ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTY nr. 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTY nr. 1"

Transkrypt

1 L.p. Wymóg lub preferowany parametr ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTY nr. 1 * Spełnia TAK / NIE ** Opis / realizacja / zakres <1> <2> <3> <4> stosowne oprogramowanie archiwizujące oraz sprzęt do wykonywania i odtwarzania taśm backupowych w standardzie zapisu LTO3, a także komplet taśm backupowych, niezbędnych do realizacji polityki backupowej objętej ofertą. Wymaga się, aby w ramach przeniesienia Systemu do oferowanego Data Center, Wykonawca przejął od aktualnego dostawcy usług outsourcingowych kopie archiwalne systemu (taśmy LTO3) oraz wykonał testy odtworzeniowe Systemu na nowym środowisku we własnym Data Center. Wymaga się, aby Wykonawca zaproponował Zamawiającemu harmonogram oraz metodę realizacji backupów zgodne z oferowanym Wariantem SLA, w tym kompletne Procedury Database and Aplication Backup i Disaster Recovery Plan opisujące proces zapisu i awaryjnego odtworzenia Systemu na podstawie taśm backupowych oraz okresowe testy odtworzeniowe. System backupowy

2 przechowywanie taśm backupowych z danymi Zamawiającego przez cały okres trwania Umowy, w takich warunkach, które będą gwarantowały bezpieczeństwo i poufność danych Zamawiającego, a zarazem zabezpieczą dane przed zniszczeniem lub utratą na wypadek awarii lub katastrofy Data Center. Pożądanym jest, aby system backupowy (biblioteka) został zlokalizowany w innym budynku niż Data Center (obowiązkowo w strefie chronionej), tak, aby na wypadek poważnej awarii lub katastrofy Data Center, możliwe było szybkie odtworzenie pracy Systemu w innym miejscu. Jeśli lokalizacja systemu archiwizacji (biblioteki) w innym budynku nie jest możliwa, wymaga się, aby kopie backupowe (taśmy) Systemu były przechowywane poza budynkiem Data Center, w warunkach opisanych w punkcie wyżej. w Data Center pełne wyposażenie Systemu w urządzenia aktywne i pasywne sieci LAN (1Gb Ethernet) i WAN (dostęp do Internetu i VPN), niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. Wymaga się, aby System Zamawiającego został odseparowany od innych zasobów i systemów w Data Center poprzez wydzieloną sieć VLAN. Sprzęt aktywny i pasywny sieci LAN/WAN

3 Wymaga się, aby oferowane rozwiązanie LAN / WAN zapewniało pełną redundancję połączeń na wypadek pojedynczej awarii. pełną ochroną danych Zamawiającego w warstwie logicznej, poprzez umieszczenie Systemu w strefie bezpieczeństwa chronionej systemem FireWall-i. na potrzeby Systemu przestrzeń kolokacyjną w standardowej szafie rack Wykonawca. Oferowana szafa rack musi być w pełni wyposażona w elementy niezbędne do podłączenia i uruchomienia Systemu, a także zapewniać pełną redundancję połączeń (zdublowane trasy kablowe i zasilanie) wykluczająca wystąpienie pojedynczego punktu awarii. stałe - 24h/dobę - monitorowanie poprawności oraz wydajności pracy Systemu w Data Center za pomocą systemu monitorującego wykonawcy. Monitorowaniu podlegać będą co najmniej: dostępność Systemu dla Użytkowników, dostępność oraz wysycenie pasma dostępowego do Internetu, dostępność Systemu pod kątem kontroli jakości usług SLA, podstawowe parametry wydajności serwerów Systemu. Przestrzeń kolokacyjna System monitorowania pracy Systemu

4 Wymaga się, aby Wykonawca sporządzał i przekazywał do Zamawiającego comiesięczne raporty z pracy Systemu, w szczególności raport dostępności i jakości świadczenia usług pod kątem oceny realizacji Parametrów Jakości SLA objętych Umową. ochronę antywirusową Systemu Informatycznego Zamawiającego. Wymaga się zapewnienia na potrzeby Zamawiającego dostępu Systemu do sieci Internet o przepustowości gwarantowanej min. 1 Mb/s, w tym również zapewnienia wszelkich urządzeń niezbędnych do realizacji tego połączenia. Wymaga się, aby oferowany dostęp do Internetu był realizowany w oparciu o minimum dwóch niezależnych operatorów telekomunikacyjnych, połączonych modułem automatycznego routingu na wypadek awarii jednego z łącz dostępowych. Ochrona antywirusowa Usługi telekomunikacyjne

5 na potrzeby Zamawiającego szyfrowane kanały VPN do zdalnej komunikacji i administracji Systemem. Przewiduje się wykorzystanie dwóch osobnych kanałów VPN: 1 kanał VPN point-to-site dla administratora aplikacji Zamawiającego, oraz 1 kanał site-to-site do połączenia z Międzynarodowym Dziennikiem Transakcji (ITL). Na wykonawcy spoczywać będzie obowiązek współpracy z administratorem ITL w celu zestawienia oraz administracji kanałem komunikacyjnym. pełną administrację siecią teleinformatyczną wykorzystywaną przez System Informatyczny Zamawiającego i jej zabezpieczenie. w oferowanym Data Center stanowiska pracy dla administratorów Zamawiającego. Wymaga się, aby oferowane Data Center spełniało wszystkie wymagania bezpieczeństwa fizycznego, technicznego oraz logicznego, właściwe dla profesjonalnych obiektów przeznaczonych do przechowywania oraz przetwarzania danych, w tym także danych osobowych oraz objętych klauzulą poufności. Stanowiska pracy dla administratorów Zamawiającego Wymagania minimalne dla oferowanego obiektu Data Center

6 Wymaga się, aby Data Center położone było w bezpiecznej odległości od pomieszczeń lub obszarów trudnych lub niemożliwych do kontrolowania np. parking, drogi publiczne, budynki należące do innych podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych, itp. Wymaga się, aby Data Center położone było w miejscu umożliwiającym dokładną kontrolę i nadzór obszarów przyległych do serwerowi oraz budynku. Wymaga się, aby obszar Data Center posiadał tzw. śluzy bezpieczeństwa", tj. strefy z kontrolą dostępu, które wyraźnie oddzielają pomieszczenia Data Center od reszty budynku lub terenu przylegającego. Wymaga się, aby Data Center było zabezpieczone przed zalaniem, kurzem, dymem, pożarem, drganiami, interferencją ze źródłami zasilania, promieniowaniem energetycznym, a także oddziaływaniem chemicznym i próbą użycia materiałów wybuchowych. Pożądanym jest, aby Data Center zlokalizowane było w osobnym, dedykowanym do tego celu budynku, który nie pełni innych funkcji, w szczególności związanych z dostępem do budynku osób postronnych.

7 Wymaga się, aby cały obszar Data Center, w tym jego otoczenie zewnętrzne i poszczególne, wewnętrzne strefy bezpieczeństwa, podlegały stałemu nadzorowi kamer telewizji przemysłowej CCTV z rejestracją ciągłą, a dodatkowo podlegały fizycznemu patrolowaniu i kontroli w trybie 24h/dobę, realizowanym przez niezależną, koncesjonowaną Agencję Ochrony. Wymaga się, aby podział na poszczególne strefy bezpieczeństwa wyznaczony został przez granice stałe, tj. ściany z osobnymi wejściami, zabezpieczone systemem dostępu, a całość obiektu Data Center posiadała solidną konstrukcję z atestowanym wzmocnieniem ścian zewnętrznych, zabezpieczających obiekt przed próbą wtargnięcia do wewnątrz. Wymaga się, aby strefy bezpieczeństwa w Data Center posiadały jednoznacznie określone funkcje, które mają spełniać, np. oddzielne pomieszczenie UPS, pomieszczenie systemów gaśniczych, itp. Wymaga się, aby wszelkie urządzania administratorskie, takie jak konsole do zarządzania oraz monitorowania pracy systemów, zostały umieszczone w osobnych pomieszczeniach, tak, aby maksymalnie ograniczyć dostęp do głównej serwerowni Data Center.

8 Wymaga się, aby wszystkie drzwi - zewnętrzne prowadzące do Data Center oraz wewnętrzne drzwi oddzielające strefy - posiadały atesty bezpieczeństwa oraz zostały wyposażone w zamki patentowe i elektroniczny system kontroli dostępu z alarmem. Wymaga się, aby wejście do serwerowni głównej Data Center zabezpieczone zostało co najmniej dwoma niezależnymi systemami elektronicznej kontroli i rejestracji dostępu oraz podlegało stałemu nadzorowi zewnętrznemu (monitoring wizyjny). Wymaga się, aby dostęp do Data Center był możliwy jedynie dla uprawnionych osób, a każde wejście i wyjście podlegało rejestracji. Wymaga się, aby wszystkie przypadki dostępu były autoryzowane i sprawdzane za pomocą zabezpieczeń uwierzytelniających, takich jak karta uwierzytelniająca z czytnikiem na kod PIN. Wymaga się, aby Data Center i wszystkie pomieszczenia związane ze świadczeniem usług na rzecz Zamawiającego, spełniały co najmniej następujące normy: normy prawa budowlanego, norm branżowych odpowiednich dla każdej z instalacji, przepisy BHP,przepisy p.-poż.

9 Wymaga się, aby budynek Data Center posiadał co najmniej dwa, niezależne źródła zasilania. Zasilanie awaryjne musi gwarantować automatyczne podtrzymanie zasilania dla Systemu Informatycznego Zamawiającego oraz wszelkich systemów i infrastruktury Data Center, zapewniających podtrzymanie prawidłowego środowiska pracy Systemu. Wymaga się, aby Data Center posiadało własny generator prądu, gwarantujący podtrzymanie zasilania w Data Center przez minimum 48 godzin bez potrzeby tankowania, a w razie dalszej potrzeby - gwarantujący możliwość tankowania bez przerywania pracy. Wymaga się, aby szafa kolokacyjna, w której zostanie umieszczony System Zamawiającego oraz wszelkie urządzenia związane z jego prawidłową pracą (urządzenia aktywne sieci LAN/WAN) zostały podłączone do sieci zasilającej w sposób gwarantujący pełną redundancję (dwa, niezależne przyłącza), bez możliwości wystąpienia pojedynczego punktu awarii. Wymaga się, aby system zasilania zapewniał parametry napięcia wymagane dla urządzeń komputerowych. Wymaga się, aby oferowane Data Center było wyposażone w automatyczny system wykrywania i sygnalizacji pożaru.

10 Wymaga się, aby oferowane Data Center było wyposażone w automatyczny system gaszenia gazowego, neutralnego dla sprzętu komputerowego. Wymaga się, aby system gaszenia, w szczególności jego sterowanie oraz pojemniki z gazem, zostały zlokalizowane poza pomieszczeniem serwerowni głównej, w której zostanie umieszczony System, a dostęp do nich był możliwy bez wchodzenia do serwerowni głównej. Wymaga się, aby oferowane Data Center było wyposażony w nadmiarowy system klimatyzacji Wymaga się, aby warunki środowiskowe w oferowanym Data Center gwarantowały poprawną pracę sprzętu i urządzeń komputerowych. Wymaga się, aby w Data Center zamontowane były urządzenia badające temperaturę oraz wilgotność powietrza, a także urządzenia wczesnego wykrywania dymu i/lub pożaru. Wymaga się, aby Wykonawca przygotował oraz zrealizował kompletny plan przeniesienia Systemu z aktualnego do oferowanego Data Center. Wymaga się, aby Wykonawca dokonał wszelkich ustaleń z aktualnym dostawcą usług outsourcingu informatycznego w zakresie stanu aktualnego oraz optymalnego wariantu przeniesienia Systemu. Przeniesienie i uruchomienie Systemu Informatycznego do Data Center Wykonawca

11 Wymaga się, aby Wykonawca przygotował plan transportu Systemu (elementy należące do Zamawiającego), z uwzględnieniem specjalnych wymagań dla przenoszenia sprzętu komputerowego oraz danych, tj. demontaż i osobny transport dysków, a także osobny transport backupów. Wymaga się, aby Wykonawca dokonał ubezpieczenia Systemu na wypadek utraty lub uszkodzenia jego elementów podczas transportu. Wymaga się, aby Wykonawca przygotował taki plan i warunki przeniesienia Systemu, aby okres przestoju w pracy Systemu nie był dłuższy niż jeden weekend, tj. od godz w piątek do godz w poniedziałek. Pożądanym jest, aby Wykonawca przygotował taki plan i warunki przeniesienia Systemu, aby dokonać przeniesienia Systemu bez przerywania jego pracy. Wymaga się, aby Wykonawca przygotował oraz zrealizował kompletny plan montażu, instalacji i konfiguracji, Systemu w oferowanym Data Center. Wymaga się, aby wszelkie prace związane z przygotowaniem Systemu do uruchomienia, takie jak montaż sprzętu, instalacje i konfiguracje systemów operacyjnych i bazy danych, migrację danych oraz podłączenie Systemu do infrastruktury i dzierżawionych elementów Systemu (monitoring, backup) wykonali odpowiednio wykwalifikowani pracownicy Wykonawca.

12 52 53 Wymaga się, aby po zakończeniu instalacji Systemu, Wykonawca wykonał testy uruchomieniowe i inicjalizacyjne Systemu, w tym testy zgodne z wytycznymi zamawiającego. Wymaga się, aby na etapie instalacji i konfiguracji Systemu, Wykonawca przedstawił do zatwierdzenia przez Zamawiającego ostateczne wersje wszystkich Procedur i Formularzy, jakie będą obowiązywały strony podczas realizacji projektu. Podłączenie do sieci Internet oraz zapewnienie kanałów komunikacyjnych VPN Wymaga się, aby plan montażu, instalacji i uruchomienia Systemu w oferowanym Data Centre obejmował również dostarczenie i uruchomienie łącza do Internetu oraz kanałów VPN. Wymaga się, aby testy uruchomieniowe i inicjalizacyjne objęty również testy komunikacji dla Użytkowników i administratorów Systemu po stronie Zamawiającego. Wymaga się, aby po uruchomieniu Systemu Wykonawca objął go kompleksowymi usługami outsourcingu informatycznego.do usług outsourcingowych realizowanych przez Wykonawca, należeć będą w szczególności usługi administracji i zarządzania sprzętem, systemami operacyjnymi i silnikiem bazy danych. Wymaga się, aby Wykonawca zarządzał realizacją projektu zgodnie z uznaną metodyką zarządzania projektami Usługi outsourcingu informatycznego

13 informatycznymi Wymaga się, aby w ramach świadczonych usług, Wykonawca realizował wszystkie inne Procedury obsługi Systemu, w szczególności Plan Ciągłości Działania i procedury Database and Aplication Backup, Disaster Recovery Plan. Wymaga się, aby w ramach świadczenia usług, Wykonawca zapewnił realizację na rzecz Zamawiającego usług incydentalnych typu remote hands w wymiarze łącznym jednej roboczogodziny w miesiącu. Usługi typu remote hands będą obejmowały proste czynności manualne, takie jak reset ręczny serwerów, podanie nośnika danych do serwera, wykonanie dodatkowego backupu na żądanie, itp. i będą wykonywane na każdorazowe zlecenie Zamawiającego. Wymaga się, aby wszystkie oferowane usługi wykonywane były przez odpowiednio wykwalifikowany personel Wykonawca z zachowaniem najwyższego standardu jakości, zgodnie z Parametrami Jakości Usług (SLA) uzgodnionymi przez strony. bieżącą aktualizację systemów operacyjnych, baz danych i oprogramowania antywirusowego.

14 Wymaga się, aby w ramach świadczonych usług, Wykonawca wykonywał usługi monitoringu pracy Systemu w trybie 24h na dobę oraz składał comiesięczne raporty o stanie realizacji projektu, w tym, o poziomie realizacji zobowiązań w zakresie Parametrów Jakości Usług (SLA) i wszelkich incydentach w pracy Systemu. Wymaga się, aby w ramach świadczonych usług, Wykonawca wykonywał usługi backupu i archiwizacji danych, zgodnie z uzgodnioną Polityką Bezpieczeństwa. Po uruchomieniu Systemu Informatycznego, wybrany Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia oficjalnych Testów VPN i Testów połączenia SSL wymaganych przez Sekretariat Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu (UNFCCC) zgodnie z ustalonym scenariuszem. PROCEDURY OBSŁUGI Wymaga się, aby Wykonawca opracował i wdrożył do realizacji projektu wszystkie poniższe Procedury obsługi Systemu: 65 - Procedura Monitorowania 66 - Procedura Administracji systemem operacyjnym Windows 2003 Server PL 67 - Procedura Administracji bazą danych MS SQL Server Procedura Dostępu do Data Center 69 - Procedura Zarządzania Jakością 70 - Procedura Database and Aplication Backup & Restore 71 - Procedura Disaster Recovery Plan 72 - Procedura Security Plan

15 73 - Procedura Time Validation Plan 74 - Procedura Version Change Management Wymaga się, aby wzory wszystkich powyższych Procedur, a także wzór Raportu miesięcznego ze stanu realizacji i poziomu jakości usług (stan realizacji Parametrów Jakości Usług SLA), Wykonawca załączył do składanej Oferty. Wymaga się, aby Wykonawca opracował i wdrożył do realizacji projektu, kompleksowy Plan Ciągłości Działania Systemu oraz Politykę Bezpieczeństwa Systemu, ze szczególnym uwzględnieniem Polityki backupowej. Wymaga się, aby podstawowy zarys Planu Ciągłości Działania Systemu, w tym sposób zapewnienia ciągłości działania Systemu w okresie przenoszenia do oferowanego Data Center, Wykonawca załączył do składanej Oferty. Wymaga się, aby podstawowy zarys Polityki Bezpieczeństwa Systemu, w tym propozycję Polityki backupowej, Wykonawca załączył do składanej oferty. pełną archiwizację dokumentacji dotyczącej projektu Wymaga się, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na oferowane przez siebie usługi. Parametry Jakości Usług (SLA)

16 Wymaga się, aby Wykonawca wskazał w ofercie wybrany przez siebie Wariant Parametrów Jakości Usług (SLA) (A, B lub C), wg którego zobowiązuje się realizować usługi outsourcingu informatycznego i który został objęty oferowaną przez niego ceną. Wymaga się, aby Wykonawca zaproponował sposób oraz metody pomiaru dostępności Systemu, które pozwolą monitorować, rejestrować i raportować stan realizacji i poziom Parametrów Jakości Usług (SLA). Propozycję sposobu testowania i pomiaru dostępności Systemu należy załączyć do składanej oferty. Wymaga się, aby Wykonawca załączył do składanej oferty, propozycję harmonogramu realizacji projektu, uwzględniający oczekiwania Zamawiającego, co do terminu uruchomienia Systemu, a także Plan Ciągłości Działania na okres przeniesienia Systemu do nowego Data Center. Sposoby testowania i pomiaru dostępności Systemu oraz kontroli Parametrów Jakości Usług (SLA) Harmonogram realizacji projektu Zobowiązania wobec firm trzecich

17 84 85 Wymaga się, aby w ramach świadczenia usług outsourcingu informatycznego, Wykonawca przejął na siebie obowiązek koordynacji prac i współpracy z firmami trzecimi, względem których Zamawiającemu przysługują prawa gwarancji i maintenance na elementy Systemu należące do Zamawiającego. W szczególności, Wykonawca zobowiązany będzie do identyfikacji i rejestracji wszelkich incydentów i awarii w oprogramowaniu i sprzęcie Zamawiającego, a także za zarządzanie procesem zgłoszenia i realizacji naprawy uszkodzonego elementu, zgodnie z warunkami naprawy przysługującemu Zamawiającemu. Jednocześnie, Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego raportowania do Zamawiającego faktu awarii oraz postępów w jej usuwaniu. Wymaga się, aby Wykonawca posiadał umowy serwisowe i maintenance na wszystkie elementy Systemu, do których dostarczenia i zapewnienia zobowiązał się w składanej ofercie, bądź w inny sposób zagwarantował ciągłość działania Systemu na wypadek awarii któregokolwiek z dzierżawionych elementów. Parametry serwisu i maintenace przysługujące Wykonawcaowi, muszą gwarantować realizację wszystkich usług na rzecz Zamawiającego z zachowaniem Parametrów Jakości Usług (SLA). * Proszę wpisać czy Wykonawca spełnia oczekiwany parametr odpowiednio TAK lub NIE.

18 ** Proszę w kolumnie nr 4 podać opis sposobu realizacji wymagania zdefiniowanego w kolumnie nr 2 Oświadczam, że spełniamy/spełnimy wszystkie zadeklarowane wymagania zawarte w Formularzu Oferty, jak również wymagania określone w SIWZ i Opisie Przedmiotu Zamówienia. Pieczęć i podpis osoby/osób reprezentujących wykonawcę

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy na mocy Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych

Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja

Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja Zamówienie współfinansowane przez

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Autor: piotr 08.10.2007. Zmieniony 08.10.2007. Piotr Witczak - audyt bezpieczenstwa informacji, systemów IT Przedstawiony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Model klasyczny

Załącznik nr 1 Model klasyczny Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej Załącznik nr 1 Model klasyczny Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo Oznaczenie sprawy: AW.271.4.10.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Rozwój elektronicznych usług publicznych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia...4 II. Wstęp...4 III. Architektura docelowa SYSTEMU...5 1. Podstawowe Centrum Przetwarzania Danych i Zapasowe Centrum Przetwarzania Danych...5 2. Warstwa techniczna...6

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca,

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca, Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia 1.1. Słownik pojęć i skrótów Pojęcia i skróty używane w dokumencie: Zamawiający Miasteczko Multimedialne Spółka z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Synthos S.A. w Oświęcimiu zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej (system do archiwizacji zdigitalizowanych zasobów) Zawartość. Wprowadzenie... 5. Zakres przedmiotowy...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca,

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca, Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia 1.1. Słownik pojęć i skrótów Pojęcia i skróty używane w dokumencie: Zamawiający Miasteczko Multimedialne Spółka z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SERWER APLIKACJI szt. 2 LP. Parametr Wymagane minimalne Wykonawca 1 Obudowa - Rack 19 max 2U, minimum 8 kieszeni 2,5 HDD HotPlug. - Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza. W zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza. W zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza W zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących dla: dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr GP-Z/ 163 /2014 1. Cel Dokumentu Niniejsza Specyfikacja Wymagań Użytkownika (zwana dalej SWU) precyzuje wymagania techniczne dla dostawy

Bardziej szczegółowo

O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y

O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y K O M E N D A G Ł Ó W N A O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y 00-349 Warszawa, ul. Tamka 1 tel. 22 578-47-01/02 e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl fax. 22 578-47-47 Nr konta: NBP O/O Warszawa 85101010100139832230000000

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena.

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr... z dnia.... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa uruchomienia w budynkach Urzędu Miasta Opola, tj. w Ratuszu oraz przy ulicy Koraszewskiego 7,9, a

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola INWESTOR Gmina Lesznowola FORMA DOKUMENTACJI Program funkcjonalno-użytkowy ZAKRES OPRACOWANIA Opis wymagań funkcjonalnych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr MZK/D/01/2013 Dotyczy postępowania MZK/D/2/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu

Bardziej szczegółowo