Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę usług kolokacji infrastruktury sprzętowej Zamawiającego w Centrum Przetwarzania Danych (Data Center), świadczenie usług serwisowych i administracyjnych. Zakres zamówienia obejmuje: kolokację sprzętu teleinformatycznego, (infrastruktury sprzętowej zamawiającego, klatki blade, 18 szt. serwerów, macierzy dyskowej, 2 szt. urządzeń typu HSM, szafy serwerowej, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 3 do SIWZ); zapewnienie zasilania gwarantowanego niezbędnego do ciągłej pracy ww. urządzeń; zapewnienie dostępu do sieci Internet o gwarantowanej przepływności minimalnej 100Mbps w celu udostępnienia Zamawiającemu, Partnerom, Obywatelom oraz Interesantom dostępu do usług realizowanych przez Systemy; udostępnienie 32 adresów IPv4, adresów IPv6 3x /64 i obsłużenia revdns; udostępnienie Zamawiającemu oraz firmie, która w imieniu Zamawiającego dokona przeniesienia urządzeń do Data Center Wykonawcy redundantnych urządzeń aktywnych pełniących funkcję zabezpieczenia sieciowego ruchu internetowego (firewall); udostępnienie redundantnych urządzeń aktywnych pełniących rolę bramy VPN (wirtualnej sieci prywatnej) dla połączeń Punkt-Punkt (site-to-site) umożliwiającej zestawienie co najmniej 96 jednoczesnych sesji VPN z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST) będącymi Partnerami Projektu Lubuski e-urząd ; Zapewnienie na terenie Data Center pomieszczenia biurowego wyposażonego w podstawowe meble biurowe (biurko, krzesło, dostęp do szerokopasmowego łącza internetowego, dostęp do infrastruktury serwerowo-macierzowej Zamawiającego w ramach sieci lokalnej). Data Center musi spełniać następujące wymagania minimalne: Lokalizacja: teren województwa lubuskiego Data Center musi spełniać warunki techniczne i organizacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw 1

2 Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. (w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych) Dz. U. z r., dla wymaganego wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym zgodnie z załącznikiem do wymienionego rozporządzenia; Zamawiający wymaga by na potrzeby czasowego przechowywania urządzeń na terenie Data Center znajdowało się dodatkowe pomieszczenie magazynowe, zabezpieczone kontrolą dostępu o powierzchni min. 5m2. Pomieszczenie, na żądanie Zamawiającego musi być udostępnione producentowi infrastruktury serwerowo-macierzowej lub podmiotowi upoważnionemu do czasowego przechowywania urządzeń zapasowych lub podlegających wymianie; Poziom dostępności Data Center wg normy TIA-942: min. 2; W celach związanych z wymianą urządzeń Zamawiającego, Zamawiający wymaga by Wykonawca umożliwił dostęp do serwerowni zawierającej urządzenia Zamawiającego w trybie 365/7/24 dla uprawnionych przez Zamawiającego osób; Nadmiarowość urządzeń aktywnych; Dostęp do sieci Internet zapewniony przez 2 dostawców (operatorów ISP) o przepustowości każdego łącza min 100 Mbit/s z zapewnieniem automatycznego przełączania (tzw. routing dynamiczny BGP); Zasilanie Data Center: o Zamawiający wymaga by system zasilania awaryjnego (UPS) pracował w układzie redundancji N+N; o Każdy z systemów zasilania awaryjnego (UPS) musi posiadać odrębny i niezależny zestaw baterii akumulatorów; o Umiejscowiony na stałe agregat prądotwórczy uruchamiany automatycznie; o Zamawiający wymaga by zasilanie Rozdzielni Głównej niskiego napięcia Data Center umożliwiało zasilanie z min. trzech niezależnych źródeł w tym co najmniej jednego zespołu prądotwórczego; o Główny Wyłącznik Prądu (EPO) obejmujący swoim zasięgiem urządzenia znajdujących się w serwerowni musi się znajdować w miejscu niedostępnym dla osób postronnych; o Podtrzymanie zasilania przy pomocy zespołu prądotwórczego musi być nieograniczone czasowo, w szczególności musi być możliwe uzupełnianie paliwa w trakcie jego pracy; 2

3 o Układ zasilania energetycznego musi być nadmiarowy z zapewnieniem jego prawidłowego funkcjonowania podczas prac serwisowych; o Zamawiający nie dopuszcza by jakikolwiek obwód zasilający urządzenia wchodzące w skład infrastruktury serwerowo-macierzowej był zabezpieczony wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Wymagania minimalne dot. systemu utrzymywania stabilnych środowiskowych warunków pracy urządzeń IT: o Zamawiający wymaga by system klimatyzacji precyzyjnej pracował w układzie podwójnej redundancji N+N o system klimatyzacji musi zapewniać sprawne, ciągłe odprowadzanie mocy traconej z szafy serwerowej z zainstalowanymi urządzeniami Zamawiającego na poziomie nie mniejszym niż BTU/h. o system obiegu powietrza w serwerowni musi umożliwiać dostarczanie schłodzonego powietrza z przodu szaf i odprowadzanie nagrzanego powietrza z tyłu szaf. Dla zapewnienia prawidłowego chłodzenia infrastruktury serwerowo-macierzowej Zamawiającego nie dopuszcza się by powietrze było nawiewane w kierunku prostopadłym do tylnych drzwi szaf serwerowych. o Zainstalowane urządzenia klimatyzacji precyzyjnej muszą zapewniać stabilne warunki środowiskowe dla kolokowanej infrastruktury serwerowo-macierzowej Zamawiającego. W szczególności muszą zostać zachowane następujące parametry temperatury i wilgotności: temperatura termometru suchego: 20 C do 25 C; wilgotność względna: 40% do 55%; maksymalna temperatura punktu rosy: 21 C; maksymalna szybkość zmiany: 5 C na godzinę; System powinien zapewnić swobodny dostęp klimatyzowanego powietrza na całej wysokości szafy rack. Temperatura powietrza wlotowego do szafy rack powinna na całej jej wysokości 0-200cm wynosić ok. 24 C Układ klimatyzacji musi być nadmiarowy z zapewnieniem jej prawidłowego funkcjonowania podczas prac serwisowych Wymagania minimalne dot. infrastruktury telekomunikacyjnej: Zamawiający wymaga by lokalna sieć LAN w Data Center pracowała w układzie podwójnej redundancji (N+N) Układ dystrybucji ruchu w sieci LAN oraz do sieci WAN musi być nadmiarowy z zapewnieniem jego 3

4 prawidłowego funkcjonowania podczas prac serwisowych. W celu zapewnia ciągłości funkcjonowania usług świadczonych przez Zamawiającego na rzecz mieszkańców i JST obiekt powinien posiadać min. dwa światłowodowe przyłącza szerokopasmowe, każde od innego operatora telekomunikacyjnego o gwarantowanej minimalnej przepływności CIR 100Mbps każdy. Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie obsługi protokołu BGP4 w ramach własnego systemu AS W/w urządzenia powinny mieć wydajność zapewniającą utrzymanie ciągłości pracy infrastruktury technicznej Data Center niezbędnej do świadczenia usług: o Monitoring środowiska musi obejmować minimum: temp. strefy zimnej, wilgotność strefy zimnej, temp. strefy gorącej (tył), zasilanie awaryjne; o Szafa rack oraz wszystkie zainstalowane w niej urządzenia zasilane są napięciem przemiennym 230 V 50 Hz z dwu różnych torów zasilania; o wysokość podłogi technicznej min. 30cm (odległość od posadzki do górnej płaszczyzny podłogi technicznej) o wysokość od poziomu podłogi technicznej do poziomu instalacji nad szafami rack lub sufitu nie może być mniejsza nić 230 cm o w celu wyeliminowania możliwości stworzenia ryzyka zalania i spowodowania przestoju w pracy infrastruktury serwerowo-macierzowej Zamawiającego w serwerowni nie mogą przebiegać jakiekolwiek instalacje hydrauliczne (wodne, kanalizacyjne, gaz, CO, etc.). Z niniejszego wyłącza się instalacje SUG oraz nawilżacze. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe: o W serwerowni musi działać System Alarmowania Pożarowego oraz Automatyczny System Gaszenia w oparciu o Stałe Urządzenie Gaśnicze; o W serwerowni musi być stosowany czynnik gaśniczy przystosowany do gaszenia urządzeń elektrycznych i elektronicznych; Dostęp administracyjny: o Zapewniony dostęp fizyczny wyznaczonym przez Zamawiającego pracownikom do kolokowanej szafy rack i jej wyposażenia w Dni Robocze oraz w sytuacjach Awarii; o Zapewnienie w sąsiedztwie serwerowni pokoju pracy czasowej ze stanowiskami wyposażonymi w łącza 4

5 internetowe; o wejście do serwerowni musi być zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych; o Data Center musi być wyposażony w środki techniczne do wykrywania nieautoryzowanej obecności osób w budynku (System Sygnalizacji Włamania i Napadu, System Telewizji Przemysłowej (CCTV), system detekcji ruchu, itp.). monitorowany oraz odpowiednio zabezpieczony; o Wymagany system monitoringu video w trybie 7/24/365; o Wykonawca na żądanie Zamawiającego udostępni zapis z systemu CCTV dla każdego zdarzenia polegającego na przebywaniu w serwerowni lub jej bezpośrednim sąsiedztwie osób fizycznych. Wymagana retencja dla zapisów CCTV min. 60 dni. Obsługa urządzeń: o Zapewnienie możliwości sprawdzania poprawności działania usług w trybie ciągłym (tj. 7/24/365); o Zapewnienie raportowania nieosiągalności usługi (usług) przy pomocy a lub komunikatu SMS. Wybór sposobu powiadamianie leży po stronie Zamawiającego; o Zapewnienie wyznaczonym przez Zamawiającego pracownikom UMWL co najmniej 1 raz w miesiącu planowanego dostępu fizycznego do urządzeń Zamawiającego znajdujących się w serwerowni Data Center w ilości 24h/miesiąc. o Zapewnienie usługi Help Desk obejmującej następujące czynności: restart urządzeń, wyłączanie/włączanie urządzeń, odłączenie i załączenie kabli urządzeń, o serwis i konserwacja urządzeń w gwarantowanym wymiarze nie mniejszym niż 8h/m-c. Usługi administracyjne dotyczące systemów (oprogramowanie) o o o o Jeśli zachodzi potrzeba - aktualizacje systemów operacyjnych nie rzadziej niż 1x m-c, Zakładanie nowych serwerów (wirtualnych lub fizycznych) wg potrzeb Zamawiającego, Czynności administracyjne mające na celu zapewnienie ciągłości usług serwisów: RBIP, Wrota Lubuskie, Cyfrowy Urząd, System Raportowania oraz Analiz Porównawczych, System Eserwis, Inne prace administracyjne zlecane przez Zamawiającego, 5

6 o Powyższy zakres czynności w liczbie około 16-20h/m-c. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania comiesięcznych szczegółowych raportów z realizacji wykonania Przedmiotu Umowy. Zaakceptowane Raporty będą stanowiły załącznik do faktury i będą podstawą do jej zapłaty. Raport powinien zawierać co najmniej: datę raportu, okres za jaki raport został sporządzony, zakres zrealizowanych prac, ewidencję zgłoszeń, zakres planowanych prac w następnym okresie oraz ewentualne rozbieżności względem terminów realizacji wskazanych w poprzednim raporcie. Każdorazowo po zleceniu prac przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz sporządzenia formularza zgłoszeniowego, który będzie zawierał co najmniej: datę zgłoszenia, opis zleconych prac, termin wykonania prac oraz planowany czas. Wykonywanie kopii zapasowych: o Wykonywanie kopii zapasowych na macierzy Zamawiającego oraz taśmach magnetycznych (bibliotece taśmowej) Wykonawcy w technologii D2D2T min. 1 kopia danych /dzień, obsługa taśm leży po stronie Wykonawcy; o Przechowywanie kopii zapasowych w budynku innym niż serwerownia w sejfach zgodnych z normą PN-EN Kontrola dostępu i ochrona fizyczna o Wymagany system ochrony fizycznej i kontroli dostępu (teren całego obiektu powinien być chroniony przez system telewizji przemysłowej, na zewnątrz i wewnątrz); o Wymagany system alarmowy, przejście do strefy chronionej powinno być zabezpieczone przez system alarmowy sygnalizujący nieuprawniony dostęp; o Wejście do serwerowni za pomocą specjalnych kart zbliżeniowych lub rozwiązań równoważnych i tylko w obecności uprawnionego pracownika Wykonawcy. Warunki środowiskowe o Zapewnienie stabilnych warunków środowiskowych umożliwiających nieprzerwaną pracę urządzeń, zarówno serwerów, jak również urządzeń sieciowych; o Data Center powinno być wyposażone w redundantny system klimatyzacji kontrolujący i utrzymujący stałą temperaturę. 2 Ilość Usługi Data Center, usługi serwisowe i administracyjne będą świadczone przez okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r. 3 Prace wdrożeniowe Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć po stronie Data Center niezbędne urządzenia do zestawienia bezpiecznych kanałów komunikacji pomiędzy Partnerami Projektu Lubuski e-urząd a Data Center. 6

7 4 Forma rozliczeń za świadczone usługi Data Center 5 Wymagania odnośnie treści oferty W przypadku zmiany obecnej lokalizacji Data Center podpisany przez Zamawiającego protokół relokacji infrastruktury serwerowo-macierzowej Zamawiającego oraz protokół uruchomienia usługi Data Center stanowi podstawę rozpoczęcia naliczania miesięcznych opłat usługi tytułu świadczonych usług. Wypłata wynagrodzenia usługi z tytułu świadczonych usług następować będzie w postaci opłat w wysokości określonych w Formularzu cenowym, płatnych na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT za każdy, miesięczny okres świadczenia usług. W przypadku, gdy okres rozliczeniowy jest krótszy niż miesiąc kalendarzowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do ilości dni świadczonej usługi w danym okresie rozliczeniowym. Na potwierdzenie, że oferowane usługi Data Center spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty: Oświadczenie Wykonawcy, że Data Center spełnia wymagania określone przez Zamawiającego; Wykonawca zobowiązany jest do wskazania adresu Data Center oraz adresu przechowywania nośników z kopią bezpieczeństwa (wg Załącznik nr. do SIWZ) Zadanie nr 2: Prace montażowo/instalacyjne związane ze zmianą lokalizacji Data Center usługa będzie świadczona tylko w przypadku zmiany lokalizacji Data Center po okresie wygaśnięcia umowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / Przedmiot zamówienia obejmuje relokację i ponowne uruchomienie środowiska składającego się z infrastruktury funkcjonalna przedmiotu serwerowo-macierzowej i zainstalowanego na niej oprogramowania z Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) zamówienia Wykonawcy do nowej siedziby, wybranej w osobnym postępowaniu przetargowym W celu zapewnienia ciągłości działania systemów wdrożonych w ramach Projektu Lubuski e Urząd Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia urządzeń do nowej lokalizacji DC zachowując ciągłość pracy Systemów. Poniżej przedstawiono przykładowy scenariusz migracji do nowej lokalizacji, który może zostać wykorzystany przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w scenariuszu. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu planowanych prac, opisu sposobu migracji, sposobu uruchomienia oraz testowania prawidłowego działania systemów w nowej lokalizacji Data Center. Harmonogram powinien zostać przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy. 7

8 W czasie relokacji Wykonawca musi zapewnić na całej drodze transportowej ochronę infrastruktury Zamawiającego w sposób gwarantujący całkowite zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi (deszcz, nadmierne nasłonecznienie, śnieg, itp.); Przykładowy scenariusz migracji do nowej lokalizacji: 1. ETAP: utworzenie zasobów w chmurze tymczasowej Wykonawcy dla potrzeb obsługi istniejących Systemów na czas migracji jednostek fizycznych Dobór parametrów usługi należy do Wykonawcy. 2. ETAP: migracja istniejących Systemów Zamawiającego do chmury tymczasowej : a) Systemy RBIP: i. Wykonać backup danych przed rozpoczęciem procesu migracji. ii. Przeniesienie wszystkich portali BIP dla JST Ilość sztuk: ok 300 sztuk, Właściciele domen: poszczególne JST oraz ich jednostki podległe. Należy dokonać aktualizacji wszystkich istniejących przekierowań adresów stron BIP w JST. Koordynacja działań z poszczególnymi JST leży po stronie Wykonawcy. 8

9 Należy uwzględnić konfigurację oraz czas propagacji domen w usłudze DNS. Zamawiający dopuszcza możliwość blokady edycji danych znajdujących się na portalach wyłącznie przez okres weekendu (tj. sobota i niedziela) lub w dni robocze poza godzinami pracy JST. Koordynacja prac z poszczególnymi JST leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji niedostępności danych do odczytu dla Użytkowników. Należy uwzględnić czas propagacji domeny tak aby następnego dnia od godziny rozpoczęcia pracy poszczególnej JST zagwarantować spójność danych na poziomie instancji portalu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przenosin poszczególnych BIP. b) Wrota Lubuskie: i. Wykonać backup danych przed rozpoczęciem procesu migracji. ii. Przeniesienie portalu Wrota Lubuskie do chmury tymczasowej : Domena pod kontrolą UMWL. 9

10 Należy uwzględnić konfigurację oraz czas propagacji domen w usłudze DNS. Zamawiający dopuszcza możliwość blokady edycji danych znajdujących się na portalach wyłącznie przez okres weekendu (tj. sobota i niedziela) lub w dni robocze poza godzinami pracy JST. Koordynacja prac w okresie weekendowym z UMWL leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji niedostępności danych do odczytu dla Użytkowników. Należy uwzględnić czas propagacji domeny tak aby następnego dnia od godziny rozpoczęcia pracy poszczególnej JST zagwarantować spójność danych na poziomie instancji portalu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przenosin Portalu Wrota Lubuskie. c) Cyfrowy Urząd (CU): i. Wykonać backup danych przed rozpoczęciem procesu migracji. ii. Przeniesienie portalu Cyfrowy Urząd do chmury tymczasowej. iii. Przeniesienie z Data Center Wykonawcy oraz konfiguracja istniejących urządzeń HSM Zamawiającego w Nowym Data Center. iv. Parametryzacja Cyfrowego Urzędu (zmiany adresów IP, certyfikat SSL, itp.). v. Przeprowadzenie testów poprawności działania CU oraz urządzeń HSM. 10

11 Zamawiający dopuszcza brak dostępu do usługi CU przez okres 12h jednorazowo, tylko w przypadku fizycznego przenoszenia urządzeń HSM. Realizacja prac powinna odbywać się wyłącznie przez okres weekendu (tj. sobota i niedziela) lub w dni robocze poza godzinami pracy Zamawiającego. 3. ETAP: wymagany Backup Danych: a) Wymagany Backup Danych na taśmę Wykonawcy oraz urządzenie zewnętrzne np. HDD Wykonawcy. b) Backupem Danych objąć wszystkie Systemy nie zmigrowane do chmury tymczasowej: i. System Business Intelligence (BI) Należy wykonać kopię zapasową bazy SQL oraz wszystkich maszyn wirtualnych obsługujących usługę. Zamawiający dopuszcza brak dostępu do usługi łącznie przez okres max. 5 dni. ii. Mini obiegi dokumentów (25 sztuk) Należy wykonać kopię zapasową bazy SQL oraz wszystkich maszyn wirtualnych obsługujących usługę. Zamawiający dopuszcza sytuację niedostępności usługi wyłącznie przez okres weekendu (tj. sobota i niedziela) oraz w dni robocze poza godzinami pracy JST. iii. System eserwis Zamawiający dopuszcza brak dostępu do usługi łącznie przez okres max. 5 dni. iv. Pozostałe serwery developerskie. 11

12 Zamawiający dopuszcza brak dostępu do usługi łącznie przez okres max. 5 dni. v. Serwery domeny. Zamawiający dopuszcza sytuację niedostępności usługi wyłącznie przez okres weekendu (tj. sobota i niedziela) oraz w dni robocze poza godzinami pracy JST. Uzgodnienie terminu, backup danych oraz zapewnienie nośników i oprogramowania do Backupu danych leży po stronie Wykonawcy. 4. ETAP: przeniesienie istniejących urządzeń fizycznych do Nowego Data Center: a) Demontaż urządzeń w terminie uzgodnionym z Administratorem Nowego Data Center oraz Zamawiającym: Uzgodnienie terminu, demontaż urządzeń leży po stronie Wykonawcy. Przekazanie urządzeń nastąpi po podpisaniu protokołu przekazania przez Strony: Zamawiający, Administrator Nowego Data Center, Wykonawca. Zamawiający zaleca, aby prace odbywały się w godzinach pracy Zamawiającego. Wykaz istniejących urządzeń Zamawiającego: Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-01) Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-02) Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-03) Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-04) Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-05) 12

13 Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-06) Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-07) Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-08) Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-09) Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-10) Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-11) Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-12) Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-13) Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-14) Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-15) Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-16) Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-17) Blade Fujitsu PY BX924 S2 (ziel-dc-srv-18) Macierz NETAPP FAS2040-R5 (ziel-dc-mdy-01) Urządzenia HSM Urządzenia HSM Switch 10GB Switch 10GB 13

14 Switch FC 8GB Switch FC 8GB Obudowa Blade Unit Szafa 42 U b) Transport: Wszystkie koszty związane z fizycznym przeniesieniem istniejących urządzeń leżą po stronie Wykonawcy (w tym koszty ubezpieczenia urządzeń na czas transportu). c) Montaż urządzeń w Data Center. Dopuszczalny czas przestoju urządzeń Zamawiającego dla realizacji Przedmiotu Zamówienia: 5 dni NIE DOTYCZY USŁUG DZIAŁAJĄCYCH W CHMURZE. 5. ETAP: przygotowanie środowiska w Nowym Data Center: a) Utworzenie 96 kanałów VPN dla Partnerów Projektu Lubuski eurząd (wszystkie JST województwa lubuskiego): i. Utworzenie 96 kanałów VPN: - konfiguracja tuneli VPN na urządzeniach aktywnych znajdujących się w Nowej lokalizacji Data Center (Urządzenia typu Firewall) - konfiguracja tuneli VPN u 96 partnerów projektu Lubuski e-urząd w oparciu o nową dedykowaną adresację IP na istniejących urządzeniach aktywnych (typu Firewall) w JST, zgodnie poniższym z wykazem. 14

15 Lista sprzętu typu firewall u Partnerów Projektu Lubuski e-urząd LP. Nazwa sprzętu Ilość szt. 1 Cisco ASA 5505 Sec Plus 57 2 Cisco ASA 5510 Sec Plus 36 3 Cisco ASA 5520 Sec Plus 1 4 Fortigate 110C 1 5 Netasq U450-A 1 Zamawiający nie zapewnia zdalnego dostępu do urządzeń aktywnych po stronie JST. Konfiguracja tuneli VPN po stronie JST wymaga wizyty w JST. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania poprzez zdalny dostęp, realizacja dostępu zdalnego oraz konfiguracja urządzeń leży po stronie Wykonawcy. Umówienie terminu instalacji oraz koordynacja prac konfiguracyjnych leży po stronie Wykonawcy. Szacuje się czas wykonania konfiguracji dla 1 tunelu VPN: do 8 godzin pracy. Wykonywanie prac konfiguracyjnych nie może utrudniać bieżącej działalności JST. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram prac. ii. iii. przeprowadzenie testów wszystkich utworzonych połączeń, mające na celu potwierdzenie poprawności działania tuneli VPN, rekonfiguracja danych w Systemie eserwis: - zmiana monitorowanych adresów IP. 6. ETAP: migracja istniejących Systemów Zamawiającego z chmury tymczasowej do środowiska zlokalizowanego w Nowym Data Center: a) Systemy RBIP: 15

16 i. Wykonać backup danych w chmurze tymczasowej przed rozpoczęciem procesu migracji. i. Przeniesienie wszystkich portali BIP dla poszczególnych JST z chmury tymczasowej na istniejące urządzenia fizyczne Zamawiającego w Nowym Data Center. Należy dokonać aktualizacji wszystkich istniejących przekierowań adresów stron BIP w JST. Koordynacja działań z poszczególnymi JST leży po stronie Wykonawcy. Należy uwzględnić konfigurację oraz czas propagacji domen w usłudze DNS. Zamawiający dopuszcza możliwość blokady edycji danych znajdujących się na portalach wyłącznie przez okres weekendu (tj. sobota i niedziela) lub w dni robocze poza godzinami pracy JST. Koordynacja prac z poszczególnymi JST leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji niedostępności danych do odczytu dla Użytkowników. Należy uwzględnić czas propagacji domeny tak aby następnego dnia od godziny rozpoczęcia pracy poszczególnej JST zagwarantować spójność danych na poziomie instancji portalu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przenosin poszczególnych BIP. 16

17 b) Wrota Lubuskie: ii. Wykonać backup danych w chmurze tymczasowej przed rozpoczęciem procesu migracji. iii. Przeniesienie portalu Wrota Lubuskie z chmury tymczasowej na istniejące urządzenia fizyczne Zamawiającego w nowym Data Center. Należy uwzględnić konfigurację oraz czas propagacji domen w usłudze DNS. Zamawiający dopuszcza możliwość blokady edycji danych znajdujących się na portalach wyłącznie przez okres weekendu (tj. sobota i niedziela) lub w dni robocze poza godzinami pracy JST. Koordynacja prac w okresie weekendowym z UMWL leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji niedostępności danych do odczytu dla Użytkowników. Należy uwzględnić czas propagacji domeny tak aby następnego dnia od godziny rozpoczęcia pracy poszczególnej JST zagwarantować spójność danych na poziomie instancji portalu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przenosin Portalu Wrota Lubuskie. c) Cyfrowy Urząd (CU): i. Wykonać backup danych w chmurze tymczasowej przed rozpoczęciem procesu migracji. ii. Przeniesienie portalu Cyfrowy Urząd z chmury tymczasowej na istniejące urządzenia fizyczne Zamawiającego w Nowym Data Center. iii. Parametryzacja Cyfrowego Urzędu (zmiany adresów IP, certyfikat SSL, itp.). iv. Przeprowadzenie testów poprawności działania CU oraz urządzeń HSM. 17

18 Zamawiający dopuszcza brak dostępu do usługi CU przez okres 12h. Realizacja prac powinna odbywać się wyłącznie przez okres weekendu (tj. sobota i niedziela) lub w dni robocze poza godzinami pracy Zamawiającego. Rekonfiguracja urządzeń HSM leży po stronie Wykonawcy. 7. ETAP: uruchomienie pozostałych usług Zamawiającego w Nowym Data Center: a) Uruchomienie pozostałych istniejących Systemów Zamawiającego: i. System Business Intelligence (BI) - Konfiguracja dostępności usługi dla wszystkich JST poprzez tunel VPN. ii. Mini Obieg dokumentów dla JST iii. E-Serwis - należy skonfigurować ponownie wszystkie sondy systemu e-serwis moduł PRTG w JST (96 szt.) aby przywrócić monitorowanie usług Zamawiający nie zapewnia zdalnego dostępu do urządzeń aktywnych po stronie JST. Konfiguracja sond (e-serwis) po stronie JST wymaga wizyty w JST. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania poprzez zdalny dostęp, realizacja dostępu zdalnego oraz konfiguracja urządzeń leży po stronie Wykonawcy. Umówienie terminu instalacji w poszczególnej JST oraz koordynacja prac konfiguracyjnych leży po stronie Wykonawcy. Parametryzacja sondy po stronie JST może wiązać się z koniecznością ponownego skonfigurowania i podpięcia sensorów dla wszystkich urządzeń w JST. 18

19 Parametryzacja sondy oraz skonfigurowanie sensorów leży po stronie Wykonawcy. Ilość aktywnych sensorów: iv. Pozostałe Serwery Developerskie - należy skonfigurować usługę tak aby była dostępna dla Generalnego Wykonawcy Projektu Lubuski e- Urząd - konsorcjum firm Sygnity S.A. i Max Elektronik S.A. poprzez tunele VPN Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wybranemu w ramach postępowania: Szczegółowy wykaz BIP Dane kontaktowe do Partnerów Projektu Szczegółowy wykaz typów urządzeń Firewall Zamawiający szacuje, że do migracji będzie ok 6 TB danych istniejących w systemach Zamawiającego. Po wykonaniu migracji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania szczegółowej dokumentacji powykonawczej obejmującej co najmniej: opis wykonanego sposobu migracji, topologię połączeń serwerów, adresację wszystkich interfejsów Ethernet oraz FC, przydzielenie wolumenów dyskowych oraz ich przeznaczenie, uruchomione usługi oraz ich konfigurację, dane kont użytkowników (w tym administratora) wraz z hasłami. 2 Ilość 1 relokacja i ponowne uruchomienie środowiska Zamawiającego 3 Prace wdrożeniowe Relokacja i ponowne uruchomienie środowiska Zamawiającego w Nowym Data Center. 4 Forma rozliczeń za świadczone usługi Data Center Po stronie Wykonawcy leży dokonanie zmian konfiguracyjnych w urządzeniach zainstalowanych w JST i u Zamawiającego w zakresie niezbędnym do uzyskania bezpiecznych kanałów komunikacji zgodnie z ww. dokumentem. W przypadku zmiany lokalizacji Data Center podpisany przez Zamawiającego protokół relokacji infrastruktury serwerowomacierzowej Zamawiającego oraz protokół uruchomienia usługi Data Center stanowi podstawę naliczania opłaty za usługę. 19

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa systemu zasilania gwarantowanego w budynku Izby Celnej w Kielcach przy ul. Wesołej 56, zwanego dalej Systemem, która obejmuje:

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Część III SIWZ OPZ Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Spis treści 1 Wymagania ogólne... 2 2 Pola eksploatacji... 3 3 Serwer typ I... 4 4 Serwer typ II... 6 5 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo