Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze"

Transkrypt

1 Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r.

2 Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w chmurze obliczeniowej Geneza projektu Cele projektu Zakres projektu Harmonogram projektu Założenia współpracy z JST 2. Wprowadzenie do dyskusji grup roboczych Grupy ds. zagadnień organizacyjno-prawnych Grupy ds. usług elektronicznych Grupy ds. infrastruktury teleinformatycznej 2

3

4 Paradoks wykorzystania ICT w biznesie i administracji Wykorzystanie ICT stało się krytycznym czynnikiem sukcesu w biznesie i warunkiem skutecznego działania administracji i dlatego jego znaczenie i zakres stale rośnie. Koszt wykorzystania ICT rośnie i to BARDZO szybko: koszt budowy i stałej modernizacji infrastruktury teleinformatycznej (które szybko staje się przestarzała); koszt wdrażania i utrzymywania systemów (które bardzo szybko staje się mało wydajne); To dodatnie sprzężenie zwrotne jest koszty eksploatacji infrastruktury (sieć, prąd itd.); szczególnie krytyczne dla małych jednostek wysokie koszty osobowe działów ICT administracji, obejmujące znaczące koszty szkoleń technicznych. W znaczącym stopniu są to wydatki inwestycyjne: których wydatkowanie jest złożone, długotrwałe i obarczone ryzykiem, które są mało wrażliwe na redukcje (inwestycje albo się robi albo nie). 4

5 Paradoks wykorzystania ICT w biznesie i administracji 5

6 Zidentyfikowane problemy Problem 1: Dysproporcja w rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych jednostek administracji (w tym JST) Problem 1.1: Brak rozwiązania dla JST umożliwiającego świadczenie obywatelowi/przedsiębiorcy nowych jakościowo, zintegrowanych usług elektronicznej administracji, zbudowanych w oparciu o jednolitą infrastrukturę teleinformatyczną Problem 1.1.1: Ograniczone możliwości operacyjne i rozwojowe obecnie wykorzystywanych zasobów informatycznych będących do dyspozycji JST Problem 1.1.2: Zwiększony koszt związany z samodzielnym wdrażaniem i utrzymaniem systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej przez JST Problem 1.2: Niewystarczający poziom wiedzy na temat innowacyjnych technologii oraz zarządzania procesami biznesowymi zwłaszcza na obszarach o niskim stopniu e-rozwoju 6

7 Propozycja rozwiązania - chmura obliczeniowa Chmura obliczeniowa model przetwarzania IT oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez zewnętrznego w stosunku do danego podmiotu usługodawcę. Funkcjonalność jest tu rozumiana jako usługa oferowana przez udostępniane usługobiorcom przez usługodawcę oprogramowanie oraz eksploatowaną przez niego infrastrukturę. 7

8 Propozycja rozwiązania - chmura obliczeniowa Chmura to więcej niż tylko przeniesienie zasobów IT (serwerów, danych, aplikacji) z naszej firmy/serwerowni w inne miejsce i wynikające stąd oszczędności kosztów: zakupu sprzętu i oprogramowania (w tym licencji), utrzymania ośrodków obliczeniowych oraz ich kadr, związanych z koniecznością zakupu licencji czy instalowania sw, związanych z administrowaniem oprogramowaniem. Model chmury obliczeniowej daje możliwość nadążania dostępnością zasobów za potrzebami usługobiorcy. 8

9 Propozycja rozwiązania - chmura obliczeniowa ICT bez chmury ICT z wykorzystaniem chmury Inwestycje budowa i rozbudowa infrastruktury IT (sprzęt i ośrodki przetwarzania) w firmie, w tym biurowej budowa systemów IT na rzecz organizacji oprogramowanie (licencje) Ta część kosztów przechodzi na operatora Inwestycje Budowa i rozbudowa infrastruktury IT w tym dostępu do chmury Bieżące organizacja koszty eksploatacji infrastruktury koszty osobowe działu IT koszty serwisu i rozbudowy systemów IT koszty dostępu do infrastruktury Bieżące chmura Bieżące organizacja Koszty dostępu do chmury Koszty eksploatacji infrastruktury w firmie Koszty rozwoju aplikacji w chmurze 9

10 Alokacja zasobów w chmurze 10

11 Chmura publiczna vs prywatna 11

12 Cele projektu Uruchomienie zintegrowanych usług elektronicznych świadczonych przez JST na rzecz obywatela i przedsiębiorcy. Stworzenie warunków dla usprawnienia usług elektronicznych świadczonych na rzecz obywatela i przedsiębiorcy przez JST na drodze integracji i przebudowy wewnętrznych procesów biznesowych jednostek. Stworzenie warunków koniecznych dla konsolidacji i ograniczenia wydatków inwestycyjnych JST w obszarze ICT. 12

13 Cele projektu Zapewnienie obywatelom, przedsiębiorcom i urzędnikom dostępu do skutecznych narzędzi teleinformatycznych wspierających działania jednostek samorządu terytorialnego. Utworzenie infrastruktury dla rozwoju e-usług administracji publicznej w modelu chmury obliczeniowej. Udostępnienie aplikacji wspierających standardowe działania jednostek samorządu terytorialnego. 13

14 Co chcemy zbudować? W trakcie realizacji projektu: Podstawowy ośrodek obliczeniowy i ośrodek pomocniczy (z niezbędną infrastrukturą) + centrum zarządzania systemem, Zwirtualizowana infrastruktura świadcząca usługi w modelu IaaS, Platformy udostępniane w modelu PaaS (połączenie z epuap), Aplikacje webowe udostępniane w modelu SaaS. Po zakończeniu realizacji projektu: Infrastruktura prywatnej chmury obliczeniowej administracji publicznej obejmująca zasoby wielu ośrodków obliczeniowych (w tym JST), Zwirtualizowana infrastruktura udostępniająca zasoby powyższego gridu obliczeniowego w modelu IaaS, Platformy udostępniane w modelu PaaS (centralne, regionalne i lokalne), Aplikacje w modelu SaaS (centralne, regionalne i lokalne). 14

15 Zakres projektu Zasoby teleinformaty czne JST Zasoby teleinformaty czne administracji centralnej 15

16 Zakres projektu SaaS (Software as a Service): dostęp do określonych gotowych funkcjonalności: mogą to być i proste aplikacje (edytor, poczta) i zaawansowane rozwiązania CRM, workflow, księgowości, pracy grupowej itp. PaaS (Platform as a Service): dostęp do platformy (standardowego środowiska pracy), na której można tworzyć, instalować i uruchamiać własne aplikacje IaaS (Infrastructure as a Service): dostęp do funkcjonalności sprzętowych, takich jak moc obliczeniowa procesorów, przestrzeń na dysku, serwer pozwalający zdalne posadowienie własnego systemu operacyjnego i aplikacji 16

17 Architektura systemu 17

18 Harmonogram projektu Zadanie Q2 13 Q3 13 Q4'13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1'15 Q2'15 Podpisanie porozumienia o dofinansowanie Podpisanie porozumień z JST biorącymi udział w projekcie Usługi Przygotowanie SIWZ na zintegrowane usługi Postępowania przetargowe na wykonanie usług Wykonanie usług zintegrowanych Integracja z systemami samorządów Wdrożenie wersji produkcyjnej Infrastruktura (ośrodek podstawowy i zapasowe) Przygotowanie SIWZ na infrastrukturę Postępowania przetargowe na infrastrukturę Dostarczenie infrastruktury Szkolenia dla użytkowników w CPI i JST Zatwierdzenie systemu i przekazanie do eksploatacji Rozliczenie projektu 18

19 Gdzie jesteśmy? Podpisane porozumienie o dofinansowaniu projektu ze środków EFRR w ramach POIG r. Procedowanie spraw formalnych związanych z projektem: Formalne powołanie Komitetu Sterującego Delegacja KS do utworzenia Rady Użytkowników. Rozpoczęcie współpracy z interesariuszami: Uruchomienie Grup Roboczych z JST (dzisiejsze spotkanie!) Uruchomienie systemu pracy zespołowej Uruchomienie postępowań o udzielenie zamówienia: Pierwsze z nich to Dialog techniczny dotyczący usług elektronicznych i infrastruktury teleinformatycznej prywatnej chmury obliczeniowej administracji publicznej (nazwa robocza) zaproszenie do wymiany doświadczeń Uruchomienie działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych (strona internetowa projektu). 19

20 Założenia proponowanego modelu MAC / CPI odpowiadać będą za centralny aspekt rozwoju infrastruktury i e-usług administracji, w szczególności za zapewnienie:. integracji systemu z centralnymi rejestrami państwowymi i systemami ewidencyjnymi a także ogólnokrajowymi platformami usług elektronicznych jak e-puap, funkcjonowania ośrodków obliczeniowych oraz centrum monitoringu i zarządzania systemem (7/24), sprawnej i bezpiecznej łączności pomiędzy ośrodkami obliczeniowymi i centrum, spójności tworzonych usług z Krajowymi Ramami Interoperacyjności, rozwoju usług o zasięgu ogólnokrajowym. 20

21 Założenia proponowanego modelu Infrastruktura i usługi rozwijane będą w oparciu o zasoby: zasoby znajdujące się już we władaniu MAC / CPI, pozyskane na drodze zamówień publicznych, centrów przetwarzania danych, które stworzyły jednostki administracji zarówno samorządowej jak i centralnej. Nadzór nad procesem rozwoju usług, w tym wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju systemu, sprawować będzie Rada Użytkowników złożona z przedstawicieli JST. 21

22 Struktura organizacyjna Sponsor Programu Zintegrowanej informatyzacji Państwa Właściciel biznesowy Projektu Minister Administracji i Cyfryzacji Nadzór Programu Komitet RM. ds. Cyfryzacji Rada Użytkowników Projektu Komitet Sterujący Projektu (KS) Biuro Projektu Nadzór Projektu Kierownik Projektu (KP) Zastępca Kierownika Projektu (ZKP1) Zastępca Kierownika projektu (ZKP2) Kierownik Utrzymania (ZKP3) Asysta techniczna Wykonawcy 22

23 Struktura organizacyjna Rola strategiczna Sponsor Planu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Minister Administracji i Cyfryzacji Uprawnienia, obowiązki Odpowiada za realizację Planu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Właściciel biznesowy Projektu Podejmowanie decyzji strategicznych dla projektu wykraczających poza jego zakres a związanych z realizacją Zintegrowanego Programu Informatyzacji Państwa Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji Sprawuje nadzór nad realizacją Planu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa i projektami realizowanymi w jego ramach w tym niniejszego projektu Rada Użytkowników (RU) Opiniuje propozycje rozwiązań i produktów Projektu Zgłasza propozycje rozwiązań, które powinny być uwzględnione w projekcie Wskazuje na istotne elementy realizacyjne projektu z punktu widzenia użytkowników 23

24 Zasady współpracy z JST Udział przedstawicieli JST na każdym etapie realizacji projektu. Osią współpracy pomiędzy MAC /CPI JST w realizacji projektu będzie Linia Współpracy i utworzone w jej ramach grupy robocze (specjaliści z obydwu stron). Formy współpracy: 1. Porozumienia MAC JST 2. Udział w grupach roboczych / spotkania wirtualne 3. Rada Użytkowników Za techniczną stronę współpracy będzie odpowiadało CPI. 24

25 Obszary naszej współpracy Obecnie możemy (CPI) wskazać na następujące obszary działania takich roboczych zespołów wspólnych: kwestie organizacyjno-prawne związane z funkcjonowaniem infrastruktury wspólnej i świadczonych przez nią usług, kwestie infrastruktury IT już funkcjonującej / powstającej w JST, kwestie usług elektronicznych jakie powinny być rozwijane we wspólnej infrastrukturze, 25

26 Dziękuję za uwagę!

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r.

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r. Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze Warszawa, 17 lutego 2015 r. Chmura obliczeniowa w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Zbudowanie

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015

Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 1. Ogólne uwagi do dokumentu 1.1 Zawyżone statystyki rozwoju

Bardziej szczegółowo

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 Założenia Warszawa, marzec 2009 - założenia Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1 Cele Programu... 5 1.2 Założenia Programu... 5 Adresaci Programu...

Bardziej szczegółowo

Na środowisko teleinformatyczne zbudowane w ramach Projektu składać się będzie sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie.

Na środowisko teleinformatyczne zbudowane w ramach Projektu składać się będzie sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. SEKAP SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZAKRES PROJEKTU Zakres projektu SEKAP - produkty Zakres projektu obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH T ELEINFO 100 Stan informatyzacji polskiej gospodarki i rozstrzygnięcie Konkursu na najlepiej zinformatyzowane firmy i instytucje Drodzy Czytelnicy Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 Warszawa 2014 2 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 6 WSTĘP... 8 I. ISTOTA I CELE POLITYKI KONKURENCJI... 10 1. Konkurencja w gospodarce a polityka konkurencji... 10 2.

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo