Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze"

Transkrypt

1 Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Wprowadzenie do dyskusji warsztatowej Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r.

2 Agenda 1. Obszar zagadnień organizacyjno-prawnych wprowadzenie do dyskusji 2. Obszar usług elektronicznych wprowadzenie do dyskusji 2. Obszar infrastruktury wprowadzenie do dyskusji 2

3

4 Obszary współpracy z JST Osią współpracy pomiędzy MAC /CPI JST w realizacji projektu będzie Linia Współpracy i utworzone w jej ramach grupy robocze (specjaliści z obydwu stron). Obecnie można wskazać na następujące obszary działania takich roboczych zespołów wspólnych: 1. Kwestie organizacyjno-prawne związane z funkcjonowaniem infrastruktury wspólnej i świadczonych prze nią usług. 2. Kwestie infrastruktury IT już funkcjonującej / powstającej w JST. 3. Kwestie usług elektronicznych jakie powinny być rozwijane we wspólnej infrastrukturze. 4. Inne. 4

5 Obszar zagadnień organizacyjno-prawnych wprowadzenie do dyskusji 5

6 Role w przedsięwzięciu CPI / MAC: JST: Obszar strategiczny Obszar infrastruktury Centralny rozwój usług i infrastruktury Rozwój infrastruktury centralnej Ustalanie wymagań dla rozwijanych usług Udostępnianie swojej infrastruktury Obszar usług Udostępnianie usług Eksploatacja usług 6

7 Założenia proponowanego modelu MAC / CPI odpowiadać będą za centralny aspekt rozwoju infrastruktury i e-usług administracji, w szczególności za zapewnienie: integracji systemu z centralnymi rejestrami państwowymi i systemami ewidencyjnymi a także ogólnokrajowymi platformami usług elektronicznych jak e-puap, funkcjonowania ośrodków obliczeniowych oraz centrum monitoringu i zarządzania systemem (7/24), sprawnej i bezpiecznej łączności pomiędzy ośrodkami obliczeniowymi i centrum, spójności tworzonych usług z Krajowymi Ramami Interoperacyjności, rozwoju usług o zasięgu ogólnokrajowym. 7

8 Założenia proponowanego modelu Infrastruktura i usługi rozwijane będą w oparciu o zasoby: zasoby znajdujące się już we władaniu MAC / CPI, pozyskane na drodze zamówień publicznych, centrów przetwarzania danych, które stworzyły jednostki administracji zarówno samorządowej jak i centralnej. Nadzór nad procesem rozwoju usług, w tym wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju systemu, sprawować będzie Rada Użytkowników złożona z przedstawicieli JST. 8

9 Założenia proponowanego modelu Na podstawie doświadczeń z dotychczasowej realizacji projektów przez MSWiA / MAC jednostką odpowiedzialną za utrzymanie systemu w działaniu i zapewnieniu jego rozwoju (przynajmniej w okresie trwałości) projektu byłoby CPI, odpowiadające za: tworzenie nowych i rozwój istniejących usług w ustalonym zakresie (Rada Użytkowników), wsparcie użytkowników z JST w zakresie wykorzystania udostępnionej infrastruktury, środowiska i usług do realizacji zadań własnych, zapewnienie świadczenia usług na ustalonym poziomie (SLA / OLA), zapewnienie funkcjonowania ośrodków obliczeniowych i łączącej je infrastruktury sieciowej Przyjęty model nie wyklucza: na ustalonym poziomie (SLA / OLA). zamawiania określonych usług na drodze zamówień publicznych, budowania partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarach nie objętych trwałością projektu, rozbudowy systemu z wykorzystaniem środków nowej perspektywy finansowej. 9

10 Założenia proponowanego modelu Formalną podstawą do współpracy pomiędzy MAC i JST będą zapisy tzw. Linii Współpracy, która będzie porozumieniem pomiędzy MAC a JST porządkującym współpracę pomiędzy wspomnianymi podmiotami w kwestii budowy otwartego państwa i nowoczesnej e-administracji. Zakłada się, że Jednostka Samorządu Terytorialnego korzystająca z usług oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji podpiszą każdorazowo Umowę, która sformalizuje obowiązki leżące: po stronie MAC oraz CPI jako operatora (zapewniającego świadczenie usług), po stronie JST jako usługobiorcy (korzystającego z usług) w tym finansowej partycypacji w utrzymaniu systemu. W przypadku wykorzystania zasobów JST we wspólnej infrastrukturze podpisywana byłaby pomiędzy JST a MAC odrębna Umowa określająca zasady finansowej rekompensaty przez MAC wykorzystania zasobów. 10

11 Założenia proponowanego modelu Beneficjent (MAC) Operator Klient (JST) Realizacja projektu i zapewnienie jego działania (trwałość) Świadczenie usług IaaS, PaaS, SaaS Eksploatacja usług IaaS, PaaS, SaaS Wytyczanie ogólnych kierunków rozwoju systemu Zapewnienie dostępności i rozbudowa infrastruktury (w szczególności o zasoby własne JST) Zamawianie i zlecanie wykonania usług Integracja z centralnymi rejestrami i systemami ewidencyjnymi Rozwój usług zgodnie z wytycznymi Beneficjenta i Klienta Wytyczanie szczegółowych kierunków rozwoju usług z punktu widzenia klientów 11

12 Struktura kosztów operatora Struktura wydatków klienta Struktura kosztów operatora i klienta Infrastruktura Budowa i rozbudowa infrastruktury IT (sprzęt i ośrodki przetwarzania) Zapewnienie dostępu do infrastruktury sieciowej IaaS (Infrastructure as a Service) Dostęp do zdalnej infrastruktury teleinformatycznej Wsparcie w zakresie wynajmowanej infrastruktury (serwery, magazyny danych) Platforma Oprogramowanie (licencje) Budowa, rozbudowa platformy która wykorzystują klienci do budowy swoich usług PaaS (Platform as a Service) Dostęp do platformy na której funkcjonują aplikacje klienta Wsparcie w zakresie wykorzystania środowiska pracy Usługi Budowa i rozbudowa usług elektronicznych świadczonych dla klientów SaaS organizacja Dostęp do usług elektronicznych przez operatora Wsparcie w zakresie eksploatacji aplikacji wykorzystywanych przez klienta Inne koszty Koszty osobowe Koszty serwisu i rozbudowy systemów IT Koszty energii, dostępu do sieci, wynajmu pomieszczeń itd... Inne wydatki: Koszty dostępu do chmury Koszty rozwoju aplikacji w chmurze (biznesowe) Poza umową operator klient

13 Możliwe modele operatora: warianty administracyjne Wariant Uwagi Jednostka budżetowa: centralna lub samorządowa Samorządowa spółka prawa handlowego Możliwe. Bardziej elastyczne w wariancie centralnym. W przypadku JST barierą jest enumeratywny katalog zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego jakie może realizować Jednostka Możliwe aczkolwiek kłopotliwy udział strony rządowej (udział Skarbu Państwa?) Wariant taki stosują niektóre samorządy w przypadku sieci szerokopasmowych Stowarzyszenia j.s.t i fundacje j.s.t. Nieprzydatne ze względu na ograniczenia prawne związane z udziałem j.s.t oraz Skarbu Państwa w stowarzyszeniach i fundacjach Spółdzielnie Mało przydatne ze względu na nieelastyczne zapisy, aczkolwiek analizowane przez niektóre samorządy przy okazji sieci szerokopasmowych 13

14 Możliwe modele operatora: warianty komercyjne Wariant Uwagi Partnerstwo publicznoprywatne Koncesja Odbywałaby się ona na bazie umowy cywilnoprawna zawartej pomiędzy MAC reprezentującym Skarb Państwa, i j.s.t a partnerem prywatnym. Wariant nie możliwy do realizacji w okresie trwałości projektu (pomoc publiczna!) Operator wybrany przez MAC w trybie postepowania zgodnego z p.z.p. Wariant nie możliwy do realizacji w okresie trwałości projektu (pomoc publiczna!) 14

15 Pytania - Rada Użytkowników Rada Użytkowników byłaby ciałem o charakterze strategicznym, które: opiniuje propozycje rozwiązań i produktów Projektu, zgłasza propozycje rozwiązań, które powinny być uwzględnione w projekcie, wskazuje na istotne elementy realizacyjne projektu z punktu widzenia użytkowników. Czy taki zakres odpowiedzialności Rady jest adekwatny do zakresu prac Projektu a potem do etapu prac w okresie trwałości? Jak formalnie powinna być usytuowana Rada? Jak zapewnić, aby Rada była ciałem: sprawnym i niefasadowym, realnie i skutecznie reprezentującym interesy użytkowników. Jaki klucz zastosować do wyboru jej członków? 15

16 Pytania - model eksploatacji Na obecnym etapie projektu zakładamy że CPI pełnić będzie rolę inicjalnego operatora systemu czyli: zrealizuje projekt i doprowadzi do uruchomienia systemu, wypracuje wspólnie z JST plany rozwoju usług elektronicznych i infrastruktury, doprowadzi do podpisania porozumień z JST. Pytanie jaki model współpracy MAC <> JST docelowo powinien obowiązywać w kontekście utrzymania i rozwoju systemu: na etapie trwałości projektu, po zakończeniu trwałości projektu: o utrzymanie dotychczasowego modelu, o zmiana, o a może komercjalizacja 16

17 Pytania - porozumienia Jak powinno wyglądać porozumienie pomiędzy MAC <> JST dotyczące eksploatacji usług: umowa SLA czy OLA, niezależnie ze umawiające strony są jednostkami administracji jak zapewnić zgodnie z ITIL zapłatę za dobrze świadczoną usługę, prawa i obowiązki Operatora, prawa i obowiązki JST. Jak powinno wyglądać porozumienie pomiędzy MAC <> JST dotyczące udostępnienia infrastruktury przez JST: to nie będzie proste odwrócenie umowy o eksploatacji usług! 17

18 Obszar zagadnień usług elektronicznych wprowadzenie do dyskusji 18

19 Modele usług SaaS (Software as a Service): dostęp do określonych gotowych funkcjonalności: mogą to być i proste aplikacje (edytor, poczta) i zaawansowane rozwiązania CRM, workflow, księgowości, pracy grupowej itp. PaaS (Platform as a Service): dostęp do platformy (standardowego środowiska pracy), na której można tworzyć, instalować i uruchamiać własne aplikacje IaaS (Infrastructure as a Service): dostęp do funkcjonalności sprzętowych, takich jak moc obliczeniowa procesorów, przestrzeń na dysku, serwer pozwalający zdalne posadowienie własnego systemu operacyjnego i aplikacji 19

20 Podział kontroli w poszczególnych modelach Zasoby Model tradycyjny (on-premise) Infrastructure as a Service (IaaS) Platform as a Service (PaaS) Software as a Service (SaaS) Dane Użytkownik Użytkownik Użytkownik Użytkownik Aplikacja Użytkownik Użytkownik Użytkownik Dostawca Środowisko wykonywalne Użytkownik Użytkownik Dostawca Dostawca Maszyna wirtualna Użytkownik Użytkownik / Dostawca Dostawca Dostawca Serwer Użytkownik Dostawca Dostawca Dostawca Magazyn danych Użytkownik Dostawca Dostawca Dostawca Sieć Użytkownik / Dostawca Dostawca Dostawca Dostawca 20

21 Usługi w modelu IaaS Obszar Przykładowe usługi dla JST oferowane w ramach projektu Możliwe pola integracji z systemami JST Pola możliwej integracji z systemami centralnymi Usługi użyczanie mocy obliczeniowej podmiotom publicznym, hosting stron internetowych administracji publicznej, internetowy backup, usługi telefonii IP i komunikacji natychmiastowej wraz z centralną książką teleadresową administracji. Włączenie zasobów centrów obliczeniowych JST do wspólnej jednolicie zarządzanej infrastruktury teleinformatycznej całej administracji (tzw. grid obliczeniowy administracji). Włączenie zasobów centrów obliczeniowych administracji centralnej do wspólnej infrastruktury teleinformatycznej całej administracji. 21

22 Usługi w modelu PaaS Obszar Usługi Przykładowe usługi dla JST oferowane w ramach projektu platforma szkoleń multimedialnych administracji, platforma konsultacji społecznych. Możliwe pola integracji z systemami JST Pola możliwej integracji z systemami centralnymi Integracja platform regionalnych oraz zintegrowanych systemów JST na wspólnej infrastrukturze teleinformatycznej. pełna integracja z infrastrukturą Platformy epuap i usług przez nią świadczonych, integracja z centralnymi platformami sektorowymi np. CSIOZ. 22

23 Usługi w modelu SaaS Obszar Przykładowe usługi dla JST oferowane w ramach projektu Usługi punkt kontaktowy e-administracji publicznej, interaktywny konsultant prawny, Możliwe pola integracji z systemami JST aplikacje bazujące / wykorzystujące platformę epuap, aplikacje regionalnych platform i systemów samorządowych zintegrowanych z Chmurą (w modelu IaaS, PaaS). Pola możliwej integracji z systemami centralnymi aplikacje bazujące / wykorzystujące platformę epuap, aplikacje centralnych platform sektorowych zintegrowanych z Chmurą (w modelu IaaS, PaaS). 23

24 Obszar pracy grupy Wynikiem prac tej grupy winno być opracowanie dokumentu pod roboczą nazwą: Plan Rozwoju i Integracji Usług Plan przedstawiałby zaakceptowany przez MAC / CPI i JST sposób dojścia do stanu docelowego: Jakie usługi dla JST powinny być rozwijane centralnie w modelu SaaS względnie PaaS (epuap)? Jakie usługi powinny być rozwijane samodzielnie przez JST, ale z wykorzystaniem modelu IaaS, PaaS? Jakie usługi eksploatowane indywidualnie w JST powinny być migrowane do modelu IaaS, PaaS czy SaaS? Jaki powinien być sposób dojścia do stanu docelowego: o zobowiązania obydwu stron, o terminy, o środki. 24

25 Obszar pracy grupy - wstępne tematy Priorytety ze strony JST w rozwoju e-usług w modelu Chmury obliczeniowej (różne usługi wskazywali w różnych badaniach respondenci z JST). O jakich usługach elektronicznych myślimy kiedy mówimy o poszczególnych modelach (modele IaaS, PaaS i SaaS): od strony JST od strony MAC / CPI. Ocena możliwości integracji Chmury z usługami już realizowanym przez samorządy np. integracja platform regionalnych na bazie IaaS. Możliwość przeniesienia do Chmury systemów realizowanych oddzielnie przez poszczególne jednostki. Chmura jako zastępczy zamawiający dla systemów F-K, K-P itp. Optymalny model współpracy JST / MAC w rozwoju i standaryzacji konkretnych usług a może różne modele współpracy dla różnych obszarów? 25

26 Obszar infrastruktury wprowadzenie do dyskusji 26

27 Infrastruktura Chmury Zasoby teleinformaty czne JST Zasoby teleinformaty czne administracji centralnej 27

28 Infrastruktura Chmury Docelowa infrastruktura chmury obliczeniowej będzie stanowiła tzw. grid obliczeniowy - wiele ośrodków przetwarzania spiętych szybką siecią. Zalety: ogromna elastyczność i skalowalność rozwiązania, ogromna niezawodność w tym odporność na uszkodzenia i awarie, możliwość prostej rozbudowy o kolejne zasoby, obniżenie kosztów rozbudowy i eksploatacji administracji. Wady: kłopotliwa administracja (nie wszystko załatwi się na szczeblu centralnym), zależność od sprawnych i niezawodnych połączeń sieciowych, konieczna reintegracja dołączanych zasobów. Budowa infrastruktury będzie etapowa: Etap I (projekt): ośrodki przetwarzania i Centrum Monitoringu i Zarządzania. Etap II (dalszy rozwój): dołączanie zasobów JST i innych jednostek administracji. 28

29 Role w przedsięwzięciu - infrastruktura Beneficjent (MAC) Operator Klient (JST) Finansowanie funkcjonowania infrastruktury Zapewnienie dostępności całości infrastruktury Udostępnianie infrastruktury Wytyczanie ogólnych kierunków rozwoju infrastruktury Rozbudowa infrastruktury (w szczególności o zasoby własne JST) Zapewnienie rozwoju infrastruktury (na poziomie lokalnym) Integracja infrastruktury z zasobami centralnymi Administrowanie centralne infrastrukturą Administrowanie lokalne infrastrukturą 29

30 Obszar pracy grupy Wynikiem prac tej grupy winno być opracowanie dokumentu pod roboczą nazwą: Plan Budowy Infrastruktury Wspólnej Plan przedstawiałby zaakceptowany przez MAC / CPI i JST plan dojścia do stanu docelowego: zasoby infrastruktury wspólnej od strony administracji centralnej, zasoby infrastruktury od strony JST, obszary odpowiedzialności obydwu stron, sposób finansowania utrzymania i rozwoju infrastruktury wspólnej, jaki powinien być sposób dojścia do stanu docelowego: o zobowiązania obydwu stron, o terminy, o środki. 30

31 Obszar pracy grupy - wstępne tematy Infrastruktura wspólna co rozumiemy pod tym pojęciem? infrastruktura wspólna to też wspólne zarzadzanie, wspólny rozwój, wspólne administrowanie, jakie szanse i zagrożenia niesie włączenie tak wielu zasobów do infrastruktury wspólnej. Czy a jeśli tak to na jakich zasadach można włączyć do zasobów wspólnych zasoby już posiadane / budowane przez administrację w tym JST? Jak zweryfikować stan i jakość wspomnianych wyżej zasobów? Jeśli włączamy do infrastruktury wspólnej zasoby z JST to gdzie powinna przebiegać linia podziału odpowiedzialności? Czy należy pomóc małym jednostkom przejść barierę wejścia (zasoby niezbędne do przyłączenia do Chmury)? 31

32 Dziękuję za uwagę!

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r.

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r. Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze Warszawa, 17 lutego 2015 r. Chmura obliczeniowa w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Zbudowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady ochrony danych stosowane przez dostarczyciela chmury, dostarczyciela usługi chmurowej i użytkownika chmury

Zasady ochrony danych stosowane przez dostarczyciela chmury, dostarczyciela usługi chmurowej i użytkownika chmury Zasady ochrony danych stosowane przez dostarczyciela chmury, dostarczyciela usługi chmurowej i użytkownika chmury Materiał uzupełniający na potrzeby konwersatorium pt. Dostęp Wymiana Integracja. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

UWAGI. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT)

UWAGI. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) Warszawa, dnia 2015-01-07 UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) do projektu rozporządzenia: Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy BZP.27... Projekt: Przeprowadzenie analizy, wykonanie koncepcji systemu ERP dla Miasta Katowice Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C) Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Numer i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Biznes w chmurze ELŻBIETA ZDROJEWSKA

Biznes w chmurze ELŻBIETA ZDROJEWSKA Biznes w chmurze Aktualnie niemal każda fi rma ma wielkie ilości danych gromadzonych i przetwarzanych w systemach IT. Każdego dnia powstają eksabajty danych, których większość jest przetwarzana przez różne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń Warszawa, styczeń 2013 Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej ma na celu przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A D O P R O J E K T U U S T A W Y O M I Ę D Z Y R E S O R T O W Y M O P E R A T O R Z E S Y S T E M U

Z A Ł O Ż E N I A D O P R O J E K T U U S T A W Y O M I Ę D Z Y R E S O R T O W Y M O P E R A T O R Z E S Y S T E M U Projekt na dzień 26.08.2011 r. Z A Ł O Ż E N I A D O P R O J E K T U U S T A W Y O M I Ę D Z Y R E S O R T O W Y M O P E R A T O R Z E S Y S T E M U T E L E I N F O R M A T Y C Z N E G O C E N T R U M

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo