Przedmiotowy System Oceniania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy System Oceniania"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (gitara) opracowanie Beata Vykysala, Przemysław Bielec Szczecin 2008r.

2 1. Cele nauczania Zainteresowanie ucznia muzyką - Rozbudzanie zamiłowania do muzyki - Rozwijanie uzdolnień muzycznych ucznia w sposób dostosowany do jego wieku i predyspozycji - Nauczanie podstaw gry na instrumencie - Rozwijanie umiejętności technicznych i interpretacyjnych - Nauczanie zasad notacji w stopniu umożliwiającym samodzielne odczytywanie zapisu nutowego - Przygotowanie do samodzielnego opracowywania krótkich i łatwych utworów - Wdrożenie do systematycznego i świadomego ćwiczenia - Rozwijanie naturalnej potrzeby ekspresji twórczej ucznia i kształcenie wyobraźni artystycznej - Rozwijanie umiejętności muzykowania zespołowego - Przygotowanie ucznia do publicznych występów estradowych, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym - Zapoznanie ucznia z podstawową wiedzą o muzyce - Kształtowanie wrażliwości estetycznej i poczucia piękna - Przygotowanie absolwentów do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia - Rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy w domu - Zapoznawanie słuchaczy z twórczością kompozytorską na gitarę 2. Obszary podlegające ocenie - aparat gry, poziom techniki gry na instrumencie - postępy w zdobywaniu umiejętności technicznych i muzycznych - prawidłowe odczytanie tekstu, opanowanie repertuaru i poziom jego opanowania pamięciowego - estetyka brzmienia, wrażliwość na jakość brzmienia wydobywanych dźwięków - zgodność interpretacji z budową formalną utworu, artystyczne walory wykonania - przygotowanie do zajęć, praca ucznia w ciągu roku szkolnego - aktywność koncertowa - spełnienie wymagań programowych dla danego roku nauczania 3. Sposoby sprawdzania osiągnięć w każdym semestrze W celu sprawdzenia realizacji materiału przez ucznia w szkole przeprowadza się przesłuchania i egzaminy techniczne oraz przeglądy półroczne i egzaminy promocyjne. W tych formach sprawdzających uczestniczą wszyscy uczniowie klasy za wyjątkiem klasy pierwszej. Dla dokonania oceny stosuje się regulamin oceniania i promowania uczniów obowiązujący w szkolnictwie artystycznym pierwszego stopnia. Uczniowie szczególnie uzdolnieni uczestniczyć mogą w różnego rodzaju lub konkursach szkolnych, międzyszkolnych, regionalnych i ogólnopolskich. 4. Warunki uzyskiwania ocen cząstkowych i semestralnych / Kryteria oceny semestralnej/

3 - obecność powyżej 50% - przygotowanie do zajęć /oceny cząstkowe z lekcji, oceny miesięczne/ - oceny z przesłuchań semestralnych - realizacja założeń programowych - aktywność na zajęciach - aktywność koncertowa 5. Warunki poprawy swoich wyników PROCEDURA POPRAWIANIA PRZEWIDYWANYCH OCEN SEMETRALNYCH I KOŃCOWOROCZNYCH - Uczeń może uzyskać ocenę wyższą niż przewidywana semestralna (końcoworoczna) ocena klasyfikacyjna ze wszystkich zajęć edukacyjnych z wyjątkiem przedmiotów objętych egzaminem promocyjnym - Podwyższenie zakwestionowanej oceny może odbyć się na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) złożony do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej - Podwyższenie oceny odbywa się w formie Egzaminu Komisyjnego zgodnie z zasadami określonymi dla egzaminu poprawkowego - Egzamin Komisyjny odbywa się w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do dnia klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej - Tryb przeprowadzenia w/w egzaminu reguluje 78 Statutu Szkoły.. - Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. - Ocena uzyskana w wyniku egzaminu Komisyjnego jest ostateczna, jednakże nie może być niższa od przewidywanej. 6. Sposoby powiadamiania ucznia i rodziców o wynikach i wymaganiach na określony stopień Przedmiotowy system oceniania jest oparty na zasadzie otwartości. Celem jest doprowadzenie do tego, by każdy aspekt podlegający ocenianiu był znany uczniom oraz ich rodzicom.

4 - nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje ucznia i jego rodziców o wymaganiach edukacyjnych oraz formach sprawdzania wiedzy, - nauczyciel zapoznaje uczniów z kryteriami oceniania, - każda ocena jest jawna, - na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić, /Procedura informowania rodziców.../ 1. Każdy nauczyciel przeprowadza minimum dwa razy w roku szkolnym Konsultacje z rodzicami uczniów. 2. Rodzice są informowani przez nauczyciela o postępach uczniów w nauce. 3. Nauczyciel zobowiązany jest uzyskać podpis rodzica pod każdą oceną miesięczną i przewidywaną oceną semestralną ( końcoworoczną ) z przedmiotów indywidualnych minimum jeden raz w semestrze ( najpóźniej 14 dni przed semestralnym/końcoworocznym plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej ). 4. Rodzice potwierdzają dwa razy w roku propozycję oceny semestralnej z zajęć zbiorowych ( najpóźniej 14 dni przed semestralnym/ końcoworocznym plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej ). 5. Przewidywana ocena semestralna/końcoworoczna musi być wpisana do dziennika lekcyjnego w wyznaczonym miejscu. 6. W przypadku zagrożenia ucznia problemami wychowawczo-dydaktycznymi, należy natychmiast wezwać rodzica oraz sporządzić w dzienniku lekcyjnym opis wizyty, którą własnoręcznym podpisem potwierdza rodzic. Następnie stosujemy PROCEDURĘ POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM ZAGROŻONYM. 7. Wszystkie nieusprawiedliwione przypadki absencji uczniów powyżej dwóch tygodni nauczyciel wpisuje do ZESZYTU NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW. Sekretariat wysyła pisemne powiadomienie listem poleconym. 8. Wszystkie przypadki zagrożeń uczniów nauczyciel wpisuje do ZESZYTU ZAGROŻONYCH UCZNIÓW. Sekretariat wysyła pisemne powiadomienie listem poleconym. 7. Kryteria oceniania Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów polegać będzie na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań wynikających z programu nauczania i uwzględniających podstawy programowe w danej klasie. Oceny bieżące i semestralne /oprócz ustalonych komisyjnie/ ustala się w stopniach szkolnych według następującej skali:

5 1. stopień celujący 6 2. stopień bardzo dobry 5 3. stopień dobry 4 4. stopień dostateczny 3 5. stopień dopuszczający 2 6. stopień niedostateczny 1 Oceny cząstkowe i semestralne wystawia nauczyciel prowadzący. Ocena semestralna jest składową ocen z: - przygotowanie do zajęć /oceny cząstkowe z lekcji, oceny miesięczne/ - oceny z przesłuchań semestralnych - realizacja założeń programowych - aktywność na zajęciach - aktywność koncertowa Oceny za każdy egzamin promocyjny /również klasyfikacyjne /komisyjne/ ustala się według skali punktów 0 25 Hierarchia ważności opanowania przez ucznia problemów składających się na jakość wykonania artystycznego na egzaminie promocyjnym. Gitara klasyczna. II klasa: 1. Postawa przy graniu, aparat gry. 2. Umiejętności techniczne zgodne z Wymaganiami PSO. 3. Prawidłowe opanowanie tekstu. III klasa: 1. Postawa przy graniu, aparat gry. 2. Umiejętności techniczne zgodne z Wymaganiami PSO. 3. Dźwięk i estetyka brzmienia. 4. Prawidłowe opanowanie tekstu. IV klasa: 1. Postawa przy graniu, aparat gry. 2. Umiejętności techniczne zgodne z Wymaganiami PSO. 3. Dźwięk i estetyka brzmienia. 4. Prawidłowe opanowanie tekstu. V klasa: 1. Postawa przy graniu, aparat gry. 2. Umiejętności techniczne zgodne z Wymaganiami PSO. 3. Dźwięk i estetyka brzmienia. 4. Prawidłowe opanowanie tekstu. 5. Stylowość i artystyczne walory wykonania. VI klasa: 1. Postawa przy graniu, aparat gry. 2. Umiejętności techniczne zgodne z Wymaganiami PSO. 3. Dźwięk i estetyka brzmienia. 4. Prawidłowe opanowanie tekstu. 5. Stylowość i artystyczne walory wykonania.

6 Kryteria oceniania : ocenę celującą otrzymuje uczeń, gdy gra jego jest nie tylko wzorowa, ale jej wartość artystyczna jest szczególnie wysoka i rzadko osiągana w danej klasie lub szkole, spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, reprezentuje szkołę na konkursach, bierze aktywny udział w życiu koncertowym szkoły; skala punktowa 25 ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń za grę bezbłędną technicznie i interesującą od strony muzycznej, dysponuje prawidłowo ustawionym aparatem gry, prezentuje umiejętności techniczne adekwatne do wymagań programowych danej klasy, bezbłędnie odczytał tekst prezentowanych utworów i wykazuje bardzo dobre ich opanowanie pamięciowe, wykonanie charakteryzuje kultura dźwięku, precyzja artykulacyjna, zróżnicowana strona brzmieniowa, stylowość interpretacji, bierze udział w życiu koncertowym szkoły; skala punktowa ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował program w stopniu bardzo dobrym, lecz jego wykonanie posiadało niedociągnięcia techniczne, muzyczne i dysponuje prawidłowo ustawionym aparatem gry, prezentuje umiejętności techniczne adekwatne do wymagań programowych danej klasy, wykonanie charakteryzuje kultura dźwięku, precyzja artykulacyjna, zróżnicowana strona brzmieniowa, stylowość interpretacji z drobnymi mankamentami; skala punktowa ocenę dostateczną otrzymuje uczeń za grę z brakami technicznymi i muzycznymi, posiada trudności z opanowaniem pamięciowym programu, aparat gry wykazuje mankamenty, które rzutują na umiejętności techniczne gry na instrumencie, wykonanie charakteryzuje małe zróżnicowanie brzmienia, niedostateczna kultura dźwięku, niedostatki artykulacyjne i stylowe, gra jest pozbawiona w dużym stopniu cech artystycznych - ogranicza się tylko do odtwórczego potraktowania wykonywanych utworów; skala punktowa ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował program w stopniu podstawowym z wyraźnymi brakami technicznymi i muzycznymi, jest mało zainteresowany przedmiotem, nie jest w stanie przygotować programu na pamięć, aparat gry wykazuje duże mankamenty, które rzutują na umiejętności techniczne gry na instrumencie, gra jest pozbawiona w bardzo dużym stopniu cech artystycznych; skala punktowa ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia minimum wymagań programowych, nie rokuje nadziei na dalszy rozwój artystyczny, aparat gry wykazuje bardzo duże mankamenty, które rzutują na umiejętności techniczne gry na instrumencie uniemożliwiając realizację podstawowych elementów technicznych, gra jest pozbawiona cech artystycznych, uczeń nie jest w stanie opanować programu w stopniu dostatecznym; skala punktowa Dodatkowe zadania podlegające ocenie Uczeń może zostać dodatkowo oceniony za wszelkie pozytywne przejawy aktywności podczas zajęć lekcyjnych oraz za wykazanie się inicjatywą przy organizacji lub uczestnictwem w dodatkowych przedsięwzięciach i imprezach artystycznych na terenie szkoły bądź poza nią. 9. Częstotliwość wystawiania ocen uczeń otrzymuje ocenę: - dwa razy w roku semestralną, - z przesłuchań technicznych dwa razy w roku. Przesłuchanie półroczne może być przeprowadzone w dwóch etapach: 1. przesłuchanie techniczne 2. przesłuchanie w formie koncertu

7 każda z części jest wówczas oceniana odrębnie, - końcowo roczną /w klasie pierwszej ocenę ustala nauczyciel, w klasach wyższych ocena ustalana jest na podstawie przeprowadzonego egzaminu promocyjnego/ - miesięczną. ocena miesięczna wynika z ocen cząstkowych /zalecane jest stawianie ocen z każdej lekcji lub ocen tygodniowych/ 10. Warunki nadrobienia braków z przyczyn losowych - Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia, - Uczeń nieklasyfikowany, w przypadku gdy jego obecność na zajęciach edukacyjnych była usprawiedliwiona, może zdawać egzamin klasyfikacyjny, - W przypadku nie klasyfikowania z przyczyn nie uzasadnionych przypadkami losowymi, na prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. - Egzamin klasyfikacyjny z instrumentu głównego przeprowadza komisja egzaminacyjna w składzie określonym w 63 Statutu PSM I st. w Szczecinie. - Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów przeprowadza nauczyciel uczący danego przedmiotu, - W przypadku przedmiotu głównego - gra na instrumencie zakres egzaminu klasyfikacyjnego w I semestrze zależy od wymogów obowiązkowych półrocznych przesłuchań, w II semestrze od wymogów egzaminacyjnych w klasie od II do VI cyklu sześcioletniego, od II do IV cyklu czteroletniego oraz od wymogów obowiązkowych przesłuchań w klasie I ( odpowiednio dla każdego cyklu ), - W przypadku przedmiotów prowadzonych w formie lekcji zbiorowych wymogi egzaminu klasyfikacyjnego zależą od programu zrealizowanego w czasie nieobecności ucznia, - W przypadku przedmiotu - instrument dodatkowy wymogi egzaminu klasyfikacyjnego zależą od programu, który powinien być zrealizowany przez ucznia w okresie nieobecności na zajęciach, - Wymogi egzaminu klasyfikacyjnego nauczyciel przedmiotu uzgadnia z kierownikiem sekcji oraz informuje o tych wymogach rodziców ( opiekunów ) ucznia, - Termin egzaminu klasyfikacyjnego nauczyciel przedmiotu uzgadnia z uczniem, jego rodzicami (opiekunami) oraz kierownikiem sekcji, - Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający termin egzaminu, pytania egzaminacyjne (kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika) wykonany repertuar ( przedmiot : gra na instrumencie, chór, zespół muzyczny) oraz ocenę z egzaminu, - W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany - W uzasadnionych przypadkach uczeń może na własną prośbę, za zgodą rady

8 pedagogicznej realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy w ciągu 2 kolejnych lat, w łącznym wymiarze godzin nie przekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla tej klasy, - Uczeń, o którym mowa w ust. 1, nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w programie nauczania danej klasy, 11. Prawa ucznia w procesie oceniania Uczeń ma prawo do: - zapoznania się z kryteriami oceniania - zapoznania się z wymogami edukacyjnymi na dany etap kształcenia - poprawy oceny /nie dotyczy egzaminu promocyjnego z instrumentu/ - zapoznania się z proponowaną ocena semestralną /nie dotyczy semestru, w którym odbywa się egzamin promocyjny/ - nie oceniania go podczas zajęć lekcyjnych w przypadku wystąpienia sytuacji losowych /np. choroba dziecka,/ - poszanowania godności - życzliwego, przedmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym w ramach ogólnie przyjętych norm etycznych - rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu muzycznego a w szczególności w dziedzinie nauki gry na gitarze

9 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN GITARA I ROK NAUCZANIA POSTAWA CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA Wzorcowa prawidłowa Poprawna z Z wyraźnymi małymi błędami niedociągnięciami APARAT GRY Swobodny i prawidłowy układ rąk, nienaganne funkcjonowanie Prawidłowy Prawidłowy, ale niestabilny Niestabilny z wyraźnymi błędami ROZWÓJ TECHNICZNY NABYTE UMIEJĘTNOŚCI Swoboda w posługiwaniu się prostymi formami arpeggia, opanowanie prawidłowego sposobu wydobycia dźwięków techniką tirando, swobodnego wydobywania dwudźwięków, układy trzy-, czteropalcowe w lewej ręce Znajomość dźwięków powyżej pierwszej pozycji, opanowanie podstawowych umiejętności dotyczących dynamiką Pewne posługiwanie prostym techniką, techniką tirando, gry dwudźwiękami Doskonała znajomość dźwięków w pierwszej pozycji, dynamiką Dobre opanowanie technik: tirando, arpeggio, dwudźwięki z małymi niedociągnięciami Nieutrwalona znajomość dźwięków w pierwszej pozycji, próby kształtowania dynamiki Problemy z realizacją technik tirando arpeggio, dwudźwięki z zadatkami na postępy w trakcie dalszej nauki Słaba znajomość dźwięków pierwszej pozycji, brak kształtowania dynamiki ZAANGAŻOWANIE I AKTYWNOŚĆ Zaangażowanie w pracę na lekcjach i w domu, oznaki samodzielności praca Aktywność na zajęciach nie poparta systematyczną pracą Mała aktywność na lekcjach

10 II ROK NAUCZANIA POSTAWA CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA Wzorcowa prawidłowa Poprawna z Z wyraźnymi małymi błędami niedociągnięciami APARAT GRY Nienaganne funkcjonowanie prawidłowy Prawidłowy, ale niestabilny Niestabilny z wyraźnymi błędami ROZWÓJ TECHNICZNY Swoboda w posługiwaniu się łatwymi formami legata, zmianami pozycji ; biegłość w posługiwaniu się arpeggiem i techniką gamową Pewne posługiwanie się łatwymi formami legata, zmianami pozycji, techniką gamową Właściwe, choć nie dość pewne łatwymi formami legata, zmianami pozycji, techniką gamową Obarczone dużą niepewnością posługiwanie łatwymi formami legata, zmianami pozycji, techniką gamową NABYTE UMIEJĘTNOŚCI ZAANGAŻOWANIE I AKTYWNOŚĆ Znajomość dźwięków powyżej piątego progu, opanowanie naturalna dynamiką nacechowana dużą samodzielnością praca, częste szkolnych i poza szkolnych, osiągnięcia konkursowe Doskonała znajomość gryfu do piątej pozycji, dynamiką praca, uczestnictwo w szkolnych i poza szkolnych, udział konkursach Nieutrwalona znajomość dźwięków do piątej pozycji, próby frazowania i kształtowania dynamiki Aktywność na zajęciach nie poparta systematyczną pracą Słaba znajomość dźwięków do piątej pozycji, brak kształtowania dynamiki Mała aktywność na lekcjach, oraz

11 III ROK NAUCZANIA POSTAWA CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA Wzorcowa prawidłowa Poprawna z Z wyraźnymi małymi błędami niedociągnięciami APARAT GRY Nienaganne funkcjonowanie prawidłowy Prawidłowy, ale niestabilny Niestabilny z wyraźnymi błędami ROZWÓJ TECHNICZNY Swoboda w posługiwaniu się legatem, zmianami pozycji ; biegłość w posługiwaniu się arpeggiem i techniką gamową, kształtowanie estetycznego dźwięku z użyciem paznokci Pewne techniką legato, zmianami pozycji, techniką gamową, kształtowanie dźwięku z użyciem paznokci Właściwe, choć nie dość pewne legato, zmianami pozycji, techniką gamową, próby użycia paznokci Obarczone dużą niepewnością posługiwanie techniką legato, zmianami pozycji, techniką gamową, NABYTE UMIEJĘTNOŚCI Znajomość dźwięków powyżej siódmego progu, naturalna dynamiką o dużej rozpiętości, swoboda w posługiwaniu skomplikowanymi formami rytmicznymi(triole,rytm punktowany, synkopa) Doskonała znajomość gryfu do siódmej pozycji, dynamiką, operowanie skomplikowanymi formami rytmicznymi Nieutrwalona znajomość dźwięków do siódmego progu, frazowanie i kształtowanie dynamiki w oparciu o sugestie nauczyciela, poprawne operowanie skomplikowanymi formami rytmicznymi Słaba znajomość dźwięków do siódmego progu, brak umiejętności kształtowania dynamiki, problemy z poprawnym wykonaniem triol, synkop, rytmu punktowanego

12 ZAANGAŻOWANIE I AKTYWNOŚĆ, systematyczna nacechowana dużą samodzielnością praca, częste szkolnych i poza szkolnych, osiągnięcia konkursowe, systematyczna praca, szkolnych i poza szkolnych, udział konkursach Aktywność na zajęciach nie poparta systematyczną pracą Mała aktywność na lekcjach, oraz niesystematyczna praca w domu IV ROK NAUCZANIA POSTAWA CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA Wzorcowa prawidłowa Poprawna z Z wyraźnymi małymi błędami niedociągnięciami APARAT GRY Nienaganne funkcjonowanie prawidłowy Prawidłowy, ale niestabilny Niestabilny z wyraźnymi błędami ROZWÓJ TECHNICZNY Swoboda w posługiwaniu się legatem, zmianami pozycji ; biegłość w posługiwaniu się arpeggiem i techniką gamową, kształtowanie estetycznego dźwięku z użyciem paznokci, stosowanie zróżnicowanej artykulacji Pewne techniką legato, zmianami pozycji, techniką gamową, kształtowanie dźwięku z użyciem paznokci, stosowanie zróżnicowanej artykulacji Właściwe, choć nie dość pewne legato, zmianami pozycji, techniką gamową, próby stosowania zróżnicowanej artykulacji,próby użycia paznokci. Obarczone dużą niepewnością techniką legato, zmianami pozycji, techniką gamową, brak artykulacji

13 NABYTE UMIEJĘTNOŚCI ZAANGAŻOWANIE I AKTYWNOŚĆ Znajomość dźwięków powyżej XII progu, naturalna dynamiką o dużej rozpiętości, swoboda w posługiwaniu skomplikowanymi formami rytmicznymi(triole,rytm punktowany, synkopa) i prostymi ozdobnikami nacechowana dużą samodzielnością praca, częste szkolnych i poza szkolnych, osiągnięcia konkursowe Doskonała znajomość gryfu do XII pozycji, dynamiką, operowanie skomplikowanymi formami rytmicznymi, realizacja prostych ozdobników praca, szkolnych i poza szkolnych, udział konkursach Nieutrwalona znajomość dźwięków do XII progu, frazowanie i kształtowanie dynamiki w oparciu o sugestie nauczyciela, poprawne operowanie skomplikowanymi formami rytmicznymi i prostymi ozdobnikami Aktywność na zajęciach nie poparta systematyczną pracą Słaba znajomość dźwięków do XII progu, brak umiejętności kształtowania dynamiki, problemy z poprawnym wykonaniem triol, synkop, rytmu punktowanego oraz prostych ozdobników Mała aktywność na lekcjach, oraz niesystematyczna praca w domu V ROK NAUCZANIA POSTAWA CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA Wzorcowa prawidłowa Poprawna z Z wyraźnymi małymi błędami niedociągnięciami APARAT GRY Nienaganne funkcjonowanie prawidłowy Prawidłowy, ale niestabilny Niestabilny z wyraźnymi błędami

14 ROZWÓJ TECHNICZNY NABYTE UMIEJĘTNOŚCI ZAANGAŻOWANIE I AKTYWNOŚĆ Swoboda w posługiwaniu się poznanymi technikami, tremolo, wydobywania flażoletów sztucznych i naturalnych, realizacja ozdobników, naturalna dynamiką, zróżnicowaną artykulacją stosowną do epoki i stylu wykonywanego utworu. Swobodne różnicowanie barwy dźwięku w zależności od charakteru utworu. Naturalność interpretacji nacechowana dużą samodzielnością praca, częste szkolnych i poza szkolnych, osiągnięcia konkursowe Pewne posługiwanie się poznanymi technikami, opanowanie podstaw tremolo, wydobywanie flażoletów sztucznych i naturalnych, realizacja ozdobników dynamiką, artykulacją stosowną do epoki i stylu wykonywanego utworu. Różnicowanie barwy dźwięku w zależności od charakteru utworu. Ciekawe interpretowanie utworów praca, szkolnych i poza szkolnych, udział konkursach Właściwe, choć nie dość pewne poznanymi technikami, stosowanie flażoletów sztucznych i naturalnych, kłopoty z realizacją ozdobników Frazowanie, kształtowanie dynamiki, artykulacji w oparciu o sugestie nauczyciela. Próba - interpretacji utworów. Aktywność na zajęciach nie poparta systematyczną pracą Obarczone dużą niepewnością poznanymi technikami uniemożliwiające wprowadzenie bardziej zaawansowanych technik Problemy z frazowaniem i kształtowaniem dynamiki oraz artykulacji. Mała aktywność na lekcjach, oraz niesystematyczna praca w domu

15 VI ROK NAUCZANIA POSTAWA CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA Wzorcowa prawidłowa Poprawna z Z wyraźnymi małymi błędami niedociągnięciami APARAT GRY Nienaganne funkcjonowanie prawidłowy Prawidłowy, ale niestabilny Niestabilny z wyraźnymi błędami ROZWÓJ TECHNICZNY Swoboda w posługiwaniu się poznanymi technikami Pewne posługiwanie się poznanymi technikami. Właściwe, choć nie dość pewne poznanymi technikami. Obarczone dużą niepewnością poznanymi technikami NABYTE UMIEJĘTNOŚCI ZAANGAŻOWANIE I AKTYWNOŚĆ naturalna dynamiką, zróżnicowaną artykulacją stosowną do epoki i stylu wykonywanego utworu. Swobodne różnicowanie barwy dźwięku w zależności od charakteru utworu. Naturalność interpretacji nacechowana dużą samodzielnością praca, częste szkolnych i poza szkolnych, osiągnięcia konkursowe dynamiką, artykulacją stosowną do epoki i stylu wykonywanego utworu. Różnicowanie barwy dźwięku w zależności od charakteru utworu. Ciekawe interpretowanie utworów praca, szkolnych i poza szkolnych, udział konkursach Frazowanie, kształtowanie dynamiki, artykulacji w oparciu o sugestie nauczyciela. Próba - interpretacji utworów. Aktywność na zajęciach nie poparta systematyczną pracą Problemy z frazowaniem i kształtowaniem dynamiki oraz artykulacji. Mała aktywność na lekcjach, oraz niesystematyczna praca w domu

16 W przypadku realizacji programu przez ucznia w cyklu przewidywany jest następujący podział materiału: Kl. I/4 realizuje program kl. I i II działu 6-letniego; Kl. II/4 realizuje program kl. III i IV działu 6-letniego; Kl. III/4 realizuje program kl. V działu 6-letniego; Kl. IV/4 realizuje program kl. VI działu 6-letniego.

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA i STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: ZESPÓŁ KAMERALNY

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA i STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: ZESPÓŁ KAMERALNY PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA i STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: ZESPÓŁ KAMERALNY Szczecin 2006 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZESPÓŁ KAMERALNY 1. Wiedza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: ZESPÓŁ WOKALNY

PRZEDMIOT: ZESPÓŁ WOKALNY PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA i STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: ZESPÓŁ WOKALNY Opracowanie: Grażyna Wójcik Sowińska, Maja Felińska Szczecin 2006 PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA INSTRUMENTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA INSTRUMENTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA INSTRUMENTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY: OGÓLNOKSZTAŁCĄCA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA DRUGI ETAP EDUKACYJNY: PAŃSTWOWA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (chór) Opracowanie: Grażyna Wójcik Sowińska, Maja Felińska Szczecin 2008r. 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY: OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Załącznik do Statutu Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie Podstawa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni, kl. I Znajomość budowy gitary, zasady czyszczenia i konserwacji instrumentu. Opanowanie prawidłowej postawy przy instrumencie i poprawne ustawienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni, kl. I Znajomość budowy gitary, zasady czyszczenia i konserwacji instrumentu. Opanowanie prawidłowej postawy przy instrumencie i poprawne ustawienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA GMINNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. EDMUNDA KAJDASZA I ST. W TRZEBNICY GITARA

WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA GMINNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. EDMUNDA KAJDASZA I ST. W TRZEBNICY GITARA WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA GMINNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. EDMUNDA KAJDASZA I ST. W TRZEBNICY KRYTERIA OCEN: GITARA KLASA I c/6 POSTAWA I APARAT GRY ZAAWANSOWANIE TECHNICZNE UMIEJĘTNOŚCI WYKONAWCZE ( intonacja,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR 1 W KRAKOWIE IM. STAN ISŁAWA WIECHOWICZA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. STANISŁAWA WIECHOWICZA W KRAKOWIE PROGRAM NAUCZANIA dla SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CZTEROLETNI CYKL

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne zajęcia indywidualne gitara

Wymagania edukacyjne zajęcia indywidualne gitara Wymagania edukacyjne zajęcia indywidualne gitara Klasa V/6 -budowa gitary, akcesoria, podstawowe informacje o zasadach prawidłowego użytkowania instrumentu -kształtowanie prawidłowej postawy ucznia podczas

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma)

Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma) Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma) KLASA PIERWSZA CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO, KLASA PIERWSZA (I półrocze) CYKLU CZTEROLETNIEGO Uczeń: 1. Zna budowę instrumentu oraz jego walory

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: SKRZYPCE KLASY I VI SM II ST. Cele dydaktyczne i wychowawcze nauki gry na skrzypcach:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (flet główny) opracowała Iwona Radin-Rutkowska Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na flecie ma na

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (perkusja) opracował Dariusz Jagiełło Szczecin 2008r. WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa I/6 1. Znajomość

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ KLASA I

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ KLASA I SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: KONTRABAS KLASY I IV CZTEROLETNIEGO SM I ST. KLASA I gama, trójdźwięk etiuda lub

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (kształcenie słuchu) opracowała: Sylwia Bagińska Szczecin 2008r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Instrument główny: Klarnet Autor: mgr Mariusz Kuśnierz

Instrument główny: Klarnet Autor: mgr Mariusz Kuśnierz Gminna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy Instrument główny: Klarnet Autor: mgr Mariusz Kuśnierz ZADANIA TECHNICZNO WYKONAWCZE I MINIMUM PROGRAMOWE DLA UCZNIÓW POSZCZEGÓLNYCH

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach Załącznik nr 5 Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach Szkoła Policealna nr 1 w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, 16 400 Suwałki e-mail: loginsuw@o2.pl http://www.zs1.suwalki.edu.pl tel: 566 66 07 fax: 566 34 98 Wewnątrzszkolne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (obój) opracował Piotr Kokosiński Szczecin 2008r. 1 Obszary podlegające ocenie: - spełnienie wymagań

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ Cele oceniania: SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: WIOLONCZELA KLASY I VI CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO OSM I SM I ST. motywowanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: ALTÓWKA SM II ST. Cele dydaktyczne i wychowawcze nauki gry na altówce: znajomość

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z muzyki i zajęć artystycznych

Przedmiotowy System Oceniania z muzyki i zajęć artystycznych Przedmiotowy System Oceniania z muzyki i zajęć artystycznych ROK SZKOLNY 2015/2016 I Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku

Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku Załącznik nr 1 do Statutu Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku Rozdział pierwszy Postanowienia wstępne 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A M U Z Y K A R O K S Z K O L N Y /

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A M U Z Y K A R O K S Z K O L N Y / P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A M U Z Y K A R O K S Z K O L N Y 2 0 0 9 / 2 0 1 0 Główne zasady oceniania oraz standardy wymagań: 1. Ze względu na różnicę w uzdolnieniach muzycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I. WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA I KRYTERIA OCENIANIA Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na zajęciach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP.

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP. PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP. Opracowanie i realizacja: Krystyna Stróżyk PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MUZYKI I. CELE KSZTAŁCENIA I TREŚCI NAUCZANIA Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV - VI I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV - VI I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV - VI I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA II ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA II ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA II ETAP EDUKACYJNY Klasa I Sprawdzenie i ewentualna korekta aparatu gry i postawy przy instrumencie: - swoboda rąk - rozluźnienie mięśni - analiza procesów towarzyszących tworzeniu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ Cele oceniania: SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: SKRZYCE KLASY I VI CYKLU CZEŚCIOLETNIEGO OSM I SM I ST. motywowanie

Bardziej szczegółowo

Autor : Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS. PSM I stopnia. klasy I-VI cyklu sześcioletniego

Autor : Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS. PSM I stopnia. klasy I-VI cyklu sześcioletniego Autor : Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS PSM I stopnia klasy I-VI cyklu sześcioletniego Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych Cele PSO informowanie ucznia o poziomie jego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO)

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO) REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO) Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot główny Saksofon Opracowanie: Tomasz Kasperski Kamień Pomorski 2016 r. 1. Obszary podlegające ocenie: - frekwencja

Bardziej szczegółowo

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

Wmagania edukacyjne cykl 4- letni. Instrument główny-wiolonczela. Nauczyciel Natalia Szwarczak

Wmagania edukacyjne cykl 4- letni. Instrument główny-wiolonczela. Nauczyciel Natalia Szwarczak OCENA CELUJĄCA Wmagania edukacyjne cykl 4- letni Instrument główny-wiolonczela Nauczyciel Natalia Szwarczak - materiał opanowany przez ucznia wykracza poza program nauczania danej klasy; - uczeń osiągnął

Bardziej szczegółowo

Cele przedmiotowego systemu oceniania

Cele przedmiotowego systemu oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PSM I i II STOPNIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W KATOWICACH Instrumenty dęte drewniane 1. Obój 2. Flet 3. Klarnet 4. Fagot Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY Opracował: mgr Piotr Wczasek Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania napisane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA INSTRUMENT GŁÓWNY - FORTEPIAN

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA INSTRUMENT GŁÓWNY - FORTEPIAN PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Z UWZGLĘDNIENIEM PODSTAWY PROGRAMOWEJ ORAZ CELÓW NAUCZANIA ZGODNYCH Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KULTURY Z DNIA 02.07.2014r. OGÓLNOKSZTAŁĄCA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIE SŁUCHU I RYTMIKA W KLASACH I III OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl sześcioletni

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl sześcioletni WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl sześcioletni 1. Arpeggio 2. Tłumienie strun prawą ręką 3. Dwudźwięki Klasa I 1. Postawa przy instrumencie, układ rąk i sposoby wydobywania dźwięków 2. Budowa gitary, akcesoria

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni. Klasa I

Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni. Klasa I Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni Klasa I Zadania techniczno -wykonawcze - poprawna postawa przy instrumencie, - poprawny układ palców, - kształcenie podstawowych umiejętności gry na instrumencie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4 - letni Opracował: mgr Jan Swaton Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA DRUGI ETAP EDUKACYJNY. Autor: mgr Janusz Wyrwał

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA DRUGI ETAP EDUKACYJNY. Autor: mgr Janusz Wyrwał WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: TUBA DRUGI ETAP EDUKACYJNY Autor: mgr Janusz Wyrwał Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. muzyka

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. muzyka Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV - VI muzyka Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE Załącznik nr 6 do Statutu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE SZCZECIN 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Państwowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki na poszczególne oceny dla uczniów gimnazjum

Wymagania edukacyjne z muzyki na poszczególne oceny dla uczniów gimnazjum Wymagania edukacyjne z muzyki na poszczególne oceny dla uczniów gimnazjum I. Standardy wymagań 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV-VI I. Ogólne kryteria i zasady oceniania. 1. Na lekcjach zajęć technicznych są oceniane następujące obszary: aktywność na lekcjach,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POŁAŃCU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POŁAŃCU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POŁAŃCU ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Cele priorytetowe w nauczaniu muzyki: 1. OGÓLNE: Kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl czteroletni

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl czteroletni WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl czteroletni Klasa I 1. Sposoby wydobywania dźwięków : szarpnięcie a uderzenie 2. Tłumienie strun prawą ręką 3. Arpeggio 4. Legato 5. Rozciąganie przestrzeni międzypalcowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6 - letni Opracował: mgr Jan Swaton Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubinie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubinie A. ZASADY OCENIANIA Zgodnie z nową podstawą programową ocena półroczna i roczna wystawiana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI. W KLASACH IV, V i VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI. W KLASACH IV, V i VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH IV, V i VI Dagmara Szarama SPIS TREŚCI: 1. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne 2. Sposoby i częstotliwość sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 3. Sposoby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6 - letni Opracowany przez: mgr Janusza Wyrwała Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - PRZYRODA

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - PRZYRODA PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - PRZYRODA Przedmiotowe ocenianie polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: AKORDEON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne cykl 6- letni. Instrument główny wiolonczela. \Nauczyciel Natalia Szwarczak

Wymagania edukacyjne cykl 6- letni. Instrument główny wiolonczela. \Nauczyciel Natalia Szwarczak Wymagania edukacyjne cykl 6- letni Instrument główny wiolonczela \Nauczyciel Natalia Szwarczak OCENA CELUJĄCA - materiał opanowany przez ucznia wykracza poza program nauczania danej klasy; - uczeń osiągnął

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W LEGIONOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W LEGIONOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W LEGIONOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Cele priorytetowe w nauczaniu muzyki: a) OGÓLNE: Kształtowanie zainteresowań i zamiłowań

Bardziej szczegółowo

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII dla I, II, III klasy gimnazjum ( uwzględnia główne ramy i systemy wartości określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania). Nauczyciel zapoznaje uczniów z Przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ UL. BOGDANOWICZA 9 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE GITARY KLASYCZNEJ PSM I stopnia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE GITARY KLASYCZNEJ PSM I stopnia PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE GITARY KLASYCZNEJ PSM I stopnia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK PRZEDMIOT GŁÓWNY GITARA (w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZAŁĄCZNIK NR 2 w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Ocenianie bieżące Klasyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: AKORDEON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA dla JĘZYKA FRANCUSKIEGO w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. B.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA dla JĘZYKA FRANCUSKIEGO w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. B. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA dla JĘZYKA FRANCUSKIEGO w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego Opracowane na podstawie STATUTU SZKOŁY Ocenianie języka francuskiego

Bardziej szczegółowo

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO:

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO: Załącznik nr 1 do Statutu PSP 26 WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 im Książąt Opolskich w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców. 1

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z muzyki

Przedmiotowy system oceniania z muzyki Przedmiotowy system oceniania z muzyki Spis treści I. Podstawa prawna... 2 II. Obszary aktywności podlegające ocenie... 2 III. Wymagania edukacyjne... 2 IV. Sposoby kontrolowania wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem Przedmiot: Muzyka Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania ogólnego muzyki w gimnazjum Świat

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: AKORDEON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI Program realizowany jest w oparciu o podręcznik,,świat Muzyki Wacława Panka. Przedmiotem oceny są wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

PSO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

PSO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE PSO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE /muzyka/ II I obszar oceniania Ocenie podlegają wiedza i umiejętności określone programem nauczania oraz następujące formy aktywności ucznia: czynne uczestniczenie w zajęciach,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii w kl. I-III Gimnazjum Nr 2 w Radzyniu Podl.

Przedmiotowy system oceniania z chemii w kl. I-III Gimnazjum Nr 2 w Radzyniu Podl. Przedmiotowy system oceniania z chemii w kl. I-III Gimnazjum Nr 2 w Radzyniu Podl. Opracowała: mgr Anna Sokół Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z przedmiotu- muzyka w kl. I- II Ciesielka Jolanta

Kryteria oceniania z przedmiotu- muzyka w kl. I- II Ciesielka Jolanta Kryteria oceniania z przedmiotu- muzyka w kl. I- II Ciesielka Jolanta Wystawiając ocenę z muzyki trzeba pamiętać, że podstawowym celem tego przedmiotu jest: kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH GITAROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH GITAROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH GITAROWYCH Ocenianie jest procesem ciągłym i systematycznym, dostarczającym nauczycielowi, uczniom i ich rodzicom informacji o wiedzy, umiejętnościach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI

PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI ZASADY OGÓLNE: każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadą uwzględniania indywidualnych zdolności i możliwości ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI Opracowane przez: mgr Grzegorza Szklińskiego Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4 - letni Opracowany przez: mgr Janusza Wyrwała Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 1 1. W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INSTRUMENT GŁÓWNY - AKORDEON OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU KLASA I STOPIEŃ - CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który: - realizuje program wykraczający

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OGÓLNE CELE OCENIANIA z PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 1. bieżące ocenianie, polegające na informowaniu ucznia o poziomie jego osiągnięć, jego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA, PLASTYKA, ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE w PG PRZYLEPIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA, PLASTYKA, ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE w PG PRZYLEPIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA, PLASTYKA, ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE w PG PRZYLEPIE Przedmiotem oceny są wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej. Rodzaje aktywności ucznia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E 1 1. Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi zbiór przepisów i procedur oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Jest oparty

Bardziej szczegółowo

KONTRABAS. PSM II stopnia. klasy I - VI cyklu sześcioletniego. Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych

KONTRABAS. PSM II stopnia. klasy I - VI cyklu sześcioletniego. Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych Autor Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS PSM II stopnia klasy I - VI cyklu sześcioletniego Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych Zadania techniczne i wiadomości teoretyczne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA na lekcjach MUZYKI. w Gimnazjum nr 1. mgr Kamil Szczechla

SYSTEM OCENIANIA na lekcjach MUZYKI. w Gimnazjum nr 1. mgr Kamil Szczechla SYSTEM OCENIANIA na lekcjach MUZYKI w Gimnazjum nr 1 mgr Kamil Szczechla Przedmiotowy System Oceniania uwzględnia główne ramy i wartości określone Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. CELE OCENIANIA Wskazanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI w XLV Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Warszawie I. Przedmiotowe Ocenianie (PO) opiera się na Wewnątrzszkolnym Ocenianiu, które z kolei reguluje: 1.

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - WOKALNYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - WOKALNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - WOKALNYCH Przedmiotem oceny są wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej Programu zajęć artystycznych dla kl.l Gimnazjum Rodzaje aktywności

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu Fizyka. 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu Fizyka. 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu Fizyka 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie. Ocenie podlegają poniższe formy sprawdzenia wiedzy zdobytej podczas lekcji zgodnie z

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie.

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. I. Założenia 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy system oceniania z muzyki

SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy system oceniania z muzyki SZKOŁA PODSTAWOWA Przedmiotowy system oceniania z muzyki 1 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03 2007r. 2. Statut Szkoły 3. Wewnętrzny system

Bardziej szczegółowo