Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym"

Transkrypt

1 Załacznik nr 5 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym, zwany dalej regulaminem, określa zasady wydawania, obsługi oraz rozliczania operacji dokonywanych przy uŝyciu międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard wydanych dla osób fizycznych. 2 Poprzez uŝyte w regulaminie określenia naleŝy rozumieć: 1) agent rozliczeniowy bank bądź innego dostawcę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.) prowadzący działalność w zakresie zawierania umów z akceptantami o przyjmowanie zapłaty przy uŝyciu instrumentów płatniczych, 2) agent rozliczeniowy banku agenta rozliczeniowego, za pośrednictwem którego bank dokonuje rozliczeń transakcji dokonanych przy uŝyciu instrumentów płatniczych wydanych przez bank, 3) akceptant odbiorcę innego niŝ konsument, na rzecz którego agent rozliczeniowy świadczy usługę płatniczą, 4) autoryzacja - zgodę na dokonanie transakcji płatniczej udzieloną przez posiadacza karty lub uŝytkownika karty w sposób określony w regulaminie lub umowie, 5) bank/ dostawca posiadacza karty ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku, 6) bankomat - urządzenie umoŝliwiające posiadaczowi karty/uŝytkownikowi karty podejmowanie gotówki za pomocą karty lub dodatkowo dokonywanie innych operacji, 7) data waluty (data księgowania) dzień, w którym obciąŝono lub uznano rachunek karty kwotą środków pienięŝnych, od którego lub do którego bank nalicza odsetki od środków pienięŝnych, 8) dni robocze - wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem sobót oraz dni określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, jako dni wolne od pracy, w których bank prowadzi swoją działalność i w którym działa system płatności, 9) First Data Polska (FDP) firma First Data Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 92 - agent rozliczeniowy banku 10) karta kartę płatniczą wydaną przez bank, o której mowa w regulaminie, 11) karta płatnicza kartę identyfikującą jej wydawcę i upowaŝnionego posiadacza karty lub uŝytkownika karty, uprawniającą do wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków oraz dokonywania zapłaty za towary i usługi w formie bezgotówkowej, 12) karta przedpłacona - kartę wydaną do rachunku karty, umoŝliwiającą dokonywanie transakcji do wysokości kwoty dostępnej, pomniejszonej o nierozliczone transakcje, z uwzględnieniem limitów operacji gotówkowych i bezgotówkowych, 13) kwota dostępna - saldo rachunku karty, 14) limit dzienny operacji bezgotówkowych maksymalną, dzienną kwotę operacji bezgotówkowych, które mogą być dokonywane w placówkach handlowych i usługowych akceptujących karty, 15) limit dzienny wypłat gotówki - maksymalną, dzienną kwotę operacji wypłat gotówkowych, które mogą być dokonywane w bankomatach i oddziałach banków akceptujących karty, 16) MasterCard International (MasterCard) organizację płatniczą obsługującą międzynarodowy system akceptacji i rozliczania operacji dokonanych przy uŝyciu kart z logo Maestro/Cirrus/MasterCard, 17) odbiorca osobę, będącą odbiorcą środków pienięŝnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczych, o których mowa w regulaminie, w tym akceptanta, 18) operacja - czynność dokonaną przy uŝyciu karty przez posiadacza karty albo uŝytkownika karty, w tym transakcję płatniczą, 19) placówka banku jednostkę organizacyjną banku, prowadzącą obsługę klientów, operacja - czynność dokonaną przy uŝyciu karty przez posiadacza karty albo uŝytkownika karty, w tym transakcję płatniczą, 20) PIN (kod identyfikacyjny) - poufny, indywidualny kod słuŝący do identyfikacji posiadacza karty/ uŝytkownika karty korzystającego z urządzeń odczytujących informacje zawarte na pasku magnetycznym lub mikroprocesorze karty, 21) posiadacz karty - osobę fizyczną, która podpisała z bankiem umowę o kartę płatniczą i na podstawie umowy o kartę dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz operacji, przy uŝyciu karty, 22) rachunek karty (rachunek karty przedpłaconej) rachunek płatniczy, techniczny przyporządkowany do określonej karty, za pomocą którego karta jest zasilana środkami pienięŝnymi oraz w cięŝar lub na dobro którego następują rozliczenia operacji dokonywanych przy uŝyciu karty, a takŝe rozliczane są naleŝne bankowi opłaty i prowizje związane z tymi operacjami, zgodnie z postanowieniami umowy, 23) referencyjny kurs walutowy udostępniany przez SGB-Bank S.A wskazany w tabeli kurs sprzedaŝy waluty euro aktualny na godzinę danego dnia, 24) reklamacja - zgłoszenie bankowi przez posiadacza karty/uŝytkownika karty zastrzeŝeń dotyczących usług świadczonych przez bank określonych w regulaminie lub jego działalności, 25) saldo/saldo rachunku karty kwotę środków dostępnych na rachunku karty, 26) SGB lub Spółdzielcza Grupa Bankowa zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowę zrzeszenia, 27) tabela obowiązującą w SGB-Banku S.A. tabelę kursów walut dla dewiz publikowaną na stronie internetowej SGB-Banku S.A., pod adresem 28) taryfa obowiązującą w banku taryfę prowizji i opłat bankowych, 29) transakcja płatnicza (transakcja/operacja) - zainicjowany przez posiadacza karty/uŝytkownika karty transfer lub wypłatę środków pienięŝnych albo wpłata na rachunek spłaty karty, 30) transakcja płatnicza bezgotówkowa dokonanie przy uŝyciu karty płatności bezgotówkowej za towary i usługi, 31) transakcja płatnicza wypłaty gotówki dokonanie wypłaty gotówki przy uŝyciu karty, 32) terminal POS urządzenie elektroniczne działające w trybie on-line umoŝliwiające przeprowadzenie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, 33) umowa/ umowa o kartę umowę o kartę przedpłaconą, o której mowa w regulaminie, zawartą pomiędzy bankiem a posiadaczem karty, 34) unikatowy identyfikator kombinację cyfr określoną przez bank dla posiadacza karty, podawaną w transakcji płatniczej w celu identyfikacji rachunku karty, 35) usługa 3D-Secure/3D-Secure usługa dodatkowego potwierdzania transakcji dokonywanych bez fizycznego uŝycia karty za pośrednictwem sieci Internet, w serwisach internetowych oferujących tego typu usługę, poprzez wprowadzenie przez posiadacza karty/uŝytkownika karty osobistego hasła, które ustanowił dokonując rejestracji w usłudze, 36) uwierzytelnienie sprawdzenie autentyczności karty oraz moŝliwości dokonania operacji, przy jej uŝyciu, 37) uŝytkownik karty - osobę fizyczną, której dane identyfikacyjne mogą zostać umieszczone na karcie, upowaŝniona przez posiadacza rachunku do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz operacji przy uŝyciu karty 38) wyciąg z rachunku karty - zestawienie drukowane cyklicznie, uwzględniające wszystkie operacje dokonane przy uŝyciu karty rozliczone w ciągu danego okresu, 39) wydawca karty bank, 40) wydawca licencjonowany SGB-Bank S.A., na licencji którego wydawana jest karta, 41) zastrzeŝenie karty czynność polegającą na nieodwołalnym uniemoŝliwieniu dokonywania operacji przy uŝyciu karty, 42) zlecenie płatnicze dyspozycję posiadacza karty skierowaną do banku zawierająca polecenie wykonania transakcji płatniczej Karta przedpłacona jest elektronicznym instrumentem płatniczym, przy uŝyciu którego posiadacz karty/ uŝytkownik karty moŝe dysponować saldem rachunku 2. Karta przedpłacona MasterCard jest międzynarodową kartą płatniczą, za pomocą której posiadacz karty/ uŝytkownik karty moŝe dokonywać w kraju i za granicą transakcji płatniczych, w miejscach oznaczonych logo

2 toŝsamym z logo umieszczonym na awersie i/lub rewersie karty: 1) z fizycznym uŝyciem karty, wymagających autoryzacji posiadacza karty/uŝytkownika karty poprzez uŝycie podpisu lub prawidłowego numeru PIN na potwierdzenie: a) płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty, wyposaŝonych w terminale POS, b) wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie i/lub rewersie karty, 2) bez fizycznego przedstawienia karty (operacje na odległość), których autoryzacja polega na podaniu, w zaleŝności od wymagań odbiorcy, albo prawidłowego numeru karty i daty waŝności oraz ostatnich trzech cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu (tzw. wartość CVC2), a w przypadku serwisów internetowych oferujących usługę 3D-Secure, po podaniu osobistego hasła, nadanego zgodnie z Zasadami funkcjonowania usługi 3D-Secure w ESBANKU Banku Spółdzielczym, które stanowią załącznik nr 2 do regulaminu, albo prawidłowego numeru karty i daty waŝności: a) operacje zapłaty kartą za zamówione telefonicznie lub korespondencyjnie towary (operacje typu mail order/telephone order MOTO), b) operacje zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem internetu, c) operacje zapłaty za przyszłe świadczenia okresowe (np. płatności abonamentowe/cykliczne). 3. W przypadku dokonywania operacji na odległość: zapłaty za zamówienia pocztowe, telefoniczne lub poprzez internet zaleca się korzystanie z usług sprawdzonych firm dokonujących sprzedaŝy na odległość i przyjmujących płatności kartami oraz zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa. 4. Posiadacz karty/uŝytkownik karty nie powinien ujawniać numeru karty i daty jej waŝności, jeŝeli nie ma pewności, w jaki sposób te dane mogą zostać wykorzystane lub jeŝeli istnieje moŝliwość wejścia w ich posiadanie przez osoby nieuprawnione Karta jest własnością wydawcy 2. Kartą moŝe posługiwać się tylko posiadacz karty/uŝytkownik Rozdział 2. Wydawanie kart i numeru PIN 5 Warunkiem wydania przedpłaconej karty MasterCard jest: 1) podpisanie z bankiem umowy o korzystanie z karty przedpłaconej, 2) uiszczenie opłaty za kartę w kwocie określonej w taryfie, 3) dokonanie wpłaty na rachunek karty kwoty minimalnej określonej w taryfie Posiadacz karty moŝe nabyć kartę dla siebie lub w celu przekazania innej osobie, która będzie uŝytkownikiem 2. Posiadacz karty moŝe nabyć dowolną ilość kart przedpłaconych MasterCard, na podstawie odrębnych umów o korzystanie z karty przedpłaconej. 3. UŜytkownikiem karty przedpłaconej MasterCard moŝe być osoba fizyczna. 4. Posiadaczem karty przedpłaconej MasterCard moŝe być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat. 5. W przypadku osoby, która nie ukończyła 18 roku Ŝycia, wszelkie oświadczenia woli związane z zaciąganiem przez nią zobowiązań lub rozporządzaniem jej prawami, składa przedstawiciel ustawowy tej osoby. 6. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio, z zastrzeŝeniem, iŝ oświadczenia woli w imieniu ubezwłasnowolnionego całkowicie składa opiekun, chyba Ŝe ubezwłasnowolniony pozostaje pod władzą rodzicielską. 7. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio, z zastrzeŝeniem, iŝ oświadczenia woli w imieniu ubezwłasnowolnionego częściowo składa kurator. 8. Posiadacz karty podaje dane identyfikacyjne uŝytkownika 9. Posiadacz karty podpisuje z bankiem umowę o kartę Po podpisaniu umowy, karta wydawana jest posiadaczowi/uŝytkownikowi karty wraz z kopertą zawierającą numer PIN. 2. Karta jest aktywna od następnego dnia roboczego po podpisaniu umowy o kartę i jej wydaniu (tj. po dniu nabycia karty). 3. Karta nabyta w celu podarowania innej osobie jest kartą na okaziciela; w takim przypadku posiadacz karty zobowiązany jest do przekazania uŝytkownikowi niepodpisanej karty oraz koperty z numerem PIN w stanie nienaruszonym. 4. UŜytkownik karty, który otrzymał kartę od posiadacza karty, zobowiązany jest do zgłoszenia w oddziale swoich danych osobowych i adresowych PIN jest niezbędny przy korzystaniu z bankomatów oraz podczas dokonywania płatności w punktach handlowo-usługowych, w których wymagane jest potwierdzenie operacji przy uŝyciu PIN. 2. Kolejne trzy próby wprowadzania błędnego PIN powodują zatrzymanie karty; w przypadku zatrzymania karty Posiadacz rachunku moŝe zakupić nową kartę wraz z numerem PIN. 3. PIN wymaga szczególnej ochrony, nie moŝe być zapisywany na karcie, przechowywany wraz z kartą lub podawany do wiadomości osób trzecich. 4. Placówka banku nie ma moŝliwości odtworzenia numeru PIN w przypadku jego zagubienia, zapomnienia lub nieotrzymania PIN przez uŝytkownika 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, dotychczasowa karta winna zostać zastrzeŝona; w celu korzystania z karty posiadacz karty podpisuje nową umowę i nabywa nową kartę z nowym numerem PIN. 6. Posiadacz karty/uŝytkownik karty moŝe dokonać zmiany PIN w bankomatach umoŝliwiających dokonanie takiej operacji Karta wydawana jest na okres jednego roku. 2. Karta jest waŝna do ostatniego dnia miesiąca określonego na karcie. 3. Karta nie jest automatycznie wznawiana na kolejny okres waŝności; po zakończeniu waŝności karty posiadacz karty winien zwrócić się do placówki banku o wydanie nowej karty z nowym terminem waŝności i z nowym numerem PIN. 4. W przypadku gdy karta utraciła waŝność, posiadacz karty moŝe pozostałe na rachunku karty środki wypłacić w oddziale w formie gotówkowej lub w formie przelewu na wskazany przez posiadacza karty rachunek lub na rachunek nowej karty; wydanie nowej karty odbywa się na zasadach określonych w W przypadku rezygnacji z korzystania z karty w okresie jej waŝności, kartę naleŝy zwrócić do banku. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, środki pozostałe na rachunku karty, zostaną wypłacone niezwłocznie posiadaczowi karty w formie gotówkowej, bądź w formie przelewu na wskazany przez posiadacza karty rachunek Posiadacz karty/uŝytkownik karty jest zobowiązany do: 1) podjęcia, z chwilą otrzymania karty, niezbędnych środków słuŝących zapobieŝeniu naruszenia indywidualnych zabezpieczeń karty płatniczej (to jest samej karty, PIN, numeru karty, wartość CVC2 karty), w tym przechowywania i ochrony karty płatniczej oraz PIN, z zachowaniem naleŝytej staranności, oraz ochrony karty i PIN przed kradzieŝą, zgubieniem, zniszczeniem lub uszkodzeniem, 2) nieprzechowywania karty razem z PIN, 3) nieudostępniania karty płatniczej, PIN oraz hasła uŝywanego w usłudze 3D-Secure osobom nieuprawnionym, 4) niezwłocznego zgłoszenia zniszczenia karty w placówce banku, 5) korzystania z karty zgodnie z regulaminem i umową, 6) niezwłocznego zgłoszenia utraty, kradzieŝy, przywłaszczenia albo nieuprawnionego uŝycia karty lub nieuprawnionego dostępu do karty, zgodnie z zasadami określonymi w 23 ust. 1 i Karty nie naleŝy przechowywać w pobliŝu urządzeń wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne oraz nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, poniewaŝ moŝe to spowodować jej uszkodzenie. 3. Posiadacz karty zobowiązany jest takŝe do bieŝącego monitorowania obciąŝeń rachunku karty w zakresie dokonanych przy uŝyciu kart/y transakcji i zgłaszania bankowi wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości. Rozdział 3. Posługiwanie się kartą Operacje dokonywane przy uŝyciu karty mogą być dokonywane wyłącznie: 1) przez posiadacza/uŝytkownika karty, 2) do wysokości dostępnych środków, z zastrzeŝeniem limitów dziennych, 3) w okresie waŝności 2. Posiadacz karty/uŝytkownik karty moŝe w okresie waŝności karty dokonywać zasilania rachunku karty poprzez wpłaty gotówkowe lub bezgotówkowe. 3. Wykorzystanie środków dostępnych na rachunku karty jest moŝliwe tylko i wyłącznie poprzez dokonywanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych przy uŝyciu 4. Z rachunku karty nie moŝna dokonywać przelewów na inne rachunki. 5. W przypadku rezygnacji z karty przez uŝytkownika karty/posiadacza karty bądź zastrzeŝenia karty środki dostępne na rachunku karty moŝna wypłacić w kasie banku bądź przelać na inny wskazany przez uŝytkownika karty/posiadacza karty rachunek W danym dniu posiadacz karty/uŝytkownik karty moŝe dokonać kartą operacje do wysokości kwoty dostępnej, pomniejszonej o nierozliczone operacje dokonane kartą, z uwzględnieniem limitów dziennych wypłat gotówki i transakcji bezgotówkowych. 2. Aktualizacja kwot dostępnych, o których mowa w ust. 1, następuje w danym dniu najpóźniej o godz KaŜdorazowe udzielenie autoryzacji i uwierzytelnienia w celu przeprowadzenia transakcji płatniczej powoduje blokadę dostępnych środków w wysokości autoryzowanej kwoty na okres do 7 dni, bez względu na to, czy transakcja doszła do skutku, przy czym blokada dostępnych środków nie jest warunkiem koniecznym do zrealizowania przez bank zleconej transakcji płatniczej. 4. Bank obciąŝa rachunek karty kwotą dokonanej transakcji w dniu otrzymania transakcji płatniczej od agenta rozliczeniowego banku (w dniu wpływu transakcji do banku). 5. JeŜeli w ciągu 7 dni od daty dokonania transakcji przez posiadacza karty/uŝytkownika karty bank nie otrzyma od agenta rozliczeniowego banku transakcji płatniczej, blokada zostaje zniesiona; w takim przypadku, obciąŝenie rachunku karty kwotą transakcji oraz odpowiednimi prowizjami nastąpi po upływie 7-dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w dniu faktycznego otrzymania przez bank transakcji płatniczej od agenta rozliczeniowego banku; kaŝda transakcja dokonana kartą oraz prowizje naliczone przez bank powodują zmniejszenie dostępnych środków. 6. Transakcje dokonywane przy uŝyciu karty w kasach banków uznawane są za transakcje gotówkowe W przypadku transakcji płatniczych, w których dostawca odbiorcy prowadzi działalność na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) posiadacz karty/ uŝytkownik karty moŝe złoŝyć wniosek o dokonanie przez bank zwrotu kwoty wykonanej, autoryzowanej transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem, jeŝeli: 1) w momencie autoryzacji nie została określona dokładna kwota transakcji płatniczej oraz

3 2) kwota transakcji jest wyŝsza niŝ kwota, jakiej posiadacz karty mógł się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych transakcji posiadacza karty/uŝytkownika karty, postanowienia umowy i istotne dla sprawy okoliczności. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, posiadacz karty/uŝytkownik karty zobowiązany jest uzasadnić podając okoliczności faktyczne, wskazujące na spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1, przy czym podstawą zwrotu nie moŝe być wymiana waluty, jeŝeli kurs walutowy został ustalony na zasadach określonych w regulaminie lub umowie. 3. Zwrot, o którym mowa w ust. 1 obejmuje pełną kwotę wykonanej transakcji płatniczej; nie obejmuje odsetek za okres od daty waluty obciąŝenia do daty waluty uznania kwotą zwrotu oraz opłat i prowizji związanych z wykonana transakcją płatniczą. 4. Posiadacza karty/uŝytkownik karty nie ma prawa do zwrotu kwoty autoryzowanej transakcji zainicjowanej przez odbiorcę, gdy: 1) posiadacz karty/uŝytkownik karty udzielił zgody na wykonanie transakcji płatniczej bezpośrednio bankowi lub 2) informacja o przyszłej transakcji płatniczej została dostarczona posiadaczowi karty/uŝytkownikowi karty przez bank lub odbiorcę, w uzgodniony sposób, na co najmniej 4 tygodnie przed terminem wykonania zlecenia lub była udostępniana posiadaczowi karty/uŝytkownikowi karty przez bank lub odbiorcę, w uzgodniony sposób, przez okres co najmniej 4 tygodni przed terminem wykonania zlecenia. 5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, posiadacz karty/uŝytkownik karty moŝe złoŝyć w terminie 8 tygodni od dnia obciąŝenia rachunku karty kwotą wykonanej transakcji w formie jak dla składania reklamacji, o której mowa w 31 ust Bank w terminie do 10 dni od dnia otrzymania wniosku: 1) zwraca kwotę transakcji płatniczej uznając rachunek karty pełną kwotą transakcji lub 2) podaje uzasadnienie odmowy zwrotu. 7. Informację o uzasadnieniu odmowy zwrotu bank przekazuje na zasadach określonych w umowie wraz z pouczeniem o zasadach wniesienia skargi zgodnie z 33 ust Podczas dokonywania płatności kartą, akceptant moŝe Ŝądać od posiadacza/uŝytkownika karty płatniczej okazania dokumentu stwierdzającego toŝsamość, a posiadacz karty/uŝytkownik karty jest zobowiązany taki dokument okazać. 16 Akceptant moŝe odmówić dokonania transakcji, gdy: 1) karta utraciła waŝność, 2) karta została zastrzeŝona, 3) wystąpiła niezgodność podpisu na karcie z podpisem na dokumencie obciąŝeniowym, 4) został wprowadzony błędny PIN, o ile operacja wymagała jej potwierdzenia za pomocą PIN, 5) posiadacz karty/uŝytkownik karty odmówił okazania dowodu stwierdzającego toŝsamość, w przypadku opisanym w 15 albo 6) stwierdzono posługiwanie się kartą przez osobę nieuprawnioną, 7) wystąpił brak uwierzytelnienia Bank nie moŝe odmówić wykonania autoryzowanego zlecenia płatniczego, z zastrzeŝeniem ust Bank odmawia wykonania autoryzowanego zlecenia płatniczego, w przypadku gdy taka moŝliwość albo obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów, a takŝe w przypadku gdy: 1) karta utraciła waŝność, 2) karta została zastrzeŝona, 3) trzykrotnie został wprowadzony błędny PIN, o ile operacja wymagała potwierdzenia za pomocą PIN, 4) został podany nieprawidłowy kod CVC2 lub hasło uŝywane w usłudze 3D-Secure, o ile operacja wymagała podania kodu/hasła, 5) wystąpił brak uwierzytelnienia, 6) brak dostępnych środków na rachunku karty, 7) przekroczono limity dzienne operacji gotówkowych i bezgotówkowych, 8) posiadacz karty odmówił okazania dowodu stwierdzającego toŝsamość, w przypadku opisanym w 15, 9) stwierdzono posługiwanie się kartą przez osobę nieuprawnioną, 10) wystąpiła niezgodność podpisu na karcie z podpisem na dokumencie obciąŝeniowym. 3. Posiadacz karty/uŝytkownik karty jest niezwłocznie informowany o odmowie wykonania transakcji poprzez wyświetlenie komunikatu przez urządzenia (bankomat, terminal POS) lub internetowy system transakcyjny, za pomocą którego dokonuje transakcji, oraz, jeŝeli to moŝliwe, o przyczynach odmowy oraz, jeŝeli to moŝliwe, o procedurze sprostowania błędów, które spowodowały odmowę, chyba Ŝe powiadomienie takie jest niedopuszczalne z mocy odrębnych przepisów. 4. Zlecenie płatnicze, którego wykonania odmówiono uznaje się za nieotrzymane dla celów związanych z ustaleniem terminu wykonania zlecania płatniczego lub odpowiedzialności banku za niewykonanie transakcji Po dokonaniu autoryzacji posiadacz karty/uŝytkownik karty nie moŝe odwołać zlecenia płatniczego, z zastrzeŝeniem ust Posiadacz karty/uŝytkownik karty nie moŝe wycofać autoryzacji. 3. Po dokonaniu autoryzacji odwołanie zlecenia płatniczego jest moŝliwe wyłącznie za zgodą banku i odbiorcy. Rozdział 4. Rozliczanie operacji Momentem otrzymania zlecenia płatniczego złoŝonego przy uŝyciu karty przez bank jest moment otrzymania informacji o transakcji płatniczej od agenta rozliczeniowego banku. 2. Bank obciąŝa rachunek karty kwotą transakcji dokonanych przy uŝyciu karty oraz wynikających z tego tytułu opłat i prowizji w dniu otrzymania transakcji płatniczej od agenta rozliczeniowego banku (w dniu wpływu transakcji płatniczej do banku). 3. ObciąŜenie rachunku karty z tytułu rozliczania operacji dokonanych w kraju i za granicą, opłat i prowizji związanych z uŝywaniem karty, dokonywane jest w złotych. 4. W dniu rozliczenia transakcji (obciąŝenia rachunku karty kwotami zrealizowanych transakcji) posiadacz karty/uŝytkownik karty zobowiązany jest posiadać na rachunku karty kwotę dostępną w wysokości zapewniającej pokrycie zrealizowanych transakcji dokonanych przy uŝyciu karty, a takŝe pokrycie wszelkich opłat i prowizji naleŝnych bankowi z tytułu uŝytkowania 5. JeŜeli w wyniku posługiwania się kartą powstanie na rachunku karty zadłuŝenie bez zgody banku, posiadacz karty winien niezwłocznie spłacić powstałe zadłuŝenie. 6. Przy dokonywaniu wpłaty rachunek karty jest uznawany w momencie wpływu środków do banku na rachunek karty; wpłata w złotych dokonana w banku na rachunek karty zostanie udostępniona na rachunku karty w tym samym dniu roboczym. 7. W przypadku przelewu krajowego lub wpłaty, o której mowa w ust. 6, wymagane i wystarczające jest podanie numeru rachunku karty; numer ten podany jest na wyciągu z karty udostępnianym posiadaczowi karty; w przypadku przelewu międzynarodowego wymagane jest takŝe podanie międzynarodowego literowego kodu banku. 8. Podstawą identyfikacji rachunku karty jest wyłącznie jego numer lub numer i literowy kod banku Walutą rachunku karty jest złoty. 2. Operacje dokonywane w złotych rozliczane są w złotych. 3. Operacje dokonywane w euro przeliczane są na złote w dniu przetworzenia przez agenta rozliczeniowego banku operacji otrzymanej od agenta rozliczeniowego, według referencyjnego kursu waluty. 4. Operacje dokonane w walucie innej niŝ euro i złoty przeliczane są na euro przez i według kursów odpowiedniej organizacji płatniczej, które podane są w zestawieniu transakcji i na stronie internetowej organizacji płatniczej, następnie z euro na złote w dniu przetworzenia przez agenta rozliczeniowego banku operacji otrzymanej od agenta rozliczeniowego, według referencyjnego kursu waluty. 5. Do rozliczenia transakcji, o których mowa w ust. 3 i 4, przyjmowany jest referencyjny kurs waluty z dnia roboczego poprzedzającego dzień obciąŝenia rachunku Bank udostępnia odpowiednio posiadaczowi karty/uŝytkownikowi karty wyciąg z rachunku karty po zakończeniu miesiąca kalendarzowego w uzgodniony sposób. 2. Wyciąg z rachunku karty zawiera m.in.: 1) informacje umoŝliwiające posiadaczowi rachunku identyfikację transakcji płatniczych rozliczonych w danym miesiącu, za który został sporządzony wyciąg z rachunku, w tym informacje o miejscu dokonania transakcji płatniczej, a takŝe numerze karty, którą dokonano transakcję płatniczą, 2) kwotę transakcji płatniczej w walucie, której obciąŝono/uznano rachunek karty, 3) kwotę opłat i prowizji, 4) kurs walutowy zastosowany w danej transakcji przez bank oraz kwotę transakcji przed/po przeliczeniu walut jeśli transakcja wiązała się z przeliczeniem waluty, 5) datę transakcji oraz datę waluty. 3. W przypadku, gdy wyciąg wysyłany jest drogą pocztową wysyłka następuje w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu miesiąca. 4. W przypadku, gdy posiadacz zobowiązał się do odbierania wyciągów w oddziale, placówka banku przechowuje nieodebrane wyciągi przez okres 3 miesięcy od daty sporządzenia; po upływie tego okresu nieodebrane wyciągi bankowe są niszczone. 5. Posiadacz karty/uŝytkownik karty jest obowiązany niezwłocznie zgłosić nieotrzymanie lub nieudostępnienie wyciągu z rachunku karty, nie później jednak niŝ w terminie 14 dni po zakończeniu miesiąca, którego wyciąg dotyczy. 6. Posiadacz karty/uŝytkownik karty jest zobowiązany sprawdzać przeprowadzone transakcje z wykazanymi w wyciągu i zgłosić bankowi niezgodności w wyciągu z rachunku 7. W przypadku stwierdzenia przez posiadacza karty nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienaleŝycie wykonanych transakcji płatniczych posiadacz karty/uŝytkownik karty uprawniony jest do złoŝenia reklamacji w trybie i na zasadach określonych w JeŜeli posiadacz karty/uŝytkownik karty nie złoŝy reklamacji w terminie 13 miesięcy od dnia obciąŝenia rachunku karty albo od dnia w którym transakcja płatnicza miała zostać wykonana roszczenia posiadacza karty z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienaleŝycie wykonanych transakcji płatniczych wygasają. Rozdział 5. Zastrzeganie kart. Zasady odpowiedzialności 22 Karta moŝe zostać zastrzeŝona przez: 1) bank, w przypadkach określonych w regulaminie lub w umowie, 2) posiadacza karty/uŝytkownika W przypadku utraty, kradzieŝy, przywłaszczenia albo nieuprawnionego uŝycia karty lub nieuprawnionego dostępu do karty, jej posiadacz/uŝytkownik powinien niezwłocznie telefonicznie zastrzec kartę, podając numer 2. ZastrzeŜenie, o którym mowa w ust. 1, moŝna dokonywać w FDP przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu: 1) z kraju tel , 2) z zagranicy tel , 3. Numery telefonów, o których mowa w ust. 2, dostępne są takŝe w komunikacie zamieszczonym w placówkach banku, materiałach informacyjnych banku lub na stronie internetowej banku. 4. Bank zastrzega sobie prawo zmiany agenta rozliczeniowego lub zmiany numerów, pod którymi dokonywane są zastrzeŝenia kart; w razie skorzystania z tego uprawnienia, bank powiadomi posiadacza karty/uŝytkownika karty o dokonanej zmianie w sposób określony w 37 ust. 2-5.

4 5. ZastrzeŜenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, dokonane jest do końca terminu waŝności karty, powodując niemoŝliwość dalszego posługiwania się kartą. 6. ZastrzeŜenie karty nie moŝe być odwołane. 7. Posiadacz karty/uŝytkownik karty obowiązany jest potwierdzić telefoniczne zastrzeŝenie, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 7 dni roboczych, w oddziale prowadzącym rachunek karty; na złoŝonym dokumencie bank potwierdza przyjęcie zastrzeŝenia. 8. W przypadku utraty karty oraz jej zastrzeŝenia, posiadacz karty moŝe wystąpić o wydanie nowej 9. Po dokonaniu zastrzeŝenia karty bank wydaje, na wniosek posiadacza karty nową kartę w miejsce utraconej; karta zostanie wydana wraz z nowym numerem PIN. 10. Na wniosek złoŝony przez posiadacza karty lub uŝytkownika karty bank w ciągu 18 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, potwierdza dokonanie zgłoszenia, jak równieŝ na wniosek udostępniania kopię nagrania rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 i 2, jeŝeli miała ona miejsce Posiadacz karty/uŝytkownik karty zobowiązany jest do zniszczenia odzyskanej karty, która uprzednio została zastrzeŝona. 2. Posiadacz karty/uŝytkownik karty nie moŝe posługiwać się odzyskaną kartą, która uprzednio została zastrzeŝona Bank uprawniony jest do zastrzeŝenia karty: 2) z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem karty,w związku z podejrzeniem nieuprawnionego uŝycia karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej, 3) w razie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. 2. Bank informuje posiadacza o zamiarze zastrzeŝenia karty, przed jej zastrzeŝeniem, a jeŝeli nie jest to moŝliwe niezwłocznie po jej zastrzeŝeniu, telefonicznie lub pisemnie. 3. Bank nie przekazuje informacji o zastrzeŝeniu, jeŝeli przekazanie tej informacji byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów. 4. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, na wniosek posiadacza bank wydaje nową kartę, chyba iŝ przyczyna leŝąca po stronie uŝytkownika karty lub posiadacza karty, z powodu której zastrzeŝono kartę, nie ustała. 26 Bank odpowiada, z zastrzeŝeniem 30, w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej przez uŝytkownika karty transakcji płatniczej i zobowiązany jest przywrócić obciąŝony rachunek karty do stanu, jaki istniałby, gdyby nieautoryzowana transakcja płatnicza nie miała miejsca Bank ponosi wobec posiadacza karty odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie transakcji płatniczej, zainicjowanej przez posiadacza karty/uŝytkownika karty, z zastrzeŝeniem ust Bank moŝe zwolnić się z odpowiedzialności: 1) jeŝeli wykaŝe brak powiadomienia w terminie, o którym mowa w 21 ust. 8, 2) jeŝeli wykaŝe nieprawidłowe podanie unikatowego identyfikatora, 3) w przypadku zaistnienia siły wyŝszej lub postępowania zgodnie odrębnymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 4) jeŝeli udowodni, iŝ rachunek dostawcy usług płatniczych odbiorcy został uznany w pełnej wysokości oraz w terminie. 3. JeŜeli bank ponosi odpowiedzialność, zgodnie z ust. 1, to niezwłocznie zwraca posiadaczowi kwotę niewykonanej lub nienaleŝycie wykonanej transakcji płatniczej poprzez przywrócenie obciąŝonego rachunku karty do stanu jaki istniałby gdyby nie miało miejsce niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie transakcji płatniczej, z uwzględnieniem opłat i odsetek. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, dostawca odbiorcy ponosi wobec odbiorcy odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie transakcji płatniczej JeŜeli zlecenie płatnicze zostało zainicjowane przez odbiorcę lub złoŝone za jego pośrednictwem dostawca odbiorcy ponosi odpowiedzialność wobec odbiorcy za prawidłowe przekazanie zlecenia płatniczego do banku, zgodnie z ustawą o usługach płatniczych. 2. Bank ponosi wobec posiadacza karty odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie transakcji płatniczej w przypadku, gdy wpłata w złotych dokonana w banku na rachunek karty nie zostanie udostępniona na rachunku karty w tym samym dniu roboczym. 3. Bank ponosi odpowiedzialność wobec posiadacza karty w przypadku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania transakcji płatniczej za którą dostawca odbiorcy nie ponosi odpowiedzialności, zgodnie z ust W przypadku, o którym mowa w ust. 3, bank niezwłocznie zwraca płatnikowi kwotę niewykonanej lub nienaleŝycie wykonanej transakcji płatniczej poprzez przywrócenie obciąŝonego rachunku karty do stanu jaki istniałby gdyby nie miało miejsce niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie transakcji płatniczej, z uwzględnieniem opłat i prowizji. 29 W przypadku niewykonanej lub nienaleŝycie wykonanej transakcji płatniczej: 1) zainicjowanej przez posiadacza karty - bank, bez względu na odpowiedzialność na wniosek posiadacza karty podejmuje niezwłocznie działania w celu prześledzenia transakcji płatniczej i powiadamia posiadacza karty o ich wyniku, 2) zainicjowanej przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem dostawca odbiorcy, bez względu na odpowiedzialność, podejmuje na wniosek odbiorcy niezwłoczne starania w celu prześledzenia transakcji płatniczej i powiadamia odbiorcę o ich wyniku Posiadacz karty odpowiada za skutki wynikłe z podania błędnego unikatowego identyfikatora, który zgodnie ze zleceniem płatniczym ma być uznany lub obciąŝony, bez względu na dostarczone inne informacje dodatkowe. 2. Posiadacza karty obciąŝają operacje dokonane przez uŝytkowników kart oraz osoby, którym posiadacz karty/uŝytkownik karty udostępnił kartę lub ujawnił PIN lub hasło uŝywane w usłudze 3D Secure. 3. Posiadacz karty, ponosi odpowiedzialność za autoryzowane transakcje płatnicze oraz inne autoryzowane operacje określone w umowie lub regulaminie, dokonane przy uŝyciu 4. Posiadacza karty obciąŝają nieautoryzowane transakcje płatnicze do kwoty stanowiącej równowartość 150 euro obliczonej wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji płatniczej, jeśli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem: 1) posłuŝenia się utraconą lub skradzioną kartą lub 2) przywłaszczenia karty lub jej nieuprawnionego uŝycia będącego wynikiem niedochowania obowiązków określonych w 23 ust Posiadacz karty odpowiada za nieautoryzowane transakcje w pełnej wysokości, jeŝeli posiadacz karty/uŝytkownik karty doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem raŝącego niedbalstwa naruszenia przez posiadacza karty lub uŝytkownika karty co najmniej jednego z obowiązków określonych w 11 ust. 1 pkt Posiadacza karty obciąŝają operacje dokonane po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z 23 ust. 1, jeśli doszło do nich z winy umyślnej odpowiednio posiadacza karty/uŝytkownika 7. JeŜeli bank nie umoŝliwił dokonania zgłoszenia, o którym mowa w 23 ust. 1, w kaŝdym czasie, posiadacz karty nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze, chyba Ŝe doszło do nich z winy umyślnej odpowiednio posiadacza karty/uŝytkownika Rozdział 6. Reklamacje Posiadacz karty zobowiązany jest na bieŝąco sprawdzać prawidłowość wykonania przez bank zleconych transakcji płatniczych złoŝonych w placówce banku oraz przy uŝyciu 2. W przypadku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zleceń, o których mowa w ust. 1, stwierdzenia nieautoryzowanych transakcji lub posiadania zastrzeŝeń dotyczących usług świadczonych przez bank lub jego działalności, posiadacz karty moŝe złoŝyć reklamację. 3. Reklamacja winna być złoŝona niezwłocznie, bezpośrednio po stwierdzeniu niezgodności w obciąŝeniu lub uznaniu rachunku karty lub powzięcia wiadomości o innym zdarzeniu dającym powód do złoŝenia reklamacji, z zastrzeŝeniem 21 ust Reklamacja moŝe być złoŝona w formie: 1) pisemnej, listownie na adres placówki banku prowadzącej rachunek lub innej dowolnej placówki banku, której adres znajduje się na stronie internetowej banku lub siedziby banku, 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na stronie internetowej banku, przy czym reklamacje dotyczące kart winny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej - osobiście w dowolnej placówce lub siedzibie banku albo listownie. 5. Klient moŝe złoŝyć reklamację w placówce banku prowadzącej rachunek lub innej dowolnej placówce banku oraz w siedzibie banku. 6. Reklamacja winna być złoŝona na formularzu dostępnym w banku oraz na stronie internetowej banku lub w formie wskazanej w ust. 4; składając reklamacje klient przedkłada dowody dokonania operacji oraz inne dokumenty związane z transakcjami, o ile jest w ich posiadaniu. 7. Bank moŝe zwrócić się do posiadacza karty z prośbą o złoŝenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących zdarzenia, którego reklamacja dotyczy, a takŝe o doręczenie dodatkowych dokumentów, słuŝących do wykazania zasadności reklamacji. 8. W przypadku złoŝenia przez posiadacza karty reklamacji w formie pisemnej w placówce banku lub za pośrednictwem poczty elektronicznej bank na Ŝądanie posiadacza karty przekazuje potwierdzenie złoŝenia reklamacji w sposób uzgodniony klientem lub pocztą elektroniczną. 9. Bank odpowiada na reklamację niezwłocznie, jednak nie później niŝ w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 10. W przypadku konieczności podjęcia przez bank czynności dodatkowych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, termin ten moŝe ulec wydłuŝeniu do 90 dni od daty wpływu do banku reklamacji. 11. W przypadku braku moŝliwości udzielenia odpowiedzi na złoŝoną reklamację w terminie określonym w ust. 9 i 10 bank: 1) wyjaśnia przyczyny opóźnienia, 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone, 3) wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie moŝe być dłuŝszy niŝ termin wskazany w ust. 10, z zastrzeŝeniem ust W przypadku transakcji dokonanych kartą płatniczą poza granicami kraju i wymagających konieczności uzyskania informacji od organizacji zajmującej się rozliczeniem transakcji wykonywanych przy uŝyciu kart płatniczych - jeŝeli w terminie, o którym mowa w ust. 10, bank nie otrzyma wiąŝącego stanowiska od agenta rozliczeniowego - po upływie 90 dni od daty wpływu reklamacji bank warunkowo uznaje rachunek reklamowaną kwotą; w przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne wykaŝe, Ŝe reklamacja jest niezasadna, bank ma prawo obciąŝyć rachunek karty ponownie reklamowaną kwotą; bank informuje posiadacza karty o warunkowym uznaniu rachunku karty w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej z klientem. 13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, bank informuje posiadacza karty o rozstrzygnięciu reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi od organizacji zajmującej się rozliczeniem transakcji wykonywanych przy uŝyciu kart płatniczych, nie później niŝ w terminie 7 dni. 14. Bank przekazuje informację o rozstrzygnięciu reklamacji klienta w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej z klientem. 32 W przypadku zasadności zgłoszonej reklamacji bank uznaje rachunek karty w dniu uznania reklamacji W przypadku sporu z bankiem posiadacz karty moŝe zwrócić się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

5 2. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji klient moŝe: 1) skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banku Polskich, 2) złoŝyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, 3) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego. 3. JeŜeli działanie banku narusza przepisy prawa posiadacz karty/uŝytkownik karty moŝe złoŝyć skargę do Komisji Nadzoru Finansowego. Rozdział 7. Postanowienia końcowe KaŜda ze stron moŝe rozwiązać umowę o kartę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przy czym bank moŝe wypowiedzieć umowę jedynie z waŝnych powodów wskazanych w regulaminie lub umowie. 2. Termin wypowiedzenia umowy wynosi jeden miesiąc, gdy wypowiedzenie składa posiadacz karty, a dwa miesiące, gdy wypowiedzenie składa bank. 3. Za waŝne powody, o których mowa w ust. 1, uznaje się: 1) wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec posiadacza karty 2) stwierdzenia przez Bank po otrzymaniu przez posiadacza karty, niezgodności ze stanem faktycznym lub prawnym któregokolwiek z oświadczeń Posiadacza karty złoŝonego we wniosku o kartę lub innym dokumencie złoŝonym w Banku w związku z ubieganiem się kartę albo stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym lub prawnym dokumentów dostarczonych przez posiadacza karty w trakcie trwania umowy, 3) popełnienia przestępstwa przy uŝyciu karty lub dotyczącego karty, 4) niekorzystania z karty przez okres 6 miesięcy, 5) zmiany zasad świadczenia usług przez organizację płatniczą uniemoŝliwiającą wykonanie umowy przez bank lub korzystanie z wydanej karty, 6) nieuregulowanie w terminie wyznaczonym przez Bank zadłuŝenia spowodowanego zaksięgowaniem operacji, opłat i prowizji wynikających z uŝytkowania karty, pomimo otrzymania wezwania banku do uregulowania naleŝności w terminie nie krótszym niŝ 7 dni, od doręczenia wezwania. 4. Umowa wygasa lub ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach: 1) wskutek upływu terminu, na jaki została zawarta - z dniem utraty waŝności karty, 2) w razie śmierci posiadacza karty z dniem jego śmierci, 3) w skutek upływu terminu wypowiedzenia, w razie rozwiązania umowy z dniem jej rozwiązania, 4) wskutek złoŝenia sprzeciwu, o którym mowa w 37 ust. 4 pkt 1, z dniem poprzedzającym dzień wejścia w Ŝycie proponowanych zmian, 5) w skutek złoŝenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez posiadacza karty z dniem doręczenia oświadczenia do banku. 5. Następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia bank zastrzega kartę, powiadamiając posiadacza karty/uŝytkownika 6. W razie wygaśnięcia umowy, bank zastrzega kartę przedpłaconą niezwłocznie po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia powodującego wygaśnięcie umowy. 7. W razie wypowiedzenia umowy przez bank, jej wygaśnięcia lub powiadomienia o fakcie zastrzeŝenia karty, posiadacz karty zobowiązany jest do uregulowania wszystkich naleŝności z tytułu dokonanych operacji przy uŝyciu wydanych kart, w tym naleŝnych bankowi opłat lub prowizji. 8. W przypadku nie uregulowania przez posiadacza rachunku naleŝności, o których mowa w ust. 7, bank moŝe wszcząć wobec posiadacza rachunku postępowanie sądowe. 9. W przypadku rozwiązania umowy, z powodu jej nienaleŝytego wykonania przez posiadacza karty, bank ma prawo przekazać informacje o posiadaczu karty, w zakresie określonym w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o usługach płatniczych, innym wydawcom instrumentów płatniczych; informacje o posiadaczu karty moŝe udostępniać wydawcom instrumentów płatniczych i gromadzić w tym celu instytucja utworzona na podstawie art. 105 ust. 4 Prawo bankowe Posiadacz karty/uŝytkownik karty ma obowiązek informowania banku o wszelkich zmianach danych personalnych określonych w umowie. 2. Wszelkie zmiany w treści umowy dla swej waŝności wymagają zachowania formy pisemnej z wyjątkiem zmian dotyczących posiadacza karty/uŝytkownika karty: 1) zmiany danych osobowych, 2) zmiany adresu zamieszkania, 3) zmiany adresu do korespondencji, 4) zmiany numeru telefonu, 5) zmiany wysokości dziennego limitu wypłaty gotówki i operacji bezgotówkowych, 6) zmiany sposobu generowania i udostępniania wyciągu bankowego. 3. Zmiany wprowadzone przez posiadacza karty, o których mowa w ust. 2 pkt 1-6, oraz uŝytkownika karty w ust. 2 pkt 1-4 wymagają złoŝenia pisemnego oświadczenia posiadacza karty/uŝytkownika karty, podpisanego zgodnie z wzorem podpisu zawartym w umowie i dostarczenie go do placówki banku, który wydał kartę Za czynności związane z funkcjonowaniem kart bank będzie pobierał opłaty i prowizje zgodnie z taryfą. 2. Bank moŝe dokonywać zmian w taryfie w przypadkach i trybie określonym w umowie Bank moŝe dokonać zmian w regulaminie z waŝnych przyczyn; za waŝne przyczyny uznaje się: 1) wprowadzenie zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa regulujących działalność sektora bankowego lub świadczenie przez banki usług, w tym zmiany obowiązujących bank zasad dokonywania czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie dotyczącym kart przedpłaconych, 2) wprowadzenie nowej interpretacji przepisów regulujących działalność sektora bankowego lub świadczenie przez banki usług wynikającej z orzeczeń sądów, w tym sądów Wspólnoty Europejskiej, decyzji, rekomendacji lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych w tym zakresie organów lub urzędów kontrolnych, w tym organów i urzędów Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym kart przedpłaconych, 3) zmiany obowiązujących bank zasad wydawania kart płatniczych i wykonywania operacji przy ich uŝyciu wskutek zmian wprowadzonych przez MasterCard, 4) dostosowanie do koniecznych zmian w systemach teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych banku lub innych podmiotów, z usług których bank korzysta lub będzie korzystać przy wykonywaniu czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie dotyczącym kart przedpłaconych, 5) zmiany rozwiązań organizacyjno-technicznych dotyczących wykonywania przez bank czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, mających na celu wzrost bezpieczeństwa danych objętych tajemnicą bankową w zakresie dotyczącym kart przedpłaconych, 6) zmiany zakresu lub formy realizacji czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie dotyczącym kart przedpłaconych. 2. O zmianie regulaminu oraz w innych przypadkach określonych w regulaminie, bank zawiadamia posiadacza karty, na co najmniej 2 miesiące przed proponowana datą ich wejścia w Ŝycie, przesyłając mu pocztą treść wprowadzonych zmian lub tekst jednolity regulaminu z zaznaczeniem wprowadzonych zmian lub doręczając mu wprowadzone zmiany łącznie z wyciągiem z rachunku karty w sposób przewidziany dla doręczania wyciągów. 3. JeŜeli przed proponowanym dniem wejścia w Ŝycie zmian posiadacz karty nie dokona wypowiedzenia umowy lub nie zgłosi sprzeciwu, uznaje się, Ŝe zmiany zostały przyjęte i obowiązują strony od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie. 4. Bank zawiadamiając o zmianach, o których mowa w ust. 2, powiadamia jednocześnie posiadacza karty, Ŝe: 1) jeŝeli przed proponowaną datą wejścia w Ŝycie zmian posiadacz karty nie złoŝy sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie, 2) posiadacz karty ma prawo przed datą wejścia w Ŝycie zmian wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat, 3) w przypadku gdy posiadacz karty złoŝy sprzeciw, o którym mowa w pkt 1, i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w Ŝycie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat. 5. Posiadacz karty moŝe złoŝyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian, o których mowa w ust. 2, w postaci elektronicznej przy uŝyciu elektronicznych kanałów dostępu, pod warunkiem zapewnienia prawidłowej identyfikacji posiadacza, jeŝeli składanie takich oświadczeń mieści się w udostępnionym przez bank zakresie funkcjonalności danego kanału dostępu W okresie obowiązywania umowy posiadacz karty moŝe Ŝądać udostępniania regulaminu i kopii zawartej umowy, które udostępnianie są w ustalony z posiadaczem karty sposób. 2. W okresie obowiązywania umowy, oprócz informacji, o których mowa w 21 na wniosek posiadacza karty, w kaŝdym czasie, bank udostępnia w uzgodniony sposób dodatkowe informacje dotyczące rachunku karty i wykonanych transakcji, za które moŝe pobrać opłatę zgodną z taryfą Bank jest podmiotem podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 2. Umowa zawierana jest w języku polskim, w formie pisemnej; językiem jakim strony porozumiewają się w trakcie obowiązywania umowy jest język polski. 3. Umowa podlega prawu polskiemu. 4. Dokumenty i oświadczenia złoŝone przez posiadacza powinny być sporządzone w języku polskim lub na Ŝądanie banku przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 5. Do określenia sądów właściwych do rozstrzygania sporów wynikających z umowy o kartę zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 40 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 41 Niniejszy Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 19 lutego 2014 roku.

6 Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym Standardowe limity dzienne wypłat gotówki i operacji bezgotówkowych Rodzaj karty Dzienny limit Dzienny limit wypłat gotówki transakcji bezgotówkowych MasterCard zł zł Zasady funkcjonowania usługi 3D-Secure w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załącznik nr 2 do Regulaminu funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym 1 1. Usługa 3D-Secure jest usługą dodatkowego potwierdzania transakcji dokonywanych w serwisach internetowych oferujących tego typu usługę, poprzez wprowadzenie osobistego hasła, zdefiniowanego podczas aktywacji w usłudze. 2. Usługa 3D-Secure funkcjonuje pod nazwą MasterCard Secure Code lub Verified by VISA i dostępna jest w serwisach internetowych certyfikowanych przez VISA i MasterCard. 3. Warunkiem korzystania z usługi 3D-Secure przy dokonywaniu transakcji w Internecie jest jej dostępność w danym serwisie internetowym. 4. W przypadku udostępnienia przez bank moŝliwości dokonywania kartą operacji na odległość, tj. bez fizycznego przedstawienia karty, przy operacjach zapłaty za towar zakupiony za pośrednictwem Internetu, autoryzacja posiadacza karty/uŝytkownika karty polega na podaniu, w zaleŝności od wymagań odbiorcy: 1) w przypadku sklepów internetowych oferujących usługę 3D-Secure prawidłowego numeru karty, daty waŝności i ostatnich trzech cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu (tzw. CVV2/CVC2) oraz dodatkowego hasła, o którym mowa w 2 ust. 6; 2) w przypadku sklepów internetowych, które nie udostępniły usługi 3D-Secure prawidłowego numeru karty, daty waŝności i ostatnich trzech cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu (tzw. CVV2/CVC2) albo prawidłowego numeru karty i daty waŝności. Rejestracja i korzystanie 3D-Secure 2 1. Korzystanie z usługi 3D-Secure jest dostępne dla posiadacza karty/uŝytkownika karty, który dokonał uprzednio aktywacji usługi. 2. Posiadacz karty/uŝytkownik karty aktywuje usługę 3D-Secure przed dokonaniem pierwszej transakcji w Internecie lub podczas dokonywania zakupów w serwisach internetowych, które ją wdroŝyły. 3. Aktywacja usługi 3D-Secure dokonywana jest tylko raz i wymaga od posiadacza karty/uŝytkownika karty potwierdzenia swojej toŝsamości poprzez podanie danych osobowych, którymi dysponuje bank. 4. Posiadacz karty/uŝytkownik karty Maestro, Visa Electron lub Visa Business Electron podczas aktywacji usługi 3D-Secure powinien podać dodatkowo hasło tymczasowe przekazane przez bank; celem otrzymania hasła tymczasowego posiadacz karty, który chce aktywować usługę 3D-Secure i nie posiada hasła tymczasowego, winien skontaktować się z bankiem. 5. Posiadacz karty/uŝytkownik karty innej niŝ wymienione w ust. 4 dokonuje aktywacji usługi na zasadach określonych w ust W trakcie aktywacji usługi 3D-Secure posiadacz karty/uŝytkownik karty, zobowiązany jest do ustalenia osobistego hasła, wykorzystywanego do autoryzowania transakcji dokonywanych w Internecie W trakcie aktywacji usługi 3D-Secure posiadacz karty/uŝytkownik karty, poza ustaleniem hasła, o którym mowa 2 ust. 6, zobowiązany jest równieŝ do określenia wiadomości PAM (Personal Assurance Message). 2. PAM jest komunikatem, wyświetlanym przy dokonywaniu transakcji w Internecie, jako potwierdzenie autentyczności strony, na której posiadacz karty/uŝytkownik karty dokonuje autoryzacji przeprowadzanej transakcji. Odpowiedzialność 4 1. Posiadacz karty/uŝytkownik karty zobowiązany jest do : 1) przechowywania i ochrony hasła osobistego uŝywanego w usłudze 3D-Secure, z zachowaniem naleŝytej staranności, w sposób uniemoŝliwiający dostęp do hasła osobom trzecim; 2) nieprzechowywania karty razem z hasłem osobistym uŝywanym w usłudze 3D-Secure; 3) nieudostępniania hasła osobistego uŝywanego w usłudze 3D-Secure osobom nieuprawnionym. 2. Posiadacza rachunku obciąŝają transakcje dokonane przez uŝytkowników kart oraz osoby, którym posiadacz karty/uŝytkownik karty udostępnił kartę lub ujawnił hasło uŝywane w usłudze 3D-Secure.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w Poznańskim Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w Poznańskim Banku Spółdzielczym Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, listopad 2013 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 6 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Załącznik 6 do Uchwały nr 214/2012 Zarządu BS w Oławie z dnia 31.08.2012 Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2014 roku zmianie ulega Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard. w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Poznań, lipiec 2015 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard. w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Poznań, lipiec 2015 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE KART I NUMERU PIN... 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Poznań, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin, marzec 2013 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin, marzec 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały 206/2013 z dnia 27.03.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie Strzelin, czerwiec 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Załącznik do Uchwały nr 67/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 08 maja 2015 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 94 /09/2012 Zarządu LWBS Drezdenko z dnia 20.09.2012r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce Bank Spółdzielczy w Sokółce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 16/08 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 10.04.2008 r. Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Poznań, marzec 2013 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard Załącznik do Uchwały nr 66/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 07 maja 2015 r. Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Tczew, 14 grudzień 2015 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Tczew, 14 grudzień 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 84/2015 Zarządu BS w Tczewie. z dnia 13.10. 2015 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Tczew, 14 grudzień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Poznań, listopad 2013 r.

Poznań, listopad 2013 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, listopad 2013 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 16/12/2015 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 17 grudnia 2015 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych bankach spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych bankach spółdzielczych Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 68/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 14 maja 2015 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. . Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro i Visa Electron wydawanych do Kont prywatnych SGB 24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ...

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ... Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Kowal, maj 2007 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Gold dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Gold dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 3 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Gold dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Załącznik Nr 8 do Uchwały 214/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie z dnia 31.08.2012 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ...

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ... Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro, Visa Electron i Visa Electron,,młodzieżowa w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart. kredytowych MasterCard Business dla. klientów instytucjonalnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart. kredytowych MasterCard Business dla. klientów instytucjonalnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 7 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w ESBANKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN w Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

WYKAZ ZMIAN w Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych WYKAZ ZMIAN w Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych Zapis dotychczasowy 1 pkt 10 bazowa stopa procentowa stopa procentowa pochodząca z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Banku Spółdzielczego w Szczucinie

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Banku Spółdzielczego w Szczucinie BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZUCINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/8/2014 Zarządu BS w Szczucinie z dnia 28.11.2014r. obowiązuje od 01.02.2015r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Poznań,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych

Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, maj 2016 r. SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie kart i PIN... 6 Rozdział 3. Posługiwanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Piaseczno, marzec 2005 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa: a)

Bardziej szczegółowo

Umowa z dnia o wydanie i uŝywanie karty płatniczej debetowej Banku BPH S.A. do rachunku bankowego

Umowa z dnia o wydanie i uŝywanie karty płatniczej debetowej Banku BPH S.A. do rachunku bankowego Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr Z PMiZP_2012 z dn. Umowa z dnia o wydanie i uŝywanie karty płatniczej debetowej Banku BPH S.A. do rachunku bankowego W dniu pomiędzy Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA

REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Szadek, kwiecień 2012 r.

Szadek, kwiecień 2012 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro, MasterCard Debit Paypass, Visa Electron i Visa Electron młodzieżowa w Banku Spółdzielczym w Szadku Szadek, kwiecień 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Business i MasterCard Business Gold w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Poznań, luty

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 08/08/2015 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 27 sierpnia 2015 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. WYDAWANIE KARTY ROZDZIAŁ III. UŻYTKOWANIE KARTY ROZDZIAŁ IV. ROZLICZANIE TRANSAKCJI ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart Visa dla członków

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych bankach spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych bankach spółdzielczych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych bankach spółdzielczych Poznań, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Kowalewo Pomorskie, wrzesień 2012 r.

Kowalewo Pomorskie, wrzesień 2012 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard i Visa Classic dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim i SGB-Bank S.A. Kowalewo Pomorskie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZUCINIE

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZUCINIE BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZUCINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/9/2013 Zarządu BS w Szczucinie z dnia 31.12.2013r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZUCINIE Szczucin,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i używania karty płatniczej VISA Electron oraz VISA Classic wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Spis treści regulamin usługi BLIK w ramach Orange Finanse Rozdział I Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2 Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Rozdział IV Rezygnacja z Usługi...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim nr 23/Z/2014 z dnia 27.02.2014r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/08/2015 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 27 sierpnia 2015 roku. Rozdział 1.

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/08/2015 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 27 sierpnia 2015 roku. Rozdział 1. Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/08/2015 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 27 sierpnia 2015 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro, MasterCard Debit

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania mi

Regulamin funkcjonowania mi Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Kalisz Pmorski, maj

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Kalisz Pomorski, maj 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Kibica

Regulamin Karty Kibica Regulamin Karty Kibica 2 Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych SGB KKS Lech Poznań w Gospodarczym Banku Wielkopolski SA, zwany dalej regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Wydanie karty...4 Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozliczanie operacji.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa, MasterCard i MasterCard Electronic w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa, MasterCard i MasterCard Electronic w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa, MasterCard i MasterCard Electronic w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Ośno Lubuskie, listopad 2009 r. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart charge dla Klientów indywidualnych w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie

Regulamin funkcjonowania kart charge dla Klientów indywidualnych w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Regulamin funkcjonowania kart charge dla Klientów indywidualnych w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Ciechanów, sierpień 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydawanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 2 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH NA OKAZICIELA PLUS BANK S.A.

REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH NA OKAZICIELA PLUS BANK S.A. REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH NA OKAZICIELA PLUS BANK S.A. I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU 1 Regulamin kart przedpłaconych na okaziciela PLUS BANK S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Pucku. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 58/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pucku z dnia 09.06.2015 r. Bank Spółdzielczy w Pucku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych Puck,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart Visa dla członków

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA Warunki wykonywania przelewów regulowanych i przelewów SEPA w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli BIC Banku- Swift code Banku: POLUPLPR Bank Spółdzielczy dokonuje przelewów regulowanych i przelewów SEPA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE Niniejszy Regulamin karty kredytowej keep it simple określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Przemków, luty 2012 r.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Przemków, luty 2012 r. Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków SKOK oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipec 2015 r. SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE LEGIONOWO 2008 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do uchwały nr...zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 23 listopada 2010r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ II ZASADY PRZYZNAWANIA LIMITU KREDYTU... 7 ROZDZIAŁ III WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 885/2014 z dnia 04.12.2014 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Jarocin, grudzień 2014 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Załącznik do Uchwały Nr 11/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Sośnicowice, 2012

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Nawet 700 zł czeka na Ciebie edycja 2 ( Promocja ). 2. Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze słuŝbowych kart płatniczych przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Pucku. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 85/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pucku z dnia 10.09.2015 r. Bank Spółdzielczy w Pucku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Puck,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA Obowiązują od 19.05.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONOPISKACH

DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONOPISKACH Bank Spółdzielczy w Konopiskach R E G U L A M I N ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ekonto BS DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONOPISKACH Konopiska, grudzień 2008 SPIS

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały 204/2013 z dnia 27.03.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Załącznik nr 1 do Uchwały 204/2013 z dnia 27.03.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały 204/2013 z dnia 27.03.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Business i MasterCard Business Gold

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 28/2014 z dnia 24 lutego 2014r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały 203 /2013 z dnia 27.03.2013r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo