. Optymalizacja indeksów Database Engine Tuning Advisor. Zarządzanie wydajnością kwerend (indeksy tabel, indeksy widoków, statystyki zapytań). Koordynator mgr inż. Rafał TOKARSKI; certyfikowany trener Microsoft BAZY DANYCH ZARZĄDZANIE TRANSAKCJAMI, BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH Cel zajęć. Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu technologii przetwarzania danych (procedury, wyzwalacze, transakcje) w relacyjnych bazach danych. Omówione zostaną techniki zabezpieczenia serwera Microsoft SQL 2014 Server, a także problematyka naruszania zasad bezpieczeństwa i procedury reagowania. Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Laboratorium komputerowe 16 godzin Zakres tematyczny. Procedury składowane (budowa, testowanie, procedury zagnieżdżone i rekurencyjne, tabele tymczasowe). Parametryzacja procedur składowanych. Wyzwalacze (kaskadowe usuwanie i aktualizacja danych, konstrukcja wyzwalaczy typu After, Instead oraz wyzwalaczy NET). Transakcje łączenie poszczególnych operacji w grupy (zatwierdzanie lub anulowanie zmian wprowadzanych do bazy danych). Metody izolacji transakcji, rozwiązywanie problemów z blokowaniem i zakleszczeniami. Technologia XML w relacyjnych bazach danych. Procedury bezpieczeństwa: model: podmiot zabezpieczeń obiekt zabezpieczony uprawnienie. Polecenia Transact-SQL umożliwiające zarządzanie dostępem i rolami. Szyfrowanie danych przechowywanych i przesyłanych. Techniki szyfrowania (certyfikaty, klucze symetryczne i asymetryczne). Koordynator mgr inż. Rafał TOKARSKI; certyfikowany trener Microsoft

17 17 ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE ARCHITEKTURA, FUNKCJONALNOŚĆ, KASTOMIZACJA Cel zajęć. Przedmiot ma na celu zapoznanie Słuchaczy z problematyką kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstwa metodą wdrożenia systemu zintegrowanego klasy ERP. Omawiane zagadnienia będą ilustrowane przykładami z praktyki gospodarczej rozwiązania informatyczne dedykowane dla sektora średnich i dużych przedsiębiorstw. Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Wykład akademicki 6 godzin Zakres tematyczny. Standard MRP / ERP rys historyczny, ewolucja, funkcjonalność na przykładzie rozwiązań firm IFS, ORACLE, SAP. Rynek krajowych i zagranicznych dostawców pakietów ERP. Zasady przygotowania umowy na zakup licencji oraz pakietu usług wdrożeniowych. Ocena stopnia kompromisu pomiędzy koniecznością wprowadzania zmian w standardowych modułach pakietu ERP, a rekonstrukcją procesów gospodarczych (kalkulacja kosztów, serwisowanie zmian i rozszerzeń funkcjonalnych, upgrade systemu). Zarządzanie konstelacją systemu zintegrowanego. Zarządzanie serwisem i bieżącą eksploatacją oprogramowania. Kierunki rozwoju: CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientami), SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), HRM (Zarządzanie Personelem) itp. Konwergencja systemów klasy Business Intelligence z oprogramowaniem ERP. Koordynator dr inż. Andrzej KAMIŃSKI; Kierownik SPISZ ORGANIZACJA PROCESU PRZYGOTOWANIA UMÓW NA ZAKUP SYSTEMÓW I USŁUG INFORMATYCZNYCH Cel zajęć. Program zajęć obejmuje przykłady dobrych praktyk, niepisanych standardów i zwyczajów wpływających na efektywniejszą realizację umów I.T., przykłady tzw. pułapek i sposobów ich unikania oraz prezentację przykładów najczęściej stosowanych istotnych postanowień umowy z punktu widzenia zamawiającego i wykonawcy. Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Ćwiczenia projektowe 12 godzin Zakres tematyczny. Charakterystyka różnych typów umów, gdy przedmiotem zamówienia są dostawy i usługi I.T. Umowy dotyczące zakupu licencji (uprawnienia, zakres, kopie, wypowiedzenie licencji). Umowy dotyczące zatrudniania kadry informatycznej. Umowy na przeprowadzenie szkoleń. Usługi serwisowania wdrożonych systemów informatycznych, w tym: usługi asysty technicznej, wsparcie, administracja sprzętem i oprogramowaniem. Umowy depozytu kodu źródłowego. Postanowienia służące minimalizowaniu ryzyka w procesie realizacji umowy, w tym sposoby rozwiązywania sporów między zamawiającym, a wykonawcą. Wzory istotne postanowienia umów. Organizacja przetargu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (zespół selekcyjny, specyfikacja wymagań, umowa, kryteria oceny ofert). Opracowanie SIWZ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Koordynator mgr Agata MICHAŁEK BUDZISZ; specjalista w zakresie zamówień publicznych

18 18 STRATEGIE PRZYGOTOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA DO WDROŻENIA SYSTEMU MRP/ERP NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZAŃ FIRMY SAP Cel zajęć. Celem zajęć jest przekazanie Słuchaczom praktycznych doświadczeń z zakresu przygotowania projektu wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego, a także optymalnego doboru architektury technicznej oraz funkcjonalności pakietu ERP do specyfiki i potrzeb przedsiębiorstwa. Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Ćwiczenia projektowe 8 godzin Zakres tematyczny. Definicja standardów i procedur zarządzania projektem na przykładzie metodyki ASAP (ang. ACCELERATED SAP). Diagnoza informatyczna i organizacyjna. Decyzyjne kryteria wyboru pakietu zintegrowanego (zespół selekcyjny, kryteria, formularz porównawczy). Specyfikacja funkcjonalna i techniczna. Identyfikacja, dekompozycja i mapowanie procesów gospodarczych. Techniki prowadzenia i dokumentowania prac analitycznych, zasady przygotowania KONCEPCJI BIZNESOWEJ projektu wdrożeniowego wg. metodyki ASAP. Prezentacja studium przypadku: firma przygotowująca się do wdrożenia rozwiązania SAP. Ćwiczenia praktyczne z zakresu przygotowania projektu wdrożeniowego: karta projektu (uzasadnienie i cele biznesowe projektu), zakres przedsięwzięcia (procesy biznesowe i moduły pakietu zintegrowanego SAP). Koordynator dr Jerzy STAWICKI; certyfikowany trener SAP, menadżer projektów SAP ORGANIZACJA WDROŻENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZAŃ FIRMY SAP Cel zajęć. Celem zajęć jest przeprowadzenie warsztatów i ćwiczeń zespołowych z zakresu zarządzania projektem wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego na przykładzie rozwiązań firmy SAP oraz metodyki ASAP (ang. ACCELERATED SAP). Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Ćwiczenia projektowe 8 godzin Zakres tematyczny. Zarządzanie projektem, planowanie prac i zadań wdrożeniowych, wg metodyki ASAP. Etapy: REALIZACJA (KONFIGURACJA), PRZYGOTOWANIE STARTU PRODUKTYWNEGO, NADZÓR I WSPOMAGANIE PO STARCIE. Techniki i procedury wdrożeniowe: konfiguracja oprogramowania, testowanie, scenariusze migracji danych, szkolenia, pilotażowe i produkcyjne uruchomienie system, wsparcie użytkowników po stracie produkcyjnym. Prezentacja studium przypadku: firma realizująca projekt wdrożenia rozwiązania SAP (branża spożywcza). Ćwiczenia z zakresu kluczowych zagadnień realizacji projektu wdrożeniowego: alokacja zasobów (personalnych, finansowych, technicznych), procedury kontroli realizacji prac wdrożeniowych, organizacja procesu szkolenia (planowanie szkoleń, szkolenia grupy wdrożeniowej, szkolenia użytkowników). Koordynator dr Jerzy STAWICKI; certyfikowany trener SAP, menadżer projektów SAP

19 19 ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE W LOGISTYCE NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZAŃ FIRMY SAP Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie Słuchaczy z funkcjonalnością systemu klasy MRP/ERP z wykorzystaniem oprogramowania firmy SAP. Na przykładzie realizacji projektu wdrożeniowego w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym, Słuchacze zdobędą praktyczne doświadczenia w pracy z pakietem zintegrowanym. Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Laboratorium komputerowe 16 godzin Zakres tematyczny. Architektura funkcjonalna systemu zintegrowanego firmy SAP zasady nawigacji i sterowania, słowniki danych, przegląd modułów oprogramowania. Proces planowania sprzedaży: profile klientów, klasyfikacja zamówień, prognozowanie popytu i sprzedaży. Proces logistyczny: planowanie dostaw i zaopatrzenia, gospodarka zapasami, szacowanie zdolności produkcyjnych, umowy terminarzowi i kontrakty. Proces produkcyjny: kompletacja wyrobu, algorytm MRP, planowanie i optymalizacja zasobów (materiały, technologia wytwarzania, stanowiska pracy), harmonogramowanie przepływu zasobów, zarządzanie tzw. produkcją w toku, ewidencja i rozliczanie zleceń produkcyjnych. Praktyczne przykłady parametryzacji modułów logistycznych (personalizacja menu, parametry stałe i zmienne, obieg dokumentów, marszruty technologiczne, alerty biznesowe). Koordynator mgr inż. Artur KOSZEWSKI, niezależny konsultant ds. wdrożeń MRP/ERP HURTOWNIE DANYCH Cel zajęć. Słuchacze poznają metodykę projektowania, architekturę techniczną, a także zasady wdrażania hurtowni danych w środowisku Microsoft SQL 2014 Server Business Intelligence Development Studio. Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Laboratorium komputerowe 8 godzin Zakres tematyczny. Charakterystyka usług analitycznych serwera MS SQL 2014 Server platforma Business Intelligence Development Studio. Architektura hurtowni danych oraz składnicy danych. Denormalizacja relacyjnych struktur danych na potrzeby przetwarzania analitycznego. Techniki implementacji hurtowni danych: tabele (fakty, wymiary), schemat danych (schemat gwiazdy, schemat płatka śniegu, schemat konstelacji tabel faktów), repozytorium (słowniki, meta-dane), agregacja danych w tabeli faktów, zarządzanie zmianami w tabeli wymiarów, częstotliwość aktualizacji i trwałość danych. Ćwiczenia z zakresu konstrukcji tabel faktów i tabel wymiarów. Modelowanie danych na potrzeby przetwarzania analitycznego ROLAP, MOLAP, HOLAP. Studium przypadku budowa i wdrożenie hurtowni danych w przedsiębiorstwie produkcyjno - handlowym. Koordynator mgr inż. Rafał TOKARSKI; certyfikowany trener Microsoft

20 20 MECHANIZMY EKSTRAKCJI, KONWERSJI I ZASILANIA HURTOWNI DANYCH Cel zajęć. Słuchacze poznają oprogramowanie wspomagające proces migracji danych z baz transakcyjnych do hurtowni danych. Program zajęć przewiduje praktyczne ćwiczenia z zakresu technik ekstrakcji, konwersji i zasilania hurtowni danych z wykorzystaniem pakietu MS SQL 2012 Server SIS (ang. System Integration Services). Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Laboratorium komputerowe 8 godzin Zakres tematyczny. Budowa pakietów SIS z wykorzystaniem narzędzi graficznych serwera MS SQL 2012 Server: architektura pakietu SIS, adaptery danych, transformacje, sterowanie przepływem danych, obsługa zdarzeń. Integracja danych z różnych źródeł (pliki tekstowe, XML, bazy danych). Transformacje danych (konwersja danych, wyszukiwanie look-up, łączenie zbiorów, itp.). Transformacje synchroniczne i asynchroniczne. Transformacje typu Fuzzy Lookup (wyszukiwanie rozmyte). Wykrywanie i obsługa błędów przetwarzania. Skrypty. Integracja z platformą NET Framework. Programowanie pakietów SIS z wykorzystaniem instrukcji języka Visual Basic. Zabezpieczanie i wdrażanie pakietów SIS. Metody zarządzania jakością danych (ang. Data Quality). Monitorowanie i optymalizacja wydajności hurtowni danych. Koordynator mgr inż. Rafał TOKARSKI; certyfikowany trener Microsoft SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI WIELOWYMIAROWA ANALIZA DANYCH, OLAP Cel zajęć. Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu: implementacji systemów wspomagania decyzji kierowniczych z wykorzystaniem pakietu MS SQL 2014 Server Analysis Services (techniki wielowymiarowej analizy danych OLAP) oraz integracji tej kategorii systemów z oprogramowaniem biurowym. Forma kształcenia, wymiar godzinowy. Laboratorium komputerowe 16 godzin Zakres tematyczny. Architektura pakietu MS SQL 2014 Server Analysis Services. Implementacja wielowymiarowych struktur danych UDM (ang. Unified Dimensional Model). Zasady tworzenia kostek (ang. Cube) i wymiarów (ang. Dimensions), ich agregacja i przetwarzanie. Partycjonowanie kostek. Metody dostępu do danych wielowymiarowych. Skrypty (ODL, XMLA). Optymalizacja procesu przetwarzania kostek oraz wymiarów. Integracja serwera OLAP z oprogramowaniem MS Office wykorzystanie pakietu MS Excel (mechanizm tabel przestawnych) na potrzeby budowy aplikacji klienta OLAP. Narzędzia platformy Business Intelligence: zrównoważona karta wyników (ang. Balanced Scorecard), kokpit menedżerski (ang. Management DashBoard), kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicators). Koordynator mgr inż. Rafał TOKARSKI; certyfikowany trener Microsoft

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198100-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne. Case Studies

Zajęcia praktyczne. Case Studies www.akademiabtc.pl Certyfikaty Zajęcia praktyczne Case Studies Warsztaty komputerowe Małe grupy szkoleniowe rofesjonalne materiały dydaktyczne Nauka na najnowszych systemach Eksperci IT w roli trenerów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo