Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych bankach spółdzielczych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych bankach spółdzielczych"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych bankach spółdzielczych Przemków, luty 2012 r.

2 Spis treści ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ ROZDZIAŁ 4. ROZLICZANIE OPERACJI. REKLAMACJE ROZDZIAŁ 5. ZASTRZEGANIE KART I ODPOWIEDZIALNOŚĆ... 8 ROZDZIAŁ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych bankach spółdzielczych, zwany dalej regulaminem, określa zasady wydawania, obsługi oraz rozliczania operacji dokonywanych przy użyciu międzynarodowych kart płatniczych Visa Business Electron wydawanych do rachunków bankowych. 2 Poprzez użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć: 1) agent rozliczeniowy bank bądź inną osobę prawną zawierającą z akceptantami umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych, 2) agent rozliczeniowy banku agenta rozliczeniowego, za pośrednictwem którego bank dokonuje rozliczeń transakcji dokonanych przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych wydanych przez bank, 3) akceptant przedsiębiorcę, który zawarł z agentem rozliczeniowym umowę o przyjmowanie zapłaty przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych, 4) autoryzacja - sprawdzenie autentyczności karty oraz możliwości dokonania operacji w określonej kwocie przy jej użyciu, 5) bank bank spółdzielczy, 1 6) bank spółdzielczy bank spółdzielczy, który zawarł z SGB-Bankiem S.A. umowę o współpracy, w zakresie wydawania kart płatniczych, 7) bankomat - urządzenie umożliwiające posiadaczowi karty/użytkownikowi karty podejmowanie gotówki za pomocą karty płatniczej lub dodatkowo dokonywanie innych operacji, 8) dni robocze - wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem sobót oraz dni określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, jako dni wolne od pracy, 9) dostępne środki karty (saldo) - aktualną kwotę dostępną pomniejszoną o nierozliczone operacje dokonane przy użyciu wszystkich kart wydanych do rachunku, 10) imprinter urządzenie służące do potwierdzenia dokonania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w punktach akceptujących karty tłoczone (embosowane), poprzez mechaniczne powielenie na rachunku danych dotyczących karty płatniczej, 11) karta kartę płatniczą wydana przez bank, o której mowa w niniejszym regulaminie, 12) karta debetowa - kartę wydaną do rachunku, umożliwiającą dokonywanie transakcji do wysokości dostępnych środków karty, z uwzględnieniem limitów dziennych operacji gotówkowych i bezgotówkowych, 13) karta płatnicza kartę identyfikującą jej wydawcę i upoważnionego posiadacza karty lub użytkownika karty, uprawniającą do wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków oraz dokonywania zapłaty za towary i usługi w formie bezgotówkowej. 14) kwota dostępna - saldo rachunku powiększone o niewykorzystany limit debetowy przyznany przez oddział prowadzący rachunek lub o niewykorzystany kredyt w rachunku bieżącym, 15) limit dzienny operacji bezgotówkowych maksymalną, dzienną kwotę operacji bezgotówkowych, które mogą być dokonywane w placówkach handlowych i usługowych akceptujących karty, 16) limit dzienny wypłat gotówki - maksymalną, dzienną kwotę operacji wypłat gotówkowych, które mogą być dokonywane w bankomatach i oddziałach banków akceptujących karty, w tym transakcje wypłaty gotówki w ramach usługi cash back, 17) oddział placówka operacyjna banku, 18) operacja (transakcja) - czynność dokonaną przy użyciu karty przez posiadacza karty lub użytkownika karty, w szczególności: wypłatę gotówki, płatność bezgotówkową, 19) PIN (kod identyfikacyjny) - poufny, indywidualny kod służący do identyfikacji posiadacza karty korzystającego z urządzeń odczytujących informacje zawarte na pasku magnetycznym lub mikroprocesorze karty, 1 Jeżeli regulamin ma zastosowanie w banku spółdzielczym należy wpisać nazwę właściwego banku spółdzielczego 2

4 20) posiadacz karty - osobę fizyczną, wskazaną przez posiadacza rachunku, która na podstawie umowy o kartę płatniczą dokonuje w imieniu i na rzecz posiadacza rachunku operacji, przy użyciu karty, 21) posiadacz rachunku klienta instytucjonalnego, z którym bank zawarł umowę o prowadzenie rachunku, 22) rachunek (Konto) prowadzony przez bank rachunek rozliczeniowy (bieżący lub pomocniczy), w tym: konto firmowe SGB24 lub Konto Korporacyjne SGB24, 23) regulamin rachunku obowiązujący w banku regulamin lub inny akt wewnętrzny regulujący zasady prowadzenia rachunku, stanowiący integralną część umowy o prowadzenie rachunku, zawartej przez posiadacza rachunku, 24) reklamacja - zgłoszenie bankowi przez posiadacza rachunku odmowy zaakceptowania operacji dokonanej przy użyciu karty lub zaksięgowanej przez bank na rachunku karty, lub zgłoszenie innych zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez bank lub jego działalności, 25) SGB lub Spółdzielcza Grupa Bankowa zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowę zrzeszenia, 26) taryfa obowiązującą w banku taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, 27) transakcja (operacja) bezgotówkowa dokonanie przy użyciu karty płatności bezgotówkowej za towary i usługi, 28) transakcja (operacja) wypłaty gotówki dokonanie wypłaty gotówki przy użyciu karty, 29) terminal POS urządzenie elektroniczne działające w trybie on line umożliwiające przeprowadzenie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, 30) umowa umowę o kartę płatniczą zawartą pomiędzy bankiem, a posiadaczem karty, 31) usługa cash back (cash back) - usługę umożliwiającą wypłatę gotówki (maksymalnie 200 zł) z kasy punktu handlowego przy jednoczesnym dokonywaniu płatności kartą; usługa jest dostępna w punktach oznaczonych logo MasterCard/Maestro Cash Back lub Visa cash back, 32) użytkownik karty - osobę fizyczną, której dane identyfikacyjne są umieszczone na karcie, upoważnioną przez posiadacza rachunku do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz operacji przy użyciu karty (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego we wniosku), 33) Visa (Visa International) organizację obsługującą międzynarodowy system akceptacji i rozliczania operacji dokonanych przy użyciu kart z logo Visa, 34) wniosek wypełniony wniosek o wydanie karty złożony w oddziale, 35) wydawca karty bank, 36) wydawca licencjonowany SGB-Bank S.A., na licencji którego wydawana jest karta, 37) zastrzeżenie karty czynność polegającą na nieodwołalnym uniemożliwieniu dokonywania operacji przy użyciu karty, 38) zestawienie operacji zestawienie transakcji dokonanych przy użyciu karty bądź wyciąg z rachunku z uwzględnieniem m.in. operacji dokonanych przy użyciu karty oraz opłat i prowizji dotyczących tych operacji, 39) zestawienie transakcji drukowane cyklicznie zestawienie, uwzględniające wszystkie operacje dokonane przy użyciu karty rozliczone w ciągu danego okresu Karta Visa Business Electron jest międzynarodową kartą płatniczą, za pomocą której posiadacz karty/użytkownik karty może dokonywać w kraju i za granicą: 1) płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty, 2) wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie i/lub rewersie karty oraz wypłaty gotówki w punktach handlowo-usługowych umożliwiających skorzystanie z usługi cash back, pod warunkiem, że usługa ta została udostępniona posiadaczowi karty/użytkownikowi karty przez bank. 2. Karta, o której mowa w ust. 1 funkcjonuje w środowisku elektronicznym, co oznacza, iż musi być użyta w chwili dokonywania transakcji w terminalach POS. Karta nie może być używana do dokonywania transakcji w punktach handlowo-usługowych wyposażonych w imprinter. Karta nie może zostać użyta przy zakupach telefonicznych, dokonanych drogą pocztową lub poprzez internet. 3

5 4 1. Karta jest własnością wydawcy karty i na jego żądanie, w przypadkach określonych w umowie i regulaminie, posiadacz karty/użytkownik karty jest zobowiązany zwrócić kartę do banku. 2. Kartą może posługiwać się tylko osoba, której imię i nazwisko widnieje na awersie karty. Rozdział 2. Wydawanie i wznawianie kart oraz wysyłka PIN 5 1. Karty Visa Business Electron wydawane są do rachunków bankowych prowadzonych przez bank. 2. Posiadaczem karty debetowej Visa Business Electron może być posiadacz rachunku, który podpisał z bankiem umowę o kartę płatniczą. 3. Posiadacz rachunku, o którym mowa w ust. 2 może wystąpić z wnioskiem o wydanie karty dla jednej lub więcej osób, na rzecz których udzieli na wniosku o wydanie karty pełnomocnictwa uprawniającego do dokonywania w imieniu i na rzecz posiadacza rachunku operacji określonych w umowie oraz regulaminie, z jednoczesnym zrzeczeniem się uprawnienia do odwołania pełnomocnictwa do momentu odebrania karty wydanej pełnomocnikowi lub jej skutecznego zastrzeżenia. 4. Pełnomocnik posiadacza rachunku, który otrzymał kartę nazywany jest użytkownikiem karty. 5. Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w umowie oraz w regulaminie, za operacje dokonane przy użyciu wszystkich kart wydanych do jego rachunku Określone przez bank standardowe limity dzienne wypłat gotówki i limity dzienne operacji bezgotówkowych podane są w załączniku do regulaminu 2. Bank może określić inną wysokość limitów, o których mowa w ust Decyzję o wydaniu karty oraz przyznaniu limitów dziennych karty podejmuje oddział prowadzący rachunek PIN jest wysyłany posiadaczowi karty/użytkownikowi karty na adres korespondencyjny podany we wniosku. 2. PIN jest generowany i dystrybuowany w taki sposób, że znany on jest tylko osobie, której imię i nazwisko znajduje się na karcie. 3. PIN jest niezbędny przy korzystaniu z bankomatów oraz podczas dokonywania płatności w punktach handlowo-usługowych, w których wymagane jest potwierdzenie operacji przy użyciu PIN. 4. Kolejne trzy próby wprowadzania błędnego PIN powodują zatrzymanie karty. W przypadku zatrzymania karty Posiadacz rachunku może wystąpić z wnioskiem do banku o wydanie nowej karty. 5. PIN wymaga szczególnej ochrony. W szczególności nie może być zapisywany na karcie, przechowywany wraz z kartą lub podawany do wiadomości osób trzecich. 6. Oddział nie ma możliwości odtworzenia PIN w przypadku jego zagubienia, zapomnienia lub nie otrzymania PIN. 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 posiadacz rachunku może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego PIN. 8. Posiadacz karty/użytkownik karty może dokonać zmiany PIN we wskazanych bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej Posiadacz karty/użytkownik karty, odbierając kartę jest zobowiązany ją podpisać. Podpis na karcie powinien być zgodny z wzorem podpisu na wniosku o wydanie karty. 2. Karta wydawana jest na okres jej ważności, przy czym karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca wskazanego na karcie. 4

6 3. Posiadacz karty/użytkownik karty otrzymuje nową kartę na kolejny okres automatycznie, o ile na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności nie złoży w oddziale prowadzącym rachunek, oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia karty. 4. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany numeru karty i zmiany PIN dla wznowionej karty; w razie skorzystania z tego uprawnienia, bank powiadomi posiadacza karty/użytkownika karty o dokonanej zmianie. 5. W przypadku rezygnacji ze wznowienia karty, o którym mowa w ust. 3, posiadacz karty/użytkownik karty winien zniszczyć kartę, której termin ważności upłynął, przecinając kartę tak, aby uszkodzić pasek magnetyczny oraz numer karty albo zwrócić kartę do banku W przypadku uszkodzenia karty posiadacz rachunku może wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu karty z dotychczasowym PIN lub z nowym PIN. 2. Uszkodzoną kartę należy załączyć do wniosku, o którym mowa ust W przypadku rezygnacji z korzystania z karty w okresie jej ważności lub zamknięcia rachunku, do którego została wydana karta, należy ją zwrócić do banku. 2. W przypadku nie zwrócenia karty oddział obciąża rachunek posiadacza karty w wysokości określonej w taryfie Posiadacz karty/użytkownik karty jest zobowiązany do: 1) przechowywania i ochrony karty płatniczej oraz kodu identyfikacyjnego (PIN), z zachowaniem należytej staranności, 2) ochrony karty przed kradzieżą, zgubieniem, zniszczeniem lub uszkodzeniem, 3) nieprzechowywania karty płatniczej razem z kodem identyfikacyjnym (PIN), 4) nieudostępniania karty płatniczej oraz PIN osobom nieuprawnionym, 5) niezwłocznego zgłoszenia utraty lub zniszczenia karty płatniczej, 6) przestrzegania postanowień umowy oraz regulaminu, 7) bieżącego monitorowania obciążeń rachunku w zakresie dokonanych transakcji kartowych i zgłaszania wszelkich niezgodności i nieprawidłowości. 2. Karty nie należy przechowywać w pobliżu urządzeń wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne oraz nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie. Rozdział 3. Posługiwanie się kartą. 13 Operacje dokonywane przy użyciu karty mogą być dokonywane wyłącznie: 1) przez osobę, której imię i nazwisko znajduje się na karcie, 2) do wysokości dostępnych środków, z zastrzeżeniem limitów dziennych, 3) w okresie ważności karty W danym dniu posiadacz karty/użytkownik karty może dokonać kartą operacje do wysokości kwoty dostępnej z dnia poprzedniego, pomniejszonej o nierozliczone operacje dokonane kartami, z uwzględnieniem limitów dziennych wypłat gotówki i transakcji bezgotówkowych. 2. W przypadku kilku kart wydanych do tego samego rachunku działają one w oparciu o tę samą kwotę dostępną. 3. Każdorazowe udzielenie autoryzacji w celu przeprowadzenia transakcji powoduje blokadę dostępnych środków o autoryzowaną kwotę na okres 7 dni, bez względu na to, czy transakcja doszła do skutku. Jeżeli w ciągu 7 dni od daty dokonania transakcji przez posiadacza karty/użytkownika karty, bank nie otrzyma informacji o obciążeniu rachunku, blokada zostaje zniesiona. W takim przypadku obciążenie 5

7 rachunku kwotą transakcji oraz odpowiednimi prowizjami nastąpi po upływie 7-dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, po otrzymaniu informacji o obciążeniu rachunku banku. 4. Bank ma prawo zmiany - bez zgody posiadacza karty/użytkownika karty - limitów oraz wprowadzenia ograniczeń dotyczących posługiwania się kartą w przypadku nieterminowej spłaty należności przez posiadacza karty albo stwierdzenia zagrożenia ich terminowej spłaty; o powyższym fakcie bank niezwłocznie poinformuje posiadacza karty. 15 Podczas dokonywania płatności kartą, akceptant może żądać od posiadacza karty/użytkownika karty płatniczej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość, a posiadacz karty/użytkownik karty jest zobowiązany wówczas taki dokument okazać Akceptant może odmówić przyjęcia zapłaty kartą, w szczególności gdy: 1) karta utraciła ważność, 2) karta została zastrzeżona, 3) nie została udzielona autoryzacja, 4) wystąpiła niezgodność podpisu na karcie z podpisem na dokumencie obciążeniowym, 5) został wprowadzony błędny PIN, o ile operacja wymagała jej potwierdzenia za pomocą PIN, 6) posiadacz karty/użytkownik karty odmówił okazania dowodu stwierdzającego tożsamość, w przypadku opisanym w 15 albo 7) stwierdzono posługiwanie się kartą przez osobę nieuprawnioną. 2. Akceptant może zatrzymać kartę w przypadku: 1) sytuacji opisanych w ust. 1, 2) otrzymania polecenia zatrzymania karty przez agenta rozliczeniowego. Rozdział 4. Rozliczanie operacji. Reklamacje Bank obciąża rachunek kwotą operacji oraz wynikających z tego tytułu opłat i prowizji w dniu wpływu operacji do banku. 2. Obciążenie rachunku z tytułu rozliczania operacji dokonanych w kraju i za granicą, opłat i prowizji i należności związanych z używaniem karty, dokonywane jest w złotych. 3. W dniu rozliczenia transakcji (obciążenia rachunku kwotami zrealizowanych transakcji) posiadacz rachunku zobowiązany jest posiadać na rachunku środki w wysokości zapewniającej pokrycie zrealizowanych transakcji dokonanych przy użyciu wszystkich kart wydanych do jego rachunku, a także pokrycie wszelkich opłat i prowizji należnych bankowi z tytułu użytkowania kart. 4. Jeżeli w wyniku posługiwania się kartami powstanie na rachunku zadłużenie bez zgody banku, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia regulaminu rachunku. 5. W przypadku powstania zadłużenia o którym mowa w ust. 4, bank ma prawo zastrzec wszystkie karty wydane do rachunku. Zastrzeżenie to jest nieodwołalne i pociąga za sobą konieczność zwrotu wszystkich zastrzeżonych kart do banku Walutą rachunku karty jest złoty. 2. Operacje dokonywane w złotych rozliczane są w złotych. 3. Operacje dokonywane w euro przeliczane są na złote w dniu przetworzenia przez agenta rozliczeniowego banku operacji otrzymanej od agenta rozliczeniowego, według obowiązującego w SGB-Banku S.A. kursu sprzedaży dewiz dla euro. 4. Operacje dokonane w walucie innej niż euro i złoty przeliczane są na euro przez i według kursów odpowiedniej organizacji płatniczej, następnie z euro na złote w dniu przetworzenia przez agenta rozliczeniowego banku operacji otrzymanej od agenta rozliczeniowego, według obowiązującego w SGB-Banku S.A. kursu sprzedaży dewiz dla euro. 6

8 5. Do rozliczenia transakcji, o których mowa w ust. 3 i 4, przyjmowany jest kurs sprzedaży dewiz dla euro obowiązujący w SGB-Banku S.A. z poprzedniego dnia roboczego niż dzień obciążenia rachunku karty Bank udostępnia posiadaczowi karty/użytkownikowi karty miesięczne zestawienia operacji, dokonanych kartą. 2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, wysyłane jest pocztą na adres korespondencyjny wskazany przez posiadacza karty/użytkownika karty, w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu miesiąca lub posiadacz karty/użytkownik karty może odebrać wyciąg w oddziale. 3. Posiadacz karty/użytkownik karty jest obowiązany niezwłocznie zgłosić nieotrzymanie zestawienia operacji, nie później jednak niż w terminie 14 dni po zakończeniu miesiąca, którego zestawienie dotyczy. 4. Posiadacz karty/użytkownik karty zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość wykonania przez bank zleconych dyspozycji złożonych w placówce banku oraz przy użyciu karty. 5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń, o których mowa w ust. 4, stwierdzenia niezgodności w zestawieniu operacji lub posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez bank lub jego działalności, posiadacz karty może złożyć reklamację. 6. Reklamacja winna być złożona bezpośrednio po stwierdzeniu niezgodności w obciążeniu lub uznaniu rachunku karty albo w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zestawienia operacji lub powzięcia wiadomości o innym zdarzeniu dającym powód do złożenia reklamacji. 7. Reklamacja może być złożona w formie: 1) pisemnej, 2) listownie lub faksem na adres lub numer faksu placówki banku prowadzącej rachunek lub innej dowolnej placówki banku, której adres znajduje się na stronie internetowej banku lub siedziby banku, 3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na stronie internetowej banku, przy czym reklamacje dotyczące kart, winny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej - osobiście w dowolnej placówce lub siedzibie banku albo listownie. 8. Klient może złożyć reklamację w placówce banku prowadzącej rachunek lub innej dowolnej placówce banku oraz w siedzibie banku. 9. Reklamacja winna być złożona na formularzu dostępnym w banku oraz na stronie internetowej banku lub w formie wskazanej w ust. 7, ze wskazaniem wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji. 10. Bank może zwrócić się do posiadacza rachunku z prośbą o złożenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących zdarzenia, którego reklamacja dotyczy, a także o doręczenie dodatkowych dokumentów, służących do wykazania zasadności reklamacji. 11. W przypadku złożenia przez posiadacza rachunku/pełnomocnika reklamacji w formie pisemnej w placówce banku, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej bank na żądanie posiadacza rachunku/pełnomocnika przekazuje potwierdzenie złożenia reklamacji w sposób uzgodniony klientem lub pocztą elektroniczną. 12. Bank odpowiada na reklamację w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji do banku. 13. W przypadku konieczności podjęcia przez bank czynności dodatkowych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni od daty wpływu do banku reklamacji. 14. W przypadku konieczności uzyskania informacji od organizacji zajmującej się rozliczeniem transakcji wykonywanych przy użyciu kart płatniczych termin, o których mowa w ust 12 i 13, może ulec wydłużeniu do 90 dni. 15. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 12 i 13 bank: 1) wyjaśnia przyczyny opóźnienia, 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone, 3) wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż termin wskazany w ust 13 albo ust. 14, z zastrzeżeniem ust W przypadku transakcji dokonanych karta płatniczą poza granicami kraju i wymagających konieczności uzyskania informacji od organizacji zajmującej się rozliczeniem transakcji wykonywanych przy użyciu kart płatniczych, jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 14, bank nie otrzyma wiążącego stanowiska od agenta rozliczeniowego, po upływie 90 dni od daty wpływu reklamacji bank warunkowo uznaje 7

9 rachunek reklamowaną kwotą; w przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne wykaże, że reklamacja jest niesłuszna, bank ma prawo obciążyć rachunek ponownie reklamowaną kwotą; bank informuje posiadacza rachunku o warunkowym uznaniu rachunku w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej z klientem. 17. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, bank informuje posiadacza rachunku o rozstrzygnięciu reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi od organizacji zajmującej się rozliczeniem transakcji wykonywanych przy użyciu kart płatniczych, nie później niż w terminie 7 dni. 18. Bank przekazuje informuje o rozstrzygnięciu reklamacji klienta, w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej z klientem. 19. W przypadku zasadności zgłoszonej reklamacji, bank uznaje rachunek w dniu uwzględnienia reklamacji. 20. Bank jest podmiotem podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 21. W przypadku sporu z bankiem posiadacz rachunku może zwrócić się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 22. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji klient może: 1) skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banku Polskich, 2) złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego 3) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego. Rozdział 5. Zastrzeganie kart i odpowiedzialność Karta może zostać zastrzeżona przez: 1) bank, w przypadkach określonych w regulaminie, 2) posiadacza rachunku lub użytkownika karty. 2. Na wniosek posiadacza rachunku bank może zastrzec wszystkie karty wydane do rachunku W przypadku utraty karty posiadacz karty/użytkownik karty powinien niezwłocznie telefonicznie zastrzec kartę, podając swoje dane personalne. 2. Zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 1, można dokonywać u agenta rozliczeniowego banku przez całą dobę siedem dni w tygodniu: 1) z kraju tel , 2) z zagranicy tel Numery telefonów, o których mowa w ust. 2, dostępne są w komunikacie zamieszczonym w placówkach banku, materiałach informacyjnych banku lub na stronie internetowej banku. 4. Bank zastrzega sobie prawo zmiany agenta rozliczeniowego lub zmiany numerów, pod którymi dokonywane są zastrzeżenia kart; w razie skorzystania z tego uprawnienia, bank powiadomi posiadacza karty/użytkownika karty o dokonanej zmianie w sposób przewidziany dla udostępniania zestawień operacji dokonanych przy użyciu karty. 5. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, dokonane jest do końca terminu ważności karty, powodując niemożliwość dalszego posługiwania się kartą; zastrzeżenie karty nie może być odwołane. 6. Posiadacz karty/użytkownik karty obowiązany jest potwierdzić telefoniczne zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 7 dni roboczych, w oddziale prowadzącym rachunek karty; na złożonym dokumencie bank potwierdza przyjęcie zastrzeżenia. 7. W przypadku utraty karty oraz jej zastrzeżenia, posiadacz rachunku może wystąpić o wydanie nowej karty. 8. Po dokonaniu zastrzeżenia karty bank wydaje, na wniosek, posiadaczowi karty/użytkownikowi karty nową kartę w miejsce utraconej; karta zostanie wydana wraz z nowym numerem PIN. 9. Wydanie nowej karty osobie, która zgłosiła utratę poprzednio wydanej karty może nastąpić wyłącznie na wniosek posiadacza rachunku po dokonaniu czynności, o której mowa w ust Posiadacz karty/użytkownik karty nie może posługiwać się kartą, o utraceniu której powiadomił oddział, a która została odzyskana. 8

10 2. Zakaz posługiwania się kartą dotyczy odpowiednio karty, o zniszczeniu której posiadacz karty/ użytkownik karty powiadomił oddział. 3. Karty utracone lub zniszczone, o których mowa w ust. 1 i 2, posiadacz karty/użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić do oddziału Posiadacza rachunku obciążają operacje dokonane przez posiadacza karty/użytkownika karty oraz osoby, którym posiadacz karty/użytkownik karty udostępnił kartę lub ujawnił PIN. 2. Posiadacza rachunku obciążają operacje dokonane z użyciem utraconej karty do czasu jej zastrzeżenia do kwoty stanowiącej równowartość 150 euro obliczonej wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu zgłoszenia utraty tej karty. 3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy operacji dokonanych z winy posiadacza karty lub użytkownika karty, w szczególności gdy: 1) posiadacz karty/użytkownik karty nie zachował należytej staranności w przechowywaniu karty i ochronie PIN, 2) posiadacz karty/użytkownik karty udostępnił kartę lub PIN osobom trzecim lub umożliwił im wejście w posiadanie karty lub PIN oraz dokonanie przez te osoby operacji, 3) posiadacz karty/użytkownik karty zaniechał jej zastrzeżenia w przypadkach określonych w 21 ust. 1, 4) posiadacz rachunku nie zgłosił bankowi niezgodności w zestawieniu operacji lub nie dokonał niezwłocznego zastrzeżenia karty lub nie złożył potwierdzenia zastrzeżenia karty określonego w 21 ust. 6 w przypadku jej utraty lub zniszczenia. 4. Posiadacza rachunku obciążają operacje dokonane po zastrzeżeniu karty, jeśli doszło do nich z winy umyślnej posiadacza karty/użytkownika karty. 24 Posiadacz rachunku, do którego wydano karty ponosi odpowiedzialność za potwierdzone prawidłowym podpisem lub PIN: 1) płatności bezgotówkowe dokonane przy użyciu kart w placówkach handlowych i usługowych, 2) wypłaty gotówki w kasach oddziałów oraz innych banków dokonujących takich wypłat, 3) wypłaty gotówki w bankomatach. 25 Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z: 1) odmowy akceptacji karty przez punkt akceptujący lub odmowę wypłaty gotówki z przyczyn niezależnych od banku, 2) wadliwego funkcjonowania bankomatu lub terminala POS nie należących do banku, 3) niewłaściwej obsługi bankomatu przez posiadacza karty/użytkownika karty lub posługiwaniem się kartą przeterminowaną lub uszkodzoną, 4) nie podpisania karty przez posiadacza karty/użytkownika karty lub podpisanie karty niezgodne z wzorem złożonym w umowie i/lub na wniosku o wydanie karty, 5) udostępnienia karty lub PIN osobom trzecim lub umożliwienia im wejścia w posiadanie karty lub PIN oraz za dokonania przez te osoby operacji, 6) operacji dokonanych przy użyciu prawidłowego PIN po fakcie zgłoszenia utraty karty, jeśli doszło do nich z winy umyślnej posiadacza karty/użytkownika karty, 7) zastrzeżenia karty przez posiadacza karty/użytkownika karty, 8) operacji dokonanych po zgłoszeniu zastrzeżenia, jeśli doszło do nich z winy umyślnej posiadacza karty/użytkownika karty, 9) uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia karty, 10) nieodebrania gotówki lub karty z bankomatu, 11) niezgłoszenia przez posiadacza karty/użytkownika karty zmiany danych osobowych zawartych w umowie, w szczególności adresu do korespondencji, 12) zmiany przez posiadacza karty/użytkownika karty PIN na dowolnie wybrany numer, 13) nieprawidłowego przeprowadzenia operacji przez placówkę handlowo-usługową, 14) zaniechania przez posiadacza karty/użytkownika karty postępowania określonego w 21, 9

11 15) posługiwania się kartą niezgodnie z umową, niniejszym regulaminem lub regulaminem rachunku lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 26 Bank uprawniony jest do zastrzeżenia karty w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że jest ona używana przez osobę nieuprawnioną lub posiadacz karty/użytkownik posługuje się nią niezgodnie z przepisami prawa oraz w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 27 Bank odpowiada za szkodę spowodowaną przez nieprawidłowe lub nieterminowe realizowanie przez bank dyspozycji albo nieprawidłowe wykonanie umowy na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Rozdział 6. Postanowienia końcowe Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przy czym bank może wypowiedzieć umowę jedynie z ważnych powodów wskazanych w regulaminie i umowie. 2. Termin wypowiedzenia umowy wynosi jeden miesiąc. 3. Bieg wypowiedzenia umowy rozpoczyna się od następnego dnia po doręczeniu drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu. 4. Za ważne powody, o których mowa w ust. 1, uznaje się: 1) naruszenie przez posiadacza karty/użytkownika karty postanowień regulaminu, umowy lub regulaminu rachunku, 2) naruszenie przez użytkownika karty treści udzielonego pełnomocnictwa, 3) naruszenie przez posiadacza karty/użytkownika karty powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 4) nieuregulowanie salda debetowego spowodowanego zaksięgowaniem operacji, opłat i prowizji wynikających z użytkowania karty, w terminie określonym w regulaminie rachunku, 5) odwołania przez posiadacza rachunku decyzji o możliwości korzystania z karty przez osobę będącą jej użytkownikiem, 6) blokady rachunku przez bank, 7) zajęcia rachunku przez organ egzekucyjny, 8) rozwiązania umowy rachunku, 9) uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzeniu fałszerstwa karty lub naruszenia zasad jej użytkowania. 5. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia, jednakże nie wcześniej niż w dniu, w którym posiadacz karty dokona w banku zwrotu wszystkich ważnych, wydanych do rachunku kart. 6. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku rozwiązania umowy rachunku, do którego wydano kartę lub karty - odpowiednio z dniem jej rozwiązania. 7. Umowa wygasa wskutek upływu terminu, na jaki została zawarta - z dniem utraty ważności wszystkich kart wydanych do rachunku. 8. Niezależnie od prawa wypowiedzenia umowy, bank ma prawo zastrzec, ze skutkiem natychmiastowym, karty wydane do rachunku w przypadkach określonych w ust. 4, powiadamiając posiadacza karty/użytkownika karty; w przypadku zastrzeżenia karty użytkownika o fakcie zastrzeżenia bank również powiadamia posiadacza rachunku; powiadomienie przez bank o zastrzeżeniu wszystkich wydanych do rachunku kart lub jedynej nie zastrzeżonej uprzednio karty wywiera skutki tożsame z wypowiedzeniem umowy przez bank. 9. W razie rozwiązania umowy, bank zastrzega wszystkie wydane do rachunku karty niezwłocznie po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia powodującego rozwiązanie umowy. 10. W razie wypowiedzenia umowy przez bank, jej wygaśnięcia lub powiadomienia o fakcie zastrzeżenia karty lub kart, posiadacz rachunku zobowiązany jest do niezwłocznego: 1) uregulowania wszystkich należności z tytułu dokonanych operacji przy użyciu wydanych kart, w tym należnych bankowi opłat lub prowizji, 10

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ...

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ... Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Kowal, maj 2007 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. . Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro i Visa Electron wydawanych do Kont prywatnych SGB 24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Business i MasterCard Business Gold w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Poznań, luty

Bardziej szczegółowo

Czarnków, październik 2012 r.

Czarnków, październik 2012 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Business i MasterCard Business Gold dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie Czarnków, październik 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Przemków, luty 2012 r.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Przemków, luty 2012 r. Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 94 /09/2012 Zarządu LWBS Drezdenko z dnia 20.09.2012r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 94 /09/2012 Zarządu LWBS Drezdenko z dnia 20.09.2012r. Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Poznań, marzec 2013 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Poznań, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin, marzec 2013 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin, marzec 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały 206/2013 z dnia 27.03.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE KART I NUMERU PIN... 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard Chełmno, luty 2015 r. Spis treści ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I OCHRONA NUMERU PIN... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard. w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Poznań, lipiec 2015 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard. w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Poznań, lipiec 2015 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania mi

Regulamin funkcjonowania mi Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Kalisz Pmorski, maj

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard Załącznik do Uchwały nr 66/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 07 maja 2015 r. Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Czarnków, październik 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim Nr 24/Z/2014 z dnia 27.02. 2014r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipec 2015 r. SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Kibica

Regulamin Karty Kibica Regulamin Karty Kibica 2 Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych SGB KKS Lech Poznań w Gospodarczym Banku Wielkopolski SA, zwany dalej regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 69/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 14 maja 2015 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Wejherowo, maj 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 6 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 5 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych bankach spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych bankach spółdzielczych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych bankach spółdzielczych Poznań, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

. REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA

. REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA . REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i użytkowania karty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i użytkowania karty

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Załącznik Nr 8 do Uchwały 214/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie z dnia 31.08.2012 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie karty... 4 Rozdział 3. Wznowienie karty. Duplikat karty...

Bardziej szczegółowo