Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze"

Transkrypt

1 Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

2 Informatyzacja JST z zastosowaniem usług w chmurze

3 Partnerstwo na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Lider Projektu: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Departament Informatyzacji prowadzenie spraw wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne związanych z informatyzacją administracji publicznej; rekomendowanie strategicznych zadań państwa, standardów i wytycznych w zakresie informatyzacji administracji publicznej; realizacja zadań związanych z wdrażaniem rozwiązań informatycznych w zakresie chmury obliczeniowej w administracji publicznej; Partner wyłoniony w otwartym naborze do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego; Ogłoszenie o naborze16.02, zgłoszenia 21 dni, rozstrzygnięcie ; Cel partnerstwa: wspólne przygotowanie i realizacja Projektu mającego na celu wypracowanie rozwiązań dla potrzeb tworzenia warunków do funkcjonowania sprawnej i efektywnej administracji publicznej przy wykorzystaniu środowiska przetwarzania w chmurze prywatnej

4 Partner Projektu Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy wiodąca, niezależna, narodowa instytucja badawczo-rozwojowa w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych, służąca rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i gospodarce opartej na wiedzy; posiada wiedzę, kompetencje i doświadczenie w wypracowaniu wymagań, wdrażaniu i eksploatowaniu systemów teleinformatycznych, w tym także z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze; Beneficjent wielu projektów współfinansowanych ze środków UE, m.in. Projektu System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i Portal Polska Szerokopasmowa (SIPS) Zakłady badawcze i wdrożeniowe włączone do realizacji Projektu: Zakład Sieci i Usług Społeczeństwa Informacyjnego, Zaawansowanych Technik Informacyjnych, Architektur i Zastosowań Internetu, Ośrodek Informatyki

5 Publiczna prezentacja projektu Wykonanie formalnego wymogu związanego z procedurą złożenia wniosku do ogłoszonego konkursu w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa Cele projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami; Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią przyczynę realizacji projektu; E-usługi tworzone lub rozwijane w ramach projektu; Procesy realizowane przez podmioty publiczne, których realizacja zostanie usprawniona w wyniku realizacji projektu; Harmonogram i koszt realizacji projektu.

6 CEL PROJEKTU o Pierwszy etap projektu budowy Państwowej Chmury Obliczeniowej (wg PZIP). Będzie to etap, na którym zostaną zweryfikowane założenia projektu oraz dokonane szczegółowe rozpoznanie kluczowych z punktu widzenia Państwowej Chmury Obliczeniowej kwestii organizacyjnych, infrastrukturalnych i usługowych. o Realizacja projektu stworzy warunki do zniwelowania obecnych dużych dysproporcji w zastosowaniu technologii informacyjno komunikacyjnych przez JST. Użycie technologii umożliwiającej centralne zarządzanie rozwojem i udostępnianiem e-usług będzie stanowiło zaplecze dla wprowadzenia spójnej realizacji usług publicznych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Stworzenie skalowalnego rozwiązania dla JST w postaci platformy i systemu zarządzania usługami e-administracji w chmurze, które umożliwią świadczenie wybranych zintegrowanych usług elektronicznej administracji, zbudowanych w oparciu o jednolitą infrastrukturę teleinformatyczną o charakterze prywatnej chmury obliczeniowej.

7 CHMURA OBLICZENIOWA Chmura obliczeniowa 1 to model umożliwiający powszechny, wygodny, udzielany na żądanie dostęp, za pośrednictwem sieci, do wspólnej puli możliwych do konfiguracji zasobów przetwarzania (np. sieci, serwerów, zasobów przechowywania, aplikacji i usług), które można szybko dostarczyć i uwolnić przy minimalnym wysiłku zarządzania lub działania ze strony usługodawcy. W odniesieniu do usług lepiej posługiwać się pojęciem chmury usług. (1) NIST, Mell, P. & Grance, T., The NIST Definition of Cloud Computing, 2011., s. 2 na

8 CHMURA PRYWATNA i PUBLICZNA

9 MODELE USŁUG W CHMURZE

10 Chmura obliczeniowa w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Zbudowanie do 2020 roku Chmury Obliczeniowej Administracji Publicznej jest jednym z zadań Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Potencjał zbudowany przez Chmurę Obliczeniowa Administracji Publicznej warunkuje osiągnięcie korzyści całego PZIP Zakłada się etapową realizację przedsięwzięcia, a pierwszym etapem będzie Projekt Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w Chmurze przygotowywany do konkursu 2 Osi POPC (działanie 2.1) 10

11 Projekt zakłada realizację następujących zadań: 1) Opracowanie wymagań organizacyjnych, funkcjonalnych i technicznych dla usług elektronicznej administracji realizowanych w I etapie projektu Państwowa Chmura Obliczeniowa : A) analiza wybranych usług w oparciu o zasoby znajdujące się już we władaniu administracji centralnej, jednostek podległych i JST, jak i zasoby komercyjne; B) opracowanie procesów i standardów usług do udostępnienia w chmurze C) opracowanie procesów i metod standaryzacji rozwiązań dla chmury pochodzących od różnych dostawców 2) Uruchomienie i świadczenie wybranych usług w chmurze: A) opracowanie i budowa platformy i systemu zarządzania usługami e-administracji w chmurze; B) testy wybranych usług w chmurze; C) świadczenie usług dla wybranej grupy JST ; 3) Rozwój kompetencji i zapewnienie wsparcia dla użytkowników: A) doradztwo dla JST i szkolenia dla użytkowników, B) warsztaty, C) help-desk; 4) Promocja Projektu; 5) Zarządzanie Projektem.

12 Działania MAC w ramach Zadań Projektu 1. Identyfikacja, standaryzacja i mapowanie procedur administracyjnych 2. Elektronizacja procedur administracyjnych 3. Uproszczenie procedur administracyjnych 4. Budowa systemu katalogów e-administracji 5. Szkolenia stacjonarne i e-learningowe pracowników administracji

13 Propozycje usług zdiagnozowanych we wcześniejszych konsultacjach

14 Proponowane w projekcie usługi A2A* 1. Poczta, kalendarz 2. Wirtualne serwery 3. Wirtualna przestrzeń dyskowa 4. Helpdesk 5. Backup 6. Inne usługi stosownie do wyniku analiz w I etapie */ ogłoszony konkurs PO PC dotyczy projektów usług typu I (A2B, A2C) lub II (A2A), odrębny konkurs przewidziano dla usług EZD

15 Procesy realizowane przez JST, które zostaną usprawnione usługami w Chmurze Komunikacja A2A, A2B i A2C Tworzenie, zarządzanie i utrzymanie aplikacji i oprogramowania dla jednostek administracji publicznej Procesy back-office wspierające postępowania administracyjne realizowane w urzędach z użyciem narzędzi IT Wsparcie personelu administracji w stosowaniu usług i narzędzi informatycznych w Chmurze

16 Analiza wybranych usług w oparciu o zasoby administracji i JST 1. Ankietyzacja wyselekcjonowanych JST: analiza zasobów i wymagań dotyczących usług 2. Analiza dostępnych na rynku usług odpowiadających wymaganiom JST 3. Opracowanie koncepcji chmury realizującej usługi spełniające wymagania JST 4. Opracowania wymagań dla systemu zarządzania chmurą hybrydową

17 Opracowanie procesów i standardów usług w chmurze 1. Zidentyfikowanie podstawowego modelu realizacji dla każdej z oferowanych usług (tj. IaaS, PaaS, SaaS) 2. Analiza norm i zaleceń UE dot. realizacji modeli usług (stan prawny) 3. Analiza i definicja standardów użytkowania zdefiniowanych usług 4. Zdefiniowanie procesów i standardów dla systemu zarządzania chmury 5. Zdefiniowanie procesów i standardów współpracy różnych platform technologicznych tworzących chmurę

18 Metody standaryzacji dla chmury hybrydowej 1. Procesy integracji rozwiązań dla chmury pochodzących od różnych dostawców 2. Metodyka ustalania standardów dla rozwiązań w chmurze hybrydowej 3. Metody weryfikacji i certyfikacji rozwiązań

19 Uruchomienie i świadczenie wybranych usług w chmurze 1. Uruchomienie platformy usług e-administracji 2. Opracowanie i budowa systemu zarządzania usługami w chmurze 3. Testy platformy i systemu zarządzania dla wybranych usług 4. Świadczenie wybranych usług 5. Budowa systemu wsparcia dla użytkowników i utrzymania usług

20 Sposób realizacji W ramach projektu: chmura prywatna zlokalizowana w IŁ-PIB (Warszawa + inna lokalizacja) Docelowo: chmura hybrydowa (wykorzystanie zasobów JAR, JST i komercyjnych) Kluczowym zagadnieniem jest zarządzanie rozproszonym środowiskiem konieczne do zapewnienia niezawodności, wydajności, skalowalności i bezpieczeństwa danych

21 Sposób realizacji JST JST JST IŁ Portal zarządzania usługami Rejestr zasobów wspólnych Portal dostępowy Katalog usług wspnych Zarządzanie Chmurą prywatną (IŁ) Zarządzanie chmurą A Zarządzanie chmurą B Katalog usług (IŁ) Usługi (IŁ) Katalog usług A Usługi A Katalog usług B Usługi B Zasoby administracji (Data Centers, inne)

22 Technologia portal i oprogramowanie Portal dostępowy wraz z systemem zarządzania usługami Oparcie się przede wszystkim na otwartych standardach W miarę możliwości wykorzystanie otwartego oprogramowania, testy możliwości wykorzystania rozwiązań komercyjnych i wzajemnej zgodności technologicznej stosowanych rozwiązań Zapewnienie bezpiecznego dostępu do usług (wykorzystanie szyfrowania transmisji i uwierzytelniania użytkowników, możliwość wykorzystania platformy e-puap)

23 Rozwiązania sprzętowe i programowe Zastosowane rozwiązania sprzętowe i programowe mają służyć: realizacji wybranej grupy usług, weryfikacji standardów i rozwiązań technicznych, weryfikacji możliwości współpracy z innymi chmurami JAR, JST i instytucji komercyjnych. Docelowo chmura administracji publicznej będzie realizowana w oparciu o już istniejące zasoby administracji publicznej i ew. firm komercyjnych

24 System zarządzania usługami w chmurze Monitorowanie i zarządzanie usługami w chmurze: Katalog usług Konsola operacyjna wspomagająca uruchamianie usług Portal i system wsparcia dla użytkowników System monitorowania usług Architektura referencyjna Certyfikacja usług

25 Rozwój kompetencji i zapewnienie wsparcia dla użytkowników Doradztwo dla JST w zakresie wykorzystania zasobów i usług w chmurze Szkolenia dla użytkowników Warsztaty Help-desk

26 Harmonogram projektu Zad.1: Opracowanie wymagań Analiza wybranych usług Opracowanie procesów i standardów usług Opracowanie procesów i standardów rozwiązań chmurowych Zad.2: Uruchomienie usług Budowa platformy i systemu zarządzania Testy Świadczenie usług Zad.3: Zapewnienie wsparcia dla użytkowników Doradztwo dla JST Szkolenia dla użytkowników Warsztaty Help-desk Zad.4: Promocja projektu Zad.5: Zarządzanie projektem

27 Harmonogram zamówień publicznych Planowane zamówienia publiczne Sprzęt i oprogramowanie wirtualizacyjne Rozwiązania backupu Zewnętrzny audyt bezpieczeństwa Usługi doradcze (bezpieczeństwo, standardy) Materiały szkoleniowe, organizacja warsztatów Materiały promocyjne - przygotowanie przetargu - postępowanie przetargowe - realizacja zamówienia

28 Mierzalne cele projektu Cel główny: Stworzenie skalowalnego rozwiązania dla JST w postaci platformy i systemu zarządzania usługami e-administracji w chmurze, które umożliwią świadczenie wybranych zintegrowanych usług elektronicznej administracji, zbudowanych w oparciu o jednolitą infrastrukturę teleinformatyczną o charakterze prywatnej chmury obliczeniowej. Cele szczegółowe: Stworzenie warunków dla optymalizacji kosztów infrastruktury oraz wdrożenia i eksploatacji systemów informatycznych w administracji. Dołączanie sieci i systemów teleinformatycznych JST do chmury usługowej Zapewnienie ciągłości działania udostępnianych e-usług Rozwój kompetencji pracowników JST

29 Mierzalne wskaźniki projektu Wskaźnik obligatoryjny: - Liczba udostępnionych usług A2A : 5 Wskaźniki produktu specyficzne: - Przestrzeń dyskowa serwerowni: 30 Terabajty - Moc obliczeniowa serwerowni: 6 Teraflopsy - Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych i aplikacji w podmiotach wykonujących zadania publiczne: 1 Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: - Liczba jednostek publicznych korzystających z Chmury: 20 - Liczba pracowników jednostek publicznych korzystających z e-usług udostępnianych w chmurze w trybie on-line: Liczba uczestników szkoleń: Liczba przeprowadzonych warsztatów: 5

30 BUDŻET PROJEKTU Budżet Projektu jest jeszcze przedmiotem analiz w związku z przygotowywaniem HRF do Wniosku o dofinansowanie. Szacowana wartość Projektu ok. 17 mln PLN brutto w tym koszty zamówień publicznych, tj. zakupy sprzętu, oprogramowania, usług doradczych, organizacja warsztatów, szkolenia, promocja: ok. 6,5 mln PLN brutto

31 Panel dyskusyjny Zapraszamy do dyskusji.

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r.

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r. Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze Warszawa, 17 lutego 2015 r. Chmura obliczeniowa w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Zbudowanie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Wprowadzenie do dyskusji warsztatowej Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Obszar zagadnień organizacyjno-prawnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów HARF

Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów HARF Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów HARF Okres i koszt realizacji projektu Projekt będzie realizowany od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2018 Szacowany koszt realizacji projektu 192,5 mln zł Główne produkty

Bardziej szczegółowo

UWAGI. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT)

UWAGI. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) Warszawa, dnia 2015-01-07 UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) do projektu rozporządzenia: Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C) Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Numer i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

2.2. Oś priorytetowa II. E - administracja i otwarty rząd

2.2. Oś priorytetowa II. E - administracja i otwarty rząd 1 WYCIĄG Z ZATWIERDZONEGO OPISU PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA 2014-2020 2.2. Oś priorytetowa II. E - administracja i otwarty rząd Uzasadnienie utworzenia osi priorytetowej obejmującej więcej niż

Bardziej szczegółowo

Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej

Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej PO PC 2014-2012 Prezentacja została stworzona na potrzeby spełnienia kryterium formalnego Publiczna prezentacja założeń projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020. Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r.

Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020. Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r. Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r. podstawa prawna skład komitetu grupy robocze uwagi do regulaminu Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla beneficjentów Działania 2.1

Szkolenie dla beneficjentów Działania 2.1 Szkolenie dla beneficjentów Działania 2.1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Katowice, 28.07.2015r. Struktura RPO WSL 2014-2020 3 476,9 mln EUR I Nowoczesna gospodarka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

E-zdrowie w Polsce. Aktualny stan przygotowań i wdrożenia platformy P1, P2 i P4 oraz nowa perspektywa finansowa UE

E-zdrowie w Polsce. Aktualny stan przygotowań i wdrożenia platformy P1, P2 i P4 oraz nowa perspektywa finansowa UE E-zdrowie w Polsce. Aktualny stan przygotowań i wdrożenia platformy P1, P2 i P4 oraz nowa perspektywa finansowa UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony

Bardziej szczegółowo

OPINIE I BADANIA Fundacja IT Leader Club Polska

OPINIE I BADANIA Fundacja IT Leader Club Polska OPINIE I BADANIA Fundacja IT Leader Club Polska V.1.0 (draft) wsparcie merytoryczne ZAŁOŻENIA DO MAPY DROGOWEJ BUDOWY CHMURY RZĄDOWEJ W POLSCE www.itleader.org.pl 1. Wstęp 1.1. Cel dokumentu Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (PO IG) to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy BZP.27... Projekt: Przeprowadzenie analizy, wykonanie koncepcji systemu ERP dla Miasta Katowice Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Rozwój technologii ICT a nowe wyzwania dla wdrożenia i utrzymania usług informacyjnych w e-zdrowiu

Rozwój technologii ICT a nowe wyzwania dla wdrożenia i utrzymania usług informacyjnych w e-zdrowiu Rozwój technologii ICT a nowe wyzwania dla wdrożenia i utrzymania usług informacyjnych w e-zdrowiu Kazimierz Frączkowski Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Biuro Zarządzania Projektami

Bardziej szczegółowo

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie.

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Bogusław Dyduch e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Temat opracowania: koncepcja radiowego systemu transmisyjnego Streszczenie: Niniejsze opracowanie stanowi koncepcję

Bardziej szczegółowo

Wersja: 0.54. 24.10.2014 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Wersja: 0.54. 24.10.2014 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa Definicje pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych w kontekście kwalifikacji projektów do dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Wersja: 0.54 24.10.2014 r. Historia modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN- 662 /2015 Warszawa, dnia 24.08.2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo