BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ"

Transkrypt

1 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ RAPORT Z BADANIA 2015 Wrocław 2015 Opracowała: Anna Twarda

2 Spis treści Wstęp Rozdział 1. Metodologia badania Cele badania Metoda i narzędzia badawcze... 4 Rozdział 2. Charakterystyka absolwentów roku akademickiego 2013/ Rozdział 3. Przygotowanie do wejścia na rynek pracy Rozdział 4. Sytuacja osób pracujących Rozdział 5. Sytuacja osób prowadzących własną działalność gospodarczą Rozdział 6. Sytuacja osób niepracujących, nieposzukujących pracy Rozdział 7. Sytuacja osób niepracujących, poszukujących pracy Rozdział 8. Opinie i oceny Rodział 9. Podsumowanie

3 Wstęp. Niniejszy raport prezentuje wyniki badania przeprowadzonego w grupie absolwentów roku akademickiego 2013/2014. Na pytania odpowiedzieli absolwenci studiów inżynierskich po pół roku od ukończenia studiów oraz absolwenci studiów magisterskich po roku od ukończenia studiów. Całą grupa zostanie ponownie zaproszona do udziału w badaniu jeszcze dwa razy po 3 i 5 latach od ukończenia studiów. W raporcie znajdą Państwo wyniki prezentowane w sposób całościowy dla Politechniki Wrocławskiej, raporty dla poszczególnych wydziałów powstaną na ich zamówienie. Raport z badania losów absolwentów skierowany jest zarówno do władz i pracowników uczelni, jak i absolwentów biorących udział w badaniu. Mamy nadzieję, iż pozwoli on obu grupom wyciągnąć wartościowe wnioski. Zespół Biura Karier 3

4 Rozdział 1. Metodologia badania. 1.1 Cele badania Badanie losów zawodowych absolwentów Politechniki Wrocławskiej skierowane było do absolwentów roku akademickiego 2013/2014 wszystkich kierunków studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, zarówno I, jak i II stopnia. Celem badania było poznanie sytuacji zawodowej absolwentów po pół roku oraz roku od ukończeniu studiów, a także opinii studentów dotyczących procesu kształcenia w Politechnice Wrocławskiej. 1.2 Metoda i narzędzia badawcze Ankieta on-line została opracowana i zamieszczona w systemie ankietowym LimeSurvey, a zaproszenia do wypełnienia ankiety zostały rozesłane w marcu 2015 roku. Respondenci wypełniali ankietę między 17 marca a 17 kwietnia, korzystając z otrzymanego linka prowadzącego do ankiety oraz indywidualnego kodu dostępu do ankiety. Czas potrzebny do wypełnienia ankiety został oszacowany na minut. Ankieta składała się z pytań zamkniętych ze wskazaną kafeterią odpowiedzi, pytań półotwartych dających możliwość wybrania odpowiedzi lub sformułowania własnej, pytań skali z 5-stopniową skalą oceny ( 1-minimalny poziom danej cechy, 5-poziom maksymalny) oraz pytań otwartych. Cała ankieta została podzielona na 5 grup pytań. Część pierwsza zawierała pytania o dane demograficzne, takie jak: płeć, rok urodzenia oraz adres zamieszkania. Część druga dotyczyła okresu nauki na Politechnice Wrocławskiej, w tym ukończonego wydziału i kierunku studiów, realizacji dodatkowych szkoleń w trakcie oraz po zakończeniu studiów, uczestnictwa w międzynarodowych wymianach studentów, działalności w organizacjach studenckich oraz kołach naukowych, a także uzyskanej średniej z okresu studiów. 4

5 Część trzecia zawierała pytania dotyczące aktywności zawodowej podczas studiów, w tym obowiązkowych praktyk studenckich, pracy w Polsce oraz za granicą oraz oceny stanu swojej wiedzy w obszarach związanych z poszukiwaniem pracy w momencie ukończenia studiów. Część czwarta dotyczyła aktywności zawodowej po ukończeniu studiów. Respondenci określali swój obecny statusu na rynku pracy wybierając spośród pięciu odpowiedzi: pracujący, prowadzący własną działalność gospodarczą, niepracujący poszukujący pracy, niepracujący, nieposzukujący pracy oraz odpowiadali na pytania przypisane do ich grupy. Osoby pracujące pytane były o termin podjęcia zatrudnienia po ukończeniu studiów, metody poszukiwania pracy, ilość złożonych aplikacji oraz odbytych rozmów kwalifikacyjnych, rodzaj umowy, wymiar czasu pracy, zgodność pracy z profilem wykształcenia, stopień wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach, powody podjęcia obecnej pracy, wymagania stawiane przez pracodawcę w procesie rekrutacji, zajmowane stanowisko, branżę, zasięg działalności i wielkość firmy oraz wysokość zarobków. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą odpowiadały na pytania dotyczące związku prowadzonej działalności gospodarczej z profilem wykształcenia, moment założenia oraz powody prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wielkość oraz branżę prowadzonej działalności gospodarczej, lokalizację prowadzonej firmy, wysokość i zadowolenie z osiąganych dochodów. Niepracujący poszukujący pracy pytani byli podobnie jak osoby pracujące o metody poszukiwania pracy, liczbę złożonych aplikacji oraz odbytych rozmów kwalifikacyjnych. Niepracującym, nieposzukującym pracy zadaliśmy pytania o przyczyny nieposzukiwania pracy, wcześniejsze zatrudnienie, liczbę miejsc pracy po ukończeniu studiów oraz plany podjęcia pracy. Wszystkie osoby, niezależnie od statusu zawodowego pytane były o cechy atrakcyjnej pracy. Ostatnia grupa pytań dotyczyła opinii i uwag dotyczących głównie procesu kształcenia na Politechnice Wrocławskiej, w tym poziomu nauczania języków obcych, jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, zdobywania kompetencji interpersonalnych i umiejętności zawodowych oraz oceny rynku pracy. 5

6 Rozdział 2. Charakterystyka absolwentów roku akademickiego 2013/2014. Zaproszenie do udziału w badaniu zostało wysłane do 5720 osób, otrzymano natomiast 1716 odpowiedzi, co stanowi 30% zaproszonych. Wśród respondentów 38,6% stanowiły kobiety, natomiast 61,4% stanowili mężczyźni (tabela 1). Przeważająca część badanych to ludzie młodzi, pomiędzy 22 a 29 rokiem życia (95,1%), niewielki procent stanowią osoby pomiędzy 30 a 39 rokiem życia (4,3%) oraz osoby pomiędzy 40 a 55 rokiem życia (0,6%) tabela2. Ponad połowa badanych mieszka we Wrocławiu (59%), niecałe 20% w miastach poniżej 100 tysięcy mieszkańców (17,3%), nieco ponad 10 % to mieszkańcy wsi (11,1%), a niecałe 5% mieszka za granicą (4,3%) tabela 3. Najliczniejszą grupę w badaniu stanowili absolwenci Wydziału Mechanicznego (18,7%), kolejno absolwenci Wydziału Elektroniki ( 13,3%) oraz absolwenci Wydziału Budownictwa i Wodnego (12,6%). Pełen rozkład udziału poszczególnych Wydziałów w badaniu przedstawia tabela nr 4. Ponad połowa biorących udział w badaniu ukończyła studia stacjonarne II stopnia, (52,5%), ponad 30% to absolwenci studiów stacjonarnych I stopnia (36,9%), absolwenci studiów niestacjonarnych to niecałe 10 % biorących udział w badaniu (5,5% absolwenci II stopnia oraz 3,9 absolwenci I stopnia) - tabela 5. Niecałe 8 % respondentów ukończyło II kierunek studiów (7,8%) - tabela 6. Były to w większości studia na Wydziale Mechanicznym (18,7%), Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa oraz Geologii (15,8%) oraz Wydziale Chemicznym (13,5%). Pełen rozkład ukończonych II Wydziałów studiów w badaniu przedstawia tabela nr 7. W przypadku II kierunku studiów studenci podejmowali naukę w większości na studiach stacjonarnych I stopnia (40,6%) lub studiach stacjonarnych II stopnia (39,1%) tabela nr 8. 6

7 Tabela 1. Struktura respondentów wg płci. Płeć Liczba respondentów Kobieta ,6% Mężczyzna ,4% Ogółem % Tabela 2. Struktura respondentów wg wieku. Wiek badanych Liczba respondentów lat ,1% lat 74 4,3% lat 10 0,6% Ogółem % Tabela 3. Struktura respondentów wg miejsca zamieszkania. Miejsce zamieszkania Liczba respondentów Wrocław % Miasto poniżej 100 tys. mieszkańców ,3% Wieś ,1% Za granicą 74 4,3% Brak odpowiedzi 142 8,3% Ogółem % 7

8 Tabela 4. Struktura respondentów wg ukończonego Wydziału Studiów. Wydział studiów Liczba respondentów Mechaniczny ,7% Elektroniki ,3% Budownictwa Lądowego i Wodnego ,6% Chemiczny ,5% Informatyki i Zarządzania ,2% Inżynierii Środowiska 153 8,9% Mechaniczno-Energetyczny 109 6,4% Podstawowych Problemów Techniki 103 6% Architektury 98 5,7% Elektryczny 90 5,2% Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 0 0% Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki 0 0% Brak odpowiedzi 25 1,5% Ogółem % Tabela 5. Struktura respondentów wg rodzaju ukończonych studiów. Rodzaj ukończonych studiów Liczba respondentów II stopnia stacjonarne ,5% I stopnia stacjonarne ,9% II stopnia niestacjonarne 94 5,5% I stopnia niestacjonarne 67 3,9% Brak odpowiedzi 20 1,2% Ogółem % 8

9 Tabela 6. Struktura respondentów wg ukończonego drugiego kierunek studiów. II kierunek studiów Liczba respondentów Tak 133 7,8% Nie ,2% Ogółem % Tabela 7. Struktura respondentów wg ukończonego II Wydziału studiów. Wydział studiów Liczba respondentów Mechaniczny 29 21,8% Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 21 15,8% Chemiczny 18 13,5% Elektroniki 15 11,3% Podstawowych Problemów Techniki 14 10,5% Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki 8 6% Informatyki i Zarządzania 8 6% Architektury 7 5,3% Budownictwa Lądowego i Wodnego 5 3,8% Mechaniczno-Energetyczny 4 3% Inżynierii Środowiska 3 2,3% Elektryczny 1 0,8% Ogółem % Tabela 8. Struktura respondentów wg rodzaju ukończonego II kierunku studiów. Rodzaj ukończonych studiów Liczba respondentów I stopnia stacjonarne 54 40,6% II stopnia stacjonarne 52 39,1% II stopnia niestacjonarne 15 11,3% Jednolite magisterskie 10 7,5% I stopnia niestacjonarne 2 1,5% Ogółem % 9

10 Rozdział 3. Przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Prawie połowa absolwentów biorących udział w badaniu (45,3%) uczestniczyła podczas studiów w dodatkowych formach kształcenia, w postaci nieobowiązkowych szkoleń i kursów - wykres 1. Były to przede wszystkim kursy związane z kierunkiem studiów (48,9%), ponad połowę mniej osób brało natomiast udział w kursach językowych (19,2%) i kursach niezwiązanych z kierunkiem studiów (17,3%). Ostatnią grupę stanowiły osoby biorące udział w kursach związanych z umiejętnościami interpersonalnymi (13,5%) wykres 2. Jeszcze większa grupa deklarowała udział w dodatkowych kursach i szkoleniach po zakończeniu okresu studiów (68,2%) wykres 3. Absolwenci uzupełniali zdobytą wiedzę o szkolenia związane z kierunkiem studiów (41,6%), niezwiązane z kierunkiem studiów (24,9%), językowe (18,5%) oraz kursy związane z rozwojem umiejętności interpersonalnych (13,2%) wykres 4. Wykres 1 10

11 Wykres 2 Wykres 3 11

12 Wykres 4. Wykres 5. Ponad jedna trzecia badanych uczestniczyła w organizacjach studenckich oraz kołach naukowych (32,1%) wykres 6. Średnia ocen ze studiów większości badanych wynosiła (42%), tylko 1,6% osób posiadało najniższą średnią wykres 7. Ponad 92% badanych odbyło obowiązkowe praktyki studenckie (92,4%) wykres 8. Absolwenci odpowiadali również na pytanie, czy obowiązkowe praktyki studencki umożliwiły im zdobycie doświadczenia zawodowego niezbędnego do zdobycia pracy, związanej z kierunkiem 12

13 studiów. Zdania tu były podzielone, podobna ilość badanych wybierała odpowiedzi zdecydowanie nie (15,3%) i raczej nie (27,1%), co odpowiedzi zdecydowanie tak (16,1%) i raczej tak (28,1%) wykres 9. Wykres 6. Wykres 7. 13

14 Wykres 8. Wykres 9. Pracę w Polsce podczas studiów podejmowala zdecydowana większość badanych (73,7%) wykres 10. Była to praca zarówno związana (35,5%), jak i niezwiązana z kierunkiem studiów (36,6%). Ponad 10% badanych odbyło staże (10,6%), a 10% praktyki nieobowiązkowe. 4% brało udział w wolontariacie, niecałe 3% prowadziło własną dzialalność gospodarczą (2,6%) wykres 11. Niecałe 20 % podejmowało pracę za granicą (19,6%) wykres 12 i była to w zdecydowanej większości praca niezwiązana z kierunkiem studiów (75,1%) wykres

15 Wykres 10. Wykres

16 Wykres 12. Wykres 13. Absolwenci dokonywali oceny swojej wiedzy, posiadanej w momencie ukończenia studiów, w pięciu obszarach związanych z poszukiwaniem pracy. Wysoko ocenili wiedzę związaną ze sporządzaniem dokumentów aplikacyjnych ponad 80 % zaznaczyło poziom czwarty w skali 5 stopniowej (81,9%), gdzie 1 oznaczało, iż swoją wiedzę oceniają bardzo nisko, zaś 5 bardzo wysoko wykres 14. W przypadku oceny wiedzy związanej z przebiegiem rozmów kwalifikacyjnych sytuacja nie wygląda już tak dobrze, najwięcej osób wskazało średni - trzeci poziom wiedzy (28,2%), poziom czwarty wybrało nieco ponad 25% (25,6%), a poziom piąty - maksymalny jedynie 8,3 % - wykres 15. Podobnie kształtowały się odpowiedzi w przypadku znajomości metod poszukiwania pracy, poziom trzeci wskazało 26,1 % respondentów, poziom 16

17 czwarty 28,8 % respondentów, maksymalny poziom piąty 13% - wykres 16. Wiedzę o możliwych obszarach zatrudnienia w stopniu średnim posiada 31,6 %, w stopniu wyższym 29,2%, a w stopniu najwyższym 11,7% - wykres 17. Najgorzej respondenci ocenili swoją znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem własnej firmy, zdecydowana większość (45,1%) oceniła, iż posiada je na poziomie minimalnym wykres 18. W tej części ankiety respondenci wskazywali również, z jakich metod poszukiwania pracy korzystają najczęściej. Na pierwszym miejscu wskazali Internet (27,9%), dalej znalazło się nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z pracodawcą (20,4%) oraz informacje od rodziny i znajomych (16,8%) wykres 19. Wykres

18 Wykres 15. Wykres

19 Wykres 17. Wykres

20 Wykres 19. Wśród badanych największą grupę stanowiły osoby pracujące (69,6%), na kolejnych miejscach znalazly się osoby niepracujące i nieposzukujące pracy (14,9%), niepracujący i poszukujący pracy (10,4%) oraz prowadzący własną działalność gospodarczą (3,7%) wykres

21 Wykres

22 Rozdział 4. Sytuacja osób pracujących. Czas poszukiwania zatrudnienia po zakończeniu studiów, przez osoby obecnie pracujące nie był długi, większość badanych (69,3%) znalazła pracę do 3 miesięcy od ukończenia studiów. Tylko około 20% szukało jej nieco dłużej, bo od 3 do 6 miesięcy, a 9% znalazła ją przed upływem roku wykres 21. W okresie poszukiwania pracy największa grupa osób (55,7%) złożyła bądź wysłała do 10 aplikacji, tylko nieco ponad 15% musiało wysłać tych aplikacji aż do 25, a nieco ponad 10% nawet do 50. Niecałe 9% deklaruje, iż wysłało ponad 50 aplikacji - wykres 22. Jedna trzecia obecnie pracujących osób (32,8%) odbyła tylko jedną rozmowę kwalifikacyjną przed podjęciem zatrudnienia, ponad połowa zaś pracujących (51,8%) musiała odbyć od 1 do 5 rozmów kwalifikacyjnych, aby znaleźć pracę. Niecałe 8% (7,7%) musiało odbyć do 10 rozmów kwalifikacyjnych, niewielki zaś procent odpowiadających powyżej 10 (2,7%) wykres 23. Dla zdecydowanej większości pracujących (68,8%) podjęta po studiach praca jest obecną pracą. Pracę raz zmieniło 22,9 % respondentów, niewielki zaś odsetek osób 2 razy lub więcej wykres 24. Wykres

23 Wykres 22. Wykres

24 Wykres 24. Większość osób pracujących jest zatrudniona na umowy na czas określony (36,6%) lub czas nieokreślony (34,7%). Nieco ponad 15 % (15,2%) pracuje na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, a dla niecałych 10 % (9,3%) jest to okres próbny wykres 25. Wśród zatrudnionych osób również zdecydowana większość pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy (85,6%), tylko 7,2% to osoby zatrudnione na ½ etatu, a drugie tyle (7,2%) pracuje w innych niepełnych wymiarach czasu pracy wykres 26. Wykres

25 Wykres 26. Ponad połowa osób pracujących (55,4%) zadeklarowała całkowity związek wykonywanej pracy z posiadanym wykształceniem, częściowy związek zadeklarowało 34,6%, natomiast brak takiego związku jedynie 9,3% - wykres 27. Prawie połowa pracujących (48%) wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte na studiach w stopniu umiarkowanym, 26,2% w stopniu małym, a tylko niewiele ponad 20% (20,9%) w stopniu dużym wykres 28. Wykres

26 Wykres 28. Respondenci zostali również zapytani o powody podjęcia obecnej pracy. Największa grupa wskazała, iż była to możliwość rozwoju kompetencji osobistych (10,7%), dalej znalazły się takie odpowiedzi jak zgodność podjętej pracy z ukończonym kierunkiem studiów (9,8%), dobra atmosfera w pracy (9,5%), atrakcyjne wynagrodzenie (8,4%), stabilność zatrudnienia (8,1%), lokalizacja firmy (8,1%), zgodność pracy z zainteresowaniami (7,8%), elastyczny czas pracy (6,4%), praca w młodym wiekowo zespole (6,3%), prestiż firmy (6,2%), praca w środowisku wysokiej klasy specjalistów (5,7%), stałe godziny pracy (5,0%), brak innej propozycji pracy (4,6%), work-life balance (2,1%) oraz społeczna doniosłość wykonywanej pracy (1,2%) wykres

27 Wykres 29. Pracodawcy najczęściej wymagali natomiast umiejętności szybkiego uczenia się (13,5%), analitycznego myślenia (11,5%), samodzielności w działaniu (10,6%), wykształcenia wyższego kierunkowego (9,5%), wysokiej motywacji do pracy (9,3%), znajomości języków obcych (8,8%), wiedzy specjalistycznej (7,4%), umiejetności interpersonalnych (7,0%), dyspozycyjności (6,9%), odporności na stres (5,7%), doświadczenia zawodowego (4,5%) oraz prawa jazdy (4,0%) wykres

28 Wykres 30. Połowa pracujących absolwentów (50,1%) zajmowała stanowiska specjalistów, niecałe 30% (29,2%) było szeregowymi pracownikami, niewielki procent zajmował wyższe stanowiska, takie jak starszy specjalista (3%), kierownik (4,8%) czy dyrektor (2%). wykres 31. Blisko 20% absolwentów (19,8%) pracowało w branży IT-Rozwój opragramowania, kolejne 16,5% zajmowało się szeroko pojętą Inżynierią, zaraz potem najczęściej wymienianą branżą była branżą budowlana (14,7%) i produkcja (9,3%) wykres

29 Wykres

30 Wykres 32. Absolwenci najczęściej pracowali w firmach o zasięgu międzynarodowym (66,1%), zdecydowanie mniej osób pracowało w firmach o zasięgu krajowym (20,9%), regionalnym (7,4%) i lokalnym (5,6%) wykres

31 Większość firm, w których znaleźli zatrudnieni absolwenci Politechniki Wrocławskiej, ma swoją siedzibę w województwie dolnośląskim (77,6%). Co ciekawe, zaraz po województwie dolnośląskim, absolwenci wskazywali, iż siedziba firmy, w której są zatrudnieni mieści się za granicą (6,2%) wykres 34. Wykres

32 Wykres 34. Wynagrodzenie większości zatrudnionych mieści się w przedziale powyżej zł netto (21,7%), kolejna grupa to osoby zarabiające powyżej 2500 do 3000zł netto (16,3%) wykres 35. Prawie połowa pracujących (47,5%) deklarowała, iż jest raczej zadowolona ze swojego wynagrodzenia, zdecydowanie zadowolona była grupa 10,7% osób, raczej niezadowolonych było 21,7%, a zdecydowanie niezadowolonych 15,8% - wykres

33 Wykres 35. Wykres

34 Rozdział 5. Sytuacja osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Niecałe 4% absolwentów biorących udział w badaniu (3,7%) prowadzi obecnie własną działalność gospodarczą wykres 20. Większość z tych osób (56,5%) założyło własne firmy po ukończeniu studiów, 37,1% założyło je w trakcie studiów, a 6,5% przed podjęciem studiów wykres 37. W większości przypadków istnieje całkowity (57,8%) lub częściowy (28,1%) związek między profilem działalności firmy a wykształceniem jej właściciela wykres 38. Jedna trzecia (33,3%) wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej wiedzę i umiejętności zdobyte na studiach w stopniu dużym, tyle samo osób w stopniu małym (33,3%), zaś 28,6% w stopniu średnim wykres 39. Dla prawie wszystkich właścicieli (95,2%) prowadzona działalność jest pierwszą firmą - wykres 40, założoną z powodu chęci pracy na swoim (18,7%), chęci osiągania wysokich dochodów (17,8%), możliwości realizowania własnych pomysłów (14,1%), a przy tym małej atrakcyjności pracy etatowej (11,6%) wykres 41. Wykres

35 Wykres 38. Wykres

36 Wykres 40. Wykres

37 Wszystkie prowadzone firmy są jednoosobowymi działalnościami wykres 42. Najwięcej z nich działa w branży budowlanej (25,4%) oraz IT-Rowój oprogramowania (20,3%) - wykres 43. Zdecydowana większość firm ma swoją siedzibę w województwie dolnośląskim (74,6%), druga w kolejności grupa to firmy prowadzone za granicą (6,3%) wykres 44. Wykres

38 Wykres 43. Wykres

39 Deklarowane dochody z prowadzonej działalności gospodarczej są zdecydowanie wyższe od dochodów deklarowanych przez osoby zatrudnione w firmach. Jedna trzecia prowadzących własną działaność gospodarczą (33,3%) zarabia powyżej 4500 zł, kolejna grupa to osoby zarabiające w granicach (21,7%) wykres 45. Zadowolenie z osiąganych dochodów deklaruje w tej grupie ponad 60 % osób (8,1% zdecydowanie zadowolonych i 59,7 % raczej zadowolonych) wykres 46. Wykres 45. Wykres

40 Rozdział 6. Sytuacja osób niepracujących, nieposzukujących pracy. Prawie 15% wszystkich badanych (14,9%) obecnie nie pracuje i nie poszukuje pracy wykres 20. Najczęstszą wskazywaną przyczyną nieposzukiwania pracy jest kontynuowanie nauki (96,7%) wykres ,4% kontynuuje naukę na studiach II stopnia, 3,2% na studiach I stopnia, a 2,4% na studiach doktoranckich. Poniżej 1% osób w tej grupie (0,4%) nie poszukuje pracy ze względu na zły stan zdrowia, zaś około 1% (1,1%) wskazało inne przyczyny, takie jak wychowywanie dziecka czy plany założenia własnej działalności gospodarczej wykresy 47 i 48. Wykres 47. Wykres

41 Osoby niepracujące i nieposzukujące pracy w zdecydowanej większości (73,9%) nigdy nie pracowały. Pracę w jednym miejscu posiadało wcześniej niecałe 25% tej grupy osób (24,6%), a w dwóch-trzech miejscach 1,4% - wykres 49. Niecałe 20% (19,6%) planuje znaleźć zatrudnienie do 3 miesięcy, 31,2% do pół roku, a kolejne 21% do roku czasu wykres 50. Patrząc na strukturę tej grupy, plany te związane są zapewne z ukończeniem wpierw edukacji, a następnie poszukiwaniem zatrudnienia. Wykres 49. Wykres

42 Rozdział 7. Sytuacja osób niepracujących, poszukujących pracy. 10,4% wszystkich respondentów to osoby niepracujące, poszukujące pracy. Wśród tej grupy zdecydowana większość aktywnie poszukuje pracy wysyłając aplikacje na oferty pracy. Jedna trzecia (33,7%) wysłała od 1 do 10 takich aplikacji, nieco mniejsza grupa wysłała ich nawet do 25 (24%), a nawet do 50 (21,1%) wykres 51. Prawie połowa osób niepracujących i poszukujących pracy (45,1%) odbyła co najmniej 1 do 5 rozmów kwalifikacyjnych, żadnej rozmowy nie odbyło niecałe 30 % (28,6%) wykres 52. Dalsze pytanie o liczbę miejsc pracy po studiach wskazuje, iż mogą istnieć przyczyny, które pozwalają respondentom na dłuższe poszukiwanie pracy, takie jak chociażby dobry status materialny. Ponad połowa bowiem (51,7%) była zatrudniona w co najmniej 1 miejscu pracy wykres 53, a wśród 40% osób (39,2%), które nigdy nie pracowały po studiach większość wyjaśniała, iż otrzymała co najmniej 1 ofertę pracy, lecz nie była nią zainteresowana. Wykres

43 Wykres 52. Wykres

44 Rozdział 8. Opinie i oceny. W ostatniej części ankiety respondenci zostali zapytani o cechy, ich zdaniem, atrakcyjnej pracy oraz opinie i oceny procesu studiowania w Politechnice Wrocławskiej w kontekście zdobycia takiej pracy. Z zebranych odpowiedzi wynika, iż o atrakcyjności pracy świadczy przede wszystkim możliwość otrzymania atrakcyjnego wynagrodzenia (12,9%), dobra atmosfera w pracy (12,6%), możliwość rozwoju kompetencji osobistych (10,5%), zgodność pracy z zainteresowaniami (10,2%) oraz stabilność zatrudnienia (9,8%) wykres 54. Wykres

45 66% absolwentów deklarowało znajomość języka angielskiego na poziomie B2, a 18,5% na poziomie C1 wykres 55. Język niemiecki na poziomie B2 zna zaledwie 16% absolwentów, a znajomość innych języków obcych, nauczanych przez Studium Języków Obcych Politechniki Wroclawskiej, kształtuje się na poziomie podstawowym wykresy Większość absolwentów jest zatem dobrze przygotowana do komunikowania się w języku angielskim, nie zna natomiast innych języków obcych. Sami absolwenci również ocenili, iż znajomość języka angielskiego umożliwia im zdobycie pracy związanej z kierunkiem studiów wykres 62. Wykres 55. Wykres

46 Wykres 57. Wykres 58. Wykres

47 Wykres 60. Wykres 61. Wykres

48 Zadowolenie ze studiów na Politechnice Wroclawskiej zadeklarowało w stopniu umiarkowanym 37,8%, w stopniu wyższym 40%, a w stopniu najwyższym 6,4% - wykres 63. Wysoko zostało ocenione wyposażenie sal w pomoce i narzędzia dydaktyczne - wykres 64. Nieco gorzej studenci ocenili program zajęć realizowany na studiowanym kierunku, jakość prowadzonych zajęć, jakość kształcenia w zakresie jezyków obcych, ofertę specjalności w ramach studiowanego kierunku oraz możliwości realizacji części studiów za granicą w przypadku wszystkich wymienionych czynników najczęściej wybieranymi odpowiedziami były poziomy 3 i 4, w 5 stopniowej skali zadowolenia, gdzie 1 oznaczało całkowity brak zadowolenia, a 5 najwyższy poziom zadowolenia wykresy Absolwenci Politechniki Wroclawskiej ocenili, iż na rynku pracy raczej lub zdecydowanie istnieje zapotrzebowanie na zdobyte przez nich wiedzę i umiejętności wykres 70, a większość z nich ponownie wybrałaby studia w Politechnice Wrocławskiej wykres 71. Wykres

49 Wykres 64. Wykres

50 Wykres 66. Wykres

51 Wykres 68. Wykres

52 Wykres 70. Wykres

53 Rodział 9. Podsumowanie Większość biorących udział w badaniu absolwentów Politechniki Wrocławskiej to osoby pracujące (70%). Wśród 14,9% osób niepracujących i nieposzukujących pracy zdecydowaną większość (88,6%) stanowią osoby kontynuujące naukę, niewielki procent nie poszukuje pracy z powodu opieki nad dzieckiem, czy też problemów zdrowotnych. Absolwenci aktywnie poszukujący pracy stanowili jedynie 10,4% wszystkich respondentów. Z zebranych odpowiedzi wynikało jednak, iż są to osoby, które były zatrudnione w co najmniej jednym przedsiębiorstwie i odrzuciły co najmniej jedną propozycję pracy, co świadczy o tym, iż mogą sobie pozwolić na dłuższe pozostawanie bez pracy. Absolwenci Politechniki Wrocławskiej są dobrze przygotowani do poszukiwania pracy, dzięki nie tylko zdobytemu wykształceniu i ukończonym kierunkom studiów, ale również dzięki dodatkowym formom kształcenia w postaci dodatkowych szkoleń i kursów, z których korzystało podczas studiów 45,3% respondentów oraz 68,2% po ich ukończeniu. Niewątpliwie na atrakcyjność kandydatów na rynku pracy wpływa również zdobyte w okresie studiów doświadczenie w działalności w organizacjach studenckich i kołach naukowych (32,1%), podczas odbywania obowiązkowych praktyk studenckich (92,4%), a także w podejmowanej pracy zawodowej w Polsce (73,7%) i za granicą (19,6%). 82,7% respondentów oceniła, iż posiada także wysokie kompetencje w zakresie znajomości języka angielskiego i że były one wystarczające do zdobycia pracy związanej z kierunkiem studiów. Zdecydowana większość absolwentów (69,3%) znalazła pracę przed upływem trzech miesięcy od ukończenia studiów, 20,1% szukało jej do 6 miesięcy, a jedynie 9% do roku czasu. Szybkie znalezienie pracy wiąże się również z deklarowaną umiejętnością konstruowania dokumentów aplikacyjnych oraz wiedzą dotyczącą rozmów kwalifikacyjnych, metod poszukiwania pracy i możliwych obszarów zatrudnienia. 71,3% osób pracujących posiada umowy o pracę na czas określony, bądź nieokreślony, choć mając na uwadze tendencję na rynku pracy, do traktowania umów na czas określony jak umów na okres próbny, można wnioskować, iż większość z nich, po upływie okresu na jaki zostały zawarte, zostanie zamieniona w umowy na czas nieokreślony. 53

54 85,6% absolwentów pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy, a 90% deklaruje całkowity, bądź częściowy związek wykonywanej pracy ze zdobytym wykształceniem. 66,1% osób pracuje w firmach o zasięgu międzynarodowym, a większość firm zatrudniających absolwentów Politechniki Wrocławskiej ma swoje siedziby w województwie dolnośląskim (77,6%). Ponad połowa pytanych (58,2%) zadeklarowała zadowolenie z otrzymywanego wynagrodzenia. Tylko niecałe 4% absolwentów biorących udział w badaniu (3,7%) prowadzi własną działalność gospodarczą, czego przyczyną może być, między innymi, niska znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem własnej firmy deklarowana przez absolwentów aż 73,4% deklarowało, iż w momencie ukończenia studiów nie posiadało takiej wiedzy, bądź posiadało ją na poziomie minimalnym. Wszystkie prowadzone firmy to działalności jednoosobowe, a większość z nich została założona po ukończeniu studiów (56,5%). 85,9% profilów prowadzonych firm posiada całkowity, bądź częściowy związek z wykształceniem właściciela. Pomysły na założenie własnej działalności gospodarczej zrodziły się najczęściej z chęci pracy na swoim, chęci osiągania wysokich dochodów oraz możliwości realizowania własnych pomysłów. Najwięcej prowadzonych firm działa w obszarze Budownictwa oraz IT-Rozwoju oprogramowania, a zadowolenie z osiąganych dochodów deklaruje aż 67,8% właścicieli firm. 77,8% respondentów zadeklarowało zadowolenie w stopniu średnim lub wyższym ze studiów w Politechnice Wrocławskiej, przy czym zadowolonych w stopniu najwyższym było jedynie 6,4%. Respondenci najwyżej ocenili warunki studiowania, w tym wyposażenie sal w pomoce i narzędzia dydaktyczne, natomiast programy zajęć realizowane na studiowanych kierunkach, jakość prowadzonych zajęć, jakość kształcenia w zakresie języków obcych, oferty specjalności na danych kierunkach i możliwości realizacji części studiów za granicą zostały ocenione najczęściej na poziomach 3 i 4 w 5-stopniowej skali ocen, gdzie 1 oznaczało ocenę minimalną, a 5-ocenę najwyższą. Zdecydowana większość ankietowanych (71,2%) stwierdziła, iż na rynku pracy istnieje zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności zdobyte przez nich na studiach, a 57,5% ponownie zdecydowałaby się na studia w Politechnice Wrocławskiej. 54

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2014 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA

KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA Chełm 2013 Spis treści I. WSTĘP... 2 II. METODOLOGIA... 3 Populacja badawcza... 3 Metoda zbierania danych...

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/47 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 21 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 2/47 Informacje ogólne Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2014

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2014 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów /7 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone na w czerwcu, lipcu i sierpniu r. Badaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Ochrony Zdrowia Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ABSOLWENCI 2012 Wrocław 2013 Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej SPIS TREŚCI I Wstęp.. 3 II Metoda badawcza. 4 III Populacja badawcza... 5 IV Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ PO 3 LATACH STUDIÓW

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ PO 3 LATACH STUDIÓW LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ PO 3 LATACH STUDIÓW ABSOLWENCI 2012 Wrocław 2015 Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Metoda badawcza.. 4 III Populacja

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2016 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2017 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej 1 Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało w

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

kierunek Finanse i rachunkowość

kierunek Finanse i rachunkowość Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka RPk-0332/5/10 Raport Badanie Losów Absolwentów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 2010 Marlena Włodkowska Emilia Kuczewska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012 Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Metodologia (1) Ilościowe badanie sondażowe przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011 Biuro Karier UJ Raporty z badań losów zawodowych absolwentów (roczniki 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, lipiec 2016 Celem badania jest uzyskanie informacji na temat satysfakcji z ukończonych

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej IV edycja, 2015 r.- podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej IV edycja, 2015 r.- podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej IV edycja, 2015 r.- podsumowanie badania Cel badania: poznanie opinii absolwentów na temat jakości kształcenia na Politechnice Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej. V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej. V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania V edycja badania MKZA opis badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW obejmuje trzy

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - rocznik 2007/2008

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - rocznik 2007/2008 Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - rocznik 2007/2008 Przegląd najważniejszych wyników Okres realizacji projektu: styczeń 2008 listopad 2009r. Populacja badawcza: wszyscy absolwenci

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI rocznik 2012 1 Spis treści 1. Uczestnicy badania... 3 2. Ocena studiów przez uczestników badania... 4 2.1 Ogólny poziom zadowolenia ze studiów na Akademii

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało na grupie

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania Monitorowanie losów zawodowych Wydział Zarządzania Badania w roku 2014 objęły 446 studentów Wydziału Zarządzania. W grupie tych osób znalazło się 265 kobiet oraz 181 mężczyzn. Struktura płci w badaniu

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek zarządza Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku zarządza a że zbada zapotrzebowania na rynku

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012 podsumowanie badania pilotażowego Pilotażowe badanie Monitoring Karier Zawodowych Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Absolwenci 2012 Cele badania poznanie motywów podjęcia studiów oraz wyboru kierunku ocena jakości kształcenia oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Humanistyczny INSTYTUT HUMANISTYCZNY FILOLOGIA ANGIELSKA

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Podstawa prawna monitorowania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu: Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni z lat

Wyniki badania absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni z lat Wyniki badania absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni z lat 2012 2016 Realizacja badania i przygotowanie raportu Izabela Średzińska Biuro Karier Akademii Morskiej w Gdyni Gdynia, styczeń 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Absolwenci 2013 Cele badania poznanie motywów podjęcia studiów oraz wyboru kierunku ocena jakości kształcenia oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Zakres badao: Sytuacja absolwentów na rynku pracy Poziom zadowolenia z ukooczonych studiów oraz zdobytej podczas

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Matematyczno-Przyrodniczy INSTYTUT MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI 2011/2012

ABSOLWENCI 2011/2012 RAPORT Wykonawca: Biuro Karier DSW WROCŁAW, październik 2012 Spis treści 1. Informacje wprowadzające... 3 2. Absolwenci uczestniczący w badaniu... 4 Płeć Absolwentów... 4 Miejsce zamieszkania Absolwentów...

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek pielęgniarstwo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek pielęgniarstwo OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek pielęgniarstwo Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Biuro Karier AWF w Krakowie 15.10.2012 Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Cel badania: Próba znalezienia odpowiedzi pytania czy absolwenci studiów licencjackich

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

% % % % % % Suma % %

% % % % % % Suma % % wieś miasto do 50 tys. mieszkańcw miasto między 50 a 200 tys. mieszkańcw miasto między 200 a 500 tys. mieszkańcw 8,1% 8,5% 8,6% 8,2% 3,7% 17,4% 25,1% 22,5% miasto powyżej 500 tys. mieszkańcw 26,8% 71,2%

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców Wydział Lekarski UJ CM Rocznik 2014/2015 SEKCJA DS. DYDAKTYKI I KARIER AKADEMICKICH

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Absolwenci 2014 Cele badania poznanie motywów podjęcia studiów oraz wyboru kierunku ocena jakości kształcenia oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r.

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Akty prawne związane z procedurą Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. MONITOROWANIA KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Analiza losów absolwentów 2015/16 sprawozdanie z analizy przeprowadzonej przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Analiza losów absolwentów 2015/16 sprawozdanie z analizy przeprowadzonej przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia Przewodniczący Zespołu: prof.dr hab. inż. Marek Kwiatkowski 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 63, tel. (+48 58) 523 5197, e-mail: marek.kwiatkowski@ug.edu.pl, www.chem.ug.edu.pl 11 maja 2017 r. Prof. UG,

Bardziej szczegółowo

Raport opracował Maciej Mazak 2

Raport opracował Maciej Mazak 2 1 UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Raport został opracowany w związku z realizacją Projektu

Bardziej szczegółowo

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 RPk-0332/1/10 Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 Marlena Włodkowska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych absolwentów kierunku wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier. Formularz

Biuro Karier. Formularz Biuro Karier ul. G. Narutowicza 35 96-300 Żyrardów, tel. 730 111 040 fax. (46) 855 46 64 e-mail: badania.bk@cm.edu.pl Szanowni Państwo, Biuro Karier realizuje projekt badawczy Losy zawodowe absolwentów

Bardziej szczegółowo

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ABSOLWENCI 2013 Wrocław 2014 Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej SPIS TREŚCI I Wstęp.. 3 II Metoda badawcza. 4 III Populacja badawcza... 5 IV Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA

KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA Chełm 2015 S t r o n a 1 Spis treści I. WSTĘP... 2 II. METODOLOGIA... 3 Populacja badawcza... 3 Metoda zbierania

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Część ogólna

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Część ogólna Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Część ogólna Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo, niniejszy raport przedstawia wyniki badania pn.

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Administracyjno-Ekonomiczny INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych. Opracowała dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak

RAPORT Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych. Opracowała dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak RAPORT Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych Opracowała dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak Olsztyn 2016 Wstęp W roku akademickim 2014/15 przeprowadzona została czwarta

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki sondażu pracodawców

Wyniki sondażu pracodawców Jakiego pracownika szukają pracodawcy, czego oczekują kandydaci - wyniki sondażu przeprowadzonego w ramach trzeciej edycji Akademickich Targów Pracy Trójmiasto W środę 19 października 2016 r. na Wydziale

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Nauk Społecznych 2015

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Nauk Społecznych 2015 STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Nauk Społecznych 2015 Wstęp W badaniu ankietowym dotyczącym opinii absolwentów Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie uczestniczyło 348 osób z

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENT 2011 Raport dot. opinii studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej

ABSOLWENT 2011 Raport dot. opinii studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej ABSOLWENT 2011 Raport dot. opinii studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska Biuro Karier Studenckich i Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Gliwice

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Spis treści 1. Cel i opis założeń badania... 3 2. Zasięg i zakres badania... 4 a) Struktura...

Bardziej szczegółowo

Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016

Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016 Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Raport z badania Opracowanie: Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie Nysa 2016 wersja 1.0. Badanie losów

Bardziej szczegółowo

5. co zmienił(a) by Pan(i) w swoim wyborze studiów?

5. co zmienił(a) by Pan(i) w swoim wyborze studiów? Załącznik nr 3 OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek pedagogika specjalna Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku pedagogika specjalna,

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wyniki wspólne - stacjonarne - 46 niestacjonarne - 17 2014-06-09-2014-08-07 63

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2013

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2013 Biuro Karier KUL BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2013 badanie rok od ukończenia studiów W W W. K U L. P L / B I U R O K A R I E R ETAPY BADANIA I GRUPA BADAWCZA Po roku od ukończenia studiów na

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Lekarski Kierunek - II stopień Dietetyka Rocznik 2012/2013 badanie powtórzone. SEKCJA DS. DYDAKTYKI I KARIER

Bardziej szczegółowo

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach?

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach? Podsumowanie nr 2 (31.08.2013r.) W dniu 7 maja 2103r. wysłano link do ankiety do 80 absolwentów z roku akademickiego 2010/2011. W pierwszych 4 miesiącach na ankietę odpowiedziało 55% absolwentów (44 osoby).

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2013 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Budownictwa i Architektury

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Budownictwa i Architektury Monitorowanie losów zawodowych Wydział Budownictwa i Architektury Badania w roku 2015 objęły 357 studentów Wydziału Budownictwa i Architektury. W grupie tych osób znalazło się 141 kobiet oraz 216 mężczyzn.

Bardziej szczegółowo

Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów

Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów 1 z 6 2011-01-15 22:00 Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów absolwentów PONIEDZIAŁEK, 10 STYCZNIA 2011 01:30 Wielu studentów zastanawia się czy decyzja o rozpoczęciu nauki na kierunku kosmetologia

Bardziej szczegółowo

Badanie losów zawodowych absolwentów

Badanie losów zawodowych absolwentów Badanie losów zawodowych absolwentów 1. Płeć: Kobieta Mężczyzna 2. Ostatnio ukończony kierunek studiów: Wydział (lista do wyboru) Kierunek (lista do wyboru) Rok urodzenia: (lista do wyboru) 3. W ciągu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii i Zarządzania

Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii i Zarządzania Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii i Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) Ocena jakości i efektywności kształcenia na III semestrze studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Raport Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Raport Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Raport Monitorowa losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu TechnologicznoPrzyrodniczego w Bydgoszczy Rok akademicki / na podstawie raportu Biura Karier Wydział Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki monitorowania karier absolwentów Wydziału Podstaw Techniki w 2014

Wyniki monitorowania karier absolwentów Wydziału Podstaw Techniki w 2014 Wyniki monitorowania karier absolwentów Wydziału Podstaw Techniki w 2014 Badania w roku 2014 objęły 218 studentów Wydziału Podstaw Techniki. W tej grupie znalazło się 87 kobiet oraz 131 mężczyzn. Struktura

Bardziej szczegółowo

4 [Q0004]4. Forma studiów * Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: studia stacjonarne studia niestacjonarne

4 [Q0004]4. Forma studiów * Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: studia stacjonarne studia niestacjonarne Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 26/2013r. Rektora PWSZ w Głogowie z dnia 17.06.2013r. w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Ankieta badania

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH

RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH Keystone Consulting Sp. z o.o. dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Katowice, 29 listopada 2011r. SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Informatyki informatyka - 4 zarządzanie i inżynieria produkcji - 3 stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2013 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2012/2013

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2012/2013 Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2012/2013 Badanie ma charakter dobrowolny, podzielone zostało na dwa etapy: Ankieta wstępna (w wersji papierowej) wypełniana przez absolwentów w momencie

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wyniki wspólne - stacjonarne - 55 niestacjonarne - 4 2013-12-07-2014-02-05 59

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Rocznik absolwentów: Czas badania: do 3 m-cy od skończenia studiów Opracowanie: Biuro Karier i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Badanie losów absolwentów zostało

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ADMINISTRACJA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ AKADEMICKIE BIURO KARIER KOSZALIN 2013 Skład Zespołu Badawczego

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny Rocznik 2010/2011

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny Rocznik 2010/2011 Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny Rocznik SEKCJA DS. DYDAKTYKI I KARIER AKADEMICKICH CM Uniwersytet Jagielloński Collegium

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2015 Kraków, czerwiec 2016 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU program rozwoju WYŻSZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SZKOŁY BANKOWEJ BANKOWEJ W GDAŃSKU W GDAŃSKU Raport Raport z VII fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa architektura krajobrazu - 3 ogrodnictwo

Bardziej szczegółowo

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:..

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:.. Załącznik nr 1 Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie Proszę o wypełnienie: Nazwa przedmiotu:.. Rok akademicki 20 /20

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STRESZCZENIE RAPORTU STYCZEŃ 2012 1 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW

Bardziej szczegółowo

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski Rektor UMCS Cel badań oraz charakterystyka respondentów 1. Badania miały na celu poznanie:

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2013 Kraków, czerwiec 2014 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe

Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe W dniu 7 maja 2103r. wysłano link do ankiety do 80 absolwentów z roku akademickiego 2010/2011. W pierwszych 4 miesiącach na ankietę odpowiedziało 58,75% absolwentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studiach doktoranckich oraz ich formy w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Informatyki informatyka - 13 zarządzanie i inżynieria produkcji - 4 stacjonarne

Bardziej szczegółowo