KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA"

Transkrypt

1 KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA Chełm 2013

2 Spis treści I. WSTĘP... 2 II. METODOLOGIA... 3 Populacja badawcza... 3 Metoda zbierania danych... 4 III. CHARAKTERYSTYKA BADANEJ GRUPY... 4 Płeć... 4 Wiek... 5 Stan cywilny... 5 Miejsce zamieszkania... 6 Okres studiów a kariera zawodowa studentów... 7 Ocena kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie Kryteria wyboru pracy IV. LOSY ZAWODOWE STUDENTÓW Osoby pracujące Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą Osoby niepracujące V. STRESZCZENIE WYNIKÓW

3 I. Wstęp Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie od 2011 roku prowadzi monitorowanie karier zawodowych absolwentów, wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) art. 13a oraz art. 66 ust. 1 i 2. Sprawdzanie, jak przebiega kariera zawodowa absolwentów zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym ma pomóc w dostosowaniu kierunków i programów kształcenia do potrzeb rynku i poprawić sytuację absolwentów. Obecnie Badanie Karier Zawodowych Absolwentów uczelni wyższych, uznawane jest za priorytet w podwyższaniu jakości kształcenia oraz dostosowaniu oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy. Przeprowadzone badanie ma dostarczyć użytecznej wiedzy nie tylko władzom uczelni, ale także studentom i kandydatom na studia. Po przeprowadzeniu badania będziemy dysponować informacjami na temat aktualnej sytuacji zawodowej absolwentów, w tym zgodności zatrudnienia z profilem i poziomem wykształcenia, oraz przydatnością wiedzy i umiejętności, a także kompetencji społecznych, zdobytych w procesie kształcenia z punktu widzenia potrzeb i wymagań stawianych przez rynek pracy. Poniższy raport Kariery zawodowe absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie prezentuje osiągnięte wyniki badania. Przeprowadzaniem oraz opracowaniem wyników zajmowało się Biuro Karier Żak. Pozyskiwanie deklaracji uczestnictwa w badaniach odbywało się we współpracy z Działami Obsługi Studentów. Powyższe działania przyczyniły się do utworzenia bazy danych niezbędnej do przeprowadzenia kolejnych etapów monitoringu losów absolwentów. Badaniu zostali poddani studenci PWSZ w Chełmie, którzy zakończyli studia w roku akademickim 2012/

4 II. Metodologia Populacja badawcza W roku akademickim 2012/2013 ogólna liczba absolwentów wyniosła 601 osób. W badaniu udział wzięło 259 osób, co stanowi 43% ogólnej liczby absolwentów objętych badaniem. Tabela poniżej przedstawia liczbę ankietowanych, którzy uczestniczyli w badaniu z podziałem na kierunki kształcenia. Kierunek Ogólna liczba absolwentów Liczba osób, które wypełniły ankietę % udział w badaniu Matematyka % Pedagogika (stacjonarne) % Pedagogika (niestacjonarne) % Budownictwo (stacjonarne) % Budownictwo (niestacjonarne) % Elektrotechnika (niestacjonarne) % Mechanika i budowa maszyn (stacjonarne) % Mechanika i budowa maszyn (niestacjonarne) % Filologia polska % Historia % Rolnictwo % Stosunki międzynarodowe (stacjonarne) % Stosunki międzynarodowe (niestacjonarne) % Filologia % RAZEM % Tabela 1. Udział w badaniu z podziałem na kierunki kształcenia Największą grupę badanych tj. 86% stanowili absolwenci Mechaniki i budowy maszyn, studiujący w trybie niestacjonarnym. Dużą grupę respondentów odnajdujemy również na kierunku Rolnictwo 82% (studia stacjonarne). W następnej kolejności znaleźli się studenci kierunku Matematyka, Filologia, Filologia polska oraz 3

5 Mechanika i budowa maszyn w trybie stacjonarnym. Najmniejszą liczbę zwrotnych ankiet otrzymaliśmy na kierunkach: Budownictwo 19% (stacjonarne) oraz Stosunki międzynarodowe 17% (stacjonarne). Metoda zbierania danych Badanie przeprowadzono w formie ankiety papierowej. Poproszono o wypełnienie ankiet, które mają dostarczyć rzetelnych informacji czy podejmowana praca jest zgodna z profilem i poziomem wykształcenia oraz na ile przydatna jest im wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów. Zgromadzone informacje pomogą w lepszym dostosowaniu oferty Uczelni do potrzeb absolwentów oraz pracodawców. Ankieta zawierała 25 pytań skierowanych do wszystkich badanych. Zastosowano podział pytań ze względu na status zawodowy w chwili wypełniania ankiety. Respondentów podzielono na trzy grupy: 1. osoby pracujące; 2. osoby prowadzące własną działalność gospodarczą; 3. osoby niepracujące. III. Charakterystyka badanej grupy Płeć Procentowy udział badanych z podziałem na płeć, obrazuje poniższa tabela. kobiety 49% mężczyźni 51% Tabela 2. Badani według płci Z powyższych danych odczytujemy, iż różnica w ilości badanych obu płci jest niewielka. 49% badanych to kobiety, natomiast 51% mężczyźni. 4

6 Wiek Wiek badanych mieści się głównie w przedziale do 24 lat 76%. Następną grupę stanowią badani w wieku lat 15%. Najmniejszy odsetek respondentów to osoby powyżej 29lat 8%. Wykres 1. Badani według wieku Stan cywilny Największy odsetek respondentów stanowią osoby stanu wolnego 71%, żonaci bądź zamężne 15%, natomiast 12% to grupa osób żyjąca w wolnym związku. Podobnie jak w ubiegłym roku 2% ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. 5

7 Wykres 2. Stan cywilny respondentów Miejsce zamieszkania Spośród respondentów 57% zadeklarowało, iż mieszka na wsi. Podobny wynik otrzymaliśmy w ubiegłorocznym badaniu. Następną co do wielkości grupę stanowili mieszańcy miast liczących tysięcy osób 22%. Po 7% ankietowanych stanowili mieszkańcy miast powyżej 10 tys. osób i miast w przedziale tys. mieszkańców. Zaledwie 4% respondentów mieszka w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, natomiast 3% to osoby które nie określiły miejsca zamieszkania. Wykres 3. Studenci według miejsca zamieszkania 6

8 Okres studiów a kariera zawodowa studentów Poniższy wykres obrazuje nam procentowy odsetek osób pracujących i niepracujących podczas studiów. 68% ankietowanych zadeklarowało, iż nie podjęło żadnej pracy podczas studiów, natomiast pozostałe 32% to osoby, które pracowały. Wykres 4. Aktywność zawodowa w czasie studiów Wśród osób, które pracowały w trakcie studiów, znaczna większość tj. 64% określiło, iż rozpoczęło poszukiwania pracy wcześniej niż 6 miesięcy od dnia wypełniania ankiety, natomiast 18% w trakcie ostatnich 6 miesięcy. Dotychczas pracy nie szukało 14% ankietowanych. Od 4% badanych nie uzyskaliśmy odpowiedzi na to pytanie. Wykres 5. Czas rozpoczęcia poszukiwania pracy 7

9 Badaną grupę poproszono również o określenie charakteru pracy wykonywanej podczas studiów. Respondenci najczęściej wskazywali, iż wykonują pracę nie związaną z kierunkiem studiów (59% badanych). Na pracą związaną z kierunkiem studiów wskazało 45% ankietowanych. W nieobowiązkowych praktykach brało udział 14% respondentów. Najmniej badanych przyznało, iż uczestniczyło w stażach (5%) i wolontariacie (4%). Na inny charakter pracy wskazało 7% respondentów. Wykres 6. Charakter pracy respondentów Ankietowanych zapytano również o ilość złożonych aplikacji o pracę. Ponad połowa (53%) nie złożyło żadnej aplikacji o pracę. Co czwarty badany wskazał na przedział od 1 do 5 aplikacji, natomiast na przedziały od 6 do 10 oraz od 11 do 20 po 7% respondentów. Powyżej 30 podań o pracę złożyło 3% ankietowanych. Zaledwie 1% badanych złożyło od 21 do 30 podań o pracę. Odpowiedzi na zadane pytanie nie udzieliło 4% ankietowanych. 8

10 Wykres 7. Złożone aplikacje o pracę Zapytaliśmy również w ilu rozmowach kwalifikacyjnych brali udział. Z uzyskanych danych, dowiadujemy się, iż 57% nie odbyło żadnej rozmowy kwalifikacyjnej, 12% jedną, natomiast 19% od dwóch do pięciu rozmów. Od 6 do 10 rozmów kwalifikacyjnych odbyło 3% badanych, a powyżej 10 rozmów zaledwie 2% respondentów. Na pytanie nie odpowiedziało 7% ankietowanych. Wykres 8. Ilość przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych Chcieliśmy się również dowiedzieć, w jaki sposób poszukiwana była praca. Najwięcej osób (32%) korzystało z ofert zamieszczonych na stronach internetowych. Co czwarty badany opierał się na pomocy znajomych i rodziny, co piąty natomiast kontaktował się bezpośrednio z pracodawcą. Z informacji zawartych w ogłoszeniach prasowych korzystało 17% respondentów, natomiast 12% sięgnęło po pomoc urzędów pracy. Zaledwie 3% 9

11 ankietowanych skorzystało z targów pracy, a 2% wykorzystało funkcjonowanie biur karier. 39% badanych stwierdziło, iż do tej pory nie poszukiwało pracy. Wykres 9. Sposoby poszukiwania pracy Absolwenci zostali zapytani także o to, czy w trakcie trwania studiów uczestniczyli w kursach bądź szkoleniach? Z poniższych danych wynika, iż 56% ankietowanych nie uczestniczyło w żadnych kursach lub szkoleniach, natomiast 44% korzystało z różnego rodzaju kursów i szkoleń. Wykres 10. Udział w kursach/szkoleniach Następne pytanie miało na celu określenie, w jakiego rodzaju szkoleniach bądź kursach uczestniczyli. Prawie dwie trzecie (64%) badanych brało udział w specjalistycznych kursach związanych z kierunkiem studiów, co czwarty natomiast w kursach specjalistycznych nie związanych z kierunkiem studiów. 21% badanych uczestniczyło w szkoleniach związanych w nabywaniem umiejętności interpersonalnych. 18% ankietowanych korzystało 10

12 ze szkoleń dotyczących rozwijania umiejętności językowych. Na korzystanie z innego rodzaju form podnoszących kwalifikacje wskazywało 8% ankietowanych. Wykres 11. Rodzaje kursów/szkoleń, w których uczestniczyli respondenci Ankietowani wypowiedzieli się również na temat powodów, jakimi kierowali się przy wyborze dodatkowych kursów lub szkoleń. Połowa respondentów za jeden z głównych powodów uważała potrzebę dostosowania się do wymogów rynku pracy. Kolejnym, bardzo często podkreślanym powodem były osobiste zainteresowania (43% badanych). Niemal co czwarty respondent (24%) wskazywał kwestie ekonomiczne jak również możliwość zdobycia lepiej płatnej pracy. 17% dokształcało się ze względu na potrzeby firmy, natomiast 12% z własnej inicjatywy, jednak z myślą o awansie. 11

13 Wykres 12. Powody uczestnictwa w kursach/szkoleniach Ocena kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie Przeprowadzona ankieta dotyczyła również jakości kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Zgromadzone informacje mają na celu poprawę aktualnego systemu kształcenia, o ile będzie to konieczne oraz dostosowanie oferty Uczelni do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Absolwenci wypowiadając się w jakim stopniu studia spełniły ich oczekiwania odznaczyli następujące odpowiedzi: 48% wskazało na częściowe zadowolenie z podjętych studiów, tuż za nimi znalazły się osoby całkowicie zadowolone 34%, następnie 9% stwierdziło, iż studia spełniły ich oczekiwania w większym stopniu niż się spodziewali. 4% ankietowanych nie jest zadowolona, natomiast 5% nie udzieliło odpowiedzi. 12

14 Wykres 13. Stopień spełnienia oczekiwań studiów Ankietowani wypowiedzieli się również na temat przydatności wiedzy i umiejętności wyniesionych ze studiów. Co piąty respondent uważa, iż wiadomości które pozyskali w trakcie trwania studiów były dla nich bardzo przydatne. Ponad połowa ankietowanych (54%) uznała, że pozyskane informacje i umiejętność są im przydatne. Co dziesiąty badany powyższe zagadnienia zaliczył do mało przydatnych. 5% osób nie było w stanie określić swojego stanowiska, a 1% uznało zdobyte informacje i umiejętności za zupełnie nieprzydatne. Informacji na ten temat nie uzyskaliśmy od 10% respondentów. Wykres 14. Przydatność wiedzy i umiejętności wyniesionych z uczelni Badana grupa została poproszona o odpowiedź na pytanie jaką podjęliby decyzję, gdyby mieli ponowną szansę wyboru uczelni oraz kierunku studiów. Z uzyskanych informacji wynika, iż ponad dwie trzecie (68%) ankietowanych wybrałoby tą samą uczelnię i ten sam kierunek studiów. Świadczy to o dużym zadowoleniu z naszej uczelni. 8% wybrałoby ten 13

15 sam kierunek studiów, z tym że na innej uczelni, natomiast 7% odpowiedziało odwrotnie ta sama uczelnia lecz inny kierunek. Niezadowolenie ze studiów deklaruje 7% respondentów. Od głosu wstrzymało się 10% badanych. Wykres 15. Ponowny wybór uczelni i kierunku studiów Badani zapytani o to, co wpłynęło na wybór kierunku studiów, najczęściej wskazywali na zainteresowania 60% respondentów. Pozostałe czynniki, które wpłynęły na wybór kierunku studiów to między innymi: przekonanie, iż po ukończeniu wybranego przez siebie kierunku będą mogli wykonywać ciekawą pracę 17%, brak problemów ze znalezieniem pracy 16% ankietowanych; sugestie rodziny bądź znajomych 14% badanych, 11% przypadek. O ukończeniu wybranego przez siebie kierunku marzyło 14% ankietowanych. 6% respondentów uważało, że po ukończeniu studiów uzyska szansę wysokich zarobków, natomiast 3% przyznało, iż wybrali ten kierunek, ponieważ nie udało im się dostać na inny. Innymi czynnikami kierowało się 1% ankietowanych. 14

16 Wykres 16. Czynniki wpływające na wybór kierunku studiów Respondenci zostali również poproszeni o określenie stopnia swojego przygotowania do wymogów rynku pracy zarówno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym. Największy procent osób określił go w poziomie średnim, przy czym 46% to przygotowanie pod względem praktycznym, a 61% pod względem teoretycznym. Za wysokim stopniem przygotowania do wymogów rynku pracy opowiedziało się 20% - przygotowanie praktyczne i 19% przygotowanie teoretyczne. 20% ankietowanym uważa, iż w niskim stopniu zostali przygotowani pod względem praktycznym, natomiast 8% pod względem teoretycznym. 5% opowiedziało się za brakiem przygotowania praktycznego, lecz nie znalazł się tutaj żadna z osób, która wskazałaby na brak przygotowania teoretycznego. Trudności z oceną w obu przypadkach miało po 5% badanych, 9% nie podzieliło się z nami swoja opinią na ten temat. 15

17 Wykres 17. Stopień przygotowania do wymogów rynku pracy Wykres 18 przedstawia stopień zadowolenia respondentów z realizacji procesu dydaktycznego, warunków studiowania oraz usług na rzecz studenta w skali od 1 do 5. Najwyżej ocenione zostały: sale dydaktyczne uczelni oraz relacje student-wykładowca (po 56% dla ocen 4 i 5). Równie dobrze oceniona została jakość nauczania i merytoryczne przygotowanie kadry nauczającej po 81% dla ocen 4 i 5. Ponad trzy czwarte osób wysoko oceniło: dostępność materiałów dydaktycznych (80%), jakość obsługi administracji dydaktycznej (79%), jakość opieki promotora (78%) oraz przydatność treści programowych przedmiotów kierunkowych (77%). Najniżej oceniona została jakość zakwaterowania w domach studenta, przy czym 26% ankietowanych nie wskazało żadnej z ocen. 16

18 Wykres 18. Stopień zadowolenia z warunków studiowania w PWSZ w Chełmie (w %) 17

19 Badaną grupę osób zapytano także o obowiązkowe praktyki studenckie. Pytania dotyczyły m.in. przydatności praktyk w życiu zawodowym (Wykres 19) oraz wpływie tychże praktyk na decyzję pracodawcy o przyjęciu do pracy (Wykres 20). Wykres 19 przedstawia procentowy udział uzyskanych odpowiedzi na pytanie o przydatność praktyk studenckich w życiu zawodowym. 28% przebadanych uznało, iż praktyki studenckie będą dla nich zdecydowanie przydatne w przyszłym życiu zawodowym. Odpowiedź raczej tak odznaczyło 36% ankietowanych. 12% stanowiły osoby, które nie widzą większej przydatności odbytych praktyk, natomiast 4% w ogóle nie widzi potrzeby odbywania tego rodzaju praktyk. 13% badanych nie miało zdania na ten temat. Odpowiedzi na zadane pytanie nie udzieliło 7% respondentów. Wykres 19. Przydatność praktyk studenckich w życiu zawodowym Poniższy wykres prezentuje natomiast wpływ praktyk studenckich na decyzję o przyjęciu do pracy. 23% respondentów było zdania, iż studenckie obowiązkowe praktyki zawodowe miał wpływ na decyzję pracodawcy o przyjęciu do pracy, przy czym 7% udzieliło odpowiedzi zdecydowanie tak, natomiast 16% raczej tak. 18% ankietowanych raczej nie widzi większego wpływu praktyk na decyzję o przyjęciu do pracy, natomiast 10% w zdecydowanym stopniu nie wiąże zdobytej pracy z odbytymi praktykami. Niemal co trzeci ankietowany (32%) nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi. 18

20 Wykres 20. Wpływ praktyk studenckich na decyzję o przyjęciu do pracy W kolejnym pytaniu poproszono ankietowanych, aby określili poziom swojej wiedzy w obszarach związanych z poszukiwaniem pracy. Najczęściej wskazywano na oceny 3 oraz 4 dla każdego proponowanego obszaru. Najwięcej respondentów wystawiło ocenę 5 dla obszaru związanego z metodami poszukiwania pracy (24%), natomiast 21% przyznało, iż w niewielkim stopniu bądź w ogóle nie zna zagadnień związanych z prowadzeniem firmy. W każdym obszarze około 10% respondentów nie udzieliło odpowiedzi. Wykres 21. Ocena obszarów związanych z poszukiwaniem pracy 19

21 Tabela 3 przedstawia procentowy udział studentów w spotkaniach (kursach szkoleniach, prezentacjach, itp.) zorganizowanych przez Biuro Karier Żak. Uczestniczyło w nich zaledwie 4% wszystkich respondentów, natomiast 1% badanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Liczebność N % z N Nie Tak 11 4 Tabela 3. Udział w spotkaniach organizowanych przez Biuro Karier Żak Stypendia za wyniki w nauce pobierało 31% ankietowanych. Wynik ten jest bardzo podobny do otrzymanego w roku akademickim 2011/2012. Wykres 22. Stypendium za wyniki w nauce Prawie co trzeci badany czynnie uczestniczył w życiu Uczelni. Do form aktywności zaliczyć można między innymi: przynależność do kół naukowych, Samorządu Studenckiego, pomoc przy organizowaniu różnego rodzaju inicjatyw studenckich, jak również uczestnictwo w Drzwiach Otwartych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. 20

22 Wykres 23. Udział w życiu Uczelni Chcieliśmy się również dowiedzieć czy ankietowani posiadają inne wykształcenie wyższe. Zaledwie 5% z nich potwierdziło, iż ukończyło już studia na innym kierunku. Odpowiedzi nie uzyskaliśmy od 2% badanych. Wykres 24. Wykształcenie wyższe zdobyte przed wypełnieniem ankiety Poprosiliśmy respondentów o określenie czy chcieliby podjąć dalsze kształcenie. Chęć nauki zadeklarowała ponad połowa (52%) badanych. Zaledwie 8% ankietowanych z całą pewnością nie będzie się dalej kształciło, natomiast 35% nie podjęło jeszcze ostatecznej decyzji. Od 5% badanych nie uzyskaliśmy odpowiedzi na to pytanie. 21

23 Wykres 25. Plany dotyczące dalszego kształcenia Największy odsetek osób deklarujących chęć podjęcia dalszego kształcenia znalazł się na kierunkach: Filologia polska (100%), Budownictwo w trybie stacjonarnym (73%) oraz Pedagogika w trybie stacjonarnym (71%). Najmniejsze zainteresowanie dalszą edukacją zaobserwować można na kierunkach: Historia (17%) oraz Stosunki międzynarodowe (niestacjonarne) (20%). Najczęściej wskazywanym rodzajem kształcenia, jaki chcieliby podjąć respondenci były studia II stopnia (37%). Związane jest to z faktem, iż w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej kształci studentów tylko na studiach I stopnia licencjackich bądź inżynierskich. Szczegółowy podział z uwzględnieniem wszystkich kierunków kształcenia przedstawia Tabela 4. Chęć podjęcia studiów II stopnia deklarują wszyscy respondenci kierunku Filologia polska. Dość duża część ankietowanych z kierunków Budownictwo w trybie stacjonarnym (73%) oraz Stosunki międzynarodowe w trybie stacjonarnym (71%) zamierza kontynuować naukę na studiach II stopnia. Co dziesiąty badany planuje uczęszczać na kursy językowe. Taka sama liczba respondentów (po 3%) zadeklarowała chęć dalszego kształcenia na studiach I stopnia, studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach zawodowych. Na studia doktoranckie wybiera się jedynie 9% ankietowanych pochodzących z kierunku budownictwo w trybie stacjonarnym. KIERUNEK Studia I stopnia Studia II stopnia RODZAJ KSZTAŁCENIA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Kursy, szkolenia zawodowe Kursy językowe Matematyka Pedagogika (stacjonarne)

24 Pedagogika (niestacjonarne) Budownictwo (stacjonarne) Budownictwo (niestacjonarne) Elektrotechnika (niestacjonarne) Mechanika i budowa maszyn (stacjonarne) Mechanika i budowa maszyn (niestacjonarne) Filologia polska Historia Rolnictwo Stosunki międzynarodowe (stacjonarne) Stosunki międzynarodowe (niestacjonarne) Filologia RAZEM Tabela 4. Chęć podjęcia dalszego kształcenia w rozbiciu na poszczególne kierunki (w %) Istotnym problemem badawczym, na jaki należy zwrócić uwagę, są kompetencje zdobyte w trakcie studiów w ocenie respondentów. Analizując uzyskane dane (Wykres 26) zauważyć można, iż w stopniu wysokim bądź bardzo wysokim najwyżej ocenione zostały takie kompetencje jak: samodzielność (58%), skuteczne komunikowanie się oraz praca w zespole (po 51%), umiejętność podejmowania decyzji (50%), jak również dobra organizacja pracy własnej, umiejętność uczenia się/samokształcenia i obsługa komputera (po 49% ankietowanych). Do najczęściej wymienianych umiejętności, które zostały ocenione w stopniu niskim bądź bardzo niskim zaliczyć można: znajomość języka obcego (11%), umiejętność prezentacji oraz odporność na stres (po 6%), a także łączenie teorii z praktyką, specjalistyczne umiejętności zawodowe oraz umiejętność negocjacji (po 5% badanych). 23

25 Wykres 26. Kompetencje zdobyte na studiach w ocenie respondentów 24

26 W Tabeli 5 przedstawiona została szczegółowa ocena kompetencji najczęściej ocenianych w stopniu wysokim lub bardzo wysokim z podziałem na poszczególne kierunki studiów, przy czym pod uwagę wzięliśmy tylko te kompetencje, które w ocenie ogólnej zostały zaznaczone przez co najmniej połowę respondentów. Absolwenci kierunków: Filologia (82%) oraz Elektrotechnika w trybie niestacjonarnym (75%) stwierdzili, iż studia w bardzo wysokim bądź wysokim stopniu pomogły im w rozwinięciu samodzielności. Według 82% ankietowanych z kierunku Budownictwo w trybie stacjonarnym oraz 64% z kierunku Filologia uważa, że praca w zespole została rozwinięta w trakcie studiów w stopniu wysokim lub bardzo wysokim. Umiejętność skutecznego komunikowania się wskazywana była najczęściej przez respondentów studiujących na kierunkach: Budownictwo w trybie stacjonarnym (82%), Filologia polska (80%) oraz Filologia (79%). Respondenci pochodzący z kierunków: Budownictwo w trybie stacjonarnym, Filologia, a także Matematyka wysoko ocenili udział studiów w kształtowaniu się umiejętności podejmowania decyzji (odpowiednio: 73%, 68%, 63% ankietowanych). KIERUNEK Samodzielność KOMPETENCJE OCENIONE W STOPNIU BARDZO WYSOKIM / WYSOKIM Praca w zespole Skuteczne komunikowanie się Umiejętność podejmowania decyzji Matematyka Pedagogika (stacjonarne) Pedagogika (niestacjonarne) Budownictwo (stacjonarne) Budownictwo (niestacjonarne) Elektrotechnika (niestacjonarne) Mechanika i budowa maszyn (stacjonarne) Mechanika i budowa maszyn (niestacjonarne) Filologia polska Historia Rolnictwo Stosunki międzynarodowe (stacjonarne) Stosunki międzynarodowe (niestacjonarne) Filologia Tabela 5. Ocena kompetencji w stopniu bardzo wysokim/wysokim w rozbiciu na poszczególne kierunki (w%) 25

27 Z analizy uzyskanych danych wynika, że w ocenie respondentów studia w niskim lub bardzo niskim stopniu wpłynęły na rozwój kompetencji takich jak: znajomość języka obcego, umiejętność prezentacji oraz odporność na stres. Tabela 6 ilustruje w jaki sposób ocena tych umiejętności przedstawiała się na poszczególnych kierunkach. Ankietowani kształcący się na kierunkach: Stosunki międzynarodowe w trybie niestacjonarnym (40%), Budownictwo w trybie stacjonarnym (27%), a także Elektrotechnika w trybie niestacjonarnym (25%) najczęściej wskazywali, iż studia w niewielkim stopniu przyczyniły się do lepszego opanowania języka obcego. Absolwenci stosunków międzynarodowych w trybie niestacjonarnym (30%), a także Historii (17%) nisko ocenili umiejętność prezentacji. Studia w niskim bądź bardzo niskim stopniu przyczyniły się do zdobycia odporności na stres wśród respondentów kształcących się na kierunkach: Stosunki międzynarodowe w trybie stacjonarnym (21%), Pedagogika w trybie stacjonarnym (14%) jak również Elektrotechnika w trybie niestacjonarnym (13%). KIERUNEK Znajomość języka obcego KOMPETENCJE OCENIONE W STOPNIU NISKIM / BARDZO NISKIM Umiejętność prezentacji Odporność na stres Matematyka Pedagogika (stacjonarne) Pedagogika (niestacjonarne) Budownictwo (stacjonarne) Budownictwo (niestacjonarne) Elektrotechnika (niestacjonarne) Mechanika i budowa maszyn (stacjonarne) Mechanika i budowa maszyn (niestacjonarne) Filologia polska Historia Rolnictwo Stosunki międzynarodowe (stacjonarne) Stosunki międzynarodowe (niestacjonarne) Filologia Tabela 6. Ocena kompetencji w stopniu niskim/bardzo niskim w rozbiciu na poszczególne kierunki (w %) 26

28 Kryteria wyboru pracy Jednym z zadań jakie mieli wykonać wszyscy ankietowani było wskazanie głównych czynników decydujących o postrzeganiu przez nich pracy jako atrakcyjnej. Respondenci najczęściej wymieniali dobrą atmosferę w pracy (58%), atrakcyjne wynagrodzenie oraz zgodność pracy z zainteresowaniami (po 57% ankietowanych). Dla dużej części respondentów ważne są także: możliwość pogodzenia życia zawodowego z prywatnym (47% badanych), stabilność zatrudnienia (45%) jak również możliwość rozwoju kompetencji zawodowych (41%). Zaledwie 4% ankietowanych stwierdziło, iż społeczna doniosłość wykonywanej pracy czyni ja bardzo atrakcyjną. Bardzo zbliżone wyniki otrzymaliśmy badając studentów w roku akademickim 2011/2012. Wykres 27. Czynniki decydujące o postrzeganiu pracy jako atrakcyjnej Respondentów zapytaliśmy również, o to co zrobiliby w przypadku, gdyby plany związane z poszukiwaniem wymarzonej pracy zawiodły. Chęć pozostania w Polsce zadeklarowało 41% badanych, przy czym 17% będzie szukać pracy dającej podobne zarobki, natomiast 10% podejmie pracę, dającą nawet niższe zarobki. Za granicę wyjechać zamierza 27% studentów. Taka sama liczba ankietowanych nie zastanawiała się jeszcze nad tym. Porównując otrzymane wyniki z roku akademickiego 2011/2012 zauważyć można, iż za granicę chce wyjechać mniejsza liczba respondentów. 27

29 Wykres 28. Plany w przypadku nie znalezienia wymarzonej pracy IV. Losy zawodowe absolwentów Celem przeprowadzonego badania było zapoznanie się z sytuacją zawodową respondentów. W badanej populacji ze względu na sytuację zawodową wyróżnione zostały trzy grupy: 1. osoby pracujące, 2. osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, 3. osoby nie pracujące. W zależności od sytuacji zawodowej, w jakiej znajdowali się respondenci w chwili wypełniania ankiety, zadano im pytania w różnych blokach tematycznych. Zarówno osoby pracujące jak i prowadzące działalność gospodarczą zapytano między innymi o: sposób poszukiwania i znalezienia pracy, zgodność wykonywanej pracy z wykształceniem, formę zatrudnienia oraz satysfakcję z wykonywanej pracy. Niepracujących poproszono o podanie przyczyn pozostawania bez pracy, wskazanie najczęściej spotykanych wymagań ze strony pracodawców, a także określenie aktualnych planów zawodowych. Wykres 29 przedstawia sytuację zawodową respondentów. 81% badanych stanowią osoby nie pracujące, 16% pracuje, natomiast zaledwie 3% ankietowanych prowadzi własną działalność gospodarczą. Związane jest to z faktem, iż ponad 80% respondentów studiowała w trybie stacjonarnym. 28

30 Wykres 29. Sytuacja zawodowa Osoby pracujące Pracujących absolwentów zapytano o czas, w którym zostali zatrudnieni. Największą grupę stanowiły osoby, rozpoczynające pracę w trakcie I roku studiów (40%), najmniejszą natomiast kontynuujące pracę podjętą jeszcze przed rozpoczęciem studiów. Stanowili oni zaledwie 2% zatrudnionych ankietowanych. Prawie co czwarty pracujący respondent znalazł zatrudnienie w czasie trwania III roku studiów (23%). Dość zbliżone wyniki uzyskaliśmy w przypadku pracy podjętej w trakcie II i IV roku studiów. 9% badanej grupy nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Wykres 30. Czas podjęcia obecnej pracy 29

31 Bardzo ciekawym a zarazem niezmiernie ważnym aspektem badań było uzyskanie informacji na temat zgodności wykonywanej pracy z kierunkiem studiów ukończonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Niewiele ponad połowa respondentów (51%) określiła ją jako zgodną z wykształceniem, natomiast 47% przyznało, iż nie ma ona żadnego związku z kierunkiem studiów ukończonym w PWSZ w Chełmie. Tylko 2% ankietowanych nie udzieliło informacji na ten temat. Wykres 31. Zgodność pracy z wykształceniem W ankiecie zapytano także o sposób znalezienia pracy. Prawie połowa badanych stwierdza, że zdobyła ją dzięki pomocy rodziny lub znajomych (49%). Co trzeci ankietowany został zatrudniony po bezpośrednim kontakcie z pracodawcą (33%). Poprzez przeglądanie ofert internetowych pracę znalazło 26% badanych. Zaledwie 5% respondentów pomogły Urzędy Pracy. Uzyskane wyniki pokazują, iż ankietowani bardzo rzadko zdobywają pracę wykorzystując inne formy jej poszukiwania (3%). 30

32 Wykres 32. Sposób znalezienia pracy Wykres 33 ilustruje formę zatrudnienia respondentów PWSZ w Chełmie. Ponad połowa respondentów zatrudniona jest na umowę o pracę, przy czym 28% na czas określony, natomiast 23% na czas nieokreślony. Niewiele ponad jedna piąta badanych pracuje na umowę zlecenie, umowę o dzieło bądź na czas wykonywania określonej pracy. 16% ankietowanych odbywa praktykę, staż lub wolontariat, natomiast bez umowy pracę wykonuje 9% respondentów. Wykres 33. Forma zatrudnienia Przeważająca większość respondentów (93%) wykonuje pracę w Polsce. Tylko jedna osoba wskazała, iż pracuje za granicą. Wśród pracujących w Polsce, najwięcej osób (67%) 31

33 znalazło zatrudnienie na terenie województwa lubelskiego, z czego ponad połowa (55%) w powiecie chełmskim. 5% ankietowanych nie określiło miejsca wykonywanej pracy. Wykres 34. Miejsce wykonywania pracy Na wykresie 35 zilustrowany został zasięg firm, które zatrudniają respondentów. Co trzeci ankietowany podjął pracę w firmie pracującej na rynku krajowym. 30% zatrudnionych zostało w firmach o charakterze regionalnym, natomiast 21% w zakładach pracy o zasięgu regionalnym. W firmach działających na rynku międzynarodowym pracuje zaledwie 16% respondentów. Wykres 35. Zasięg firm Na pytanie Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z wykonywanej pracy trzy czwarte badanych odpowiedziało pozytywnie, przy czym odpowiedzi zdecydowanie tak udzieliło 33% ankietowanych, natomiast 42% wskazało na ocenę raczej tak. 32

34 Wykres 36. Stopień zadowolenia z wykonywanej pracy Największa liczba respondentów (30%) stwierdziła, iż zamierza pracować w aktualnym zakładzie pracy tak długo jak tylko to będzie możliwe. Co trzeci ankietowany chciałby kontynuować dotychczasowa pracę nie dłużej niż przez najbliższy rok, przy czym 5% tylko przez 3 miesiące, 16% powyżej 3 do 6 miesięcy, natomiast 12% powyżej 6 do 12 miesięcy. Ponad jedna czwarta (26%) badanych nie wie jak długo chciałaby być zatrudniona w aktualnym miejscu pracy. Wykres 37. Zamierzony czas pracy u aktualnego pracodawcy Chcieliśmy się również dowiedzieć, jakie czynniki zdaniem respondentów mają wpływ na przyjęcie do pracy. Wykres 38 ilustruje uzyskane wyniki. Respondenci najczęściej wymieniali motywację do pracy (42%). Ponad jedna trzecia ankietowanych wskazała czynniki takie jak: skuteczne komunikowanie się, doświadczenie zawodowe, umiejętności interpersonalne, kwalifikacje zawodowe uzyskane poza programem studiów (po 40%) oraz kreatywność (35%). Zdaniem zaledwie 16% pracujących absolwentów znajomość języków obcych decyduje o pozytywnym przejściu przez proces rekrutacji. 33

35 Wykres 38. Czynniki decydujące o przyjęciu do pracy W ankiecie zadano również pytanie jakie czynniki zadecydowały o wyborze obecnego pracodawcy. Do najczęściej wymienianych należały: elastyczny czas pracy, zainteresowania zawodowe (po 49%), stabilność zatrudnienia, wysokość zarobków, dobra atmosfera w pracy, możliwość rozwoju zawodowego (po 47%) oraz lokalizacja firmy (42%). Ofertę świadczeń socjalnych oraz renomę firmy respondenci wymieniali najrzadziej. Wykres 39. Czynniki decydujące o wyborze pracodawcy Wykres 40 przedstawia wyniki dotyczące decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej wśród pracujących respondentów. O założeniu własnej firmy myśli co trzeci badany. Taka sama liczba badanych nie podjęła jeszcze żadnej decyzji, natomiast 30% ankietowanych nie zamierza zakładać własnej działalności gospodarczej. 34

36 Wykres 40. Decyzja o założeniu własnej działalności gospodarczej Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą W badanej populacji zaledwie 3% respondentów prowadzi własną działalność gospodarczą. Na prowadzenie firmy zdecydowali się jedynie studenci kierunków takich jak: Rolnictwo, Budownictwo (tryb niestacjonarny) oraz Stosunki międzynarodowe (tryb niestacjonarny). Wśród osób decydujących się na założenie własnej działalności gospodarczej znaleźli się jedynie mężczyźni. Ciekawym aspektem badania było sprawdzenie, czy charakter prowadzonej działalności gospodarczej pokrywa się z wykształceniem zdobytym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. 71% respondentów potwierdziło taką zgodność. Porównując uzyskane dane z wynikami z roku akademickiego 2011/2012 można zauważyć dużo większą zgodność charakteru prowadzonej firmy z uzyskanym wykształceniem (wzrost o 15 punktów procentowych). Prawie trzy czwarte badanych (71%) założyło działalność gospodarczą w trakcie studiów, pozostali natomiast jeszcze przed rozpoczęciem kształcenia w PWSZ w Chełmie. Pytając o główne powody bądź motywacje, jakimi respondenci kierowali się podejmując decyzję o założeniu własnej firmy najczęściej wskazywano: chęć pracy na własny rachunek (71%). Tradycja rodzinna oraz chęć uzyskania dochodów wyższych niż na etacie miała duże znaczenie w przypadku 29% ankietowanych. Najrzadziej wybierano pozytywne przykłady z otoczenia oraz niemożność znalezienia pracy (Wykres 41). 35

37 Wykres 41. Główne przyczyny założenia własnej działalności gospodarczej Wszyscy badani wskazali, iż prowadzą własne firmy na terenie Polski, przy czym 86% w województwie lubelskim. Pozostali ankietowani nie określili w jakim powiecie zarejestrowana została ich działalność. Respondenci najczęściej określali prowadzonych firm jako regionalny (29%) bądź lokalny (71%). Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą poproszono także o określenie poziomu zadowolenia z zarządzania firmą. Wszyscy ankietowani są zadowoleni z prowadzenia firmy, przy czym 71% wskazało na odpowiedź zdecydowanie tak, natomiast 29% na opcję raczej tak. Osoby niepracujące Spośród badanych aż 81% zadeklarowało, iż nie pracuje. Największy odsetek osób pozostających bez pracy stanowili absolwenci kierunków takich jak: Stosunki międzynarodowe (tryb stacjonarny) (100%), Filologia (96%), Matematyka (93%) oraz rolnictwo (90%). Wśród studentów kierunku budownictwo w trybie niestacjonarnym zaledwie 27% badanych nie podjęło zatrudnienia. Ankietowanych zapytano między innymi o powody pozostawania bez pracy. Zdecydowana większość wskazała, iż w chwili obecnej kontynuuje naukę i nie jest w stanie jednocześnie pracować. Zapewne odpowiedzi te związane były z faktem, iż badanie przeprowadzane było wśród studentów kształcących się na ostatnim semestrze studiów licencjackich bądź inżynierskich. Bardzo zbliżona liczba osób wskazywała na: brak ofert pracy odpowiadających wykształceniu oraz brak doświadczenia zawodowego (po 14%), jak 36

38 również brak kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców (11%). Z wykresu 42 wynika, iż zaledwie 6% ankietowanych nie poszukuje pracy. Wykres 42. Powody pozostawania bez pracy Bardzo ciekawe informacje przedstawione zostały na Wykresie 43. Odczytać z niego możemy, iż ponad połowa niepracujących respondentów zamierza rozpocząć poszukiwania pracy w ciągu najbliższego roku, przy czym 45% do 3 miesięcy, 8% między 3 a 6 miesięcy, natomiast pozostała część w okresie między 6 a 12 miesięcy. Zaledwie 1% badanych działania zamierza podjąć dopiero po upływie 2 lat. Niespełna co trzeci ankietowany nie zastanawiał się jeszcze kiedy rozpocznie poszukiwania swojej wymarzonej. Wykres 43. Rozpoczęcie poszukiwań pracy 37

39 Bardzo ważnym, a zarazem ciekawym aspektem było zbadanie, gdzie studenci PWSZ w Chełmie mają zamiar szukać pracy. Na terenie województwa lubelskiego pracować chciałoby 40% badanych. W Chełmie pracy szukać zamierza 18% respondentów. Co trzeci ankietowany wskazywał na całą Polskę, natomiast za granicę wyjechać chce 22%. Uzyskane wyniki są niemal identyczne z wynikami otrzymanymi w roku akademickim 2011/2012. Wykres 44. Miejsce poszukiwań pracy W kolejnym pytaniu poprosiliśmy o wskazanie rodzaju stanowiska, na jakie ankietowani zamierzają aplikować. Wyniki przedstawiono na Wykresie 45. Zbliżona liczba respondentów chciałaby zostać pracownikiem administracyjnym (26%), nauczycielem, pracownikiem dydaktycznym bądź pracownikiem naukowym (24%). Bardzo podobna część respondentów nie wie jeszcze na jakim stanowisku chciałaby pracować (22%), bądź jest im obojętne jakie to będzie stanowisko (19%). Po 9% ankietowanych wskazało na pracownika fizycznego bądź inny rodzaj stanowiska. 38

40 Wykres 45. Poszukiwane stanowiska pracy Na Wykresie 46 przedstawione zostały plany zawodowe respondentów pozostających bez pracy. Zdecydowana większość chce podjąć pracę w Polsce bez względu na to czy będzie to praca związana ze zdobytym wykształceniem czy też nie. Prawie identyczne wyniki otrzymaliśmy w przypadku podjęcia pracy w swoim zawodzie za granicą i podjęcia jakiejkolwiek pracy za granicą. Niespełna trzy czwarte respondentów zamierza kontynuować edukację. Na założenie własnej działalności zdecydowanych jest 43% badanych, natomiast 46% nie zamierza zakładać własnej firmy. Wykres 46. Plany zawodowe respondentów pozostających bez pracy 39

41 Poprosiliśmy ankietowanych również o wskazanie wymagań, jakich pracodawcy oczekują od kandydatów do pracy. Wyniki zilustrowano na Wykresie 47. Podobnie jak w roku akademickim 2011/2012 respondenci najczęściej wymieniali wykształcenie wyższe (55%), doświadczenie zawodowe (49%) oraz dyspozycyjność (41%). Zdaniem ankietowanych do najrzadziej spotykanych wymagań zaliczyć można: atrakcyjny wygląd (6%), zamieszkanie we wskazanym mieście/województwie (7%), a także umiejętność analitycznego myślenia (10%). Wykres 47. Wymagania ze strony pracodawców V. Streszczenie wyników Okres realizacji: rok akademicki 2012/2013 Populacja badawcza: absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2012/2013 (ogólna liczba: 601). Liczba osób, które wzięły udział w badaniu: 259 (43% populacji badawczej). Struktura próby: niewielka przewaga mężczyzn (51%); najliczniej reprezentowane kierunki: 1. Mechanika i budowa maszyn niestacjonarne (86%), 40

42 2. Rolnictwo (82%), 3. Filologia (67%), 4. Matematyka i Filologia polska (po 56%), 5. Mechanika i budowa maszyn stacjonarne (52%), miejsce zamieszkania: wieś (57%), wiek: do 24 lat (76%). Najważniejsze wnioski dotyczące aktywności zawodowej w trakcie studiów: respondenci aktywni zawodowo w czasie studiów: 32%; charakter pracy: praca związana z kierunkiem studiów 45%; najczęściej wykorzystywane sposoby poszukiwania pracy: oferty internetowe (32%), pomoc znajomych bądź rodziny (25%) oraz bezpośredni kontakt z firmą (20%); udział w dodatkowych kursach lub szkoleniach: 44%; najczęściej wybierane kursy/szkolenia: specjalistyczne związane z kierunkiem studiów (64%); powody podejmowania dodatkowych kursów/szkoleń: dostosowanie do wymogów rynku pracy (50%) oraz osobiste zainteresowania (43%). Najważniejsze wnioski dotyczące oceny kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie: Stopień spełnienia oczekiwań studiów: większy niż spodziewany: 9%, całkowity 34%, częściowy 48%; Przydatność wiedzy i umiejętności wyniesionych ze studiów: bardzo przydatne 20%, przydatne 54%; W przypadku możliwości ponownego wyboru kierunku studiów i kierunku kształcenia ponad 2/3 respondentów nie zmieniłoby swojej decyzji (68%); Wybierając kierunek studiów ankietowani najczęściej kierowali się własnymi zainteresowaniami (60%); W ocenie ponad połowy badanych przygotowanie zarówno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym, jest na średnim poziomie (odpowiednio 61% i 46%). Określając stopień zadowolenia z warunków studiowania w PWSZ w Chełmie bardzo wysoko ocenione zostały: jakość sal dydaktycznych, relacje między studentami, a wykładowcami, merytoryczne przygotowanie kadry nauczającej, jakość nauczania 41

43 oraz dostępność materiałów dydaktycznych (co najmniej 80% dla ocen 4 i 5 w pięciostopniowej skali ocen); Obowiązkowe praktyki studenckie okazały się przydatne w życiu zawodowym 64% respondentów; Zdaniem 23% ankietowanych obowiązkowe praktyki studenckie miały wpływ na przyjęcie do pracy; W każdym z wymienionych obszarów związanych z poszukiwaniem pracy studenci najczęściej wskazywali oceny 3 i 4 w pięciostopniowej skali ocen. Najwięcej respondentów wystawiło ocenę 5 dla obszaru związanego z metodami poszukiwania pracy (24%); W spotkaniach organizowanych przez Biuro Karier Żak (kursach, szkoleniach, prezentacjach, itp.) uczestniczyło zaledwie 4% ankietowanych; Stypendium za wyniki w nauce pobierało 31% badanych; Czynny udział w życiu Uczelni (koła naukowe, Samorząd Studentów, Dni Otwarte, itp.) brało 31% respondentów; 5% ankietowanych posiada inne wykształcenie wyższe; Chęć podjęcia dalszego kształcenia zadeklarowało 52% respondentów. Największy odsetek osób deklarujących chęć podjęcia dalszego kształcenia znalazł się na kierunkach: Filologia polska (100%), Budownictwo tryb stacjonarny (73%) oraz Pedagogika tryb stacjonarny (71%); Jako kolejny etap kształcenia najczęściej wskazywano na studia II stopnia (37%); Studia w bardzo wysokim lub wysokim stopniu wpłynęły na ukształtowanie się i rozwój takich kompetencji jak: samodzielność (58%), praca w zespole oraz umiejętność skutecznego komunikowania się (po 51%), a także umiejętność podejmowania decyzji (50%); W stopniu niskim bądź bardzo niskim studia wpłynęły na rozwój takich kompetencji jak: znajomość języka obcego (11%), odporność na stres (6%) jak również umiejętność prezentacji (6%). Najważniejsze wnioski dotyczące losów zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie: 42

44 Główne czynniki decydujące o postrzeganiu przez badanych pracy jako atrakcyjnej: dobra atmosfera w pracy (58%), atrakcyjne wynagrodzenie oraz zgodność pracy z zainteresowaniami (po 57%); W przypadku, gdyby plany związane z poszukiwaniem wymarzonej pracy zawiodły, 41% ankietowanych zostałaby w Polsce; 16% respondentów wykonywało pracę najemną w okresie wypełniania ankiety; Najwięcej ankietowanych podjęło pracę w trakcie I roku studiów (40%); pracę podjętą przed rozpoczęciem studiów kontynuuje zaledwie 2% zatrudnionych studentów; Praca 51% badanych jest zgodna z wykształceniem zdobytym w PWSZ w Chełmie. Najwięcej respondentów stwierdza, że pracę znalazło dzięki pomocy rodziny lub znajomych (49%) oraz poprzez nawiązanie bezpośredniego kontaktu z pracodawcą (33%); 51% ankietowanych zatrudnionych jest na umowę o pracę, przy czym 28% na czas określony, natomiast 23% na czas nieokreślony; Zdecydowana większość respondentów (93%) wykonuje pracę w Polsce; Wśród pracujących w Polsce, najwięcej osób (67%) znalazło zatrudnienie na terenie województwa lubelskiego, z czego 55% w powiecie chełmskim; W zakładach pracy o zasięgu krajowym lub międzynarodowym pracuje 49% ankietowanych; Zadowolenie z obecnie wykonywanej pracy deklaruje trzy czwarte (75%) absolwentów. Zdaniem respondentów o przyjęciu do pracy najczęściej decydują: motywacja do pracy (42%), a także umiejętności interpersonalne, kwalifikacje zawodowe uzyskane poza programem studiów, doświadczenie zawodowe oraz skuteczne komunikowanie się (po 40%); Przy wyborze pracodawcy badani kierowali się najczęściej zainteresowaniami zawodowymi oraz elastycznym czasem pracy (po 47%); Co trzeci badany wykonujący pracę najemną zamierza w przyszłości rozpocząć własną działalność gospodarczą; Zaledwie 3% wszystkich respondentów prowadzi własną działalność gospodarczą. Wśród osób prowadzących działalność gospodarczą, 71% deklaruje, że jest ona zgodna ze zdobytym wykształceniem; 43

45 Na prowadzenie własnej działalności gospodarczej zdecydowali się absolwenci kierunków takich jak: Budownictwo niestacjonarne (43%), Rolnictwo (43%) oraz Stosunki międzynarodowe niestacjonarne (14%); Prawie trzy czwarte respondentów założyła działalność gospodarczą w trakcie studiów; Głównym powodem bądź motywacją, która wpłynęła na decyzję o założeniu własnej firmy była chęć pracy na własny rachunek (71%); Wszyscy respondenci przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce, przy czym 86% na terenie województwa lubelskiego. Każda firma ma zasięg lokalny (71%) bądź regionalny (29%); Wszyscy ankietowani są zadowoleni z prowadzonej działalności gospodarczej; 81% respondentów stanowią osoby niepracujące; Najczęściej wymienianą przyczyną pozostawania bez pracy jest kontynuacja nauki; W przeciągu najbliższych 6 miesięcy pracy poszukiwać zamierza 53% badanych; 40% badanych zamierza poszukiwać pracy na terenie województwa lubelskiego; Najwięcej respondentów chciałoby pracować jako pracownik administracyjny (26%), a także nauczyciel, pracownik dydaktyczny bądź naukowy (24%); Dalszą edukację zamierza podjąć 74% osób niepracujących; Pracy w Polsce w swoim zawodzie zamierza szukać 86% ankietowanych; Chęć założenia własnej działalności gospodarczej deklaruje 43% niepracujących respondentów; W ocenie absolwentów pracodawcy najczęściej poszukują osób z wykształceniem wyższym (55%) oraz doświadczeniem zawodowym (49%). 44

KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA

KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA Chełm 2015 S t r o n a 1 Spis treści I. WSTĘP... 2 II. METODOLOGIA... 3 Populacja badawcza... 3 Metoda zbierania

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier. Formularz

Biuro Karier. Formularz Biuro Karier ul. G. Narutowicza 35 96-300 Żyrardów, tel. 730 111 040 fax. (46) 855 46 64 e-mail: badania.bk@cm.edu.pl Szanowni Państwo, Biuro Karier realizuje projekt badawczy Losy zawodowe absolwentów

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI 2011/2012

ABSOLWENCI 2011/2012 RAPORT Wykonawca: Biuro Karier DSW WROCŁAW, październik 2012 Spis treści 1. Informacje wprowadzające... 3 2. Absolwenci uczestniczący w badaniu... 4 Płeć Absolwentów... 4 Miejsce zamieszkania Absolwentów...

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - rocznik 2007/2008

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - rocznik 2007/2008 Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - rocznik 2007/2008 Przegląd najważniejszych wyników Okres realizacji projektu: styczeń 2008 listopad 2009r. Populacja badawcza: wszyscy absolwenci

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Humanistyczny INSTYTUT HUMANISTYCZNY FILOLOGIA ANGIELSKA

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011 Biuro Karier UJ Raporty z badań losów zawodowych absolwentów (roczniki 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), realizowanych

Bardziej szczegółowo

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Matematyczno-Przyrodniczy INSTYTUT MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2014 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012 Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Metodologia (1) Ilościowe badanie sondażowe przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI rocznik 2012 1 Spis treści 1. Uczestnicy badania... 3 2. Ocena studiów przez uczestników badania... 4 2.1 Ogólny poziom zadowolenia ze studiów na Akademii

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2017 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Podstawa prawna monitorowania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu: Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

5. co zmienił(a) by Pan(i) w swoim wyborze studiów?

5. co zmienił(a) by Pan(i) w swoim wyborze studiów? Załącznik nr 3 OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek pedagogika specjalna Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku pedagogika specjalna,

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Administracyjno-Ekonomiczny INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ RAPORT Z BADANIA 2015 Wrocław 2015 Opracowała: Anna Twarda Spis treści Wstęp.... 3 Rozdział 1. Metodologia badania.... 4 1.1 Cele badania...

Bardziej szczegółowo

Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie

Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis badania

Bardziej szczegółowo

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka RPk-0332/5/10 Raport Badanie Losów Absolwentów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 2010 Marlena Włodkowska Emilia Kuczewska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek pielęgniarstwo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek pielęgniarstwo OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek pielęgniarstwo Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Ochrony Zdrowia Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 211/212 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 213 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek zarządza Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku zarządza a że zbada zapotrzebowania na rynku

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej. V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej. V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania V edycja badania MKZA opis badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW obejmuje trzy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 212/213 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 214 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STRESZCZENIE RAPORTU STYCZEŃ 2012 1 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

kierunek Finanse i rachunkowość

kierunek Finanse i rachunkowość Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 RPk-0332/1/10 Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 Marlena Włodkowska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych absolwentów kierunku wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2016 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej IV edycja, 2015 r.- podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej IV edycja, 2015 r.- podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej IV edycja, 2015 r.- podsumowanie badania Cel badania: poznanie opinii absolwentów na temat jakości kształcenia na Politechnice Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/47 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 21 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 2/47 Informacje ogólne Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Spis treści 1. Cel i opis założeń badania... 3 2. Zasięg i zakres badania... 4 a) Struktura...

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika

RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika studia pierwszego i drugiego stopnia rok akademicki 3/4 Z końcem zajęć w roku akademickim 3/4 na kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, lipiec 2016 Celem badania jest uzyskanie informacji na temat satysfakcji z ukończonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016

Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016 Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Raport z badania Opracowanie: Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie Nysa 2016 wersja 1.0. Badanie losów

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2014

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2014 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów /7 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone na w czerwcu, lipcu i sierpniu r. Badaniu

Bardziej szczegółowo

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r.

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Akty prawne związane z procedurą Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. MONITOROWANIA KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej 1 Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało w

Bardziej szczegółowo

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2012/2013

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2012/2013 Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2012/2013 Badanie ma charakter dobrowolny, podzielone zostało na dwa etapy: Ankieta wstępna (w wersji papierowej) wypełniana przez absolwentów w momencie

Bardziej szczegółowo

Wyniki monitorowania karier absolwentów Wydziału Podstaw Techniki w 2014

Wyniki monitorowania karier absolwentów Wydziału Podstaw Techniki w 2014 Wyniki monitorowania karier absolwentów Wydziału Podstaw Techniki w 2014 Badania w roku 2014 objęły 218 studentów Wydziału Podstaw Techniki. W tej grupie znalazło się 87 kobiet oraz 131 mężczyzn. Struktura

Bardziej szczegółowo

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

Bardziej szczegółowo

KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA

KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA Chełm 2012 Spis treści I. WSTĘP... 2 II. METODOLOGIA... 3 Populacja badawcza... 3 Metoda zbierania danych...

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ADMINISTRACJA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ AKADEMICKIE BIURO KARIER KOSZALIN 2013 Skład Zespołu Badawczego

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Absolwenci 2013 Cele badania poznanie motywów podjęcia studiów oraz wyboru kierunku ocena jakości kształcenia oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało na grupie

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Biuro Karier AWF w Krakowie 15.10.2012 Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Cel badania: Próba znalezienia odpowiedzi pytania czy absolwenci studiów licencjackich

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Absolwenci 2012 Cele badania poznanie motywów podjęcia studiów oraz wyboru kierunku ocena jakości kształcenia oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania Monitorowanie losów zawodowych Wydział Zarządzania Badania w roku 2014 objęły 446 studentów Wydziału Zarządzania. W grupie tych osób znalazło się 265 kobiet oraz 181 mężczyzn. Struktura płci w badaniu

Bardziej szczegółowo

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Warce

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Warce ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Warce Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012

Bardziej szczegółowo

Analiza losów absolwentów 2015/16 sprawozdanie z analizy przeprowadzonej przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Analiza losów absolwentów 2015/16 sprawozdanie z analizy przeprowadzonej przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia Przewodniczący Zespołu: prof.dr hab. inż. Marek Kwiatkowski 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 63, tel. (+48 58) 523 5197, e-mail: marek.kwiatkowski@ug.edu.pl, www.chem.ug.edu.pl 11 maja 2017 r. Prof. UG,

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla pracodawców

Ankieta dla pracodawców Ankieta dla pracodawców Celem ankiety jest zasięgnięcie opinii pracodawców na temat kompetencji, jakimi odznaczają się studenci odbywający praktykę zawodową (część A) oraz oczekiwań pracodawców wobec absolwenta

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Rok akademicki 25/26 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie monitoruje

Bardziej szczegółowo

PLANY ABSOLWENTÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK

PLANY ABSOLWENTÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK PLANY ABSOLWENTÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY BIURO KARIER I PROJEKTÓW PWSZ W TARNOWIE ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2012/2013 Podsumowanie ankiet 1 INFORMACJE OGÓLNE W badaniu przeprowadzonym

Bardziej szczegółowo

Analiza losów zawodowych absolwentów PWSZ w Krośnie

Analiza losów zawodowych absolwentów PWSZ w Krośnie BIURO KARIER Analiza losów zawodowych absolwentów PWSZ w Krośnie absolwenci 2014 r. Krosno, kwiecień 2015 r. Opracowanie wyników ankiet dotyczących losów zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2013/2014 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców Wydział Lekarski UJ CM Rocznik 2014/2015 SEKCJA DS. DYDAKTYKI I KARIER AKADEMICKICH

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Absolwenci 2014 Cele badania poznanie motywów podjęcia studiów oraz wyboru kierunku ocena jakości kształcenia oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis badania

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI

Bardziej szczegółowo

Badanie losów zawodowych absolwentów

Badanie losów zawodowych absolwentów Badanie losów zawodowych absolwentów 1. Płeć: Kobieta Mężczyzna 2. Ostatnio ukończony kierunek studiów: Wydział (lista do wyboru) Kierunek (lista do wyboru) Rok urodzenia: (lista do wyboru) 3. W ciągu

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM Raport z ankiety doktoranckiej 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej w czerwcu 2012 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU program rozwoju WYŻSZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SZKOŁY BANKOWEJ BANKOWEJ W GDAŃSKU W GDAŃSKU Raport Raport z VII fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni z lat

Wyniki badania absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni z lat Wyniki badania absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni z lat 2012 2016 Realizacja badania i przygotowanie raportu Izabela Średzińska Biuro Karier Akademii Morskiej w Gdyni Gdynia, styczeń 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015

Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015 Filia AWF Warszawa w Białej Podlaskiej Zespół ds. oceny procesu kształcenia Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015 W wyniku przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny Rocznik 2010/2011

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny Rocznik 2010/2011 Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny Rocznik SEKCJA DS. DYDAKTYKI I KARIER AKADEMICKICH CM Uniwersytet Jagielloński Collegium

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH

RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH Keystone Consulting Sp. z o.o. dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Katowice, 29 listopada 2011r. SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Budownictwa i Architektury

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Budownictwa i Architektury Monitorowanie losów zawodowych Wydział Budownictwa i Architektury Badania w roku 2015 objęły 357 studentów Wydziału Budownictwa i Architektury. W grupie tych osób znalazło się 141 kobiet oraz 216 mężczyzn.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych. Opracowała dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak

RAPORT Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych. Opracowała dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak RAPORT Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych Opracowała dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak Olsztyn 2016 Wstęp W roku akademickim 2014/15 przeprowadzona została czwarta

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA 1 z 6 2015-01-24 20:28 Małgorzata Zięba INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA Autorka jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Wiedzą i Informacją na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP 74/12 Zarządzenie Nr 33/12 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie monitorowania

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Część ogólna 1. WSTĘP Niniejszy raport jest podsumowaniem badania

Bardziej szczegółowo

2013/2014. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena

2013/2014. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena 2013/2014 Ewaluacja jakości kształcenia Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:..

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:.. Załącznik nr 1 Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie Proszę o wypełnienie: Nazwa przedmiotu:.. Rok akademicki 20 /20

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Część ogólna

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Część ogólna Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Część ogólna Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo, niniejszy raport przedstawia wyniki badania pn.

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Rocznik absolwentów: Czas badania: do 3 m-cy od skończenia studiów Opracowanie: Biuro Karier i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Badanie losów absolwentów zostało

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2015 roku

Losy absolwentów 2015 roku Losy absolwentów 2015 roku Badanie Losów Absolwentów naszej szkoły realizowane jest już od wielu lat. Przedmiotem przeprowadzanych badań jest aktualna sytuacja absolwentów, którzy ukończyli naukę i zdali

Bardziej szczegółowo

Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów

Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów 1 z 6 2011-01-15 22:00 Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów absolwentów PONIEDZIAŁEK, 10 STYCZNIA 2011 01:30 Wielu studentów zastanawia się czy decyzja o rozpoczęciu nauki na kierunku kosmetologia

Bardziej szczegółowo

Pozycja zawodowa i społeczna pielęgniarek, położnych w opinii przedstawicieli tych zawodów

Pozycja zawodowa i społeczna pielęgniarek, położnych w opinii przedstawicieli tych zawodów Pozycja zawodowa i społeczna pielęgniarek, położnych w opinii przedstawicieli tych zawodów Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych na przełomie czerwca i lipca 2009r. przeprowadziło

Bardziej szczegółowo

Młodzi na rynku pracy 2012. Raport badawczy

Młodzi na rynku pracy 2012. Raport badawczy Młodzi na rynku pracy 2012 Raport badawczy Warszawa, 28 lutego 2012 Nota metodologiczna Badanie zostało zrealizowane w dniach 9-16 lutego 2012 przez portal badawczy StudentsWatch sp. z o.o. na losowej

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK ZAMAWIANY ENERGETYKA Prezentacja skrócona Opracował: dr inż. Stanisław Pryputniewicz

KIERUNEK ZAMAWIANY ENERGETYKA Prezentacja skrócona Opracował: dr inż. Stanisław Pryputniewicz KIERUNEK ZAMAWIANY ENERGETYKA Prezentacja skrócona Opracował: dr inż. Stanisław Pryputniewicz 1 Prezentacja obejmuje: 1. Analizę wyników rekrutacji na kierunek energetyka. 2. Analizę motywacji wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

Wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczestników Dnia Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (marzec 2012)

Wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczestników Dnia Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (marzec 2012) Wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczestników Dnia Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (marzec 2012) Ankieta miała na celu zebranie opinii kandydatów na studia/studentów o działaniach planowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012 podsumowanie badania pilotażowego Pilotażowe badanie Monitoring Karier Zawodowych Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii

Bardziej szczegółowo