Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 8 do Uchwały 214/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie z dnia r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Oława, sierpień 2012 r.

2 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2 Wydawanie i wznawianie kart oraz wysyłka PIN...7 Rozdział 3 Posługiwanie się kartą i korzystanie z limitu kredytowego....9 Rozdział 4 Wygaśnięcie prawa do uŝywania karty...13 Rozdział 5 Rozliczanie transakcji. Spłata zadłuŝenia. Reklamacje...13 Rozdział 6 Opłaty, prowizje i oprocentowanie...16 Rozdział 7 Zastrzeganie kart...16 Rozdział 8 Zasady odpowiedzialności za operacje dokonane przy uŝyciu kart...18 Rozdział 9 Taryfa prowizji i opłat...21 Rozdział 10 Zmiana umowy o kartę i Regulaminu...21 Rozdział 11 Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o kartę...23 Załącznik - Standardowe limity dzienne wypłat gotówki i operacji bezgotówkowych dla kart kredytowych Visa i MasterCard 1

3 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych, zwany dalej regulaminem, określa zasady: 1) wydawania kart kredytowych dla klientów indywidualnych: Visa i MasterCard, 2) udzielania kredytu wykorzystywanego przy uŝyciu wyŝej wymienionych kart, 3) korzystania z wyŝej wymienionych kart kredytowych. 2 Poprzez uŝyte w regulaminie określenia naleŝy rozumieć: 1) adres elektroniczny oznaczenie systemu teleinformatycznego umoŝliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adresu poczty elektronicznej, 2) agent rozliczeniowy bank lub instytucję kredytową prowadzącą działalność określoną w ustawie o usługach płatniczych, w zakresie zawierania umów z akceptantami o przyjmowanie zapłaty przy uŝyciu instrumentów płatniczych, w tym elektronicznych instrumentów płatniczych albo instytucję płatniczą, która uzyskała zezwolenie na prowadzenie takiej działalności, 3) agent rozliczeniowy banku agenta rozliczeniowego, za pośrednictwem którego bank dokonuje rozliczeń transakcji dokonanych przy uŝyciu elektronicznych instrumentów płatniczych wydanych przez bank, 4) akceptant przedsiębiorcę, który zawarł z agentem rozliczeniowym umowę o przyjmowanie zapłaty przy uŝyciu elektronicznych instrumentów płatniczych, 5) autoryzacja - zgodę na dokonanie transakcji płatniczej udzieloną przez posiadacza karty w sposób określony w regulaminie lub umowie, 6) bank/dostawca posiadacza karty Bank Spółdzielczy w Oławie 7) bank spółdzielczy bank spółdzielczy, który zawarł z SGB-Bankiem S.A. umowę o współpracy, w zakresie wydawania kart płatniczych, 8) bankomat urządzenie umoŝliwiające posiadaczowi karty/uŝytkownikowi karty płatniczej podejmowanie gotówki za pomocą karty płatniczej lub dodatkowo dokonywanie innych operacji, 9) bazy danych - zbiory danych prowadzone dla celów oceny ryzyka kredytowego przez instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) oraz biura informacji gospodarczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych(dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.), 10) całkowity koszt kredytu - wszelkie koszty, znane bankowi na dzień zawarcia umowy, do poniesienia których został zobowiązany kredytobiorca w związku z zawartą umową, z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez kredytobiorcę, 11) całkowita kwota kredytu - sumę wszystkich środków pienięŝnych, które bank udostępnia kredytobiorcy w formie limitu kredytowego na podstawie zawartej umowy, 12) całkowita kwota do zapłaty - stanowi sumę całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu, 13) cykl rozliczeniowy okres miesięczny liczony od dnia następnego po oznaczonym przez kredytobiorcę dniu w miesiącu jako dzień rozliczenia do dnia rozliczenia włącznie, po zakończeniu którego generowane jest zestawienie transakcji, 14) data waluty (data księgowania) dzień, w którym obciąŝono lub uznano rachunek karty kwotą środków pienięŝnych od którego lub do którego bank nalicza odsetki od środków pienięŝnych, 2

4 15) dni robocze wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem sobót oraz dni określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, jako dni wolne od pracy, w których bank prowadzi swoją działalność i w którym działa system płatności, 16) dzienna kwota operacji dzienna suma kwot operacji, które mogą być dokonane przy uŝyciu karty w danym dniu, do wysokości niewykorzystanego limitu kredytowego; dzienna kwota operacji nie moŝe być wyŝsza niŝ limit dzienny wypłat gotówki i operacji bezgotówkowych, 17) dzień rozliczeniowy określony przez posiadacza karty ostatni dzień cyklu rozliczeniowego, po którym generowane jest przez bank zestawienie transakcji (dla danego posiadacza karty jest to zawsze ten sam dzień miesiąca), 18) dzień spłaty (termin płatności) 22 dzień po dniu rozliczeniowym (dokonywana spłata dotyczy poprzedniego cyklu rozliczeniowego) wskazany w zestawieniu transakcji, do którego włącznie kredytobiorca zobowiązany jest dokonać spłaty, co najmniej minimalnej kwoty na podany w umowie oraz zestawieniu transakcji rachunek spłaty karty; jeŝeli dzień spłaty przypadnie na sobotę lub dzień określony powszechnie obowiązującymi przepisami, jako dzień wolny od pracy, za dzień spłaty przyjmuje się pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu, 19) dzień wymagalności - dzień, w którym zgodnie z umową kredytobiorca powinien dokonać płatności wykorzystanego kredytu lub minimalnej kwoty do zapłaty lub odsetek od wykorzystanego kredytu albo zwrotu całości wykorzystanego kredytu i innych naleŝności (odsetek od wykorzystanego kredytu, odsetek od naleŝności przeterminowanych, kosztów windykacji) po wypowiedzeniu umowy lub jej rozwiązaniu, 20) elektroniczny kanał dostępu sposób komunikacji posiadacza karty, który jest jednocześnie posiadaczem rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem karty na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, udostępniany na podstawie odrębnej umowy, obejmujący w szczególności: serwis internetowy, serwis telefoniczny lub urządzenia samoobsługowe, 21) imprinter urządzenie słuŝące do potwierdzenia dokonania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w punktach akceptujących karty tłoczone (embosowane), poprzez mechaniczne powielenie na rachunku danych dotyczących karty płatniczej, 22) karta kartę płatniczą wydaną przez bank, o której mowa w regulaminie, 23) karta główna kartę, dla której został przyznany limit kredytowy, wydaną wnioskodawcy, 24) karta dodatkowa kartę wydaną osobie wskazanej przez wnioskodawcę (uŝytkownikowi karty), działającą w ramach limitu kredytowego przyznanego do karty głównej, 25) karta kredytowa kartę płatniczą, wydaną przez bank, o której mowa w regulaminie, uprawniającą do wypłaty gotówki lub dokonywania operacji bezgotówkowych w ramach przyznanego limitu kredytowego, z zastrzeŝeniem limitów dziennych, 26) karta płatnicza kartę płatniczą identyfikującą jej wydawcę i upowaŝnionego posiadacza karty lub uŝytkownika karty, uprawniającą do wypłaty gotówki oraz dokonywania zapłaty za towary i usługi w formie bezgotówkowej, 27) klient/klient indywidualny - osobę fizyczną zawierającą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 28) kredytobiorca klienta indywidualnego, któremu bank na podstawie umowy udzielił limitu kredytowego, 29) limit kredytowy (kredyt) - ustaloną indywidualnie dla kaŝdego kredytobiorcy, określoną w umowie maksymalną kwotę zadłuŝenia wobec banku z tytułu transakcji dokonywanych przez posiadacza karty lub uŝytkownika karty przy uŝyciu odpowiednio karty głównej lub kart dodatkowych, 30) limit dzienny operacji bezgotówkowych maksymalną, dzienną kwotę operacji bezgotówkowych, które mogą być dokonywane w placówkach handlowych i usługowych akceptujących karty, 3

5 31) limit dzienny wypłat gotówki maksymalną, dzienną kwotę operacji wypłat gotówkowych, które mogą być dokonywane w bankomatach i oddziałach banków akceptujących karty, 32) MasterCard International (MasterCard) organizację obsługującą międzynarodowy i krajowy system akceptacji i rozliczania operacji dokonanych przy uŝyciu kart z logo MasterCard, 33) minimalna kwota do zapłaty (BNM) - kwotę wskazaną w zestawieniu transakcji, wg stanu na koniec danego cyklu rozliczeniowego, którą kredytobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek spłat karty, w wyznaczonym terminie spłaty, obejmującą: a) 5% kwoty końcowego salda zadłuŝenia, pomniejszonego o kwotę przekroczenia limitu kredytowego oraz kwotę niespłaconych naleŝności BNM z poprzednich okresów rozliczeniowych, b) kwotę przekroczenia limitu kredytowego oraz niespłacone naleŝności BNM z poprzednich okresów rozliczeniowych, jednakŝe nie mniejszą, aniŝeli kwota określona w taryfie, 34) odbiorca osobę, będącą odbiorcą środków pienięŝnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczych, o których mowa w regulaminie, w tym akceptanta, 35) odstąpienie od umowy oświadczenie pisemne posiadacza karty o odstąpieniu od umowy podlegające przepisom ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych lub ustawy o kredycie konsumenckim, 36) operacja - czynność dokonaną przy uŝyciu karty przez posiadacza karty albo uŝytkownika karty, w tym transakcję płatniczą, 37) organizacja płatnicza instytucję finansową lub organizację zajmującą się rozliczaniem transakcji dokonywanych przy uŝyciu kart płatniczych wydanych w ramach tej instytucji/organizacji (np. VISA lub MasterCard), 38) pakiet zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów, 39) PIN - poufny, indywidualny kod słuŝący do identyfikacji posiadacza karty/ uŝytkownika karty korzystającego z urządzeń odczytujących informacje zawarte na pasku magnetycznym lub mikroprocesorze karty, 40) placówka banku jednostkę organizacyjną banku prowadzącą obsługę klientów, 41) posiadacz karty kredytobiorca, którego imię i nazwisko jest umieszczone na awersie karty, dokonujący na podstawie umowy, przy uŝyciu karty w swoim imieniu i na swoją rzecz operacji określonych w umowie, 42) preautoryzacja operację polegającą na zablokowaniu przewidzianej kwoty transakcji do czasu zrealizowania tej transakcji w przewidzianym terminie lub jej anulowania, dokonywana najczęściej przez linie lotnicze, hotele i firmy wynajmujące samochody; kwota preautoryzacji jest kwotą szacunkową i moŝe róŝnić się od kwoty faktycznego obciąŝenia na rachunku karty, 43) rachunek karty rachunek płatniczy, kredytowy, prowadzony przez bank w złotych, na którym ewidencjonowane są transakcje dokonane przy uŝyciu karty, a takŝe rozliczane są naleŝne bankowi opłaty i prowizje związane z tymi transakcjami oraz odsetki naliczane od kwoty wykorzystanego kredytu, zgodnie z postanowieniami umowy, 44) rachunek spłat karty podany w umowie oraz na zestawieniu transakcji rachunek płatniczy powiązany z rachunkiem karty, na który posiadacz karty winien dokonywać spłaty zadłuŝenia, w tym minimalnej kwoty do zapłaty, 45) referencyjny kurs walutowy udostępniany przez SGB-Bank S.A wskazany w tabeli kurs sprzedaŝy waluty euro aktualny na godzinę danego dnia, 46) reklamacja zgłoszenie bankowi przez posiadacza karty/uŝytkownika karty zastrzeŝeń dotyczących usług świadczonych przez bank określonych w regulaminie lub jego działalności, 4

6 47) rzeczywista roczna stopa procentowa całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyraŝony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym, 48) SGB-Bank S.A SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 49) tabela obowiązującą w SGB-Banku S.A. tabelę kursów walut dla dewiz publikowaną na stronie internetowej SGB-Banku S.A., pod adresem 50) bazowa stopa procentowa/ stawka bazowa - stawka WIBOR wskazana w umowie i ustalana na zasadach określonych w umowie. WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) jest to stopa procentowa, po jakiej banki udzielają poŝyczek innym bankom, 51) taryfa obowiązującą w banku taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, 52) transakcja płatnicza (transakcja/operacja) - zainicjowany przez posiadacza karty/uŝytkownika karty transfer lub wypłatę środków pienięŝnych albo wpłata na rachunek spłaty karty, 53) transakcja płatnicza bezgotówkowa dokonanie przy uŝyciu karty płatności bezgotówkowej za towary i usługi, 54) transakcja płatnicza gotówkowa dokonanie wypłaty gotówki przy uŝyciu karty, 55) terminal POS urządzenie elektroniczne działające w trybie on-line umoŝliwiające przeprowadzenie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, 56) unikatowy identyfikator kombinacja cyfr określona przez bank dla posiadacza karty, podawana w transakcji płatniczej w celu identyfikacji rachunku płatniczego; numer rachunku spłaty karty, numer rachunku karty, 57) umowa/umowa o kartę - umowę o kartę kredytową i udzielenie limitu kredytowego zawartą pomiędzy kredytobiorcą a bankiem, określającą wysokość oraz sposób korzystania z przyznanego przez bank limitu kredytowego, 58) usługa dodatkowa/umowa dodatkowa - usługę świadczoną przez bank lub przez podmiot trzeci za pośrednictwem banku, bądź przez podmiot trzeci na podstawie umowy zawartej z bankiem, której nabycie jest wymagane przez bank dla uzyskania kredytu lub uzyskania go na określonych warunkach, 59) uwierzytelnienie sprawdzenie autentyczności karty oraz moŝliwości dokonania operacji, przy jej uŝyciu, 60) uŝytkownik karty osobę, posługującą się kartą dodatkową, której imię i nazwisko jest umieszczone na awersie karty, 61) Visa (Visa International) organizację obsługująca międzynarodowy system akceptacji i rozliczania operacji dokonanych przy uŝyciu kart z logo Visa/Plus, 62) wiarygodność kredytowa wynik oceny prawdopodobieństwa spłaty zobowiązania w oparciu o czynniki ilościowe i jakościowe, 63) wniosek wypełniony wniosek o wydanie karty kredytowej i udzielenie limitu kredytowego, złoŝony w placówce banku, 64) wnioskodawca klienta indywidualnego ubiegającego się o wydanie karty, 65) wydawca karty bank, 66) wydawca licencjonowany SGB-Bank S.A., na licencji którego wydawana jest karta, 67) zastrzeŝenie karty czynność polegającą na nieodwołalnym uniemoŝliwieniu dokonywania operacji przy uŝyciu karty, 68) zestawienie operacji/zestawienie transakcji - zestawienie drukowane cyklicznie w dniu roboczym następującym po dniu rozliczeniowym, wskazujące wysokość zadłuŝenia posiadacza karty z tytułu transakcji dokonanych przy uŝyciu karty głównej i kart dodatkowych wraz z naleŝnymi bankowi odsetkami, prowizjami, opłatami, wskazujące równieŝ wysokość minimalnej kwoty do zapłaty oraz dzień spłaty, 69) zlecenie płatnicze dyspozycja posiadacza karty skierowana do banku zawierająca polecenie wykonania transakcji płatniczej. 3 5

7 1. Karty Visa i MasterCard są międzynarodowymi kartami kredytowymi, za pomocą których posiadacz karty/uŝytkownik karty moŝe dokonywać w kraju i za granicą transakcji płatniczych: 1) z fizycznym uŝyciem karty: a) wymagających autoryzacji poprzez uŝycie podpisu lub prawidłowego numeru PIN na potwierdzenie: - płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty, wyposaŝonych w terminale POS lub imprintery, - wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie i/lub rewersie karty, b) płatności w terminalach niewymagających potwierdzenia transakcji bezgotówkowej poprzez uŝycie podpisu lub numeru PIN, akceptujących karty danej organizacji płatniczej, w takim przypadku autoryzacja następuje poprzez przekazanie karty, 2) bez fizycznego przedstawienia karty (operacje na odległość), których autoryzacja polega na podaniu, w zaleŝności od wymagań odbiorcy, albo prawidłowego numeru karty i daty waŝności i ostatnich trzech cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu (tzw. wartość CVV2/CVC2), albo prawidłowego numeru karty i daty waŝności: a) operacje zapłaty kartą za zamówione telefonicznie lub korespondencyjnie towary (operacje typu mail order/telephone order MOTO), b) operacje zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem Internetu, c) operacje zapłaty za przyszłe świadczenia okresowe (np. płatności abonamentowe/cykliczne). d) w ramach przyznanego limitu kredytowego. 2. W przypadku dokonywania operacji na odległość: zapłaty za zamówienia pocztowe, telefoniczne lub poprzez internet zaleca się korzystanie z usług sprawdzonych firm dokonujących sprzedaŝy na odległość i przyjmujących płatności kartami oraz zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa. 3. Posiadacz karty/uŝytkownik karty nie powinien ujawniać numeru karty i daty jej waŝności, jeŝeli nie ma pewności, w jaki sposób te dane mogą zostać wykorzystane lub jeŝeli istnieje moŝliwość wejścia w ich posiadanie przez osoby nieuprawnione Maksymalna kwota limitu kredytowego jest uzaleŝniona od dochodów kredytobiorcy i oferty banku w ramach danego rodzaju kart kredytowych. 2. Bank uzaleŝnia wydanie karty kredytowej i przyznanie limitu kredytowego od: 1) przedłoŝenia przez kredytobiorcę dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny jego wiarygodności i zdolności kredytowej, 2) posiadania przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, 3) posiadania przez kredytobiorcę pełnej zdolności do czynności prawnych, 4) posiadania przez kredytobiorcę źródła dochodów, dającego gwarancję całkowitej, terminowej spłaty limitu kredytu wraz z odsetkami, 5) zaproponowania przez kredytobiorcę prawnego zabezpieczenia spłaty limitu kredytu, o ile jest to wymagane przez bank. 3. Limit kredytowy udzielany jest kredytobiorcom zamieszkałym na terenie działania banku. 4. Limit kredytowy udzielany jest na podstawie wniosku osoby ubiegającej się o wydanie karty kredytowej i udzielenie limitu kredytowego. 5. Bank ma prawo odmówić zawarcia umowy o kartę kredytową i limit kredytowy bez podania przyczyny, z zastrzeŝeniem ust O odmowie zawarcia umowy bank powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złoŝenia wniosku. 6

8 7. W przypadku odmowy udzielenia kredytu z powodu informacji uzyskanych z bazy danych lub ze zbioru danych banku, bank przekazuje niezwłocznie kredytobiorcy bezpłatną informację o wynikach takiego sprawdzenia, ze wskazaniem bazy danych, w której dokonano sprawdzenia. Rozdział 2 Wydawanie i wznawianie kart oraz wysyłka PIN 5 Warunkiem ubiegania się o kartę jest: 1) ukończenie 18 roku Ŝycia w przypadku posiadacza karty głównej i 13 lat w przypadku uŝytkownika karty dodatkowej, 2) złoŝenie w placówce banku prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku o wydanie karty kredytowej i udzielenie limitu kredytowego, 3) przedłoŝenie wymaganych przez bank dodatkowych dokumentów, niezbędnych do rozpatrzenia wniosku, o których mowa w 4 ust. 2 regulaminu. 6 Wnioskodawcą moŝe być wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca stałe miejsce zamieszkania w kraju oraz na terenie działania banku Limit kredytowy jest przyznawany przez bank na okres wskazany w umowie, z moŝliwością zmiany jego wysokości w trakcie trwania umowy o kartę. 2. Bank moŝe uzaleŝnić wydanie karty i przyznanie limitu kredytowego od ustanowienia przez wnioskodawcę prawnego zabezpieczenia spłaty; forma zabezpieczenia uzgadniana jest indywidualnie z wnioskodawcą; w takim przypadku karta jest wydawana, a limit postawiony do dyspozycji, po ustanowieniu zabezpieczenia. 3. Bank moŝe wymagać przedłoŝenia przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów w celu rozpatrzenia wniosku. 4. Dokumenty przedłoŝone przez wnioskodawcę oraz dane umieszczone na wniosku podlegają weryfikacji przez bank. 5. O wydaniu karty bank powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złoŝenia wniosku Kredytobiorca moŝe ubiegać się o wydanie kart dodatkowych składając wniosek w placówce banku. 2. Bank wydaje maksymalne trzy karty dodatkowe dla wskazanych przez kredytobiorcę we wniosku osób (uŝytkownika karty). 3. ZłoŜenie przez kredytobiorcę podpisanego wniosku o wydanie karty dodatkowej jest równoznaczne z wyraŝeniem przez niego zgody na: 1) korzystanie przez uŝytkownika karty z limitu kredytowego przyznanego do karty głównej, 2) dokonywanie przez uŝytkownika karty transakcji przy uŝyciu karty, 3) rozliczanie przez bank w cięŝar rachunku karty kwot operacji dokonanych przy uŝyciu karty dodatkowej, oraz naleŝnych bankowi z tego tytułu odsetek, prowizji i opłat. 4. Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność, na zasadach określonych w regulaminie lub umowie, za transakcje dokonane przy uŝyciu wszystkich kart dodatkowych wydanych na podstawie umowy. 7

9 5. Posiadacz karty oraz uŝytkownik karty moŝe w dowolnym czasie złoŝyć rezygnację z dalszego uŝytkowania karty dodatkowej lub dokonać jej zastrzeŝenia W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez bank i zawarciu umowy posiadaczowi karty przesyłany jest PIN. 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wydanie karty dodatkowej przez bank uŝytkownikowi karty przesyłany jest PIN. 3. PIN jest wysyłany posiadaczowi karty/uŝytkownikowi karty na adres korespondencyjny podany we wniosku; PIN jest generowany i dystrybuowany w taki sposób, Ŝe znany on jest tylko osobie, której imię i nazwisko znajduje się na karcie. 4. PIN jest niezbędny przy korzystaniu z bankomatów oraz podczas dokonywania płatności w punktach handlowo-usługowych, w których wymagane jest potwierdzenie operacji przy uŝyciu PIN. 5. Kolejne trzy próby wprowadzania błędnego PIN powodują zatrzymanie karty; w przypadku zatrzymania karty kredytobiorca moŝe wystąpić z wnioskiem o wydanie nowej karty. 6. PIN wymaga szczególnej ochrony; w szczególności nie moŝe być zapisywany na karcie, przechowywany wraz z kartą lub podawany do wiadomości osób trzecich. 7. Bank nie ma moŝliwości odtworzenia PIN w przypadku jego zagubienia, zapomnienia lub nieotrzymania PIN przez posiadacza karty/uŝytkownika karty. 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, kredytobiorca moŝe wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego PIN. 9. Posiadacz karty/uŝytkownik karty moŝe dokonać zmiany PIN w bankomatach umoŝliwiających dokonanie takiej operacji. 10. JeŜeli posiadacz karty/uŝytkownik karty zobowiązany jest odebrać kartę w oddziale banku, oddział przechowuje kartę przez okres 30 dni od dnia doręczenia posiadaczowi karty/ uŝytkownikowi karty informacji o moŝliwości odbioru karty; po bezskutecznym upływie tego terminu karta jest niszczona. 11. Posiadacz karty/uŝytkownik karty, odbierając kartę jest zobowiązany ją podpisać; podpis na karcie powinien być zgodny z wzorem podpisu na wniosku W przypadku uszkodzenia karty kredytobiorca moŝe wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu karty z dotychczasowym PIN lub z nowym PIN. 2. Uszkodzoną kartę naleŝy załączyć do wniosku, o którym mowa w ust W przypadku zmiany nazwiska posiadacza karty/uŝytkownika karty, kredytobiorca występuje do banku z wnioskiem o wydanie duplikatu karty, zawierającego aktualne nazwisko posiadacza karty/uŝytkownika karty. 4. Do wniosku winna być załączona dotychczas uŝywana karta. 11 W przypadku rezygnacji z korzystania z karty w okresie jej waŝności, naleŝy ją zwrócić bankowi Umowa o kartę zawierana jest na czas oznaczony, do końca okresu waŝności karty wydanej na jej podstawie, z zastrzeŝeniem 13 ust Karty kredytowe wydawane są na okres czterech lat, chyba Ŝe okres waŝności umieszczony na karcie jest inny. 3. Karta jest waŝna do ostatniego dnia miesiąca wskazanego na karcie. 13 8

10 1. Umowa o kartę ulega automatycznemu przedłuŝeniu, a posiadacz karty/uŝytkownik karty otrzymuje nową kartę na kolejny okres automatycznie, jeŝeli kredytobiorca, na co najmniej 30 dni przed upływem terminu waŝności karty, nie złoŝy w banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia karty, albo bank nie podejmie decyzji o niewznowieniu karty, z przyczyn określonych w ust Za wznowienie karty zostanie pobrana opłata zgodnie z taryfą. 3. Rezygnacja ze wznowienia karty po terminie, o którym mowa w ust. 1, nie powoduje zwrotu opłaty pobranej za wydanie karty. 4. W przypadku rezygnacji ze wznowienia karty przez posiadacza karty, o której mowa w ust. 1, posiadacz karty/uŝytkownik karty winien zniszczyć kartę, której termin waŝności upłynął, przecinając kartę tak, aby uszkodzić pasek magnetyczny oraz numer karty, albo zwrócić kartę bankowi. 5. Wznowienie karty kredytowej jest równoznaczne z przedłuŝeniem okresu trwania umowy na okres waŝności wznawianej karty. 6. W przypadku wznowienia karty na kolejny okres oraz przedłuŝenia okresu obowiązywania limitu kredytowego bank moŝe wymagać złoŝenia przez kredytobiorcę dodatkowych dokumentów dotyczących uzyskiwanych dochodów oraz posiadanych zobowiązań pozwalających ocenić jego zdolność kredytową. 7. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany numeru karty i zmiany PIN dla wznowionej karty; w razie skorzystania z tego uprawnienia, bank powiadomi posiadacza karty/uŝytkownika karty o dokonanej zmianie, na zasadach określonych w Rezygnacja posiadacza karty ze wznowienia karty głównej oznacza, iŝ z dniem upływu terminu waŝności karty głównej umowa wygasa, co skutkuje zastrzeŝeniem karty głównej i wszystkich kart dodatkowych wydanych do rachunku karty. 9. Bank moŝe podjąć decyzję, iŝ karty wydane w ramach umowy nie będą wznowione w przypadku, gdy w czasie trwania umowy, posiadacz karty 2-krotnie nie dokonał spłaty w terminie określonym w umowie, a wskazanym w zestawieniu operacji, minimalnej kwoty do zapłaty podanej na zestawieniu operacji lub figuruje w banku lub bazach danych, jako osoba, która w ciągu ostatnich 12 miesięcy, nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. 10. W przypadku podjęcia przez bank decyzji, iŝ karta główna nie będzie wznowiona, bank informuje o tym kredytobiorcę w terminie najpóźniej 30 dni przed upływem terminu waŝności uŝytkowanej karty głównej; z dniem upływu terminu waŝności karty głównej umowa wygasa, a w dniu upływu terminu waŝności karty głównej bank zastrzega wszystkie waŝne pozostałe karty wydane w ramach umowy; w takim przypadku posiadacz karty jest zobowiązany zwrócić do banku wszystkie waŝne karty wydane na postawie umowy Placówka banku informuje posiadacza karty/uŝytkownika karty o terminie odbioru wznowionej karty. 2. Karta, której upłynął termin waŝności, powinna zostać zwrócona do banku lub zniszczona przez posiadacza karty/uŝytkownika karty w sposób uniemoŝliwiający odtworzenie paska magnetycznego i numeru karty. Rozdział 3 Posługiwanie się kartą i korzystanie z limitu kredytowego Posiadacz karty/uŝytkownik karty jest zobowiązany do: 1) podjęcia, z chwilą otrzymania karty niezbędnych środków słuŝących zapobieŝeniu naruszenia indywidulnych zabezpieczeń karty płatniczej (to jest samej karty, PIN, 9

11 numeru karty, wartość CVV2/CVC2 karty), w tym przechowywania i ochrony karty oraz numeru PIN, z zachowaniem naleŝytej staranności, oraz ochrony karty przed kradzieŝą, zgubieniem, zniszczeniem lub uszkodzeniem, 2) nieprzechowywania karty razem z numerem PIN, 3) nieudostępniania karty oraz numeru PIN osobom nieuprawnionym, 4) niezwłocznego zgłoszenia zniszczenia karty w placówce banku, 5) korzystać z karty płatniczej zgodnie z regulaminem i umową, 6) niezwłocznego zgłoszenia utraty, kradzieŝy, przywłaszczenia albo nieuprawnionego uŝycia karty, lub nieuprawnionego dostępu do karty, zgodnie z zasadami określonymi w 35 ust. 1 i 2, 7) przechowywania dowodów dokonania operacji oraz innych dokumentów związanych z transakcjami i udostępniania ich bankowi w celu udokumentowania ewentualnej reklamacji. 2. Posiadacz karty zobowiązany jest do bieŝącego monitorowania obciąŝeń rachunku karty w zakresie operacji dokonanych przy uŝyciu kart/y i zgłaszania bankowi wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości. 3. Karty nie naleŝy przechowywać w pobliŝu urządzeń wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne oraz wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, poniewaŝ moŝe to spowodować jej uszkodzenie Karta jest własnością wydawcy i na Ŝądanie banku posiadacz karty/uŝytkownik karty jest zobowiązany zwrócić kartę, w przypadkach określonych w umowie lub regulaminie. 2. Operacje dokonywane przy uŝyciu karty mogą być dokonywane wyłącznie: 1) przez osobę, której imię i nazwisko widnieje na awersie karty, 2) do wysokości limitu kredytowego, z zastrzeŝeniem limitów: dziennych operacji bezgotówkowych i wypłat gotówki, 3) w okresie waŝności karty. 3. Posiadacz karty moŝe posługiwać się tylko jedną kartą kredytową danego typu, wydaną przez danego wydawcę Limit kredytowy jest wykorzystywany wyłącznie przy uŝyciu karty kredytowej w ramach rachunku karty, w okresie waŝności karty. 2. Kwota limitu kredytowego dotyczy wszystkich wydanych kart na podstawie umowy, tj. karty głównej i kart dodatkowych. 3. W danym dniu posiadacz karty/uŝytkownik karty moŝe przy uŝyciu karty dokonywać operacji w ramach przyznanego limitu kredytowego, przy czym dzienna kwota operacji nie moŝe być wyŝsza niŝ dzienny limit transakcji operacji gotówkowych i bezgotówkowych. 4. KaŜdorazowe udzielenie autoryzacji i uwierzytelnienia w celu przeprowadzenia transakcji płatniczej powoduje blokadę dostępnych środków w wysokości autoryzowanej i uwierzytelnionej kwoty na okres do 7 dni, bez względu na to, czy transakcja doszła do skutku, przy czym blokada dostępnych środków nie jest warunkiem koniecznym do zrealizowania przez bank zleconej transakcji płatniczej. 5. Bank obciąŝa rachunek karty kwotą dokonanej transakcji w dniu otrzymania transakcji płatniczej od agenta rozliczeniowego banku (w dniu wpływu transakcji do banku). 6. JeŜeli w ciągu 7 dni od daty dokonania transakcji przez posiadacza karty/uŝytkownika karty bank nie otrzyma od agenta rozliczeniowego banku transakcji płatniczej, blokada zostaje zniesiona; w takim przypadku, obciąŝenie rachunku karty kwotą transakcji oraz odpowiednimi prowizjami nastąpi po upływie 7 dniowego terminu, o którym mowa 10

12 w zdaniu poprzedzającym, w dniu faktycznego otrzymania przez bank transakcji płatniczej od agenta rozliczeniowego banku. 7. KaŜda transakcja dokonana kartą oraz prowizje i odsetki naliczone przez bank powodują zmniejszenie dostępnego limitu kredytowego. 8. W przypadku przekroczenia limitu kredytowego kredytobiorca jest zobowiązany do natychmiastowej spłaty kwoty, o którą został przekroczony limit kredytowy; za przekroczenie limitu kredytowego bank pobiera opłatę albo prowizję zgodnie z obowiązującą taryfą. 9. Transakcje dokonywane przy uŝyciu karty w kasach banków uznawane są za transakcje gotówkowe. 10. Akceptant moŝe dokonać czasowego zablokowania kwoty transakcji (preautoryzacji) do czasu zrealizowania tej transakcji w przewidzianym terminie lub jej anulowania. 11. Transakcje dokonane kartami dodatkowymi rozliczane są jak transakcje dokonane przy uŝyciu karty głównej i obciąŝają posiadacza karty na zasadach określonych w umowie lub regulaminie. 12. Posiadacz karty moŝe w dowolnym czasie złoŝyć rezygnację z dalszego uŝytkowania karty dodatkowej lub dokonać jej zastrzeŝenia. 13. Kredytobiorca po 6 miesięcznym okresie prawidłowego korzystania z przyznanego pierwotnie limitu kredytowego moŝe wnioskować o zwiększenie limitu kredytowego w trakcie trwania umowy, składając wniosek o zwiększenie limitu kredytowego w palcówce banku, z zastrzeŝeniem O decyzji w sprawie podwyŝszenia przyznanego limitu kredytowego kredytobiorca jest informowany w formie pisemnej; podwyŝszenie przyznanego limitu kredytowego wymaga podpisania aneksu do zawartej umowy; podwyŝszony limit dostępny jest od dnia podanego w aneksie Posiadacza karty/ uŝytkownik karty moŝe złoŝyć wniosek o dokonanie przez bank zwrotu kwoty wykonanej, autoryzowanej transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem, jeŝeli: 1) w momencie autoryzacji nie została określona dokładna kwota transakcji płatniczej oraz 2) kwota transakcji jest wyŝsza niŝ kwota, jakiej posiadacz karty mógł się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych transakcji posiadacza karty/uŝytkownika karty, postanowienia umowy i istotne dla sprawy okoliczności 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 Posiadacz karty/uŝytkownik karty zobowiązany jest uzasadnić podając okoliczności faktyczne, wskazujące na spełnienie warunków o których mowa w ust. 1. Przy czym podstawą zwrotu nie moŝe być wymiana waluty, jeŝeli kurs walutowy został ustalony na zasadach określonych w regulaminie lub umowie. 3. Zwrot, o którym mowa w ust. 1 obejmuje pełną kwotę wykonanej transakcji płatniczej. Nie obejmuje odsetek za okres od daty waluty obciąŝenia do daty waluty uznania kwotą zwrotu oraz opłat i prowizji związanych z wykonana transakcją płatniczą. 4. Posiadacza karty/ uŝytkownik karty nie ma prawa do zwrotu kwoty autoryzowanej transakcji zainicjowanej przez odbiorcę, gdy: 1) posiadacz karty/ uŝytkownik karty udzielił zgody na wykonanie transakcji płatniczej bezpośrednio bankowi lub 2) informacja o przyszłej transakcji płatniczej została dostarczona posiadaczowi karty/ uŝytkownikowi karty przez bank lub odbiorcę, w uzgodniony sposób, na co najmniej 4 tygodnie przed terminem wykonania zlecenia lub była udostępniana posiadaczowi karty/ uŝytkownikowi karty przez bank lub odbiorcę, w uzgodniony sposób, przez okres co najmniej 4 tygodni przed terminem wykonania zlecenia. 5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 posiadacz karty/uŝytkownik karty moŝe złoŝyć w terminie 8 tygodni od dnia obciąŝenia rachunku karty kwotą wykonanej transakcji w formie jak dla składania reklamacji, o której mowa w 43 ust

13 6. Bank w terminie 10 dni od otrzymania wniosku: 1) zwraca kwotę transakcji płatniczej uznając rachunek karty pełną kwotą transakcji, lub 2) odmawia zwrotu, 7. Informację o odmowie zwrotu bank przekazuje na zasadach określonych w umowie wraz z pouczeniem o zasadach wniesienia skargi zgodnie z 45 ust Informacja o wysokości limitu kredytowego podawana jest przez bank na miesięcznym zestawieniu transakcji przesyłanym kredytobiorcy. 20 Podczas dokonywania płatności przy uŝyciu karty, akceptant moŝe Ŝądać od posiadacza karty/uŝytkownika karty okazania dokumentu stwierdzającego toŝsamość, a posiadacz karty/uŝytkownik karty jest zobowiązany taki dokument okazać Akceptant moŝe odmówić dokonania transakcji, w szczególności, gdy: 1) karta utraciła waŝność, 2) karta została zastrzeŝona, 3) wystąpiła niezgodność podpisu na karcie z podpisem na dokumencie obciąŝeniowym, 4) został wprowadzony błędny PIN, o ile operacja wymagała jej potwierdzenia za pomocą PIN, 5) posiadacz karty odmówił okazania dowodu stwierdzającego toŝsamość, w przypadku opisanym w 20, 6) stwierdzono posługiwanie się kartą przez osobę nieuprawnioną, 7) wystąpił brak uwierzytelnienia. 2. Akceptant moŝe zatrzymać kartę w przypadku: 1) sytuacji opisanych w ust. 1, pkt 1-3 i pkt 5; 2) otrzymania od agenta rozliczeniowego polecenia zatrzymania karty Bank nie moŝe odmówić wykonania autoryzowanego zlecenia płatniczego, z zastrzeŝeniem ust Bank odmawia wykonania autoryzowanego zlecenia płatniczego, w przypadku gdy zostały naruszone przez płatnika postanowienia umowy lub moŝliwość albo obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności w przypadku gdy: 1) karta utraciła waŝność, 2) karta została zastrzeŝona, 3) trzykrotnie został wprowadzony błędny PIN, o ile operacja wymagała potwierdzenia za pomocą PIN, 4) został podany nieprawidłowy kod CVV2/CVC2, o ile operacja wymagała podania kodu, 5) wystąpił brak uwierzytelnienia 6) brak dostępnych środków na rachunku karty, 7) przekroczono limity dzienne operacji gotówkowych i bezgotówkowych 8) posiadacz karty odmówił okazania dowodu stwierdzającego toŝsamość, w przypadku opisanym w 20, 9) stwierdzono posługiwanie się kartą przez osobę nieuprawnioną 10) wystąpiła niezgodność podpisu na karcie z podpisem na dokumencie obciąŝeniowym Posiadacz karty/uŝytkownik karty jest niezwłocznie informowany o odmowie wykonania transakcji poprzez wyświetlenie komunikatu przez urządzenia (bankomat, terminal POS, imprinter) lub internetowy system transakcyjny za pomocą którego 12

14 dokonuje transakcji. Zlecenie płatnicze, którego wykonania odmówiono uznaje się za nieotrzymane Po dokonaniu autoryzacji posiadacz karty/ uŝytkownik karty nie moŝe odwołać zlecenia płatniczego, z zastrzeŝeniem ust Posiadacz karty/uŝytkownik karty nie moŝe wycofać autoryzacji. 3. Po dokonaniu autoryzacji odwołanie zlecenia płatniczego jest moŝliwe wyłącznie za zgodą banku i odbiorcy. 24 Bank zastrzega sobie prawo telefonicznego kontaktowania się z posiadaczem karty/uŝytkownikiem karty w celu potwierdzenia wykonania przez niego transakcji przy uŝyciu karty. Rozdział 4 Wygaśnięcie prawa do uŝywania karty 25 Prawo do uŝywania karty wygasa: 1) dla posiadacza karty albo uŝytkownika karty, w zaleŝności od tego, kto posługuje się kartą w momencie: a) upływu okresu waŝności karty, b) uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia karty, c) wymiany karty na nową, d) zastrzeŝenia karty, 2) dla posiadacza karty i uŝytkownika karty w momencie: a) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, b) rezygnacji z uŝywania karty przez posiadacza karty, c) utraty przez posiadacza karty pełnej zdolności do czynności prawnych, d) ograniczenia zdolności do czynności prawnych przez posiadacza karty, e) śmierci posiadacza karty, 3) dla uŝytkownika karty w momencie: a) rezygnacji z uŝywania karty dodatkowej, b) utraty zdolności do czynności prawnych przez uŝytkownika karty, c) śmierci uŝytkownika karty. Rozdział 5 Rozliczanie transakcji. Spłata zadłuŝenia Momentem otrzymania zlecenia płatniczego złoŝonego przy uŝyciu karty przez bank jest moment otrzymania informacji o transakcji płatniczej od agenta rozliczeniowego banku. 2. Bank obciąŝa rachunek karty z tytułu operacji dokonanych w kraju i za granicą (rozlicza transakcję), kwotą: 1) transakcji dokonanych przy uŝyciu wszystkich kart wydanych na podstawie umowy - w dniu otrzymania transakcji płatniczej od agenta rozliczeniowego banku (w dniu wpływu transakcji płatniczej do banku), 2) naleŝnych bankowi opłat, prowizji oraz odsetek od wykorzystanego kredytu - w ostatnim dniu cyklu rozliczeniowego lub w dniu wskazanym w taryfie albo w umowie, z zastrzeŝeniem pkt 3; 13

15 3) naleŝnych bankowi odsetek od kredytu wykorzystanego w formie gotówkowej - w dniu wpłaty środków przez posiadacza karty na rachunek karty, jeŝeli wpłata nastąpi wcześniej niŝ obciąŝenie, o którym mowa w pkt ObciąŜenie, o którym mowa w ust. 2, dokonywane jest w złotych. 4. Operacje dokonane przy uŝyciu wszystkich kart wydanych na podstawie umowy rozliczane są w cyklach miesięcznych, indywidualnie ustalonych dla kaŝdego posiadacza karty w umowie Walutą rachunku karty jest złoty. 2. Operacje dokonywane w złotych rozliczane są w złotych. 3. Operacje dokonywane w euro przeliczane są na złote w dniu przetworzenia przez agenta rozliczeniowego banku operacji otrzymanej od agenta rozliczeniowego, według referencyjnego kursu waluty. 4. Operacje dokonane w walucie innej niŝ euro i złoty przeliczane są na euro przez i według kursów odpowiedniej organizacji płatniczej, które podane są w zestawieniu transakcji i na stronie internetowej organizacji płatniczej, następnie z euro na złote w dniu przetworzenia przez agenta rozliczeniowego banku operacji otrzymanej od agenta rozliczeniowego, według referencyjnego kursu waluty. 5. Do rozliczenia transakcji, o których mowa w ust. 3 i 4, przyjmowany jest referencyjny kurs waluty z poprzedniego dnia roboczego niŝ dzień obciąŝenia rachunku karty Bank generuje zestawienia operacji dokonanych przy uŝyciu kart/y po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, po dniu rozliczenia określonym we wniosku, a następnie udostępnia kredytobiorcy. 2. Zestawienie transakcji zawiera m.in.: 1) informacje umoŝliwiające posiadaczowi karty identyfikację transakcji płatniczych rozliczonych w danym cyklu rozliczeniowym, za który zostało sporządzone zestawienie transakcji, w tym informacje o miejscu dokonania transakcji płatniczej, a takŝe numerze karty, którą dokonano transakcję płatniczą, 2) kwotę transakcji płatniczej w walucie, której obciąŝono/uznano rachunek karty, 3) wszystkie naleŝne bankowi opłaty i prowizje, 4) kurs walutowy zastosowany w danej transakcji przez organizację płatniczą i bank oraz o kwocie transakcji przed i po przeliczeniu walut jeśli transakcja wiązała się z przeliczeniem waluty, 5) datę transakcji oraz datę waluty, 6) naleŝne bankowi odsetki naliczone od kwoty wykorzystanego kredytu obejmujące: a) odsetki od wszystkich niespłaconych transakcji gotówkowych, b) odsetki od transakcji bezgotówkowych dokonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym, o ile nie została dokonana całkowita spłata zadłuŝenia wskazanego w poprzednim zestawieniu transakcji - dokonanie całkowitej spłaty zadłuŝenia powoduje zaniechanie naliczania tych odsetek przez bank; odsetki od transakcji bezgotówkowych dokonanych w danym cyklu rozliczeniowym wykazywane są w następnym zestawieniu transakcji, o ile zostanie spłacona kwota mniejsza od wykazanego na poprzednim zestawieniu całkowitego zadłuŝenia, c) odsetki od zadłuŝenia przeterminowanego, jeŝeli zgodnie z umową są pobierane przez bank, 7) minimalną kwotę do zapłaty, 8) kwotę całkowitego zadłuŝenia, 9) termin płatności (dzień spłaty), 14

16 10) numer rachunku spłat karty, na który naleŝy dokonać spłaty limitu kredytowego lub minimalnej kwoty do zapłaty. 3. Zestawienie operacji dokonanych przy uŝyciu karty ma formę pisemną i jest wysyłane pocztą na adres korespondencyjny wskazany przez kredytobiorcę, w terminie do 7 dnia roboczego po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, z zastrzeŝeniem ust Zestawienie operacji, o których mowa w ust. 1, moŝe być przez bank sporządzone w postaci elektronicznej i udostępnione kredytobiorcy za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu, w sposób właściwy dla danego rodzaju kanału, w przypadku, gdy kredytobiorca korzysta z elektronicznych kanałów dostępu do rachunku, a w elektronicznym kanale dostępu udostępniona jest taka funkcjonalność, albo przesyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez kredytobiorcę. 5. Formę i sposób udostępnienia zestawienia transakcji określa umowa. 6. Zestawienie jest udostępniane okresowo raz w miesiącu. 7. Kredytobiorca jest obowiązany niezwłocznie, jednakŝe nie później niŝ w terminie 14 dni po zakończeniu cyklu rozliczeniowego zgłosić nieotrzymanie albo nieudostępnienie zestawienia operacji za poprzedni cykl rozliczeniowy. 8. Kredytobiorca moŝe wystąpić z prośbą do banku o przesłanie kopii zestawienia operacji Kredytobiorca zobowiązany jest sprawdzać przeprowadzone transakcje z wykazanymi w zestawieniu operacji i zgłosić bankowi niezgodności w zestawieniu operacji. 2. W przypadku stwierdzenia przez posiadacza karty nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienaleŝycie wykonanych transakcji płatniczych lub innych nieprawidłowości posiadacz karty/uŝytkownik karty uprawniony jest do złoŝenia reklamacji w trybie i na zasadach określonych w JeŜeli posiadacz karty/uŝytkownik karty nie złoŝy reklamacji w terminie 13 miesięcy od dnia obciąŝenia rachunku karty albo od dnia w którym transakcja płatnicza miała zostać wykonana roszczenia posiadacza karty z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienaleŝycie wykonanych transakcji płatniczych wygasają Spłata zobowiązania wobec banku, powstałego w wyniku uŝywania karty moŝe nastąpić w formie: 1) przelewu bankowego na rachunek spłaty karty, 2) wpłat gotówkowych dokonanych na rachunek spłaty karty. 2. Kredytobiorca wybierając formę spłaty zadłuŝenia powinien uwzględnić fakt, iŝ rachunek spłaty karty jest uznawany w momencie wpływu środków do banku na rachunek spłaty karty; wpłata w złotych dokonana w banku na rachunek spłat karty, zostanie udostępniona na rachunku karty w tym samym dniu roboczym. 3. W kaŝdym z wyŝej wymienionych przypadków wymagane i wystarczające jest podanie numeru rachunku spłat karty; numer ten podany jest w zestawieniu transakcji udostępnianym posiadaczowi karty. W przypadku przelewu międzynarodowego wymagane jest takŝe podanie międzynarodowego literowego kodu banku. 4. Podstawą identyfikacji rachunku spłat karty jest wyłącznie jego numer lub numer i literowy kod banku. 5. W przypadku wpłaty środków na rachunek spłaty karty, spłata zadłuŝenia jest zaliczana na spłatę poszczególnych części zadłuŝenia w następującej kolejności: 1) prowizje i opłaty, 2) odsetki od zadłuŝenia przeterminowanego, 3) odsetki zaległe, 4) kapitał zaległy, 15

17 5) odsetki bieŝące, 6) kapitał bieŝący: a) transakcje gotówkowe, b) transakcje bezgotówkowe Kredytobiorca zobowiązany jest do dokonywania w kaŝdym miesiącu spłaty, co najmniej minimalnej kwoty do zapłaty określonej w zestawieniu operacji, w ciągu 22 dni kalendarzowych od daty zakończenia cyklu rozliczeniowego. 2. W trakcie trwania umowy nie ma moŝliwości zmiany cyklu rozliczeniowego. 3. Za datę wpłaty na rachunek spłaty karty uznaje się datę uznania rachunku spłaty karty. 4. Nieodebranie zestawienia operacji nie zwalnia kredytobiorcy z obowiązku dokonania zapłaty bankowi - do dnia spłaty minimalnej kwoty do zapłaty. 5. W przypadku nieodebrania zestawienia transakcji, o którym mowa w ust. 4, kredytobiorca, po upływie dziesięciu dni kalendarzowych od dnia rozliczeniowego, zobowiązany jest do kontaktu osobistego lub telefonicznego z bankiem, w celu ustalenia minimalnej kwoty do zapłaty i dnia spłaty. Rozdział 6 Opłaty, prowizje i oprocentowanie Bank pobiera naleŝne prowizje oraz opłaty poprzez obciąŝenie rachunku karty kredytowej zgodnie z zasadami określonymi w umowie i regulaminie, stosując stawki opłat i prowizji zgodnie z aktualną taryfą. 4. W dniu generowania zestawienia operacji bank nalicza odsetki: 6) dla transakcji gotówkowych - od daty waluty obciąŝenia do dnia poprzedzającego datę waluty uznania powodującego spłatę wykorzystanego w ten sposób limitu kredytowego, 7) dla transakcji bezgotówkowych od kwoty niespłaconej z tytułu dokonanych transakcji bezgotówkowych od daty waluty obciąŝenia do dnia poprzedzającego datę waluty uznania powodującego spłatę wykorzystanego w ten sposób limitu kredytowego, o ile do dnia spłaty określonego w poprzednim zestawieniu operacji kredytobiorca nie dokonał spłaty całości zadłuŝenia. 5. Bank pobiera naleŝne odsetki obliczone zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz regulaminie, poprzez obciąŝenie rachunku karty. 6. Od wykorzystanej przy uŝyciu karty kwoty limitu kredytowego bank pobiera odsetki oraz opłaty i prowizje za dokonane transakcje, w tym odsetki i prowizje naliczane dla transakcji gotówkowych. 7. Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się, Ŝe rok ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. 8. Wykorzystany limit kredytowy oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej określonej w umowie; zmienna stopa procentowa oznacza, iŝ moŝe ulec zmianie w trakcie trwania umowy na zasadach w niej określonych; o aktualnej wysokości obowiązującego oprocentowania bank informuje kredytobiorcę w zestawieniu operacji. 33 Saldo dodatnie na rachunku karty kredytowej jest nieoprocentowane. Rozdział 7 Zastrzeganie kart 16

18 34 1. Karta moŝe zostać zastrzeŝona przez: 1) bank w sytuacjach określonych w regulaminie, 2) posiadacza karty/uŝytkownika karty. 2. Na wniosek kredytobiorcy bank moŝe zastrzec wszystkie karty funkcjonujące w ramach jednego limitu kredytowego W przypadku utraty, kradzieŝy, przewłaszczenia albo nieuprawnionego uŝycia karty, lub nieuprawnionego dostępu do karty, posiadacz karty/uŝytkownik karty powinien niezwłocznie telefonicznie zastrzec kartę, podając swoje dane personalne. 2. ZastrzeŜenie, o którym mowa w ust. 1, moŝna dokonywać u agenta rozliczeniowego banku przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu: 1) z kraju tel , 2) z zagranicy tel Numery telefonów, o których mowa w ust. 2, dostępne są w komunikacie zamieszczonym w placówkach banku, materiałach informacyjnych banku lub na stronie internetowej banku. 4. Bank zastrzega sobie prawo zmiany agenta rozliczeniowego lub zmiany numerów, pod którymi dokonywane są zastrzeŝenia kart; w razie skorzystania z tego uprawnienia, bank powiadomi posiadacza karty/uŝytkownika karty o dokonanej zmianie w sposób określony w 47 ust ZastrzeŜenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, dokonane jest do końca terminu waŝności karty, powodując niemoŝliwość dalszego posługiwania się kartą; zastrzeŝenie karty nie moŝe być odwołane. 6. Posiadacz karty/uŝytkownik karty obowiązany jest potwierdzić telefoniczne zastrzeŝenie, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 7 dni roboczych, w placówce banku, która wydała kartę; na złoŝonym dokumencie bank potwierdza przyjęcie zastrzeŝenia. 7. W przypadku utraty karty oraz jej zastrzeŝenia, kredytobiorca moŝe wystąpić o wydanie nowej karty. 8. Wydanie nowej karty osobie, która zgłosiła utratę poprzednio wydanej karty moŝe nastąpić wyłącznie na wniosek kredytobiorcy. 9. Po dokonaniu zastrzeŝenia karty przez posiadacza karty/uŝytkownika karty, bank wydaje, na wniosek, posiadaczowi karty/uŝytkownikowi karty nową kartę w miejsce utraconej; karta zostanie wydana wraz z nowym numerem PIN. 10. ZastrzeŜenie karty nie wpływa na sposób naliczania odsetek, tzn. odsetki od dokonanych transakcji naliczane są w sposób określony w umowie i w niniejszym regulaminie. 11. Na wniosek złoŝony przez posiadacza karty lub uŝytkownika karty bank w ciągu 18 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, potwierdza dokonanie zgłoszenia, jak równieŝ na wniosek udostępniania kopię nagrania rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 i 2, jeŝeli miała ona miejsce Posiadacz karty/uŝytkownik karty zobowiązany jest do zniszczenia odzyskanej karty, która uprzednio została zastrzeŝona. 2. Posiadacz karty/uŝytkownik karty nie moŝe posługiwać się odzyskaną kartą, która uprzednio została zastrzeŝona Bank uprawniony jest do zastrzeŝenia karty: 1) z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem karty, to jest w przypadku: a) podejrzenia skopiowania karty, 17

19 b) podejrzenie nielegalnego wykorzystywania podstępnie zdobytych danych karty; 2) w związku z podejrzeniem nieuprawnionego uŝycia karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej; 3) z powodu zwiększenia ryzyka utraty przez posiadacza zdolności kredytowej; 4) w innych przypadkach wskazanych w regulaminie. 2. Bank informuje posiadacza o zamiarze zastrzeŝenia karty, przed jej zastrzeŝeniem, a jeŝeli nie jest to moŝliwe niezwłocznie po zastrzeŝeniu karty, telefonicznie lub pisemnie. 3. Bank nie przekazuje informacji o zastrzeŝeniu karty, jeŝeli przekazanie tej informacji byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów. 4. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, na wniosek posiadacza bank wydaje nową kartę, chyba iŝ przyczyna leŝąca po stronie uŝytkownika karty lub posiadacza karty, z powodu której zastrzeŝono kartę, nie ustała. Rozdział 8 Zasady odpowiedzialności za operacje dokonane przy uŝyciu kart Bank odpowiada, z zastrzeŝeniem ust. 2, 39, 40 za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy o kartę, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które bank nie ponosi odpowiedzialności. 2. Bank odpowiada, z zastrzeŝeniem 42, w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej przez posiadacza karty/uŝytkownika karty transakcji płatniczej i zobowiązany jest niezwłocznie przywrócić obciąŝony rachunek karty do stanu jaki istniałby, gdyby nieautoryzowana transakcja płatnicza nie miała miejsca Bank ponosi wobec posiadacza karty odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie transakcji płatniczej, zainicjowanej przez posiadacza karty/uŝytkownika karty, z zastrzeŝeniem ust Bank moŝe zwolnić się z odpowiedzialności: 1) jeŝeli wykaŝe brak powiadomienia w terminie, o którym mowa w 29 ust. 3, 2) jeŝeli wykaŝe nieprawidłowe podanie unikatowego identyfikatora, 3) w przypadku zaistnienia siły wyŝszej lub postępowania zgodnie odrębnymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 4) jeŝeli udowodni, iŝ rachunek dostawcy usług płatniczych odbiorcy został uznany w pełnej wysokości oraz w terminie. 3. JeŜeli bank ponosi odpowiedzialność, zgodnie z ust. 1, to niezwłocznie zwraca posiadaczowi kwotę niewykonanej lub nienaleŝycie wykonanej transakcji płatniczej poprzez przywrócenie obciąŝonego rachunku karty do stanu jaki istniałby gdyby nie miało miejsce niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie transakcji płatniczej, z uwzględnieniem opłat i odsetek. 4. W przypadku o którym mowa w ust. 2 pkt 4 dostawca odbiorcy ponosi wobec odbiorcy odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie transakcji płatniczej JeŜeli zlecenie płatnicze zostało zainicjowane przez odbiorcę lub złoŝone za jego pośrednictwem dostawca odbiorcy ponosi odpowiedzialność wobec odbiorcy za 18

20 prawidłowe przekazanie zlecenia płatniczego do banku, zgodnie z ustawą o usługach płatniczych. 2. Bank ponosi wobec posiadacza karty odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie transakcji płatniczej w przypadku, gdy wpłata w złotych dokonana w banku na rachunek spłat karty nie zostanie udostępniona na rachunku karty w tym samym dniu roboczym. 3. Bank ponosi odpowiedzialność wobec posiadacza karty w przypadku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania transakcji płatniczej za którą dostawca odbiorcy nie ponosi odpowiedzialności, zgodnie z ust W przypadku, o którym mowa w ust. 3 bank niezwłocznie zwraca płatnikowi kwotę niewykonanej lub nienaleŝycie wykonanej transakcji płatniczej poprzez przywrócenie obciąŝonego rachunku karty do stanu jaki istniałby gdyby nie miało miejsce niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie transakcji płatniczej, z uwzględnieniem opłat i odsetek. 41 W przypadku niewykonanej lub nienaleŝycie wykonanej transakcji płatniczej: 1) zainicjowanej przez posiadacza karty - bank, bez względu na odpowiedzialność na wniosek posiadacza karty podejmuje niezwłocznie działania w celu prześledzenia transakcji płatniczej i powiadamia posiadacza karty o ich wyniku; 2) zainicjowanej przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem dostawca odbiorcy, bez względu na odpowiedzialność, podejmuje na wniosek odbiorcy niezwłoczne starania w celu prześledzenia transakcji płatniczej i powiadamia odbiorcę o ich wyniku Posiadacza karty obciąŝają operacje dokonane przez uŝytkowników kart oraz osoby, którym posiadacz karty/uŝytkownik karty udostępnił kartę lub ujawnił PIN. 2. Posiadacz karty, ponosi odpowiedzialność za autoryzowane transakcje płatnicze oraz inne autoryzowane operacje określone w umowie lub regulaminie, dokonane przy uŝyciu karty. 3. Posiadacza karty obciąŝają nieautoryzowane transakcje płatnicze do kwoty stanowiącej równowartość 150 euro obliczonej wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji płatniczej, jeśli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem: 1) posłuŝenia się utraconą lub skradzioną kartą lub, 2) przywłaszczenia karty lub jej nieuprawnionego uŝycia będącego wynikiem niedochowania obowiązków określonych w 35 ust 1 regulaminu. 4. Posiadacz karty odpowiada za nieautoryzowane transakcje w pełnej wysokości jeŝeli posiadacz karty/uŝytkownik karty doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem raŝącego niedbalstwa naruszenia przez posiadacza karty lub uŝytkownika karty co najmniej jednego z obowiązków określonych w 15 ust Posiadacza karty obciąŝają operacje dokonane po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z 35 ust.1, jeśli doszło do nich z winy umyślnej odpowiednio posiadacza karty/uŝytkownika karty. 6. JeŜeli bank nie umoŝliwiłby dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w 35 ust. 1 w kaŝdym czasie, posiadacz karty nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze, chyba Ŝe doszło do nich z winy umyślnej odpowiednio posiadacza karty/uŝytkownika karty. 19

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2014 roku zmianie ulega Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Kalisz Pomorski, maj 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Poznań, listopad 2013 r.

Poznań, listopad 2013 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, listopad 2013 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart. kredytowych MasterCard Business dla. klientów instytucjonalnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart. kredytowych MasterCard Business dla. klientów instytucjonalnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 7 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w ESBANKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych bankach spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych bankach spółdzielczych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych bankach spółdzielczych Poznań, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce Bank Spółdzielczy w Sokółce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 16/08 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 10.04.2008 r. Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 08/08/2015 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 27 sierpnia 2015 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim nr 23/Z/2014 z dnia 27.02.2014r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Załącznik 6 do Uchwały nr 214/2012 Zarządu BS w Oławie z dnia 31.08.2012 Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 6 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w Poznańskim Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w Poznańskim Banku Spółdzielczym Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, listopad 2013 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Przemków, luty 2012 r.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Przemków, luty 2012 r. Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

Kowalewo Pomorskie, wrzesień 2012 r.

Kowalewo Pomorskie, wrzesień 2012 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard i Visa Classic dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim i SGB-Bank S.A. Kowalewo Pomorskie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 5 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały 203 /2013 z dnia 27.03.2013r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa, MasterCard i MasterCard Electronic w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa, MasterCard i MasterCard Electronic w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa, MasterCard i MasterCard Electronic w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Ośno Lubuskie, listopad 2009 r. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Czarnków, październik 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim Nr 24/Z/2014 z dnia 27.02. 2014r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Gold dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Gold dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 3 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Gold dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 885/2014 z dnia 04.12.2014 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Jarocin, grudzień 2014 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Pucku. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 58/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pucku z dnia 09.06.2015 r. Bank Spółdzielczy w Pucku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych Puck,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania mi

Regulamin funkcjonowania mi Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Kalisz Pmorski, maj

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Pucku. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 85/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pucku z dnia 10.09.2015 r. Bank Spółdzielczy w Pucku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Puck,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart charge dla Klientów indywidualnych w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie

Regulamin funkcjonowania kart charge dla Klientów indywidualnych w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Regulamin funkcjonowania kart charge dla Klientów indywidualnych w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Ciechanów, sierpień 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydawanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych. Rumia, listopad 2016 r.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych. Rumia, listopad 2016 r. Rozdział 1 Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Rumia, listopad 2016 r. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Wydanie karty...4 Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozliczanie operacji.

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Załącznik do Uchwały nr 129/2015 Zarządu Banku Spóldzielczego w Starogardzie Gdańskim z dnia 25.11.2015 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ II ZASADY PRZYZNAWANIA LIMITU KREDYTU... 7 ROZDZIAŁ III WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 7/R/2015 Zarządu Kaszubskie Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 stycznia 2015 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych Wejherowo, styczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 69/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 14 maja 2015 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Wejherowo, maj 2015

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ...

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ... Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Kowal, maj 2007 r. Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych Visa Classic i Visa Gold Euro Banku S.A. oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych bankach spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych bankach spółdzielczych Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w śaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w śaganiu Załącznik do Uchwały Nr 24/02/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w śaganiu z dnia 28 września 2012 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. . Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro i Visa Electron wydawanych do Kont prywatnych SGB 24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipec 2015 r. SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Poznań,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Banku Spółdzielczego w Szczucinie

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Banku Spółdzielczego w Szczucinie BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZUCINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/8/2014 Zarządu BS w Szczucinie z dnia 28.11.2014r. obowiązuje od 01.02.2015r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN w Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

WYKAZ ZMIAN w Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych WYKAZ ZMIAN w Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych Zapis dotychczasowy 1 pkt 10 bazowa stopa procentowa stopa procentowa pochodząca z

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski dla klientów korporacyjnych Spis treści strona Rozdział 1. Rozdział 2. Postanowienia ogólne...3 Zasady udostępniania serwisu HaloŚląski...4 Rozdział 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Poznań, marzec 2013 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Business i MasterCard Business Gold w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Poznań, luty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE Niniejszy Regulamin karty kredytowej keep it simple określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r.

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Ust./pkt. Poprzedni zapis Nowy zapis Par. 1 Pkt. 14 - zmiana Karta Płatnicza

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ...

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ... Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro, Visa Electron i Visa Electron,,młodzieżowa w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 94 /09/2012 Zarządu LWBS Drezdenko z dnia 20.09.2012r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Załącznik nr do Uchwały Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie nr /2016 z dnia 2016 r. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

Umowa z dnia o wydanie i uŝywanie karty płatniczej debetowej Banku BPH S.A. do rachunku bankowego

Umowa z dnia o wydanie i uŝywanie karty płatniczej debetowej Banku BPH S.A. do rachunku bankowego Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr Z PMiZP_2012 z dn. Umowa z dnia o wydanie i uŝywanie karty płatniczej debetowej Banku BPH S.A. do rachunku bankowego W dniu pomiędzy Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. WYDAWANIE KARTY ROZDZIAŁ III. UŻYTKOWANIE KARTY ROZDZIAŁ IV. ROZLICZANIE TRANSAKCJI ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin funkcjonowania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu.

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu BS w Suszu z dnia 14.09.2000 r. Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Do użytku wewnętrznego Susz, wrzesień 2000 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie Strzelin, czerwiec 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej keep it simple określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego Nr 05/06/2016 z dnia 06 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego Nr 05/06/2016 z dnia 06 czerwca 2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego Nr 05/06/2016 z dnia 06 czerwca 2016 r. R e g u l a m i n f u n k cj o n o w a n i a k a r t k r e d y t o w y c h i c h a r g e d l a k l

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, lipiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i używania karty płatniczej VISA Electron oraz VISA Classic wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GLIWICACH

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GLIWICACH Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Gliwicach nr 2/74/2015 z dnia 17.09.2015r. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r.

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r. REGULAMIN wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Warszawa, październik 2013 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ I Obowiązuje od 3 grudnia 2015 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin funkcjonowania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 78 /2007 z dnia 12 września 2007 r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 26/R/2016 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego z dnia 17 marca 2016 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Wejherowo, marzec 2016 r. Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA Business

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZUCINIE

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZUCINIE BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZUCINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/9/2013 Zarządu BS w Szczucinie z dnia 31.12.2013r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZUCINIE Szczucin,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA

REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych Visa Classic i Visa Gold Euro Banku S.A. oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Piaseczno, marzec 2005 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 140/R/2015 Zarządu Kaszubskie Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 25 listopada 2015 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych Wejherowo, listopad

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, sierpień 2017r.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, sierpień 2017r. Załącznik do Uchwały nr 07/08/2017 Zarządu PBS z dnia 17.08.2017 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, sierpień 2017r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo