Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę usług kolokacji infrastruktury sprzętowej Zamawiającego w Centrum Przetwarzania Danych (Data Center), świadczenie usług serwisowych i administracyjnych. Zakres zamówienia obejmuje: kolokację sprzętu teleinformatycznego, (infrastruktury sprzętowej zamawiającego, klatki blade, 18 szt. serwerów, macierzy dyskowej, 2 szt. urządzeń typu HSM, szafy serwerowej, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 3 do SIWZ); zapewnienie zasilania gwarantowanego niezbędnego do ciągłej pracy ww. urządzeń; zapewnienie dostępu do sieci Internet o gwarantowanej przepływności minimalnej 100Mbps w celu udostępnienia Zamawiającemu, Partnerom, Obywatelom oraz Interesantom dostępu do usług realizowanych przez Systemy; udostępnienie 32 adresów IPv4, adresów IPv6 3x /64 i obsłużenia revdns; udostępnienie Zamawiającemu oraz firmie, która w imieniu Zamawiającego dokona przeniesienia urządzeń do Data Center Wykonawcy redundantnych urządzeń aktywnych pełniących funkcję zabezpieczenia sieciowego ruchu internetowego (firewall); udostępnienie redundantnych urządzeń aktywnych pełniących rolę bramy VPN (wirtualnej sieci prywatnej) dla połączeń Punkt-Punkt (site-to-site) umożliwiającej zestawienie co najmniej 96 jednoczesnych sesji VPN z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST) będącymi Partnerami Projektu Lubuski e-urząd ; Zapewnienie na terenie Data Center pomieszczenia biurowego wyposażonego w podstawowe meble biurowe (biurko, krzesło, dostęp do szerokopasmowego łącza internetowego, dostęp do infrastruktury serwerowo-macierzowej Zamawiającego w ramach sieci lokalnej). Data Center musi spełniać następujące wymagania minimalne: Lokalizacja: teren województwa lubuskiego Data Center musi spełniać warunki techniczne i organizacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw 1

2 Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. (w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych) Dz. U. z r., dla wymaganego wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym zgodnie z załącznikiem do wymienionego rozporządzenia; Zamawiający wymaga by na potrzeby czasowego przechowywania urządzeń na terenie Data Center znajdowało się dodatkowe pomieszczenie magazynowe, zabezpieczone kontrolą dostępu o powierzchni min. 5m2. Pomieszczenie, na żądanie Zamawiającego musi być udostępnione producentowi infrastruktury serwerowo-macierzowej lub podmiotowi upoważnionemu do czasowego przechowywania urządzeń zapasowych lub podlegających wymianie; Poziom dostępności Data Center wg normy TIA-942: min. 2; W celach związanych z wymianą urządzeń Zamawiającego, Zamawiający wymaga by Wykonawca umożliwił dostęp do serwerowni zawierającej urządzenia Zamawiającego w trybie 365/7/24 dla uprawnionych przez Zamawiającego osób; Nadmiarowość urządzeń aktywnych; Dostęp do sieci Internet zapewniony przez 2 dostawców (operatorów ISP) o przepustowości każdego łącza min 100 Mbit/s z zapewnieniem automatycznego przełączania (tzw. routing dynamiczny BGP); Zasilanie Data Center: o Zamawiający wymaga by system zasilania awaryjnego (UPS) pracował w układzie redundancji N+N; o Każdy z systemów zasilania awaryjnego (UPS) musi posiadać odrębny i niezależny zestaw baterii akumulatorów; o Umiejscowiony na stałe agregat prądotwórczy uruchamiany automatycznie; o Zamawiający wymaga by zasilanie Rozdzielni Głównej niskiego napięcia Data Center umożliwiało zasilanie z min. trzech niezależnych źródeł w tym co najmniej jednego zespołu prądotwórczego; o Główny Wyłącznik Prądu (EPO) obejmujący swoim zasięgiem urządzenia znajdujących się w serwerowni musi się znajdować w miejscu niedostępnym dla osób postronnych; o Podtrzymanie zasilania przy pomocy zespołu prądotwórczego musi być nieograniczone czasowo, w szczególności musi być możliwe uzupełnianie paliwa w trakcie jego pracy; 2

3 o Układ zasilania energetycznego musi być nadmiarowy z zapewnieniem jego prawidłowego funkcjonowania podczas prac serwisowych; o Zamawiający nie dopuszcza by jakikolwiek obwód zasilający urządzenia wchodzące w skład infrastruktury serwerowo-macierzowej był zabezpieczony wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Wymagania minimalne dot. systemu utrzymywania stabilnych środowiskowych warunków pracy urządzeń IT: o Zamawiający wymaga by system klimatyzacji precyzyjnej pracował w układzie podwójnej redundancji N+N o system klimatyzacji musi zapewniać sprawne, ciągłe odprowadzanie mocy traconej z szafy serwerowej z zainstalowanymi urządzeniami Zamawiającego na poziomie nie mniejszym niż BTU/h. o system obiegu powietrza w serwerowni musi umożliwiać dostarczanie schłodzonego powietrza z przodu szaf i odprowadzanie nagrzanego powietrza z tyłu szaf. Dla zapewnienia prawidłowego chłodzenia infrastruktury serwerowo-macierzowej Zamawiającego nie dopuszcza się by powietrze było nawiewane w kierunku prostopadłym do tylnych drzwi szaf serwerowych. o Zainstalowane urządzenia klimatyzacji precyzyjnej muszą zapewniać stabilne warunki środowiskowe dla kolokowanej infrastruktury serwerowo-macierzowej Zamawiającego. W szczególności muszą zostać zachowane następujące parametry temperatury i wilgotności: temperatura termometru suchego: 20 C do 25 C; wilgotność względna: 40% do 55%; maksymalna temperatura punktu rosy: 21 C; maksymalna szybkość zmiany: 5 C na godzinę; System powinien zapewnić swobodny dostęp klimatyzowanego powietrza na całej wysokości szafy rack. Temperatura powietrza wlotowego do szafy rack powinna na całej jej wysokości 0-200cm wynosić ok. 24 C Układ klimatyzacji musi być nadmiarowy z zapewnieniem jej prawidłowego funkcjonowania podczas prac serwisowych Wymagania minimalne dot. infrastruktury telekomunikacyjnej: Zamawiający wymaga by lokalna sieć LAN w Data Center pracowała w układzie podwójnej redundancji (N+N) Układ dystrybucji ruchu w sieci LAN oraz do sieci WAN musi być nadmiarowy z zapewnieniem jego 3

4 prawidłowego funkcjonowania podczas prac serwisowych. W celu zapewnia ciągłości funkcjonowania usług świadczonych przez Zamawiającego na rzecz mieszkańców i JST obiekt powinien posiadać min. dwa światłowodowe przyłącza szerokopasmowe, każde od innego operatora telekomunikacyjnego o gwarantowanej minimalnej przepływności CIR 100Mbps każdy. Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie obsługi protokołu BGP4 w ramach własnego systemu AS W/w urządzenia powinny mieć wydajność zapewniającą utrzymanie ciągłości pracy infrastruktury technicznej Data Center niezbędnej do świadczenia usług: o Monitoring środowiska musi obejmować minimum: temp. strefy zimnej, wilgotność strefy zimnej, temp. strefy gorącej (tył), zasilanie awaryjne; o Szafa rack oraz wszystkie zainstalowane w niej urządzenia zasilane są napięciem przemiennym 230 V 50 Hz z dwu różnych torów zasilania; o wysokość podłogi technicznej min. 30cm (odległość od posadzki do górnej płaszczyzny podłogi technicznej) o wysokość od poziomu podłogi technicznej do poziomu instalacji nad szafami rack lub sufitu nie może być mniejsza nić 230 cm o w celu wyeliminowania możliwości stworzenia ryzyka zalania i spowodowania przestoju w pracy infrastruktury serwerowo-macierzowej Zamawiającego w serwerowni nie mogą przebiegać jakiekolwiek instalacje hydrauliczne (wodne, kanalizacyjne, gaz, CO, etc.). Z niniejszego wyłącza się instalacje SUG oraz nawilżacze. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe: o W serwerowni musi działać System Alarmowania Pożarowego oraz Automatyczny System Gaszenia w oparciu o Stałe Urządzenie Gaśnicze; o W serwerowni musi być stosowany czynnik gaśniczy przystosowany do gaszenia urządzeń elektrycznych i elektronicznych; Dostęp administracyjny: o Zapewniony dostęp fizyczny wyznaczonym przez Zamawiającego pracownikom do kolokowanej szafy rack i jej wyposażenia w Dni Robocze oraz w sytuacjach Awarii; o Zapewnienie w sąsiedztwie serwerowni pokoju pracy czasowej ze stanowiskami wyposażonymi w łącza 4

5 internetowe; o wejście do serwerowni musi być zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych; o Data Center musi być wyposażony w środki techniczne do wykrywania nieautoryzowanej obecności osób w budynku (System Sygnalizacji Włamania i Napadu, System Telewizji Przemysłowej (CCTV), system detekcji ruchu, itp.). monitorowany oraz odpowiednio zabezpieczony; o Wymagany system monitoringu video w trybie 7/24/365; o Wykonawca na żądanie Zamawiającego udostępni zapis z systemu CCTV dla każdego zdarzenia polegającego na przebywaniu w serwerowni lub jej bezpośrednim sąsiedztwie osób fizycznych. Wymagana retencja dla zapisów CCTV min. 60 dni. Obsługa urządzeń: o Zapewnienie możliwości sprawdzania poprawności działania usług w trybie ciągłym (tj. 7/24/365); o Zapewnienie raportowania nieosiągalności usługi (usług) przy pomocy a lub komunikatu SMS. Wybór sposobu powiadamianie leży po stronie Zamawiającego; o Zapewnienie wyznaczonym przez Zamawiającego pracownikom UMWL co najmniej 1 raz w miesiącu planowanego dostępu fizycznego do urządzeń Zamawiającego znajdujących się w serwerowni Data Center w ilości 24h/miesiąc. o Zapewnienie usługi Help Desk obejmującej następujące czynności: restart urządzeń, wyłączanie/włączanie urządzeń, odłączenie i załączenie kabli urządzeń, o serwis i konserwacja urządzeń w gwarantowanym wymiarze nie mniejszym niż 8h/m-c. Usługi administracyjne dotyczące systemów (oprogramowanie) o o o o Jeśli zachodzi potrzeba - aktualizacje systemów operacyjnych nie rzadziej niż 1x m-c, Zakładanie nowych serwerów (wirtualnych lub fizycznych) wg potrzeb Zamawiającego, Czynności administracyjne mające na celu zapewnienie ciągłości usług serwisów: RBIP, Wrota Lubuskie, Cyfrowy Urząd, System Raportowania oraz Analiz Porównawczych, System Eserwis, Inne prace administracyjne zlecane przez Zamawiającego, 5

6 o Powyższy zakres czynności w liczbie około 16-20h/m-c. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania comiesięcznych szczegółowych raportów z realizacji wykonania Przedmiotu Umowy. Zaakceptowane Raporty będą stanowiły załącznik do faktury i będą podstawą do jej zapłaty. Raport powinien zawierać co najmniej: datę raportu, okres za jaki raport został sporządzony, zakres zrealizowanych prac, ewidencję zgłoszeń, zakres planowanych prac w następnym okresie oraz ewentualne rozbieżności względem terminów realizacji wskazanych w poprzednim raporcie. Każdorazowo po zleceniu prac przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz sporządzenia formularza zgłoszeniowego, który będzie zawierał co najmniej: datę zgłoszenia, opis zleconych prac, termin wykonania prac oraz planowany czas. Wykonywanie kopii zapasowych: o Wykonywanie kopii zapasowych na macierzy Zamawiającego oraz taśmach magnetycznych (bibliotece taśmowej) Wykonawcy w technologii D2D2T min. 1 kopia danych /dzień, obsługa taśm leży po stronie Wykonawcy; o Przechowywanie kopii zapasowych w budynku innym niż serwerownia w sejfach zgodnych z normą PN-EN Kontrola dostępu i ochrona fizyczna o Wymagany system ochrony fizycznej i kontroli dostępu (teren całego obiektu powinien być chroniony przez system telewizji przemysłowej, na zewnątrz i wewnątrz); o Wymagany system alarmowy, przejście do strefy chronionej powinno być zabezpieczone przez system alarmowy sygnalizujący nieuprawniony dostęp; o Wejście do serwerowni za pomocą specjalnych kart zbliżeniowych lub rozwiązań równoważnych i tylko w obecności uprawnionego pracownika Wykonawcy. Warunki środowiskowe o Zapewnienie stabilnych warunków środowiskowych umożliwiających nieprzerwaną pracę urządzeń, zarówno serwerów, jak również urządzeń sieciowych; o Data Center powinno być wyposażone w redundantny system klimatyzacji kontrolujący i utrzymujący stałą temperaturę. 2 Ilość Usługi Data Center, usługi serwisowe i administracyjne będą świadczone przez okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r. 3 Prace wdrożeniowe Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć po stronie Data Center niezbędne urządzenia do zestawienia bezpiecznych kanałów komunikacji pomiędzy Partnerami Projektu Lubuski e-urząd a Data Center. 6

7 4 Forma rozliczeń za świadczone usługi Data Center 5 Wymagania odnośnie treści oferty W przypadku zmiany obecnej lokalizacji Data Center podpisany przez Zamawiającego protokół relokacji infrastruktury serwerowo-macierzowej Zamawiającego oraz protokół uruchomienia usługi Data Center stanowi podstawę rozpoczęcia naliczania miesięcznych opłat usługi tytułu świadczonych usług. Wypłata wynagrodzenia usługi z tytułu świadczonych usług następować będzie w postaci opłat w wysokości określonych w Formularzu cenowym, płatnych na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT za każdy, miesięczny okres świadczenia usług. W przypadku, gdy okres rozliczeniowy jest krótszy niż miesiąc kalendarzowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do ilości dni świadczonej usługi w danym okresie rozliczeniowym. Na potwierdzenie, że oferowane usługi Data Center spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty: Oświadczenie Wykonawcy, że Data Center spełnia wymagania określone przez Zamawiającego; Wykonawca zobowiązany jest do wskazania adresu Data Center oraz adresu przechowywania nośników z kopią bezpieczeństwa (wg Załącznik nr. do SIWZ) Zadanie nr 2: Prace montażowo/instalacyjne związane ze zmianą lokalizacji Data Center usługa będzie świadczona tylko w przypadku zmiany lokalizacji Data Center po okresie wygaśnięcia umowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / Przedmiot zamówienia obejmuje relokację i ponowne uruchomienie środowiska składającego się z infrastruktury funkcjonalna przedmiotu serwerowo-macierzowej i zainstalowanego na niej oprogramowania z Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) zamówienia Wykonawcy do nowej siedziby, wybranej w osobnym postępowaniu przetargowym W celu zapewnienia ciągłości działania systemów wdrożonych w ramach Projektu Lubuski e Urząd Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia urządzeń do nowej lokalizacji DC zachowując ciągłość pracy Systemów. Poniżej przedstawiono przykładowy scenariusz migracji do nowej lokalizacji, który może zostać wykorzystany przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w scenariuszu. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu planowanych prac, opisu sposobu migracji, sposobu uruchomienia oraz testowania prawidłowego działania systemów w nowej lokalizacji Data Center. Harmonogram powinien zostać przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy. 7

8 W czasie relokacji Wykonawca musi zapewnić na całej drodze transportowej ochronę infrastruktury Zamawiającego w sposób gwarantujący całkowite zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi (deszcz, nadmierne nasłonecznienie, śnieg, itp.); Przykładowy scenariusz migracji do nowej lokalizacji: 1. ETAP: utworzenie zasobów w chmurze tymczasowej Wykonawcy dla potrzeb obsługi istniejących Systemów na czas migracji jednostek fizycznych Dobór parametrów usługi należy do Wykonawcy. 2. ETAP: migracja istniejących Systemów Zamawiającego do chmury tymczasowej : a) Systemy RBIP: i. Wykonać backup danych przed rozpoczęciem procesu migracji. ii. Przeniesienie wszystkich portali BIP dla JST Ilość sztuk: ok 300 sztuk, Właściciele domen: poszczególne JST oraz ich jednostki podległe. Należy dokonać aktualizacji wszystkich istniejących przekierowań adresów stron BIP w JST. Koordynacja działań z poszczególnymi JST leży po stronie Wykonawcy. 8

9 Należy uwzględnić konfigurację oraz czas propagacji domen w usłudze DNS. Zamawiający dopuszcza możliwość blokady edycji danych znajdujących się na portalach wyłącznie przez okres weekendu (tj. sobota i niedziela) lub w dni robocze poza godzinami pracy JST. Koordynacja prac z poszczególnymi JST leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji niedostępności danych do odczytu dla Użytkowników. Należy uwzględnić czas propagacji domeny tak aby następnego dnia od godziny rozpoczęcia pracy poszczególnej JST zagwarantować spójność danych na poziomie instancji portalu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przenosin poszczególnych BIP. b) Wrota Lubuskie: i. Wykonać backup danych przed rozpoczęciem procesu migracji. ii. Przeniesienie portalu Wrota Lubuskie do chmury tymczasowej : Domena pod kontrolą UMWL. 9

10 Należy uwzględnić konfigurację oraz czas propagacji domen w usłudze DNS. Zamawiający dopuszcza możliwość blokady edycji danych znajdujących się na portalach wyłącznie przez okres weekendu (tj. sobota i niedziela) lub w dni robocze poza godzinami pracy JST. Koordynacja prac w okresie weekendowym z UMWL leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji niedostępności danych do odczytu dla Użytkowników. Należy uwzględnić czas propagacji domeny tak aby następnego dnia od godziny rozpoczęcia pracy poszczególnej JST zagwarantować spójność danych na poziomie instancji portalu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przenosin Portalu Wrota Lubuskie. c) Cyfrowy Urząd (CU): i. Wykonać backup danych przed rozpoczęciem procesu migracji. ii. Przeniesienie portalu Cyfrowy Urząd do chmury tymczasowej. iii. Przeniesienie z Data Center Wykonawcy oraz konfiguracja istniejących urządzeń HSM Zamawiającego w Nowym Data Center. iv. Parametryzacja Cyfrowego Urzędu (zmiany adresów IP, certyfikat SSL, itp.). v. Przeprowadzenie testów poprawności działania CU oraz urządzeń HSM. 10

11 Zamawiający dopuszcza brak dostępu do usługi CU przez okres 12h jednorazowo, tylko w przypadku fizycznego przenoszenia urządzeń HSM. Realizacja prac powinna odbywać się wyłącznie przez okres weekendu (tj. sobota i niedziela) lub w dni robocze poza godzinami pracy Zamawiającego. 3. ETAP: wymagany Backup Danych: a) Wymagany Backup Danych na taśmę Wykonawcy oraz urządzenie zewnętrzne np. HDD Wykonawcy. b) Backupem Danych objąć wszystkie Systemy nie zmigrowane do chmury tymczasowej: i. System Business Intelligence (BI) Należy wykonać kopię zapasową bazy SQL oraz wszystkich maszyn wirtualnych obsługujących usługę. Zamawiający dopuszcza brak dostępu do usługi łącznie przez okres max. 5 dni. ii. Mini obiegi dokumentów (25 sztuk) Należy wykonać kopię zapasową bazy SQL oraz wszystkich maszyn wirtualnych obsługujących usługę. Zamawiający dopuszcza sytuację niedostępności usługi wyłącznie przez okres weekendu (tj. sobota i niedziela) oraz w dni robocze poza godzinami pracy JST. iii. System eserwis Zamawiający dopuszcza brak dostępu do usługi łącznie przez okres max. 5 dni. iv. Pozostałe serwery developerskie. 11

12 Zamawiający dopuszcza brak dostępu do usługi łącznie przez okres max. 5 dni. v. Serwery domeny. Zamawiający dopuszcza sytuację niedostępności usługi wyłącznie przez okres weekendu (tj. sobota i niedziela) oraz w dni robocze poza godzinami pracy JST. Uzgodnienie terminu, backup danych oraz zapewnienie nośników i oprogramowania do Backupu danych leży po stronie Wykonawcy. 4. ETAP: przeniesienie istniejących urządzeń fizycznych do Nowego Data Center: a) Demontaż urządzeń w terminie uzgodnionym z Administratorem Nowego Data Center oraz Zamawiającym: Uzgodnienie terminu, demontaż urządzeń leży po stronie Wykonawcy. Przekazanie urządzeń nastąpi po podpisaniu protokołu przekazania przez Strony: Zamawiający, Administrator Nowego Data Center, Wykonawca. Zamawiający zaleca, aby prace odbywały się w godzinach pracy Zamawiającego. Wykaz istniejących urządzeń Zamawiającego: Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-01) Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-02) Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-03) Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-04) Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-05) 12

13 Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-06) Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-07) Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-08) Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-09) Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-10) Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-11) Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-12) Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-13) Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-14) Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-15) Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-16) Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-17) Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-18) Macierz NETAPP FAS2040-R5 (ziel-dc-mdy-01) Urządzenia HSM Urządzenia HSM Switch 10GB Switch 10GB 13

14 Switch FC 8GB Switch FC 8GB Obudowa Blade Unit Szafa 42 U b) Transport: Wszystkie koszty związane z fizycznym przeniesieniem istniejących urządzeń leżą po stronie Wykonawcy (w tym koszty ubezpieczenia urządzeń na czas transportu). c) Montaż urządzeń w Data Center. Dopuszczalny czas przestoju urządzeń Zamawiającego dla realizacji Przedmiotu Zamówienia: 5 dni NIE DOTYCZY USŁUG DZIAŁAJĄCYCH W CHMURZE. 5. ETAP: przygotowanie środowiska w Nowym Data Center: a) Utworzenie 96 kanałów VPN dla Partnerów Projektu Lubuski eurząd (wszystkie JST województwa lubuskiego): i. Utworzenie 96 kanałów VPN: - konfiguracja tuneli VPN na urządzeniach aktywnych znajdujących się w Nowej lokalizacji Data Center (Urządzenia typu Firewall) - konfiguracja tuneli VPN u 96 partnerów projektu Lubuski e-urząd w oparciu o nową dedykowaną adresację IP na istniejących urządzeniach aktywnych (typu Firewall) w JST, zgodnie poniższym z wykazem. 14

15 Lista sprzętu typu firewall u Partnerów Projektu Lubuski e-urząd LP. Nazwa sprzętu Ilość szt. 1 Cisco ASA 5505 Sec Plus 57 2 Cisco ASA 5510 Sec Plus 36 3 Cisco ASA 5520 Sec Plus 1 4 Fortigate 110C 1 5 Netasq U450-A 1 Zamawiający nie zapewnia zdalnego dostępu do urządzeń aktywnych po stronie JST. Konfiguracja tuneli VPN po stronie JST wymaga wizyty w JST. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania poprzez zdalny dostęp, realizacja dostępu zdalnego oraz konfiguracja urządzeń leży po stronie Wykonawcy. Umówienie terminu instalacji oraz koordynacja prac konfiguracyjnych leży po stronie Wykonawcy. Szacuje się czas wykonania konfiguracji dla 1 tunelu VPN: do 8 godzin pracy. Wykonywanie prac konfiguracyjnych nie może utrudniać bieżącej działalności JST. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram prac. ii. iii. przeprowadzenie testów wszystkich utworzonych połączeń, mające na celu potwierdzenie poprawności działania tuneli VPN, rekonfiguracja danych w Systemie eserwis: - zmiana monitorowanych adresów IP. 6. ETAP: migracja istniejących Systemów Zamawiającego z chmury tymczasowej do środowiska zlokalizowanego w Nowym Data Center: a) Systemy RBIP: 15

16 i. Wykonać backup danych w chmurze tymczasowej przed rozpoczęciem procesu migracji. i. Przeniesienie wszystkich portali BIP dla poszczególnych JST z chmury tymczasowej na istniejące urządzenia fizyczne Zamawiającego w Nowym Data Center. Należy dokonać aktualizacji wszystkich istniejących przekierowań adresów stron BIP w JST. Koordynacja działań z poszczególnymi JST leży po stronie Wykonawcy. Należy uwzględnić konfigurację oraz czas propagacji domen w usłudze DNS. Zamawiający dopuszcza możliwość blokady edycji danych znajdujących się na portalach wyłącznie przez okres weekendu (tj. sobota i niedziela) lub w dni robocze poza godzinami pracy JST. Koordynacja prac z poszczególnymi JST leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji niedostępności danych do odczytu dla Użytkowników. Należy uwzględnić czas propagacji domeny tak aby następnego dnia od godziny rozpoczęcia pracy poszczególnej JST zagwarantować spójność danych na poziomie instancji portalu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przenosin poszczególnych BIP. 16

17 b) Wrota Lubuskie: ii. Wykonać backup danych w chmurze tymczasowej przed rozpoczęciem procesu migracji. iii. Przeniesienie portalu Wrota Lubuskie z chmury tymczasowej na istniejące urządzenia fizyczne Zamawiającego w nowym Data Center. Należy uwzględnić konfigurację oraz czas propagacji domen w usłudze DNS. Zamawiający dopuszcza możliwość blokady edycji danych znajdujących się na portalach wyłącznie przez okres weekendu (tj. sobota i niedziela) lub w dni robocze poza godzinami pracy JST. Koordynacja prac w okresie weekendowym z UMWL leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji niedostępności danych do odczytu dla Użytkowników. Należy uwzględnić czas propagacji domeny tak aby następnego dnia od godziny rozpoczęcia pracy poszczególnej JST zagwarantować spójność danych na poziomie instancji portalu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przenosin Portalu Wrota Lubuskie. c) Cyfrowy Urząd (CU): i. Wykonać backup danych w chmurze tymczasowej przed rozpoczęciem procesu migracji. ii. Przeniesienie portalu Cyfrowy Urząd z chmury tymczasowej na istniejące urządzenia fizyczne Zamawiającego w Nowym Data Center. iii. Parametryzacja Cyfrowego Urzędu (zmiany adresów IP, certyfikat SSL, itp.). iv. Przeprowadzenie testów poprawności działania CU oraz urządzeń HSM. 17

18 Zamawiający dopuszcza brak dostępu do usługi CU przez okres 12h. Realizacja prac powinna odbywać się wyłącznie przez okres weekendu (tj. sobota i niedziela) lub w dni robocze poza godzinami pracy Zamawiającego. Rekonfiguracja urządzeń HSM leży po stronie Wykonawcy. 7. ETAP: uruchomienie pozostałych usług Zamawiającego w Nowym Data Center: a) Uruchomienie pozostałych istniejących Systemów Zamawiającego: i. System Business Intelligence (BI) - Konfiguracja dostępności usługi dla wszystkich JST poprzez tunel VPN. ii. Mini Obieg dokumentów dla JST iii. E-Serwis - należy skonfigurować ponownie wszystkie sondy systemu e-serwis moduł PRTG w JST (96 szt.) aby przywrócić monitorowanie usług Zamawiający nie zapewnia zdalnego dostępu do urządzeń aktywnych po stronie JST. Konfiguracja sond (e-serwis) po stronie JST wymaga wizyty w JST. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania poprzez zdalny dostęp, realizacja dostępu zdalnego oraz konfiguracja urządzeń leży po stronie Wykonawcy. Umówienie terminu instalacji w poszczególnej JST oraz koordynacja prac konfiguracyjnych leży po stronie Wykonawcy. Parametryzacja sondy po stronie JST może wiązać się z koniecznością ponownego skonfigurowania i podpięcia sensorów dla wszystkich urządzeń w JST. 18

19 Parametryzacja sondy oraz skonfigurowanie sensorów leży po stronie Wykonawcy. Ilość aktywnych sensorów: iv. Pozostałe Serwery Developerskie - należy skonfigurować usługę tak aby była dostępna dla Generalnego Wykonawcy Projektu Lubuski e- Urząd - konsorcjum firm Sygnity S.A. i Max Elektronik S.A. poprzez tunele VPN Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wybranemu w ramach postępowania: Szczegółowy wykaz BIP Dane kontaktowe do Partnerów Projektu Szczegółowy wykaz typów urządzeń Firewall Zamawiający szacuje, że do migracji będzie ok 6 TB danych istniejących w systemach Zamawiającego. Po wykonaniu migracji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania szczegółowej dokumentacji powykonawczej obejmującej co najmniej: opis wykonanego sposobu migracji, topologię połączeń serwerów, adresację wszystkich interfejsów Ethernet oraz FC, przydzielenie wolumenów dyskowych oraz ich przeznaczenie, uruchomione usługi oraz ich konfigurację, dane kont użytkowników (w tym administratora) wraz z hasłami. 2 Ilość 1 relokacja i ponowne uruchomienie środowiska Zamawiającego 3 Prace wdrożeniowe Relokacja i ponowne uruchomienie środowiska Zamawiającego w Nowym Data Center. 4 Forma rozliczeń za świadczone usługi Data Center Po stronie Wykonawcy leży dokonanie zmian konfiguracyjnych w urządzeniach zainstalowanych w JST i u Zamawiającego w zakresie niezbędnym do uzyskania bezpiecznych kanałów komunikacji zgodnie z ww. dokumentem. W przypadku zmiany lokalizacji Data Center podpisany przez Zamawiającego protokół relokacji infrastruktury serwerowomacierzowej Zamawiającego oraz protokół uruchomienia usługi Data Center stanowi podstawę naliczania opłaty za usługę. 19

Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia na usługę najmu powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Najem powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Zadanie nr 1: Najem powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Załącznik nr 1 do ogłoszenia na usługę najmu powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Zadanie nr 1: Najem powierzchni w Data Center

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Usługa łączy dostępowych oraz usługa kolokacji infrastruktury techniczno-systemowej (ITS)

Opis przedmiotu zamówienia Usługa łączy dostępowych oraz usługa kolokacji infrastruktury techniczno-systemowej (ITS) Załącznik nr 1 do SIWZ (do Umowy) Opis przedmiotu zamówienia Usługa łączy dostępowych oraz usługa kolokacji infrastruktury techniczno-systemowej (ITS) Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania

Bardziej szczegółowo

Data Center Beyond.pl

Data Center Beyond.pl Data Center Beyond.pl Specyfikacja techniczna Data Center Beyond.pl Pierwsze w Polsce w pełnie neutralne telekomunikacyjnie centrum danych Ponad 10 operatorów przyłączonych światłowodami: Level 3 Communications,

Bardziej szczegółowo

Beyond.pl. Opis techniczny Beyond.pl Data Center 1

Beyond.pl. Opis techniczny Beyond.pl Data Center 1 Beyond.pl Opis techniczny Beyond.pl Data Center 1 1 Pierwsze w Polsce w pełni neutralne telekomunikacyjnie centrum danych. Ponad 10 operatorów: - operatorzy klasy międzynarodowej Tier1: Cogent, Level3,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

JST uczestniczących w projekcie Lubuski e-urząd. Piotr Gawara GaMP Sp. z o.o. Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2010r.

JST uczestniczących w projekcie Lubuski e-urząd. Piotr Gawara GaMP Sp. z o.o. Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2010r. Audyt informatyczny JST uczestniczących w projekcie Lubuski e-urząd Piotr Gawara GaMP Sp. z o.o. Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2010r. GaMP Sp. z o.o. GaMP Sp. z o.o. Aleja Konstytucji 3 Maja 8 65-803 Zielona

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA. i Hosting Dedykowany

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA. i Hosting Dedykowany NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Kolokacja i Hosting Dedykowany Definicje Kolokacja Usługa kolokacji polega na dzierŝawie powierzchni montaŝowej wraz z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną w

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

Outsourcing infrastruktury IT. Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE. www.talex.pl

Outsourcing infrastruktury IT. Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE. www.talex.pl Outsourcing infrastruktury IT Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE Współczesne przedsiębiorstwa chcąc rozwijać swoją działalność, zmuszone są do nieustannego podnoszenia jakości oferowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE. www.centrum.zeto.bydgoszcz.pl

BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE. www.centrum.zeto.bydgoszcz.pl BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE Usługi Centrum Danych ZETO Bydgoszcz SA VI Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw 24 25 października 2013 Andrzej Wiśniewski ZETO Bydgoszcz SA Usługi

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Nasze Centrum zostało zaprojektowane tak, aby zagwarantować ciągłość i niezawodność działania powierzonych systemów informatycznych.

Nasze Centrum zostało zaprojektowane tak, aby zagwarantować ciągłość i niezawodność działania powierzonych systemów informatycznych. 2 Nasze Centrum zostało zaprojektowane tak, aby zagwarantować ciągłość i niezawodność działania powierzonych systemów informatycznych. Asseco Poland S.A. realizuje te założenia poprzez organizację pracy,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. oraz opcjonalne dostarczenie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. oraz opcjonalne dostarczenie: ZAPYTANIE OFERTOWE Na dostarczenie: 1. powierzchni centrum danych w/g specyfikacji w 1 punktach 1 i 2 do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest instalacja systemu wydawania kluczy w obiekcie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto znajdującym się w Zgierzu,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTY nr. 1

ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTY nr. 1 L.p. Wymóg lub preferowany parametr ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTY nr. 1 * Spełnia TAK / NIE ** Opis / realizacja / zakres 1 2 3 stosowne oprogramowanie archiwizujące oraz sprzęt do wykonywania

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 30 listopada 2012 r. BDG-752/6/2012/172187/MF Dotyczy: postępowania nr BDG-752/6/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę, obsługę oraz rozwój zintegrowanego środowiska

Bardziej szczegółowo

USŁUGI KOLOKACYJNE ORAZ DZIERŻAWY SERWERA

USŁUGI KOLOKACYJNE ORAZ DZIERŻAWY SERWERA Tabela nr 1 : wycena usługi USŁUGI KOLOKACYJNE ORAZ DZIERŻAWY SERWERA Składnik usługi Kolokacja urządzeń klienckich Dzierżawa serwera oraz kolokacja opłata instalacyjna na stykach Fast Ethernet 99 PLN

Bardziej szczegółowo

USŁUGI KOLOKACYJNE ORAZ DZIERŻAWY SERWERA

USŁUGI KOLOKACYJNE ORAZ DZIERŻAWY SERWERA Tabela nr 1 : wycena usługi USŁUGI KOLOKACYJNE ORAZ DZIERŻAWY SERWERA Składnik usługi Kolokacja urządzeń klienckich Dzierżawa serwera oraz kolokacja opłata instalacyjna na stykach Fast Ethernet 99 PLN

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014 Budowa Data Center Zmagania Inwestora Konferencja 30 października 2014 Budowa Data Center zmagania Inwestora zagadnienia: 1. Wstępne założenia budowy DC 2. Opracowanie Koncepcji Data Center 3. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Osobą udzielającą wyjaśnień w sprawie niniejszego zamówienia jest Zbigniew Gawrych (tel. 605 221 260).

Zapytanie Ofertowe. Osobą udzielającą wyjaśnień w sprawie niniejszego zamówienia jest Zbigniew Gawrych (tel. 605 221 260). Globitel Sp. z o.o. Zapytanie Ofertowe 07.05.2012 Do Wszystkich Zainteresowanych W związku z realizacją projektu pn. "Budowa systemu wymiany danych klasy B2B integrującego współpracę spółki Globitel z

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI SERWERA DEDYKOWANEGO DLA LINII SERWERÓW ECO, SOS, SKY, BOX, PRO, MAX, DUO oraz usług dodatkowych

CENNIK USŁUGI SERWERA DEDYKOWANEGO DLA LINII SERWERÓW ECO, SOS, SKY, BOX, PRO, MAX, DUO oraz usług dodatkowych 1. Linia serwerów ECO CENNIK USŁUGI SERWERA DEDYKOWANEGO DLA LINII SERWERÓW ECO, SOS, SKY, BOX, PRO, MAX, DUO oraz usług dodatkowych ECO 0 ECO 1 ECO 2 ECO 3 3 MB 3 MB 3 MB Wersja 2.6 z dnia 26.08.2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, dnia 24.11.2014 Zamawiający: ECDF Sp. z o.o. ul. Promienista 83 60 141 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności powiązania kooperacyjnego

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: sieciowe i telekomunikacyjne Kategoria obejmuje sieciowe, mające powiązanie z wykorzystaniem internetu oraz telekomunikacyjne. Objęte tą kategorią są również hostingu,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Dotacje na innowacje Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 1. Przedmiot postępowania. Przedmiotem postępowania jest doprowadzenie, instalacja i udostępnianie usługi VPN MPLS

Bardziej szczegółowo

Załącznik produktowy nr 8 do Umowy Ramowej - Usługa Kolokacji

Załącznik produktowy nr 8 do Umowy Ramowej - Usługa Kolokacji Załącznik produktowy nr 8 do Umowy Ramowej - Usługa Kolokacji 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie Kolokacji urządzeń teletechnicznych o parametrach,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą :

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą : Oznaczenie sprawy: ZA.2710.65.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl Kraków: Usługa hostingu dedykowanego wraz z zapewnieniem łącza telekomunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Załącznik nr 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Świadczenie usługi transmisji danych, świadczenia usługi dostępu do sieci Internet oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Centrum Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Modele wdrożeniowe infrastruktury technicznej projektu EA w samorządach województwa mazowieckiego

Modele wdrożeniowe infrastruktury technicznej projektu EA w samorządach województwa mazowieckiego Modele wdrożeniowe infrastruktury technicznej projektu EA w samorządach województwa mazowieckiego Paweł Tabęcki Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zakres i organizacja dostaw sprzętu komputerowego wramach

Zakres i organizacja dostaw sprzętu komputerowego wramach Zakres i organizacja dostaw sprzętu komputerowego wramach Projektów BW i EA Marcin Ciesielski Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Warszawa, 7 lipiec 00 r. WPROWADZENIE Przedmiotem realizowanych dostaw

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik do SWIZ Stanie się załącznikiem do umowy Przedmiotem zamówienia jest usługa podniesienia bezpieczeństwa, wydajności i przepustowości środowiska sprzętowo - programowego

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa o numerze [ ] na usługę Dostępu do Sieci Internet. zawarta w dniu [ ] w [ ] 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Umowa Szczegółowa o numerze [ ] na usługę Dostępu do Sieci Internet. zawarta w dniu [ ] w [ ] 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Strona 1 Załącznik 8 do Umowy Ramowej z dnia [ ] roku Umowa Szczegółowa o numerze [ ] na usługę Dostępu do Sieci Internet zawarta w dniu [ ] w [ ] pomiędzy [ ], zwanym dalej a [ ], zwanym dalej OSD. 1

Bardziej szczegółowo

Zakres i stan zaawansowania prac dotyczących dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektów BW i EA.

Zakres i stan zaawansowania prac dotyczących dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektów BW i EA. Zakres i stan zaawansowania prac dotyczących dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektów BW i EA. Artur Maksymiuk Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 października 2013 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe

Warszawa, dnia 3 października 2013 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe Warszawa, dnia 3 października 2013 r. BAF-VI-2374-1-46/2013 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na hosting dedykowany oraz łącze

Bardziej szczegółowo

Załącznik produktowy nr 6 do Umowy Ramowej - Usługa Dostępu do Sieci Internet

Załącznik produktowy nr 6 do Umowy Ramowej - Usługa Dostępu do Sieci Internet Załącznik produktowy nr 6 do Umowy Ramowej - Usługa Dostępu do Sieci Internet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie dostępu do sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem umowy jest administracja Serwisów MZ, helpdesk oraz świadczenie usługi rozwoju i hostingu. Definicje Używane w tej umowie pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na dostawę sprzętu na potrzeby realizacji projektu B2B Innowacyjny system automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt" Zamawiający: K&K Selekt

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa )

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) zawarta na podstawie art. 4 p. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia... r. w Warszawie pomiędzy: Starostwem Powiatu/ Urzędem Miasta/ Urzędem Gminy.. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kościerzyna

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kościerzyna Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.3/2016 z dnia 8 stycznia 2016 roku INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy nr [ ] z dnia [ ] Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji Poczty Polskiej S.A.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy nr [ ] z dnia [ ] Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji Poczty Polskiej S.A. 1.1 1.1.1 Jeżeli kontekst nie wskazuje inaczej, w niniejszej Umowie i OPZ poniższe zwroty pisane wielką literą mają następujące znaczenie, niezależnie od tego, czy zostały użyte w liczbie pojedynczej,

Bardziej szczegółowo

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s Internet dla klientów biznesowych: PREMIUM BIZNES PAKIET Umowa Prędkość Internetu Prędkość Intranetu Opłata aktywacyjna Instalacja WiFi, oparta o klienckie urządzenie radiowe 5GHz (opcja) Instalacja ethernet,

Bardziej szczegółowo

Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez..., zwaną dalej Operatorem

Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez..., zwaną dalej Operatorem Umowa nr... o świadczenie usługi kolokacji Specyfikacja usług zawarty w dniu... roku w Łodzi, pomiędzy Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dierżawa serwerów dedykowanych i VPS Data aktualizacji: 11.09.2015r. / Wersja 2015-02

Regulamin Dierżawa serwerów dedykowanych i VPS Data aktualizacji: 11.09.2015r. / Wersja 2015-02 Janmedia Interactive Sp. z o.o. Regulamin Dierżawa serwerów dedykowanych i VPS Data aktualizacji: 11.09.2015r. / Wersja 2015-02 1. Postanowienia ogólne 1.1. Definicje używane w niniejszym dokumencie są

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2015r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu SEKAP 1 DEFINICJE

Regulamin korzystania z systemu SEKAP 1 DEFINICJE Regulamin korzystania z systemu SEKAP 1. Lider Województwo Śląskie; 1 DEFINICJE 2. Partner podmiot działający na obszarze województwa śląskiego korzystający z systemu SEKAP na podstawie zawartej umowy,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 L.dz.

Bardziej szczegółowo

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej:

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej: Załącznik nr. do SIWZ Z A K R E S I L O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O P R O G R A M O W A N

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Centrum Danych oraz Centrum Operacyjnego GTS Energis

Infrastruktura Centrum Danych oraz Centrum Operacyjnego GTS Energis Infrastruktura Centrum Danych oraz Centrum Operacyjnego GTS Energis Spis treści Wstęp...3 Infrastruktura...3 Zasilanie energią elektryczną...3 System przeciw pożarowy...4 Klimatyzacja...4 Bezpieczeństwo...4

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Dotyczy postępowania na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów eksploatacyjnych i usługi serwisu (Usługa Eksploatacji) Dostawą materiałów eksploatacyjnych i usługą serwisu

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA ORGANIZATORA

WYMAGANIA ORGANIZATORA WYMAGANIA ORGANIZATORA Załącznik nr 2 do Regulaminu I. OGÓLNE: 1. Oferent będzie świadczył usługę zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną oraz usługi telekomunikacyjne i serwerowe dla firm umiejscowionych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II.1 SIWZ FORMULARZ OFERTY

ROZDZIAŁ II.1 SIWZ FORMULARZ OFERTY ROZDZIAŁ II.1 SIWZ FORMULARZ OFERTY OFERTA (Pieczęć Wykonawcy) DO Instytutu Techniki Budowlanej 00-611 Warszawa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/UE/UE/1/2009/18/Z2/370/IN-462/2012 Warszawa, dnia 04 czerwca 2012 r. Informacja dla Wykonawców

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

DZIERŻAWA SERWERÓW VPS

DZIERŻAWA SERWERÓW VPS DZIERŻAWA SERWERÓW VPS KORZYSTAMY Z TECHNOLOGII ZALETY Oferowane serwery VPS to wirtualne maszyny (VM) oparte na realnych, nie współdzielonych zasobach. Serwer uruchamiany z poziomu BIOS Moz liwość zdalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cedry Wielkie realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia System Administracji (System SA) usługi wsparcia i utrzymania systemu Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.10.2015 pn. Dostawa licencji oprogramowania i wymaganej infrastruktury teletechnicznej w ramach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Umowa nr na usługę najmu powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Umowa nr na usługę najmu powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Umowa nr na usługę najmu powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Zawarta w dniu roku w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Załącznik nr 1c do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/../2015 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu sprzętu IT (wraz z wbudowanym oprogramowaniem)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych 1 Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych Zespół projektowy: Andrzej Natuniewicz, Bartosz Drozd, Anna Góralska, Andrzej Perkowski,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA technologie sieciowe

KONFERENCJA technologie sieciowe PROJEKTOWANIE INFRASTRUKTURY IT WSPIERĄJĄCEJ APLIKACJE KONFERENCJA technologie sieciowe Damian Sieradzki LANSTER 2014 Model TCP/IP Model ISO/OSI Warstwa aplikacji Warstwa Aplikacji Warstwa prezentacji

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia BO-ZP.2610.11.2016.IZ Główny Urząd Geodezji i Kartografii Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej zasilania serwerowni CODGiK

Bardziej szczegółowo