LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ"

Transkrypt

1 LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ABSOLWENCI 2012 Wrocław 2013 Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej

2 SPIS TREŚCI I Wstęp.. 3 II Metoda badawcza. 4 III Populacja badawcza... 5 IV Charakterystyka badanej grupy Płeć 6 2. Wiek Miejsce zamieszkania 7 4. Profil kształcenia Rodzaj studiów.. 11 V Wyniki badania Znajomość języków obcych Aktywność studencka Aktywność zawodowa w trakcie studiów Zatrudnienie po ukończeniu studiów Poziom zatrudnienia absolwentów Politechniki Wrocławskiej Miejsce pracy Formy poszukiwania pracy Czas poszukiwania zatrudnienia Zgodność wykonywanej pracy z kierunkiem kształcenia Zadowolenie z wykonywanej pracy Poziom wynagrodzenia absolwentów Własna działalność gospodarcza. 29 VI Studia doktoranckie 31 VII Zatrudnienie absolwentów Politechniki Wrocławskiej a innych uczelni technicznych w Polsce. 33 VIII Opinie i uwagi badanych dotyczące kształcenia w toku studiów w Politechnice Wrocławskiej IX Podsumowanie

3 I Wstęp. Politechnika Wrocławska rozpoczęła monitoring losów zawodowych absolwentów, przeprowadzając pierwsze pilotażowe badanie absolwentów, którzy ukończyli studia i obronili prace dyplomowe w 2012 roku. Nadrzędnym celem monitorowania losów zawodowych absolwentów jest pozyskanie rzetelnej wiedzy o usytuowaniu swojego Absolwenta na współczesnym rynku pracy. Badanie pokazać ma, jaki wpływ na sytuację zawodową absolwenta ma proponowany przez Uczelnię program kształcenia. Pozyskane wyniki powinny także dostarczyć wskazówek, w którym kierunki powinny iść niezbędne zmiany w programie nauczania, by jak najlepiej przygotowywać studentów do funkcjonowania na gruncie zawodowym funkcjonowania w sposób efektywny i satysfakcjonujący zarówno Absolwenta przyszłego pracownika, jak i jego pracodawcę. Poniższy raport przedstawia ogólne wyniki pierwszej, pilotażowej edycji badania. Raport ten opiera się na 644 wypełnionych i odesłanych przez absolwentów ankietach. Przedstawione zostały w nim między innymi takie dane, jak aktywność zawodowa w trakcie studiów, zatrudnienie absolwentów Politechniki Wrocławskiej po studiach, szybkość znalezienia pracy, wysokość zarobków, czy zadowolenie z wykonywanej pracy. W raporcie znalazły się także subiektywne opinie i uwagi badanych odnoszące się do ogólnopojętego kształcenia w Politechnice Wrocławskiej. Badanie, skierowane do tej samej grupy absolwentów, powtórzone zostanie po 3 oraz po 5 latach od ukończenia studiów, tj. w 2015 oraz Ponadto ankiety rozsyłane będą także do absolwentów kolejnych lat. 3

4 II Metoda badawcza. Przedmiotem przeprowadzonego badania jest aktualna sytuacja zawodowa absolwentów Politechniki Wrocławskiej, którzy ukończyli studia i obronili prace dyplomowe w 2012 roku. W celu przeprowadzenia badania stworzona została odrębna baza danych absolwentów Politechniki Wrocławskiej, do której sukcesywnie napływają dane nowych absolwentów. W/w baza danych ma na celu uzyskanie aktualnych danych kontaktowych absolwentów, które w toku studiów mogły ulegać zmianie. Ma również na celu łatwą i szybką weryfikację absolwentów pod kątem ukończonego kierunku, wydziału czy rodzaju studiów (I stopnia, II stopnia, etc.). Rejestracja w bazie danych odbywa się poprzez zamieszczony na stronie Biura Karier w zakładce Badanie losów zawodowych absolwentów formularz, który absolwent wypełnia on-line, a następnie przesyła do bazy. Formularz zawiera takie dane, jak imię i nazwisko, rodzaj studiów, wydział, kierunek, rok rozpoczęcia oraz ukończenia studiów, a także dane kontaktowe absolwenta. Z każdym kolejnym terminem obrony prac dyplomowych w bazie tej zamieszczane będą dane kolejnych absolwentów. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych każdy absolwent ma prawo odmówić udostępnienia swoich danych poprzez niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu badania losów zawodowych. Metoda użyta w badaniu to anonimowa ankieta on-line, wysyłana pod wyłonione z w/w bazy danych adresy mailowe absolwentów PWr, którzy ukończyli studia w roku Odpowiedzi automatycznie zapisywane są w bazie danych. Wybór metody podyktowany został takimi czynnikami, jak dominacja Internetu jako medium komunikacji społecznej oraz jednego z głównych źródeł pozyskiwania i wymiany informacji, oszczędność czasu i kosztów, dostępność, wygoda, a także wysokie poczucie anonimowości respondentów. Ankieta zawiera 46 pytań. Większość stanowią pytania zamknięte, niektóre z nich uzupełnione są również o pytania otwarte. Ankieta podzielona została na 4 grupy pytań: I Dane demograficzne - absolwenci udzielają tu takich informacji, jak płeć, wiek oraz miejsce zamieszkania pod względem jego liczby mieszkańców; II Nauka - absolwenci pytani są tu m.in. o kierunek kształcenia, uzyskany tytuł, naukę języków obcych, zaangażowanie w działalność studencka, itp.; 4

5 III Aktywność zawodowa - w tej części znajdują się pytania dotyczące zatrudnienia z uwzględnieniem między innymi takich aspektów, jak forma zatrudnienia, praca w trakcie studiów, szybkość, pozyskania zatrudnienia po ukończeniu studiów, forma zatrudnienia, wysokość zarobków, zgodność wykonywanej pracy z wykształceniem, zadowolenie z pracy, itp. IV Opinie i uwagi - ta część ankiety przeznaczona jest na subiektywną ocenę zapotrzebowania wiedzy zdobytej na studiach w kontekście rynku pracy, stopnia spełnienia oczekiwań badanego wobec studiów w Politechnice Wrocławskiej, a także na wszelkie uwagi dotyczące studiów w Politechnice Wrocławskiej. III Populacja badawcza. Badanie skierowane zostało do absolwentów wszystkich wydziałów i kierunków studiów w Politechnice Wrocławskiej, studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy bronili swoje prace dyplomowe w roku 2012, bez względu na wiek i płeć. Ze względu na Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997r., nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami, art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2) z badania wyłączeni zostali absolwenci, którzy wypełniając formularz danych kontaktowych nie wyrazili zgody na przetwarzanie tych danych w celu badania losów zawodowych absolwentów. Dane tych osób zostały usunięte z bazy. W efekcie ankieta wysłana została do 2219 absolwentów Politechniki z roku 2012, 43 adresy mailowe były błędne, można więc zakładać, iż ankieta dotarła ostatecznie pod 2176 adresów mailowych absolwentów Politechniki Wrocławskiej. W bazie zwrotów zarejestrowanych zostało 1013 ankiet, z których 644 to ankiety wypełnione, zaś 369 to ankiety, które zostały otwarte, lecz nie zostały wypełnione. Należy zatem przyjąć, że ankiety wypełniło 644 absolwentów, co stanowi 30 % do absolwentów ankiet. wysłanych 5

6 IV Charakterystyka badanej grupy. 1. Płeć. Zgodnie z danymi opisanymi w poprzednim rozdziale należy przyjąć, że liczebność grupy badanych wynosi 644 osoby. 60% badanych stanowią mężczyźni, natomiast 40% to kobiety. Wykres 1. Podział grupy badawczej ze względu na płeć. 2. Wiek. Największą grupę wśród badanych stanowią osoby w wieku 25 lat 55 %, ponadto 13 % to osoby w wieku 26 lat, nieco ponad 7,5 % to osoby 27-letnie. 6

7 Wśród badanych znajdują się również osoby w wieku 24 lat 4,5 % oraz 23 lat ponad 7%. Ankiety wypełnili także absolwenci, którzy urodzili się w roku 1985 i wcześniej i stanowią oni pozostałe 13 %. Wykres 2. Podział grupy badawczej ze względu na wiek. 3. Miejsce zamieszkania. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania respondentów największą część badanej grupy stanowią absolwenci aktualnie mieszkający we Wrocławiu ponad 54 %. Z kolei ponad 20 % badanych wskazało jako swoje miejsce zamieszkania miasta liczące poniżej 100 tysięcy mieszkańców, a 12% badanych mieszka we wsiach. Inne poza Wrocławiem miasta liczące 7

8 powyżej 500 tysięcy mieszkańców zamieszkuje ponad 5% badanych, miasta liczące między 100 a 200 tysięcy mieszkańców blisko 5% badanych, 3 % grupy badawczej to mieszkańcy miast o ludności pomiędzy 200 a 500 tysięcy mieszkańców. Pozostały 1% badanej grupy to osoby, które mieszkają poza granicami Polski. Wykres 3. Podział grupy badawczej ze względu na miejsce zamieszkania. 4. Profil kształcenia. Jeśli chodzi o profil kształcenia, największą część badanej grupy stanowią absolwenci Wydziału Elektroniki 24,53 % spośród wszystkich badanych oraz 12,92% spośród absolwentów tego kierunku, którzy zarejestrowali się w bazie i wyrazili zgodę na badanie. Prawie 16 % grupy to absolwenci Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, co stanowi 12,04% spośród absolwentów budownictwa, którzy zarejestrowali się w bazie. 14 % - absolwenci Wydziału 8

9 Inżynierii Środowiska (10,67% spośród absolwentów tego wydziału, którzy zarejestrowali się w bazie danych), zaś 10,56% oraz 10,40% to odpowiednio osoby po Wydziałach Architektury oraz Chemicznym. Udział absolwentów poszczególnych wydziałów przedstawia wykres nr 4. Wykres 4. Udział w badaniu poszczególnych wydziałów Politechniki Wrocławskiej. Pod względem kierunków kształcenia jako osoby, które najchętniej wzięły udział w badaniu należy uznać absolwentów Budownictwa, którzy stanowią 15,99% badanej grupy. Na drugim miejscu plasują się absolwenci Inżynierii Środowiska 12,11 %, absolwenci Informatyki to 9,16% grupy (Wydział Elektroniki), Elektroniki i Telekomunikacji 8,70 % (Wydział Elektroniki), a Architektury i Urbanistyki 6,83%. Absolwenci kierunków Geodezja i Kartografia, Inżynieria Systemów oraz Inżynieria Biomedyczna nie wzięli udziału w badaniu w ogóle. Udział poszczególnych kierunków kształcenia w tej edycji badanie przedstawia Tabela nr 1. 9

10 Wykres 5. Udział w badaniu poszczególnych kierunków kształcenia Politechniki Wrocławskiej. WYDZIAŁ KIERUNEK UDZIAŁ W BADANIU Wydział Architektury Architektura i Urbanistyka 6,83% Gospodarka Przestrzenna 3,73% Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Budownictwo 15,99% Chemiczny Biotechnologia 4,35% Chemia 1,86% Inżynieria Chemiczna i Procesowa 1,24% Technologia Chemiczna 2,02% Inżynieria Materiałowa 0,93% Elektroniki Automatyka i Robotyka 5,12% Elektronika i Telekomunikacja 8,70% Informatyka 9,16% Teleinformatyka 1,56% Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Elektronika i Telekomunikacja 3,73% Elektryczny Elektrotechnika 1,09% Automatyka i Robotyka 0,31% Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Górnictwo i Geologia 0,1% Geodezja i Kartografia 0% Informatyki i Zarządzania Informatyka 1,71% Zarządzanie 1,71% Inżynieria Systemów 0% Inżynierii Środowiska Inżynieria Środowiska 12,11% Ochrona Środowiska 1,86% Mechaniczno - Energetyczny Mechanika i Budowa Maszyn 2,80% Energetyka 3,26% Mechaniczny Automatyka i Robotyka 0,78% Inżynieria Biomedyczna 0% Mechanika i Budowa Maszyn 0,62% Mechatronika 0,31% Transport 0,31% Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 0,62% Podstawowych Problemów Techniki Fizyka 1,09% Fizyka Techniczna 1,24% Informatyka 1,55% Inżynieria Biomedyczna 1,55% Matematyka 1,86% 10

11 5. Rodzaj studiów. Najwięcej respondentów to absolwenci stacjonarnych studiów II stopnia stanowią oni ponad 64 % badanych. Absolwenci stacjonarnych studiów I stopnia to grupa stanowiąca prawie 14,5 % badanych. Osoby, które ukończyły jednolite studia magisterskie mieszczą się w ponad 11% badanej grupy, natomiast pozostałe osoby to absolwenci niestacjonarnych studiów II stopnia 6,37 % oraz niestacjonarnych studiów I stopnia 3,88 %. Wykres 5. Udział w badaniu poszczególnych rodzajów studiów w Politechnice Wrocławskiej. 11

12 V Wyniki badania. 1. Znajomość języków obcych. Przeważająca większość przebadanych absolwentów Politechniki Wrocławskiej posiada znajomość co najmniej jednego języka obcego. Wśród języków tych dominuje angielski znajomość tego języka wskazało 98% badanych, z czego 22% badanych zna język angielski na poziomie C1 i C2 wg skali Rady Europy (poziomy zaawansowane) a 78% badanych na poziomie B1 i B2 (poziomy średniozaawansowane). Pozostałe 10% badanych zna język angielski na poziomie podstawowym A1 i A2 wg skali Rady Europy. Znajomość języka niemieckiego wykazało ponad 67 % badanych, z czego 3,7 % badanych zna ten język na poziomie zaawansowanym (poziom C1 i C2 wg skali RE) a 20 % na poziomie średniozaawansowanym (poziom B1 i B2). Wykres 6. Znajomość najczęściej wskazywanych przez badanych absolwentów Politechniki Wrocławskiej języków obcych. 12

13 Ponadto 14,5 % badanych wskazało na znajomość języka rosyjskiego, 8,7% badanych na znajomość języka hiszpańskiego, 6% badanych - języka włoskiego i 9% badanych języka francuskiego, w przeważającej większości jest to jednak znajomość języka na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym B1. Badani zapytani zostali także o to, czy ich nauka języka obcego ograniczała się tylko do tej, którą odbywali w ramach studiów w Politechnice Wrocławskiej, czy też swoje umiejętności w tym zakresie kształcili także w inny sposób. Prawie 80% badanych odpowiedziało, że naukę języka obcego realizowało również poza uczelnią: 61 % ucząc się samodzielnie, blisko 35 % uczestnicząc w kursach oferowanych przez prywatne szkoły językowe, ponad 33% badanych poprzez wyjazdy zagraniczne, ponad 18% podczas prywatnych zajęć z lektorem i ponad 4% badanych poprzez uczestnictwo w obozach językowych. 2. Aktywność studencka. Z przeprowadzonego badania wynika, że ponad 25% badanych absolwentów działała w trakcie studiów w organizacjach studenckich i kołach naukowych. Ponad 68% badanych otrzymywało stypendium rektora, a 7,61 % odbywało naukę w ramach międzynarodowej wymiany studentów. 3. Aktywność zawodowa w trakcie studiów. Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, że zdecydowana większość studentów Politechniki Wrocławskiej podejmuje działania w kierunku aktywności zawodowej jeszcze w trakcie nauki na naszej uczelni. Na pytanie, czy w trakcie studiów pracowałeś aż 78,2% badanych odpowiedziała twierdząco, 20,3% to odpowiedzi negatywne, zaś niecałe 1,5% badanych nie odpowiedziało na to pytanie. 13

14 Wykres 7. Zatrudnienie badanych absolwentów Politechniki Wrocławskiej w trakcie trwania studiów. 54 % respondentów wykonywało pracę dorywczą, blisko 30% pracowało na umowę o pracę, a 4,35 % prowadziło własną działalność gospodarczą. Ponadto ankietowani wymienili inne formy pracy, jakie podejmowali w trakcie studiów (6,68 % badanych), między innymi freelancing, wolontariat, udzielanie korepetycji, płatny staż czy praca sezonowa/wakacyjna. Wykres 8. Zatrudnienie badanych absolwentów w trakcie studiów z podziałem na formę zatrudnienia. 14

15 Wśród osób, które wykonywały pracę w trakcie studiów 33,54 % to osoby, których praca związana była z kierunkiem kształcenia i 32,30% to osoby, których praca związana była z obecnie wykonywanym zawodem. 4. Zatrudnienie po ukończeniu studiów Poziom zatrudnienia absolwentów Politechniki Wrocławskiej. W chwili obecnej spośród przebadanych absolwentów, którzy obronili prace dyplomowe w roku 2012 pracuje ponad 83%. 76,40% badanych wykonuje pracę najemną, natomiast 7,14 % prowadzi własną działalność gospodarczą. Wykres 9. Aktualny stan zatrudnienia badanych absolwentów Politechniki Wrocławskiej z podziałem na pracę najemną i działalność gospodarczą. 15

16 Wśród kierunków studiów, po których badani absolwenci już pracują dominuje Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektroniki, Zarządzanie na Wydziale Informatyki i Zarządzania, Informatyka oraz Fizyka Techniczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki, Elektrotechnika oraz Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym, a także Transport na Wydziale Mechanicznym. 100% badanych absolwentów, którzy ukończyli wymienione kierunki na pytanie o to, czy w chwili obecnej są zatrudnieni odpowiedziało twierdząco. Niemal równie licznie zatrudniani są absolwenci takich kierunków, jak Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Elektroniki 94,64% spośród badanych absolwentów tego kierunku pracuje, Informatyka na Wydziale Informatyki i Zarządzania 91,67% absolwentów pracuje, Teleinformatyka na Wydziale Elektroniki 90,91%, Inżynieria Chemiczna i Procesowa na Wydziale Chemii 87,50%, Informatyka na Wydziale Elektroniki 86,44%, Ochrona Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska 85%, Inżynieria Środowiska na tym samym wydziale 84,81%, Inżynieria Materiałowa na Wydziale Chemicznym 83,33% oraz Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki czy Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki 80%. Najmniej badanych, którzy już otrzymali pracę jest wśród absolwentów Fizyki na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki 42,86% badanych absolwentów tego kierunku pracuje oraz Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechanicznym 40%. Zatrudnienie badanych absolwentów według kierunków studiów na poszczególnych wydziałach przedstawia Tabela nr 2. 16

17 Tabela 2. Poziom zatrudnienia respondentów z uwzględnieniem poszczególnych kierunków studiów w Politechnice Wrocławskiej. WYDZIAŁ KIERUNEK POZIOM ZATRUDNIENIA Wydział Architektury Architektura i Urbanistyka 68,89% Gospodarka Przestrzenna 79,17% Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Budownictwo 80,19% Chemiczny Biotechnologia 48,28% Chemia 58,33% Inżynieria Chemiczna i Procesowa 87,50% Technologia Chemiczna 53,80% Inżynieria Materiałowa 83,33% Elektroniki Automatyka i Robotyka 100% Elektronika i Telekomunikacja 94,64% Informatyka 86,44% Teleinformatyka 90,91% Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Elektronika i Telekomunikacja 84% Elektryczny Elektrotechnika 100% Automatyka i Robotyka 100% Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Górnictwo i Geologia Brak danych Geodezja i Kartografia Brak danych Informatyki i Zarządzania Informatyka 91,67% Zarządzanie 100% Inżynieria Systemów Brak danych Inżynierii Środowiska Inżynieria Środowiska 84,81% Ochrona Środowiska 85% Mechaniczno - Energetyczny Mechanika i Budowa Maszyn 72,22% Energetyka 71,43% Mechaniczny Automatyka i Robotyka 40% Inżynieria Biomedyczna 0% Mechanika i Budowa Maszyn 75% Mechatronika 50% Transport 100% Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 50% Podstawowych Problemów Techniki Fizyka 42,86% Fizyka Techniczna 100% Informatyka 100% Inżynieria Biomedyczna 80% Matematyka 66,67% Analizując wyniki badań pod kątem zatrudnienia absolwentów na podstawie ukończonego kierunku studiów należy zwrócić uwagę na fakt, iż na niektórych z nich zwrotność ankiet nie była wysoka. Spośród absolwentów kierunku Transport oraz kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym udział w badaniu wzięło tylko kilka osób. Kierunek 17

18 Górnictwo i Geologia reprezentuje tylko jeden respondent. Mała liczba respondentów po tych kierunkach z pewnością nie odzwierciedla stanu faktycznego zatrudnienia osób o tym wykształceniu. Z kolei absolwenci kierunków Geodezja i Kartografia na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii oraz Inżynieria Systemów na Wydziale Informatyki i Zarządzania w ogóle nie wzięli udziału w badaniu. Część z osób badanych, które udzieliły odpowiedzi twierdzącej na pytanie o to, czy już pracują wykazało także prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Dane na temat prowadzenia własnej firmy po poszczególnych kierunkach studiów przedstawione zostały w rozdziale Miejsce pracy. 49,53% badanych pracuje we Wrocławiu, a 8,54 % za granicą. Pozostała część to osoby pracujące w kraju, lecz poza Wrocławiem. Wśród kierunków studiów, których absolwenci najchętniej wybierali pracę we Wrocławiu dominuje Teleinformatyka na Wydziale Elektroniki 90,91% badanych absolwentów tego kierunku zatrudnionych jest na terenie Wrocławia. Tyle samo procent absolwentów tego kierunku w chwili obecnej pracuje, co oznacza, że wszyscy przebadani absolwenci Teleinformatyki na Wydziale Elektroniki, którzy podjęli już zatrudnienie pracuje we Wrocławiu. We Wrocławiu pozostało także prawie 89% pracujących absolwentów Informatyki na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki oraz blisko 77% pracujących absolwentów Zarządzania na Wydziale Informatyki i Zarządzania. We Wrocławiu chętnie pozostają także między innymi absolwenci Automatyki i Robotyki na Wydziale Elektroniki, Fizyki Technicznej na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki, Elektroniki i Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki oraz Informatyki na Wydziale Elektroniki. Najmniejszy odsetek respondentów zatrudniających się we Wrocławiu znaleźć można wśród absolwentów takich kierunków, jak Ochrona Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska, Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na tym samym Wydziale. 18

19 Tabela 3. Wrocław jako miejsce pracy respondentów z uwzględnieniem kierunków studiów w Politechnice Wrocławskiej. WYDZIAŁ KIERUNEK ZATRUDNIENIE WE WROCŁAWIU Wydział Architektury Architektura i Urbanistyka 40% Gospodarka Przestrzenna 37,50% Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Budownictwo 41,50% Chemiczny Biotechnologia 34,48% Chemia 58,33% Inżynieria Chemiczna i Procesowa 50% Technologia Chemiczna 7,69% Inżynieria Materiałowa 40% Elektroniki Automatyka i Robotyka 72,73% Elektronika i Telekomunikacja 61% Informatyka 67,80% Teleinformatyka 90,91% Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Elektronika i Telekomunikacja 72% Elektryczny Elektrotechnika 42,86% Automatyka i Robotyka 50% (1os /2) Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Górnictwo i Geologia Brak danych Geodezja i Kartografia Brak danych Informatyki i Zarządzania Informatyka 50% Zarządzanie 76,92% Inżynieria Systemów Brak danych Inżynierii Środowiska Inżynieria Środowiska 46,84% Ochrona Środowiska 16,67% Mechaniczno - Energetyczny Mechanika i Budowa Maszyn 38,89% Energetyka 38,10% Mechaniczny Automatyka i Robotyka 40% Inżynieria Biomedyczna Brak danych Mechanika i Budowa Maszyn 25% Mechatronika Transport 0% (2 osoby) 50% (2 osoby) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 25% Podstawowych Problemów Techniki Fizyka 28,57% Fizyka Techniczna 75% Informatyka 88,89% Inżynieria Biomedyczna 30% Matematyka 58,33% Wśród respondentów, którzy ukończyli Informatykę na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki 22,22% podjęło pracę za granicą. W chwili obecnej pracuje tam także 21,21% badanych absolwentów Automatyki i Robotyki na Wydziale Elektroniki, 16,67% absolwentów Informatyki i 15,38% absolwentów Zarządzania na Wydziale Informatyki 19

20 i Zarządzania oraz 16,67% absolwentów Matematyki na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. Dane na temat podjęcia pracy za granicą przez absolwentów poszczególnych kierunków w badanej grupie przedstawia tabela nr 4. Tabela 4. Wybór przez respondentów pracy poza granicami Polski z uwzględnieniem kierunków studiów w Politechnice Wrocławskiej. WYDZIAŁ KIERUNEK ZATRUDNIENIE ZA GRANICĄ Wydział Architektury Architektura i Urbanistyka 4,44% Gospodarka Przestrzenna 8,33% Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Budownictwo 7,55% Chemiczny Biotechnologia 6,90% Chemia 8,33% Inżynieria Chemiczna i Procesowa 0% Technologia Chemiczna 23% Inżynieria Materiałowa 20% Elektroniki Automatyka i Robotyka 21,21% Elektronika i Telekomunikacja 8,93% Informatyka 8,47% Teleinformatyka 0% Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Elektronika i Telekomunikacja 8% Elektryczny Elektrotechnika 0% Automatyka i Robotyka 50% Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Górnictwo i Geologia Brak danych Geodezja i Kartografia Brak danych Informatyki i Zarządzania Informatyka 16,67% Zarządzanie 15,38% Inżynieria Systemów Brak danych Inżynierii Środowiska Inżynieria Środowiska 5,06% Ochrona Środowiska Mechaniczno - Energetyczny Mechanika i Budowa Maszyn 5,56% Energetyka 4,76% Mechaniczny Automatyka i Robotyka 0% Inżynieria Biomedyczna Brak danych Mechanika i Budowa Maszyn 0% Mechatronika 0% Transport 0% Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 0% Podstawowych Problemów Techniki Fizyka 14,29% Fizyka Techniczna 12,50% Informatyka 22,22% Inżynieria Biomedyczna 10% Matematyka 16,67% 20

21 Należy zwrócić uwagę, że wśród wszystkich badanych osoby, które jako swoje miejsce zamieszkania wskazały kraj poza granicami Polski stanowią tylko 1 %. Można zatem wnioskować, iż osoby które pracują za granicą wykonują tam pracę czasową, bądź nie są zameldowane na stałe poza granicami kraju i nie uznały tego jako swoje miejsce zamieszkania Formy poszukiwania pracy. Jeśli chodzi o formy poszukiwania pracy, jakie wykorzystywali badani absolwenci, zdecydowaną większość stanowią oferty pracy dostępne na internetowych portalach z ogłoszeniami w trakcie poszukiwania pracy skorzystało z nich ponad 70% badanych. Blisko 60% respondentów rozsyłało dokumenty aplikacyjne do samodzielnie wyodrębnionych, interesujących ich pracodawców. 49% badanych korzystało także z informacji uzyskanych od znajomych lub rodziny, 19% z ofert Powiatowego Urzędu Pracy, a ponad 17% z ofert Biura Karier Politechniki Wrocławskiej, przy czym 70% osób, które korzystało z pomocy Biura Karier Politechniki Wrocławskiej w chwili obecnej już pracuje. Wykres 10. Stopień wykorzystania przez badanych absolwentów poszczególnych form poszukiwania pracy. 21

22 59,47% badanych rozpoczęło poszukiwanie pracy jeszcze w trakcie trwania nauki na studiach, z kolei 5,28% zbadanych absolwentów nie rozpoczęło jeszcze poszukiwania pracy Czas poszukiwania zatrudnienia. Osoby badane, które wykazały zatrudnienie u pracodawcy zapytane zostały między innymi o czas, w którym podjęli pracę od ukończenia studiów. Wyniki badania wykazują, że ponad 55% badanych poszukiwało pracę krócej niż 3 miesiące, prawie 12% badanych zajęło ono od 3 do 6 miesięcy, 7% otrzymało zatrudnienie pomiędzy 6 a 12 miesiącami, zaś tylko ponad 1 % badanych musiało szukać pracy dłużej niż rok. Wykres 11. Szybkość uzyskania zatrudnienia przez badanych absolwentów po ukończeniu przez nich studiów. 22

23 Nie ma także dużej rozbieżności pod względem ilości czasu, jaki upłynął od ukończenia studiów do podjęcia pracy pomiędzy poszczególnymi kierunkami studiów. Wyniki badań wskazują, że wśród absolwentów, którzy dotychczas otrzymali już pracę, niezależnie od ukończonego kierunku starała się o nią krócej niż 3 miesiące Zgodność wykonywanej pracy z kierunkiem kształcenia. Ponad 82% pracujących ankietowanych odpowiedziało, że jest to praca zgodna z wykształceniem uzyskanym w toku studiów w Politechnice Wrocławskiej. Największą zgodność pracy z wykształceniem wykazali respondenci, którzy ukończyli Informatykę na Wydziale Informatyki i Zarządzania, Informatykę i Teleinformatykę na Wydziale Elektroniki, Mechanikę i Budowę Maszyn na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym, Inżynierię Chemiczną i Procesową oraz Chemię na Wydziale Chemicznym, a także Fizykę Techniczną i Informatykę na Wydziale Podstawowych Problemów Technicznych. 100% absolwentów każdego z tych kierunków, którzy po studiach podjęli już pracę i wzięli udział w badaniu pracuje w wykształconym zawodzie. Największy odsetek badanych osób nie pracujących w wykształconym zawodzie odnotować można wśród respondentów po kierunkach Fizyka na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki, Ochrona Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska, Energetyka na Wydziale Mechaniczno Energetycznym i Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Architektury. Ponad połowa badanych mających zatrudnienie odpowiedziała, że wykonuje pracę niezgodną ze swoim kierunkiem kształcenia. W jaki sposób rozkłada się zgodność wykonywanej przez absolwenta pracy z wykształceniem na poszczególnych kierunkach studiów w Politechnice Wrocławskiej przedstawia Tabela nr 5. 23

24 Tabela 5. Zgodność pracy respondentów z wykształceniem z uwzględnieniem kierunków studiów w Politechnice Wrocławskiej. WYDZIAŁ KIERUNEK ZGODNOŚĆ PRACY Z KIERUNKIEM KSZTAŁCENIA TAK NIE Wydział Architektury Architektura i Urbanistyka 74,19% 25,81% Gospodarka Przestrzenna 47.36% 52,64% Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Budownictwo 94.11% 5,89% Chemiczny Biotechnologia 78.57% 21,43% Chemia 71.42% 28,58% Inżynieria Chemiczna i Procesowa 100,00% 0,00% Technologia Chemiczna 100,00% 0,00% Inżynieria Materiałowa 80,00% 20,00% Elektroniki Automatyka i Robotyka 90,90% 9,10% Elektronika i Telekomunikacja 83.01% 16,99% Informatyka 100,00% 0,00% Teleinformatyka 100,00% 0% Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Elektronika i Telekomunikacja 61.90% 38,1% Elektryczny Elektrotechnika 85.71% 14,29% Automatyka i Robotyka 100% 0,00% Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Górnictwo i Geologia 100% (1 os.) 0,00% Geodezja i Kartografia Brak danych Brak danych Informatyki i Zarządzania Informatyka 91,67% 8,33% Zarządzanie 61,54% 38,46% Inżynieria Systemów Brak danych Brak danych Inżynierii Środowiska Inżynieria Środowiska 76.11% 23,89% Ochrona Środowiska 44.44% 55,56% Mechaniczno - Energetyczny Mechanika i Budowa Maszyn 100,00% 0,00% Energetyka 46.66% 53,34% Mechaniczny Automatyka i Robotyka 50% 50% Inżynieria Biomedyczna Brak danych Brak danych Mechanika i Budowa Maszyn 66.66% 33,34% Mechatronika 100%(1.os) 0,00% Transport 50%(2.os) 50% Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 100%(2.os) 0,00% Podstawowych Problemów Techniki Fizyka 33.33% 66,67% Fizyka Techniczna 100% 0,00% Informatyka 100% 0,00% Inżynieria Biomedyczna 50% 50,00% Matematyka 87.50% 12,50% 24

25 4.6. Zadowolenie z wykonywanej pracy. Na pytanie o to, czy badany jest zadowolony z wykonywanej przez siebie pracy prawie 50% respondentów odpowiedziało twierdząco, 11% wyraziło niezadowolenie, zaś 21% nie potrafi jednoznacznie tego ocenić. Wykres 12. Zadowolenie badanych absolwentów Politechniki Wrocławskiej z obecnie wykonywanej pracy. Największe zadowolenie z wykonywanej obecnie pracy wśród badanych absolwentów, którzy już pracują wykazali absolwenci takich kierunków, jak Matematyka na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki 100% pracujących badanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej, Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechaniczno Energetycznym ponad 84% pracujących badanych, Informatyka na Wydziale Informatyki i Zarządzania blisko 82%, Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektroniki blisko 82%. Najmniej zadowolonych z obecnie wykonywanej pracy badanych wystąpiło w grupie absolwentów kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska tylko 22% badanych po tym kierunku kształcenia jest zadowolonych z pracy. 25

26 Tabela 6. Zadowolenie respondentów z pracy z uwzględnieniem kierunków studiów w Politechnice Wrocławskiej. WYDZIAŁ KIERUNEK ZADOWOLENIE Z WYKONYWANEJ PRACY TAK NIE Wydział Architektury Architektura i Urbanistyka 33,33% 22,22% Gospodarka Przestrzenna 45.83% 29.17% Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Budownictwo 40.57% 40.57% Chemiczny Biotechnologia 37.93% 3.45% Chemia 33.33% 16.67% Inżynieria Chemiczna i Procesowa 62.50% 0.00% Technologia Chemiczna 30.77% 15.38% Inżynieria Materiałowa 50.00% 0.00% Elektroniki Automatyka i Robotyka 81.82% 0.00% Elektronika i Telekomunikacja 69.64% 3.57% Informatyka 62.71% 3.39% Teleinformatyka 63.64% 0.00% Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Elektronika i Telekomunikacja 56.00% 12.00% Elektryczny Elektrotechnika 71.43% 0.00% Automatyka i Robotyka 50.00% 0.00% Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Górnictwo i Geologia 100% 0,00% Geodezja i Kartografia Brak danych Brak danych Informatyki i Zarządzania Informatyka 75.00% 0.00% Zarządzanie 61.54% 23.08% Inżynieria Systemów Brak danych Brak danych Inżynierii Środowiska Inżynieria Środowiska 41.77% 17.72% Ochrona Środowiska 16.67% 25.00% Mechaniczno - Energetyczny Mechanika i Budowa Maszyn 61.11% 0.00% Energetyka 38.10% 19.05% Mechaniczny Automatyka i Robotyka 0.00% 20.00% Inżynieria Biomedyczna Brak danych Brak danych Mechanika i Budowa Maszyn 25.00% 0.00% Mechatronika 50.00% 0.00% Transport 0.00% 0.00% Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 25.00% 25.00% Podstawowych Problemów Techniki Fizyka 28.57% 0.00% Fizyka Techniczna 50.00% 0.00% Informatyka 88.89% 0.00% Inżynieria Biomedyczna 40.00% 20.00% Matematyka 66.67% 0.00% 26

27 4.7. Poziom wynagrodzenia absolwentów. Uzyskane od respondentów dane dotyczące ich zarobków wskazują na to, iż ponad 41,5% z nich otrzymuje wynagrodzenie netto nie przekraczające 2500zł, ponad 25,5 % zarabia od 2500 do 4000 zł netto, ponad 9% pomiędzy 4000 a 6000 zł netto i nieco ponad 6% powyżej 6000 zł netto. Wykres 13. Wynagrodzenie absolwentów Politechniki Wrocławskiej. Wysokość zarobków respondentów z uwzględnieniem poszczególnych kierunków studiów w Politechnice Wrocławskiej przedstawia tabela nr 7. 27

28 Tabela 7. Poziom wynagrodzenia respondentów z uwzględnieniem kierunków studiów w Politechnice Wrocławskiej. WYDZIAŁ KIERUNEK POZIOM WYNAGRODZENIA W ZŁ <2,5 tys. 2,5-4 tys. 4-6 tys. 6 tys.< Wydział Architektury Architektura i Urbanistyka 51,11% 6,67% 2,22% 4,44% Gospodarka Przestrzenna 58,33% 12.50% 8.33% 0.00% Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Budownictwo 53.77% 24.53% 3.77% 3.77% Chemiczny Biotechnologia 44.83% 10.34% 0.00% 0.00% Chemia 41.67% 25.00% 0.00% 0.00% Inżynieria Chemiczna i Procesowa 62.50% 12.50% 12.50% 0.00% Technologia Chemiczna 30.77% 23.08% 7.69% 7.69% Inżynieria Materiałowa 66.67% 0.00% 0.00% 16.67% Elektroniki Automatyka i Robotyka 12.12% 39.39% 27.27% 21.21% Elektronika i Telekomunikacja 32.14% 39.29% 14.29% 7.14% Informatyka 6.78% 50.85% 18.64% 10.17% Teleinformatyka 18.18% 63.64% 0.00% 9.09% Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Elektronika i Telekomunikacja 32.00% 28.00% 20.00% 4.00% Elektryczny Elektrotechnika 42.86% 42.86% 14.29% 0.00% Automatyka i Robotyka 50.00% 0.00% 0.00% 50.00% Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Górnictwo i Geologia 0.00% % 0.00% 0.00% Geodezja i Kartografia Brak Brak Brak Brak danych danych danych danych Informatyki i Zarządzania Informatyka 25.00% 16.67% 8.33% 33.33% danych Zarządzanie 61.54% 23.08% 7.69% 0.00% Inżynieria Systemów Brak Brak Brak Brak Inżynierii Środowiska Inżynieria Środowiska 63.29% danych 13.92% danych danych 5.06% danych 3.80% Ochrona Środowiska 83.33% 0.00% 0.00% 0.00% Mechaniczno - Energetyczny Mechanika i Budowa Maszyn 16.67% 44.44% 16.67% 5.56% Energetyka 47.62% 23.81% 4.76% 0.00% Mechaniczny Automatyka i Robotyka 40.00% 0.00% 0.00% 0.00% Inżynieria Biomedyczna Brak Brak Brak Brak Mechanika i Budowa Maszyn 50.00% danych 50.00% danych danych 0.00% danych 0.00% danych Mechatronika 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% Transport 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% Podstawowych Problemów Techniki Fizyka 0.00% 14.29% 14.29% 14.29% Fizyka Techniczna 75.00% 25.00% 0.00% 0.00% Informatyka 11.11% 22.22% 44.44% 22.22% Inżynieria Biomedyczna 60.00% 10.00% 10.00% 0.00% Matematyka 16.67% 41.67% 8.33% 8.33% 28

29 5. Własna działalność gospodarcza. Wśród respondentów prowadzących własną działalność gospodarczą 28 osób przed jej rozpoczęciem starało się o pracę najemną, co stanowi 4,35% badanych. 2,17% ankietowanych pracy u innego pracodawcy nie szukało. 3,26% badanych rozpoczęło działalność gospodarczą do 3 miesięcy po ukończeniu studiów, a po 1,5% w czasie pomiędzy 3 a 6 miesiącami oraz pomiędzy 6 a 12 miesiącami od czasu ukończenia studiów. Jeśli chodzi o absolwentów posiadających własną firmę 53 z nich prowadzi działalność, której profil związany jest z ich wykształceniem stanowią oni 8,23 % badanych. 3,26% badanych prowadzi działalność o innym profilu. 4,97% badanych prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, a 3,57% inne jej formy. 8,7% badanych zatrudnia w swoich firmach pracowników, przy czym blisko 4% badanych zatrudnia do 3 osób, a ponad 2% zatrudnia więcej niż 100 pracowników. Wśród kierunków studiów, po których absolwenci założyli własną działalność gospodarczą dominuje Automatyka i Robotyka na Wydziale Mechanicznym oraz Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. 20% badanych absolwentów tych kierunków wybrało taką formę pracy zarobkowej. Również dość licznie działalność gospodarczą zakładali badani absolwenci Architektury i Urbanistyki na Wydziale Architektury, Informatyki na Wydziale Elektroniki, Fizyki Technicznej na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki, czy Elektroniki i Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki. 29

30 Tabela 8. Wybór działalności gospodarczej jako formy pracy respondentów z uwzględnieniem kierunków studiów w Politechnice Wrocławskiej. WYDZIAŁ KIERUNEK DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Wydział Architektury Architektura i Urbanistyka 15.56% Gospodarka Przestrzenna 8,33% Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Budownictwo 8.49% Chemiczny Biotechnologia 0.00% Chemia 0.00% Inżynieria Chemiczna i Procesowa 0.00% Technologia Chemiczna 0.00% Inżynieria Materiałowa 0.00% Elektroniki Automatyka i Robotyka 9.09% Elektronika i Telekomunikacja 3.57% Informatyka 13.56% Teleinformatyka 0.00% Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Elektronika i Telekomunikacja 12.00% Elektryczny Elektrotechnika 0.00% Automatyka i Robotyka 0.00% Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Górnictwo i Geologia 0.00% Geodezja i Kartografia Brak danych Informatyki i Zarządzania Informatyka 0.00% Zarządzanie 7.69% Inżynieria Systemów Brak danych Inżynierii Środowiska Inżynieria Środowiska 11.39% Ochrona Środowiska 8.33% Mechaniczno - Energetyczny Mechanika i Budowa Maszyn 0.00% Energetyka 0.00% Mechaniczny Automatyka i Robotyka 20.00% Inżynieria Biomedyczna Brak danych Mechanika i Budowa Maszyn 0.00% Mechatronika 0.00% Transport 0.00% Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 0.00% Podstawowych Problemów Techniki Fizyka 0.00% Fizyka Techniczna 12.50% Informatyka 0.00% Inżynieria Biomedyczna 20.00% Matematyka 0.00% 30

31 3% badanych prowadzących własną działalność gospodarczą to osoby, które uzyskują z tego tytułu dochód do 2500 zł netto, dochód 2% badanych z działalności gospodarczej plasuje się pomiędzy 2500 a 4000 zł netto, niespełna 1% pomiędzy 4000 a 6000 zł netto a 1% uzyskuje dochód powyżej 6000 zł netto. Wykres 14. Wynagrodzenie absolwentów Politechniki Wrocławskiej prowadzących własną działalność gospodarczą. VI Studia doktoranckie. 6,68% respondentów po ukończeniu studiów II stopnia podjęło studia doktoranckie, a 5,9% planuje takie studia podjąć. Największy odsetek respondentów, którzy podjęli studia doktoranckie odnotować można wśród badanych po kierunku Fizyka Techniczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki 37,5 % badanych tego kierunku, Biotechnologia na Wydziale Chemicznym 20,69% badanych oraz Matematyka na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. 31

32 Tabela 9. Wybór studiów doktoranckich przez respondentów z uwzględnieniem poszczególnych kierunków studiów w Politechnice Wrocławskiej. WYDZIAŁ KIERUNEK STUDIA DOKTORANCKIE Wydział Architektury Architektura i Urbanistyka 8.89% Gospodarka Przestrzenna 4.17% Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Budownictwo 2.83% Chemiczny Biotechnologia 20.69% Chemia 25% Inżynieria Chemiczna i Procesowa 12.5% Technologia Chemiczna 0.00% Inżynieria Materiałowa 16% Elektroniki Automatyka i Robotyka 6.06% Elektronika i Telekomunikacja 5.36% Informatyka 1.69% Teleinformatyka 0.00% Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Elektronika i Telekomunikacja 12.00% Elektryczny Elektrotechnika 14.29% Automatyka i Robotyka 0.00% Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Górnictwo i Geologia 0.00% Geodezja i Kartografia Brak danych Informatyki i Zarządzania Informatyka 0.00% Zarządzanie 15.38% Inżynieria Systemów Brak danych Inżynierii Środowiska Inżynieria Środowiska 1.27% Ochrona Środowiska 8.33% Mechaniczno - Energetyczny Mechanika i Budowa Maszyn 11% Energetyka 4.76% Mechaniczny Automatyka i Robotyka 0.00% Inżynieria Biomedyczna Brak danych Mechanika i Budowa Maszyn 0.00% Mechatronika 0.00% Transport 0.00% Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 0.00% Podstawowych Problemów Techniki Fizyka 14.29% Fizyka Techniczna 37.50% Informatyka 11% Inżynieria Biomedyczna 10% Matematyka 16.67% 32

33 Wśród respondentów, którzy po ukończeniu studiów rozpoczęli studia doktoranckie 72% rozpoczęło jednocześnie pracę zarobkową. VII Zatrudnienie absolwentów Politechniki Wrocławskiej a innych uczelni technicznych w Polsce. Po wejściu w życie ustawy nakładającej na uczelnie wyższe obowiązek monitorowania losów zawodowych absolwentów również inne uczelnie techniczne rozpoczęły sprawdzanie, co dzieje się z ich absolwentami po zakończeniu nauki. W niniejszej publikacji przytoczone zostały dane na temat absolwentów dwóch uczelni, należących do grona największych uczelni technicznych w Polsce Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej. Z raportu badań absolwentów rocznika 2012 Akademii Górniczo-Hutniczej wynika, że 76,4% badanych otrzymało zatrudnienie od czasu ukończenia studiów do chwili przeprowadzenia badania. Podobnie, jak w przypadku absolwentów Politechniki Wrocławskiej mniej więcej połowa absolwentów AGH wybrała jako miejsce pracy Kraków miasto, w którym realizowali naukę na studiach AGH. Stanowią oni 51,6% badanych. Czas poszukiwania zatrudnienia badani określili w większości jako okres od 1 do 3 miesięcy po ukończeniu studiów. 80% absolwentów AGH wykonuje pracę zgodną z wykształceniem. 73,2% zatrudnionych jest na umowę o pracę, zaś 5,4% prowadzi własną działalność gospodarczą. Największą liczbę zatrudnionych absolwentów rocznika 2012 AGH notuje wśród takich kierunków, jak Informatyka Stosowana, Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika oraz Elektronika i Telekomunikacja Jeśli chodzi o absolwentów rocznika 2012 Politechniki Krakowskiej 88% tych, którzy wzięli udział w badaniu wykazało zatrudnienie. 76% zatrudnionych pracuje w swoim zawodzie, większość 91,1% - będąc zatrudnionym u innego pracodawcy, zaś 6% prowadząc własną działalność gospodarczą. Ponad połowa 55% pracujących absolwentów Politechniki Krakowskiej z rocznika 2012 otrzymuje wynagrodzenie w wysokości zł brutto miesięcznie. W zakresie kierunków studiów najwięcej pracujących to absolwenci Informatyki, Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz Budownictwa. Raport z badań rocznika 2012 Politechniki 33

34 Krakowskiej wykazuje także, że co czwarty ankietowany korzystał z pomocy Biura Karier Politechniki Krakowskiej przygotowując się do podjęcia pracy zawodowej. Ponadto ankietowani pytani byli również o to, czy wybraliby ponownie ten sam kierunek studiów. Na to pytanie blisko 2/3 badanych odpowiedziało twierdząco wskazując jednocześnie, że byłaby to ta sama uczelnia, zaś niecałe 15 % absolwentów wybrałoby ten sam kierunek kształcenia, lecz na innej uczelni. VIII Opinie i uwagi badanych dotyczące kształcenia w toku studiów w Politechnice Wrocławskiej. W przekazanej do wypełnienia ankiecie badani absolwenci mieli możliwość podzielenia się swoimi opiniami i uwagami na temat Wrocławskiej. programu i sposobu kształcenia w Politechnice Najwięcej uwag odnosiło się do dominacji nauki teoretycznej nad praktyczną. Badani absolwenci zwrócili uwagę na fakt, iż na studiach, które ukończyli zdecydowanie zbyt mało zajęć poświęconych było zdobywaniu umiejętności praktycznych w określonym zawodzie. Ponadto w opinii niektórych badanych obecne laboratoria kształcenie tych umiejętności. tylko w małym stopniu pozwalają na Według niektórych badanych Politechnika Wrocławska w zbyt małym stopniu nastawiona jest na współpracę z przemysłem oraz innymi ośrodkami badawczymi. Wielu badanych wskazało również na problem leżący w nauczaniu języków obcych w Politechnice Wrocławskiej. Uzyskane opinie mówią o tym, że poziom nauczania w tym zakresie jest niewystarczający i bez samodzielnego dokształcania się przy wykorzystaniu możliwości dostępnych poza uczelnią zdobycie umiejętności posługiwania się językiem obcym w niezbędnym na rynku pracy stopniu jest mało możliwe. Warte uwagi są także bez wątpienia często pojawiające się opinie na temat zbyt małej ilości zadań grupowych. Wśród odpowiedzi badanych pojawia się między innymi twierdzenie, że PWr kształci indywidualistów, którzy nie potrafią współpracować w grupie. 34

35 Respondenci odpowiadali także na pytanie o to, w jakim stopniu studia w Politechnice Wrocławskiej spełniły ich oczekiwania. Do dyspozycji mieli pięcio stopniową skalę, na której zaznaczali stopień swojego zadowolenia. Ponad 49% badanych wyraziła zadowolenie ze studiów, 33,20% umiejscowiło swoje odpowiedzi na środku skali, zaś 17,80% wykazało brak zadowolenia. Wykres nr 15. Spełnienie oczekiwań respondentów względem studiów w Politechnice Wrocławskiej. W tabeli nr 10 przedstawione zostały opinie respondentów w zakresie spełnienia ich oczekiwań względem studiów na podstawie poszczególnych kierunków kształcenia. 35

36 Tabela nr 10. Spełnienie oczekiwań respondentów względem studiów z uwzględnieniem poszczególnych kierunków w Politechnice Wrocławskiej. WYDZIAŁ KIERUNEK SPEŁNIENIE OCZEKIWAŃ WZGLĘDEM STUDIÓW NA PWr Wydział Architektury Architektura i Urbanistyka 2.22% 17.78% 42.22% 33.33% 4.44% Gospodarka Przestrzenna 4.17% 29.17% 41.67% 20.83% 4.17% Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Budownictwo 5.66% 9.43% 35.85% 41.51% 7.55% Chemiczny Biotechnologia 3.57% 17.86% 42.86% 32.14% 3.57% Chemia 8.33% 16.67% 25.00% 41.67% 8.33% Inżynieria Chemiczna i 0.00% 25.00% 12.50% 50.00% 12.50% Technologia Procesowa Chemiczna 7.69% 23.08% 15.38% 30.77% 23.08% Inżynieria Materiałowa 0.00% 0.00% 33.33% 66.67% 0.00% Elektroniki Automatyka i Robotyka 0.00% 9.09% 36.36% 48.48% 6.06% Elektronika i Telekomunikacja 3.57% 16.07% 33.93% 41.07% 5.36% Informatyka 0.00% 21.05% 29.82% 38.60% 10.53% Teleinformatyka 0.00% 40.00% 40.00% 10.00% 10.00% Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Elektronika i Telekomunikacja 0.00% 16.00% 24.00% 56.00% 4.00% Elektryczny Elektrotechnika 0.00% 28.57% 28.57% 42.86% 0.00% Automatyka i Robotyka 0.00% 0.00% 0.00% % 0.00% Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Górnictwo i Geologia 0.00% 0.00% % 0.00% 0.00% Geodezja i Kartografia Brak Brak Brak Brak Brak Informatyki i Zarządzania Informatyka 0.00% 0.00% 16.67% 75.00% 8.33% Zarządzanie 0.00% 0.00% 30.77% 46.15% 23.08% Inżynieria Systemów Brak Brak Brak Brak Brak Inżynierii Środowiska Inżynieria Środowiska 2.60% 11.69% 35.06% 42.86% 7.79% Ochrona Środowiska 8.33% 25.00% 16.67% 41.67% 8.33% Mechaniczno - Energetyczny Mechanika i Budowa Maszyn 0.00% 16.67% 38.89% 38.89% 5.56% Energetyka % 35.00% 55.00% 0.00% Mechaniczny Automatyka i Robotyka 0.00% % 40.00% 60.00% 0.00% 0.00% Inżynieria Biomedyczna Brak Brak Brak Brak Brak Mechanika i Budowa Maszyn 0.00% 0.00% 75.00% 25.00% 0.00% Mechatronika 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% Transport 0.00% 0.00% % 0.00% 0.00% Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 0.00% 0.00% 33.33% 33.33% 33.33% Podstawowych Problemów Techniki Fizyka % 0.00% 33.33% 33.33% Fizyka Techniczna % 0.00% 0.00% 25.00% 50.00% 25.00% Informatyka 0.00% 11.11% 11.11% 44.44% 11.11% Inżynieria Biomedyczna % 20.00% 20.00% 0.00% Matematyka 0.00% % 0.00% 8.33% 58.33% 33.33% 36

37 Osoby badane zapytane zostały również o to, czy wybrałyby ponownie ten sam kierunek studiów i czy byłaby to Politechnika Wrocławska, czy też raczej inna uczelnia. Ten sam kierunek studiów w Politechnice Wrocławskiej wybrałoby prawie 56% badanych, ten sam kierunek studiów lecz na innej uczelni wybrałoby niespełna 9% badanych, zaś tego samego kierunku nie wybrałoby prawie 34% badanych. Ponad 1,5% respondentów nie odpowiedziało na to pytanie. Wykres nr 16. Odpowiedzi respondentów na pytanie Czy wybrałbyś ponownie ten sam kierunek studiów? W jaki sposób na powyższe pytanie odpowiadali badani absolwenci poszczególnych kierunków przedstawia Tabela nr

38 Tabela nr 11. Odpowiedzi respondentów na pytanie Czy wybrałbyś ponownie ten sam kierunek studiów? z uwzględnieniem poszczególnych kierunków w Politechnice Wrocławskiej. WYDZIAŁ KIERUNEK PONOWNY WYBÓR KIERUNKU TAK na STUDIÓW TAK inna NIE PWR uczelnia Wydział Architektury Architektura i Urbanistyka 46.67% 26.67% 26.67% Gospodarka Przestrzenna 33.33% 8.33% 58.33% Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Budownictwo 51.89% 7.55% 39.62% Chemiczny Biotechnologia 34.48% 17.24% 44.83% Chemia 33.33% 8.33% 58.33% Inżynieria Chemiczna i Procesowa 62.50% 12.50% 25.00% Technologia Chemiczna 53.85% 0.00% 46.15% Inżynieria Materiałowa 46.15% 0.00% 33.33% Elektroniki Automatyka i Robotyka 34.48% 17.24% 44.83% Elektronika i Telekomunikacja 33.33% 8.33% 58.33% Informatyka 62.50% 12.50% 25.00% Teleinformatyka 53.85% 0.00% 46.15% Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Elektronika i Telekomunikacja 56.00% 8.00% 36.00% Elektryczny Elektrotechnika 57.14% 28.57% 14.29% Automatyka i Robotyka % 0.00% 0.00% Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Górnictwo i Geologia % 0.00% 0.00% Geodezja i Kartografia Brak danych Brak danych Brak danych Informatyki i Zarządzania Informatyka 91.67% 8.33% danych 0.00% Zarządzanie 76.92% 0.00% 23.08% Inżynieria Systemów Brak danych Brak danych Brak danych Inżynierii Środowiska Inżynieria Środowiska 51.90% 1.27% danych 45.57% Ochrona Środowiska 50.00% 0.00% 50.00% Mechaniczno - Energetyczny Mechanika i Budowa Maszyn 55.56% 22.22% 16.67% Energetyka 52.38% 9.52% 33.33% Mechaniczny Automatyka i Robotyka 40.00% 0.00% 60.00% Inżynieria Biomedyczna Brak danych Brak danych Brak danych Mechanika i Budowa Maszyn 75.00% 0.00% danych 25.00% Mechatronika 50.00% 0.00% 50.00% Transport % 0.00% 0.00% Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 25.00% 0.00% 50.00% Podstawowych Problemów Techniki Fizyka 42.86% 28.57% 14.29% Fizyka Techniczna 87.50% 0.00% 12.50% Informatyka 77.78% 22.22% 0.00% Inżynieria Biomedyczna 20.00% 0.00% 80.00% Matematyka 75.00% 8.33% 8.33% 38

39 IX Podsumowanie. W powyższym raporcie znalazły się ogólne informacje na temat sytuacji absolwenta Politechniki Wrocławskiej na rynku pracy. Z odpowiedzi uzyskanych od badanych absolwentów wynika, że większość z nich w chwili obecnej pracuje i większości udało się pozyskać pracę do 3 miesięcy od czasu ukończenia studiów. Na tej podstawie można stwierdzić, że absolwent Politechniki Wrocławskiej nie ma większego problemu w znalezieniu pracy po studiach. Większość badanych pracuje w wykształconym zawodzie, zaś połowa z nich wyraża zadowolenie z wykonywanej przez siebie pracy. Zadowolenie z pracy zdaje się mieć związek z faktem, czy dana praca jest pracą w zawodzie, absolwenci tych samych kierunków wykazali bowiem zarówno zadowolenie z wykonywanej pracy, jak i wskazali, że ich praca jest zgodna z wykształconym zawodem. Z pewnością nie bez znaczenia pozostaje fakt, że większość spośród badanych absolwentów podejmowało obowiązki pracownicze jeszcze w trakcie trwania studiów, co bez wątpienia dało im szansę na zdobycie szeregu umiejętności i wiedzy poza tokiem studiów na Politechnice Wrocławskiej. Jeżeli chodzi o zarobki absolwentów Politechniki Wrocławskiej w ich pierwszej po studiach pracy, to plasują się one u zdecydowanej większości na poziomie do 2500 zł netto. Kierunkami, po których badani absolwenci zarabiają najwięcej są Automatyka i Robotyka, Informatyka oraz Inżynieria Materiałowa. Większość absolwentów posługuje się dość dobrze językiem angielskim, na drugim miejscu badani wskazali język niemiecki. Umiejętności te większość respondentów pozyskiwała jednak w dużej mierze poza uczelnią. Uwagi dotyczące nauczania języków obcych na Politechnice Wrocławskiej respondenci przekazywali także w odpowiedziach na pytanie otwarte, wyrażając raczej niezadowolenie z poziomu nauczania języka na naszej uczelni. Najczęściej pojawiające się uwagi badanych dotyczyły niewielkich możliwości zdobywania umiejętności praktycznych w toku studiów w Politechnice Wrocławskiej. Powyższe dane pozyskane zostały na podstawie 644 zwróconych i uzupełnionych ankiet, co stanowi 30% wysłanych ankiet. 39

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ABSOLWENCI 2013 Wrocław 2014 Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej SPIS TREŚCI I Wstęp.. 3 II Metoda badawcza. 4 III Populacja badawcza... 5 IV Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ PO 3 LATACH STUDIÓW

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ PO 3 LATACH STUDIÓW LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ PO 3 LATACH STUDIÓW ABSOLWENCI 2012 Wrocław 2015 Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Metoda badawcza.. 4 III Populacja

Bardziej szczegółowo

R E K T O R PISMO OKÓLNE 11/2017

R E K T O R PISMO OKÓLNE 11/2017 R E K T O R PISMO OKÓLNE 11/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie procedur przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 1. Na podstawie 20

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012 podsumowanie badania pilotażowego Pilotażowe badanie Monitoring Karier Zawodowych Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

R E K T O R PISMO OKÓLNE 40/2017. w sprawie przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

R E K T O R PISMO OKÓLNE 40/2017. w sprawie przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 R E K T O R PISMO OKÓLNE 40/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 1. Na podstawie 20 ust.

Bardziej szczegółowo

R E K T O R PISMO OKÓLNE 39/2018

R E K T O R PISMO OKÓLNE 39/2018 R E K T O R PISMO OKÓLNE 39/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie liczby i wysokości stawek stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ASOLWENTÓW

MONITOROWANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ASOLWENTÓW MONITOROWANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ASOLWENTÓW W ramach realizacji obowiązku monitorowania losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych, wprowadzonego w życie w październiku 2011 roku przez znowelizowaną Ustawę

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 203 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów /50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 9.03.203 02.0.203

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/47 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 21 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 2/47 Informacje ogólne Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2014 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych II stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno Ekonomiczny kierunek Filologia

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ RAPORT Z BADANIA 2015 Wrocław 2015 Opracowała: Anna Twarda Spis treści Wstęp.... 3 Rozdział 1. Metodologia badania.... 4 1.1 Cele badania...

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia licencjackie, rocznik 2012/13 Agnieszka Feliks Długosz Sekcja Analiz Jakości Kształcenia Metodologia Ilościowe badanie sondażowe przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

kierunek Budownictwo

kierunek Budownictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Budownictwo 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011 Biuro Karier UJ Raporty z badań losów zawodowych absolwentów (roczniki 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), realizowanych

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Podstawa prawna monitorowania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu: Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2014

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2014 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów /7 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone na w czerwcu, lipcu i sierpniu r. Badaniu

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2012/13 Agnieszka Feliks Długosz Sekcja Analiz Jakości Kształcenia Metodologia Ilościowe badanie sondażowe przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Filologia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2014/2015 badanie po 3 latach od ukończenia studiów

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2014/2015 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2014/2015 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2016 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

kierunek Budownictwo

kierunek Budownictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Budownictwo 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej. V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej. V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania V edycja badania MKZA opis badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW obejmuje trzy

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Mechaniczny

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Mechaniczny Monitorowanie losów zawodowych Wydział Mechaniczny Badania w roku 2017 objęły 567 studentów Wydziału Mechanicznego. W grupie tych osób znalazło się 142 kobiety oraz 425 mężczyzn. Struktura płci w badaniu

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ratownictwo medyczne

Kierunek Ratownictwo medyczne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 5 latach od ukończenia studiów

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 5 latach od ukończenia studiów Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 5 latach od ukończenia studiów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Transport 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania Monitorowanie losów zawodowych Wydział Zarządzania Badania w roku 2014 objęły 446 studentów Wydziału Zarządzania. W grupie tych osób znalazło się 265 kobiet oraz 181 mężczyzn. Struktura płci w badaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Rocznik

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 lata po ukończeniu studiów - rocznik 2014/2015 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Politechniczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Politechniczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Politechniczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012 Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Metodologia (1) Ilościowe badanie sondażowe przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej. V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej. V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania V edycja badania MKZA opis badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW obejmuje trzy

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka RPk-0332/5/10 Raport Badanie Losów Absolwentów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 2010 Marlena Włodkowska Emilia Kuczewska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Lekarski Kierunek - II stopień Dietetyka Rocznik 2012/2013 badanie powtórzone. SEKCJA DS. DYDAKTYKI I KARIER

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Ekonomia

Bardziej szczegółowo

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2013 Kraków, czerwiec 2014 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2015 Kraków, czerwiec 2016 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Losy zawodowe absolwentów 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik do Zarządzenia nr 36 Rektora PK z dnia 30 maja 2017 r. 1. Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych I i II stopnia wynoszą: Architektury x 17 x 16 krajobrazu urbanistyka i transport)

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

kierunek Ratownictwo medyczne

kierunek Ratownictwo medyczne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Ratownictwo medyczne

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta (rocznik 2016-2017 - 6 miesięcy po ukończeniu studiów)

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9: Oferta edukacyjna na nowej specjalności Pomiary technologiczne i biomedyczne na kierunku Elektrotechnika, WEAIiE

Zadanie 9: Oferta edukacyjna na nowej specjalności Pomiary technologiczne i biomedyczne na kierunku Elektrotechnika, WEAIiE Zadanie 9: Oferta edukacyjna na nowej specjalności Pomiary technologiczne i biomedyczne na kierunku Elektrotechnika, WEAIiE W ramach zadania nr 9 pt. Utworzenie nowej specjalności Pomiary technologiczne

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst decyzji uwzględnia zmiany wprowadzone decyzją nr: 188/2017 Rektora PW

Ujednolicony tekst decyzji uwzględnia zmiany wprowadzone decyzją nr: 188/2017 Rektora PW Ujednolicony tekst decyzji uwzględnia zmiany wprowadzone decyzją nr: 188/2017 Rektora PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA Decyzja nr 72 /2017 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2017 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Zarządzanie i Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2013/14 Agnieszka Feliks-Długosz Sekcja Analiz Jakości Kształcenia 4.11.2015 Metodologia Ilościowe badanie sondażowe

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Budownictwa i Architektury

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Budownictwa i Architektury Monitorowanie losów zawodowych Wydział Budownictwa i Architektury Badania w roku 2015 objęły 357 studentów Wydziału Budownictwa i Architektury. W grupie tych osób znalazło się 141 kobiet oraz 216 mężczyzn.

Bardziej szczegółowo

Tabela Liczba zgłoszeń na poszczególne rodzaje studiów w latach akademickich od 2002/2003 do 2013/2014*

Tabela Liczba zgłoszeń na poszczególne rodzaje studiów w latach akademickich od 2002/2003 do 2013/2014* KSZTAŁCENIE 2013 1. KSZTAŁCENIE. 1.1. Popularność studiów Tabela 1.1.1. na poszczególne rodzaje studiów w latach akademickich od 2002/2003 do 2013/2014* Rok akademicki stacjonarne niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 lata po ukończeniu studiów Rocznik 2012/2013 Wstęp Na

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Absolwenci 2012 Cele badania poznanie motywów podjęcia studiów oraz wyboru kierunku ocena jakości kształcenia oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY WYDZIAŁ MECHANICZNY Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach

Bardziej szczegółowo

Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2016 roku

Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2016 roku Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2016 roku Prezentacja i opracowanie: mgr Marlena Włodkowska Przeprowadzenie badania i opracowanie: mgr inż. Sebastian Chrzanowski

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia dla cudzoziemców. 1. Stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia prowadzone w języku polskim opłata roczna w euro:

Opłaty za studia dla cudzoziemców. 1. Stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia prowadzone w języku polskim opłata roczna w euro: Załącznik do Zarządzenia nr 13 Rektora PK z dnia 29 marca 2018 r. Opłaty za studia dla cudzoziemców 1. Stacjonarne i nie studia I i II stopnia prowadzone w języku polskim opłata roczna w euro: nie I stopnia

Bardziej szczegółowo

4 [Q0004]4. Forma studiów * Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: studia stacjonarne studia niestacjonarne

4 [Q0004]4. Forma studiów * Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: studia stacjonarne studia niestacjonarne Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 26/2013r. Rektora PWSZ w Głogowie z dnia 17.06.2013r. w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Ankieta badania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała Nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała Nr 55/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI rocznik 2012 1 Spis treści 1. Uczestnicy badania... 3 2. Ocena studiów przez uczestników badania... 4 2.1 Ogólny poziom zadowolenia ze studiów na Akademii

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostosowanie systemu szkolnictwa wyższego do potrzeb rynku pracy dr Andrzej Kurkiewicz Metodologia badania (1)

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2015 roku

Losy absolwentów 2015 roku Losy absolwentów 2015 roku Badanie Losów Absolwentów naszej szkoły realizowane jest już od wielu lat. Przedmiotem przeprowadzanych badań jest aktualna sytuacja absolwentów, którzy ukończyli naukę i zdali

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 64/2016. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 64/2016. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 64/2016 Opracowano na podstawie: uchwały nr 7/2017 Senatu AGH z dnia 25 stycznia 2017 r. i uchwały nr 8/2017 Senatu AGH z dnia 25 stycznia 2017 r. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów (badanie po 3 latach) 2014/2015

Losy zawodowe absolwentów (badanie po 3 latach) 2014/2015 Losy zawodowe absolwentów (badanie po 3 latach) 2014/2015 Wstęp Na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych I i II stopnia wynoszą: Wydział Architektury

1. Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych I i II stopnia wynoszą: Wydział Architektury Załącznik do Zarządzenia nr 23 Rektora PK z dnia 11 maja 2015 r. 1. Opłaty za usługi edukacyjne na ch stacjonarnych I i II stopnia wynoszą: Architektura x 17 x 16 Architektura x 14 x 14 Architektura x

Bardziej szczegółowo

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

Limity przyjęć na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 Uchwała Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity decyzji. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Decyzja nr 89 /2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 24 czerwca 2019 r.

Tekst jednolity decyzji. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Decyzja nr 89 /2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. Tekst jednolity decyzji POLITECHNIKA WARSZAWSKA Decyzja nr 89 /2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2018 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych I i II stopnia wynoszą: Wydział Architektury

1. Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych I i II stopnia wynoszą: Wydział Architektury Załącznik do Zarządzenia nr 37 Rektora PK z dnia 11 czerwca 2018 r. 1. Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych I i II stopnia wynoszą: Architektury x 25 x 25 (kierunek międzywydziałowy (WA

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Absolwenci 2014 Cele badania poznanie motywów podjęcia studiów oraz wyboru kierunku ocena jakości kształcenia oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: automatyka i robotyka. energetyka. inżynieria materiałowa

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: automatyka i robotyka. energetyka. inżynieria materiałowa WYDZIAŁ MECHANICZNY Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: wysokości opłat usługi edukacyjne zwiąne z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Analiza losów absolwentów 2015/16 sprawozdanie z analizy przeprowadzonej przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Analiza losów absolwentów 2015/16 sprawozdanie z analizy przeprowadzonej przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia Przewodniczący Zespołu: prof.dr hab. inż. Marek Kwiatkowski 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 63, tel. (+48 58) 523 5197, e-mail: marek.kwiatkowski@ug.edu.pl, www.chem.ug.edu.pl 11 maja 2017 r. Prof. UG,

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2013 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE ASPEKTY LOSÓW ABSOLWENTÓW

EKONOMICZNE ASPEKTY LOSÓW ABSOLWENTÓW EKONOMICZNE ASPEKTY LOSÓW ABSOLWENTÓW INFORMACJE OGÓLNE W związku z wejściem w życie w październiku 2011 roku znowelizowanej Ustawy o szkolnictwie wyższym, która wprowadziła obowiązek monitorowania losów

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Absolwenci 2013 Cele badania poznanie motywów podjęcia studiów oraz wyboru kierunku ocena jakości kształcenia oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STRESZCZENIE RAPORTU STYCZEŃ 2012 1 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademickie 2012/2013

Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademickie 2012/2013 Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademickie 2012/2013 1. Informacje ogólne Proces ankietyzacji monitorowania kariery zawodowej absolwenta studiów wyższych ZUT ma na celu

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Biuro Karier AWF w Krakowie 15.10.2012 Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Cel badania: Próba znalezienia odpowiedzi pytania czy absolwenci studiów licencjackich

Bardziej szczegółowo

Jerzy Leszkowicz-Baczyński Uniwersytet Zielonogórski

Jerzy Leszkowicz-Baczyński Uniwersytet Zielonogórski Jerzy Leszkowicz-Baczyński Uniwersytet Zielonogórski 1. Metodologia badania 2. Problematyka badawcza 3. Cechy społeczno-demograficzne 4. Aktywność na rynku pracy 5. Bariery w zatrudnieniu 6. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki 2014/2015 badanie po upływie 6 miesięcy

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki 2014/2015 badanie po upływie 6 miesięcy Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki / badanie po upływie miesięcy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania

Bardziej szczegółowo

Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016

Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016 Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Raport z badania Opracowanie: Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie Nysa 2016 wersja 1.0. Badanie losów

Bardziej szczegółowo